Home / Makaleler / Torba Yasada Vergi

Torba Yasada Vergi

 1. nevzat-erdag-332-torba-yasa-vergiVergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılması

6552 Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılması ile bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına dair kanun (TORBA KANUN) kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması ve diğer değişiklikler ile ilgili özet bilgiler aşağıda yer almaktadır:

(6552 Sayılı kanunun 73 ve 74. Maddelerine göre😉

Vergi Aslı ve Vergi Aslına Bağlı Ceza Borçları

30.04.2014 tarihi öncesine ait vergi borçlarının gecikme zammı ve gecikme cezaları silinecek, borç asılları ve asıla bağlı cezalar; enflasyon oranında güncellenerek, 2 ayda bir ödenmek şartıyla 18 taksite kadar ödenebilecektir. (2013 takvim yılına ilişkin gelir vergisi ikinci taksiti hariç)

BA – BS Bildirimleri İçin Kesilen Cezalar

30.4.2014 tarihinden (bu tarih dahil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,  bu Kanunun yayımlandığı tarih (11/09/2014) itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş olan, ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olan vergi cezalarının %50’sinin, bu maddede belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla, cezaların kalan %50’sinin tahsilinden vazgeçilir. (VUK 352-353- MÜK.355 Md. BA – BS bildirimi, Kesin Mizan, Mükellef bilgi formu gibi bildirimler)

 

Gecikme Zammı / Faizinin Silinmesi Yİ – ÜFE Uygulaması

Bu Kanunun yayımlandığı tarih (11/09/2014) itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş olan, ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan alacakların ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî amme alacakları yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE(Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece feri alacaktan ibaret olması hâlinde ferî alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu maddede belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla alacaklara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri amme alacaklarının tahsilinden vazgeçilir.

 

Dava Hakkından Vazgeçme Zorunluluğu

Borç yapılandırmasından yararlanmak isteyen borçluların maddede belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır.

Davadan vazgeçme dilekçeleri ilgili tahsil dairesine verilir ve bu dilekçelerin tahsil dairelerine verildiği tarih, ilgili yargı merciine verildiği tarih sayılarak, dilekçeler ilgili yargı merciine gönderilir. Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerince tahsili gerektiği hâlde tahakkuku diğer kamu idarelerince yapılan alacaklara ilişkin ilgili kamu idaresi aleyhine açılmış davalardan vazgeçme dilekçelerinin verileceği idari mercii belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve açtıkları davalardan vazgeçen borçluların bu ihtilaflarıyla ilgili olarak bu Kanunun yayımlandığı tarihten sonra tebliğ edilen kararlar uyarınca işlem yapılmaz ve bu kararlar ile hükmedilmiş yargılama giderleri ve vekalet ücreti bulunması halinde bunlar talep edilemez.

Ödemelerde Dikkat Edilecek Hususlar

 • Bu kolaylıktan faydalanabilmek için, belirlenen yeni borç tutarlarının (Vergi asıl ve cezaları), 01/10/2014 -30/11/2014 tarihleri arasında başvuruda bulunarak, aynı tarihte tamamen veya belirli katsayılarla artırılarak 6 ila 18 eşit taksitte 12 ila 36 ayda ödenmesi gerekiyor.
 • Yeniden yapılandırılan tutarların, ilk taksiti bu kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan (01/12/2014 ) başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde, azami (18) on sekiz eşit taksitte ödemeleri şarttır.
 • Bu kanuna göre ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, süre tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda biter.
 • Ödenmesi gereken taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az (2014 takvim yılı için bir) taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı kanunun 51. maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu madde hükümlerinden yararlanılır.
 • Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla (2014 takvim yılı için birden fazla) taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde bu madde hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. Bu hüküm alacaklı tahsil daireleri açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanır.
 • Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerince takip edilmekte olan amme alacaklarından ve aşağıdaki vergilerle ilgili yapılandırma başvurusunda bulunanlar; taksit ödeme süresince bu vergilerle ilgili verilen beyannameler üzerinden tahakkuk eden vergileri, bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri veya eksik ödemeleri halinde yapılandırılan borçlara ilişkin kalan taksitleri ödeme hakkını kaybederler (zor durum hariç):
 • Yıllık gelir ve kurumlar vergileri,
 • Gelir ve kurumlar (stopaj) vergileri,
 • Katma değer vergisi,
 • Özel tüketim vergisi.
 • Ödenecek tutarının % 10’unu aşmamak şartıyla, 5 liraya kadar yapılan eksik ödemeler için madde hükümleri ihlal edilmiş sayılmaz.
 • Vergi dairesinden vergi mevzuatı gereği iade alacağı bulunan borçlular, bu alacaklarının kanuna göre vergi dairesine ödenmesi gereken taksitlerine mahsubunu talep edebileceklerdir. Mahsup talepleri sadece kendi borçlarıyla sınırlı olacaktır.

 

Yapılacak Ödemenin Taksit Ve Katsayı Hesabı

 1. 12 ay (2 ayda bir ödemeli 6 eşit taksit) için 1,05
 2. 18 ay (2 ayda bir ödemeli 9 eşit taksit) için 1,07
 3. 24 ay (2 ayda bir ödemeli 12 eşit taksit) için 1,10
 4. 36 ay (2 ayda bir ödemeli 18 eşit taksit) için 1,155
 1. Kayıtlarda Yer Aldığı Halde, İşletmede Bulunmayan; Kasa Mevcudu Ve Ortaklardan Olan Alacakların Düzeltilmesi

6552 sayılı yasanın 74. maddesinde konu açıklanmıştır. Yasada belirtilen hususları konularına göre düzenleyerek şu şekilde aktarabiliriz:

 • Kayıtlarda Yer Aldığı Hâlde İşletmede Bulunmayan Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacaklar Hakkında Uygulanacak Hükümler

Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri 31/12/2013 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte, işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile, ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını bu kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebilirler.

Sadece bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle şirketlerden ortakların çektikleri paralar kasada kayıtlı, ancak fiilen olmayan paralarla ilgili düzeltme yapılabilecektir (Söz konusu tutarların 31.12.2013 tarihli bilançoda yer alması zorunluluğu vardır). Bunun için %3 oranında vergi ödenmesi yeterli olacaktır. Yasa dahilinde yer alan hüküm doğrultusunda ortaklar cari hesabının kalıntısının hesaplanmasında öncelikle aktif (131 Hesap-Ortaklardan alacaklar) ve pasif (331 Hesap-Ortaklara borçlar) hesaplar karşılaştırılarak net kalıntı esas alınacaktır. Dolayısıyla ((131+231)-(331+431)) şeklinde bir hesaplamanın yapılması öngörülmektedir.

 • Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Bulunmayan Kasa Mevcudu Ve Ortaklardan Alacaklar İçin Nasıl Ve Ne Zaman Beyanda Bulunulacak?

Bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar (31.12.2014) vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebilirler. Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri kasa ve ortaklardan alacakların affından yararlanamazlar

 • Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Bulunmayan Kasa Mevcudu Ve Ortaklardan Alacaklar İçin Beyan Edilen Vergi Ne Zaman Ödenecek?

Kurumlarca kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar (31.12.2014) beyan edilen ve üzerinde %3 oranında hesaplanan vergi beyanname verme süresi içerisinde ödenir. (31.12.2014)

 • Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Bulunmayan Kasa Mevcudu Ve Ortaklardan Alacaklar İçin Ödenen Vergiler Gider Yazılabilir Mi?

Bu Kanun kapsamında ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmez, beyan edilen tutarlar ve ödenen vergiler, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmez.

Bu fıkra uyarınca beyan edilen tutarlar nedeniyle ilave bir tarhiyat yapılmaz.

About nevzaterdag

Check Also

Doğum iznindeki Kadın İşçi İşten Çıkarılabilir mi ?

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 74’üncü maddesine göre, “Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra …

2 comments

 1. Merhaba Nevzat bey,,
  Borçlar yapılandırılacak, fakat e-hacizler taksit taksit kaldırılacakmış. mesela 18 taksite böldüğümüzde 36 ay sonunda mı hacizler kalkacak ?..bu şekilde olursa yasanın hiçbir cazibesi ve iş hayatını kolaylaştırıcı tarafı bulunmuyor..bizler yine bankalarla çalışamayacağız. keşke ilk taksit ödendiğinde bankalar üzerindeki hacizler kaldırılsaydı..yasanın bu kısmını anlamış değilim..
  Teşekkürler..

  • merhaba cem bey evet yasada taksitler ödendikce haciz kalkar diyor tamamı ödendiğinde haczin tamamı kalkmış olacak daha önce yapılandırmalarda kalkıyordu fakat bu istismar edildiği kimse yapılandırma ödemesini yapmadığı için bu çözümü buldular sanırım

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir