Home / Finans / Bankalar Artık Nakit Çekim Ücreti Alabilecek

Bankalar Artık Nakit Çekim Ücreti Alabilecek

nevzat-erdag-390-bankaYargıtay 13. Hukuk Dairesi 2015/1078 esas 2015-4198 no.lu kararında;  kredi kartından çekilen nakit avans komisyonunun iadesine ilişkin istemin reddine karar verdi. Kararda, “kredi kartından çekilen nakit avans komisyonunu, hukuka uygun buldu”.  6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu’na göre çıkarılan Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te; ücret alınması mümkün olan ek-1 numaralı “ürün ve hizmet sınıflandırması” listesinde, kredi kartlarıyla ilgili “nakit avans çekim ücreti” alınabileceğinin belirtildi.

Yargıtay’ın Bu kararında Hukuki Dayanak Nedir?

Bildiğiniz gibi; 28 Kasım 2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Mayıs 2014’de yürürlüğe girdi.

Bu Kanun, bankalara ödenen kredi kartı ücretleri, hesap işletim ücretleri, dosya masrafları gibi faiz dışı ücretlerle ilgili olarak yeni bir hüküm getirdi. Kanunun 4/3. maddesi ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) bu hususlarda; “bu Kanunun ruhuna uygun olarak ve tüketiciyi koruyacak şekilde” düzenleme yapma yetkisi tanındı.

Bunun üzerine BDDK tarafından bir yönetmelik çıkarıldı. Bu yönetmelik, 3 Ekim 2014 günkü  29138 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, “Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”  adı ile  yürürlüğe girdi.

Bu yönetmelik ile ;

Tüketicilerden alınan kredi masrafı, kart ücreti, hesap işletim ücreti gibi ücretlerin alınmasına hukukumuzda ilk defa açıkça hukuki zemin hazırlandı. Zaten tüketicilerden faiz geliri elde eden, tüketicilerin kullandığı kartlarla yaptıkları alışverişlerden komisyon kazanan bankalar, buna ilaveten aşağıdaki ücretleri de tahsil etmeye yetkili kılınmışlardır.

Yönetmelik ekinde, tüketicilerden alınabilecek ücretler aşağıdaki şekilde belirtiliyor:

 • Bireysel kredilerde Tahsis Ücreti,
 • Bireysel kredilerde Ekspertiz Ücreti,
 • Bireysel kredilerde Taşınır ve Taşınmaz Rehin Tesis Ücreti,
 • Hesap İşletim Ücreti,
 • Para Çekme Ücreti,
 • Elektronik Fon Transferi Ücreti,
 • Havale Ücreti,
 • Swift Ücreti,
 • Kredi Kartı Yıllık Üyelik Ücreti,
 • Kredi Kartı Ek Kart Yıllık Üyelik Ücreti,
 • Kredi Kartı Kart Yenileme Ücreti,
 • Kredi Kartı Nakit Avans Çekim Ücreti,
 • Kiralık Kasa Ücreti,
 • Kampanyalı Ürün veya Hizmetler Ücreti,
 • Fatura Ödeme Ücreti,
 • Arşiv – Araştırma Ücreti,
 • Onaya Bağlı Bildirim Ücreti,
 • Başka Kuruluş ATM’sinden Yapılan İşlem Ücreti,
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yapılan Ödemeler,
 • Üçüncü Kişilere Yapılan Ödemeler.

Yönetmeliğin 6/1. maddesinde  “Bu Yönetmelik ve ekinde yer alanların dışında herhangi bir ürün veya hizmet için ücret alınamaz“ hükmü de konuldu.

Şimdi yönetmeliğin getirdiği bazı önemli düzenlemelere kısaca bakalım:

Ücret Alınmasının Şartları Nelerdir?

Yönetmeliğin bu husustaki düzenlemeleri şöyle:

Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 5/3. Maddesinde; “Sözleşmeler kapsamında ücret alınabilecek her bir ürün veya hizmet için finansal tüketicinin onayının alınması zorunludur. Kuruluşlar tarafından finansal tüketicinin onayının alındığı ispat edilemediği takdirde, onay alınmamış sayılır “

Banka ve Kredi Kartı Ücretleri

Bu husus yönetmeliğin 11. maddesinde şu şekilde anlatılmıştır:

 1. Kart çıkaran kuruluşlar, yıllık üyelik ücreti ve benzeri ad altında ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartı türü sunmak zorundadır.
 2. Finansal tüketicinin kredi kartı iptal talepleri, ilgili kredi kartıyla ilişkilendirilen herhangi bir borç bakiyesi bulunduğu gerekçe gösterilerek reddedilemez.
 3. Banka kartları ile sanal kredi kartlarından yıllık üyelik ücreti alınamaz.
 4. Asıl karta bağlı olarak sunulan her bir ek kredi kartının yıllık üyelik ücreti, asıl kartın yıllık üyelik ücretinin yüzde ellisini geçemez.
 5. Kredi kartı yıllık üyelik ücreti, ancak finansal tüketiciyi borçlandırıcı nitelikteki ilk kullanımı müteakip ve yıllık olarak tahakkuk ettirilebilir.
 6. Kesintisiz olarak, en az yüz seksen gün süreyle hareket görmeyen kredi kartları hareketsiz kart kabul edilir ve bu kartlara hareketsiz kaldığı müddetçe yıllık üyelik ücreti yansıtılamaz.
 7. Hareketsiz kartlarda tahsil edilemeyen kredi kartı yıllık üyelik ücretleri, tahakkuk tarihinden itibaren en fazla son on iki aylık dönem için sonradan tahsil edilmek üzere bekletilebilir. Bu dönem zarfında yıllık üyelik ücretlerinin tahsili için icra takibi yapılamaz. Bu ücretler için faiz veya kâr payı işletilemez ve Kredi Kayıt Bürosu ile Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi bildirimleri yapılmaz.
 8. Hesap özeti gönderimi, sanal kart oluşturma ve kullanımı ile, bir takvim yılı içerisinde kayıp, çalıntı ve benzeri nedenler dolayısıyla gerçekleştirilen iki adete kadar kart yenileme karşılığında ücret alınamaz.

Bu yeni düzenlemelerden önce, kart ücreti, hesap işletim ücreti, kredi masrafı gibi ücretlere ilişkin bankalar tarafından sözleşmelere konulan kayıtlar, Yargıtay tarafından “haksız şart” olarak kabul edilebilmekte ve geçersiz sayılabilmekteydi.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin bu konuda tüketici lehine verilmiş birçok kararı mevcuttu.

Bundan böyle yukarıda son aktardığım Yargıtay kararındakine benzer bir olayda, mahkeme bu masrafların zorunlu, belgeli, makul olması şartını arayamayacak, sadece miktar bakımından BDDK’nın belirlediği limit dâhilinde olup olmadığına bakacaktır.

Çünkü: artık Tüketici Kanunu’na dayanılarak çıkarılmış bir yönetmelikle, bu ücretlerin tüketicilerden tahsil edilmesine açıkça devletimiz izin vermiştir. Mahkemelerin bu düzenlemelere rağmen farklı bir yorum yapması, bu şartları eskisi gibi “haksız şart” olarak kabul etmesi artık zor görünmektedir.

Tüm toplumu ilgilendiren bu konuda bir düzenleme yapılması gerekiyordu. Düzenleme yapıldı, ancak tüketicinin hukuki konumu iyiye değil, kötüye gitti. Bankaların aldığı tüm ücretler hukukî dayanağa kavuşturulmuş oldu.

About nevzaterdag

Check Also

Cep Telefonuyla Konuşmak Haklı Fesih Sebebi Olabilir Mi?

  Benzer YazılarÇalışma Koşullarında Değişiklik İşçiye Sözleşmeyi Fesih Hakkı Verir mi?İşçinin Maillerine İşveren KontrolüHasta Olmadan …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir