Ana Sayfa / Kanunlar

Kanunlar

Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Nedir?

Kanunen kabul edilmeyen giderler, işletmelerin ticari faaliyetleri kapsamında çeşitli nedenlerle katlandıkları, vergi matrahından düşülmesine izin verilmeyen gider ve maliyetlerdir. Bu kavramı daha kısa ve net bir ifadeyle; vergi matrahının tespitinde gayrisafi kazançtan indirilemeyecek giderler şeklinde tanımlayabiliriz. Kanunen kabul edilmeyen giderler, firmanın faaliyet alanı, türü ve hacmine göre farklılık gösteriyor. Bu nedenle …

Devamını Oku »

Bankaların Çek Hamiline Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar

Çek Defterlerinin baskı şekline ve bankaların hamile ödemekle yükümlü olduğu miktarın belirlenmesine ilişkin tebliğ ’de değişiklik yapılmasına dair tebliğ 27/01/2024 tarih ve 32442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Devamını Oku »

KDV Tevkifat Uygulamasında Değişiklik Yapıldı!

            

Devamını Oku »

2024 Yılı Trafik Cezaları Ne Oldu?

Trafik idari para cezası karar tutanaklarının düzenlenmesinde tahsilinde ve takibinde uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 31/01/2024 Tarih ve 32446 Sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanmıştır.

Devamını Oku »

Vergi Usul Kanununa Göre Teminat Uygulaması

Vergi Usul Kanunu’nun “Teminat uygulaması” başlıklı 153/A. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan bazı hükümler, Anayasa Mahkemesinin 20.07.2023 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan kararıyla iptal edilmiştir. Vergi Usul Kanunu’nun; “teminat uygulaması” başlıklı 153/A maddesinde özetle, münhasıran sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiği tespit edilip mükellefiyeti terkin edilenlerin yeniden mükellefiyet …

Devamını Oku »

7445 Sayılı Kanun İle Arabuluculukta Yeni Uygulamalar

“7. Yargı Paketi” olarak bilinen “7445 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” (“Kanun”), 5 Nisan 2023 tarihli ve 32154 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştı. Kanun, kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk uygulamasının zorunlu hale getirilmesi gibi ihtiyari ve zorunlu arabuluculuğa ilişkin birtakım düzenlemeler içeriyor. Bu kapsamda bazı düzenlemelerin …

Devamını Oku »

İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri Dolayısıyla Ödenen KDV’nin İndirim Kısıtlaması

24/11/2023 tarihli ve 32379 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ithalatta gözetim ve korunma önlemleri dolayısıyla ödenen KDV için indirim kısıtlaması getirilmiştir. Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararında; İthalatta gözetim uygulanması hakkında ilgili mevzuat uyarınca, gözetim uygulamasına tabi tutulan mallara ilişkin gümrük beyannamelerinde beyan olunan ve tevsik edilemeyen tutarlar …

Devamını Oku »

Teknokent Projelerin Satışı Ve Kiralanmasından Elde Edilen Gelirin Vergilendirilmesi

Teknokent merkez adresinde yazılımı gerçekleştirilen projelerin, satışı ve kiralanmasından elde edilen kazançların kurumlar vergisinden ve bu projelere ait teslim ve hizmetlerin KDV’den istisna olup olmadığı ile söz konusu kazancın kurumlar vergisi istisnasından yararlanacak kısmının tespitinde, Ar-Ge merkezindeki personel maliyetlerinin nitelikli harcama veya toplam harcama tutarına dahil edilip edilmeyeceği T.C. Hazine …

Devamını Oku »

Kur Korumalı Mevduat Hesaplarında Son Durum Nedir?

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı, TL cinsinden USD, EUR ve GBP kurunun vade sonunda faiz oranından daha fazla artması durumunda kur farkı koruması sunan rekabetçi bir mevduat ürünüdür. Hepimizin bildiği gibi  KKM hesaplarında büyük bir birikim var ve bu birikimin bir bölümünün bile dövize yönelmesi büyük bir risk oluşturabilir. Bu …

Devamını Oku »

Almanya’daki Şirketten Temin Edilen Hizmetlere Tevkifat Yapılır mı?

Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir Ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğünün 11.01.2023  tarihli 62030549-125[30-2015/595]-52129 sayılı özelgesinde bu husus şu şekilde izah edilmiştir: “Hizmet Sözleşmesi” kapsamında Yurtdışın ‘da mukim firmadan aldığı “konsept geliştirme ve ilgili aktiviteler, stand organizasyonu/nakliye sözleşmelerinin akdedilmesi, alan hizmetlerinin idare edilmesi de dahil olmak üzere …

Devamını Oku »