Home / Makaleler / 7103 Sayılı Yasayla Usulsüzlük Cezalarında İndirim Arttı mı?

7103 Sayılı Yasayla Usulsüzlük Cezalarında İndirim Arttı mı?

Vergi Usul Kanununun 376. maddesinde indirimin şartları ve indirim oranı belirtilmiştir. Mükellefler ve adlarına ceza kesilmiş bulunanlar, Vergi Usul Kanunu kapsamına giren tüm vergi, resim ve harçlara ilişkin cezalar hakkında ihbarnamenin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ceza/ceza ihbarnamesini gönderen vergi dairesine cezada indirim için başvurabilirler.

Cezalarda İndirimden Yararlanmanın Şartları

  1. İhbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili vergi dairesine bir dilekçe ile başvurulması gerekmektedir.
  2. İndirim konusu yapılan cezanın dava konusu yapılmamış olması.Tebliğ üzerine dava açılmasına rağmen, dava açma süresi içinde, vergi mahkemesince henüz karar verilmemiş olması koşuluyla, davadan vazgeçilmesi halinde cezada indirim talebinde bulunulabilir,
  3. Belirtilen süre içinde vergi aslı ve indirimden arta kalan cezanın ödenmesi,
  4. Mükellefin, dava açma süresi içinde uzlaşma isteminde bulunması ve uzlaşma tutanağı imzalanmadan uzlaşma talebinden vazgeçtiğini beyan etmesi halinde cezada indirim talebinde bulunma hakkı vardır,fakat hem cezada indirim hem de uzlaşmadan yararlanma hakkı yoktur. Mükellef vergi ziyaına kaçakçılık sayılan fiillerle sebebiyet verirse bu tarhiyat için ceza indirimi hükümlerinden yararlanabilir,uzlaşma hükümlerinden ise yararlanamaz,
  5. Talepte bulunan mükellefin, ikmalen, resen veya idarece tarh edilen vergi veya vergi farkı ile vergi ziyaı cezası ya da usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının indirimden sonra kalan kısmını vadesinde veya 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun’un (AATUHK) 10’uncu maddede sayılan teminatlardan herhangi birini göstermek koşuluyla vadenin bitiminden itibaren 3 ay içinde ödemesi gerekmektedir.

Mükellef veya vergi sorumlusu ödeyeceğini bildirdiği vergi ve vergi cezasını süresinde ödemez veya dava konusu yaparsa bu madde hükmünden faydalandırılmaz.

Cezalarda İndirim Uygulanması

  1.  Vergi ziyaı cezasında birinci defada yarısı, müteakiben kesilenlerde üçte biri,
  2. Usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezalarının üçte biri indirilir.

27.03.2018 Tarihli Resmi Gazetenin Mükerrer Sayısında yayınlanan  7103 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde  Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun ile Vergi Usul Kanununda Usulsüzlük Cezalarında Yapılan değişiklikler şu şekildedir.

Usulsüzlük Cezalarında İndirim Arttı

7103 sayılı yasanın 12-13-14. Maddeleri ile  213 sayılı Vergi Usul Kanununun Vergi Ziyaı, Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarında İndirme” başlıklı 376. Maddesinde  düzenleme yapıldı bu düzenleme sonucu madde şu şekilde oluştu

“İkmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergi veya vergi farkını ve aşağıda gösterilen indirimlerden arta kalan vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarını mükellef veya vergi sorumlusu ihbarnamelerin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili vergi dairesine başvurarak vadesinde veya 6183 sayılı Kanunda belirtilen türden teminat göstererek vadenin bitmesinden itibaren üç ay içinde ödeyeceğini bildirirse:

  1. Vergi ziyaı cezasında birinci defada yarısı, müteakiben kesilenlerde üçte biri,
  2. Usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezasının yarısı indirilir.”

Usulsüzlük Ve Özel Usulsüzlük Cezaları İçin Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Kalktı

7103 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde  Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15. Maddesi ile 213 sayılı  Vergi usul kanununun ek 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “vergilerle kesilecek cezalarda” ibaresi “vergiler ile bunlara ilişkin kesilecek vergi ziyaı cezalarında” şeklinde değiştirilmiştir.

Bu değişiklikle, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları, tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamından çıkarıldı. Kanunun yayımı tarihinden önce tarhiyat öncesi uzlaşma talep edenler bu haktan yararlanmaya devam edecekler. Ancak 27 Mart 2018 den sonra artık usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları için tarhiyat öncesi uzlaşma talep edilemeyecek.

About nevzaterdag

Check Also

e-Serbest Meslek Makbuzu Ne Zaman Zorunlu Oluyor?

    Benzer YazılarDijital Hizmet Vergisi Kanun Teklifi İle İlgili DetaylarVergi de Özellikli KonularBelge Sayıcı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir