Ana Sayfa / Gündemden / Kadın Çiftcileride Kapsayan Kırsal Kalkınma Destekleri Geldi

Kadın Çiftcileride Kapsayan Kırsal Kalkınma Destekleri Geldi

 

28 Temmuz 2020 tarihli 31199 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı” yayınlandı

Kararla 1 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2025 döneminde, kırsal alanda ekonomik, sosyal ve altyapısal gelişimi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı artırmak, gelirleri çoğaltmak ve farklılaştırmak amacıyla ihracata yönelik yatırımlar ve üretici örgütleri ile kadın ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere, gerçek ve tüzel kişilerin tarıma dayalı ekonomik ve kırsal ekonomik altyapı faaliyetlerine yönelik yatırımları için yapılacak hibe ödemelerine ilişkin hususlar düzenlendi.

Desteklenecek Yatırım Konuları ve Nitelikleri

 • Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, depolanması ve paketlenmesine yönelik yatırımlar.
 • Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar.
 • Tarıma dayalı ekonomik yatırım konuları arasında bulunan tesislerin enerji ihtiyacının karşılanmasında kullanılmak üzere; yemlenebilir enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya lisanssız elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgâr enerjisinden lisanssız elektrik üreten tesisler.
 • Su ürünleri yetiştiriciliği yapılmasına yönelik yatırımlar.
 • Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar,

Kapsadığı Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırım Konuları

 • Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri.
 • Arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar.
 • Bilişim sistemleri ve eğitimi.
 • El sanatları ve katma değerli ürünler.
 • İpek böceği yetiştiriciliği.
 • Su ürünleri yetiştiriciliği.
 • Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler için makine parkları.
 • Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği.

Kırsal Kalkınma yatırırım destekleri ile küçük aile işletmeleri kapsamında ve özellikle genç (18-40 yaş) ve kadın çiftçilerimize 2021-2025 döneminde bitkisel ve hayvansal ürünlerin işlenmesi (meyve sebzelerin dondurulması, kurutulması, konserve, reçel, erişte vb.),konularda  %50 hibe destek verilecek.

Desteklerin Genel Şartları

 1. a) Yeni yatırımlar.
 2. b) Kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırımlar.
 3. c) Kapasite artırımı, modernizasyon ve/veya teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar.

Yatırımcılar, bu Karar kapsamında tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ve kırsal ekonomik altyapı yatırımları konularında ülke genelinde her proje kabul döneminde bir adet proje başvurusunda bulunabilirler.Yatırım konularına ilişkin usul ve esaslar, tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ve kırsal ekonomik altyapı yatırımları hakkında çıkarılan tebliğler ile belirlenir.

Proje Toplam Tutarları ve Destekleme Oranları

 • Tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ile kırsal ekonomik altyapı yatırımlarına hibeye esas proje tutan üst limitinin %50’sine kadar hibe yoluyla destek verilir.
 • Proje bütçesi, katma değer vergisi (KDV) hariç hazırlanır.
 • Hibeye esas proje tutarı üst limitleri tebliğ ile belirlenir.
 • Hibe ödemesi yapılabilmesi için hibe sözleşmesi imzalanması şarttır.

Finansman ve Ödemeler

 • Bu Karar uyarınca yapılacak ödemeler için gerekli kaynak, ilgili mali yıl bütçe kanunu ile tahsis edilen ödeneklerden karşılanır ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla ödenir.
 • C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye, bu Kararın uygulanması ile ilgili yapılan nakdi ödeme tutarının %0,2’si oranında hizmet komisyonu ödenir.
 • Bu Karar kapsamında yapılan proje başvurulan, ilgili yıl Bakanlık bütçesinde yer alan ödenek çerçevesinde değerlendirilir.
 • Yatırımcıların proje kapsamındaki ödemelerini devlet bankaları şubelerinde açacakları hesaplardan havale veya EFT ile yapmaları zorunlu olup, proje uygulama sürecinde yatırımcılardan proje faaliyetleri için masraf tahsil edilmez.

Desteklemeden Yararlanamayacak Olanlar

 • Bu Karar kapsamındaki hibe desteklemelerinden, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kaynaklarından finansman sağlayan veya bağlantısı olan gerçek veya tüzel kişiler yararlanamaz.
 • Bu Karar kapsamındaki hibe desteklemelerinden yararlanamayacak olanlara ilişkin diğer hususlar tebliğ ile düzenlenir.

Denetim ve Cezai Hükümler

 1. Bu Karar kapsamındaki hibe destekleme ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri Bakanlık alır.
 2. Haksız şekilde yapıldığı tespit edilen destekleme ödemeleri ile ilgili alacaklar, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.
 3. Destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç haksız yere yararlandığı tespit edilen yatırımcılar, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmaz.

Yürülük Tarihi

Karar, 1 Ocak 2021’de yürürlüğe girecek.

Hakkında nevzaterdag

Check Also

KDV Tevkifat Uygulamasında Değişiklik Yapıldı!

             Benzer YazılarBorç Yapılandırma Yasasının Detayları 2Ev Hizmetlerinde Çalışanlarda Sigortaİthal Edilen …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir