En Son
Ana Sayfa / Makaleler / Milli Piyango da Büyük İkramiyeye Vergi Var mı?

Milli Piyango da Büyük İkramiyeye Vergi Var mı?

Milli Piyangodan Büyük İkramiye Çıkarsa Vergi Ödeyecek miyim?

Düzenlenen yarışma ve çekilişler karşılığında taahhüt edilen ve kazananlara verilmesi gereken nakit dahil her türlü menkul ya da gayrimenkul mallar ile sair bütün hak ve alacaklara ikramiye; çekiliş, bahis, iştirak, kura ve benzeri yöntemlere dayanan düzenlemelerle katılımcıların bir bedel ödemeden veya ödedikleri bedelden daha yüksek bir değerde mal edinmelerine çekiliş denir. 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 2. maddesinde gelirin unsurları belirtilirken aynı kanunun 37 ile 82 inci maddelerin de gelirin unsurlarına detaylı olarak yer verilmiştir. İlgili maddelerde şans oyunlarına ilişkin olarak bir açıklama bulunmadığından şans oyunlarından elde edilen ödül ve ikramiyeler Gelir Vergisi Kanunu kapsamında vergilendirmeye tabi tutulmamaktadır. Ancak bu durum söz konusu ödül ve ikramiyelerin hiç vergilendirilmediği anlamına da gelmemektedir. Veraset ve İntikal Vergisi Kanunun da:

  • Yazılı ve görsel basın başta olmak üzere gerçek ve tüzel kişiler tarafından düzenlenen çekilişler ile bilgi, kültür, deneyim veya sair becerilerin sergilenmesine dayanan yarışmalar,
  • Yazılı basının iştirak edilmesini kupon toplamaya bağladığı çekilişler,
  • Gerçek ve tüzel kişilerce sunulan mal veya hizmetlerin tanıtımı veya satış hacminin artırılması amaçlarıyla tüketiciye yönelik olarak düzenlenen çekilişler ile benzerleri, yarışma ve çekiliş kapsamında değerlendirilen ödemeler

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, “Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye’de bulunan malların veraset yoluyla veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikalinin veraset ve intikal vergisine tabi olduğu belirlenmiş, anılan Kanunun 4 üncü maddesinin (e) bendinde ise para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerin 2012 yılı için 3.010 TL’nin vergiden istisna edileceği hükme bağlanmıştır.” Maddeden de anlaşılacağı gibi ikramiye veya çekiliş yolu ile elde edilen varlıkların ivazsız bir tarzda bir şahıstan ve kurumdan diğer şahsa intikali Veraset ve İntikal Vergisine tabidir.

Gelir idare son yıllarda yaptığı düzenlemeler ile şans oyunlarından elde edilen ödül ve ikramiyelerden alınacak veraset ve intikal vergisi için kaynakta kesinti uygulamasına geçmiştir. Bu kapsamda veraset ve intikal vergisi şans oyunlarını düzenleyenler tarafından ikramiyeleri kazananlar adına Kanun’da belirlenen istisna tutarı da dikkate alınarak hesaplanmakta ve idareye ödenmektedir. Bu durum 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4783 sayılı Kanunla değişik 16 ıncı maddesinin son fıkrasında, “gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerin yüzde 10 oranında vergilendirileceği ve ikramiyenin ayni olarak ödenmesi halinde, fatura değerinin esas alınacağı belirlenmiştir.”

Aynı Kanunun 7 inci maddesinin birinci fıkrasında da yarışma ve çekilişi düzenleyen gerçek ve tüzel kişilerin, ikramiye kazananların ikramiyeleri üzerinden kesilen vergileri bir beyanname ile bildirmeye mecbur oldukları hükme bağlanmıştır.

Bu hükümlere göre, yarışma ve çekiliş düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, düzenledikleri yarışma ve çekilişler sonucu ödeyecekleri ikramiyelerin istisna tutarını aşması halinde, aşan kısım üzerinden %10 oranında vergi tevkifatı yapmaya ve tevkif ettikleri vergileri, yarışma ve çekilişin düzenlendiği tarihi izleyen ayın 20’nci günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine beyan etmeye ve aynı süre içinde ödemeye mecburdurlar.

Öte yandan, gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişlerle ilgili olarak 28 ve 34 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliğlerinde gerekli açıklamalar yapılmıştır.

Yarışma veya çekilişin, yardım toplanması, kamu hizmetlerine destek olunması, eğlence, kültür, tanıtım, anma veya kutlama amaçlarıyla düzenlenmiş olması ya da kamu kurum ve kuruluşları, vakıflar ve dernekler (kanunla kurulanlar dahil), cemaatler, spor kulüpleri, okul aile birlikleri, emekli ve yardım sandıkları, görsel ve yazılı basın kuruluşları tarafından düzenlenmiş olması vergilendirilmesine engel değildir.

Yarışma ve çekiliş dolayısıyla ödenen ikramiyelerin vergilendirilmesi için bunları düzenleyen gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunması zorunlu olmadığı gibi tüzel kişilerin kanuni veya iş merkezlerinin Türkiye de bulunması da şart değildir.

Diğer taraftan 3670 sayılı Milli Piyango Teşkiline Dair Kanunun 9 uncu maddesinde, “Piyango idaresinin hasılatı ile bilet, liste ve ilanları ve resmi dairelerle olan muharebatı keşide de kazananların ikramiye ve amortileri: Devlet, belediye ve hususi idarelere ait her türlü vergi ve resimden muaftır.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre, Milli Piyango İdaresinin düzenlemiş olduğu şans oyunlarından ikramiye kazanan talihlilerin, yukarıdaki hüküm sebebiyle Veraset ve İntikal Vergisine tabi tutulmaları söz konusu değildir.    

Benzer Konu

Türkiye’deki Engelliler İle İlgili Yapılan Düzenlemeler

Engellilerimize neler yapılıyor? Engellilik; doğuştan veya sonradan gelen herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir