Son Haberler

E Haciz Uygulaması Hakkında Bilmemiz Gerekenler

125İyi günler Nevzat Bey 28.08.2012 tarihinde banka hesabıma 711 lira bloke konmuştu. Banka görevlisini arayıp sorduğumda e-haciz olduğunu söyledi ve bana bir dosya numarası verdi. Bende vergi dairesine ne olduğunu öğrenmek için gittiğimde 2008 de 711 TL, 2009 da 1100 TL trafik borcu olduğunu söylediler. Bunun üzerinden e-haciz in ne olduğunu internetten araştırırken sizin bir yazınızı okudum. Bu yazıya istinaden;
Soracağım Sorular şöyle;

1. Benim Toplam Borcum 1800 Lira Bu Borca Haciz Koyulabilir Mi?
2. Bana Hiçbir Yazılı Uyarı Gelmeden Haciz İşlemi Başlatılabilir Mi?

İlginiz İçin Teşekkür Ederim.

Saygılarımla

Nejdet KESEN

Siz Sordunuz Nevzat Erdağ Yanıtladı :

Merhaba Nejdet Bey,

Sorularınızı bu konuda sorusu olan başkalarına da faydalı olması amacı ile ayrıntılı olarak açıklayacağım

E Haciz Nedir?

125

Elektronik haciz uygulaması, 6183 sayılı yasanın 62.  maddesine eklenen hüküm gereğince  ve yine aynı yasanın  79. maddesi hükmü gereğince borçlu mükelleflerle ilgili bunların banka hesaplarına uygulanan bir haciz yöntemidir.

E Hacizde Amaç Nedir?

E haciz uygulamasındaki amaç; Mevcut alacak takip uygulamasını daha hızlı ve masrafsız yapmak, E-hacizle kağıttan, posta masrafından tasarruf sağlamak, Önemli sayıda personeli de denetim, takibat gibi başka işlerde kullanma olanağı doğurmak amacı ile uygulamaktadır.
Gelir İdaresi işlemlerini kolaylaştırmak ve hızlandırmak için teknolojiden faydalanmakta kullanmakta olduğu VEDOP 3 programının içinde bir programla alt birimlerden gelen bilgilerin takibini yapmaktadır.

E Haciz Uygulama Yöntemi Nedir?

E-haciz uygulanabilmesi için vergi daireleri borçlu mükelleflere  6183 sayılı kanunun 55. maddesine uygun  ödeme emri tebliğ eder 6183 sayılı kanunun 55. maddesine uygun  olarak  kendisine ödeme emri tebliğ edilen amme borçlusu bu  ödeme emrine karşı  7 gün içerisinde mal beyanında bulunmalıdır.  Aksi  takdirde ödeme emri kesinleşir. Kesinleşen ödeme emrinden sonra   VEDOP uygulamaları gereğince  her vergi dairesi  borçlu mükelleflerinin unvanı, adı soyadı, kamu borcunun türü, tutarı, yılı, vadesi, vs bilgileri liste halinde elektronik ortamda bağlı  bulundukları  Vergi Dairesi Başkanlıklarına  bildirir.  Kendilerine borçlu mükellefle ilgili  kapsamlı listeleri alan Vergi Dairesi Başkanlıkları/Defterdarlıklar bu listeyi hemen  elektronik ortamda Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Tahsilat Grup Müdürlüğüne  bildirir.  Buradan da  Gelir İdaresi borçlu mükellefleri için Türkiye çapındaki bankaların genel müdürlüklerine bildirir. Banka Genel Müdürlükleri, kendilerine gelen kamu  borçlusu  listelerindeki bilgilere göre herhangi bir saatte elektronik haciz tatbik edebilir. Böylece e-haciz başlamış olur.

E Hacizden kurtulma Yolu Nedir?

Kesinleşen ve  ödenebilir safhaya gelen bir kamu borcu hakkında ödeme emri tebliğ edilmeden  bu konuda  mükellefin banka hesaplarına elektronik  haciz uygulanamaz.

 1. Kendisine ödeme emri tebliğ edilen amme borçlusu bu  borcuna karşılık  7 gün içinde ödeme yapabilir.
 2. Hata Veya yanılma var ise düzeltilmesini talep edebilir.
 3. Bu Durumda yine mükellef yürütmeyi durdurma kararı aldırarak e haczi kaldırabilir
 4. Taksitlendirme yaptırabilir yalnız taksitlendirmede gayrimenkul ve araçlarınızda ki hacizler kalkmaz ancak banka hesabındakiler kalkar.
 5. Ödeme emrinin tebliği üzerine  amme borçlusu bu  ödeme emrine karşı  vergi  davası açabilir.(6183 sayılı yasa md.58) Dava açma süresi cevabın size tebliğinden itibaren 30 gündür

Neler Haczedilemez?

 1. Devlet malları ile hususi, kanunlarında haczi caiz olmadığı gösterilen mallar.

2. Borçlunun şahsı ve mesleği için gerekli elbise ve eşyası ile, borçlu ve ailesine gerekli olan yatak takımları ve ibadete mahsus kitap ve eşyası.

3. Vazgeçilmesi kabil olmayan mutfak takımı ve pek lüzumlu ev eşyası.

4. Borçlu çiftçi ise kendisinin ve ailesinin geçimleri için zaruri olan arazi ve çift hayvanları ve taşıtları ve diğer teferruat ve tarım aletleri; çiftçi değilse sanat ve mesleği için gerekli olan alet ve edevatı ve kitapları; arabacı, kayıkçı, hamal gibi küçük taşıt sahiplerinin ancak geçimlerini sağlayan taşıt vasıtaları,

5. Borçlu veya ailesinin geçimleri için gerekli ise, borçlunun tercih edeceği bir süt veren mandası veya ineği veyahut üç keçi veya koyunu ve bunların üç aylık yem ve yataklıkları,

6. Borçlu ve ailesinin iki aylık yiyecek ve yakacakları ile;

a) Borçlu çiftçi ise ayrıca gelecek mahsul için gerekli olan tohumluğu,

b) Borçlu bağ, bahçe veya meyve ve sebze yetiştiricisi ise kendisinin ve ailesinin geçimleri için zaruri olan bağ, bahçe ve bu işler için gerekli bulunan alet ve edevatı, malzemesi ve fide ve tohumluğu,

c) Geçimi hayvan yetiştirmeye münhasır olan borçlunun kendisinin ve ailesinin geçimleri için zaruri olan miktarda hayvan ile bu hayvanların üç aylık yem ve yataklıkları,

7. Memleketin ordu ve zabıta hizmetlerinde malul olanlara bağlanan emekli aylıkları ile, bu kabil kimselerin dul ve yetimlerine bağlanan aylıklar ve ordunun hava ve denizaltı mensuplarına verilen uçuş ve dalış ikramiyeleri,

8. Bir yardım sandığı veya derneği tarafından hastalık, zaruret ve ölüm gibi hallerde bağlanan aylıklar,

9. Vücut ve sağlık üzerine ika edilen zararlar için tazminat olarak zarar görenin kendisi veya ailesine toptan veya irat şeklinde verilen veya verilmesi gereken paralar,

10. Askerlik malullerine, şehit yetimlerine verilen harb malullüğü zammı ile, 1485 sayılı kanun gereğince verilen tekel beyiyeleri,

11. Borçlunun haline münasip evi “ancak evin değeri fazla ise bedelinden haline münasip bir yer alınabilecek miktarı borçluya bırakılmak üzere haczedilerek satılabilir”,

12. Harcırah Kanununa göre yapılan ödemeler,

13. 2022 sayılı kanun uyarınca bağlanan aylıklar.

14. 5754/56 Kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu Kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler; kurumlar vergisi kanununun 88 inci maddesine göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez.

E Haciz Uygulamasının Sakıncaları Nedir?

 E-haciz uygulaması, gelir idaresi açısından  pratik bir haciz yöntemi olmakla beraber mükellefler açısından ise, sürpriz  ve olumsuz bir haciz uygulama işlemidir.

 1. E-haciz işlemleri uygulamaları banka sistemini  ve sermaye birikimini olumsuz yönde etkilemektedir.
 2. Uygulamada vergi dairesinden  alacaklı olan, mahsup talebi olan  veya  yaptığı serbest meslek işi dolayısıyla  vergi dairesinde iade alacağı olan kimseler adına e-haciz uygulanması ile karşı karşıya kalabilmektedir.
 3. Kriz ortamının olumsuz koşulları ile mücadele eden ve yeterince bir öngörüde bulunamayan mükellefler için negatif bir parametre oluşturur ve belirsizliği artırır.
 4. Hatalı tahakkuk veya  terkini lazım gelen bir kalem dolayısıyla mükellefin sehven borçlular listesine alınmış olması durumunda kontrol edilmeden mükellefin hacze maruz kalması gibi hatalar yapılmaktadır.
 5. VUK 116, 124 madde hükümlerine göre durumu idare tarafından  tetkik aşamasında olan kimselerin  borçlu gibi yer almaları sebebi ile vergi dairelerinde kontrol edilmeden e haciz listesinde yer almakta sorunlar yaşayabilmektedirler.

 Doğru e haciz için Ne Yapılmalıdır?

 1.  Mükellefe ödeme emri tebliğ edilmeden banka hesabına haciz işlemine başlanılmamalıdır. Bu uygulamada mükellefler için büyük bir problem oluşturmaktadır. Bu durumu önlemek için mükellefin dosyasındaki mevcut adreslerine veya mükelleflerin MERNİS’teki adresine ödeme emri tebliğ edilmedir. Ama alacaklı vergi idareleri bazı zamanlarda bunu yapmayarak direkt olarak o şahısları e haciz listesine almaktadırlar.Vergi idarelerinde bu kontrol için bir mekanizma kurulmalıdır.
 2. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, e-haciz yaparken mükellefin borcunu dikkate alarak bu  borçla  uyumlu ve sınırlı  olarak  sadece tek bir banka e-hesabına haciz koymalıdır.  Mükellefin hem gayrimenkulüne haciz konulması  ve hem de farklı banka şubesindeki hesaplarına ayrı ayrı  e-haciz konulması  doğru bir uygulama değildir.
 3. Ayrıca E Haciz uygulamasında bir alt limit olmadığı için her rakamda borç için e haciz konulabilmektedir bu ticari hayatın devamı için çok sakıncalı bir durumdur.
 4. Uygulamada bankalar mükelleflerin bankada yer alan paraların tamamına haciz konulmuş gibi işlem yapmakta ve gelecekte hesaba yatacak paralar içinde haciz işlemini uygulamaktadır bunun engellenmesi gerekir.
 5. Yine Uygulamada bankalar konulan elektronik  hacizlerin geçerlilik süresi sadece o an olmasına rağmen yani konulan elektronik haciz sadece cari saatle sınırlı olup, ertesi dakikadan sonra  otomatik olarak kendiliğinden kalkması  zorunlu olmasına rağmen bankalar bu haczi kaldırmamaktalar. Buda banka hesaplarının ticari olarak kullanılmasına engel olmaktadır bankalardaki bu sorunun çözülmesi önemlidir.
 6. Mahsup talebi olan ve  vergi dairesinden  alacaklı  gözüken mükelleflerin banka hesaplarına blokaj konulmamalıdır.

Vergi idaresinin e Haciz uygulaması sadece bir bölümünü aktardığım Yaşanan bu sıkıntılar nedeniyle tebligat yapılmadan, küçük rakamlı ödemeler yüzünden sıkıntı çekmelerine sebep olmakta bana göre tüm bunlardan daha önemlisi. Mükellefler paralarını bankalara yatırma konusunda tereddüde düşmekte ve kayıt dışına itilmektedirler. Bu nedenle idare, e-haciz uygulamasını çok dikkatli bir şekilde uygulamalı, bu uygulama ile alacaklarını tahsil ederken diğer taraftan da mükellefleri kayıt dışılığa sevk etmemelidir.

Saygılarımla

Başka sorunuz varsa cevaplamaya çalışalım.

 

Beğen Paylaş

Pinterest

18 yorum

 1. Merhaba
  Öncelikle verdiğiniz bilgilere teşekkür eder; yazınızı okuyunca aklıma takılan bazı noktaları sormak isterim.

  1-E-Hacizde Tebligat İşlemlerinde hakkında biraz daha bilgi verebilir misiniz? (Tebligatta e-tebligat uygulaması varmı?, fiilen borçluya tebligat yapılamadığı durumlarda da e-haciz uygulanabiliyor mu?)
  2- E-Haciz yapıldıktan sonra kişi borcunu ilgili kurumla analaşarak taksitlendirilirse haciz konulan miktar serbest mi kalıyor yoksa borca karşılık mahsub mu ediliyor.
  3-E-Hacizi sadece vergi dairelerimi yapabiliyor.
  4-Borç miktarından fazlasına da e-haciz işlemi yapılıyor mu?
  5-e-haciz uygulanan alacaklarda da haciz masrafları, faiz oranları vs. normal haciz işlemleri ile aynı mı?
  6- E-Haciz ile dondurulan hesabımdaki paraya devlet kontrolunde olduğu sure için faiz ödeniyor mu?
  7-Vadeli hesaptaki paraya ve yatırım hesabındaki nakit, tahvil, bono, hisse senedi ve altın gibi varlıklara yada vob hesabındaki emtia yatırımlarına da e-haciz uygulanıyor mu?

  Saygılarımla
  Mustafa KUŞ

  • Merhaba Mustafa bey,
   Sorunuz üzerine bu konuda daha ayrıntılı bir çalışma yaparak sitede makale olarak gelecek hafta yayınlayacağım yönlendirmeniz ve sorunuz için teşekkürler

 2. Nevzat BEy,
  vergi dairesine borcum nedeniyle hesaplarıma elektronik haciz konmuştur. Benim de bir şahıstan alacaklı olduğum için kişiye haciz koydurdum. Vergi dairesinde borcumu, alacaklı olduğum kişiye yönlendirme şansım var mı?
  yani benim alacaklı olduğum kişiden borcumun tahsil edilmesini sağlayabilir miyim?
  syg

  • Sibel hanım merhaba,
   firmanız şirket ise o zaman vergi dairesi icra servisine yazılı bildirin alacağımın dairenize olan borcu için tahsili diye vergi dairesi resmi yazışma ile alacağınızı teyit edip tahsilini yapabilir sizin borcunuza mahsuben

 3. ali ihsan özmüş

  ben borcumu 12 eylülde ödedim ama hala e hciz de borcum var görüyorum nezaman silecekler acaba

  • Ali, İhsan bey borcunuzun olduğu vergi dairesine gidip borcunuzu ödediğiniz dekontları vererek haczin kaldırılmasını talep edin aynı gün işlem yapacaklardır

 4. Merhaba,

  vergi borcunu taksitlendirdikten sonra , vergi dairesi banka hesaplarına koydurduğu e-hacizi kaldırabilirmiyiz ?
  teşekkürler

  • Merhaba Ayşe hanım borcunuzu taksitlendirdiğinizde vergi dairesinden haczin kaldırılmasını talep edin haciz kaldırılabilir

 5. Merhaba

  Bende eski hükümlüyüm benden iaşe bedeli istenmektedir… e-haciz uygulamasına tabii tutuldum durdurma kararını nereye ve nasıl sağlayabiliriz….

  saygılar

  E Hacizden kurtulma Yolu Nedir?

  Kesinleşen ve ödenebilir safhaya gelen bir kamu borcu hakkında ödeme emri tebliğ edilmeden bu konuda mükellefin banka hesaplarına elektronik haciz uygulanamaz.

  Kendisine ödeme emri tebliğ edilen amme borçlusu bu borcuna karşılık 7 gün içinde ödeme yapabilir.
  Hata Veya yanılma var ise düzeltilmesini talep edebilir.
  Bu Durumda yine mükellef yürütmeyi durdurma kararı aldırarak e haczi kaldırabilir

  • Önder bey merhaba,
   e haciz vergi borcundan dolayı ise vergi dairesinde yapılandırabilirsiniz eğer tebligat yapılmadan usulsüz e haciz uygulanmış ise uygulamayı yapan daire ancak e haczi kaldırabilir müracatınızı e haczi koyan vergi dairesine yapın

 6. nevzat bey merhaba,dün bankaya gittiğimde vadesiz hesabımda 90 tl ye bloke konmuş bunu müşteri temsilcisine sorduğumda vergi dairesi tarafından e-haciz uygulanmış,vergi dairesine durumu sorduğumda 15000 tl vergi borcumdan dolayı 2013’ün nisan ayında vadesiz hesabıma e-haciz konmuş vergi dairesi tarafından.ama ben hesabımda hala para yatırıp para çekebiliyorum,bu nasıl oluyor acaba,cevaplandırabilirseniz sevinirim.

 7. ben aracımla yutdışınacıkacamda acaba e hacizden tutuklama olabilirmi acaba yardımcı olursa nız memnun olurum

  • Mehmet bey merhaba,
   Sorunuz birçok kişiyi ilgilendiren bir konu olduğu için biraz ayrıntılı anlşatacağım bilgilerin faydalı olmasını dilerim

   Yurtdışı çıkış tedbiri, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri gereğince uygulanan amme alacağını koruma müessesesidir.Yurt dışı çıkış tahdidi, yüz bin Yeni Türk Lirası ve üzerinde olan teminat altına alınmamış amme alacağı için uygulanır. Konuya İlişkin olarak da gerekli açıklamalar Seri: A No:1 Tahsilat Genel Tebliğinin[4] IX. Bölümünde “Yurtdışı Çıkış Tahdidi”ne ilişkin gerekli açıklamalar yapılmıştır.
   Çıkış Yasağı Kimleri Kapsar
   6183 Sayılı Kanunun 3.maddesine göre amme borçlusu; amme alacağını ödemek mecburiyetinde olan hakiki ve hükmi şahısları ve bunların kanuni temsilci veya mirasçılarını ve vergi mükelleflerini vergi sorumlusunu, kefili ve yabancı şahıs ve kurumlar temsilcilerini kapsar.

   Amme alacağını borçlusundan kesip tahsil dairesine ödemek mecburiyetinde olan hakiki ve hükmi şahıslar, bu vazifelerini kanunlarında veya bu kanunda belli edilen zamanlarda yerine getirmedikleri takdirde, ödenmeyen alacak bu hakiki ve hükmi şahıslardan bu kanun hükümlerine göre tahsil olunur. (Md 22)

   Bu hüküm gereğince amme borçlusuyla birlikte amme alacağının ödenmesinden sorumlu olan ve bu Kanuna göre amme borçlusu sayılan kişiler hakkında da bu maddede yer alan esaslara göre yurt dışı çıkış tahdidi uygulanacaktır.
   Ödeme Emrinin Tebliği Edilmeden Yurtdışı Çıkış Yasağı Uygulanamaz

   Vadesinde ödenmeyen amme alacağının takibine tahsil dairesince ödeme emri gönderilerek başlanır.

   Ödeme emri, amme alacağını vadesinde ödemeyenlere 7 gün içinde borçlarını ödeme veya mal bildiriminde bulunmaları lüzumunun bildirilmesidir. Ödeme emri şekle bağlı hukuksal bir işlemdir.

   Ödeme emri ile cebri takibat başlatılacağından kurallara uygun olarak tebliğ edilmesi gerekir.
   Yurtdışı Çıkış Yasağını Kaldıran Haller
   a) Borcun ödenmesi
   b) Borcun Belirlenen Tutarın Altında Kalması
   c) Amme alacağına karşılık teminat alınması
   d) Alacağın tecil edilmesi
   e) Borçlunun aciz halinin tespit edilmesi
   f) Yargı mercilerince amme alacağının takibinin durdurulmasına karar verilmesi
   g) İflas Ertelemesi Kararı

 8. sayın nevzat bey.cok acil bilgiye iytıyacım var.toplam 32binlira borcum var.bunun 20binlirası kdv olarak gorunuyor.yaklasık 1yıldır maasımdan para kesılıyor.suan kredı cekıp borcumu ödemek istedım.Ehaciz konulmus.ve bu haciz 1yıldır devam edıyor bankaların hepsınde karsıma cıkıyor.vergıdairesıyle gorusme yapıyorum.kdv bocunuzu peşin ödeyeceksınız dıyor.o durumda kaldırırız diyor.madurum.banka hesabımda para yok.1yıl suren e hacız işlemi var bu haczi nasıl kaldırabılırım.kanunlardan bılgımız yok.cok acil beklıyorum.tesekkurler.taksıtlendırmede yapmıyor vergidairesi.kdv borcu dıye. bende haczi kaldırın kredı cekıp ödeme yapıcam dıyorum dırek kredım buraya yatcak dıyorum anlasma yoluna gırmıyorlar.ne yapmayalım bız bu ullkede para kacırmadık ödemek istıyorum engel koyuyorlar bana.ben bu kdv borcunu abska nasıl odeyebılırım dıyorum aldıgım bellı dıyorum.maasımdan sureklı para kesıyorlar bırde.beklıyorum cvbınızı

 9. maliye bakanligi kredi kartina e haciz yapablirmi

 10. merhaba nevzat bey benim 1564 tl hesabımda para vardı e haciz konmuş yeni yapılandırmadan yararlandım şimdi o e haciz kalkarmı yoksa o para e haciz uygulamasıyla el konulabilirmi

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Pinterest
EmailEmail
PrintPrint