Ana Sayfa / Kanunlar / Borçlar Kanunu / Yeni Borçlar Kanunun Değişen Dili

Yeni Borçlar Kanunun Değişen Dili

res6-300x200Zamanın baş döndürücü bir ivmeyle hızlandığı ve değişimin çok hızlı yaşandığı bir dönemde yaşıyoruz. Toplumsal ihtiyaçlar da sürekli şekil ve öz değiştirmektedir.  Böylesine esaslı ve kapsamlı bir değişim sürecinde yasaların değişmesi de kaçınılmazdır. 818 sayılı borçlar kanununun dili, 6098 sayılı kanunda arılaştırılarak Türkçeleştirilmiştir. 22 Nisan 1926’da yürürlüğe giren 818 sayılı Borçlar Kanunu dönemin hal ve şartları nedeniyle, içerisinde Arapça ve Farsça gibi yabancı kelimeleri barındırmakla kalmamış, bugüne göre oldukça ağır bir lisan kullanılmıştı. İşte bu nedenle, dil konusunda yeni yasa, eskisine göre daha anlaşılır ve sade şekilde düzenlenmiştir. Yeni kanunun Türkçeleştirilmesi konusunda farklı görüşler ile karşılaşmaktayız.

  •  Borçlar Kanunu Tasarısı Komisyon Üyesi Prof. Dr. Haluk Burcuoğluna göre Yeni Borçlar Kanunu Ortaokul öğrencisinin bile okuyunca anlayabileceği bir haldedir derken
  • Eleştiren görüş ise, yeni kanunda Türkçeleştirme işlemleri yapılırken Müteselsil, Temlik ve Mütemerrit gibi bazı hukuk terimlerinin doğru Türkçeleştirilmediği, gerek içtihatlarda gerekse doktrinde bu hukuk terminolojisi yerleştiği, bu sebeple de yeni yasanın dilinin ve yapılan Türkçeleştirme işleminin isabetsiz olduğu görüşünü savunmaktadırlar.
  • Bana göre ise yeni borçlar kanunu eskisi ile kıyaslanmayacak kadar sadeleşmiş dili basitleştirilmiştir. En azından okuduğunuz bir bölümü sözlüğe ihtiyaç duymadan anlayabileceğiniz bir hale gelmiştir.

Yeni borçlar kanunumuzda değişen kavramları bir gözden geçirelim

Yenilenen kavram ve kelimeler
Akdin in’ikadı : Sözleşmenin kurulması Mudi : Saklatan
Akit : Sözleşme Mürururzaman : Zaman aşımı
Alacağın temliki : Alacağın devri Müstevdi : Saklayan
Ariyet : Kullanım ödüncü Naşir : Yayımcı
Bey’i bil vefa : Geri alım hakkı Nef’i : Yarar
Borç Münaseti : Borç İlişkisi Neşir mukavelesi : Yayın sözleşmesi
Gabin : yanılma Rızadaki fesat : irade bozukluğu
Gaipler arasında : Hazır olmayanlar arasında Rukunlar : Unsaurlar
Iztırar hali : Zorunluluk hali Selahiyeti natık vesika : Yetki belgesi
icazet : Onama Semen : satış bedeli
İçap : Öneri Şuf’a hakkı : Önalım hakkı
İkrah : korkutma Tahriri şekil : Yazılı şekil
İlan suretiyle vaat : İlan yolu ile ödül sözü verme Taksimli kabil olmayan : Bölünemeyen borç
İlliyet : Nedensellik Taliki şart : Geciktirici koşul
İltizamsız icap : Bağlayıcı olmayan öneri Tecdit : Yenileme
İnfisahi şart : Bozucu koşul Tediye : ödeme
İstirdat : Geri alma Temerrüt : direnim
Karz : Tüketim ödüncü Vedia  akdi : Saklama sözleşmesi
Kaydi hayat ile irad : Ömür boyu gelir Yediemine tevdi : Güvenilir kişiye bırakma
Zamanı rücu : Cayma şartı
Muhalülaleyh : Havale ödeyicisi Zımmi Kabul : Örtülü Kabul
Muhalünleh : Havale alıcısı
Muhil : Havale eden
Türkce tam karşılığı olmayan korunan kelimeler
Feragat
Muacceliyet
Menfaat
Müteselsil
Halafiyet
Rucu
Mahsup
Takip
Fer’i
Miktar
Tahsil
Butlan
Tazminat
İfa
İbra
Kısmi  ifa
İradi devir
Zilyetlik

Hakkında nevzaterdag

Check Also

Kurumların Vergisi Oranı Yüzde Yirmibeş

Bilindiği üzere, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32. maddesinin birinci fıkrasında (2023 yılı ve izleyen …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir