En Son
Ana Sayfa / Kanunlar / Vergi İdaresi Takdir Ve İncelemeye Sevk Etmeden İzahat İsteyecek

Vergi İdaresi Takdir Ve İncelemeye Sevk Etmeden İzahat İsteyecek

nevzat-erdag-476-vergi-izahati

15.07.2016 tarihli 6728 sayılı yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla bazı kanunlarda
değişiklik yapılmasına dair kanun ile  birçok konuda değişiklik yapıldı işte bu değişikliklerden biri;

Vergi idaresinin takdir ve incelemeye sevk etmeden mükelleften izahat isteme zorunluluğu bu yazımızda bu hususta getirilen değişikleri makalemizin konusu yaptık.

Mükelleften izahat isteme 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 370. Maddesi 6728 sayılı yasanın 22. Maddesi ile yeniden düzenlendi.

Vergi incelemesine başlanılmadan veya takdir komisyonuna sevk edilmeden önce verginin ziyaı uğradığına delalet eden emareler bulunduğuna dair yetkili merciler tarafından yapılmış ön tespitler hakkında tespit tarihine kadar ihbarda bulunulmamış olması kaydıyla mükellefler izaha davet edilebilir.

Kendisine izaha davet yazısı tebliğ edilen mükellefler, davet konusu tespitle sınırlı olarak, bu Kanunun 371. maddesinde yer alan pişmanlık hükümlerinden yararlanamaz. İzaha davet yazısının tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük süre içerisinde izahta bulunulması durumunda;

  1. Mükelleflerce yapılan izah sonucu vergi ziyaına sebebiyet verilmediğinin idarece anlaşılması halinde mükellefler söz konusu tespitle ilgili olarak vergi incelemesine tabi tutulmaz veya takdir komisyonuna sevk edilmez.
  2. Mükelleflerce izahta bulunulan tarihten itibaren 15 gün içerisinde; hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin verilmesi, eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının tamamlanması veya düzeltilmesi ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51. maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla aynı sürede ödenmesi şartıyla vergi ziyaı cezası, ziyaa uğratılan vergi üzerinden % 20 oranında kesilir. Bu durum vergi incelemesi yapılmasına ve gerekirse tarhiyatın ikmaline engel teşkil etmez.
  3. 7.2016 tarihli ve 6728 sayılı Kanunun 20. maddesiyle, bu madde başlığı metne işlendiği şekilde yeniden düzenlenmiştir. 3562 sayılı kanunun Birinci fıkrası kapsamında yapılmış ön tespitlerin, verginin bu Kanunun 359. maddesinde yer alan fiillerle zıyaa uğratılmış olabileceğine ilişkin olması halinde bu madde hükümleri uygulanmaz.

Bu değişiklik ile; sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma fiilinin işlenmiş olabileceğine dair yapılan ön tespitlerde, kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarının; her bir belge itibarıyla 50 bin Türk lirasını geçmemesi ve mükellefin ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet alışlarının % 5’ini aşmaması kaydıyla mükellefler izaha davet edilebilir.

Bu fıkrada yer alan tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Maliye Bakanlığı ön tespitin niteliğini, izaha davetin şeklini ve kapsamını, daveti yapacak ve yapılan izahı değerlendirecek mercii, davet yapılacakları, yapılan izahta kullanılacak bilgi ve belgeler ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir