Ana Sayfa / Kanunlar / Borçlar Kanunu / Yeni Borçlar Kanunumuz da Kefil ile Alacaklı İlişkisi

Yeni Borçlar Kanunumuz da Kefil ile Alacaklı İlişkisi

106Yeni borçlar kanunumuz kefilin sorumluluk ve yükümlülüklerini yeniden düzenlediği gibi haklarını ve kendisini nasıl koruyabileceğini de yeniden düzenlemiştir bu yazıda kefilin hak ve sorumluluklarını anlatacağım.

Kefilin Sorumluluğunun Kapsamı Nedir?

Kefil, her durumda kefalet sözleşmesinde belirtilen azami miktara kadar sorumludur. Aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa kefil, belirtilen azami miktarla sınırlı olmak üzere, aşağıdakilerden sorumludur:

1. Asıl borç ile borçlunun kusur veya temerrüdünün yasal sonuçları.

2. Alacaklının, kefile, onun borcu ödeyerek yapılmalarını önleyebileceği uygun bir zaman önce bildirmesi koşuluyla, borçluya karşı yönelttiği takip ve davaların masrafları ile gerektiğinde rehinlerin kefile tesliminin ve rehin haklarının devrinin sebep olduğu masraflar.

3. İşlemiş bir yıllık ve işlemekte olan yıla ait akdî faizler ile gerektiğinde tahvil karşılığında ödünç verilen anaparanın işlemiş bir yıllık ve işlemekte olan yıla ait faizleri.

Sözleşmede açıkça kararlaştırılmamışsa kefil, borçlunun sadece kefalet sözleşmesinin kurulmasından sonraki borçlarından sorumludur.

Kefilin, asıl borç ilişkisinin hükümsüz hale gelmesinin sebep olduğu zarardan ve ceza koşulundan sorumlu olacağına ilişkin anlaşmalar kesin olarak hükümsüzdür.

Kefilin takibi ne demektir?

Yeni Borçlar Kanunumuzun 590. Maddesinde Borçlunun iflası sebebiyle asıl borç daha önce muaccel olsa bile, belirlenen vadeden önce kefile karşı takibat yapılamaz demektedir.

untitledBütün kefalet türlerinde kefil, ayni güvence karşılığında hakimden, mevcut rehinler paraya çevrilinceye ve borçlu aleyhine yapılan takip sonucunda kesin aciz belgesi alınıncaya veya konkordato kararına kadar kendisine karşı yöneltilen takibin durdurulmasına karar verilmesini isteyebilir.

Asıl borcun muaccel olması, alacaklı veya borçlunun önceden süre içeren bildirimde bulunmasına bağlıysa, kefalet borcu için bu süre, bildirimin kefile yapıldığı tarihte işlemeye başlar.

Yerleşim yeri yabancı bir ülkede olan borçlunun borcunu ödemesi, döviz işlemleri veya havale ile ilgili yasaklar gibi sebeplerle, o yabancı ülkenin yasal düzenlemeleri gereği imkansız hale gelmiş veya sınırlandırılmışsa, yerleşim yeri Türkiye’de olan kefil, takibe bu sebeple itiraz edebilir.

Kefaletten Kurtulma (Defiler)

Yeni Borçlar Kanunumuzun 591. Maddesinde Kefil, asıl borçluya veya mirasçılarına ait olan ve asıl borçlunun ödeme güçsüzlüğünden doğmayan bütün def’ileri alacaklıya karşı ileri sürme hakkına sahip olduğu gibi, bunları ileri sürmek zorundadır. Yanılma veya sözleşme yapma ehliyetsizliği ya da zaman aşımına uğramış bir borç sebebiyle borçlunun yükümlü olmadığı bir borca bilerek kefalet hali bu hükmün dışındadır demektedir.

Asıl borçlu kendisine ait olan bir def’iden vazgeçmiş olsa bile kefil, yine de bu defiî alacaklıya karşı ileri sürebilir.

Kefil, asıl borçluya ait def’ilerin varlığını bilmeksizin ödemede bulunursa, rücu hakkına sahip olur. Buna karşılık asıl borçlu, kefilin bu def’ileri bildiğini veya bilmesi gerektiğini ispat ederse kefil, bunlar ileri sürülmüş olsaydı ödemeden kurtulacağı ölçüde rücu hakkını kaybeder.

Kumar veya bahisten doğan bir borca kefalette kefil, borcun bu niteliğini bilmiş olsa bile, asıl borçlunun sahip olduğu def’ileri ileri sürebilir.

Kefili koruyan haller nelerdir?

Yeni Borçlar Kanunumuzun 592 – 596. Maddelerinde  bu konu açıklanmıştır buna göre ;

 1. Alacaklı, kefalet sırasında var olan veya daha sonra asıl borçludan alacağın özel güvencesi olmak üzere elde ettiği rehin haklarını, güvenceyi ve rüçhan haklarını kefilin zararına olarak azaltırsa, zararın daha az olduğu alacaklı tarafından  ispat edilmedikçe, kefilin sorumluluğu da buna uygun düşen bir miktarda azalır. Kefilin fazladan ödediği miktarın geri verilmesini isteme hakkı saklıdır.
 2. Çalışanlara kefalet halinde alacaklı, çalışanlar üzerinde yükümlü olduğu gözetimi ihmal eder veya kendisinden beklenebilen özeni göstermezse ve borç da bu sebeple doğmuş ya da bu özeni göstermesi halinde ulaşamayacağı ölçüde artmış olursa, bu borcu veya borcun artan kısmını kefilden isteyemez.
 3. Alacaklı, borcu ödeyen kefile haklarını kullanmasına yarayabilecek borç senetlerini teslim etmek ve gerekli bilgileri vermekle yükümlüdür. Alacaklı, kefalet sırasında var olan veya asıl borçlu tarafından alacak için sonradan sağlanan rehinleri ve diğer güvenceleri de kefile teslim etmek veya bunların devri için gerekli işlemleri yapmak zorundadır. Alacaklının, diğer alacakları sebebiyle sahip olduğu rehin ve hapis hakları, kefilin haklarından sıraca önce geldikleri ölçüde saklıdır.
 4. Alacaklı, haklı bir sebep olmaksızın yükümlülüklerini yerine getirmez, ağır kusuruyla mevcut belgeleri veya rehinleri ya da sorumlu olduğu diğer güvenceleri elinden çıkarırsa, kefil borcundan kurtulur. Bu durumda kefil, ödediğinin geri verilmesini ve varsa ek zararının giderilmesini isteyebilir.
 5. Borçlunun iflası sebebiyle olsa bile, borç muaccel olduğu takdirde kefil, alacaklıdan yapacağı ödemeyi kabul etmesini her zaman isteyebilir. Bir borca birden çok kişinin kefil olması durumunda alacaklı, kefillerden biri tarafından yapılacak kısmi ödemeyi, bunu öneren kefile düşen paydan az olmamak koşuluyla, kabul etmek zorundadır.
 6. Alacaklı haklı bir sebep olmaksızın ödemeyi kabul etmekten kaçınırsa, kefil borcundan kurtulur; birlikte müteselsil kefalette ise, kefillerin sorumluluğu kendilerine düşen pay miktarınca azalır.
 7. Alacaklının rızası varsa kefil, asıl borcu muaccel olmasından önce de ödeyebilir. Ancak, bu durumda kefil, asıl borçluya karşı rücu hakkını borcun muaccel olmasından önce kullanamaz.
 8. Asıl borçlu, anaparanın veya yarım yıllık döneme ait faizin ödenmesinde ya da yıldan yıla yapılması öngörülen anapara ödemelerinde altı ay gecikirse, alacaklının durumu kefile bildirmesi gerekir. İstek halinde alacaklı, her zaman asıl borcun kapsamı hakkında kefile bilgi vermek zorundadır.
 9. Alacaklı, yukarıdaki fıkralarda öngörülen gereklerden birini yerine getirmezse, bundan dolayı kefilin uğradığı zarar miktarınca ona karşı haklarını kaybeder.
 10. Kefil, aşağıdaki durumlarda asıl borçludan güvence verilmesini ve borç muaccel olmuşsa, borçtan kurtarılmasını isteyebilir:
 11. 11. Asıl borçlu, kefile karşı üstlendiği yükümlülüklere, özellikle belli bir süre içinde kendisini borçtan kurtarma vaadine aykırı davranmışsa.
 12. 12. Asıl borçlu temerrüde düşmüşse veya yerleşim yerini diğer bir ülkeye nakletmesi yüzünden takibat önemli ölçüde güçleşmişse.
 13. 13. Asıl borçlunun mali durumunun kötüleşmesi, güvencelerin değer kaybetmesi veya borçlunun kusuru sonucunda kefil için mevcut tehlike, kefaletin yapıldığı tarihe göre önemli ölçüde artmışsa.
 1. Kefil, alacaklıya ifada bulunduğu ölçüde, onun haklarına halef olur. Kefil, bu hakları asıl borç muaccel olunca kullanabilir.
 2. Borcu tamamen veya kısmen ödeyen kefil, durumu borçluya bildirmek zorundadır. Kefil, bu bildirimde bulunmazsa ve ödemeyi bilmeyen veya bilmesi gerekmeyen borçlu da alacaklıya ifada bulunursa, rücu hakkını kaybeder.
 3.  Hangi sebeple olursa olsun, asıl borç sona erince, kefil de borcundan kurtulur.

Borçlu ve kefil sıfatı aynı kişide birleşmiş olursa, alacaklı için kefaletten doğan özel yararlar saklı kalır. Bir gerçek kişi tarafından verilmiş olan her türlü kefalet, buna ilişkin sözleşmenin kurulmasından başlayarak on yılın geçmesiyle kendiliğinden ortadan kalkar. Kefalet, on yıldan fazla bir süre için verilmiş olsa bile, uzatılmış veya yeni bir kefalet verilmiş olmadıkça kefil, ancak on yıllık süre doluncaya kadar takip edilebilir.Kefalet süresi, en erken kefaletin sona ermesinden bir yıl önce yapılmak kaydıyla, kefilin kefalet sözleşmesinin şekline uygun yazılı açıklamasıyla, azami on yıllık yeni bir dönem için uzatılabilir.

4. Süreli kefalette kefil, sürenin sonunda borcundan kurtulur.

Kefil Kefaletten dönebilir mi?

Gelecekte doğacak bir borca kefalette, borçlunun borcun doğumundan önceki mali durumu, kefalet sözleşmesinin yapılmasından sonra önemli ölçüde bozulmuşsa veya mali durumunun, kefalet sırasında kefilin iyi niyetle varsaydığından çok daha kötü olduğu ortaya çıkmışsa, kefil alacaklıya yazılı bir bildirimde bulunarak, borç doğmadığı sürece her zaman kefalet sözleşmesinden dönebilir. Kefil, alacaklının kefalete güvenmesi sebebiyle uğradığı zararı gidermekle yükümlüdür.

Hakkında nevzaterdag

Check Also

Doktorlarda Vergi Rehberi

Doktorluk mesleği, önemli bir meslektir çünkü insanların sağlıklı bir yaşam sürdürebilmelerine yardımcı olur. Doktorlar, insanların …

440 yorumlar

 1. iyi günler ben geçen sene bir arkadaşıma banka kredisi (30,000 TL) için kefil olmuştum fakat bir süre sonra arkadaşımın işine son verdiler ve o da krediyi çekerken işsizlik sigortası yaptırmıştı bu sigorta şirketinin aylık borcunu karşılayacağını düşündüğü için ödeme yapmamış fakat sigorta şirketine işine son verildiğini bildirmemiş ve bu yüzden de ödemesi gereken aylık taksitleri (3 ay) ödememiş. Bunun üzerine banka yetkilileri benim banka hesabıma (9.145 TL) bloke koymuşlar ve bu blokeyi koyarken hiç bir şekilde beni bu süre içerisinde ne yazılı ne de sözlü olarak uyarmadılar ve yaklaşık bu olay yüzünden iki aydan beri mağdurum ve düzenli olarak yapmam gereken ödemeleri yapamadım. Bunun üzerine borçlu olan arkadaşım benim hesabımda ki blokeyi kaldırabilmek için dört bin lira (4,000 TL) toplu para yatırdı fakat banka yetkilileri bu tutarın yetersiz olduğunu ve verdikleri süre içerisinde (2 hafta) en az on bin lira (10,000 TL) daha yatırması gerektiğini söylediler ama arkadaşım bu süre içerisinde istedikleri tutarı bulup yatıramadı ve banka yetkilileri beni arayıp avukata vereceklerini ve yasal takip başlatacaklarını söylediler.
  Bu konu hakkında benim mağduriyetimi giderebilecek ve banka hesabımdan blokeyi kaldırıp paramı çekebileceğim bir kanun olup olmadığını en kısa süre içerisinde öğrenebilir miyim ?
  İlginiz için şimdiden teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.
  Saygılarımla.

  • Mehmet bey merhaba,
   Sorunuzun cevabını yeni borçlar kanunumuzda ve imzaladığınız kefalet sözleşmesinde bulabilirsiniz
   yeni borçlar kanunumuzun 589. maddesine göre: “Kefil, her durumda kefalet sözleşmesinde belirtilen azamî miktara kadar sorumludur Kefalet sözleşmesinin geçerli olabilmesi için kefilin sorumlu olduğu azami miktarın kefalet sözleşmesinde açıkça gösterilmesi zorunludur.TBK md. 583/1’de kefilin sorumlu olduğu azami miktarın kefalet söz leşmesinde kefil tarafından el yazısı ile yazılması şartı getirilmiştir (TBKmd. 584).imzaladığınız kefalet sözleşmesini bir avukatla incelemnizi öneririm

   • merhaba ben bir kamyon alınırken kefil oldum kamyonda alacaklının rehini vardı alacaklı ve borçlu sonra anlaşıp başka birisini kamyonu satmışlar ve benim kefil olduğum senetleri borçluya teslim etmeyip avukata götürmüşler asıl borçlu da hiç bir mal varlığı yok alacaklıya ulaştım ikinci sattığı yerden parasını alamadığını söylüyüor rehini niye kaldırdığını ise açıklayamıyor ne yapmam lazım teşekkürler

    • Mehmet bey merhaba,
     sizin durumunuz artık hukuki bir desteği gerektiren durumdur önerim bir avukatla temas kurmanızdır.

   • nevzat bey öncelikle sizin gibi insanlar var oldukca insanımız yalnız degil
    benim sorunum babam vefat etmeden önce erkek kardeşime ismi lazım degil bi magazadan esya alması icin kefil oluyor babam kefil oldugu icin beni annemi ablamı ve diger kardeşimi icine alarak icra ya vermiş hatda maasıma haciz göndermiş ben tabikide ödememek icin işden ayrıldım sizce nasıl bi yol izlemem gerekir simdiden teşekkürler allah yardımcınız olsun

    • Suat bey merhaba,
     sorunuz hukuki bir soru bir avukat cevaplamalı fakat bildiğim kadarı ile si,ze yardımcı olmak adına cevaplayayım.
     vefat eden babanızın kefaleti veraseten size gecer fakat veraseti redder iseniz o zaman sizden tahsil talep edemezler veya babanızın verasetinde borçları alacaklardan fazla ise bu durumda borça batıklık söz konusu olur veraseti kabul etsenizde dava hakkınız kullanıp borcu reddedebilirsiniz

  • kolay gelsin. benim şöyle bi sorunum var bir arkadaşım banka kredisi için bana kefil olmuştu bende bi dönem işimden ayrılınca sıkıntılardan dolayı 3 taksit ödeyemedim ve takibe düştüm ama ilginçtir aynı ay içerisinde devlet memuru olarak atandım. şimdi bankaya diyorum yapılandıralım ben ödeyebilrim artık banka tamam diyor avukat olmaz diyor hepsini isterim diyor. bide beni hem kefilin hem benim maaşıma icra koydurmakla tehdit ediyor aleni tehdit ediyor ama sen hepsini ödeme gör bak neler yapacam felan diyor ben kendinden habersiz banka ile taksitlendirip yapılandırma konusunda görüşmüşüm ondan üstüme geliyor. şimdi benim sorum şu aynı anda hem benim maaşıma hemde kefilimin maaşına icra koyabilirmi yan aynı anda ikimizin maaşındanda kesinti yaptırabilirmi? yani kefilimin mağdur olmasını istemiyorum en azından? acil cevap lütfennn

   • Murat bey merhaqba,
    kefalette kefil asıl borclu borcu ödemediği zaman sorumluluğu devreye girer bu durumda alacaklı banka veya vekili hem kefilin hem asıl borclunun icrai takibatını yapabilir yani hem sizin hemde asıl borçlunun maaşlarına haciz konabilir

   • Selamlar, çalışmakta olduğum bir resmi kurumda 2004 yılında birim Sorumlusu amirim tarafından iyi niyetimi kullanarak beni karambole düşürüp bankadan besmilyar lira almak istedigini ve kefil olmamı istedi daha önce oda bana kefil olduğu için elinde bulunan boş sözleşmeyi kendisi sayfalari acarak bana imzalattı Meyer alt alta üç bankanın boş sözleşmesini imzalatmis bende onun iyi niyetine güvenerek bakmadım 2004 yılı NİSAN MAYIS HAZİRAN Aylarında bu bankalardan kendi adına kirkbesbin benim adıma otuzbesbinlira paraları almış 2004 TEMMUZ ayının ondokuzunda EMEKLİ olmuş ve EYLÜL ayına kadarda bu kredileri ödemiş daha sonra odeyemeyince ikametgahini terk edip kaçmış tabi bankalar benim tepeme bindi üç banka birden icraya verdi 2005 yılı MART ayından buyana maasimdan icra kesintisi devam ediyor benim adima aldığı kredilerin birtanesini mahkemede kazandım diğer ikitanesine yanlış itiraz yaptığından dolayi kaybettim krediyi kendi adına benim adima alan bu şahıs kredileri alırken sigorta yaptirmamis bu şahıs 24,02,2014 tarihinde vefat etmiş bankalara bu şahsın vefat ettiğini bildirdi, şahsın adına olan borçlarını düşünmesi gerektiğini soyledigimde kredileri alırken sigorta yaptirmadigini ve borçların KEFIL tarafından odemesinin devam edeceğini söylediler, bu asil borclunun vefat etmesinden dolayi kendi adına olan borçlarının düşüp dusmeyecegi öğrenmek istiyorum, saygilarimla,

    • Kamil bey merhaba,
     asıl borçlunun vefatında borçlar düşmez varisleri mirası reddetmemişlerse varislerine kalır kefilde ödediği miktarı varislerden talep edebilir

 2. iyi günler ben 08/06/2011 de esnaf ve sanatkaflar kredi kefalet koop başkanlığında esnaf bir arkadaşımın aldığı 30.000 tl krediye kefil oldum ve arkadaşım babasının evini ipotek ettirdi kredinin ilk 3 taksidini ödedi
  işlerinin bozulması nedeniyle geri kalanını ödeyemiyor avukat aracılığıyla iş yerime icra geldi icrayı geçici olarak durdurduk arkadaşım bu ve başka borçlarından dolayı tüm mal varlığını başkasına devretti ben bu kefaletten nasıl kurtulabilirim avukat bana değilde ipoteği almazmı
  İlginiz için şimdiden teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

  • Koray bey merhaba,
   Yaşadığınızdan dolayı üzgünüm fakat icra iflas hukukumuzda ve yeni borçlar kanunumuzda kefil borçlu ile birlikte sorumludur karşı tarafın avukatı hem borçluya hemde size icra takibatı başlatabilir size önerim icra takip davalarına bakan bir avukatla hemen görüşüp karşı taraf avukatı ile temas kurdurup haciz işlemlerinin asli borçlunun teminat gayrimenkulü üzerinden yapılmasını sağlayın

 3. Merhaba
  Bir arkadaşıma evlenirken kefil olup koltuk takımı vs almıştı Arkadaşım borcu Ödeyemedi ben yurtdışında çalışıyorum ve bana bildirim yapılmadan evimde ki eşyaları haciz yoluyla almışlar işin ilginç yanı ne e devlet üzerinde nede icra dairesinden dosya sorgulaması yaptığımda adıma kayıtlı bir dosya yok ne yapabilirim teşekkürler

  • Ömer bey merhaba,
   İcra iflas kanunumuzun 82. maddesi şöyledir

   Aşağıdaki şeyler haczolunamaz:

   1. Devlet malları ile mahsus kanunlarında haczi caiz olmadığı gösterilen mallar,
   2. Borçlunun zatı ve mesleki için lüzumlu elbise ve eşyasiyle borçlu ve ailesine lüzumu olan yatak takımları ve ibadete mahsus kitap ve eşyası,
   3. Vazgeçilmesi kabil olmıyan mutfak takımı ve pek lüzumlu ev eşyası,
   4. Borçlu çiftçi ise kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan arazi ve çift hayvanları ve nakil vasıtaları ve diğer eklenti ve ziraat aletleri; değilse, sanat ve mesleki için lüzumlu olan alet ve edevat ve kitapları ve arabacı, kayıkçı, hamal gibi küçük nakliye erbabının geçimlerini temin eden nakil vasıtaları,
   5. Borçlu ve ailesinin idareleri için lüzumlu ise borçlunun tercih edeceği bir süt veren mandası veya ineği veyahut üç keçi veya koyunu ve bunların üç ay lık yem ve yataklıkları,
   6. Borçlunun ve ailesinin iki aylık yiyecek ve yakacakları ve borçlu çiftçi ise gelecek mahsül için lazım olan tohumluğu,
   7. Borçlu bağ, bahçe veya meyva veya sebze yetiştiricisi ise kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan bağ bahçe ve bu sanat için lüzumlu bulunan alet ve edevat,
   Geçimi hayvan yetiştirmeye münhasır olan borçlunun kendisi ve ailesinin maişetleri için zaruri olan miktarı ve bu hayvanların üç aylık yem ve yataklıkları,
   8. Borçlar Kanununun 510 uncu maddesi mucibince haczolunmamak üzere tesis edilmiş olan kaydı hayatla iratlar,
   9. Memleketin ordu ve zabıta hizmetlerinde malul olanlara bağlanan emeklilik maaşları ile bu hizmetlerden birinin ifası sebebiyle ailelerine bağlanan maaşlar ve ordunun hava ve denizaltı mensuplarına verilen uçuş ve dalış tazminat ve ikramiyeleri,
   Askeri malullerle, şehit yetimlerine verilen terfi zammı ve 1485 numaralı kanun hükmüne göre verilen inhisar beyiye hisseleri,
   10. Bir muavenet sandığı veya cemiyeti tarafından hastalık, zaruret ve ölüm gibi hallerde bağlanan maaşlar,
   11. Vücut veya sıhhat üzerine ika edilen zararlar için tazminat olarak mutazarrırın kendisine veya ailesine toptan veya irat şeklinde verilen veya verilmesi lazım gelen paralar,
   12. Borçlunun haline münasip evi (Ancak evin kıymeti fazla ise bedelinden haline münasip bir yer alınabilecek miktarı borçluya bırakılmak üzere haczedilerek satılır.)
   Medeni Kanunun 807 nci maddesi hükmü saklıdır. 2, 3, 4, 5, 7 ve 12 numaralı bendlerdeki istisna, borcun bu eşya bedelinden doğmaması haline münhasırdır.
   KISMEN HACZİ CAİZ OLAN ŞEYLER:
   Maaşlar, tahsisat ve her nevi ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilama müstenit olmayan nafakalar, tekaüt maaşları, sigortalar veya tekaüt sandıkları tarafından tahsis edilen iratlar, borçlu ve ailesinin geçinmeleri için icra memurunca lüzumlu olarak takdir edilen miktar tenzil edildikten sonra haczolunabilir.
   Ancak haczolunacak miktar bunların dörtte birinden az olamaz. Birden fazla haciz var ise sıraya konur. Sırada önde olan haczin kesintisi bitmedikçe sonraki haciz için kesintiye geçilemez.Kanunda geçen “Borçlunun zatı ve mesleki için lüzumlu elbise ve eşyasiyle” cümlesi konuyu açık olarak düzenlemiştir. Verdiğiniz örnekte teknoloji olmadan çalışamayacak durumda olan muhasebecinin bilgisayarı haczedilemez. Örneklerde geçen avukatın daktilosu, terzinin makası gibi işin devamı için gerekli olan eşyalar hacze kabil değildir.demektedir yukarıdaki 2. maddede gördüğünüz gibi Borçlunun zatı ve mesleki için lüzumlu elbise ve eşyasiyle borçlu ve ailesine lüzumu olan yatak takımları ve ibadete mahsus kitap ve eşyası,haczedilemez evinize yapılan haciz usulsüzdür fakat yeni borçlar kanunumuz kefalet konusunda borcun tamamından kefilin sorumluluğu olduğunu ve hakkında takibat yapılabileceğini belirtmiştir bu durumu icra iflas hukuku konusunda çalışan bir avukatla görüşmenizi ona göre bir yol belirlemenizi öneririm.

 4. 2008 yılında abimle beraber abimin eşine bir bankadan 8000tl tarım kredisi kullanması için kefil oldum.yengem bu borcu ödemedi; borcu tekrardan yapılandırdık 2009 yılının şubat ayında.bunuda ödememişler.ellerine para geçince yaklaşık 2 veya 3 bin tl civarında ödeme yapmışlar.sonrada bir daha ödeme yapmamışlar.banka iki kez ihbar name gönderdi.banka borcu bir varlık yönetimi şirketine satmış.bunu bana gelen bir e-mailden anladım.ben devlet memuruyum.abim ve yengemden kaynaklanan borçlar nedeniyle maaşımda haciz var.ve sıraya girmiş ödemem gereken 30000 bir borç daha var.yengemin babasından ve annesinden miras yoluyla kalan arazileri var.abiminde babamdan kalan ve ayrıca sonradan kendi aldıgı araziler var.varlık yönetimi burda ne yapabilir.ben ne yapabilirim.ben adapazarında çalışıyorum .abimler ise adanada yaşıyorlar.şimdiden ilginize teşşekkür ediyorum

  • Doğan bey merhaba,
   yeni borçlar kanunumuzda kefil asıl borçlu gibi borç ve ferilerinden asıl borçlu gibi mesuldür fakat kanunumuz kefile borçun ödenmemesi halinde asıl borçlu adına ödeme yapması halinde rucu etme ve asıl borçlunun durumunun bozulması halinde bir ihtarnamae ile bildirerek kefillikten çekilme hakkınada sahiptir varlık yönetim şirketi asıl borçlu ile kefilk hakkında alacak takibini aynı anda yapabilir ama onların varlıkları üzerinede gidebilir. Öneri,m varlık yönetim şirketi ile görüşüp asıl borçlunun bu borcu karşılayacak varlıklarının olduğunu takibatın ona yoğunlaştırılmasını bildirin

 5. Sayin Nevzat Bey

  Bir akrabamin yuksek kira bedelli ofisi icin kirasina kefil olduk. Kira sozlesmesi 3 yillik yapilmis. akrabamiz bizi tedirgin edecek durumlar yaratihor. isini kapatti ve kirasini odemeyi bizim uzerimize birakacak tarzda davraniyor. bu kefaletin resmi bir islem yaparak fesh edilmesi mumkun mudur ? Saygilar.

  • Merhaba Asya hanım,
   Yeni borçlar kanunumuzdaki şu hususlara dikkatinizi çekerek sorunuzu yine borçlar kanunu ile cevaplayacağım,
   Kefalet sözleşmesinin geçerli olabilmesi için, kefalet sözleşmesi yazılı şekilde yapılmalı, kefilin sorumlu olacağı en yüksek miktar açıkça belirtilmeli, kefalet tarihi yazılmalı, kefilin müteselsil kefil olduğu yazılmalıdır. Fakat sadece bunların kefalet sözleşmesinde belirtilmiş olması yeterli değildir. Ayrıca bütün bu hususların kefil tarafından kendi el yazısı ile yazılması gerekmektedir. Kefil, alacaklıya karşı kefalet sözleşmesinde kendi el yazısı ile yazmış olduğu azami miktar kadar sorumlu olacaktır. Kefil, alacaklıya ödemede bulunduğu ölçüde, alacaklının haklarına sahip olur. Kefil, aksi sözleşmede kararlaştırılmamış ise, alacak için sağlanmış rehin gibi güvencelere sahip olur
   Borçlar kanunun 599. Maddesinde Kefaletten dönmede kefil, gelecekte doğacak bir borca kefil olmuştur. Asıl borçlunun mali durumu kefalet sözleşmesi yapıldıktan sonra fakat borç doğmadan önce önemli ölçüde bozulmuşsa veya asıl borçlunun mali durumunun kefalet sözleşmesi yapılırken kefilin öngöremediğinden daha kötü bir durumda olduğu sonradan anlaşılmış ise, bu durumlarda kefil alacaklıya yazılı bir bildirimde bulunarak kefalet sözleşmesinden dönebilmektedir. Kefil, alacaklının kefalete güvenmesi sebebiyle uğradığı zararı gidermekle yükümlüdür.şeklinde tanımlanmış
   Yine aynı kanunun 601. Maddesinde Süreli olmayan kefalette kefil, asıl borç muaccel olunca, adi kefalette her zaman ve müteselsil kefalette ise, kanunun öngördüğü hâllerde, alacaklıdan, bir ay içinde borçluya karşı dava ve takip haklarını kullanmasını, varsa rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takibe geçmesini ve ara vermeden takibe devam etmesini isteyebilir.
   Borç, alacaklının borçluya yapacağı bildirim sonucunda muaccel olacaksa kefil, kefalet sözleşmesinin kurulduğu tarihten bir yıl sonra alacaklıdan, bu bildirimi yapmasını ve borç bu suretle muaccel olunca, yukarıdaki fıkra hükümleri uyarınca takip ve dava haklarını kullanmasını isteyebilir.
   Alacaklı, kefilin bu istemlerini yerine getirmezse, kefil borcundan kurtulur. Demiştir

  • unuttugum 140 milyonluk borcu avukat aradı 540 milyon oldugunu söyledi bir tanıdıgımın verdiği akıl ile 10.cu icra mahkemesine gidip ödenmesi gereken 340 milyon ödedim ama şimdi avukat kefilimi sürekli arayıp dosya masraflarının oldugunu söylüyor kefilimin madur olmaması için nasıl bir yol izlemem gerekir teşekkürler bilgileriniz için

   • Türkan hanım merhaba,
    size yardımcı olmak isterim ama soru hukuki detay bilgi gerektiren bir soru bir hukukcuya danışırsanız sizi daha doğru yönlendirebilir

 6. 2008 yılında tanıdıgım bır esnaf kırız doneminde bırmıktar kredı cekecegını fakat bankanın temınat istedıgını soyledi ben evımı noterden özellıkle KULLANACAGI kredıye temınat teskıl etmek uzere vekelet verdim ve vekaletten 15gun sonra bana esnafın tıcarı kredı kullanmak ıcın sekız ay once imzaladıgı gks ve 200 000 tl tutarında ust lımıtlı asıl borc hanesı bos bırakılmıs cekecegı kıredıyı buraya yazacagız dedıler bırsenet getırıldı kıerdıyı vermek ıcın imzalamam gerektıgını soyledıler dedılerkı bu esnafın acık kredı hesabı var bu senet uzerınden senıntemınatın ve ımzan karsılıgı bır mıktar kredı vecegız zatenbak burada baska bır kefılınde ımzası var senı senedın kenerına yazacagız ımzala dedıler ve yazdılar imzaladım bana ımzaladıgım senetle ılgılı borc veya onceden kullandıgı kıerdı ıle ılgılı bıldırm bılgısı verılmedı ben yenı kullanacak hazırda bekleyen bır senet dıye ımzaladım fakat bır aysonra bana takıp geldı evımın satılacagı veya ıcra gelecegı ile benım vekalet verdıgım gunden once kı borcclarını gosteren bır yazı noterden geldı esnafı aradım hayır bana yenı bır kredı verılmedı senı eskı borclara kefıl sayıyorlmış dedi bankaya ugrayıpkıredı vermeden benı nasıl kefıl sayarsınız dedım dınlemedıler bakınKULLANACAGI KREDIYE YAZIYOR VEKELETIMDE dedım dinletemedım GKS ve SENEDE IMZA ATTIGIM TARIH BELGELI VE ELIMDE mevcut senetın ve gks nın ilk yapıldıgı tarıh belllı benden sekız ay once yapılmıs 200.000 tl lımıt var asıl borc hanesı boştu bana takıp gonderırken oraya 80 tl kullanılmış gostrmısler sonradan yazılmıs bellı ben evımı satıp borcu yatırdım senedı bankadan aldım bankaya dedımkı bu esnsfın buradakı temınat olarak bankanıza verdıgı toplamda 47 000 tl lık alacaklılrından aldıgı ceklerı var bunu bana verın dedım vermedıler ve verdırmedıler senedı odedıyınce aldıgım belgede kefıllıkten yazıyor sonrdan ımza attıgım tarıh belgelı elımde yenı kredı kullanmadıgından eskı borcuyla ılgılı bılgı verılmedıgınden bankada esnafın temınatı oldugu halde benı icrayla tehtıt etıklerınden benım taraf ve bılgım olmayan eskı borclarla sorumlu tututldugumdan madurum ne yapmalıyım

  • Hasan Bey merhaba,
   Yaşadığınız üzücü durumdan dolayı sizin adınıza üzgünüm .
   Burada anlatığım kadarı ile banka verdiği krediyi kurtara bilmek için sözlü kredi taahhüdü verip teminat istemiş ve sizin teminatınızıda eski alacağına mahsuben haczetmemiş imzaladığınız geçmiş tarihli kefalet sözleşmesi ve senet karşılığı bu işlem yapılmış burada kanaatimce usulsüz yapılmış borçlar kanunumuzada ticaret kanunumuzada aykırı işlemler var. size önerim özellikle sözleşme hukuku konusunda iyi bir avukatla görüşerek asıl borçluya rucu ve bankaya karşı usulsüz işlemlerden dolayı gördüğünüz zararın tazmini konusunda dava açın

 7. slm 6 yıl once bır yakınıma kefil oldum asıl borclu olan kişi borcun yarısını odedı yarısını odemedi ama borcunu ödemiyor.. dava acma hakkım varmı.. ona ait odediğim borc makbuzlarım elimde saklıyorum faydası olurmu..

  • Merhaba Veli bey,
   Kefaletten dolayı ödediğiniz paralar için asıl borçluya rucu ederek ödediğiniz paraların tahsili hakkınız kanunlarımızda tanımlanmıştır.Obelgelerle icra takip ilemleri yapılabilir bu konuda icra iflas hukuku alanında çalışan bir avukatla temas kurup dava veya direk icra takip işlemleri yapabilirsiniz

 8. esraecem gümüş

  bir arkadaşıma 2010 yılında bir mağaza hesabı için kefil olmuştum asıl borç faizlenerek katlanmış ve 760 tl olmuş ve avukat ve ihtarname masrafıyla beraber 1010 tl olmuş.bu borcu asıl olan borclu 435 lira ödemesini yaptıktan sonra ailevi durumlardan dolayı ödemiyorum dedi ileriye sürdüğü neden de ben öğrenciyim hiçbir mal varlığım yok hiçbir şey yapamazsınız yönünde.ben de bu borçlunun kefiliyim öğrenci değilim fakat işsizim.asıl borçlu bunu ödemediği takdirde bu süreç nasıl ilerler ben kefili olarak sorumluluğum nedir?

  • Merhaba Esra hanım,
   Yeni borçlar kanunumuzun 581. maddesinde Kefalet sözleşmesi, kefilin alacaklıya karşı, borçlunun borcunu ifa etmemesinin sonuçlarından kişisel olarak sorumlu olmayı üstlendiği sözleşmedir.Diye tanımlar
   Yine aynı kanunun 589. maddesinde kefilin sorumluluğu anlatılmış sorumluluklar şöyle tanımlanmıştır,
   Aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa kefil, belirtilen azamî miktarla sınırlı olmak üzere, aşağıdakilerden sorumludur:

   1. Asıl borç ile borçlunun kusur veya temerrüdünün yasal sonuçları.

   2. Alacaklının, kefile, onun borcu ödeyerek yapılmalarını önleyebileceği uygun bir zaman önce bildirmesi koşuluyla, borçluya karşı yönelttiği takip ve davaların masrafları ile gerektiğinde rehinlerin kefile tesliminin ve rehin haklarının devrinin sebep olduğu masraflar.

   3. İşlemiş bir yıllık ve işlemekte olan yıla ait akdî faizler ile gerektiğinde tahvil karşılığında ödünç verilen anaparanın işlemiş bir yıllık ve işlemekte olan yıla ait faizleri.

   Sözleşmede açıkça kararlaştırılmamışsa kefil, borçlunun sadece kefalet sözleşmesinin kurulmasından sonraki borçlarından sorumludur.
   Yani kefaletinizden dolayı kefil olduğunuz borç ve eklerinden sorumlusunuz alacaklı asıl borçludan tahsil edemez ise size rucu edip sizden tahsil edebilir

   • Merhaba ben hakan ben hayatımın yanlısını taptım çözüm arıyorum bir arkadasın şirket tıne kefil oldum arkadasım şirketi borcuyla devir yapmış benim kefiligim iptal olmuyor ben a kisşye kefil oldum ama kefil oldugum firma sahibi deyişmiş oda düzenli ödemiyor nasıl kurtulurum kefilikten

    • Hakan bey merhaba,
     siz arkadaşınıza değil şirkete sanırım kefil olmuşsunuz. Kefaletten kurtulabilmenin yolu
     ya borçun ödenmesi yada borçlunun başka bir kefil sunarak sizi kefaletten çıkarmasıdır size tavsiyem bir avukat ile görüşmenizdir

 9. Cemil kapucuoğlu

  2008 yılında babam bir arkadaşına kefil olmuş, 19,500 TL lik bir senete imza atmış gününde ödememiş borçlu köyün muhtarı babama gelen ihtarnameleri de bize ulaştırmadan imha etmiş; taki icracılar eve gelene kadar haberimiz olmadı. babam emekli maaşına ve üzerindeki yerlere haciz geldi bize siz bu borcu ödeyin rucu hakkıyla asıl borçlunun taşınır taşınmaz mal varlıklarını alırsınız ya satılarak yada üzerindeki tarla arsa gibi yerlerin ödediğimiz meblağ kadar takdir komisyonunun belirleyeceği yerlerin üzerimize tescil yoluyla geçirilebileceğini söylediler; Bizde babamın üzerine kayıtlı olan 2 adet 24 dönüm araziyi satarak faiziyle birlikte 45,500 TL borcu ödedik avukata. ve aynı avukata bizde verdik dosyayı avukat zamanla mahkeme masrafları istedi veremedik. mahkemeye babam kendisi verdi ve davalara kendisi girdi mahkemeyi kazandık. avukataa gittiğimizde önce söyledikleriyle şu anda söyledikleri bir değil rucu hakkı yok, üzerimize tescil olma durumu yok. bizden önce iki dosya daha var yerlerin icra yolula satılması için 2500 TL yatırın diyor avukat ama bizden önce 2 alacak dosya daha var biz 3. sıradayız.şu anda sıra bizde bu yerlerin satılması durumunda satılan yerlerin parası 1. ve 2. dosyaya mı gider diğer dosya sahipleri icra yoluyla satışa çıkartmamışlar bize ne önerirsiniz. vereceğiniz bilgi için teşekkür ederim.

  • Merhaba Cemil bey,
   Yeni borçlar kanunumuz kefile birçok hak tanımıştır.
   Bunlara bakacak olursak;
   587.Maddede “borcu ödeyen kefil, kendi paylarını daha önce ödememiş olmaları ölçüsünde, diğer kefillere karşı rücu hakkına sahiptir. Bu hak, borçluya rücudan önce de kullanılabilir.
   591.”maddesinde Kefil, asıl borçluya veya mirasçılarına ait olan ve asıl borçlunun ödeme güçsüzlüğünden doğmayan bütün def’ileri alacaklıya karşı ileri sürme hakkına sahiptir” diyerek alacaklarınızı asıl borçludan taki,p hakkınızı bildiriyor siz icra aşamasına geldiğinizi bu durumdada mevcut borclunun varlıkları üzerinde diğer 2 alacaklıdan sonra icra koydunuzu söylüyorsunuz.
   Bu durumlarda konulan icranın durumu ise İcra iflas kanununda tanımlanmıştır.
   (İİK. 83/II)maddesinde “Haciz yolu ile takipte sıra cetveli düzenlenirken, en önemli husus hacizdir. Hukukumuzda, haczi önce yapanın, rehin hakkında olduğu gibi bir önceliği yoktur. Sadece maaş hacizlerinde, haczi önce yapanın kesintisi bitmeden sonraki hacizler için kesiti yapılamaz
   Birden fazla alacaklının aynı borçluya ait, aynı malvarlığını haczettirmeleri halinde, bunların içinde en önceki tarihli kati haciz ilk hacizdir. Bu durumda, sonraki haciz sahibi alacaklının hacze iştiraki söz konusu olabilir ki; bu konu İİK. nun 100, 101, 268 ve 6183 sayılı Kanunun 21, 69. maddelerinde düzenlenmiştir.
   Haciz yolu ile takipte satış bedeli bütün alacakları karşılamaya yetmezse, icra müdürü kendiliğinden tamamlayıcı hacizler yapar (İİK. 139); tamamlayıcı hacizlere rağmen mahcuzların satış bedeli bütün alacaklıların alacağını karşılamaya yetmezse sıra cetveli düzenlemesi gerekir(İİK. 140). Sıra cetveli hem icra hem de iflâs yolu ile takiplerde söz konusu olabilmektedir.

 10. Kefillikden dolayi,9 dairem yok bahasina satildi.3 yilsonra girisimvarlik Akbankdan 12000 tl anaparadan kalan borc icin bana 250.000 tl borc cikartip.ipotek etmedigim diger dairelerime icra satisi istiyor.150.000 verirsen anlasiriz diyorlar.12.000 tl nasil 3 yilda bukadar olabiliyor.ben sadece rehin verdigim mallardan sorumlu degilmiyim.banka 1 milyar yazmis ..ama ben bunu asla elyazimla yazmadim..ustelik haberim bile yok…okadar malvarligim olmadan banka keyfe gore meblag belirtmis.bu konularda bilgisiz vede caresizim…lutfen bilgi verirmisin

  • Merhaba,
   Yeni borçlar kanunumuzda Kefalet sözleşmesi kefilin borcun ödenmemesi durumunda alacaklıya karşı borcu üstlenme sorumluluğu yükleyen bir sözleşmedir. yine Yeni Borçlar Kanunumuzun 583. Maddesinde Kefalet sözleşmesi, yazılı şekilde yapılmadıkça ve kefilin sorumlu olacağı azamî miktar ile kefalet tarihi belirtilmedikçe geçerli olmaz demektedir. Kefilin, sorumlu olduğu azamî miktarı, kefalet tarihini ve müteselsil kefil olması durumunda, bu sıfatla veya bu anlama gelen herhangi bir ifadeyle yükümlülük altına girdiğini kefalet sözleşmesinde kendi el yazısıyla belirtmesi şarttır.Ve siz sadece el yazınızla kefil olduğunuz borç miktarı ile mesulsunüz banka bunun dışında size takibat yapamaz haczedilen gayrimenkulünüz kefalet miktarınızı karşılıyor ise diğer gayri,menkullerinize haciz koyamaz ama sanırım sizde ben yaptım oldu mantığı işlemiş size önerim hemen sözleşme hukuku alanında çalışan bir avukatla görüşüp itirazlar ve karşı davalar acarak haczi engelleyin ve haklarınızı savunun

 11. Merhaba
  Ben devlet memuruyum iş yerimde bir arkadaşıma taşıt kredisi alırken kefil oldum. borcunu ödemeyince bana icra müdürlüğünden yazı geldi ve arkasından maaşım kesilmeye başlanıldı. şimdi bu taşıt yakalandı ve satışı bekleniyor. banka benden icrayı kaldırabilir mi Rehin varken niye önce benden tahsil etme yolunda gittiler ne yapmalıyım

  • Merhaba Murat bey,
   Kredi kefaletinden dolayı gelen haciz asıl borçlunun borça konu taşıtının kredi kurumunca haczedilmesi halinde icra yolu ile satışta asıl borcu karşılayacak tutarda ise taşıt banka haczi kaldırabilir fakat uygulamada taşıt satılıp borç kapatılmadan kefil üzerindeki haczi kaldırmıyorlar önerim ilgili banka ile görüşün

 12. merhaba
  babam devlet memuru ve kardeşinin borcuna kefil olmuştu.kendisiyle beraber 2 kefil daha var ve kendisi 3.kefil.şu anda maaşının 4/1 haciz geldi ve biz hiç bir şekilde bu olayın üzerine düşüp araştırmadık.sadece merak ettiğim konu diğer kefillerden birisi banka da memur biriside emekli aynı şekilde bizim gibi bu kefillere de haciz gelmiş midir? asıl borçlunun da bu borcu ödeyecek durumu yok biz bu durumdan nasıl bir sonuca ulaşabiliriz

  • Merhaba Gökhen bey,
   Yeni borçlar kanunda kefalet kurumu yeniden düzenlendi alacaklı ödenmeyen borç için borçluya gidebileceği gibi kefillerede veya her ikisinede haciz ve tahsilat yoluna gidebilir.Sizin durumunuzda muhtemelen tüm kefillere gitmiştir haciz.

 13. merhaba nevzat bey ben bir arkadaşıma taşıt kredisi çekerken kefil oldum. taksitlerini ödemeyince bana haciz geldi. önce kredi çekilen aracın satılıp tahsil edilmesi gerekmezmiydide benim maaşıma haciz geldi bilgi verirmisiniz?

  • Murat bey merhaba,
   Yeni borçlar kanunda kefalet kurumu yeniden düzenlendi alacaklı ödenmeyen borç için borçluya gidebileceği gibi kefilede veya her ikisinede haciz ve tahsilat yoluna gidebilir.Önerim banka ile görüşün asıl borçlunun aracının haczedilerek kefaletten dolayı hesabınıza konulan heczin kaldırılmasını talep edin

 14. mrb öncelıkle ben 2007 de halkbankasına kefıl oldum tarım destek kerdısıne ve 2013 yılındayız para ödenmedı bende devlet daıresınde ıscıyım 2011 de maasım kesılmeye basladı cekılen bu kredı 1 yıllıktı 4 yıl dır maasıma hacız gelmedı ve 2 yıldır maasım kesılıyor 2011 den bu tarafa bankaya gıtım bu sahsın arsası vardı ne oldu dedım bız ıpotek almadık dıyorlar ve kefıl oldum sahıs öldı ve evlı olmadından yegenlrı arsayı ustune gecırmıs ölen sahıs tapuda vekalet vermıs ben oldukden sonra bu arazılerın bakımı sıze aıtdır dıye vede 2 kefılız ben 2 kefılım öbur kefıllın ustune mal varlıgı var ama hacızlı ne yapmma gerek bana yardım cı olun 2500 tl cekılmıstı 2007 de sımdı para 85000 tl olmus faızle benden kesılen suana KADAR 5000 CIVARINDA ben bu borcu kac senede oduyecegım bana bır yardımcı olurmusnu8z ne yapmam gerek maasımdan kesılen para 260 tl ben cıkamadım ısın ısınden tşkler sımdıden

  • Nihat bey merhaba,
   Yeni borçlar kanunumuza göre kefil borçlu gibi mesuldür. Siz kefaletinizden dolayı maaşınıza konulan haçiz ile taksitler halinde bu borcu ödemek zorundasınız maaşınıza 1/4 ünden fazla haciz konulamayacağı için düşük oranlarda kesilmekte kefalet borcunuz. Size önerim kefillikle alakalı belgelerinizi toplayarak bir avukatla görüşün ve sizde asıl borçlunun sizin kefil olduğunuz dönemde varlığı olan ölümü ile yegenlerine gecen arsanın tapu iptali ve kefaletten dolayı alacağınız karşılığı satışı veya tarafınıza devrini isteyin

 15. Merhaba 3 yıl önce eşimden ayrıldım ama eşimle oğluma bilgisayar alırken benim kefilliğimi istediler bende oldum sonra eşim bilgisayarı vermediklerini söyledi ama bilgisayarı almış ve satmış eski eşim çalışıyor ama sigortası yok bu durumda kefil olarak benim maaşıma haciz geldi izlemem gereken yol nedir yani bi hakkım varmıdır yardımcı olursanız sevinirim

  • Merhaba Aysun hanım,
   yaşadığınız tatsızlıktan dolayı üzgün olduğumu bildirirm
   kefil yeni kanunlardaki değişiklikle artık borçlu gibi mesuldür kefaletten dolayı borcu ödemekle yükümlü olacaksınız fakat bu size rucu etme hakkınıda vermektedir bu kefaletten dolayı sizde dönüp eski eşinize dava haciz gibi hukuki yaptırımlar uygulatabilirsiniz

 16. Annemiz 5 yıldır akciğer kanseri teşhisi ile tedavi olurken 10 gün önce öldu, son üç yılını ağır hastalık sebebiyle oksijen üreten makineye bağlı olarak yaşadı ve ağır hastalık söz konusu vardı. kardeşlerimizden biri arkadaşının esnaf ve sanatkarlar kooperatifinden kullanacağı bir krediye esas olarak annemizin evini gayrimenkul ipoteği kullandırarak, ve kendisinin ağır hastalığı olduğu halde imza attırarak, tek evimiz olan gayrimenkulü rehin altına aldırmıştır.
  annemizin ölümünden sonra yaptığımız araştırmalarda, borçlunun kooperatife olan taksitlerini ödemediği ve ödeme niyetinde olmadığını maalesef öğrenmiş olduk. akciğer kanseri tedavisi gören bir şahsın borçlar kanunu ve yeni ttk ya göre kısıtlılık halinin söz konusu olup olmayacağını, bu gayrimenkul rehninin nasıl hükümsüz olacağını bilmiyoruz.
  sizeden ricamız bu konuda ne yapabiliriz, bu konuda bizi aydınlatırsınız minnettar kalacağız
  BAŞARILARINIZIN DEVAMI DİLEĞİYLE hayırlı mesailer

  • Güner hanım merhaba,
   Öncelikle vefat eden annenize Allahtan rahmet size sabır diliyorum sorunuza gelecek olursam.
   kefaletin sona ermesi sebepleri Borçlar Kanunu’nda sayılırken kefilin ölümünden bahsedilmiş değildir. buna göre miras hukukuna egemen ilkeleri gereğince kefalete ilişkin borç mirasçılara geçecektir.Yani sizler de anılan kefalet borcundan dolayı sorumlu bulunmaktasınız yapmanız gereken şey veraset ilanı ve beyanını verdişkten sonra varisler olarak asıl alacaklıya müracat edip borcu yapılandırıp siz ödeyebilir sonrada borcluya rucu edebilirsiniz bu yolla kefalet konusu binada haciz ve satıştan kurtulmuş olur

 17. İyi günler 2011 yılında henüz evlenmeden eşime çektiği 2 kredi için kefil oldum.2 yıldır evliyim ve 40000 nakit 45000 kredi çekerek eşime verdim bunun yanı sıra evimden 30000 tl değerindeki ziynet eşyamda utanıyorum ama eşim tarafından alındı.Zaten manevi olarak hayatımda yaşamadığım utancı yaşıyordum çünkü bütün alacaklıları kendisi cevap vermediği için bana ulaşıyor ve ben ödemek çorunda kalıyorum.geçimimi zor karşılıyorum üstüne kefil olduğum kredi borçları yüzünden maaşıma dörtte bir haciz geldi.bugün ise diğer alacaklı bankanın avukatı bir mesajla elimdeki son varlığım olan arsama şerh koyduğunu bildirdi.Yalnız ben zaten arsamı satışa çıkarmıştım bütün borçlarımı kapatırım düşüncesiyle.şimdi eşim emekli fakat muvaffakat vermiyor mal varlığı babasının üzerine peki ben bu durumdan nasıl çıkabilirim.Birde 4 yaşında çocuğum var bu boçların hiçbiri evime bana veya çocuğuma harcanmış değil fakat ben ödüyorum bu hacizler konulurken asıl borçlu rahat rahat yaşıyor bu durumda bana göre hakkada hukukada sığmıyor. Bu durumdan nasıl çıkabileceğimi söylerseniz çok memnun olurum.şimdiden teşekkürler

  • öznur hanım merhaba,
   Borçlar kanununa göre kefaletten mesuliyetiniz evli olup olmanıza bağlı değildir yine aynı kanuna göre kefaleten ödediğiniz borçlar için asıl borçluya rucu etme hakkınız var fakat asıl borçlunun eşiniz olması sanırım işin en zor tarafı evlilik ilişkinizi etkileyecek bir durum gibi görünüyor size önerim öncelikle eşinizle durumu tekrar görüşmeniz sonrasında borçlu olduğunuz bankaya gidip asıl borçlunun mal varlıklarını bildirerek haczin o varlıklara konulmasını talep edin son olarakta kararı size kalmış olan ödediğiniz bedellerle alakalı rucu hakkınızı kullanarak eşiniz adına varlıklara haciz koyabilirsiniz bunun için borçlar hukukunu bilen bir avukatla görüşmenizinde fayda var Allah yardımcınız olsun

 18. Bir arkadaşımın eşine almış olduğu 30.000.-TL’lik makine için kefil oldum. Arkadaşım ve ben devlet memuruyuz. Arkadaşım 1. kefil, ben ise 2. kefil. Arkadaşımın eşi borcunu ödeyemediği için alacaklı icra takibine başlamıştır. Alacaklı, 2 kefil için ihtarname gönderdi. Benim 2. kefil olmamın bana sağladığı avantaj var mı? Ayrıca 1. kefilde devlet memurudur. Bu durumda iki kefilinde maaşından kesinti yapılır mı? Sonuçta borçlunun eşi de devlet memuru, önce onlara gidilmesi gerekmez mi? 1. kefilin maaşına haciz konulursa 2. kefilinde maaşına haciz konulur mu. Benim bu durumdan kurtulmam için kullanabileceğim hukuk yolları nedir. Selam ve sevgilerimle

  • Salim bey merhaba,
   Yeni borçlar kanunumuzda kefil borclu gibi sorumludur 1. veya 2. kefil olması çokta önemli değil alacaklı kefillerin her ikisinede veya birinede gidebilir borçlu gibi veya hepsine aynı anda hukuki takibat yapabilir alacağından dolayı kefaletten kurtulmanızı öneririm borçluyla alacaklıya gidip kefaletten azlettirin kendinizi yoksa borç ödenmediği sürece sizin mesuliyetinizde devam edecektir.

 19. Kardeşim eski iş ortağına kefil olmuş. O da batınca üzerindeki malları eşine yapıp 40 milyarlık borcu kardeşime ödetmeye çalışıyorlar. Aldığı maaşa haciz gelmiş. Bir şey yapamaz mıyız? Biri ‘bankanın suçu var, eğer limit yükselttiyse size haber vermek zorundaydı’ diyor. Bu şahıs da ortalıktan kaçtı, kim bilir nerededir şimdi. Üzerine açılmış bu kadar dava varken tanıdıkları olduğu için kimse onu bulamıyor! Kardeşim 10 yıl boyunca onun yaptığı borcu ödemek zorunda kalıyor şu duruma göre.

  Tamamen iyi niyetle, ortak oldukları için ürün alırken kefil olmuş ama bunun formalite olduğunu düşünüyormuş. Nereden bilsin bu adamın böyle bir … yapacağını. Çok zor durumda, avukat tutacak parası bile yok. Hayattan soğudu artık. Biri de ‘birini bul sana bana 40 milyar borcu var diye fiş/fatura kessin, o zaman maaşını o kişi alır, sonra verir sana. Sen de kefil olmaktan kurtulursun’ dedi. Öyle bir tanıdık da yok, 40 milyar fatura kesebilecek biri. O da bir fikirdi, fakat kimse kimseye güvenmiyor(muş) bu dünyada, onu anlamış olduk. İyi niyet artık çok eskilerde kalmış…

  Bu konuda ne yapabiliriz, kardeşimi belki (Allah göstermesin) intihardan çevirecek bu konuda yardımcı olursanız canı gönülden teşekkürü bir borç bilirim.

  • Hakan bey merhaba,
   Öncelikle kardeşinizin yaşadığı durum için gercekten üzgün olduğumu bildiririm. İnsanların yanlış davranışları sizi yıldırmasın hala bu dünyada içinde Allah korkusu hakka hakkaniyete inana insanlar var ümidinizi yitirmeyin anlattığınız durum bir avukatın cevap vermesi gereken bir soru fakat ekonomik yönden buna imkanınız olmadığını yazmışsınız bilgim dahilinde sizie yardımcı olmak adına cevap vereceğim
   kardeşinizin kefaleti anladığım kadarı ile bankaya kefalet
   bankaya klefalette kefalet rakamı kadarı ile sorumludur limit yükseltilmiş ise onun içöinde kardeşinize muafakat imzalatılmalı idi kardeşinizin maaşı dışında başka bire menkul,gayrimenkulü varsa bu kefaletten dolayı kardeşinmize haciz yapabilir banka fakat kardeşinizde bu ödemelr için asıl borçluya rucu davası açabilir anlattıklarınızdan teminat olan gayrimenkulün eşine devredildiğini, anladım krediden sonra devir eşe yapılmışsa burda muvazaa söz konusudru kardeşiniz bu satışın iptalini borcun o garimenkulden tahsilini isteyebilir fakat tüm bunlar aslında bir avukatın yapabileceği şeyler
   size önerim öncelikle kredi veren banka ile görüşün
   1- banka hersabının maaş hesabı olduğunu başka geliri olmadığını maaşın 1/4 ünün kesilmesini isteyin
   2-muvazaalı gayrimenkul satışını anlatıp asıl borçluya gitmelerini isteyin

 20. merhaba saygılarımla başlamak istiyorum oğlumun bir yakını kurulu döner dükkanı tasviye etmiş ve hiç araştırmadan ve yanında çalışan dönerciye güvenerek çok yüksek fiyatla ve bankadan 25. y.t.l çekerek bu dükkanı anlaşarak aldık hiç beklemeden işlemleri yaptık yanında çalışan dönerciye güvenerek işe koyulduk 4. gün çalıştırdık baktımki içeriye giryorum 4. gün içinde ben işlemleri sürdürürken ve işlemler bitmeden ben bu dukkandan çaydım oğlumu arıyarak parayı yatırmamasını istedim ve ögrendimki iban numarasına yatırmış bu arada bu dükkanı yanımdaki dönerci ustasına ayda 1. milyar .aylık 25. adet senet yaptık 2. ay ödedi birseneden beri ödemiyor bir başkasına satmış kefilde yok ne yapmalıyım

  • İlhami bey merhaba,
   Anlattığınız durum tamamen hukuki bir durum ticaret hukuku ile ilgilenen bir avukatla görümenizi öneririm.

 21. Merhaba Nevzat bey
  BAbam 1993 yılında çekilen bir tarım kredisine kefil olmuştur. Borçun sahibi borçu ödememiştir ve vefat etmiştir. 2002’den beri dışarıda olduğu için Türkiye’ye gelip adersini bildirir bildirmez borç tebliği ulaştı. Cenazemiz olması nedeniyle tebliğle hiç ilgilenemedik ve itiraz süresini doldurduk. Borç 427 TL’den 1000 TL’ye 4 ay gibi bir sürede. Borcu ödememiz gerektiği söylendi banka avukatı tarafından eve icra memuruyla geldikleri sırada. Bu borcu ödememiz zorunlu sanırım. Zorunluysa borcu mirascılardan alabilir miyiz?
  Borcda indirim ve taksit yaptırılabilir mi ?

  • mehmet bey merhaba,
   sorduğunuz soru bir hukukcunun cevap vermesi gereken soru fakat size yardımcı olmak adına bilgim dahilinde cevaplayayım.
   Asıl borçlunun ölümü halinde varisleri mirası reddetmezler ise borç varislere gecer kefil olarak yapacağınız ödemeleri o zaman varislere rücu ederek tahsil edebilirsiniz
   borcun artma sebebi icra ve avukatlşık ücretlerinden dolayıdı onu indireceklerini sanmıyorum borcu ödeyeceksenizde icranın eve gelmesini beklemeden icra dairesine ödeyip dosyayı kapattırım sonra varislere rucu edin

  • Ben arkadaslma plazma tv icin kefil oldum arkadaslm odemiyor benim maaslmdan kesiliyor ustune kamyonu var napmam lazlm acaba bi yardlmcl olurmusunuz

 22. Şuayip Dayıoğlu

  Vefat eden kişiye vefat etmeden önce veya kapanan bir şirkete kapanmadan önce kredi çekerken kefil olmuş birisi varsa, borçlu kişinin ölümden veya şirketin kapanışından sonra krediyi kefil öder mi ? Yani krediye kefil olmuş kişinin ölüm durumunda ve kapanan borçlu şirket için herhangi bir yükümlülüğü var mıdır ?

  • Merhaba,
   sormuş olduğunuz soru bir miras hukuku avukatının cevaplaması gereken bir soru fakat size belki yardımcı olur düşüncesi ile bildiğim kadarı ile cevap vereyim.
   Türk miras sisteminde mirasçı vefat edenin borcundan nâmahdut surette mes’uldür. Bu itibarla mirasçının mirası reddetmesi makul görülmüştür asıl borçlu borcu ödemezde alacaklı kefillere cebri tahsilat yoluna giderse vefat eden kefilin varisleri mirası reddetmezlerse kefalet borcunuda kabul etmiş olurlar

 23. Merhaba ben memurum. Ankarada esnaflık yapan abime çekmiş olduğu 50.000 TL kredi için kefil oldum. Abim 6 ayda bir ödenen ve 8 taksit olan kredi borcunun 2 taksidini ödedi, işleri iyi gitmediği için 3. taksidi ben ödedim. 4. taksit içinde benim maaşıma haciz geldi. Çekilen kredi ipotek karşılığı çekilmişti. Ayrıca diğer kefil olan şahıs vefat etti. Varisleri mirası kabul etti. Varislere 400.000,00 değerinde ticari taksi kaldı. Alacaklı taraf ipotek ettirdiği dükkanı satıp parasını almıyor. Vefat eden diğer kefilin varislerinden herhangi bir tahsilat yok. Daha geride ödenecek 4 taksit var. Ben çok zor durumdayım, ne yapabilirim ?

  • Kubilay bey merhaba,
   yeni borçlar kanunuda durumunuz ile ilgili maddelere bakıldığında asıl borçlunun vefatı halinde mirası reddetmeyen varisleri borçtan mesuldürler fakat müteselsil kefillerde borçlu kadar mesuldürler kefil borcu öder ise asıl borçluya rucu edip borcun ödenmesini veya icrai takiple mal varlığının cebri icra ile satışını talep edebilir benim size önerim bu konuyu Ticaret hukuku alanında veya sözleşme hukuku alanında çalışan bir avukata danışmanız ve onun yönlendirmesi ile hareket etmenizin size faydalı olacağı yönündedir

 24. merhaba; bir arkadaşımın kira sözleşmesine kefil oldum. arkadaşımın işleri kötü gittiği için kirayı ödeyemez oldu. sonuçta 12 000 tl bana kefaletimden dolayı icra geldi. bu rakamı bende ödeyemedim. icra kağıdı geldiği zamandan 1 ay sonra asıl borçlu vefat etti. ailesi reddi miras davası açarak borçlarından kurtuldu. benim bu kefaletim ölen kişiye devam eder mi ?

  • Adem bey merhaba,
   Bu soruyu bir hukukcunun cevaplamasında fayda var fakat benim düşüncem alacak devam ettiği sürece borclu mirası reddetmemiş varisi ve kefiller müteselsilen sorumludur

 25. atilla atalay bayram

  2008 yılında evimi arkadaşımın şirketinin kredisine ipotek ettirdim ipotek senedinde beni şirketin borçlarından 2 milyon tl müteselsil kefil yapmışlar fakat ben bankaya gidip genel kredi sözleşmesi veya herhangibir senede imza atmadım sadece tapu sicil müdürlüklüklerince düzenlenen resmi senet de imzam var banka ipotek ettirmediğim diğer şahsi mallarıma haciz koyabilirmi? ayrıca 2011 12 ayda noterden kefaletimi çektiğime dair ihtar çektim bu tarihten sonraki kullandırılan kredilerden sorumlumuyum? teşekkürler

  • Atilla bey merhaba,
   Hatırlamadığınız bir kefalet sözleşmesi imzalamadı iseniz bankanın sizi müteselsil kefil olarak borçlandırması mümkün değildir bankadan müteselsil kefil olarak imzaladığınız sözleşmeyi isteyin eğer böyle bir sözleşme yok ise durumu bir avukatla paylaşarak hukuki süreçte yapılması gerekenleri yapmanızı öneriririm

 26. merhaba:
  ben bir arkadaşıma 25000 kredi çekerken kefil oldum. maddi durumu bozulunca son 3 taksidini ödeyememiş. bankada benim maaşıma 3000 tl bloke koymuş. maaşımdan 3000 tl yi aldıktan sonra ödememeye devam ederse ne olacak ben ne yapabilirim.bundan sonra ne olacak ne yapmamız gerek lütfen bilgilendirin bizi. ilginize teşekkür ederim

  • Ali bey merhaba,
   Kefalet kurumunu yeni borçlar kanunumuz ayrıntılı düzenlemiştir ordan ayrıntılı maddeleri okuyun fakat ben size kısaca durumunuzu özetleyeyeyim kefil olarak borç öçdenmediği takdirde tamamını faizleri ile birlikte ödeme yükümlülüğüne girdinizarkadaşınızın son 3 taksit borcu kaldığını yazmışsınız ödemez ise bunlarıda ödemeniz geekecek sonrasında kefil olduğunuz bankaya gidip borçu yoktur yazısı veson taksitlerin sizin tarafınızdan ödendiğine dair ir yazı alın sonra isterseniz arkadaşınıza ödediğiniz borçları dolayısı ile rucu edip ondan tahsili yoluna gideilirsiniz.

 27. Nevzat bey merhaba anne babamız boşandıktan sonra kardeşi yani halam ev kredisi için bankaya müracaat ederek hem yeni alacağı evi hemde babamın mülkü olan gayrimenkulü bankaya ipotek ettirmiştir. Babam Ocak-2013 ayında vefat ettiği için söz konusu gayrimenkul bizlere intikal etmiştir. banka ile olan yazışmalarımız neticesinde kredi miktarının azaldığı dolayısıyla ana taşınmaz üzerinde konulan rehinin yeterli olduğu anlaşılmıştır fakat gerek halam gerekse banka ipoteği kaldırma konusunda olumsuz yaklaşmaktadırlar sormak istediğim borç azalması nedeniyle birden fazla ipotekli gayrimenkulden herhangi birininden ipoteğin kaldırılması için yasal bir dayanak varmıdır? Şimdiden cevaplarınıza teşekkür ederim.

  • Cemil bey merhaba,
   konut kredilerinde bankalar genelde alınan gayrimenkulü teminat isterler fakat bankalar kredi karşılığı harici teminat isteme hakkınada sahiptirler sizin durumunuzda böyle olmuş Babanızın vefatı dolayısı ile bankanın teminatı kaldırma zorunluluğu yok ancak risk için mevcut gayrimenkul yeterli ise bu durumda kaldırabilir fakat imzalanmış bir sözleşme olduğu için sözleşme bitimine kadar yani kredi bitene kadar bu rehni kaldırmayabilir başka bir yasal yol varmıdır açıkcası çok hukuki bir konu bunu bir Ticaret hukuku alanında çalışan avukata danışmanızı öneririm.

 28. 2011 yılında bir arkadaşa kefil oldum. son 1 yıl kredisini ödemedi. sonra banka beni arayarak borcu benden istedi. borç asıl sahibinin devlet memuru olduğunu ve halen çalıştığı yeri bankaya bildirdim. maaşında herhangi bi haciz yok. peki borç neden benden isteniyor ? cevabınızı bekliyorum..

  • Mehmet bey merhaba,
   kefalet hukuki bir konu ben bir hukukcu değilim sitemde bildiğim kadarı ile gelen sorularıda cevaplıyorum sorunuzu bir hukukcuya sormanız sanırım uygulamanız açısından daha doğru olacaktır. Fakat şunu biliyorum borçlar kanunu açısından kefil borç açısından direkt sorumludur banka tahsil edemediği alacak içi,n kefile rucu edebilir sizin durumunuzda anladığım asıl borçlu ücretlide çalışan biri bu durumda ondan tahsil yoluna gitmeden size rucu etmemeleri gerekir size önerim banka ile durumu görüşün ve icra hukuku alanında çalışan bir avukatada danışın

 29. mrb ben hacizli bir tarla almıştm.bankadan tapusunu aldım fakat eski sahipleri karşı cıkıyor bizim tarlamızı nasıl alırsn diye.şu ne yapmalıyım

 30. nevzat bey merhaba..;
  geçen sene iş yerimden bir arkadaşıma ihtiyaç kredisi için 10000 tl ye kefil oldum.. 4 aydır kredisini ödeyemiyor. şu an da aynı iş yerinde çalışıyoruz arkadaşın maaşına haciz. gelirken aynı anda benim maaşıma da haciz gelebilir mi…

  • Arda bey merhaba ,
   Kefil olurken asıl borçlu ile müteselsil sorumlusunuz arkadaşınızın maaşına haciz gelebileceği gibi alacaklı kurum dilerse aynı anda kefilede müracaat edebilir

 31. merhaba,
  babamın üzerine olan bir arabaya vergi borçları nedeni ile el konuldu. bu arabayı ben satın alabilir miyim hacizli mal olarak ?

  • Tarık bey merhaba,
   Üzerinde haciz olan bir aracı satın alsanızda devrini yapamazsınız ancak vergi dairesinin hacizli satışında sizde alıcı olabilirsiniz

 32. Merhabalar. Bir esnafa 60000 tl 2 kişi esnaf kefarete kefil olduk. Aynı zamanda 2 araçta ipoteklendi. Esnafın maddi durumu olmasına rağmen ödeme yapmıyor. Esnaf kefaret haciz işlemi başlatacağını belirtti. Ne yapmamız gerekiyor? Şimdiden teşekkürler.

  • Metin bey merhaba sözleşme hukuku alanında çalışan bir avukatla temasa geçip onun yönlendirmesi ile gerekli işlemleri yapmanızı öneririm

 33. iyi günler benim söyle bi sıkıntım var ben 19 yasındayım ve üzerime hiç bişey yok ve yeşil kartlıyım ama beni bi banka müdürü arada para yiyerek kefil yaptı ve bende bu olaydan yasım geregince cekiniyorum uyku uyuyamıyorum bana bi fikir verirmisinz bana ne olur . icra ve hapis cıkarmı .

  • Görkem hanım merhaba, bir borça bankadan kefil olmuşsanız kefilin tüm sorumluluklarını taşırsınız size önerim bir avukatla görüşün kefalet sözleşmenizi okutun ve kefaletten çekilme maddelerine göre kefilliğiniz hakkında işlem yaptırın

 34. Nevzat Bey merhaba,

  2005 yılında oğlum ticaret ile uğraşırken eşimden benim bilgim ve onayım olmadan oturduğumuz evi (değeri 400.000 TL) mal aldığı firma adına bir bankaya 150.000 $ bedelle ipotek vermiş. Aynı firma 3.000.000 TL değeri olan fabrikası dahil ortakların kendi ve yakınlarına ait evler de dahil olmak üzere 8 adet daha gayrimenkulü kendi çektiği krediye istinaden ipotek etmiş.

  Söz konusu firma 2009 yılı içinde İflas Erteleme Kararı alıyor.

  İpoteği alan kuruluş 2012 yılında söz konusu ipotekleri borcu tahsil edemediğinden dolayı birine (söz konusu kişi bir varlık şirketi değil) temlik ediyor. Ancak temlik edilirken ne hikmetse bizim evimiz ve ortaklara ait evler temlik edilen kişiye veriliyor. İlginçlik burada da bitmiyor ve bu kişi söz konusu ipoteklerin satışını istemesi gerekirken firmanın ortakları ve yakınlarına ait gayrimenkullerin satışından şimdilik feragat ettiğini mahkemeye beyan ediyor ve benim evime satış istiyor. Kime sorsam istediği ipoteği sattırabilir deniyor, yapabileceğim bir şey var mıdır? Satış Eylül ayı içinde yapılacak

  • Ercan bey merhaba,
   Yaşadıklarınızdan dolayı üzgünüm yaşadığınız sorun tamamen hukuki bir işlem size önerim hemen ticaret hukuku alanında çalışan bir avukatla temasa gecerek süreci onun kontrolünde yönetin

 35. merhaba ben birisine kira için kefil oldum kira sözleşmesi 1 yıllık fakat 3 yıl sonra bana haciz geldi ve benim bütün mal varlığıma el kondu bu durumda ne yapmam gerekir

  • Adem bey merhaba, durumu sözleşme hukuku alanında çalışan bir avukatla paylaşın kefalet sözleşmenizi ayrıntılı inceletin ona göre eylem planı yapın

 36. Mrhblr nevzat bey. ben kardesimin hazirda olan sirketinde calusiyorum. kardesim bir bankadan arac kredisi kullandi sirket adina . Banka kefil olmami istedi bende kardesim icin kefil oldum. ancak son zamanlarda kredisinde gecikme yasayinca banka hem sirketi hem kardesimi hem benim adima olan gayrimenkullere tapuda haciz koydurdu. araba arizali oldugundan banka avukati sirket adin olan bu araci bana ve abime yediemin birakti. arizadan cikarip kendi imkanlarinizla satin dedi avukat. sorum sudur ; bankaya kalan borcumuz 103000 tl dir aracin degeri 250000 tl dir bu durumda banka oncelikle bu arabayi mi haczeder el koyar. yoksa bende bu durumda zararli cikarmiyim. inanin cok rahatsizim yardimci olabilirmusiniz. ltfn. ne yapmaliyim.

  • Musa Bey merhaba,
   yaşaığınız tatsız durumdan dolayı üzgünüm sorunuz bir hukukcunun cevaplaması gereken bir soru fakat size yardımcı olmak adıuna bilgim dahilinde cevaplamaya çalışayım.
   Yeni borçlar kanunumuza göre kefillerde borçlu ile müteselsilen(birlikte) sorumludurlar banka alacağı için gayrimenkul ve aracınıza haciz koymuş haczin tahsili noktasında öncelikle babkanın alacağı araçtır fakat haciz konulan diğer şeylerin maaş,gayrimenkul satışı yolunada gidebilir fakat bunun için öncelikle sizin boprcunuzu ödememe yoluna gitmeniz gerekir ki banka alacağını tahsil noktasında çözümsüz kalsın teminata müracat etsin aracı satıp borcunuzu ödemeniz borcunuzu kapatacağından kefaletten kaynaklı sorumluluğunuzda düşecektir o yüzden hızlı bir şekilde borcun ödenmesi veya banka ile görüşerek borcun yeniden yapılandırılmasını sağlamanızı öneririm.

 37. Merhaba. Ben emekli maaşı alan birine emekli maaşını aldığı bankadan çektiği 60 aylık krediye kefil oldum. Hemen hemen yarı kredisi ödendi. Herhangi bir sıkıntı yok şu anda ödemelerde. Ben bu kefillikten nasıl vazgeçebilirim. Vazgeçme yolları nelerdir. Bana bilgi verirmisiniz.

  • Merhaba Atakan bey,
   Kefaletten kurtulmanın yolları sınırlı sayıdadır. Kefalet, en basit anlamı ile malvarlığı ile borcu ödemeyi taahhüt etmektir. Ancak borcun asıl borçlu tarafından ödenmesi, alacağın zamanaşımına uğraması ya da kefalet sözleşmenizin geçersiz olması gibi hallerde borçtan kurtulabilirsiniz. Aksi halde borcu ödemeden kefaletiniz bitmez kefil olduğunuz bankadan kefalet sözleşmenizi almanızı ve bir hukukcuya inceletmenizi öneririm orda kefillik şartları bellidir belkide kefaletten cayma hakkınız yoktur o yüzden sözleşmenin incelenmesinde fayda var

 38. merhaba nevzat bey,
  benim bir firmadan 10.000 tl şeklinde senete bağlanmış 60.000 tl alacağım var.
  senet tarihleri her ayın 6. günü. 8. ay senedi ödenmedi ve banka senedi protesto ettirip bana geri gönderdi. kefili aradım “benim de ödeme durumum yok” dedi.
  senedi ciro edenlerin (senetler 3. el olarak bana geldi) (yani arkasında iki kişinin ciro imzası var) sorumluluğu var mı ? senedi bana veren (ciro eden) kişiden tahsili mümkün mü
  Teşekkür ederim

  • Hasan bey merhaba,
   Ticaret hukuku alanında çalışan bir avukatla temas kurmanızı ve cirontolar veya asıl borçluya takibat yapmanızı öneririm

 39. mrba bı arkadaşımın magaza hesabı açmasında kefil olmuştum şuan arkadaşım yurtdısında ve borçlu oldugunu söyledıgımden beri haberleşemıyoruz benim üzerimde hiç bir mal varlıgı bulunmamakta ve ögrencıyım kendı yurtdısında bı şirkette çalışıyo kendıne ulaşılamamsı durumunda borç sorumlulugu benımmıdır ayrıca benden de tahsıl edılemeyen borç benım ailemdenmı tahsil edılir şimdiden teşekkürler

  • Kemal bey merhaba,
   kefil olduğunuz sözleşmenin bir hukukcu tarafından incelenmesinde fayda var ailenizle birlikte yaşıyorsanız ailenize haciz gelebilir o yüzden bir an önce sözleşmeyi bir hukukcuya inceletip onun kontrolünde hareket etmenizi öneririm.

 40. iyi günler. bir bankadan 50000 tl kredi çektim.2 kefilim müteselsil , ikiside emekli maaşı olan yaşlı kişiler. kendim devlet memuruyum halen çalışıyorum. kredimi ödemekte zorlanıyorum.ödeyemezsem banka borcu önce benim maaşıma mı haciz eder.emekli kefillerimin maaşına dokunur mu.yada diğer ev araba vs.gibi hacz edermi.ödeyemezsem yaşlı insanları üzmek istemiyoru. Allah tüm borcu olanlara yardım etsin.cevabınız için tşk ederim

  • Sevim hanım merhaba,
   Borçlar Kanunumuz uyarınca birlikte kefalette kefillerden her biri kendi hisseleri miktarınca adi kefil gibi, diğerlerinin hisseleri hakkında da kefile kefil sıfatıyla sorumludurlar. Kefalet asıl borçlu ve kefiller arasında müteselsil ise; kefillerden her biri borcun tamamından sorumlu olup, bir kefil diğer kefile ancak onun hissesi oranında rücu hakkına sahiptir.Yargıtay12. Hukuk dairesinin , Tüketicinin Korunması Hakkındaki Yasanın 10. Maddesi’nin 3. fıkrası olan “Tüketici kredisinin teminatı olarak şahsi teminat verildiği hallerde, kredi veren, asıl borçluya başvurmadan kefilden borcun ifasını isteyemez hukuki görüşü mevcuttur ”Ancak bu Adi bir kefillikte geçerlidir. Bu hukuki görüş müteselsil kefillik için düşünülmemelidir.
   şimdi sorunuza kısaca cevap verecek olursam banka size icrai takibat yapabileceği gibi müteselsil kefillerede aynı anda takibat yapabilir size yapılacak takibat sadece maaşınız değil başka varlıklarınızada yapılabilir benim size önerim kefalet sözleşmesini sözleşme hukuku alanında çalışan bir avukatla paylaşmanız ve yükümlülük sorumlulukları ayrıntılı öğrenmeniz olacaktır sonrasında avukat yönlendirmesine göre işlem yapın

 41. merhaba nevzat bey.benim problemim derdim çok aslında.kusura bakmayın sizi de biraz rahatsız ettim.konuya gireyim ben hemen.ben uzman çavuş olarak görev yapmaktayım.2008 de göreve başladım ve benden kıdemli bi komutanıma kefil oldum.3 ayrı yerden.hata yaptım ama o zamanlar hem yeni olmam hemde çok iyi kandırmış olması beni.daha sonra bu şahıs firar edip kaçtı.ve borçları bana kaldı.ilki araba almıştı 10 bin tl ye kefil oldum daha sonra ziraat bank 15 bin ve son olarak vakıf bankası 25 bin tl.şuan ziraat bank en son sırada ikinci vakıf bank.vakıf bank oldu 35 bin tl.adamın yerini buldum ankara da bir tüp bayisinde çalışıyor ama sigortalımı bilmiyorum.yeni atandığım Bingöl de maaşımı ziraatten alıyorum. maaşımda icra yoluyla kesilen bi borç var yani 4/1 i kesilip yatıyor.ama maaş hesabıma ziraat bankası bloke koymuş.ne kadar da müdürle görüşsem yazı da yazsam blokeyi kaldırmadılar.anca hesabıma yatan paranın yine 4/1 ini kesip öyle verebiliriz diyorlar.ve de öyle de yaptılar iki ay boyunca ben ne yapmalıyım şu an lütfen yardımcı olabilir misiniz.nişanlıyım ve düğünümü bu yüzden erteleyip duruyorum.sanırım kefillikten kurtulma diye bişi yok ama asıl borçluya giderek kefil değiştirme imkanı gibi şeyler var mı.yada yapılandırsa kefillikten kurtulur muyum? şimdiden vereceğiniz yada veremeyeceğiniz cevaplar için teşekkür ederim…

  • Levent bey merhaba,
   yaşadıklarınızdan dolayı sizin adınıza üzgünüm ve zor vatani görevinizde size başarılar dilerim
   Borçlar kanunumuz “Kefil eda ettiği şey nisbetinde alacaklının haklarında,ona halef olur.” diyerek size kefaletten dolayı ödediğini,z borçlar için asıl borçluya rucu edip ondan ödediklerinizi tahsil hakkı vermektedir.
   Kefil olduğunuz borçlar banka borcu olduğu için asıl borçlu ödemediği sürece siz bununla muhatap olacaksınız size önerim zaman kaybetmeden sözleşme hukuku alanında iyi bir avukatla temas kurup hukuki çözümler oluşturun ve ödediğiniz ve ödeyeceğiniz borçlar için şimdiden tedbir alın

 42. merhaba efendim bizim bi şirketimiz vardı ben şirketten 05.07.2011 tarihinde ayrıldım ayrılırkende muhasebecim bankalara ayrıldıgımı bildirmiş ben şirkete ortakken 05.02.2009 tarihinde bankanın biriyle sözleşme imzaladık fakat bu cek icindi kesinlikle kredi deildi fakat banka dosyalarında 100.000 tl kredi gözüküyor bunda benimde imzam var daha sonra bu banka ben ayrıldıktan sonra02.05.2012tarihinde şirkete 36000 tl kredi veriyor dosyayı inceledigimde benim imzam yok fakat benden bu parayı istiyorlar itiraz ettim bakalım ne olacak ayrıca ben ayrıldıktan 1 yıl sonra cek vermişler benim dönemimde cek karnesi bitmişti yeni karne vermişler 10 tane karşılıksız cıkmış cek başı 1000 tl ödeyeceksin diyorlar beni bi aydınlatırsanız sevinirim

  • Zafer bey merhaba,
   kefil olarak imzaladığınız sözleşmeden dolayı sorumlusunuz fakat sizin kefalet imzanız olmayan ve ortaklıktan ayrıldıktan sonra verilen çek cezalarından dolayı mesul tutulamazsınız bu konuda yargıtay kararlarıda olduğunu biliyorum size zaman kaybetmeden bir hukukcu ile temas kurmanızı öneririm.

 43. merhaba,bikac yıl evvel halam kiracımıza bankadan kredi cekerken kefil olmus.Halam sskdan emekli dedemden evi paylastıkları için babamla ortak hisseleri var.Cok bilicli olmasada kefil yapılmıs ve bu borc ödenmemiş.Üstelik halam borcun ödenmediği kendisine bildirildikten sonra evin hissesini bir akrabamız üzerine yapmıs .Bugun avukatın yanına gittiğimde evin geri halama gecmesi için dava acılmıs , kiracımız borc batagında borcu ödeyeceginide düşünmüyorum,su an kullabilecegimiz bir bosluk mevcut mu?Elle yazılması gerek birşey mevcutmus yeni yasada o gibi birsey yapılmamıssa dava acmamız mğmkğn müdür?

  • Merhaba Ozan bey,
   sorunuz bir hukukcu tarafından daha ayrıntılı cevaplanabilir fakat size yardımcı olmak adına bildiklerimi paylaşayım. Banka kredisinde halanızın kefaleti muhtemelen müştereken kefilliktir kefalet sözleşmesini bu açıdan inceleyin eğer öyle ise asıl borçlu ile birlikte halanızda borçtan mesuldür kefaletten sonra devir bankanın hileli devir gerekcesi ile iptal isteminde bulunmasını sağlamış size önerim ya banka ile anlaşarak borcu yapılandırıp ödeyerek asıl borçluya rucu edin veya sözleşme hukuku alanında çalışan bir avukatla temas kurarak onun göstereceği başka hukuki çözümler varsa onu uygulayın

 44. mrb nevzat bey benim arkadaşım 25000 tl kredi çekti ve üç kefiliz kefilin biri babası ve arkadaşım krediyi gecikmeli ödüyordu ödememeye başladı kefilin birisine icra mahkemesinden kağıt gelmiş ama bana kağıt gelmedi diğer kefile gelen kağııtta benim adım yazdığını söyledi benim ne yapmam gerekiyo ben yeni evlendim biraz borcum var bu olayı çok kafama takıyorum ne yapmam gerekiyor icra mahkemesine gitsem itiraz etsem hakkım varmış itiraz etsem bana faydası olurmu asıl borçluyu arıyorum telefonu açmıyor bana ne gibi zararı olur bu yolda nasıl ilerlerim bana yardımcı olursanız çok sevinirim çok teşekkürler vereceğeniz cevaplar için

  • Merhaba, Size önerim imzakladığınız kefillik sözleşmesi ile sözleşme hukuku alanında çalışan bir avukata sözleşmeyi inceletip avukatın yönlendirmesi ile işlkem yapmanızdır.

 45. Nevzat Bey merhabalar. 2012 yılı ağustos ayında ağabeyimin senetlerine kefil oldum. Ağabeyim senetleri ödemedi ve ben ödemeye başladım. Ödemeleri banka kanalı ile yaptım. Ancak ben de şu anda ödeme güçlüğü çekmeye başladım ve sanırım artık ödeyemeyeceğim. Kefil olunan dönemde eş muaffakiyeti vermedim, eş muaffakiyeti olmadığı takdirde yeni TTK ya göre kefilliğim geçersiz sayılır mı geçersiz sayılırsa bunu alacaklıya nasıl bildirmeliyim, kanun konu henüz çok yeni olduğundan bu konuda alınmış bir yargıtay kararı yok, eş muafiyeti sadece banka kredilerinde mi aranıyor, yoksa bono veya senet düzenlerken de eş muvaffakiyeti isteniyormu, cevabınız için şimdiden çok teşekkür ederim, saygılarımla…

  • Koray bey merhaba,
   yeni borçlar kanunu öncesi bankalara verilen sözleşmeler gecerliliği bitene kadar korumaktadır fakat kefaletten çekilebilirsiniz bunun için bir avukatla görüşmenizi öneririm.

 46. Merhabalar..öyle bir çıkmaz sokağa girdimki çözüm varmı çıkmaya bilmem.2012 yılının nisanında arkadaşa kefil olarak bankadan para çekti.BANKA 3 YILLIK ödeme emrine karşılık 1 yıl sigorta yaparak parayı arkadaşa ödedi.arkadaş 2013 yılının 9 haziran günü intiharla hayatına son verdi.banka bir ay sonra beni arayıp kalan paranın tamamını ödememi istedi.ölenin ailesi parayı ödemeti kabul etmedi. ben banka kredisi çekerek ödedim.ödemek zorunda kaldım.Çünkü icra gelecekti.Avukat tuttum.sonuç alamıyorum.Benim anlamadığım şey banka neden 2. yıl siortayı asıl borçludan nisan ayının başında istemedi.istedi diyelim.ödemedi borçlu.neden kefil olarak beni arayıp sigortayı ödeyin demedilerde.kişi ölünce arayıp borcun tamamını istediler.çokkkk çaresiz kaldım.ne olur bana yardımcı olun. bu insanlık olarak yapmış olduğum kefilliğin mukafatı bu olamaz.eşinin bile söylediği söz”kefil olmasaydın” oldum işte çok yalvardı .ne olur.dost yok kefil ol.maaşımdan kesilecek zor durumda kalmazsın demişti. ama ölmesiyle üstelik si.gortayı ödememesiyle beni bile bilgilendirmemesiyle çok bunalttı.ben bu parayı nasıl alabilirim .bana bir yol gösterin. eşi avukat yoluyla reddi miras açmış.

  • Arife hanım merhaba,
   öncelikle yaşadıklarınızdan dolayı üzüntümü belirtmek isterim evet borçlar kanunumuz kefile çok fazla mesuliyet yüklemiş fakat kefilin ödediği borç için rucu hakkı vardır ölen arkadaşınızın kalan mal varlığı var ise ve varisler mirası kabul etmişlerse borcuda kabul ettiler anlamına gelir kefaleten ödediğiniz alacak için varislere rucu edebilirsiniz avukatınıza bu durumu söylemenizi öneririm.

 47. kübra gümüşçü

  babam arkadaşıyla birlikte market devralmışlardı, ortak olarak gözükmüyor babam lakin senet imzalamışlar kefil oldu, babam sonra işi yürütmeyeceğini söyleyince adam babamı dolandırmaya kalktı marketteki malları boşaltmaya kalktı babam polisi aradı ama bişey yapamadılar, senedide toptancılara vermişler ve babam kefil, olay daha yeni cereyan etti, bu konuda babamın kefilliği düşermi düşmesi için ne yapmalıyız..

  • Kübra hanım merhaba,
   bu konuda size önerim hemen bir avukatla görüşerek senetlerle alakalı ihtarnameleri alıcalara göndermeniz ve asıl borçluya yönelmenizdir

 48. Merhaba 2009 da evkur tarzında olan ………. mağazalarından 5500 tl lik alışveriş yaptım bunun 1500 tl lik taksitlerini ödedim daha sonra mağaza kapandı kimseyi bulamadım benimle şu anda avukatlar iletişime geçti ve 24000 tl istiyorlar aksi takdirde evime haciz yollayacaklarmış nasıl bir yol takib etmem gerek ayrıca telefonda küfür içeren hakarete de mazru kaldım ne yapabilirim teşkkürler

  • Bekir bey merhaba,
   alışverişiniz sanırım sözleşme ve senet bazlı oldu firmanın kapanmış olması ve yeni ödeme yeri bildiriminde bulunmamış olması önemli fakat imzaladığınız sözleşmede bağlayıcıdır sözleşmenin okunmasında fayda var size önerim sözleşme ile birlikte bir avukata danışarak gerekli işlemleri onun vasıtası ile yapın

 49. merhaba nevzat bey,
  daha önce alacak senetlerimden bahsedip tavsiyenizi almıştım.
  6 tane senedin bir tanesinde borçlu kişi adres yazmamıştı. diğerlerinde vardı. ben de o senede de adresi kendim yazdım fakat kalem renk tonu da tam tutmadı. (senet üzerindeki diğer gerekli kısımlar borçlu kişi tarafından doldurulmuştu) bu senedi icra takibine koyacağım. bir sorun çıkar mı
  teşekkür ederim

 50. i.günler nevzat bey esnaf sanatkarlar sigortasız kredi verebilirmi babam geçen yık kanser hastalığından dolayı vefat etti sigortasız diye parayı ödememizi istiyorlar tabi önce kefillerden olmak üzere hastalığından dolayı yada sigortasız kredi verdikleri için hukuki bi işlem gerekiyomu şimdiden bilgileriniz için tşkl

  • Umut bey merhaba ,Babanızın kaybından dolayı başınız sağolsun Allah mekanını cennet etsin esnaf kefaletten bildiğiniz gibi esnafa vergi mükellefiyeti ve oda kaydı ile kefiller vasıtası ile kredi verilir sigortalı,bagkurlu oluşunu aramıyorlar sözleşme imzalayarak kredi alınıyor bundan dolayı hukuki bir yaptırım olduğunu sanmıyorum ama durumu bir avukatada danışmanızda fayda var

 51. Nevzat Bey,bu kada kişinin cevabi istekelrini yerine getirdiğinize şaşmamak elde değil.gerçekten tebrik ederim.Benim de bir maruzatım olacak,ona da yetişirseniz sevinirim.Şu an çalışan devlet memuruyum.Vakıfbank ve işbankasından çektiğim krediler için kefil kullandım.zorunlu ndenlerden ödemede güçlük çektim.vakıfbank maaşımın 1/4 oranında kesintiye gitti,kefilime bulaşmadan yaptı..işbankası ise kefilimin hesaplarına bloke koymuş ama hesaplarımı kullanıyorum.belki de yazı çalıştığım kuruma ulaşmamıştır.bu durumda maaşımın olması nedeniyle
  1- kefilime bulaşmadan diğer banka gibi 1/4 oranında kesinti yapması gerekmez mi?
  2- şu halde kefilimin kefaletten çekilme şansı var mı veya sadece benim aylığımdan kesinti yapılması için ne yapmalıyım?
  3-bir miktar ödeyip tekrardan yapılandırma yapabilir miyim?
  ilginize teşekkür eder, gerçekten tekrardan tebrik ederim

  • Yusuf bey merhaba,
   Öncelikle güzel sözleriniz için teşekkürler günlük yaklaşık 100 soruya site veya mailden cevap veriyorum güçüm nispetince insanlara faydalı olabilmek hayır duasını almak bana mükafat olarak yetiyor
   Sizin sorunuza gelecek olursam;
   Maşınıza ¼ bir haciz gelmişken 2. Haciz o bitmeden konulamayacağı için banka kefillere rucu edebilir veya sizin maaş dışı bir varlığınız varsa ona müracat edebilir kefiliniz kefaletten çekilebilir fakat bankada imzaladığınız sözleşme bu durumda önem arz eder o sözleşmeye bakmak lazım kefillikten azil için bir şart konulmuşmu şart yok ise kefili azlettirip bankada yeniden yapılanma talep edilebilir

 52. ii aksamlar 1 sene once ısyerınden bırısıne kefıl olmustumm bana gecen gun noterden yazı geldı 13.14.15.inci taksıtler odenmemıstır dıye fakat kefıl oldugum kısının otomatık olarak emeklı maasından kesılıodu son 3 aydır kesılmemıs benım ne yapmam lazım lutfen yardımcı olun hıc bır bılgım yokk ustelık calısmıyorum odeyebılecek durumumda yok bide sole bısey var kefıl olmadan bır hafta once ısten cıkarılmıstım acaba bu ısıme yararmı ??

  • Oktay bey merhaba,
   Öncelikle Banka kefalet sözleşmenizi okuyun sorumluluklarınızı öğrenin asıl borçlu borcu ödemez veya tahsil edilemezse kefile banka rucu edebilir bu yüzden asıl borçlu ile görüşün ayrıca önerim kefaletinizi geri çekin

 53. Merhabalar Nevzat Bey..
  Ben devlet memuru olan bir arkadaşıma ihtiyaç kredisine kefil oldum, aynı zamanda bende devlet memuruyum. Ama sonradan kefil olduğuma pişman oldum.

  Ödememesi durumunda benim maaşıma el konulurmu, ya da bana nasıl bir yasal işlem uygulanır.
  Sonuçta devlet memuru ve maaşı var yani ödeyemecek durumda değil, eğer böyle bir durumla karşılaşırsam geçen süreçte kefil olduğum şahsın borcundan kurtulmak için ne yapmam gerekiyor..

  Şimdiden teşekkürler, saygılar..

  • Ramazan bey merhaba,
   kefil asıl borçlu ile müteselsilen sorumludur ödememesi halinde sizden alacak takibi yapabilirler banka ile imzalanan kefalet sözleşmesinin cayma şartlarını okuyun kefaletten çekilme şartı varsa onu uygulamanızı öneririm.

 54. merhaba ben 2ay once bi arkadaşım araba kiraladı açık senet yapıldı bende senete kefil oldum arabayı teslim ettim şimdi senet kayıp ne yapmam gerekiyor ben galericiye güvenmiyorum

  • semih bey merhaba,
   sorunuz hukuki bir avukatın cevap vermesi gereken bir soru ama size yardımcı olmak adına düşüncelerimi yazmak isterim senetin mutlaka fotokopisi vardır o fortokopi altına yukarda bilgileri bulunan senet tarafımızdan kaybedilmiştir senetin konusu alacağımız kalmadığından senet gecersizdir ve bununla alkalı tahsil ve takibat yapılmayacaktır yazdırıp şirket yetkili imza ve kaşesini ayrıca imza sirkülerinin suretini alın

 55. artı nevzat bey galerici hiç bi imza atmaya yanasmıyo borcu yoktur diye

  • Semih bey 2. sorunuzu geç farkettim galerici senedi iade etmiyor ve taahhüdname vermiyorsa noterden senet bilgilerini yazarak ihtarname çekin

 56. merhaba
  bir arkadaşıma(MEMUR) tüketici kredisi için kefil oldum. ödenmeyince maaşıma icra geldi ve 4 ay kadar kesildi. Tüketicinin Korunması Hakkındaki Yasanın 10. Maddesi’nin 3. fıkrası olan “Tüketici kredisinin teminatı olarak şahsi teminat verildiği hallerde, kredi veren, asıl borçluya başvurmadan kefilden borcun ifasını isteyemez. maddesine istinaden dava açtım ve mahkeme maşımdaki haczin kaldırılmasına kesin olarak karar verdi(30 mayıs 2012). fakat 2 ay önce bankanın avukatı yeniden harekete geçti ve su an evim ve arabama icra koymuş. yeniden dava açtım ama korkuyorum arabam ve evim gider mi acaba

  • Suat bey merhaba,
   yaşadığınız olumsuzluktan dolayı üzgünüm size önerim asıl borçlu ile öncelikle görüşerek borcunu ödemesini talep edin ve kefalet sözleşmenizi bir avukata inceleterek kefaletten çıkma maddesi var ise kefaletten çıkın kefilin veya borçlunun takibatında yaşamı için zorunlu araç gereçler dışındaki herşey haczedilebilir ev eşyalartınızdan zorunlu olmayanlar ve aracınız bu türe girmektedir
   bir başka yol ise kefalet sorumluluğunuzu banka ile görüşüp yapılandırarak siz ödeyip asıl borçluya rucu edebilirsiniz

 57. Merhaba nevzat bey ,
  Ben kardeşime bireysel kredi için kefil oldum kardeşimde memur bende kardeşimin maaş aldığı banka farklı ama benim maaş aldığım bankadan kredi çekti ve 3 taksidini ödemedi ve banka hesabıma bloke koydu sanırım önümüzdeki ay maaş alamıycam ne yapmam gerekiyor..Lütfen yardımcı olun daha yeni tayin oldum maaşımı alamazsam çok zor durumlara düşerim ne yapmam gerekiyor dilekçemi veriyim bankaya avukatlamı görüşeyim ne önerirsiniz?

  • Emine hanım merhaba,
   öncelikle bankaya haciz konulan hesabın maaş hesabı olduğunu ve haczin 1/4 şeklinde uygulanmasını aksi takdirde banka hakkında hukuki takibat yazapcağınızı bildirir bir dilekce yazarak elden götürün sanırım haczi 1/4 şeklinde değiştirecek ve maaşınızın kalan kısmını kullanmanıza müsade edeceklerdir

   • Teşekkürler,
    Nevzat bey bugün ek dersler yattı ve bloke nedeni ile alamadım buna yapabileceğim bir şey varmı.teşekkürler şimdiden.

 58. ben 2008 yılında krediye kefil oldum ticari kredi benim kefil oldum kredi ödendi sonra bu şahıs tekrar çekmiş benim haberim yoktu benim kefilim düşmedini söyledi banka ben ne yapmam gerekir

  • Mustafa bey merhaba,
   bankadan kefil olduğunuz bir kredinin kullanılması ise borcun ödenmesi halinde kefilliğiniz biter fakat bir kredi limitine kefil oldu iseniz her çekilen yeni kredide limit açık oldukca kefaletiniz devam eder siz hangisini yaptınız

 59. Merhabalar,babam birine kefil oldu ve evimizi ipotek ettik ve 160 bin liraya imza attı şimdi kefil oldugu kişi o parayı ödeyemez halde şimdi babamın elinden evi alıp 160 bin lira parayı almak zorundalar mı ve bu borc bana veya kardesime yüklenir bi akıl verirseniz cok mutlu olurum

  • Hakan bey merhaba,
   kefillik borcu ödenmemesi halinde ödeme sözüdür ve yasal bağlayıcılığı vardır asıl borçlu ödemez ise kefillere gelinerek onlardan tahsili yoluna gidilebilir kefilin vefatı halinde mirası redetmemişlerse borçta miras gibi varislerine gecer

  • Peki son olarak Nevzat Bey, miras reddinde borc yada hükümlülük ustumuzden kalkar mı kalkmaması durumu olabilir mi

 60. ben bi arkadasıma mobilya magazasına kefil oldum fakat suan borcunu odemıyor kendısı devlet memuru ben ıse özel sektördeyım avukat sureklı benı rahatsız edıyor odeme yapın dıye karsı tarafa ulasamıyoruz dıyor bana ulasabılıyorlar onlara nasıl ulasılamıyor anlamıyorum ben kendılerıyle gorusmuyorum maasa hacız baslatacaklarını soyluyorlar onlara ve bana aynı andamı baslatırlar nasıl bır yol takıp etmelıyım teşekkurler

  • Mehmet bey merhaba,
   kefilde asıl borçlu ile birlikte mesuldür banka aynı anda takibat yapabileceği gibi önce borçlu sonra sizede gelebilir size önerim kefalet sözleşmenizle bir avukat gidip sözleşmenizi inceletin ve sözleşmedeki kefaletten cayma maddesi var ise onu uygulatın

   • bana yazdıgınız cevapta kefalet sözleşmesinle birlikte bir avukata gitmemi tavsiye etmişsiniz bende kefalet sözleşmesi yok onu mobilyaa magazasından mı alacagım ne olur yardımcı olun cok zor durumdayım suan avukat sureklı benı sıkıştırıyor ödeme yapmam için asıl borclu memur nasıl cayma hakkımı kullanacagımı anlatırsanız cok sevınırım maasa hacız gondereceklerını soyluyorlar gonderebilirlermi nasıl bir yol ızlemelıyım şimdiden vereceginiz cevap için çokk teşekkur edıyorım

 61. Şükrü DOĞRU

  Üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlayan arkadaşıma kefil olmamız gerekiyor. ÖYP öğretim görevlisi yetiştirme programına dahil. Kafamıza takılan iki husus var karım ve ben kefil olabiliyor muyuz? Kefilik durumu ise. Belli bir yıl çalışması gerkiyor. Ödemezse başta verilen parayı tekrar alacaklar.

  İlginiz için çok teşekkürler.

  • Şükrü bey merhaba,
   bir kişiye eşinizin ve sizin kefil olması mümkün çünkü medeni olarak evli olsanızda ayrı ayrı kişilersiniz kefillikle müteselsilen tüm sorumlulukları ayrı ayrı taşıyacaksınız

 62. hayırlı akşamlar nevzat bey. benim soruma da cevap verebilirseniz sevinirim.bir bankadan 50000 tl kredi kullandım.halen çalışan devlet memuruyum.kredi kullanırken kefil istenmedi.krediyi kefilsiz kullandım.ödemekte zorlanıyorum.ödeyemezsem ne olur.üzerime kayıtlı maaşımdan başka bir mal varlığım da yok.Şimdiden teşekkür ederim.Allah tüm borçlulara yardım etsin.

  • Serap hanım merhaba
   Duanıza Amin demekten başka birşey gelmiyor içimden sadece maaş geliriniz olduğu için 1/4 üne haciz gelir şahsi mal varlığınız yoksa başka bir sorun yaşamazsınız

 63. Sayın Erdağ kardeşlerimden biri memur iken konut kredisi kullandı diğer kardeşim de memur onun kefili oldu. Fakat asıl borçlu olan kardeşim 2005 yılında karıştığı adli bir suç nedeniyle görevinden çıkarılarak cezaevine girdi. Bu krediden dolayı kefile haciz geldi ve halen ödemekte. Ev banka tarafından icra yoluyla mahkeme kararıyla satışa çıkartıldı.Gelen haciz miktarı kullanılan krediden daha fazla kaldı ki asıl borçlu ceza alana kadar aksatmadan ödemelerini yaptı.Ceza evindeki borçluya faiz işletmek yasalmıdır. Bu durumda asıl borçlu ile kefilin durumu ne olacaktır. Ne yapmamız gerekir. İyi çalışmalar.

  • Burak bey merhaba,
   anlattığınız vakanın hukuki yönü ağırlıklı sizi yanlış yönlendirip bilgilendirmek istememe bir sözleşme hukuku alanında çalışan avukata danışmanızı öneririm.

 64. mehmet yılık

  selam nevzat bey .babam esnaf kefaret dernegınden kredı kullandı halkbanktan yanı.bırde yapıkredıden tasıt kredısı cekttı.24.09.2013 tarıhınde personel servısı cekerken aracta kapl krızı gecırdı ve vefat ettı ne halk bank nede yapı kredı ve bu kredılere bız hayat sıgortası yapmıyoruz dıyıp sız oduceksınız dıyor bu borcları bende tabıkı arastırdım kesınlıkle hayat sıgortası yapılmamıs derler bana ne yapmalıyım tskler

  • Mehmet bey merhaba,
   Tüketici Yasası’nın 5. maddesine aykırı olmasına rağmen bankalar genelde kredi verirken hayat sigortası yapmaktadırlar babanızın kredi kullanımında bu yapılmamışsa bu yapılması mutlaka zorunlu olmamasındadır bu durumda kredilerden varisleri sorumlu olmaktadır bu durumda konuyu hukuki açıdan ayrıntılı incelemek gerektiği kanaatindeyim bir hukukcu ile temas kurmanız sizin faydanıza olacaktır

 65. iyi günler ben isyerisi olan arkadasımla esnaf sanarkarlardan evimi ipoteğe verip 50000 tl çektik 20000 arkadasa30 bin tl bize kaldı ve evim ipotekte o esnaf olduğu için ordan çektik yani esnaf o ben ipotek verdim şimdi 20 bin tl yi ödemem diyor sen borclusun senin evin gider bana bisey olmaz diyor ne yapmalıyım.teşekkürler şimdiden.lütfen yardım edin okuyunn

  • Ahmet bey merhaba,
   kredi borçlusu arkadaşınız kefalet sizin eviniz ise arkadaşınıza rucu hakkınız olabilir bu durumu bir avukatla konuşmanızı öneririm

 66. Merhaba;ihtiyaç kredisi ödemede sıkıntıya düştüm ve icralık oldum.Benimle beraber iki kefilime de maaş haczi geldi.Avukatı aradım borcu ödeyeceğimi taksit talebimi ilettim.Taahüt verip kefillerdeki maaş haczinin (daha kesilmeye başlamadı) kaldırılamasını talep ettim.Taahütte bulundum.Ama avukat onların maaş haczinin kaldırılmasının zor olduğunu buna bankanın onay vermeyeceğini söylüyor.Borcu tek benim ödeyip kefillerin haczinin kaldırılması için ne yapabilirim ? Borcu ödeyeceğim diye taahhüt de veriyorum.Ki benim ödeyeceğim miktar onların maaşından kesilecek olanın 2 katı.Kefillerin maaaş kesintileri başlamadan sıcağı sıcağına Sizce ne yapmalıyım?

  • Ahmet bey merhaba,
   kefalete haciz uygulanmış ise asıl borçlu borcu yapılandırır veya ek teminat göstererek borcun kefillere gerek kalmadan ödenmemesi halinde teminatla ödenebileceği garantisini verirse banka bu borcu yeniden düzenleyebilir size önerim kredi aldığınız banka ile görüşün

 67. bana yazdıgınız cevapta kefalet sözleşmesinle birlikte bir avukata gitmemi tavsiye etmişsiniz bende kefalet sözleşmesi yok onu mobilyaa magazasından mı alacagım ne olur yardımcı olun cok zor durumdayım suan avukat sureklı benı sıkıştırıyor ödeme yapmam için asıl borclu memur nasıl cayma hakkımı kullanacagımı anlatırsanız cok sevınırım maasa hacız gondereceklerını soyluyorlar gonderebilirlermi nasıl bir yol ızlemelıyım şimdiden vereceginiz cevap için çokk teşekkur edıyorım

 68. MERHBA Ben 100,000 tl konut kredisine kefil oldum asil borçlu krediyi ödemiyor temerrüde düşmemek için ben ödüyorum kefil olduğum borçludan para alma şansım yok tek çare taksitlerini ödediğim konutu almak kredili almış olduğu yani kefil olduğum konutu nasıl alırım cvp yazarsanız memnun olurum

  • Ahmet bey merhaba,
   öncelikle mönerim kefalet sözleşmesnizi bir avukata inceletip hak ve sorumluluklarınız öğrenin yasal haklarınıza bakın sözleşmede bu konuda bir madde yok ise o zaman asıl borçlunun gayrimenkulü size devri mümkünse banka kredisini siz üzerinize alarak tapu devri yapabilirsiniz

 69. murat doğangün

  Merhaba Nevzat bey.Öncelıkle tum sorulara yanıtlarınız ıcın teşekkür ederiz..Benım sorunum şöyledir. 2006 yılında yanımızda çalışan bır hanıma ev eşyası aldığı ıcın kefıl oldum. 2007 yılında bu kışı borcunu odemedığı ıcın beyaz eşya fırmasının avukatı tarafıma ıcra başlatmış. eskı iş yerıme icra takıbı gonderılmış.3 gun once ayrılmıştım iş yerınden sıgortamı sonlandırmadıklarından ben bulunamayınca mahalle muhtarına teblıgat bırakılmış ve icra kesınleşmış. Benım sonradan haberım oldu ve hıc bırşey yapmadım. Daha sonrakı yıllarda her sıgortalı çalıştığım iş yerını tespıt edıpğ yuksek meblağda rakamlarla benım maaş kesıntım ıstendı. Dusunun kı 2006 yılında 400 lıra olan bır kefıllık ıcın benden en son 7 ay once 40 bın lıra para ıstendığıne dair icra maaş haczı yollandı. bende iş yerımden sigortamı kapattırarak ıptalını sağladım. Asıl alacaklı hanım bulunamıyor yada benım uzerıme gelınıyor. Bu konuda ne yapmam gerekıyor? Zaman aşımı varmıdır beklemelımıyım yoksa bende sadece ana para kadar sorumlu olup gıdıp ıcra dairesıne bu ana para olan 400 lırayı yatırıp bu işten kurtulurmuyum bılgılerınıze ıhtıyacım var . Şimdiden teşekkür ederim saygılarımla.

  • Murat bey merhaba,
   sorununuz artık bir hukuki sorun haline gelmiş bir avukatın inceleyerek görüş bildirmesi daha doğru olacaktır fakat ben size yardımcı olmak adına bilgim dahilinde şunu söyleyebilirim kefalet müteselsilen yani asıl borçlu ile beraber sorumluluk demektir icra takip dosyası açık kaldığı sürece sorumluluğunuz devam edecektir benim önerim alacaklı ile muhatap olup borcun artmasına sebep olan faiz ve avukatlık ücretlerinin indirimi noktasında giderek anlaştığınız rakamı icra dosyasına yatırarak dosyanız kapattırın

 70. DURSUN ALİ AKGÜN

  benim oğlum bana 12000 tl tüketici kredisinden kefil oldu ama ben 36 ay kredi taksitlerimi ödedim diğer kalan 24 ayı ödeme imkanım yok bankayla anlaşma yapıb diğer geri kalan taksitleri kefilim ödeyebilirmi

  • Merhaba dursun bey banka ve kefiliniz kabul ederse bu mümkün fakat siz ödeyemezseniz zaten banka kefilinizede rucu eder ondan tahsil yoluna gidebilir

 71. ben birisine kefil oldum o kişi emekli oldu ve artık ödeme yapmıyor maaşıma şuan icra geldi ne yapmalıyım lütfen yardım edin

  • Yasemin hanım merhaba,
   kefalet demek asıl borçlu gibi sorumluluk demektir kefil olduğunuz kuruma asıl borçludan tahsil yoluna gitmelerini söyleyebilir veya borcu siz öder ödediğinizide ispatlayan belgeler ile asıl borçluya rucu edebilirsiniz bunlar dışında yapılabilecek birşey varmı derseniz ben bir hukukcu değilim bu konuda bir hukukcu ile görüşürseniz belki başka alternatiflerde söyleyebilirler

 72. Merhaba Nevzat bey,

  Ben kamuda memur olarak görev yapıyorum. Bir meslektaşıma bankadan ihtiyaç kredisi için (57.000,00 TL) kefil oldum. 1 senedir ödüyor biliyordum ama son 3 ay ödemediği için bankadan bana tebligat geldi. Son 3 aya ait 3.600 tl olan borcun 7 gün içerisinde ödenmesi gerekiyormuş. Ben bu durumda ne yapabilirim. Borçlu ödeyeceğini söyledi ama ben artık güvenmiyorum. Kefillikten çıkabilirmiyim? Ya da başka birine kefilliğimi devredebilirmiyim? İkimizde memur olduğumuz için, icra gerçekleşmesi durumunda benim maaşıma da icra konurmu? İlk önce borçlu icraya verilmiyormu? Lütfen yardımcı olun..

  • Muammer bey bu tür sorular hukuki sorular bir avukatın cevap vermesinde fayda var fakat bildiğim kadarı ile size cevap vereyim asıl alacaklı kefaletten azlinizi kabul etmeden kefillikten çıkamazsınız veya borclu bankaya başka bir kefil sunarak sizin kefaletinizin kaldırılmasını talep edebilir bu durumda kefillikten düşersiniz fakat imzaladığınız kredi sözleşmesinin kefillikle ilgili bölümlerini okumanızda fayda var

 73. çağrı gümüş

  iyi aksamlar nevzat bey abim bana yardimci olması için kredi çekecek kendisi devlet memuru ancak nisan ayında askeree gidecek maasina endeksli cekeceginden o askere gittiğin de maaş hesabına ben para yatirsam kredi ödenmeye devam edermi ?

  • Çağrı bey merhaba,
   ödemelerinizi aksatmadığınız sürece sorun olmaz maaş hesabı olması önemli değil o bankada açılmış bir hesap kredi taksitleri hesaptan çekileceği için hesapta para olduğu müddetce sorun çıkmaz

 74. Nevzat bey ögrenim kredisi aldım ve 15 bin tl borcum var şimdide evlenen ögrencilerin borcu siliniyor şu an ögrenci degilim benim borcum silinecek mi evlensem acaba

  • Merhaba,
   öğrenim kredileri ile ilgili bir çalışma var fakat henüz yallaşmdı dye biliyorru silindiğini nerden okudunuz bilmiyorum bunu araştırıp side bilglendireceğim

 75. Nevzat bey merhabalar efendim..
  Benim mağduriyetim.. Aynı İş yerinde çalıştığım arkadaşımın 45 binliralık kredisine kefil olup bu arkadaşımın krediyi ödemeyip ve daha sonrasında 2 kimizin birden maaşlarımıza haciz gelmesidir..
  Bundan dolayıdırki benim kendi kredi ve kredi kartlarım aksamıştır.. Ve kendi kredimden dolayı ikinci bir haciz gelmesi yoldadır.. Bu arada bu 45 bin liralık borcun yarısını 7 ayda maaşlarımızdan hacizle almışlardır.. Yani bu durumda yapabileceğim birşey varmıdır.. Kefilliğimin düşmesi gibi mesela veya kesilen paraların iadesi olabilirmi..
  Yardımcı olursanız sevinirim iyi çalışmalar..

  • Semih bey merhaba,
   ben bir hukukcu değilim fakat size yardımcı olmak adına bilgim dahilinde cevap vermeye çalışayım, borçlar kanunumuz değişti biliyorsunuz kefalet gibi birçok maddede yeniden düzenlendi kefaletten dolayı öncelikle ödediğiniz paraları kefil olduğunuz kişiye rucu edebilirsiniz alacaklı bankada imzaladığınız kefalet sözleşmesinin bir avukatca incelenip kefaletten cekilme maddesine uygun azil işlemi yapabilirsiniz veya asıl borçlu başka bir kefil göstererek sizin kefaletten azlinizi isteyebilir

 76. nevzat bey merhaba 2011 yılında çekmiş olduğum taşıt kredisi maddi sebeplerden dolayı ödeyemiyorum ve bunun sonucunda 3 dönem gecikmeye girecek ve icra durumuna gireceğiz aracın üzerinde 5 adet daha haciz işlemi var araç banka kredili olduğu için hacizler sırada bekliyor söz konusu aracın kefili var ve kefil banka görevlisi ile görüştüğünde yeni kanununun çıktığını söz konusu banka borcunu ödemesi ve kapatması durumunda aracın devrinin direk kendisine verileceğini üzerinden diğer hacizlerin otomatik kalkacağını söylemiş aracı kefil satarak parasını kurtarabilir demiş konu ile cevaplarınızı bekliyorum iyi çalışmalar.

  • Merhaba,
   ben bir hukukcu değilim sorunuzu bir hukukcu daha ayrıntılı cevaplayabilir fakat yeni borçlar kanunu kefile kefalet konusu mal üzerinde kefillikten dolayı ödemede bulundu ise alacak iddia etme hakkı verir(Borçlar Kanunu, madde 496 – Kefil eda ettiği şey nisbetinde alacaklının haklarında ona halef olur. ) bana göre üzerinde başka alacaklıların hakkı var iken devri yapılamaz ancak kefilde takip eden alacaklı listesine girer

 77. Gürkan Bayındırlı

  nevzat bey merhaba ben sizden ricam esnaf ve sanatkarlar kooperatifinden memurlar üye olamıyor ve kredi çekemiyor fakat kefil istiyorlar kredi çekemedikleri yerlerden memurlar kefil olabilirlermi bu konuda çok araştırdım fakat net bir sonuç alamadım bu konuda herhangibir mahkeme kararı ve kanunda yer alıyor mu bu konuda yardımlarınızı bekler teşekkür ederim.

  • Gürkan bey merhaba,
   yeni borçlar kanunumuzda kefalet konusu ayrtıntılı işlenmiş ve yeni düzenlemeler yapılmıştır. Bu dönemden sonraki yargı kararları ile öncekiler aynı değerlendirilmemeli Kefalet sizin direk borçlanmanız anlamına gelmemekte bu yüzdende devlet memuru oluşunuzdan dolayı kefil olmanıza engel değildir kanatindeyim konu ile alakalı ilk fırsatta yargı kararı varmı diyede araştıracağım bulursam size gönderirim

   • Gürkan Bayındırlı

    Nevzat Bey bu konuda yardımcı olursanız çok memnun olacam inanın bu konuda çok büyük sıkıntı çekmekteyim. İlgilendiğiniz için çok teşekkür ederim.

 78. Nevzat Bey merhabalar;
  Takriben bir buçuk yıl kadar oluyor eski nişanlıma iş yeri açabilmesi için 50.000 TL ye kefil oldum daha sonra bunu ödemekte zorlandığı için beni bankadan aradılar.İki aydır ödeme yapılamadığını,yeni bir yapılandırma için de imzam gerektiğini söylediler.Hal-i hazırda şahıs tarafından güven dolandırcılığına maruz kaldığım için kolaylık sağlama adına herhangi bir girişimde bulunmayacağımı belirterek imza atmayı kabul etmedim ama daha sonra öğrendim ki yeni bir ödeme planı yapılmış benim imzam olmadığı halde. Madem bu şekilde bir kolaylık yapılabilme durumu söz konusuydu neden imza için çok kez beni rahatsız ettiler (demek ki imza şart diyorum bu durumda ) veya imza taklit yoluyla ödeme planı yapılmış olunabilir mi ( kefil olduğum şahıs buna meyyal bir kişiliktir) ve bu durumda haklarım nelerdir yardımcı olursanız minnettar olurum teşekkürler…

  • Mina hanım merhaba,
   öncelikle önerim ilgli bankaya giderek yenilenen sözleşme hakkında bilgi alın ve kefgil imzası olup olmadığını kontrol edin dşündüğünüz gibi imzanız taklit edilmiş ise bu suçtur bu durumda dlerseniz bir avukatla görüşüp yaptırımları öğrenebilirsiniz veya uygulanmasını talep edebilirsiniz

 79. ben bugün bir mağazadan taksitli bir alış veriş için senet imzaladım fakat internetten araştırma yapınca aynı ürün daha ucuza bana çok fahiş fiyata satmışlar senetten cayma hakkım var mı lütfen cevaplarmısınız :(((

  • Gürkan bey merhaba,
   yeni tüketici yasamızın 4. maddesinde şu ibare bulunmakta “tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar, ayıplı mal olarak kabul edilir.
   Tüketici, malın teslimi tarihinden itibaren otuz gün içerisinde ayıbı satıcıya bildirmekle yükümlüdür. Tüketici bu durumda, bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi veya ayıp oranında bedel indirimi ya da ücretsiz onarım isteme haklarına sahiptir. “Bu maddeden anlaşıldığı gibi cayma hakkınızı 30 gün içinde kullanıp aldığınız ürünü iade ederek senetlerinizin iadesini talep edebilirsiniz

 80. hayırlı günler nevzat bey.ben çalışan bir devlet memuruyum.60000tl ihtiyaç kredisi ni bir bankadan kefilsiz çektim.ve 1 aydır ödeyemedim.ve ödeyebileceğimi de sanmıyorum.evim yok kirada kalıyorum.üzerime kayıtlı bir mal varlığım yok.eşimin adına 8000tl olan bir arabamız var sadece.banka ev eşyalarıma hacze gider mi sadece maaşıma mı haciz gelir.eve gelmeden direkt maaşa mı hacz gelir.böyle birşey yaşamadığım için çok endişeliyim ama elimden gelen birşey yok.ödeyemiyorum. bana bu konuda yol gösterirseniz sevinirim. ALLAH YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN.ALLAH TÜM BORÇLULARA YARDIM ETSİN

  • Seher hanım merhaba,
   Allah hepimize öncelikli borçlu olanlarımıza yardım etsin duanıza amin demekten başka birşey elimden gelmiyor. Toplumsal bir sorun sizin de yaşadığınız yeni borçlar kanunumuz haciz işlemlerinde değişiklik yaptı alacaklılar yaşamınızı idame ettirmekte kullanacağınız zorunlu eşyalarınızı haczedemezler yani 1 tv varsa haczedemez 2. si varsa haczedebilir maaş hesabınıza haciz konabilir ondada maaşın 1/4 ünden fazlasına konulamaz size önerim borçlu olduğunuz bankaya giderek ödeme planınızı yeniden yapılandırın

 81. nevzatbey tekrar yardımcı olursanız sevinirim yukarıda belirtmiştim taksitli alışveriş için senet imzaladığımı vazgeömek istiyorum diye bunlar benden daha sonra kefil istediler ama ben kefil bulamıyorum zaten ürünüde almak istemiyorum bana ürünüde teslim etmediler senetlerimide geri vermiyorlar beni bir şekilde geri yollayıp oyalıyorlar ne yapmam lazım bana yol gösterirmisiniz ben bu senetleri nasıl alıcam kendimi çok kötü hissediyorum resmen enayi yerine koyuluyor gibiyim

 82. nevzat bey iyi çalışmalar öncelikle.2011 yılında bir arkadaşımla şirket açtım yüzde 10 benim payımla ve gks kredileri için imza attım 2012 yılında şirketten ayrıldım ve krediler ilk zamanlardaödeniyordu yaklaşık 3 ay önce bir arkadaşımın uyarısıyla bankalara ihtarname çektim 2 gün önce banka ihtarnameyle ilk gks için borcunu istiyor bugün yeni bir yapılandırma sözleşmesi imzaladı bankayla eski ortağım yine de borç taksitlerini ödemezse tekrar banka borcunu tahsil etmek için bana döner mi? teşekkürler

  • Kefil olduğunuz sözleşme yenilenerek yeni bir sözsleşme yapılmışsa artık kefaletiniz kalkmış demektir fakat yeni sözleşme yapılmayıp borç yapılandırıldı ise kefaletiniz devam eder

 83. merhaba nevzat bey benim sorunum su ben 2006 da babama kefiloldum ev almasiicin biz almanyada yasiyoruz sene 2013 ocak babam oldu ama bundanonce 4 yil babam yatalak yatti 6 uvey kardesim ve uvey annam beni bu 4 yil icinde eve almadilar 1 kere kavga ettik bunun icin bana eve yaklasma yasagi koydurdular babam olunce hersey duzeldi benimle gorusmeye basladilar bu zaman icinde babamin ustune kayitli 4 tane tasinmaz sattilar babam hasta iken simdi evin borcunu odemiyorlar ve bizim paramiz yok diyorlar bu arada babamin tutkiyede 12 parca mali var yani arsa ve tarla kendilerinin babam hasta iken sattiklarinin degeri 1 milyon tl tutarinda simdiki mallarin hepsinin degeri o kadar yok biz 2 kardesiz onlar 6 birde anneleri bu arada benim annemin hic mali olmadi babam ama bu kadina 2 tane arsa verdi babam hasta iken onlarida sattilar ne yapabilirim kadin hem türkiyeden emekli babam ise hem almanyadan hemde türkiyeden emekli ne yapabilirim lütfen bana bir yol gösterin

 84. Merhaba Arkadaslar Arkadasım 1000 TL senet Karsılıgında Bilgisayar Aldı 200 TL Peşinat Ödedi Fakat Taksitleri Yatırmadı Kefil Benim İcra Bana Gelirmi Yoksa Ondanmı Alırlar İlk ?

 85. merhaba nevzat bey
  2 ortaklı bir şirketimiz vardı.diğer ortak imza yetkisiyle 10.000 limitli 5 er binlik bir şirket kredi kartı aldı.ortaklığımız bozuldu ve ortak ortadan kayboldu.sonra icralık olduk ve mahkeme benim aleyhime karar verdi borçta 20.000 geçti.şirket kredi kartında kullanıcı olarak gözüküyorum .banka genel kredi sözleşmesindeki 15 000 lik kefilliği,kredi kartında kefillik gibi gösterdi.bilirkişi sadece kullanıcıdır kefil deildir die rapor yazdı.buna rağmen davayı kaybettim.temyiz edeceğim.
  Sorum? genel kredi sözleşmemdeki kefillik,kredi kartı için geçerli midir.ben diğer kefile rucu edebilirmiyim.

  • Kadir bey merhaba,
   sorunuzu bir hukukcunun cevaplaması doğru olacak sizi yanlış yönlendirmek istemem fakat bana göre kredi kartında bir kredi sözleşmesi imzalanmakta asıl borçlu şirket siz kefilsiniz rucu söz konusu olacaksada şirkete yani ortaklığınız olan firmaya rucu söz konusu olması gerekir

 86. merhaba;
  ben bir sene önce babama ev kredisi icin kefil oldum babam şuan vefat etti banka babama kaza sigortası yapmış ve bundan dolayı borclar duruyor ben şimdi borcun tamamını ödemeklemi yükümlüyüm yoksa yarısınımı ödiyecegim yardımcı olursanız sevinirim ii günler

  • Kadir bey merhaba,
   bankanın policesinin kapsamını öğrenirseniz orda vefat halinde hangi şartlarda police devreye giriyor görülebilir ona göre borç mükellefiyetiniz söylenebilir

 87. merhaba nevzat bey`.benim sorum;annem abim evlenirken almış oldugu ev esyalarına abime kefil olmuştu.abimin işleri bozuldu ve taksitlerini odeyemedi. bu yüzden babamdan kalan ev üçümüzün üzerine.Benim endişem annemin evdeki hissesine haciz gelebilir mi.sorumu cevaplarsanız cok sevinirim.saygılar sunuyorum .

  • Murat bey merhaba,
   kefil asıl borclu gibi borç ödenmediğinde mesuldür alacaklı kefilden tahsili yoluna gidebilir size önerim borçlu olduğunuz firmaya giderek borcunuzu yeniden taksitlendirip ödeme yoluna gidin

 88. MERHABA BU AY İÇERİSİNDE P.Y.SANDIK VE ZİRAATBANKASI HAKKINDA BİR SORUNUM OLDUĞUNU ANLATMIŞTIM AMA YAKLAŞIK 15/20 GÜNDÜR SORUMU BU SAYFADA GÖREMİYORUM VE SİZDEN DE NET BİR CEVAP ALAMADIM. BANA BU KONUDA VE SORUNUM KONUSUNDA BİR CEVAP VEREBİLİRSENİZ SEVİNİRİM. TŞK.EDR. BU ARADA TÜM SIKINTILI İNSANLARIMIZIN VE SİZİN YENİ YILINIZI KUTLAR SAĞLIK MUTLULUK HAYIRLI BİR YENİ YIL VE YILLAR GEÇİRMENİZİ DİLERİM.

  • Kenan bey merhaba,
   web sitemizde bir teknik sorun vardı epey bir süre sorularınız sisteme düşmedi tekrar yazarsanız veya mail atarsanız cevap verebileceğim bir konu ise severek cevaplarım

 89. 26.11.2013 tarihinde ödenmesi gereken taksitinizin ödenmediği belirlenmiştir. İmzalamış olduğunuz Tüketici Kredisi Sözleşmesi gereği; ödeme planında yer alan taksitlerden birinin tamamen veya kısmen vadesinde ödenmemesi halinde, taksit tarihlerinden itibaren ilgili taksit tutarı üzerinden temerrüt faizi işleyeceğini, birbirini izleyen en az iki taksidin kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, Bankamız tarafından 1(bir) hafta süre verilerek muacceliyet uyarısında bulunulması sonrasında, muaccel hale gelen bakiye alacak üzerinden, muacceliyet tarihinden itibaren de temerrüt hasıl olacağını ve bu halde temerrüdün doğduğu tarihten borcun tamamının Bankamıza ödeneceği tarihe kadar geçen süreye, Tüketici Kredisi Sözleşmesinde belirtilen yıllık akdi faiz oranının (değişken faizli kredilerde cari faiz oranının) %30 fazlası oranında işleyecek temerrüt faizini, vergi, harç ve masraflarla birlikte Bankamıza derhal nakden ve def’aten tediye ile yükümlü olduğunuzu kabul ve taahhüt etmiş bulunmaktasınız.

  Kredinize ait geciken taksit tutarlarının en kısa süre içerisinde ödenmemesi halinde, yukarıda belirtilen sözleşme hükümleri gereğince Bankamızca yasal takip işlemleri başlatılacak ve T.C. Merkez Bankası Kredi Referans Sistemi’ne gerekli bildirimler yapılacaktır.
  KREDİMİ KEFİLSİZ ÇEKTİM.ÜZERİME KAYITLI EVİM YOK EV KİRA MEMUR MAAŞIM VAR. EŞİMİN ADINA BİR ARABAMIZ VAR.BANKANIN YAZDIĞI BU MAİL İLE BAŞIMA NE GELİR.MAAŞIMIN 1/4 ÜNE HACİZ OLACAĞINI BİLİYORUM.EŞİMİN ARACINA EL KONABİLİR Mİ SÜRE 90 GÜN DEĞİLMİDİR İCRAİ İŞLEMLER BAŞLAMASI İÇİN.NASIL BİR YOL İZLEMEM GEREKLİ BİLGİLENDİRİRSENİZ SEVİNİRİM.MAAŞIMDA BAŞKA HACİZ YOK .BORCUMUDA ÖDEYEMEYECEĞİM.

  • zeynep hanım merhaba,
   sorunuz bir hukucunun cevaplaması gereken bir soru bildiğim kadarı ile size yardımcı olmak adına yazayım,
   banka borcunuzdan dolayı sizin maaşınızın 1/4 üne haciz gelebilir eşinizin aracı evlilik sonrası edindiği araç ise evlilikte edinimler müşterektir bunada haciz gelebilir bankanın alacağı icra süreci tebliğlerden sonra başlar

 90. Merhaba nevzat bey
  2011 senesinde babamı ve annemi kaybettim. Bütün veraset ilamlarımı yaptırıp bankalarda bulunan paraları çekip ödemem gereken borcları ödedim. Tapu dairesine gittiğimde 2007 senesinde babamın bir arkadaşının şirketine kefil olarak evimizi ipotek ettirdiğini gördüm araştıtmalarım sonucunda banka borcumuzu varlık firmadına devrediyor. Firma sahibi batıyor ve bankaya cok cok yuklu bir borcu bulunmakta..varlık firması bize borcunuz yoktur yazısı verdi ancak banka kişinin onlara borcu olduğu için evin ipoteğini kaldırmıyor Evle ilgili hiç bir işlemde yapmıyor. Beni aramıyor..Avukatlar limitsiz kefil olunmadığını fek yazısını vermeninin şube müdürünün elinde olduğunu söylüyor.zengin bir amcanı alıp özellikle o şube ile çalışan müdürün yanına git dedi bir avukatta.. Nasıl bir yol izlemeliyim..
  Zaman ayırıp cevap verdiğiniz için çok teşekkürler.. gönülden başarılar dilerim..

  • Elif hanım merhaba,
   ben bir hukukcu değilim fakat avukat arkadaşların tavsiyesini yadırgadığımıda söylemek isterim varlık şirketinin borcundan dolayı sizin fevkinizin kaldırılmaması bana hukuk dışı geliyor bence sözleşme hukuku alanında çalışan bir avukatla görüşün

 91. kıvanç şimşek

  nevzat bey ben devlet memuruyum. bir arkadaşımın çektiği ticari krediye kefil oldum. kredi çekilirken bir aracına banka tarafından rehin işlemi uygulanmıştı. ancak 4-5 ay sonra sebepsiz yere bu rehin kaldırılmış. bu arac kredinin ana teminatı olarak sistemde gözükmüyor. bana ek teminat olarak alındıgı söylendi. borçlar kanunu 592. maddesinden faydalanabilirmiyim

  • Merhaba,
   sorunuza hukukcu arkadaşlar daha detaylı cevap vereceklerdir fakat benim şahsi düşüncem bahsettiğiniz borçlar kanunumuzun 592. maddesine baktığımızda şu cümleyi görüyoruz
   “Alacaklı, kefalet sırasında var olan veya daha sonra asıl borçludan alacağın özel güvencesi olmak üzere elde ettiği rehin haklarını, güvenceyi ve rüçhan haklarını kefilin zararına olarak azaltırsa, zararın daha az olduğu alacaklı tarafından ispat edilmedikçe, kefilin sorumluluğu da buna uygun düşen bir miktarda azalır.” kanaatimce bu durum size kefalette maddenin uygulanma hakkını verir.

 92. nevzat bey merhaba babam birine kefil oldu banka kredisi.ödenmedi.sonra yapılandırma oldu.babamın kefaleti devam etti.3 taksitti.2 tanesi ödendi.3.miktar 5500 tl idi.5000 tl ödendi,500 tl kaldı ödenmedi.icradan yazı gelmiş mahkemeniz var diye.bankayla görüşmüş babam.son yatan 5000 tl yandı.yapılandırma bozuldu demişler.şimdi tekrar 6500 tl ödemeniz gerek demişler.babam mahkemeye giderse hemen hapis cezası alır mı.haklarımız nelerdir.zamanımız kısıtlı.lütfen yardımlarınızı bekliyorum.babam mahkemeye gitsinmi.asıl borçluda mahkemeye çağrılmışmıdır.saygılar.

  • Murat bey merhaba,
   bankanın son taksit yandı gibi bir şey söyleme hakkı yok kalan borç ve avukatve icra masrafları ödendiğinde kredi dosyasını kapatmaları gerekir önerim hemen bir avukatla görüşerek elinizdeki belgeleri inceletip itiraz edin.

 93. Hayırlı Geceler

  2 sene önce 10000 tl ye kefil oldum ancak sonradan bunun gks olduğunu boş bırakılmasını istedikleri tutarların olduğu kısımların banka memuru tarafından 50000 tl olarak sonradan doldurulduğunu öğrendim.

  borç 1 sene gecikmiş yapılandırılmış, ancak tarafıma bu durumlar da bildirilmedi.kefaletim “tutarın kefilin el yazısı ile doldurulması” zorunluluğundan düşer mi?

  Banka memuruna açığa atılan imzanın kötüye kullanılması durumundan dava açabilir miyim?

  Saygılar

  • Merhaba,
   Kefalet sözleşmesinin geçerli olabilmesi için kefilin sorumlu olduğu azami miktarın kefalet sözleşmesinde açıkça gösterilmesi zorunludur. TBK md. 583/1’de kefilin sorumlu olduğu azami miktarın kefalet sözleşmesinde kefil tarafından el yazısı ile yazılması şartı getirilmiştir (TBK md. 584). Kefalet sözleşmesinde kefilin sorumlu olduğu azami miktarın açıkça gösterilmesinin nedeni kefili muhtemel risklerden korumaktır. Bu durumda sözleşmenin gecersizliğini talep hakkınız doğabilir önerim bir avukatlada görüşerek hukuki olarak neler yapabileceğinizi danışmanızdır

 94. Nevzat bey banka demiş ki yatan 5000 tl yapılandırma bozulduğu için 2 yıllık faize sayıldı demişler.sadece 500 tl borç kaldı aslında.şimdi de 6500 tl gibi borç var demişler.Babam mahkemeye girsin mi.Hemen tutuklama olur mu.bu durumda 5000 tl boşuna yatmış gibi oluyor.Çok teşekkür eder saygılarımı sunarım.

 95. bir de borcun tamamının yatmadığının 3 aylık süre içinde tebliğ edilmesi gerekmiyor mu.kesinlikle tebliğ edilmemiş.birden mahkemeniz var diye yazı geliyor.

 96. müjdat boğazlı

  teacher13
  Ocak 20, 2014, 1:41 am
  Hayırlı Geceler

  pardon, daha önce sorduğum soru buydu

  2 sene önce 10000 tl ye kefil oldum ancak sonradan bunun gks olduğunu boş bırakılmasını istedikleri tutarların olduğu kısımların banka memuru tarafından 50000 tl olarak sonradan doldurulduğunu öğrendim.

  borç 1 sene gecikmiş yapılandırılmış, ancak tarafıma bu durumlar da bildirilmedi.kefaletim “tutarın kefilin el yazısı ile doldurulması” zorunluluğundan düşer mi?

  Banka memuruna açığa atılan imzanın kötüye kullanılması durumundan dava açabilir miyim?

  Saygıla

  • Merhaba,
   Borçlar kanunun 583/1 öd kefilin mesul olabilmesi için borcun açıkca belirtilmesi ve kefilin el yazısı ile yazılması şartı vardır

 97. iyi günler.ben birisinin senetlerine kefil oldum.Fakat vazgeçmek istiyorum.Senete karşılık henüz mal da gelmedi.ayrıca ilk senetin vadesine 1 aydan daha fazla var.ben senet kefaletliğinden nasıl vazgeçebilirim ya da bu mümkün mü?

  • Merhaba,
   Yeni, borçlar kanunumuzda aşağıda aktardığım gibi kefaletten cayma hakkı bulunmaktadır
   “MADDE 599- Gelecekte doğacak bir borca kefalette, borçlunun borcun doğumundan önceki mali durumu, kefalet sözleşmesinin yapılmasından sonra önemli ölçüde bozulmuşsa veya mali durumunun, kefalet sırasında kefilin iyiniyetle varsaydığından çok daha kötü olduğu ortaya çıkmışsa, kefil alacaklıya yazılı bir bildirimde bulunarak, borç doğmadığı sürece her zaman kefalet sözleşmesinden dönebilir.

   Kefil, alacaklının kefalete güvenmesi sebebiyle uğradığı zararı gidermekle yükümlüdür.

   • nevzat bey,kayınpederim eşimin adına sahte senet düzenleyip imzalamış,ve bu senetleri başka bir şehirdeki bir firmaya daha önce ödemediği bir borç için vermiş.
    bu durumda ne yapmalıyım.savcılığa suç duyurusunda bulunursak ne kadarlık ceza alır, ya da eşimin senetten nasıl bir çayma hakkı olabilir.teşekkürler.

    • Muhammet bey merhaba,
     bu soru bir hukukcunun cevaplaması gereken bir soru fakat şunu söyleyeyim senede sahte imza ciddi bir şeydir kriminal incelemede imzanın size ait olmadığı ispatlanır ise muhatabı TCK. 210 ve 204. maddede düzenlenen resmi belgede sahtecilik suçuyla; TCK. 158/1-h maddesinde düzenlenen nitelikli dolandırıcık suçu ile muhatap olabilir. Bu hususta bir avukatla görüşmenizi öneririm

 98. müjdat boğazlı

  SA

  Nevzat bey, yeni borçlar kanunu , yürürlüğe girmeden 7 ay önce yapılmış bir kefalet sözleşmesine etki eder mi?
  yenisi aralık 2011 kabul edildi.
  sözleşme aralık 2011’de yapıldı
  yürürlüğe temmuz 2012’de girdi yasa.
  sözleşme yeni yasaya göre usulsüz ve resmen kumpas gibi.
  bir takım hassasiyetler dahilinde geriye dönük işleyemiyor mu bu kanun.
  saygılar

  • Müjdat bey merhaba,
   Yeni Borçlar Kanununda kefillikle ilgili getirilen bu düzenlemeler kanunun yürürlüğe girdiği tarihinden sonraki sözleşmeler ve kefillikler için uygulanacaktır. Bu tarihten önce yapılmış sözleşmelerden kaynaklanan ihtilaflarda bu yeni hükümler uygulanamayacaktır.

 99. Once attigim mesaj da yillari yanlis yazmisim 2010 da kiraladik. 2010-2011-2012-2013 haziran ayina kadar kefildim. 2013 yili kasim ayindan once ikidefa icra geldi ve ben icra takibi yapilan yere degil ev sahibinin hesabina odeme yaptim. simdi 2013 aralik ve ocak kiralari da odenmemis. Kardesime ve bana icra takibi acilmis. ancak evi gelin kullaniyor ve evden cikmiyor. yeni kontratta yapmiyor. nasil bir yol izlemeliyim.

  • Saadet hanım merhaba,
   öncelikle bir avukatla görüşüp gelininize ödedikleriniz için rucu etmenizi sonrada daireyi tahliye etmesi için ihtar göndermenizi öneririm hukuki olarak kontrat sizinle yapıldığı için siz mesulsünüz şu anda kullanan gelininiz işgalci durumundadır

 100. müjdat boğazlı

  SA

  Öncelikle belirteyim ki bir avukatla çalışıyorum.Ancak sizlerin de görüşlerini almak önemli.Başınızdan geçmiş benzer durumlar olması açısından.

  2sene evvel, bir arkadaşım, 10000 tl kredi çekeceğim kefil olur musun dedi.Kabul ettim ancak ders arasıydı, acele davranmalarını, banka memurunun evrakları hazır etmesini istedim.

  Banka memuru şuraya imza buraya imza diyerek imza attırdı.Son sayfada ise yanyana kutulara isim,adres ve imzamı kendi el yazımla attırdı.Ancak tutarı boş bırakmamı , kendinin doldurabileceğini söyledi.Aklıma bir fenalık gelmedi,sonuçta koca banka dedim, güven vs..

  2 sene sonra birr şekilde borcun ödenmediğini öğrenip 10000 tl cebime koydum bankaya gittim.Borç ödenmemiş yaptık bi enayilik deyip tutarı ödemeye hazır olduğumu söyledim.

  Ancak banka memuru bana tutarın 50000 tl olduğunu, imzaladığım sözleşmenin gks olduğunu söyledi.

  Ben de banka müdüründen sözleşmeyi görmek istediğimi söyledim, gösterdiler, tutar kısmındaki yazı benim değildi ve 50000 tl yazıyordu.Kendilerine bu yazının bana ait olmadığını sonradan yazıldığını söyledim, kabul ettiler ancak imzanın benim olduğunu ellerinden bişey gelmeyeceğini, ödemek zorunda olduğumu söylediler.

  Utanmadan da sırıttılar.Moralim alt üst oldu.Beni tufaya getirmek için 1 taksit ödersem , tebligatın 1 ay öteleneceğini söylediler.Ben de borcu kabul etmiş olacağımdan yanaşmadım.

  Bu sözleşme eski borçlar kanunu yürürlükte iken yapılmıştı.

  Üzerime 1 ev ve araba var, ayrıca maaşım var.Tedbiren arabamı sattım,evimi de satacağım galiba.Tebligat henüz yapılmadığından sıkıntı olmayacağını düşünüyorum.Sonuçta borçtan yasal olarakk haberim yok.

  Banka memuru hakkında açığa imzanın kötüye kullanılması,borçlu ve banka memurunun yakınlığına biaen nitelikli dolandırıcılık, tutarın sonradan yazıldığı ile ilgili kriminal rapor vss…

  Borçlunun ödeme yapmadığı zaman dahilinde bana haber verilmemesi ki 1 senedir düzenli ödenmiyormuş, haksız yere fazla borca girmem, borçlunun elindeki malları kullanıp, iflas edipp dükkan kapatması sebepsiz zenginleşme olarak görülür mü?

  Lütfen fikirleriniz ve varsa dava örneklerini esirgemeyin,Haklı olduğum davamda bana yardımcı olun.

  Saygılar

  • Müjdat bey merhaba,
   yaşadıklarınızdan dolayı üzgünüm inşallah en kısa sürede lehinize sonuçlanır.
   Bir hukukcu ile çalışıyormuşsunuz zaten ben hukukcu değilim fakat yargıtay kararlarını düzenli yıllardır okurum bu tür vakalarda bilmemek mazaret değildir gks ye bilerek ve isteyerek imza atmışsınız buda borçta mesuliyetinizi getirir sözleşmedeki bahsettiğiniz diğer unsurların dava aşamasında ayrı ayrı değerlendirileceği kanaatindeyim

 101. Gürkan Bayındırlı

  Nevzat bey 2009 yılında esnaf ve sanatkarlar kredi kooperatifine kefil olan bir kişi 6098 sayılı türk borçlar kanunun 583. maddesinden yararlana bilirim.Şuanda icra mahkemesinde dava devam etmekte olup, kooparetiften 2013 yılında icra müdürlüğünden ilamsız takiplerde ödeme emri tebligatları gelmiştir. kooperatif sözleşmesinde kefillerin imzası mevcut olup , ancak kefillerin hiçbiri sözleşmenin hiç bir yerinde okudum yada kefillerin el yazısı ile borcu kabul ettiğine dair bir yazı yoktur. Bu durumda kefil nasıl itiraz etmelidir. yardımcı olursanız cok memnun olacam şimdiden teşekkürler.

  • Gürkan Bayındırlı

   Gürkan Bayındırlı
   Ocak 27, 2014, 2:34 pm
   Nevzat bey 2009 yılında esnaf ve sanatkarlar kredi kooperatifine kefil olan bir kişi 6098 sayılı türk borçlar kanunun 583. maddesinden yararlana bilirim.Şuanda icra mahkemesinde dava devam etmekte olup, kooparetiften 2013 yılında icra müdürlüğünden ilamsız takiplerde ödeme emri tebligatları gelmiştir. kooperatif sözleşmesinde kefillerin imzası mevcut olup , ancak kefillerin hiçbiri sözleşmenin hiç bir yerinde okudum yada kefillerin el yazısı ile borcu kabul ettiğine dair bir yazı yoktur. Bu durumda kefil nasıl itiraz etmelidir. yardımcı olursanız cok memnun olacam şimdiden teşekkürler.

 102. Merhabalar;
  Dedem 80 yaşında bir arkadaşı kendisinden banka kredisi için 6 bin tl ye kefil olmasını istiyor Arkadaşı çektiği parayı ödeyemeyince dedemin emekli maaşına banka alık 800 tl elkoyuyor.Dedem durumu bize anlatmakta çekindiğinden bu olayı geç farkettik. Kefil olabilmenin kanuni olarak yaş sınırı var mıdır. Emekli maaşı üzerinden bu blokeyi kaldırıabilirmiyiz…

  • Emre bey merhaba,
   Kefilliği düşüren bir yaş sınırı yok Kredi alımlarında genelde bazı bankalar 65 , bazı bankalar 70 yaşın üzerine kredi vermez fakat bir şekilde kefilliği kabul edilmiş kefaletten dolayı dedenizin emekli maaşı haczedilemez Yaşlılık aylığının haczedilemeyeceğine ilişkin hüküm 5510 sayılı Kanun’un 93’üncü maddesinde düzenlenmiştir. Bu madde hükmüne göre, “5510 sayılı Kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez”. şeklinde kanunda tanımlanmıştır

 103. Gürkan Bayındırlı

  Nevzat bey 2009 yılında esnaf ve sanatkarlar kredi kooperatifine kefil olan bir kişi 6098 sayılı türk borçlar kanunun 583. maddesinden yararlana bilirim.Şuanda icra mahkemesinde dava devam etmekte olup, kooparetiften 2013 yılında icra müdürlüğünden ilamsız takiplerde ödeme emri tebligatları gelmiştir. kooperatif sözleşmesinde kefillerin imzası mevcut olup , ancak kefillerin hiçbiri sözleşmenin hiç bir yerinde okudum yada kefillerin el yazısı ile borcu kabul ettiğine dair bir yazı yoktur. Bu durumda kefil nasıl itiraz etmelidir. yardımcı olursanız cok memnun olacam şimdiden teşekkürler.

 104. 2009 da abime kefil oldum 2014 te bi teplikat geldi bana abin yarı ödeme yapmış yarısınıda yapmamış mal sahibi kefile sormadan avkata vermiş aradan 6 yıl geçmiş bana teplikat geldi ne yapacağımı bilmiyorum bilgi alabilirmiyim abimin durumu iyi benim kötü
  lütfen bilgi istiyorum saygılar

  • Merhaba,
   Yeni borçlar kanunuda kefilde borclu gibi sorumludur fakat kefaletinizden dolayı alacaklı sizin üzerinize geliyor ise önerim öncelikle alacaklı ile asıl borçudan tahsilini talep edin buna olumsuz karşılık verilirse hızlı bir şekilde bir avukatla görüşmenizi öneririm

 105. merhaba, nevzat bey cevabınız gerçekten benim için önemli yorumlarsanız sevinirim… teşekkürler şimdiden…

 106. slm nevzat bey, 2006 yılında başımıza büyük bir olay geldi ve ticarı dolmuş hattımıza haciz kondu bizde arabamızı kaybetmemek adına akrabamızın üstüne yaptık yani onun üstüne rehin koydurduk yıllar sonra mahkememizi kazandık ve dolmuşumuzun üstünde olan rehini kaldırmak istedik fakat akrabamızla aramız kötü oldu ve kaldırtmıyor arabamızı değiştirmek istiyoruz fakat onun imzası olmadan ne yeni araba alabiliyoruz ne de hattı satabiliyoruz. geçenlerde biryerden duydum mahkeme tarihinden 10 sene sonra geçtiği vakit otomatik olarak rehin kalkarmış doğrumu acaba? ya da bize başka bir çıkış gösterebileceğiniz bir konu var mı?

  • Merhaba,
   İpotek doğmuş veya ileride doğması muhtemel bir borç için bir taşınmaz malınteminat (ipotek) olarak gösterilmesidir ( Medeni Kanun.765 – 887 ) . İpoteğe konu olacak gayrimenkul krediyi alarak borçlanan şahsa ait olabileceği gibi bir üçüncü kişiye de ait olabilir. Taşınmaz mallar ipotek edilebileceği gibi müstakil ve daimi haklar da ipotek edilebilir. İpoteğin sona ermesi Medeni Kanunun 883. maddesinde ‘ipoteğin terkinini isteme’ başlığı altında düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre “alacak sona erince ipotekli taşınmazın maliki,alacaklıdan ipoteği terkin ettirmesini isteyebilir.” Alacak sona erdiğinde, alacağa bağlı olan ipotek hakkı da sona ereceğinden malik alacaklıdan ipoteği terkin etmesini isteyebilecektir.

   Malikin ipotek yükünün terkinini talep etmesi için alacağın tamamının ödenmiş olması gerekir. Alacağın bir kısmının ödenmiş olduğu durumlarda alacaklı terkine zorlanamaz. Bu ipoteğin alacak hakkına sıkı sıkıya bağlı olmasından kaynaklanan doğal bir sonuçtur.

   Alacaklının terkin talebinde bulunması için alacağın tamamının ödenmiş olması zorunlu değildir. Terkin talep etme hakkı yasa tarafından alacaklıya verilmiş bir hak ve yetki olduğundan, alacaklı bu hakkını istediği şekilde kullanabilir.

   Kanunda bu yönde bir düzenleme bulunmamakla birlikte,doktrinde, ipoteğin belli bir süre için kurulmuş olması halinde, kararlaştırılan bu sürenin dolmasıyla ipoteğin sona ereceği kabul edilmektedir. Kanundan doğan ipotek haklarında, ipotek kurulmasına neden olan kanuni sebebin ortadan kalkmasıyla ipotek hakkı da sona erecektir.

   Ayrıca, ipotekle teminat altına alınmış alacağın ödenmemesi halinde,alacaklının talep ve başvurusu ile alacağını temin etmek amacı ile ipotekli taşınmazın icra organları vasıtasıyla paraya çevrilmesi ve satılması halinde de ipotek doğal olarak sona erecektir

 107. iyi günler bir kaç sorum olacaktır vergi borcu olan bir kişiye şahsi kefalet adında kefil olunca bir kaç yıldan sonra kefil olan kişi cayma hakkına sahip midir.

  • Muammer bey merhaba,
   kefalette cayma hakkı vardır fakat vergi borcundan siz mesul değlsniz sizn mesuliyetiniz kefl olduğunuz rakamla sınırlıdır Borçlar kanunumuzda cayma hakkı şöyle tanımlanmıştır
   II. Kefaletten dönme

   MADDE 599- Gelecekte doğacak bir borca kefalette, borçlunun borcun doğumundan önceki mali durumu, kefalet sözleşmesinin yapılmasından sonra önemli ölçüde bozulmuşsa veya mali durumunun, kefalet sırasında kefilin iyiniyetle varsaydığından çok daha kötü olduğu ortaya çıkmışsa, kefil alacaklıya yazılı bir bildirimde bulunarak, borç doğmadığı sürece her zaman kefalet sözleşmesinden dönebilir.

   Kefil, alacaklının kefalete güvenmesi sebebiyle uğradığı zararı gidermekle yükümlüdür.

   • merhaba ben bır bankadan 50 bın tl kredı cektım bazı sebeplerden dolayı odeyemedım ve maasıma ıcra geliyor kefilden kesılmemesı ıcın ne yapmam lazım arkadasımı magdur etmek ıstemıyorum

    • mehmet bey merhaba,
     banka asıl borçluyada kefilede ruxcu edebilir ancak siz kefili değiştirebilir veya banka ile görüşüp borcunuzu düzenli ödeyeceğinizi taahhüd ederek veya ek teminat vererek kefilinize rucu edilmemesini isteyebilirsiniz

 108. iyiy günleri .abim e kefil olmuştum üzeride yedi dekar yer vardı. tapum ipotekli. memuruyeti kazandım. borç ödenmedi acaba işe başladiğımda maaşıma bloke konulur mu. cevaplarsanız çok sevinirim şimdiden iyi günler

  • Cengiz bey merhaba,
   Kefil olarak aldığınız krediden dolayı banka icrai takibe başlarsa ve kefil olarak size rucu ederse o zaman maaşınıza haciz konulabilir ondada bildiğiniz gibi sınır var hepsine koyamazlar

 109. Kredi kullanırken eşim kefil oldu. Ancak aynı şehirde olmadığımızdan ve farklı kurumlardan çalıştığımızdan dolayı krediyi kullandığım tarihte belgeleri imzalayamadı. Banka eşinizin imzasını bir süre erteleyebiliriz dedi. İşler yolunda gitmedi ve boşanmak üzereyiz. Bir süredir banka beni arıyor ve imzayı istiyor. Durumumu anlatamıyorum. Zaten eşimle görüşmek istemediğimden böyle bir imza talep edemiyorum. Anlayamadığım şey kredinin ödemesini ben yapıyorum zaten ve gelir durumum iyi. Yani krediyi geciktirmedim. Buna rağmen bankanın bana bir yaptırımı olabilir mi? Krediyi zaten kullandırmışlar. Bu saatten sonra bana yaptırımları olurmu? Olursa ne tür bir yaptırım uygulanabilir?

  • Aslı hanım merhaba,
   kredi kefaletle kullanıldı ise ve kefili ibraz edemiyorsanız banka krediyi geri çağırabilir bu durumda tamamını ödemek zorunda kalabilirsiniz önerim bankaya müracat edip kefilsiz kullandırmalarını isteyin kabul edilmez ise başka bir kefil sunma yoluna gidin

 110. 2006-2007 yılında kardeşimin eşinin üzerine büyük bir iş yeri açıldı.Bir süre sonra sıkıntıya düşünce kardeşim banka müdürü arkadaşı olan bir bankadan 45.000 kredi çekti kredi kardeşimin eşinin üzerine çekildi (yani ticari bir kredi) kefilleri de SSK emeklisi babam ve Kamuda çalışan ben oldum. Bir kaç ay sonra işler bozuldu kredi bir iki ay gecikti. Banka müdürü kardeşimi aradı ama telefonlara çıkmayınca kardeşimin banka müdürü ile arası bozuldu. Daha sonra ben devreye girdim henüz yasal takip başlamamışken kardeşimin borçlarının aylık taksitlerini ödedim aksayan ilk taksitten sonra hesaplarıma bloke kondu . Banka müdürüyle konuştum düşmanca tavırlarla neredeyse kovuldum….bu arada şirketin ortağı şirketi kardeşimin karısından tamamıyla devr almak istedi ve ortağın istediği kişiye devir ettik… ( her neyse uzatmayayım……………….) hiç bir ödememi yapamadığım için bankalardan takibe düştüm kredi notum düştü… sahip olduğumuz her şeyi satmak zorunda kaldık ….
  ____KULLANILAN KREDİ TİCARİ KREDİ ..ŞİRKET HENÜZ ÇALIŞIRKEN NEDEN ŞİRKETE HACİZ YERİNE KEFİLİN MAAŞINA HACİİZ KONULDU?(KEFİL DEVLET MEMURU)
  _____ŞİRKET BORCUN TAHSİLİNDEN ÖNCE BAŞKASINA DEVİR EDİLDİ….KEFİLİN SORUMLULUĞU DÜŞMEZ Mİ?
  ______BANKANIN BU UYGULAMASINA NE KADAR SÜRE İÇERİSİNDE İTİRAZ EDEBİLİRİM?
  _______ANNEM VE BABAM BU SEBEPTEN HAKSIZ YERE ÇOK ZARAR GÖRDÜ TÜM MAL VARLIKLARINI SATMAK ZORUNDA KALDILAR….. TAZMİN EDEBİLİR MİYİM?
  Çok teşekkür ederim

  • Merhaba,
   sorunuza geç cevap verdiğim için özür dilerim umarım sizin için geç bir bilgi olmamıştır
   KULLANILAN KREDİ TİCARİ KREDİ ..ŞİRKET HENÜZ ÇALIŞIRKEN NEDEN ŞİRKETE HACİZ YERİNE KEFİLİN MAAŞINA HACİİZ KONULDU?(KEFİL DEVLET MEMURU)
   Ticari krediye kefalette kefalet şirketedir alacaklı asıl borçluyada kefilede aynı anda veya ayrı ayrı gelebilir

   _____ŞİRKET BORCUN TAHSİLİNDEN ÖNCE BAŞKASINA DEVİR EDİLDİ….KEFİLİN SORUMLULUĞU DÜŞMEZ Mİ?
   Kefalet şirketedir şirket ortaklarına değil kefilin yükümlülüğü sona ermez

   ______BANKANIN BU UYGULAMASINA NE KADAR SÜRE İÇERİSİNDE İTİRAZ EDEBİLİRİM?
   Bankanın alacağını takibinde asıl borçlu veya kefillere rucu etmesi yanlış bir uygulama değildir fakat durumunuzu evraklarla bir avukata göstererek itiraz veya kefaletten cıkma konusunda işlem yapmanızda fayda var
   _______ANNEM VE BABAM BU SEBEPTEN HAKSIZ YERE ÇOK ZARAR GÖRDÜ TÜM MAL VARLIKLARINI SATMAK ZORUNDA KALDILAR….. TAZMİN EDEBİLİR MİYİM?
   kefiller ödedikleri borçlardan dolayı asıl borçluya rucu edebilirler

 111. Bir arkadaşım iş yeri açarken kira kontratı yaptı. Kontrata kefil olmadım. Kontratın haricinde birde senet düzenlendi. Bu senette kira karşılığı düzenlendiği ibaresi mevcut. Ben bu senede kefil oldum.
  Arkadaşım borcunu ödememiş. Benim bu senedin teminat senedi olduğunu ispatlamam mümkün mü?
  Ayrıca Kontratta kira aylık 150tl. Senede göre ise 750tl. Ben hangi borca kefil olmuş olacağım. Ayrıca günü gelmeyen bir yıllık bir senet daha var. Bundan kefilliğimi nasıl iptal ettirebilirim.

  • serdar bey merhaba,
   hukuki bir soru sorunuz ben avukat değilim ama bildiğim kadarı ile senette kefaleten verildiği yazılmamış ise veya bu senedin kefalet karşılığı olduğu bir sözleşme ile belirtilmemiş ise imzaladığınız senetler kefalet senedi değil borç senedi olacaktır ve bu durumda alacaklı sizi kefillikten dolayı değil alacağın kefilliğinden dolayı takibe almaktadır aranızda bir sözleşme var ise veya senette kefalet karşılığı olduğu yazıyor ise o zaman elinizde senet forokopisi var ise bununla bir avukatla görüşüp senedin iptali icra aşamasında ise icranın durdurulmasını talep edebilirsiniz

 112. İYİ GÜNLER…Benim üzerime kayıtlı 2 tane ev var. bunlardan bir tanesine bir akrabama ipotek karşılığı kefil oldum.Eğer kefil olduğum kişi borçlarını ödemeyip banka evi alırsa diğer evime her hangi bir zararı olurmu… teşekkür ederim.

  • Tufan bey merhaba,
   kefaletiniz genel kredi sözleşmesine ise borç kadar miktarla mal varlığınızla sorumlusunuz fakat sadece bir evinizi teminat verdi iseniz sorumluluğunuz ev kadardır

 113. merhaba
  2006 yılında babamı kaybettık suan bır bankadan gelen 36.000,00 tl tutarında borc yazısı ıle karsı karsıyayız bu tarıhe kadar bılgımız yoktu Babam bır arkadasına kefıl olmus ve o sahıs odeme yapmadıgından mirsacılar olarak bızlere banka yazısı gelmıstır .Bu durumu nasıl cozebılırız hıcbır bılgımız yoktu vafatının uzerınden 7 yıl gecmıs bu konuda yardımlarınızı rıca edıyorum

  • Mustafa bey merhaba,
   Babnıza Allah rahmet etsin ,
   ben bir hukukcu değilim fakat size destek olmak adına bildiğim kadarı ile sorunuzu cevaplayayım
   vereaseten intikalde varisler mirası 3 ay içinde reddetmezler ise vefat edenin borç,alacak herşeyini üstlenmiş olurlar bu sebepten dolayı sanırım siz mirası reddetmediğiniz için babanızın kefaleti veraseten size geçmekte bu durumda zaman aşımı süreleri sizin için işlermi emin değilim fakat bir avukata durumu danışmanızı öneririm

 114. mrb nevzat bey akrabamıza bir sebepten dolayı rehin vermiştik 2005 in ekim ayında rehin koydurduk bu rehini akrabamız şuanda kaldırmıyor bu rehinin süresi veya başka türlü kaldırabilme şansımız var mı? cevabınız için teşekkür ederim şimdiden. (detayını daha önce yukarıda belirtmiştim nevzat bey)

 115. cevabınıza göre iletişim kurucaz bu konuyla ilgili nevzat bey en kısa zamanda cevaplama şansınız olursa sevinirim

 116. slm ben adıma kayıtlı evimi üçüncü sahıslara (bir arkadaşıma) ipotek vekaleti verdim. Bu arkadaş evimi ipotek göstererek 90.000 tl bankadan kendi şirketine kredi kullanmış ve firma şu anda iflas etmiş banka evimin değerini 120.000 tl değer biçmiş şimdi evi satışa çıkarıyor ev 60.000 tl değerden satılacak aradaki kalan 30.000 tl banka benden talep edebilirmi çünkü ben o arakdaşa sadece vekalet verdim kredi miktarı diye bir rakamda yazmadım ne yapmalıyım? yardımlarınız bekliyorum

  • Hamit bey merhaba,
   arkadaşınızın vekaletle sizi ne tür bir borça kefil ettiğini öğrenmenizi öneririm ve hızlı bir şekilde bir avukatla temas kurarak klefilliğinizi sonlandırın vekaleti iptal ettirin

 117. İyi günler….

  Benim 2 ayrı bankaya kredi kartından dolayı borcum bulunmaktadır. ve maaş hacizi ile bu borçları tahsil edilmektedir. Ancak dün evime Nöbetçi icra ve iflas müdürlüğünden yollanan bir kağıt geldi ama kağıtta ne tarih nede İcra müdürünün imzası var .
  Alt tarafa hukuk bürosunun Telefonu ve adresi yazılmış ve BU NUMARA ARANSIN şeklinde yazı yazılmış.
  İşyerimde icra müdürlüğüne yazılmış olan borcun ödeneceği dilekçeside bulunmaktadır.

  Sorum şu ki bu gönderilen İcra kağıdı yasalmıdır. Ayrıca Ev hacizi işlemini gerçekleştirme yetkileri varmıdır?

 118. iyi akşamlar nevzat bey cevabınızı hala beklemekteyiz eğer zamanınız olup cevaplarsanız sewinirim tşk şimdiden…

 119. mrb NEVZAT bey uzun zaman önce kendi aramızda teyzemin üstüne rehin koydurduk ticari arabamız için başka bir asliye hukuk mahkememiz yüzünden daha sonra bu mahkemede akraba üzerine konulan rehini mahkeme kabul etmedi ve yıllar süren mahkeme içeriği sonucu mahkemeyi kazandık fakat ticari araba çalışmadı mahkeme olumlu sonuçlanınca araba tekrar çalışmaya başladı. fakat aile arasında kavgalar sonucu teyzem rehini kaldırmadı kaldırmadığı gibi bizde mahkeme sonrasında rehini kaldıracağını düşündüğümüzden mahkeme sonuçlandığında rehin kaldırma talebinde bulunmadık uzun lafın kısası hiçbirşeyi kabul etmediği gibi hukuki yönden bize önereceğiniz bir bilgi var mı? veyahut zaman aşımına uğrama olasılığı da olabiliyor mu?

  • Merhaba gül hanım,
   sorunuz çok hukuki incelik gerektiren bir konu bildiğiniz gibi ben avukat değilim sizi yanlış yönlendirmek istemem bir hukukcuya danışmanızı öneririm.

 120. merhaba nevzat bey ben bir kamu kurumunda memur olarak çalışmaktayım. Başka bir kamu kurumunda çalışan bir arkadaşıma banka kredisi için kefil oldum. Arkadaş bir süre sonra kredi taksitlerini ödeyemeyince kendisine ve bana yasal takip başlatıldı. Kendisi mal beyanında bulunarak icra işleminin maaşı üzerinden uygulanmasını, bende asıl borçlunun icra ödemelerini yapmayı kabul ettiğini ve tarafıma herhangi bir haciz işlemi uygulanmamasını talep ettim. Yaklaşık bir senedir arkadaşımın maaşından icra kesintisi yapılmakta. benim maaşımdan kesinti yapılmamasına rağmen beni de yasal takibe alıp kredi kullanmama izin vermiyorlar. Bu durumda bankaların yaptıkları uygulama doğrumudur? Yasal olarak benim yapabileciğim birşey varmı? teşekkür ederim

 121. Öncelikle iyi çalışmalar diyorum ve size bir soru yöneltmek istiyorum. aylık gelirim 1200 tl ve tamamı nı banka borclarımı ödüyorum elımde sadece babamdan kalma evim var tapusu benım üstüme eşiminse banka borcu var ve muhtemelen icraya verilicek bu durumda icra yoluyla eşimin borcu yüzünden benim evim elimizden alına bilir mi? ve maaşıma da icra uygulanabilirmi? eşyalarıma haciz uygulanırmı ? bu soruların cevabına fazla ihtiyacım var ve hangi yollara baş vurmam gerekir bilgi verirseniz çok memnun kalırım. kolay gelsin.

  • Zeynep hanım merhaba,
   sorunuzu bir avukata sorarsanız sanırım benden daha iyi ve sıhhatli cevap verecektir fakat bildiğim kadarı ile eşlerin evlilikte edindikleri varlıklar müşterektir babanızdan kalan mülk veraset olduğu için haczedilemez

 122. Merhab, kullanmış olduğum tüketici kredisi ödeyemedim için yapılandırma yapıldı, fakat onuda ödeyemedim için için tekrar yapılandırma yaptırmak istediğimde redd edildi.Bunun üzerinde çalıştıgım şerketin yönetimi bana kefil oldu.Şu an yeni yapılandırmadan sonra 2 taksiti ödedim .fakat bu ay ödeme yapamıyabilirim bir sonraki ay düzenli ödemeye devam edecegim bu durumda kefil olan kişi herhangi bir sorun yaşıyabilicekmi. Lütfen yanıtlayın

  • Cansu hanım merhaba,
   kredi sözleşmenizde kredinin hangi hallerde muaccel olacağı belirtilmiştir imzaladığınız kredi sözleşmesini incelemenizi öneririm.

 123. merhabalar

  altı ay önce kefillikten arabama haciz kondu.ihtiyati haciz.borçlu taahüt verdi.zamanında ödemedi.bir kısmını ödedi.bir kısmı kaldı.bankanın arabama koyduğu haczi nasıl kaldıra bilirim.avukata sordum.kanuni olarak altı ay sonra icra diaresine dilekçe yaz kalkar dedi.böyle bişey varmı ne yapmalıyım.

  • Bekir bey merhaba,
   kefaletten dolayı konan hacizler alacaklı talebi, borcun tamamen ödenmesi, kefilin değiştirilmesi durumunda müracatınız ile kalkar kefaleten borçta müteselsilen sorumlu olduğunuz için alacaklı haczi kaldırmadığı sürece kalkmaz

 124. İyi günler umarım bu yazıma cevap alabilirim. Düşük gelirli bir emekliyim. Evimi geçindirmek için yine de çalışmak zorundayım. Bir süre önce patronum 3 bin tl civarı kredi çekti ve ben kefil olarak imza attım. Aradan fazla zaman geçmeden iş yeri kapandı ve patronum adres değişikliği yaptı. Özetle borç benim üstüme kaldı, polise gittim ama yapacakları bir şey olmadığını belirtti. Eşim evdeyken bankadan ev eşyalarını belirlemeye gelmişler ödenmediği takdirde de el koyulacakmış ne yapabilirim nasıl bir yol izlemeliyim kurtulmak için bir yol çare var mıdır ? Saygılarımla, teşekkür ederim.

  • merhaba geç cevap için özür dilerim fakat bir süre soruları cevaplamayacağımı sitede belirtmiştim umarım sizin için geç değildir
   İİK 82. maddesinde;

   3. (Değişik bent: 6352 S.K.-02.07.2012/m.16) “Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere, borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya; aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri,”haczedilebilir demektedir

   yine İİK’nun 6352 Sayılı Kanunla değişik 82. maddesinin üçüncü fıkrasında lüzumlu eşya da olsa aynı amaçla kullanılan birden fazla eşya olması halinde bunlardan biri dışında diğerlerinin haczedilebileceğini öngörmektedir.

 125. nevzat bey merhaba.30 000 tl lik sgk idari para cezası taksitlendirilmişti.yaklaşık 20 000 tl si ödendi.10 000 tl birşey kaldı.6111 den faydalanılmadı.şimdi yeni torba yasaya göre borç tamamen bitermi.veya ne şekilde olur.cevaplarsanız sevinirim.saygılar.

 126. Mehmet Zahid KARABAĞ

  merhaba
  Öncelikle böyle bir forumda bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim.Size şöyle bi sorum olacaktır bi arkadaşım esnaf ve sanatkarlar odasından kredi çekti.3 Memur ve 2 ensaf kefil olduk.Ayrıca Kredi Çeken arkadaş evini ipotek gösterdi. Memur olan arkadaşımızdan biri kefelatten ne zaman çayabilir ? yanıtınız için şimdiden teşekkür ederim.

 127. merhaba Nevzat bey
  Ben ve benim gibi devlet memuru olan bir arkadaşım esnaf bi arkadasımıza esnaf kefaleten çekilen 3 aydan 3 aya ödemesi olan bi krediye kefil olduk.Kefil olduğumuz esnaf arkadaş oğlunun üzerine olan bir aracıda ipotek olarak gösterdi.Sonrasında bu esnaf arkadasın işleri bozuldu ve ilk taksidi ödeyemedi bu ay 2. taksit geldi ve ödeyebileceğini sanmıyorum.Henüz bize bi bildirim ulaşmadı fakat bekliyoruz bu konuda ne yapabiliriz? (Aracın değeri borcun %80 ini karsılıyor)Yardımcı olursanız çok sevinirim.

  • Atilla bey merhaba,
   sorunuz bir hukukcunun cevaplaması gereken bir soru ama size faydası olması adına şahsi bilgimle görüşümü yazayım
   borçlar kanunumuza göre kefillikten cayma hakkınız var bunu kullanabilirsiniz veya kefil olduğunuz kişiye aracı satıp borcu ödemesini veya sizin yerinize başka kefil sunmasını isteyebilirsiniz

 128. Slm eşimin evkura borcu var ve ödeyemiyoruz icra kağıdı geldi avukatlardan tekrar taksit yapmasini istedik aama yapmiyorlar ve 2000 tl lik borç 6000 tl olmuş nakit olarak odenmesini istiyor lar eşimin maaşına haciz koyarlarmi cevap verirseniz sevinirim.

  • Hülya hanım icra takibi başlatılmış ise itiraz etmediyseniz borcun kabülü anlamına gelir ve alacaklı haciz işlemlerinde maaş haczide dahil olmak üzere tüm haklarını kullanabilir

 129. Peki nereye itiraz edicez bu konudada bilgi verirmisiniz.

 130. nevzat bey yukarıda bir sorum var bana da cevap verirseniz sevinirim.saygılar

 131. öncelikle merhaba iş yaptığımız ve faturası kesilmiş ve malları teslim edilmiş firma isim değişikliğine gitti ve bize ödemede her zaman sıkıntı çıkarıyolar dava açsak faturalar önceki firmaya ait olsa bile bu firmadan alacağımızı tahsil edebilirmiyiz kafam karışık bilgilendiriseniz çok sevinirim teşekkürler

  • Merhaba,
   ünvan değişikliği ticaret sicilde bellidir dava açarsanız ünvan değişikliğini gösterir ticaret sicil gazetesini dilekceniz ekine koymanızı öneririrm ünvan değişmesi alacağınızı zevale uğratmaz

 132. Merhaba Nevzat bey,
  Sitenizi ve çalışmalarınızı takdirle izliyor ve sizi tebrik ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz.Benim şöyle bir sorum var: Geçen yıl aynı işyerinde birlikte çalıştığım arkadaşıma o zamanlar taksitler zaten aynı bankadan almakta olduğu maaşından kesildiği için kefil olmuştum.Ancak bu arkadaş birkaç ay önce emekliliğe ayrılmış.Emekli ikramiyesini tazminatını da aynı bu kredi kullandığı bankadan almış. Fakat 2aydır taksitlerini ödememiş. Benim bu gelişmeden daha sonra haberim oldu.Ama şimdi bu banka beni arayıp kredi taksitleri ödenmesze kefil olduğum için benden keseceklerini söyledi. Halbuki ben geçen sene kişi ile aynı işyerinde çalıştığımız ve taksitleri yine aynı bankadan kesiliyor diye kefil oldum. Onun emekli olup gitmesinden ben haberdar edilmedim benden riza ve onay alınmadı. Emekli olurken banka bu kredi borcunu, kişinin yine aynı bankaya yatırılan tazminat ve ikramiyeleriyle kapatma imkanı varken bunu yapmayıp beni belirsiz bir ortamda risk altına sokmuştur.yani bile bile ateşe atmıştır.Bu durumda ne yapabilirim. Bankanın böyle bir durumda taksitleri benden kesmesi yanlış olmazmı.Ben bu durumda ne yapayım.
  Değerli görüşünüz ve yanıtınız için şimdiden çok teşekür ederim. İyi çalışmalar

  • Halil bey merhaba,
   öncelikle güzel sözleriniz için teşekkür ederim.
   Banka kefalet sözleşmesi imzaladığı için sizi müteselsil kefillikle sorumlu tutuyor bahsettiğiniz süreçte banka alacaklısının taksitlerinde ödeme gecikmesi olmadığı için banka tahsilatı yapmamıştır. Bahsettiğiniz bankanın yapmadığı hususlar dava konusu yapıldığında argüman olarak kullanılabilir ama bunların hiçbiri sizin kefalet sorumluluğunuzu bitirmez size önerim borçlu ile görüşüp yerinize başka bir kefil atatın veya bir hukukcu ile konuşarak mevcut kefaletinizi geri çekin

 133. Nevzat bey iyi akşamlar.Torba yasa ne zaman çıkacak aylardır çıkmadı bir türlü.sgk idari para cezası taksitlendirildi.30000 liraydı.10000 lira kaldı.Çıkacak torbaya göre kalan borç tamamen biter mi.saygılar.

 134. iyi günler ben memurum daha önce evkurdan alışveriş yapan birine kefil oldum kefil oldugum kişi de emekli ama ev kura gıttıgımde su kişiye kefil olmuşsunuz borcunu ödemiyor dedi ne yapmam lazım anapara 2.000 şimdi olmuş 4.500 borcunu odemedıgınden haberim yok du bana bıldırılmemişti kefillikden nasıl kurtulabilirim beni aydınlatırsanız sevinirim acil……….

  • Merhaba Hülya hanım bu soruya daha önce cevap vermiştim verilen cevapları okursanız sanırım sorunuzun cevabını bulacaksınız

 135. merhabalar efendim ben jandarma astsubayım 2012 şubat ayında yine uzman jandarma çvş. olan karderşime şırnak halkbankası şb.den boş bir imza bloğuna ikiimza atarak 20000 tl diye bildiğim borçiçin kefiloldum. kardeşim antalya şb. den 20000 deilde 55000 tlçekmiş fakat benim bundan hiçhaberim ve bilgim yok. benim imzaladığım belgede ne kredi miktarı nede herhangibir kefaletsözleşmesi yoktu boş bir antetli sayfaydı. kardeşimmesleğibıraktı ve bankanın haberiyle 63000 tl borcun bana kaldığını öğrendim ve ben veailem perişan olduk. şuan maaşımda icra var ve 1100 tl her ay kesiliyor.

  1)benim durumum eski borçlar kanununa göremi incelenecek
  2)benimbu borçmiktarından ve kefalet sözleşmesinden haberimolması gerekmiyormuydu?
  3)yenikanuna göre herhangi bir hak talep edebilirmiyim eşimin rızası, azamimiktarın gösterilmemesi, yada bana sormadan 55000 tl ye kredinin çıkması gibi bilgilerden mahrumbırakılmam gibi detaylar işime yararmı?
  4) kardeşim sigortalı bir işe girse ve benim itirazımla asıl borçluya icranın kayması olabilirmi acaba

  vereceğiniz cevaplar ben ve ailemiçin için çok önemli şimdidençokteşekkür ederim…

  • Halit bey merhaba,
   sorularınızı madde madde çevaplıyorum,
   1- yeni borçlar kanunu 11.01.2011 de çıkmasına rağmen 1.07.2012 tarihinde uygulamaya girdi bu yüzden sizin borcunuz eski kanun hükümlerine tabi
   2-kefalet sözleşmesini imzalamışsınızdır imzalamadı iseniz bu hususta itiraz edebilirsiniz
   3-siz eski borçlar kanununa tabi bir borç sorumlususunuz bu yüzden eşinizin oluru gerekmiyor
   4-kardeşiniz sigortalı işe girerse borcun asıl sorumlusu o olduğu için bankadan haczin ona aktarılmasını isteyebilirsiniz ayrıca sizde ödediğiniz miktar için kardeşinizin maaşına rucu edebilirsiniz

 136. merhabalar.. babam emekli ve bir arkadasına kefıl olmus arkadası odemelerı aksatmıs ve avukatlık olmus. sımdı ugrasıyorlar ve avukatlık burosu sureklı hacız gelecek dıye bızı arayıp tacız edıyorlar. benım sorum ıse su: babam emeklı oldugu ıcın tek basına kefıl olabılır mı yanı annemın ıznı olmadan kefıllıgı gecerlı mı

  • Elçin hanım merhaba,
   1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren yeni borçlar kanununde
   Eşin Rızası Şartı (B.K. md.584)
   Borçlar Kanunu daha yürürlüğe girmeden önce bu madde tartışıldı. Bu madde eski Borçlar Kanununda yoktu. Yeni Borçlar Kanununun 584. maddesinde “eşin rızası” kenar başlığı ile düzenlenen metin şöyledir. ” Eşlerden biri mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olmadıkça veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı doğmadıkça, ancak diğerinin yazılı rızasıyla kefil olabilir; bu rızanın sözleşmenin kurulmasından önce ya da en geç kurulması anında verilmiş olması şarttır.

   Kefalet sözleşmesinde sonradan yapılan ve kefilin sorumlu olacağı miktarın artmasına veya adi kefaletin müteselsil kefalete dönüşmesine ya da kefil yararına olan güvencelerin önemli ölçüde azalmasına sebep olmayan değişiklikler için eşin rızası gerekmez.” babanızın kefalet tarihi önemli bu tarihten sonra ise itiraz etmenizi öneririm.

 137. ben mesaj attım neden mesajım kaldırıldı saygılar

 138. selamlar ben bir arkadaşa kefil oldum esnaf kredisi çekti çekerken dükkan ev ,arabaya hipotek koyuldu eğer borç ödenmese kefilemi gelir yoksa hipotekemi icra gelir ben devlet memuruyum ödenmese ne yapmalıyım kefilikten çıkma varmı beni aydınlatırsanız sevinirim iyi çalışmalar kolay gelsin

 139. Merhaba Benim 30.000 Tl Bankaya Kefillik Borçum Var 2009 dan beri Ama Benim Maaşımdn Kesiliyor borç ve kefil oldugum kisi kesilen miktari yollmaiyor nasıl kurtulara blrm bu borcdn işden cıksam sigortasız işde calıssm kurtulumym o kefil oldgm kiside sigortoasz işde calisior lütfen yardım edin karımlada ayrıldm 2 cocugm ortada kaldi lütfn yardmci olun

  • ramazan bey merhaba,
   kefalet konusu hukuki bir konu ben avukat değilim bir avukattan daha doğru ve acık cevap alabilirsiniz fakat size faydalı olmak adına düşüncelerimi yazayım kefaletten vaz gecebilirsiniz bunu noterden ihtarla yapabilirsinzi veya asıl borclu başka bir kefil sunarak sizin çekilmenizi sağlayabilir

 140. Konut kredisi çektim eşimde kefil oldu eşimden ayrıldım bir sene oldu kefilimi değiştirebilme imkanım varmı

 141. merhaba babamla birlikte araba aldık araba benim üzerime fakat borcunu babam ödüyor bankada onun hesabı var benim yok borcunun ne kadar kaldığını ben öğrenemiyorum babammı öğrenir ben mi lütfen yardımcı olursanız sevinirim

  • Babanızın hesabı olduğu için babanız sorup öğrenebilir. Yada babanızın işlem yapma veya işlem kontrol için vekalet vermesi gerekir bu vekaletle kontrol edebilirsiniz. Bir diğer yolu da babanızın internet bankacılığı hesabını aktif hale getirip onunla veya size vereceği şifre ile internetten kontrol edebilirsiniz.

   Saygılarımızla,

 142. Bilgiler için teşekkürler Nevzat Bey

 143. nevzat bey mrb.
  hocam 2013 yılında birisi 30.000 tl kredi çekecam kefil istiyorlar olurmunsun dedi.tanıdık olduğu için tamam dedim.bankaya gittim, bankanın kredi için imzalattığı evrakları imzaladım.ancak banka bu evrakların içinde birde boş senet imzalatmış.senet olduğunun farkında olamdığım için tc,ad soyad.ve adresi ben yazmışım.bunun dışında senetin rakam ve diğer boşluklarını banka doldurmuş.şahıs borcunu ödemeyince bu senedi avukata vererek butün mallarıma ve maaşıma haciz koydular.
  nevzat bey;banka benim bilgim olmadan böyle birşey yapabilirmi ?senede 190.000 li yazmışlar kinin bütün borçlarına kefil etmişler.ne yapabilirim yardımcı olurmusun.teşekkürler.

  • Şahin bey merhaba, normalde neye kefil olduğunuzu belirtilerek imzalamanız istenir sizin bankanızdaki bu durumu çok anlayamadım önerim bir ticaret hukuku avukatı ile hemen temasa gecerek hukuki süreci başlatmanız

 144. merhaba annem 2011 yılında babam esnaftan kredi çekerken kefil olmuş.2 ay önce boşandı ve kefilliğinden dolayı maaşının bir kısmına el konuldu.Sadece aldığı maaş ile geçiniyor.Herhangi bir malıda bulunmamakta.Bu durumdan kurtulabilir mi?

  • Öznur hanım merhaba,
   kefillik asıl borçlu gibidir tüm borçtan sorumludur. Fakat sadece maaş geliri var ise maaşın tamamı değil 1/4 ü haczedilebilir haciz tüm maaşa ise itiraz ederek 1/4 ünün haczedilmesini talep edin

 145. iyi günler. ben polisim ve eşim öğretmen. eşimin kefilliği ile kredi çektim. asıl borçlu benim eşim ise bana kefil. kredi taksitlerini bir süre ödedikten sonra elde olmayan sebeplerden ve sorunlardan kaynaklı kredimi ödeyemedim. bunun sonucunda aynı kredi den dolayı benim ve eşimin maaşına icra koyuldu. hem asıl borçluya hemde kefile aynı anda icra takibi yapıldığı için yasal sürede itiraz ettim fakat icra dairesince rededildi. 3 aydır hem benden hem de eşimde maaşlarımızın 1/4 ü kesiliyor.
  1- aynı borçtan dolayı hem asıl borçluya hemde kefile icra takibi yapılabilir mi?
  2- itirazım rededildi ne yapmalıyım?
  3- kefil olan eşimin maaşından kesilen tutarı ve icrayı kaldırmak için hangi yolu izlemeliyim.
  yardımcı olursanız çok memnun kalırım.

  • Merhaba Serdar bey,Sevimsiz durumdan dolayı ailenizin yıpranmasına üzüldüm sorularınızın cevabını bildiğim kadarı ile aşağıda cevaplıyorum
   1-kefil asıl borçlu ile mesuliyet açısından aynıdır alacaklı asıl borçluyada kefilede haciz koyabilir
   2-icra dairesi elindeki dosyaya bakar icra şartları yerine getirilmiş ise,borçlu borcu kabul ediyorsa itirazı reddeder bu durumda borçlu olduğunuz banka veya temsilcisi avukatlar yetkilidir yani muhatabınız icra değil alacaklıdır
   3-Alacaklı bankanın kabül etmesi halinde kefili değiştirebilirsiniz,azledebilirsiniz benim size önerim banka ile görüşün gerekirse bir avukata danışıp avukat maarifeti ile banka ile iletişim kurun.borcunuzu yeniden yapılandırarak üzerindeki haczi kaldırtın

   • cevabınız için teşekkür ederim. emekleriniz için ayrıca teşekkür ederim. sanırım bu şekilde ödemeye devam edeceğiz. saygılarımla.

 146. babam ve annemı tıcarı kredı cekerken kefıl oldular bana yanlız suan bı ıcralık durum yok ama banka yetkılısıne gore kefıller kredı kartını batırırsan kefıller oder dıyor kefıl olan kısı yanlız kredıye kefıl oldu dıger urunlerdende kefıl etkılenırmı

  • merhaba Mustafa bey,
   bankadan kredi kullanırken genel sözleşme imzaladı iseniz kefalette genel kredi ve kredi kartı sözleşmesine kefillik şeklinde ise kredi kartı takibinde kefillere gidebilirler bankanızdan imzaladığınız sözleşmenin suretini alıp incelemenizi öneririm.

 147. iyi günler nevzat bey
  abim bir dükkan in işletmeciliğini devralırken 30 adet senedin altına bende imza attım .borcun yarıdan fazlası ödenmiş fakat bi kısmı ödenmemiş abim de iflasından dolayı işletmeyi kapatmış bulunmakta.benim kendi iş yerime herhangi bi zararı olurmu ne gibi önlem almalıyım.tesekkürler

  • Merhaba Ahmet bey,
   siz kefil olarak imza atmışsınız alacaklı asıl borçlu(abiniz) den tahsil edemez ise kefile rucu edip alacağını kefilden tahsil edebilir bu durumda sizin varlıklarınıza haciz koyabilir

 148. Merhaba Nevzat Bey
  Benim yaklaşık 9 sene önce 25.000 dolar civarında senet borcum vardı. 2 sene önce Alacaklıyla görüşüp kendisine paranın tamamını ödeyemeyeceğimi fakat aydan aya 500 tl hesabına gönderebileceğimi söyledim, alacaklı bu durumu kabul etti. Fakat 2 sene ödeme yaptıktan sonra beni telefonla arayıp borcun tamamını istedi. Bende daha önce belirttiğim gibi tamamını ödeyemeyeceğimi söyledim. Alacaklı 2 ay müddet veriyorum ödemezsen senedi avukata vereceğim dedi. Bir müddet sonra elime icra dairesinden evraklar ulaştı.Evrakta yazılan meblağ 53.000 dolar olmuş. aynı zaman da 2 sene boyunca alacaklıya yapmış olduğum ödemelerin düşülmediğini gördüm. Fakat elimde alacaklının, daha önce peşin ödeme yaptığım 3500 dolarlık kısmını ödediğimi yazıp imzaladığı bir kart var. Acaba bu kartın hukuki değeri var mıdır ve ayrıca 2 sene boyunca alacaklının banka hesabına yaptığım 500 tl lik ödemelerin bir hukuki değeri var mıdır. Hesabımdan yaptığım havalelerin açıklamasında ‘haziran ayı 500 tl lik senet ödemesi’ açıklamasını yazdım.(senetleri bana göndermedi) Benim için çok önem arz eden durum bu senetlerim de ki kefilim ablamdı ablama da aynı anda icra takibi başlatıldı. Şimdi asıl sorum ben devlet memuruyum maaşım hacizli ve maaşıma 3 haciz sırası var. Alacaklı maaşıma haciz sırasına girerse ablama da haciz gelebilir mi, bu arada ablamın hiç bir mal varlığı ve maaşı yok. ablam ileride bir işe girerse benim maaşıma haciz sırasındayken ablamın maaşına dokuna bilir mi? Sorularımı yanıtlarsanız çok sevinirim teşekkürler.

  • merhaba,
   senette ablanız kefil ise alacaklı hem borçlu hemde kefile aynı anda hacze gidebilir

   • Merhaba Nevzat bey yukarıdaki sorularıma bir cevap verebilirmisiniz? Birde Alacaklı Şu an için nasıl bir yol izler ablamın maaşı ve mal varlığı yok. Ablama nasıl bir yaptırım uygularlar yada benim maaşıma sıraya girerlerse ablam çalışana kadar bir şey yapabılirler mi? açıklayıcı bir cevap verirseniz sevinirim.
    Teşekkürler.

 149. nevzat bey merhaba
  benim vadesi gelmemiş senetlere kefilliğim bulunmakta ve asıl borçlu senetlerin ödemesini yapmayacak gibi duruyor.henüz icra davası vs açılmadı.dava açılmadan işyerimi babama devretsem deurumu kurtarmış olabilirmiyim.acil cevap alabilirsem çok sevinirim.iyi aksamlar

 150. ben bir telefona kefil oldum asıl borçlu ödememiş 3.500 tl olduğunu söyledi avkat arabama haciz konulabilirmi teş

  • Halil bey makalemdede belirtmiştim kefil asıl borçlu gibidir asıl borçludan tahsil edilemeyen alacak kefilden tahsil edilebilir

 151. mehmet gözalıcı

  merhaba ben esnaf kefalete borçlu ipotek vererek bende kefil oldum ancak benden habersiz esnaf kefalet kredi çekilirken verilen ipotekli araçtan ipoteği kaldırıp yerine 2 dereceden ipotek alıyor. ve bana haber vermiyor. ben budurmda kefillikten kurtulabilirmiyim ne gibi haklarım vardır.

 152. Birine kefil oldum kendisi ödeyecek durum da değil. Ve maaşında icra var ondan dolayı benim maaş ı ma haciz geldi kesinti oluyo ne yapabilirim bundan kurtulmak için

 153. Nevzat Bey merhaba,

  MEB bursu ile yurtdisinda ogrenim goren 4-5 arkadas adina on bilgi alabilmek icin size yaziyorum.
  Arkadaslarin borclari 200bin dolar ile 300bin dolar arasinda ve 2 veya 3 kefil yaklasik 8-9 yil once kefalet senetini imzalamislar. Kefalet senedindeki miktar 150 bin$ veya odene miktar gibi yazilmis. Simdi arkadaslarin bir ksimi yurtdisinda kalip borcunu odemeye baslamak istiyor, ama olurda odeme yapamazlar ise (6 ay bildigim kadari ile) kefillerden istenecek borca iliskin:
  Kefiller genelde devlet memuru veya emekli
  Kefillerin kendi uzerine mal varliklari bankada parali mevcut
  Soru: Kefillerden borc talep edilirken yeniden bir borclanma senedi mi duzenlenir?
  Maasinin %20 si kadarindan fazla odemezler bu sartlarda da gecerli midir?

  Bu sorularin cevabina gore daha detayli gorusmek icin sizin ile iletisime gecmek istiyoruz,

  Saygilar

  • Merhaba Mustafa bey,
   Kefillikle alakalı borçlar kanunumuzdaki müesseseyi anlatan bir makale yazdım fakat bu hususta bir hukukcu kadar ayrıntılı bilgi sahibi değilim sorunuzu daha ayrıntılı olarak bir hukukcu daha doğru cevaplayacaktır.
   Fakat bilgim dahilinde şunları söyleyebilirim,
   kefaletten dolayı memur ve emeklilerin maaşına sadece 1/4 oranında haciz uygulanabilir,
   yeniden bir borçlanma yapılmaz mevcut borçtan dolayı rucu edilir

 154. 2012 yılında ……banktan aldığım ticari krediye arkadaşım kefil olmuştu 2014 yılında bana ticari kart verdiler 2016 yılında bu kartı ödeyemedim arkadasımın aracının üstüne yakalama kararı çıkartmışlar 2012 yılındaki kefilliği 2014 yılında kefile sormadan verdiği karttan nasıl sorumlu tutabilir

  • merhaba Halime hanım,
   kefalet genel kredi limiti kefaleti ise o kapsamda verilen tüm ürünlere kefil olmuştur demektir kefalet ve kredi sözleşmelerinizle bir ticaret hukuku avukatı ile görüşmenizi öneririm

 155. Nevzat bey merhaba öncelikle bu güzel milletimizin sorunlarini böyle koşulsuz cevapladiginiz icin tsk ederim saygı duyulucak bir insansiniz tebrik ediyorum
  Nevzat bey benim soyle bir sorunum var cevap verirseniz cok sevinirim bankadan babam yuklu nakit bir kredi cekti ve banka müdürü geldi imzaları almaya ofise o sırada bende oradaydım bana seninde imzan gerekiyor dedi cunku mirascisin babana birsey olursa sana kalicak diye imza attirdi senet yapti bir adet senedin arkasina ve sozlesmelere müteselsil kefilligi aldi biz bu borcun ana parasini ödedik ve bitti benim imzaladigim miktar kadar hatta fazlasini ödedik ama suan faizi duruyor sadece ana para bitti ben kefilligimi nasıl fes edebilirim boyle bir hakkım varmidir tsk ederim sagolun

  • Merhaba Gökhan bey,
   kefillik asıl borçlu gibidir kredi sözleşmesine imza atmışsınız başka bir kefil sunmadan veya banka kefaletten azlinizi kabul etmeden kefillikten kurtulamazsınız. Fakat bir Ticaret hukuku alanında çalışan avukata danışmanızda fayda vardır belki benim bilmediğim bir hususu söyleyebilirler

 156. İyi Günler Nevzat bey siogartası olmayan bi arkadaşım 10 bin tl çekecek 3 seneye bölümlü ona kefil olsam sıkıntısız ödese seneyede ben kredi çekmeyi düşünüyorum kredi çekebilirmiyim ( konut kredisi ) ?

  • merhaba mesut bey,
   kefalet zor bir durumdur kefil demek ödenmediğinde borcun tamamından mesul olmak demektir fakat kefilliğin sizin kredinize (kefil olduğunuz borç düzenli ödendiği sürece) sorun olmaz

 157. İyi günler Efendim,

  Eşim bir yıl önce özel bir şirkete işe başladı. için kullanması gereken araba..vs bazı gereçler için ve müşteri seneleri vs kapsamında 50 bin tl lik senet imzaladı.erkek kardeşim de memur olrak kefil oldu. şimdi eşim işten çıkartıldı. 30 bin tl lik bir ödeme var. bu ödemeyi eşim yamak istiyor. şirketine söyledi.biraz zaman istedi.ayrıca annesine ait tapu ve abisine ait araç ı da rehin koydurmak karşılığı ile. şimdi benim size sorum şirket eşimin sunduğu teklifi finans bölümüne sunacakmış.benim öğrenmek istediğim şirket önce borçlu dan mı tahsil eder.borçluödeyemediğin de mi kefile gider.

  • Merhaba,
   alacaklı alacağın tahsilini borçludan yapar ödenmemesi halinde kefile döner fakat alacaklı asıl borçlunun borcu ödeyemeyeceği gerekcesi ile kefilede rucu edebilir burada alacaklı ile yapılan görüşme önemli

   • merhaba Nevzat Bey,

    Avukat tarafımızla görüşme sağladı. Söyle bir durum oldu.Şirket 50 bin tl seneti avukata vermiş. Bizim ödememiz gereken 30 bin. Gerekçe olarak da müşteri itirazları ve müdürün verdiği promasyon sözleri eşime kaldı.Avukatın dediği şu ben size tebligat göndereceğim hem kefile hem asıl borçluğa. o zaman itiraz eder ve ödeme planı sunarsınız bende bunu şirkete sunarım demiş. Eşim işten ayrıldığı dönemde bu seneti gönderen sorumlu kişi isten ayrıldığı için konuya hakim kimse yok şirket içerisinde.senet de yazan ibare şu yönde zimmet mala geçirme gibi bir durum olduğunda 50 bin tl senet işleme girebilir anlamı var. Bu yapılan doğru mudur. Bir de eşimin yapacak olduğu ödeme planını kardeşim yanı kefil imzalamak zorunda mı. Kardeşimin kefillik durumu nasıl değişir. Ben de özel sektörde hatta çok uzun yıldır aynı firmada çalışıyorum.Eşimin annesi emekli.Bizim kefilliğimiz kabul görmez mi.

 158. eşim ödemeyi yapmak istiyor.şirket eşimden önce kefile gidebilir mi?

 159. Teşekkürler,

  Borcu ödemek için seçenek sunarlar mı peki,25 bin gibi bir tutar. Bu borcu ödemek için benim kefilliğim,abisinin arabısı rehin olarak gösterse kabul ederler mi? Asıl kefil olan kardeşim ve yeni meur sayılır.askere gitme durumu var.

 160. Mrblar,babam esnaf ve sanatlarlardan belirli bir kredi çekti ve bende buna kefil oldum,babamın o gündem sonra doğuda terör olaylarından dolayı işleri durma noktasına geldi ve krediyi ödeyemiyor,ayrıca bu kredi için babamın üstüne bir evide ipotek etmişti.Bu durumda kefilden gerei dönme hakkım var mıdır?Kredi ödemelerinde hem ipotek konulan taşınmaza hemde benim maaşıma haciz gelir mi?Devlet memuruyum bu arada,şimdiden teşekkürler.

  • Murat bey merhaba,
   Devletin doğuda terörden magdur olanlara yardım imkanları var babanızın olduğu bölge neresi yazmamışsınız bankanızla görüşüp borcu yeniden yapılandırabilirsiniz. Kefaletten dönme imkanı olabilir fakat bu durumda nasıl bir kefalet verdiğinizin bilinmesi gerekir bu işlem için bir ticaret hukuku avukatla görüşmenizde fayda var

 161. iyi akşamlar ben bir arkadaşıma kefil oldum 4.500 tl aldığı bir ürüne taksitlerini ödemediği için bana avukattan mesaj geldi icra işlemi başlatılacak diye borçlu olan kişi çalışmakta ve adresi belli bu durumda icra bana gelir mi. icrayı durdurmak için avukata 1000 tl ödedim. bana yardımcı olun lütfen

  • Merhaba Pınar hanım,
   “Kefilin eli cebinde gerek” diye bir atasözümüz vardır kefil oldu iseniz borcu ödenmemesi halinde ödemeyi kabul ettiniz demektir. alacaklı önce asıl borçluya gidip sonra kefile de gidebilir ikisinden de aynı anda tahsili yoluna da gidebilir fakat kefil olarak sizin ödediğiniz bedelleri asıl borçluya rucu edip ondan talep hakkınız bulunmaktadır

 162. yeni gelen komşuma telefon alması için kefil oldum telefonun yarı borcunu ödemiş ve borcunu öderken tekrar alış veriş yapmış beni yaptığı bütün borçlara benim imzam olmadan telefon dışında firma kefil göstermiş ve evime icra geldi bundan nasıl kurtula bilirim teşekkür ederim.

  • Yılmaz bey merhaba,
   kefaletişniz genel bir bedelli kefaletmi sadece ürün içinmi kefalet sözleşmenizi kontrol etmenizi öneririm genel bir borç kefaleti ise size rucu edilebilir sadece bir ürün için ise ürünün ödenmeyen bedeli için rucu edilmeli sözleşmenizi kontrol ederek duruma göre gerekirse bir avukatla temas kurmanızda fayda vardır.

 163. bir arakadaşa kefil oldum borcunu ödemiyo alacaklıyla ben uğraşıyorum acaba kefillikten nasıl dönerim ben öğrenciyim icraya verirse ödeyecek durumum yok

 164. Merhaba nevzat bey ben zamanında yani arkadaşa orköy ahır veriyordu onun için kefil olmuştum oda bana oldu ben borcumu bitirdim fakat kendi hala bitirmedi ödemiyo bütün herşeyimiz icralık bu arkadaşın traktörü ve arabası ve tarlası var bu işin sonu veya şuan hukuki olarak ne olur bilgi verirmisiniz

  • Enes bey merhaba,
   sorunuz hukuki bir soru fakat size yardımcı olmak adına bilgim dahilinde cevaplayayım.
   Kefil asıl borçlu gibi sorumludur alacaklı asıl borçluyada kefilede gelebilir kefil olarak siz borcu öderseniz asıl borçluya rucu hakkınız vardır. asıl borçluicra takibe düşmemişse kefaletten çıkabilirsiniz(bunun için kefalet sözleşmesini bir hukukcuya inceletmenizi öneririm)

 165. Merhabalar,

  2 sene önce bir alışveriş mağazasından bir arkadaşa kefil oldum. (kefilliğim kabul olmaz sandım çünkü yasal takibe girmiştim ek hesap yüzünden) Lakin bu eşya borcunu odemedi ve satıp baska sehire gitti hawukatlar sureklı benı aradı geçen seneye kadar . Sürekli adres değiştirio ailesinin yanına gidip geliyor ve suan yeni evlendi diye duydum. Halen bana bişi olmaz bulamazlar calısmıyor diye umursamıyor. Evlendi diye kocasının ev adresini bulup borcu tehmın edebilirlermı yBana maaş aczi konurmu onun yüzünden sigortamı yaptırtmıyorm. bu kefıllıge itiraz edebilirmiyim

  • Emrah bey merhaba,
   kefil asıl borçlu gibidir kefaletten dolayı size takibat yapılabilir ama borcu siz öderseniz asıl borçluya rucu etme hakkınız vardır

 166. öncelikle merhaba benim şöyle bir sıkıntım var babam kardeşime kefil olmuş kefil olduktan kısa birsüre sonra vefat ettikardeşim borcu ödemedi 2400 tl bor sağolsun avukat tarafından 6800 tl ye çıkarıldı ve anlaşma yoluna gitmiyor bu durumda benim adıma kayıtlı araçlara avukat haciz koymuş ama bana herhangi bir ihtarname gelmedi ayrıca rahmetli babamdan bize hiçbirşey kalmadı ve diğer kardeşlerimede 3. şahıs olarak dosyaya yazmış ne gibi bir yolizlemeliyiz bu durumdan en azından araçlarımı kurtarmak için avukatın yaptığı bence hukuki değil

  • Ertugrul bey babanızın vefatında reddi miras yaptı iseniz babanızdan kalan borç dolayısı ile sormumlulugunuz olamaz ama reddetmedi iseniz mirascı olarak borçtan mesul olursunuz

 167. Merhaba. Bi tanıdıgım 105 bin tl lik daire aldi. 55 Bin tl pesin .50 bin kredi ile.1 yil kadar sonra bu daireyi bana verdi.. bana beni kefil gosterdigini bise oldugu takdirde dairenin elimden gidecegini soyluyor . Kendi hesabindan cektigi para ile bu banka kredisini kapatip bana devretti. tapuda tertemiz ve uzerime.Boyle bise mumkunmu?

  • Fakat kredi hesabini kapatan benim..oyle gorunuyor.. ? Simdiden tskler

  • Merhaba Hülya hanım,
   kefil olduğunuz dönem borcu kapatıldı ise kefalet bitti demektir bundan dolayı sorun çıkacağını sanmıyorum fakat kefalet genel kredi kefaleti ise başka borçlar sorun olabilir önerim kefil olduğunuz bankadan durumu kontrol edin

 168. Merhaba babam bi arkadaşına evkurdan telefon alması için kefil olmuş arkadaşı borcunun hiç bir takdirini ödememiş. İcra mudurlugunden kağıt geldi babam gidip borcu kapattı. Ama kefil olunan kişi sigortalı bi işte çalışmıyor ve üzerinde hiç bir mal varlığı yok. Biz paramızı nasıl geri alabiliriz. Bu arada kefillik ürüne değil genelmis ve 2 telefon almış haberimiz yoktu. Şimdide ortadan kayboldu. Elimizde telefon numarasından başka bi bilgi yok. Yardımcı olursanız çok sevinirim.

  • Yeliz hanım merhaba,
   ben bir hukukcu değilim fakat bilgim dahilinde sorunuzu cevaplayayım kefil borcu öder ise asıl borçluya rucu edebilir bir avukatla görüşüp asıl borçlunun banka hesabı gayrimenkul vs varsa haciz koydurun

 169. merhaba nevzat bey ben bir arkadaşımın banka kredisine kefil oldum,kredi arkadaşımın eşinin üstüneydi ve daha sonra bu arkadaşımdan eşinden boşandı ve krediyi kimse ödemedi,bende devlet memuru olduğum için banka muhattab olarak beni gördü.ve ben krediyi takibe vaya hacize düşürmeden her ay düzenli olarak ödedim.şuan kredinin 4 taksidi kaldı ödemeye devam ediyorum.kredinin bütün borcu bittikten sonra ödediğim paraları asıl borçluda tahsil edebilirmiyim,nasıl tahsil ederim.yardımcı olursanız sevinirim

  • Merhaba,
   kefiller kefalet borcunu ödedikten sonra bunun tahsili için asıl borçluya rucu edebilirler bu hususta bir icra hukuku alanında çalışan avukatla temas kurmanızda fayda var

 170. Merhaba Nevzat Bey ben bir arkadaşımın 15 bin tl ihtiyaç kredisine kefil oldum arkadaşım işden çıktı ve bizim aramız bozuldu görüşmüyoruz şuan için ödemelerini düzenli yapıyor fakat sonrası için bir garantisi yok ben kefillikden ayrılmak istiyorum bu konu hakkında ne yapabilirim teşekkürler.

  • Merhaba Cem bey,
   Kefaletinize dayanak belgeyi işi bilen bir avukata inceletin. Kefaletin geçersizliğine ilişkin bir veri bulmak gerekiyor. Imzaladiginiz sözleşmenin gecersizligi değil de artık kefaletinizin devam etmedigini soyleyebilmeniz mümkün mü bu araştırılmalıdır. Bir avukatın belgelerinizi incelemesi gerekiyor.

 171. Merhaba Nevzat Bey ben bi arkadaşa kefil olmuştum arkadaşım bi süre önce yapılandırma yapmış fakat bundan benim haberim olmadı ve arkadaşımda senin kefaletin düşüyor demişti
  benden habersiz yapılandırma olabilir mi? ne kadar dogru bu?

  • Yakup bey kefalet bir sözleşmeyededir sözleşme gereği borç bitmeden kefalet bitmez borç yapılandırılsa bile sözleşme borçla bağlı olduğu için devam eder

   • Peki Nevzat Bey bu arkadaş tekrardan yapılandırma yapmış ve borc sürekli artmış ama benim kefil oldugum miktar o değildi ve yapılandırmalardan hiç haberim yok bilgi verilmiyor bu yasalmı?
    cevabınız için cok teşekkür ederim

 172. Merhaba Nevzat Bey. Son dönemde aile içi problemler yaşıyoruz ve babam sırf inat olsun diye sürekli kredi çekip parayı harcıyor ve borç ediyor. Eve sürekli bankadan haciz kağıtları geliyor. En son Ziraat Bankasından 50 bin TL kredi almış ve ödememiş eve uyarı kağıdı geldi. Eve haciz gelir mi? Ayrıca kefil sorumlu falan diyor kağıtta. Ben de devlet memuruyum beni kefil göstermiş olabilir mi? Bankada arkadaşları var ve bu şekilde illegal işlemler yaptı dha önce. Böyle bir durumla karşılaşırsam neler yapabilirim?

  • Ahmet bey merhaba,
   Babanız ile aynı evde yaşıyorsanız eve haciz gelebilir fakat ailenin zorunlu yaşaması için gerekli şeyler haczedilemez babanız sizin imzanız olmadan sizi kefil gösteremez ama içiniz rahat etmesi için ilgili bankaya gidip kontrol edebilirsiniz. İmzanızın taklit edilmesi bir suçtur bu yapılmış ise banka çalışanları ve babanız hakkındasuç duyurusunda bulunabilirsiniz

 173. Merhabalar esnaf kefaletten bir arkadaşa muteselsiz kefil oldum borcun taksidinin uzerinden 6 ay gecmesine ragmen alacakli hicbir sekilde beni bilgilendirmedi simdi bana haciz yoluna gitti 6 ay haber vermedigi icin benim kefilligim dusermi

  • Çoşkun bey siz bir sözleşmeye kefil olmuşsunuz sözleşme gereği kefalet kurulmuş sözleşme borç devam ettikce kefaletiniz devam eder size önerim hızlı bir şekilde bir avukatla görüşün

 174. merhaba, ben 2012 yılında evlendim ve evlenmeden önce eşim kredi çekip ev aldı ve krediye de ben kefil oldum. Şuan evliliğimim gidişatı iyi değil. Aldığımız evde evlenmeden önce olduğu için benim bir hakkım yok. Evin borcu halen devam etmektedir. Bu durumda kefillikten vazgeçebiliyor muyum.

  • merhaba çiğdem hanım,
   öncelikle inşallah evliliğinizle ilgili sorunlarınız çözülür.Sorunuza gelince sorunuz bir avukatın cevaplamasının daha doğru olacağı bir soru ama bildiğim kadarı ile şunu söyleyebilirim evlilik öncesi borca evlilik öncesi kefaletiniz var asıl borçlunun başka bir kefil sunması bunun bankaca kabul edilmesi halinde ancak kefaleti banka kaldırır ama genelde bankalar bunu pek yapmak istemiyorlar ama benim size önerim bir hukukcuya bu husus danışın benim bilmediğim muhtemelen başka bir yol olabilir

 175. merhaba.2014 yılında 4 arkadaş ev tuttuk ve 1 yıllık kira bedeli karşılığı senet imzaladık.Yıl sonunda ev sahibi senedimizi bulamadığını daha sonra bulduğunda bize vereceğini söyledi. 2015 yılında ev arkadaşlarımızın ikisi değişti ve farklı iki kişi eve katıldı. 2015 yılı için hazırlanan sözleşmeyi ve seneti yalnız bir arkadaşımız imzaladı.Yıl sonunda sözleşmeyi imzalayan arkadaşımız bizim ona verdiğimiz su faturalarını ödememiş ve ev sahibi bu borcu tahsil edebilmek için bizi icraya vermiştir. Fakat 2014 yılında yapılan kira bedeli karşılığı hazırlanan 2015 yılında bizimle kalmayan arkadaşlarında imzası bulunan senedi kullanarak icra davası açmıştır. üçümüzü kefil göstermiş ve borcu bizden tahsil etmiştir. bununla ilgili ne yapabiliriz.

 176. Bababm eski nisanlima kefil oldu borc sahibi sigortali iste calisiyor ama devamli babami agiyorlar kefil oldugu icin icraya vericez diye ilk once borc sahibine gitmezmi icra maasina ipotek konmazmi neden ilk babami ariyolar ve bizim bu durumda yapabilceklerimiz neler

  • Merhaba Ayşe hanım,
   kefalette kefilde borçlu gibi mesuldür alacaklı ikisinede gidebilir asıl borçlunun ödeme imkanı yoksa genelde kefili sıkıştırılar

 177. merhaba nevzat bey.
  babam 7 yıl kadar kardeşiyle ortaktı ve 2009 da tamamen ayrıldılar ve firmalar ayrıldı.daha sonra amcamın kendişirketi adına yaptığı seneti ödememiş . 3 gün önce ona ait borç için hiç bir bilgimiz yokken polisle icra geldi şirkete ve suçlamaya istinaden bizi amcamla bir çete adında nitelendirmişler ve bize ait olmayan borçtan ötürü malımız haciz kondu . biz de tabiki hemen karşı dava açtık ve sonuçlarını merak ediyoruz. bu konularda mağdur başka birini nasıl iftira ile mağdur etmeye çalışır hakkı varmıdır birde manevi tazminat davası açmamız da sakınca varmıdır ? teşekkür ederim

  • Mustafa bey merhaba,
   öncelikle yaşadıklarınızdan dolayı üzüntümü belirtmek isterim sorunuza hukuki bir konu olduğu için bir avukatın cevap vermesi daha doğru olur

 178. merhaba;
  kardeşim araba alırken ona kefil olmuştum. kardeşim tahlıhsız bır olay sonucu cezaevıne gırdı. icra yoluyla araba satıldı. kalan brc benden ıstendi. bır kısmını odedım. kalanını odeyecek durumum yok. banka alacagını bir şirkete devretmıs. odeyemedıgım durumda şirket bana bır yaptırımda bulunabılırmı?
  şimdiden tesekkur ederım.

  • Mehmet bey merhaba,
   banka kefilliğinizden dolayı oluşan borcunuzu varlık yönetim şirketine devretmiştir artık alacağın sahibi varlık yönetim şirketidir bu şirket alacakla alkalı her türlü hakka sahiptir size önerim varlık yönetim şirketi ile pazarlık edip borcunuzu indirtin ve taksit yaptırtarak ödeyin

 179. Merhaba Nevzat Bey:
  Babam geçmişte iş bankası ile iyi çalışmaktaydı.Ek hesap, kredi ve kredi kartı gibi .. Limitleri yüksekti. 2009 yılında krizden dolayı ödeme zorluğu çekmeye başladı her hafta bankaya ayrı ayrı kredi kartı veya krediler için para ödüyordu. Babam da müdüre bunların hepsini birleştir tek kredi çıkar her ay bir kere ödeme yapayım dedi. Banka da toplam 240 bin TL kredi çıkardı hepsini kapattı. Aylık 7500 TL lik ödeme planı çıkardı. Tabi babam kredileri hep şirketinin üzerine çıkarmıştı. Bu 240 bin TL ye benimde imzamı istedi banka. ben de o zaman 22 yaşındayım üniversite öğrencisiyim. Bende borçlu babam diye öder diye düşündüğüm için kefil oldum. Babamda ilk taksiti bile ödeyemedi. Kredi icralık oldu. İcra da babamın adına takip yok benim ve şirketin adına takip var.Borçta icra dairesine 281 bin TL olarak işleme kondu. Şimdi benim yaşımın küçük olmasından dolayı ve üniversite öğrencisi olduğum için o yıllarda 240 bin TL krediye kefil edilirken usulsüz kefillik olur mu ? Ya da başka nasıl bu işten paçayı kurtarırım. İlginiz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar…

  • Cafer bey merhaba,
   kefil olduğunuz dönem reşit olduğunuzu yazmışsınız borç ehliyetine sahipken bir borça kefillik sizi mesul kılar fakat bundan nasıl kurtulursunuz sorusunu bir ticaret hukuku alanında çalışan avukata danışmanızı öneririm.

 180. merhaba nevzat bey.
  Annem bir arkadaşına 2014 yılında bir mağazada pike takımı için Kefil imzası atmış.2016 Yılında arkadaşı şuanda aynı mağazadan Baza,dolap vb. eşyalar almış.Annem şuan mağazaya sorduğunda hâlâ kefilliğin devam ettiğini söylemişler.Bunun gerçeklik payı nedir? Bu durum ne kadar sürer ve nasıl engelleye biliriz ? teşekkür ederim.

  • Kürşad bey merhaba,
   anneniz mağazanın genel kredi sözleşmesini imzalamış ise magaza bunu yapabilir fakat sadece o alışveriş için imzalanmış bir sözleşme ise bunu yapamazlar imzalanan sözleşmeyi incelemenizi öneririm.

 181. Nevzat Bey 2014 yılında bir tanıdıma devlet bankasında hayvancılık kredisi çekerken kefil oldum…kefillik sözleşmesine sadece imza attım.. miktar yazmıyordu ama 25 bin liraydı..ödemesi 1 yıl sonra idi ve ağustos 2015 te borc ödendi ve kredi kapandı..2015 eylül ayında yeni bi kredi çekilmiş ve bankaya 2 farklı kefil götürülmüş onlar imzalamış..ancak kredi ödenmemiş..banka bugun aradı borçlu v kefillere ulaşamadıklarını bnım kefilliğimin genel kredi kefilliği oldugunu ve yeni çekilen kredide de devam ettiğini söylediler ödememei istediler…kefilliğin iptali için noterden ihtar göndermeliymişim..ama bu konuda hiçbilgi vermediler..böyle bir kefllik varmıdır…
  Kefilliğim devam ediyorsa yeni sözleşme için neden 2 kefil istenmiştir_
  Kefilliğim devam ediyorsa yenı kredi için onay ve imzamı almaları gerekmezmiydi?
  bu durumdan nasıl kurtulabilirim..psikolojim bozuldu…iyi çlışmalar

  • Ali bey merhaba,
   önerim öncelikle imzaladığınız kefalet sözleşmesini gidip bankadan alarak inceleyin veya bir avukata inceletin gercekten genel kefalet ise sonraki kredilerdede mesuliyetiniz vardır bankanın kullanmak istediği bir argumansa o zaman itirazınızı noter vasıtası ile yapın

 182. Merhaba
  Bir arkadaşıma para lazim olduğu için esnaf sanatkardan kredi çekmem için yardım istedi. 3 yıl öncesinde kara listeye girdiğim icin normalde kredi çıkmayacağını düşündüğüm için “bana çıkmaz ” deyip durumumu anlatmama ragmen bir deneyelim deyince çıkmayacağına o kadar emindim ki kabul ettim. Ve şans ışte kreş çıktı. Arkadaşım kredi karşılığı evini ipotek verecek. Benim kendi evimde var. Bu arkadasim krediyi ödemez ise ilk önce benim evime mi yoksa onun evimi kredi için icralık olur. Böyle bir durum icin kendimi nasıl koruma altına alabilirim.
  Vereceğiniz cevap için simdiden teşekkürler.

  • Murat bey merhaba,
   kredilerde kefiller asıl borçlu gibi sorumludurlar. Sizin bahsettiğiniz durumda kredi için asıl borçlu teminat olarak evini göstermiş kredi ödenmezse öncelikle teminat olan gayrimenkul paraya çevrilir ancak borç bedeline bu gayrimenkul yetmezse ve asıl borçlunun başka bir varlığı yoksa kefilden alacak talep edilir.

 183. slm 2010 yılanda ŞİRKETTE 3 1 ORTAKTIM 2012 YILINDA ŞİRKETTE AYRILDIM O DÖNEMDE ŞİRKET İÇİN KREDİ CEKİLDİ BENİ KEFİL GÖSTERMİŞ ŞİMDİ BEN BU KERDİLERDE KEFİLİGİM NASIL DUSER isim soyisim imza atılmış

  • Merhaba Süleyman bey,

   şirket hisselerinizi devrettikten sonra kredi kullanılmışsa bundan mesuliyetiniz olamaz fakat imzalarınız taklit edildi ise o zaman savcılıca suç duyurusunda bulunun ve bankaya durumu yazılı bildirin önerim bir hukukcu ilede temasa gecin

 184. merhaba
  benim yaşadığım şehirden farklı bi şehirde yaşayan bi arkadaşım köklü olmayan sokak arası bir mağazadan ev eşyası alırken kefil istediler normal dosya gibi kağıda alınan eşyaların altına ismin soyadım ve imzamı attım. ama senet değildi ve herhangi bir adres bilgimi yazmadım. bunun bi yükümlülüğü geçerliliği varmıdır? eger var ise kendimi nasıl korumaya alabilirim? vereceğiniz cevap için şimdiden teşekür ederim..

  • Merhaba Elif hanım,
   ben bir hukukcu değilim bir hukukcu sanırım size daha doğru ve net cevap verecektir fakat size faydası olması adına şunu söyleyebilirim.
   attığınız imza o dökümü senet statüsüne sokar ve alıcı buna dayanarak icra takibi yapabilir önerim borç ödendikten sonra o kağıdı alıp imha edin

 185. Sn Nevzat Dağ
  Limited firmaların çekleri yazıldığında eve hacze gelemediklerini bilmekteyim lakin çekin ön yüzüne avalim yazılmış tc no yazılmış ve imza atılmıştır. Bu durumda aval eden kişiye alcaklı tarafından ev haczi mümkünmü dür ? Şimdiden teşekkür ederim..

  • Merhaba Mustafa bey,
   şirket çekinden dolayı değil kişisel kefaletinizden dolayı haciz işlemi yapılıyor sanırım şahsi kanaatim haciz yapılabilir fakat ben bir hukukcu olmadığım için bir hukukcuya danışmanızda fayda var

 186. Gene kredi sozlesmesinde bilmeden kefil oldum ilamsiz icra takibi baslatildi ve daha oncesindende arabama ihtiyati haciz kondu icra dosyamda ve bankadaki evraklarda esimden kefilligim icin onay alinmadigini bir arkadasim farketti nasil bir yol izleme gerekiyor

 187. Nevzat Bey merhaba,
  Benim başıma çok erken yaşta büyük bi sıkıntı geldi. Beni kandırıp üzerime işyeri açıldı ve hiçbir borcu ödemediler dava açtım ama avukat tutamadığım için ve davalıya ulaşılamadığı için dava düştü. Şimdi devlet dahil olmak üzere çoğu borcumu ödemeye devam ediyorum taksitli şekilde. Bunu ödemem 6 senemi aldı hala da borcum bitmedi. Bu sene sonunda evlenmeyi düşünüyorum. Fakat devlet hariç şahsi birkaç firmaya borcum var diğer ödemelerden onlara sıra gelmedi ve ödemelere hala devam ediyorum. Evlendiğimde eşimin benim borcumdan mal varlığına ailesine, maaşına ve mirasına el koymamaları için nasıl bir yol izlemeliyiz? Böyle birşey olursa benim açımdan çok büyük utanç olacak.
  Yardımlarınızı bekliyorum.
  Saygılarımla

  • Merhaba Beyza hanım,
   eşin borçlarından sorumluluk konusunda. Kanun burada eşlerden her birinin kendi borçlarından bütün malvarlığıyla sorumlu olmasını kabul etmiş.evlilik devam ederken, mal kimin adınaysa onun sayılır. Malın sahibi olan eş, malından istediği gibi yararlanabilir, kiraya verebilir, satabilir, isterse bağışlayabilir.
   Bunun gibi, evlilik devam ederken eşin borçları da, eşe aittir. Yani eşin borçlarından diğer eş sorumlu değildir. Bu sayede, eşin borcundan dolayı diğer eşin aldığı maaşa, kendi adına kayıtlı eve haciz konamaz. EMK(edinilmiş mallara katılma) sisteminde evlilik, boşanma veya ölüm ile sona erdiği takdirde, mallar ayrılmaktadır. Boşanma ya da ölüm halinde, eşlerin edinilmiş malları ve müşterek mülkiyetteki edinilmiş mallar tasfiyeye tabi tutulur.
   KAMU BORÇLARINDAN SORUMLULUK
   Durum sadece, eşin, piyasaya olan borcu yönünden değil, kamu borçları yönünden de bu şekilde. Örneğin eşinizin vergi borcu var, ya da SGK’ya prim borcu var. Bu borçlar nedeniyle sizin malvarlığınıza tabi mallara haciz konulması mümkün değil. Tabi, muvazaa (danışıklı işlemler) ve benzeri durumların düşünüldüğünü ve bunların önlenmesi için kanunda çeşitli maddeler bulunduğunu da belirtelim.Bu hususta daha ayrıntılı bilgi için bir hukukcuya danışmanızı danışmanızı öneririm

 188. asıl Borçlu vergi dairesinde yapılandırma yaparsa kefil bu yapılandırmadan sorumlu olur mu yapılandır MA da n sorumlu olur mu? Asıl Borçlu yapılandırmayı ödemezse hapis dığru mu

 189. Nevzat Bey iyi günler. Ben 6000 tl tutarında bir krediye kefil oldum. Merak ettiğim kredi taksitlerinin düzenli ödenip ödenmediğini banka şubesinden öğrenebilirmiyim? Birde taksitler ödenmediğinde banka bana direk maaşıma hiç bilgi vermeden icra mı başlatır yoksa öncesinden telefon veya mesaj yoluyla bilgi verir mi?

  • merhaba,
   kefil olduğunuz bankadan müşteri temsilcisinden bilgi alabilirsiniz kefillere rucu hakkı vardır kefalet borcunda tebliğ gerekir fakat uygulamada direk haczide görüyoruz

 190. Nevzat Bey lütfen bana bir yol gösterin!!!
  Öğretmenim ve bir öğretmen arkadaşıma kefil oldum.
  Arkadaş çektiği krediyi kimi zamanlar birden fazla yapılandırmaya giderek ve arada da ödeme zamanını geçirmek suretiyle (Z R T BANKASI) işlemlerine devam etmiş.
  Gün geldi devran döndü yaptığım bazı yanlış işlerden dolayı bende borçlandım ve ödemelerimi yapamaz duruma geldim .
  Maaş aldığım banka ile görüştüm ve bana 80000 e kadar kredi kullanabileceğimi fakat bunu yapabilmesi için kredi sicilimin bozulmasına sebep olan kefillikten ayrılmamı istedi.
  Borçlu arkadaş tekrar kredi kullanamadığı için bu kredi kapanmıyor.Ve ben rezil duruma düşüyorum.
  ACABA KEFİLLİKTEN HANGİ HALLERDE KURTULABİLİRİM .
  Borçlunun birden fazla yapılandırma hakkı bulunur mu bu gibi durumlarda.
  Eğer bunu destekleyen bir kağıda imza atmış isem bankaya bu durumu yazılı olarak sorsam bana dönüş yapma olasılıkları var mıdır?

  • İsmail bey merhaba,
   Ben bir hukukcu değilim sorunuzu bir hukukcu daha ayrıntılı cevaplayacaktır önerim kefaletinizle ve neler yapabileceğinize dair bir hukucuya danışın.
   Fakat bildiğim kadarı ile size faydalı olması adına şunları söyleyeyim
   öncelikle iki kavramın tanımlamasına bakalım;
   Kefil : Bir sözleşmeyi müşteriyle birlikte imzalayan ve bu sözleşmeden doğan her türlü borç ve yükümlülüklerden müştereken sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi. Türk Hukukunda şahsi teminatlardan biri ‘Kefalet’tir. Kefalet sözleşmesinde kefil, alacaklı ile asıl borçlu arasındaki hukuki ilişki sonucunda asıl borçlunun borcunu yerine getirmemesi sonucu alacaklının uğradığı zararı şahsen haczi kabil bütün malvarlığı ile karşılamayı taahhüt eder.
   Kefalet : Borçlunun kredi geri ödemelerini yapmaması halinde, alacağın kefil olan kişiden tahsil edilmesini sağlayan teminat türü
   Kefalet sözleşmesinin sona erme sebepleri nedir?
   1. Asıl borç ilişkisinin sona ermiş olması
   2. Asıl borçlunun değişmesi
   3. Belirli süreli kefalette, kefalet süresinin sona ermesinden itibaren bir ay içinde alacaklı alacağını takibe girişmez ya da başladığı takibe uzun süre ara verirse kefil, bu bir ayın sonunda otomatik olarak kefalet borcundan kurtulur.
   4. Alacaklı ile kefil aralarında anlaşarak her zaman kefalet sözleşmesini ortadan kaldırabilirler
   5. alacaklı, kefilin kefalet borcunu ödemek istemesine rağmen bu ödemeyi haklı bir sebep olmaksızın kabul etmez ise, kefil, borcunu tediyede bulunmasına gerek olmadan kefalet borcundan kurtulur.
   6. asıl borçlu iflas ettiğinde alacaklı bu durumu kefile bildirmez ise, kefil asıl borçluya karşı olan müstakbel rücu hakkını iflas masasına bildirmemesinden dolayı uğradığı zarar oranında kefalet borcundan kurtulacaktır.
   7. Alacaklıya ödemede bulunacak kefile alacaklı elinde tuttuğu asıl borçluyu takip için gerekli olan belgeleri ve asıl borç için verilmiş diğer teminatları vermeye mecburdur. Bu külfeti (ödevi) yerine getirmez ise kefilin kefalet borcundan kurtulacaktır,

 191. NEVZAT BEY HAYIRLI AKŞAMLAR DİLİYORUM KEFİLLİK 10 YIL MIDIR 10 YIL SONRA KEFİLLİKTEN FERAGAT EDEBİLİRMİŞİM 5 YIL DOLDU VE ANA PARA KAPANDI SADECE BORCUN FAİZİ DURUYOR 5 YIL SONRA KEFİLLİKTEN FERAGAT EDEBİLİRMİYİM TSK EDERİM SİMDİDEN.

 192. MERHABA NEVZAT BEY BEN BUNDAN YAKLAŞIK 1,5 YIL ÖNCE BİR MAĞAZADA ARKADAŞLA BİRBİRİMİZE KEFİL OLARAK HESAP AÇTIK.ARKADAŞ KENDİ HESABINA TELEVİZYON ALIRKEN RED EDİLDİ BENİM HESAPTAN ALDI
  FAKAT HİÇ BİR TAKSİDİ ÖDEMEDİ,BENDE ONUN BORÇLARINI ÖDEDİM MAĞAZAYA HESABIMI KAPATTIM VE BU ARKADAŞA NE KEFİLİM NEDE BENİM HESABIMDAN ALIŞVERİŞ YAPILMAMASINI SÖYLEMEME RAĞMEN BU ŞAHIS BU DEFA KENDİ HESABINDAN ALIŞVERİŞ YAPIYOR.VE ÖDEME YAPMIYOR 11 AY SONRA BANA MAĞAZA TELEFON AÇIYOR HESABA KEFİLSİNİZ DİYE FAKAT BEN KENDİLERİNE DAHA ÖNCE DE ALIŞVERİŞ YAPILMAMASINI BU ŞAHSIN BENİ MAĞDUR ETTİĞİNİ İLETTİĞİM HALDE BENDE YAZILI BEYAN OLMADIĞI İÇİN BORCA KEFİL GÖRÜNOYORUM VE ASIL BORÇLUYADA ULAŞAMADIKLARINI BEYAN EDİYORLAR.BU HUSUSTA NE YAPMAM GEREKLİDİR ŞİMDİDEN TŞKLER..

  • Emrah bey merhaba,
   malesef iyiniyetiniz size ceza olarak dönüyor kefillikte bildiğiniz gibi asıl borçlu gibi mesulsünüz önerim bir avukatla görüşüp hukuki başka birşey yapılabilirmi danışın

 193. Merhaba;

  Bir Alışveriş Mağazasından zamanında alışveriş yapmıştım ancak sağlık problemlerinden dolayı uzun süre ödeyemedim. Şimdi borcumun bir avukata devredildiği bilgisini aldım. Avukat eve icra getireceğini söyledi.Borçta indirim yaptığını faizleri düşeceğini söyledi. Anlaşma yoluna gitmeye çalıştım ama Önceden bi peşinat ödemem grektiğini belirtti. Peşinat olmadan taksitlendirme yapmasını istedim ama indirdiğim faizlerden vazgeçtim asıl borcunuzu ödeyin diye tersledi beni. Ödemek istiyorum ancak bi kolaylık sağlamıyorlar. bu Konu Hakkında bi kaç sorum olacak yardımcı olursanız sevinirim.

  1) eve Haciz gelmesi durumunda hangi eşyalara el koyabilirler.

  2) ödememem durumunda hapis cezası varmıdır?

  3) Evde kimse olmaması durumunda Eve giriş yapabilirlermi? ( Gelen ihtarda kimse olmaması halinde çilingirle açılacağını eşyaları alıp gidecekleri yazıyor)

  DEstek olursanız sevinirim.

  • Mehmet bey merhaba,
   sorularınız hukuki ayrıntı gerektiren hususlar sizi yanlış yönlendirmek istemem icra hukuku çalışan bir avukatla görüşmeniz size daha faydalı olacaktır.

 194. Merhabalar bir arkadaşa mağazadan aldığı bir ürüne karşı kefil oldum.. kefil olduğum kişi borcunu ödemedi.. borcun tümünü ben ödedim.. ne yapmalıyım.. mahkemeye versem sonuç alırmiyim?

 195. merhaba nevzat bey eski eşimle acık senete imza attık ben kefil olarak attım 2 yıldır benim maşımdan kesiliyor ve işten cıktım tazmınatıma da el koyuldu ama senet asıl sahibi eski esşim ben kefilim o odemediği için benden kesiliyor napmalıyım

  • Ersin bey merhaba,
   bu konu hukuki bir konu bir avukatla temas kurmanızı öneririm. Fakat kefalette asıl borçluya ödediğiniz tutar için rucu hakkınız olduğunu biliyorum fakat evlilik öncesi veya sonrası borçlarmı çok ayrıntılı bilmiyorum o yüzden bir hukukcuyla temas kurun

 196. selamlar nevzat bey ;

  yaklaşık 2 yıl önce askeri bir personele kredi çekmesi için yardımcı olup evimi ipotek ettirdim yaklaşık 100 bin tl kadar kredi kullandı , ilk aydan itibaren ödemelerinde sıkıntı çıkardı ve işin içinde kendi evim olduğu için ben ödemeleri devam ettirmeye çalıştım fakat meblağ buyuk olduğu için ödemeleri yapmakta zorlanır hale geldim , en son bu vatandaş askeriyedende atıldı ( sebebinden emin değilim ) bu konu ile alakalı ne yapabilirim kefilliğimi ve ipotek verdiğim evi boşa çıkarmak için bir şansım varmı , ödeme dekontlarının tamamı bende butun ödemeleri ben gerçekleştirdim bugune kadar 500 bin tl ye yakın belki birazdaha fazla ödeme yaptım nasıl bir yol izlemeliyim.

  • Fatih bey merhaba,
   sorunuzun konusu sizin için önemli o yüzden sizi eksik bilgilendirmek istemem önerim bir hukukcuya danışın

 197. mehaba nevzatbey,

  eşim özel bir şirkette iş başı yaptığında senet imzaladı.(pazarlama işi olması nedeni ile araba,müşteri tahsilatları vs) eşim istifa ettikte kısa bir süre sonra 50 bin tl tutarında senet icraya verildi.şirket avukatından bazı konular ile ilgili haber bekledik. bilgi aldığımız avukat eşimin üzerine hiç bir şey olmadığı için memur kefilimiz var kefile gidceklerini bu nedenle yapılandırma sürecini bekledik.ortalama 7 bin tl tutar ödendi.Ödemelerde zorlandığımız için şirket avukatı (şirket şubat ayında türkiyeden çekildi) itiraz hakkımızın olduğunu eğer tutarın yüzde 30-35 ödenirse hakime iyi hal oluşturacağını ve davayı kazanabileceğimizi söyledi. benim size sorum 1)dava açıldığında icra dosyasında bulunan aylık ödemelermizi ödemeye devam edecek miyiz?avukat dava sonuçlanana kadar aylık ödemelerin duracağı yönünde bilgi verdi.2)avukat dava hakimine iyi hal göstergesi olarak sunduğu rakam bu tür davalarda ana tutarı yüzde 30-35 doğru mudur?
  kişisel fikriniz benim için önemli nasıl bir yol izleyelim? kefile sıkıntı oluştumak istemiyoruz,yapılandırma yaptığı için eşim taksitlerde aksama olduğunda hapis yolu olduğu söyleniyor. dava açtığımızda ilk celsede ödeme taksitleri duruyor mu? şimdiden teşekkür ederm.

 198. Kolay gelsin 2011 yilinda kendime ait sirket uzerine rotatif kredi kullandim. 2012 yilinda sirketi devrettim. 2013 yilinda ogrendim ki sirket hala krediyi aktif olarak kullaniyor. Bunun uzerine noterden bankaya kefaletimi kaldirmalari uzerine ihtar cektim. Firma krediyi bazen odiyip tekrar kullaniyor. Bazen de sadece faizini oduyor. Son donemler de sikintiya girmisler. Bu kredi uzerinden bana gelebilirler mi? Yoksa rotatif kredi oldugu icin kefaletim kalkmis olarbilir mi? Tsk

  • Ali bey merhaba,
   kullandığınız kredi için genel kredi sözleşmesi imzalamış ve kişisel kefalet vermişseniz hisse devrinizi bankaya bildirip kredi sözleşmesi kefaletinizi çekmediğiniz sürece genel kefaletten dolayı mesul olacaksınızdır bu durumu banka müşteri temsilcinizle konuşmanızı öneririm.

 199. slm size sorum ortaklaşa 1 arkadaşla şirket açtık 2010 yılında ben şirketin 3 /1 ortak olmuştum
  5 bankada şirket adına kredi çekti ortağım ben de kefil olarak imza attım 2012 yılında şirketle ilişkimi kestim şirkete cekilen kredilerde sorumlu olurmuyum şirketten ayrıldıgım tarihte noterde ilşki kesme ve sicil kaydın da belgeler var şirketle ilişkimi kestigime dair bir işime yararmı bu belgeler arkadaş 2016 yılında iflas ettti suan adıma acılan icra lar var ne yapmam lazım kefiligim ne zaman duşer

  • Merhaba,
   kişisel kefalet vermişseniz kredilerden sorumlu olursunuz burada ayrıca genel kredi sözleşmesine kefil olup olmadığınızıda kontrol edin

 200. Slm ben mehmet bir bankaya borcum var oduyorum yalniz kefil olmuştum birine oda borcunu odememis maasima haciz koyacaklarını soylediler koyabilirlermi

 201. Merhaba ben birisine kefil olmuştum arkadaş daha sonra bankaya gidip bu borcu yapılandırmiş benim haberim yok bu durumda benim kefillik durumum devam ediyormu veya ne yapmam lazım kefil olduğum arkadaş ödemelerinde bazı sorunlar yaşıyor bankaya ben artık kefil deilim benden habersiz yapılandırılan borca kefil deilim diye bilirmiyim.
  TEŞEKKÜRLER

  • Halil bey merhaba,
   borcu yapılandırmak kefillik sorumluluğunuz düşürmez kefillikten çıkmak için bankanın asıl borçludan başka bir kefil alması halinde sizin azliniz söz konusu olabilir bunuda asıl borçlu ile bankaya gidip sizin kefilliğinizin kaldırlması ile yapabilirsiniz

 202. slm genel kredi söşleşmesi ne kefil olmusum

 203. Merhabalar, Bizim soyle bir sorunumuz var. Babam birisine kefil oldu. Kefil olarak evimizi gosterdi. Kefil olunan kisi ise tarim kredisi yani hayvancilik kredisi aldi devletten. 5 yil icinde odeyecekti fakat simdi yaklasik 8 yil olmak uzere ve her yil odeyecek miktari bilerek ertelettiriyor. Yani anlayacaginiz bilerek odemiyor ve bizim yani kefil odemek zorunda kalacak. Sormak istedigim biz kefillikten nasil cikabiliriz bir yolu var midir? Cunku kefil olan kisi bilerek odemiyor simdiye kadar bu kisi artik iyi niyetli olmadigi belli. Parasi oldugu halde her yil ertelettiriyor. Tesekkur ederim.

 204. Slm ben mehmet kefil oldum banka da atiyorum 3 yilligina kefioldum diye imza atarsam o sure zarfinda borcunu odemesse ben kefillik ten dusermiyim saygilar

 205. merhaba efendim arkadaşıma açık senet kefil oldum borcunu ödemiyor ve senet avukata verilecek sizce bana ne olur

  • Hüseyin bey merhaba,
   kefil asıl borclu gibi mesuldür kefil ödeme yaparsa asıl borcluya rucu edip ödediğini ondan talep edebilir

 206. hocam bir mağazadan arkadaşla hesap açtık hesap açarken ikimizinde kimliğini ve imzasını aldılar.arkadaş televizyon almak istedi vermediler.benim hesaptan aldık.daha sonra bu arkadaş borcunu ödemedi ve aradan 1,2 ay sonra laptop aldım bu defa da benim kendi hesabımdan aldığım laptop’u mağaza benim bilgim ve beyanım olmadan bana borç takan arkadaşa teslim etmişler.onu da ödedim mağazayla hesabımı kapattım bana hemen senet veremeyiceklerini daha sonra adrese geleceğini beyan ettiler.gel zaman git zaman senedim gelmedi..ve aradan 1 yıl sonra bu adam bu sefer de kendi hesabından 3000 bin lira’ya motorsiklet alıyor. 1,5 yıl taksit ödemiyor.. ve beni aradılar bu hesaba kefilsiniz diye 2 yıl oldu arada sırada arayıp duruyorlar..bende kendilerine benim borcum olmadığını senedimi vermediklerini ve benim malımı başkasına verip beni mağdur ettiklerini beyan ettim.acaba bana icra takibi yapılırmı yukarıdaki icra kanunun ilgili maddesinde 6 ay içerisinde alacaklı kefile bilgi vermelidir diyor.. bana 1,5 yıl sonra bilgi verdiler…

  • Enes bey merhaba,
   kefalette alacaklı asıl borçludan alacağını tahsil edemediği durumlarda kefile rucu eder. fakat hukuk sistemimizde zaman aşımı süreleri vardır sizin vakanızdaki zaman aşımı sürelerini belgeler üzerinde bir hukukcunun inceleyerek sizi yönlendirmesi daha doğru olacaktır ben bir hukukcu olmadığım için sizi hatalı yönlendirmek istemem

 207. Ben arkadaşıma kefil oldum toplamda 48bin liralık bir ödeme kalmış. terör nedeniyle 1 yıl ertelenmişti taksitler bu ay taksidi ödemesi gerekiyor ancak kendisi kaçmış ve 1 yıldır görünmüyor. ben memurum 1 kişi daha memur diğeri ise esnaf olarak 3 kişi kefiliz ve 1 ev ipotek edilmiş. taksit yatırılmayacak muhtemelen ve bunun sonucunda neler olacak. İlginiz için şimdiden çok teşekkür ederim.
  yazdıklarıma ek olarak adıma sadece oturduğum ev var. maaşım icralık benden evimi alırlar mı?

  • Abdülkadir bey merhaba,
   bu konudaki sorular hukuki nitelikli sorular bu yüzden bir avukatın cevaplaması daha doğru ama size faydalı olabilmek adına bilgim dahilinde düşüncelerimi aktarayım;anladığım kadarı ile asıl borçlu yok borç karşılığındada bir gayrimekül ipoteği ve üç kefil var alacaklı borcu asıl borçludan tahsil edemez duruma gelirse kefillere rucu edebilir sanırım bunuda yapmışlar ki maaşınıza haciz gelmiş alacaklı alacağını bu şekilde tahsil yoluna devam edebilir ama alacağının tahsili için ipoetli evin satışınıda isteyebilir.
   Bu durumda ipotekli ev size aitse önerim alacaklı avukatları ile görüşüp borcu yapılandırmak ve ödemek bu yolla adınıza ipotekli evi koruma şansınız olabilir.
   Sonrasında ödediğiniz borçlar için alacaklıya siz rucu edebilirsiniz

 208. merhabalar
  ben bir arkadaşıma kefil oldum işleri bozuldu borcu ödeyemez hale geldi ve benim maaşıma haciz işlemleri başlatıldı şuan 2. sıradalar
  bu kefillikte borçlu olan arkadaşım mal varlığı var ARSA ve ARAÇ (27500TL değerinde)
  borç ise anapara 13.500tl faizi ile 33.800tl gibi bir rakam olduğunu beyan ettiler 4yılda bu kadar faiz işlermi ..???
  geçtik
  şimdilerde ise destek varlık yönetim firmasına devrolmuş durumda ve 2000tl gibi bir rakam reklif ettim kabul etmediler
  4 yıldır rehinli olan ARAÇ ve ARSALAR satılmış olsa bütün borcu fazlası ile kapatmaya yetiyor
  bu kefillikten nasıl kurtulurum
  bu kefillik yüzünden elim kolum bağlanmış durumda ne yapmalıyım bir çıkış yolu varmıdır

  • Ayhan bey merhaba,
   öncelikle Allah yardımcınız olsun benim size önerim icra hukuku çalışan bir avukatla görüşüp varlık fonu şirketi ile onun görüşüp borçta mutabakat yapmanız doğru olacaktır borçta anlaşılmıyor ise ipoteklerin nakte cevrilmesine möüsade etsinler satıp borcunuzu ödeyin

 209. Nevzat bey selamın aleyküm ben bir arkadaşıma mağazadan aldığı eşyalar için kefil oldum 6000 tl küsür borcunun çoğunu ödemiş sadece 300 tl borcu kalmış ve arkadaşım hiçbir yerde yok evini taşımış telefonları iptal olmuş ulaşamıyorum ve bende kefil olduğum için 300 tl borç yüzünden avukatlık oldum icraya verecekler bense bu borcu ödemek istemiyorum asıl borçluyu bulmak yerine borcu benden istiyorlar faizleriyle okadar zaman geçmiş bena hiç haber vermediler aramadılar şimdi arayıp bana avulatlık olduğumu söylüyorlar. Ben bu borcu ödemek istemiyorum eşim duysa beni mahfeder ben çalışmıyorum eşimede söyleyemem ne yapabilirim bana bir akıl verin bo yardımcı olun lütfen

  • Aleyküm selam,
   sorunuzun cevabı bir yargıtay kararında şu şekilde verilmiş

   YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS: 2013/35629 KARAR: 2014/1380
   Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine gereği görüşülüp düşünüldü:
   Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla yapılan iki takipte icra kefili zamanaşımı nedeniyle takiplerin iptalini talep etmiş olup, mahkemece 07.07.2011-17.01.2012 tarihleri arasında 6 aylık zamanaşımı süresinin dolduğundan bahisle icranın geri bırakılmasına karar verilmiştir.
   İcra kefillerinin taahhüdü kambiyo taahhüdü niteliğinde bulunmadığından, onlar bakımından uygulanacak zamanaşımı, kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takipte dayanak belge için Türk Ticaret Kanunu’nda öngörülen zamanaşımı süresi değildir. İcra kefilinin borcunun icra kefaletinden kaynaklandığı, icra kefaletinin ise İİK’nun 38. maddesinde belirtilen ilam niteliğinde bulunduğu tartışmasız olup, bu gibi hallerde İİK’nun 39. maddesinde belirtilen 10 yıllık zamanaşımının uygulanacağı tabiidir.

   • Selamın aleyküm Nevzat Bey
    Ben yazdığınızdan pek birşey anlayamadım! 🙁
    Biraz daha açıklayıcı olursa sevinirim!
    Benim bu borcu ödemem mecburmu ödemelimiyim ödemesemde olurmu?
    Ödemesem ne olur bana icra dediler bana icra gelirmi?

 210. Merhaba efendim kolay gelsin ben budan 1 yıl önce motor aldım iş yeri patronum senet üzerinde zincirleme kefil ben bu senetleri potronum paramı ödemesede bir cok zamanını ödedim sonra kenara sıkıstım 3 ay ödeyemedim yeni senet yaptırdık kalan borcum 2300 tl iken 5100 tl oldu ve ben 3100 tl sini daha ödedim 2000 tl borcum kadlı ama iş yerimden paramı alamadım ve ben onlara magdur olmak istemezken onlar beni dahada magdur etti her konuda şimdi işsizim ve başka yerlere işe giremedim suanda bu parayı ödemekte zorluk cekiyorum ve acıkcası kefilim ödemsinide istemiyorum değil ben bu parayı ödeyecek ne mağaşım nede üstüme bir varlık mal var ben ödemezsem bu borcu kefilden tahsil edilir mi yoksa benim başım mı yanar sadece

  • Birkan bey merhaba,
   borcu asıl borçlu ödemezse alacaklı kefile gidebilir ve ondan tahsil edebilir

   • Nevzat bey peki şimdi benim ödeme durumum yok kefilimde bunu ödemezse? durum noluyor ben bu yüzden hapis yatarmıyım bildiğim kadarıyla taüt vermedigimiz sürece hapis para borcu yüzünden yaptırım uygulanamıyor kefilim hem cafe sahibi hem devlette ögretmen

 211. merhaba ben bir arkadaşıma bilgisayar için kefil oldum red ettiler sonra kendi hesabımdan alışveriş yaptım. düzenli ödemeleri bitirip hesabımı kapattım bir yıl sonra bu arkadaş kendi hesabından bilgisayar almış hiç bir taksidini ödememiş 2 yıl sonrada bana haber yolluyorlar ,telefonla ,bu bilgisayara kefildiniz diye anlaşılan ilk bilgisayara kefil olunca tüm hesaba kefil yapmışlar..böyle bir şey olabilirmi sürekli beni rahatsız ediyorlar..

  • Emrah bey merhaba,
   bu konu hukuki bir konu bir avukata danışmanızda fayda var fakat bildiğim kadarı ile şunu söyleyebilirim.
   İmzaladığınız sözleşme genel kredili alışveriş sözleşmesine kefalet ise bu borcu sizden talep edebilirler size önerim öncelikle ne imzaladığınızı kontrol edin

 212. merhaba ben 2014 yılında arkadaşıma eşya alınca kefil oldum ve son 2 taksidini ödememiş avukatlık olmuş
  ve ben sigortalı olduğum için kefil oldum alan kişi ben ödedim diyo ama makbuz vermedi mağaza diye belirtiyor ama avukattA Kefilden alınacak diyor ne yapmam gerekiyor bu durumda yardımcıı olabilirmisiniz

  • Betül hanım kefil asıl borçlu gibi sorumludur alacaklı alacağı için kefile haciz yapabilir borç ödenmiş ise ispatı gerekir ispatlanamaz ise bu borç için takibat yapılabilir ben mutlaka takip etmenizi borç ödendi ise borcu yoktur yazısı almanızı öneririm

 213. merhaba,ben bir mağazada hesap açtım açarkende arkadaşa kefillik istediler i alışveriş için fakat vermediler vede sözleşmede el yazımla şukadara bukadara kefilim diye bir imzamda olmadı 3,5 yıl oldu 6 ayda bir arıyorlar..yok siz hesaba sınırsız kefilsiniz oyuzden diyor 3 bin lira olmuş 12.bin bunu ödemesseniz icra gelecek diyorlar sonuç ne olur nevzat bey tşk

 214. mücahit barbaros

  Selamünaleyküm Nevzat Bey. Eşimin annesi vefat etti. Kayın peder biraz alkole düşkün biri olduğu için kefil olup kendini riske sokarsa diye, eşim çok endişe duyuyor. Kayın pederin başkalarına kefil olup kendini riskli bir duruma sokmasının önüne geçecek hukuki bir tedbir var mıdır acaba? Teşekkür ederim.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir