Ana Sayfa / Kanunlar / İş Kanunu / Kıdem Tazminatı Hakkında Bilmemiz Gerekenler

Kıdem Tazminatı Hakkında Bilmemiz Gerekenler

res23-300x200Kıdem tazminatı,  İş Kanununda gösterilen fesih hallerinde, en az bir yıllık çalışması olan işçiye veya işçinin ölümü halinde de işçinin geride kalanlarına işveren tarafından ödenmesi gereken paradır.

Kıdem tazminatı müessesesi;  İş Kanunu’na işçilerin gelir ve iş güvenliğini sağlayıcı , gereksiz işten çıkarmaların işçiyi olumsuz etkileyecek durumların ortaya çıkmasını önleyici, işverenlerin sıradan ve önemsiz nedenlerle işçi çıkarmalarını frenleyici ve aynı zamanda iş yerinde liyakat la, sadakatle, özveri ve başarı ile çalışarak hizmet etmesi nedeniyle işçiye yıpranması karşılığı bir ödül olması bağlamında getirilmiştir.

Bilindiği üzere 10.06.2003 tarih ve 25134 nolu Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanununun 120. maddesi, 1475 sayılı eski İş Kanununu “kıdem tazminatının düzenleyen 14. madde hariç “ yürürlükten kaldırmıştır. Yani, kıdem tazminatı halen eski 1475 Sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesindeki esaslara göre ödenmektedir. Zira, 4857 Sayılı Yeni İş Kanununun Geçici 6. maddesi “ Kıdem tazminatı fonunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar işçilerin kıdemleri eski İş Kanununun 14. maddesi hükümlerine göre saklıdır.” hükmüne yer vermiştir.

Kıdem Tazminatının Ödenebilmesinin Koşulları 

1475 sayılı eski İş Kanunu’nun bugün yürürlükte olan 14. maddesine göre, kıdem tazminatına hak kazanma şartları şöyle sıralanabilir:

1-      4857 Sayılı İş Kanuna tabi bir işçinin bulunması,

2-      İşçinin o işveren emrinde en az bir yıl çalışmış olması,

3-      İş akdinin, İş Kanununda belirtilen biçimde sona ermesi,

 1. İşveren tarafından 4857 sayılı İş Kanunun 25. Maddesinin II numaralı bendinde gösterilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri nedenlerle dışında hizmet akdinin feshedilmesi durumunda,
 2. İşçi tarafından 4857 Sayılı İş Kanunun 24. maddesinde sayılan nedenlerden dolayı iş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda,
 3. Muvazzaf askerlik hizmetinin ifası için iş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda,
 4. İşçinin bağlı bulunduğu kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme alması amacıyla iş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda,
 5. Kadın işçinin evlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde kendi rızası ile iş akdini sona erdirmesi durumunda,
 6. İşçinin ölümü sebebiyle iş sözleşmesinin son bulması durumunda

Kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi veya işçinin ölümü sebebiyle son bulması hallerinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır

4-      506 Sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun Geçici 81 inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle işçi kıdem tazminatı almaya hak kazanır. Bu maddeyi şöyle açabiliriz

 •   Kadın ya da erkek en az 4500 günü olanlar, işlerinden ayrılıp evlerinde emekliliği beklemek için SGK’dan yazı alıp işverene vererek aynı gün işyerlerinden kıdem tazminatlarını alıp ayrılabilirler
 •  İster kadın olsun ister erkek en az 15 yıldan beri sigortalı olması ve en az 3600 gün sayısını tamamlayanlar, emeklilik yaşlarını beklemek için SGK’dan yazı alıp işverene vererek aynı gün işi bırakıp işyerinden kıdem tazminatı alarak ayrılabilirler.

Önemli Noktalar 

 • İşçilerin kıdemleri, hizmet akdinin devam etmiş veya fasılalarla yeniden akdedilmiş olmasına bakılmaksızın aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde çalıştıkları süreler göz önüne alınarak hesaplanır.
 • İşyerlerinin devir veya intikali yahut herhangi bir suretle bir işverenden başka bir işverene geçmesi veya başka bir yere nakli halinde işçinin kıdemi, işyeri veya işyerlerindeki hizmet akitleri sürelerinin toplamı üzerinden hesaplanır.
 • İşyerinin devri veya herhangi bir suretle el değiştirmesi halinde işlemiş kıdem tazminatlarından her iki işveren sorumludur. Ancak, işyerini devreden işverenlerin bu sorumlulukları işçiyi çalıştırdıkları sürelerle ve devir esnasındaki işçinin aldığı ücret seviyesiyle sınırlıdır.
 • 12.07.1975 tarihinden evvel işyeri devrolmuş veya herhangi bir suretle el değiştirmişse devir mukavelesinde aksine bir hüküm yoksa işlemiş kıdem tazminatlarından yeni işveren sorumludur.
 • T.C. Emekli Sandığı Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanununa veya yalnız Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olarak sadece aynı ya da değişik kamu kuruluşlarında geçen hizmet sürelerinin birleştirilmesi suretiyle Sosyal Sigortalar Kanununa göre yaşlılık veya malullük aylığına ya da toptan ödemeye hak kazanan işçiye, bu kamu kuruluşlarında geçirdiği hizmet sürelerinin toplamı üzerinden son kamu kuruluşu işverenince kıdem tazminatı ödenir. Bu maddede belirtilen kamu kuruluşlarında işçinin hizmet akdinin evvelce bu maddeye göre kıdem tazminatı ödenmesini gerektirmeyecek şekilde sona ermesi suretiyle geçen hizmet süreleri kıdem tazminatının hesabında dikkate alınmaz.
 • Aynı kıdem süresi için bir defadan fazla kıdem tazminatı veya ikramiye ödenmez.
 • Kıdem tazminatının hesaplanması, son ücret üzerinden yapılır. Parça başı, akort, götürü veya yüzde usulü gibi ücretin sabit olmadığı hallerde son bir yıllık süre içinde ödenen ücretin o süre içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama ücret bu tazminatın hesabına esas tutulur.
 • Tazmi nata esas ücret, işçinin işten ayrılma tarihi ile hesaplanır.
 • Kıdem tazminatına esas olacak ücretin hesabında ücrete ilaveten işçiye sağlanmış olan para ve para ile ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan menfaatler de göz önünde tutulur.
 • Kıdem tazminatının zamanında ödenmemesi sebebiyle açılacak davanın sonunda hâkim gecikme süresi için, ödenmeyen süreye göre mevduata uygulanan en yüksek faizin ödenmesine hükmeder. İşçinin mevzuattan doğan diğer hakları saklıdır.
 • Kıdem tazminatı ile ilgili 30 günlük süre hizmet akitleri veya toplu iş sözleşmeleri ile işçi lehine değiştirilebilir.
 • İşçinin ölümü halinde yukarıdaki hükümlere göre doğan tazminat tutarı, kanuni mirasçılarına ödenir.
 • Kıdem tazminatından doğan sorumluluğu işveren şahıslara veya sigorta şirketlerine sigorta ettiremez.

 Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır? 

nevzat-erdag-368-kira-geliri

1475 sayılı İş Kanunu’nun halen yürürlükte olan kıdem tazminatı ile ilgili 14 üncü maddesinde; “…işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler içinde aynı oran üzerinden ödeme yapılır.“ hükmü vardır.

Kıdem tazminatının hesaplanması son brüt ücret üzerinden yapılır. Kıdem tazminatına esas olacak ücretin hesabında, son brüt ücrete ilaveten işçiye sağlanmış olan para ve para ile ölçülmesi mümkün olup bu son ücrete tekabül eden menfaatler hem ayni hem de nakdi olanları göz önünde bulundurulmalıdır.

Kıdem tazminatına eklenecek tutar hesaplanması için işçinin işten ayrıldığı tarihten geriye doğru bir  tam yıl içinde ödenmiş olanları toplanıp 365 güne bölünür ve sonra çıkan rakam 30 ile çarpılarak brüt ücret ilave edilir. Ancak, süreklilik arzetmeyen, cep harçlığı, bayram harçlığı gibi ödemeler kıdem tazminatına yansıtılacak nitelikteki ödemelerden değildir ve hesaplamaya dâhil edilmemelidir.

Kıdem Tazminatında Brüt Ücrete Eklenecek Ücret Ekleri Nelerdir ? 

 1. Sürekli olarak ödenen İkramiyeler,
 2. Sürekli olarak yapılan Yemek yardımı,
 3. Sosyal yardım zammı niteliğinde sürekli yapılan yardımlar.(Yıllık izin harçlığı, konut yardımı, aile yardımı, eğitim yardımı, giyim yardımı, sağlık yardımı, çocuk zammı, yakacak yardımı, erzak yardımı, Ulaşım yardımı, v.s.)
 4. Sürekli olarak verilen primler,
 5. Kasa tazminatı,

Kıdem Tazminatına Dahil Edilmeyecek Ödemeler 

 1. Askerlik yardımı,
 2. Bayram harçlığı,
 3. Bir defalık verilen ikramiyeler,
 4. Devamlılık göstermeyen primler,
 5. Doğal afet yardımı,
 6. Doğum yardımı,
 7. Evlenme yardımı,
 8. Fazla çalışma ücreti,
 9. Genel tatil ücreti,
 10. Hafta tatil ücreti,
 11. Hastalık yardımı
 12. İş arama yardımı,
 13. İzin harçlığı,
 14. jestiyon ödemeleri,
 15. Ölüm yardımı,
 16. Seyahat primleri,
 17. Teşvik ikramiyesi ve primleri,
 18. Yıllık izin ücreti,
 19. Yolluklar.
ÖRNEK KIDEM TAZMİNAT HESABI
Kıdem tazminatı almayı hak eden bir işçinin 1 yıl 1 ay 1 gün hizmeti bulunmaktadır. İşçinin kıdem tazminatı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır
İşçinin aylık brüt maaşı: 950 TL
Günlük ücreti: 950/30= 31,66 TL
İşçiye yılda iki aylık brüt maaş tutarında ikramiye verilmektedir: 950 x 2 = 1.900 TL
Günlük ikramiye: 1.900: 365 = 5,20 TL
Giydirilmiş günlük ücret: 31,66 + 5,20 = 36.86 TL
1 yıl için: 36.86 x 30 gün x 1 yıl  = 1.105,80 TL
1 ay için: 36.86 x 30 gün x 1/12 ay =   92,15 TL
1 gün için: 36.86 x 1 gün x 1/365 gün     =        3,07’ TL
     Toplam =  1201,02 TL
İşçiye yapılacak 1.201,02 TL kıdem tazminatı ödemesinden sadece 0,006 oranında (7,20 TL) damga vergisi kesilecektir. Kıdem tazminat ödemesinden gelir vergisi kesilmez.

Kıdem Tazminatında Yapılması Planlanan Değişiklikler
1475 sayılı iş kanunun 14. Maddesinin değişik son fıkralarında;

 1. İşveren sorumluluğu altında ve sadece yaşlılık, emeklilik, malullük, ölüm ve toptan ödeme hallerine mahsus olmak kaydıyla Devlet veya kanunla kurulu kurumlarda veya %50 hisseden fazlası Devlete ait bir bankada veya bir kurumda işveren tarafından kıdem tazminatı ile ilgili bir fon tesis edilir.
 2. Fon tesisi ile ilgili hususlar kanunla düzenlenir denmektedir.

Bu konuda 9. Kalkınma planı stratejisi içinde yer alan işgücü piyasası reformları olarak kıdem tazminatında değişiklik çalışmaları bulunmakta buna göre;

 1. Bir kıdem tazminatı fonu oluşturulacak.
 2. Fon içinde herkesin kendi hesabı ayrı ayrı tutulacak.
 3. Tüm çalışanların kendi şahsı adına açılmış bir hesapta kıdem tazminatı birikecek

Ne Amaçlanıyor ?

 1. Tasarruf oranlarına faydası olması. (bireysel emeklilik sistemi üzerinden çalışacak, tasarruf oranlarının artmasında faydalı olacak)
 2. Şirketlerin mali tablolarında reel olarak yer almasını sağlamak.

Hakkında nevzaterdag

Check Also

İş Kazasında Manevi Tazminat Hakkı Var mıdır?

Değişen teknoloji, sanayi, bilim sonucu iş kazası veya meslek hastalığına dayanan davalar giderek artmakta. Buna …

187 yorumlar

 1. Selamlar

  orneginizde toplam tutar yanlıs mı ?

  • Merhaba Selim bey toplam tutar doğru

   • acil ulaşıp gorusmem gerekıyor iş hukuku kanunu hakkında ne yapmam gerektıgını bılmıyorum. mahkemeye vermelıyım vermemelımıyım verırsem yenı ısyerımden cıkartacaklar vermezsem eskı ısyerını yolsuzluktan mahkemeye verdıler butun sıkıntılar ustume kalack.sımdıden tsk ler

   • Merhaba emekli oldum emekli ikin 1 yil daha ayni isyerinde calisdim tazminat hakkimi kaybetmismi oldum

    • Merhaba Servet bey,
     Her ne sebeple olursa olsun işçinin emeklilik öncesi hizmet süresi, kıdem tazminatının hesabında dikkate alınmaz. İşçi emekli olmuş, ancak kıdem tazminatı işveren tarafından ödenmemişse ve işçide halen işyerinde çalışmaya devam ediyorsa, işçinin emeklilik sonrası iş sözleşmesi de kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde son bulmuş ise kıdem tazminatının hesabında, emeklilik öncesi süre ile emeklilik sonrası süre birleştirilir.
     Emeklilik sonrası çalışmaya ilişkin iş sözleşmesi kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde son bulmamış ise kıdem tazminatı işçinin emekli olduğu tarihe kadar çalışmış olduğu süre dikkate alınarak hesaplanır.

 2. Bu ülke de çalışanların maaşları hiçbir zaman gerçek değerinden gösterilmiyor. Devlet bu gibi fonları oluşturup kasasını doldurmak istiyor.

 3. Merhaba
  Kıdem tazminatı konusunda 4500 günle birlikte 25 yıl sigortalılık şartı isteniyormuş. Bu doğru mudur yoksa güne bakılmıyor mu? SGK bana yazı verir mi?

  • Merhaba Serpil hanım,
   506 Sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde
   • Kadın ya da erkek en az 4500 günü olanlar, işlerinden ayrılıp evlerinde emekliliği beklemek için SGK’dan yazı alıp işverene vererek aynı gün işyerlerinden kıdem tazminatlarını alıp ayrılabilirler
   • İster kadın olsun ister erkek en az 15 yıldan beri sigortalı olması ve en az 3600 gün sayısını tamamlayanlar, emeklilik yaşlarını beklemek için SGK’dan yazı alıp işverene vererek aynı gün işi bırakıp işyerinden kıdem tazminatı alarak ayrılabilirler demektedir

 4. Hafta tatili ve genel tatil ücretleri kıdem tazminatı hesabında neden dahil edilmediğini anlayamadım. siz hesap yaparken zaten aylık ücreti 30’a bölüp günlük ücreti buluyorsunuz. bu 30 günden en az 4 günü de hafta tatilidir. Dolayısıyla hafta tatili ücretleri de hesaba dahil edilmesi gerekir. burada öznemli olan işçiye normal çalışması karşılığında yapılan ödemelerdir. bunların saatlik, günlük, aylık, dönemlik veya yıllık olmasının önemi yoktur diye düşünüyorum. Saygılarımla.

  • Merhaba Mustafa bey,
   1475 sayılı İş Kanunu’nun halen yürürlükte olan kıdem tazminatı ile ilgili 14 üncü maddesinde; “…işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler içinde aynı oran üzerinden ödeme yapılır.“ hükmü vardır.Buradan anlaşılan esas olan çalıuşma süresinin olduğudur zaten yasada hafta tatilinin kıdem hesaplarken dahil edilmeyeceğini anlamadım acaba sorunuzda anlayamadığım birşeymi var başka bir şeydenmi bahsettiniz

   • Merhaba Nevzat Bey,
    Yazınızın “Kıdem tazminatına dahil edilmeyecek ödemeler” adlı bölümünde “hafta tatili ücreti” ve “genel tatil ücreti” ödemelerinin kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmayacağını veya kıdem tazminatını hesaplarken bu ödemelerin hastalık yardımı, fazla çalışma ücreti gibi hesaplamaya dahil edilmeyeceğini anladım. Sanırım ben yanlış anladım. Çünkü kıdem tazminatı hesabı yapılırken sizin de yaptığınız gibi önce günlük ücret veya daha doğru ifade ile günlük kazanç ortaya konulmaktadır. bu kazancı hesaplarken sizin de belirttiğiniz gibi hastalık yardımı, harcırah, fazla çalışma ücret vb. bu kazanca dahil edilmez. Ancak sizin aynı bölümde yer verdiğiniz hafta tatili ve genel tatil ücretlerinin bu kapsamda olmadığını değerlendiriyorum sanırım yanlışlıkla aynı bölümde yer almış zira siz de hesaplama yaparken aylık ücreti 30’a bölüp günlük kazancı bulmuşsunuz. Aksi durumda, eğer hafta tatili ücretleri kıdem tazminatı hesabına dahil olmasa idi 6772 sayılı kanunun 1. maddesine göre ödenen ilave tediyelerin hesabında olduğu gibi aylık kazanç 30’a bölünüp 26 katı bir aylık ücret olarak ödenmesi gerekirdi. Sizin çizelgenizden ben bunu anladım ancak yanlış anlaşılmaları önlemek adına açıklama ihtiyacı hissettim. .

 5. Merhaba Nevzat Bey, 08.09.1999 sonra işe başlayanlar için yasa değişti deniyor ben 20.04.2000 de işe başladım şu anda 3800 günüm var 2015 de kıdem tazminatımı alabilirmiyim yoksa 4500 günü doldurmammı lazım ben hiçbirşey anlamadım bu yasalardan biri alırsın diyor diğeri 25 sene olmadan alaman diyor ne biçim iş anlamadım yardımcı olursan çok sevinirim.lütfen maddelerle örnek vermeyip ne yapmam gerektiğini yazarsanız daha çok sevinirim şimdiden teşekkürler

  • 4857 sayılı İş Kanunu’nun 120 ve geçici 6.maddesi gereği “Kıdem tazminatı için bir kıdem tazminatı fonu kurulur. Kıdem tazminatı fonuna ilişkin Kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar işçilerin kıdemleri için 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14.maddesi hükümlerine göre kıdem tazminatı hakları saklıdır” hükmünü içeren yasal düzenlemede bir değişiklik olmamıştır. Diğer bir ifadeyle kıdem tazminatı uygulaması devam ediyor. 1999 yılında yürürlüğe giren 4447 sayılı Kanunla getirilen düzenleme gereği emeklilik için gereken sigortalılık süresi ile prim gün sayısını doldurup, yaşın dolmasını bekleyen işçiler kıdem tazminatına hak kazanmaktadır.
   4447 sayılı Kanunun 45.maddesi ile getirilen,08.09.1999 tarihinde yürürlüğe giren yasal düzenleme gereği en az 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim ödeme gün sayısını doldurup, yaşı bekleyen işçilerinde ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğüne başvurarak İş Kanuna göre kıdem tazminatı alabilir yazısını almaları gerekir. Bu yazıyı işverenine ibraz eden işçi kıdem tazminatını talep ederek işten ayrılabilir. İşverence kıdem tazminatının ödenmemesi halinde işçinin İş Mahkemesine dava açması gerekir.

 6. İBRAHİM ÇALIŞAN

  ŞİMDİDEN İLGİ, ALAKA VE YARDIMLARINIZDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİM.

  DOĞUM TARİHİM = 25/02/1970
  İLK İŞE GİRİŞ ( SİGORTALI OLARAK BAŞLANGIÇ ) = 01/09/1987
  ASKERLİK DURUMUM 18 AY YAPTIM = 01/10/1990 – 01/04/1992
  05/05/2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÇALIŞTIĞIM GÜN SAYISI = 8493
  05/05/2013 TARİHİ İTİBARİYLE YATIRILAN AYLIK PİRİM TUTARI = 2.750,00
  ŞU AN ÇALIŞTIĞIM FİRMAYA GİRİŞ TARİHİM = 23/10/2003
  HALEN AYNI FİRMADA ÇALIŞMAKTAYIM

  İŞ BAŞLANGICIMDAN 05/05/2013 TARİHİNE KADAR 18 AY ASKERLİK VE YAKLAŞIK 6 AYLIK ÇALIŞMADIĞIM BİR SÜRE MEVCUT. BUNUN İKİSİNİN HARİCİNDE BİR FİİL ARALIKSIZ ÇALIŞTIM.

  BU BİLGİLER IŞIĞINDA AŞAĞIDA YAZILAN SORULARIMA CEVAP VERİRSENİZ SEVİNİRİM.
  1 –YAŞI BEKLEMEK KAYDIYLA NE ZAMAN EMEKLİ OLABİLİRİM?
  2 – YAŞ SÜRESİNİDE DOLDURMAK KAYDIYLA NE ZAMAN EMEKLİ OLABİLİRİM?
  3 – 10 YILIMI BU FİRMADA DOLDURDUKTAN SONRA (23/10/2013) KENDİ İSTEĞİMLE AYRILIRSAM KIDEM TAZMİNATIMI ALABİLİRMİYİM?
  4 – SGK’ DAN TAZMİNAT ALABİLİR EMEKLİ OLABİLİR. YAZISI ALABİLİR MİYİM?
  5 – BU YAZIYI İŞVERENE VERMEM DURUMUNDA BANA HEMEN KIDEM TAZMİNATIMI VERMEK ZORUNDA MI?
  6 – KIDEM TAZMİNATIMI NE KADAR SÜREDE VERMEK ZORUNDA?
  7 – KIDEM TAZMİNATIMI NASIL VERMEK DURUMUNDA?
  7-A – BENİM HESABIMIN OLDUĞU BİR BANKAYA NAKİT Mİ YATIRMASI GEREKİYOR BENİM TERCİHİM 7 –B – NAKİT YATIRMAK YERİNE TAKSİT TAKSİT VEYA BİR BAŞKASININ ADINA KAYITLI VADELİ BİR ÇEK VERERGEK ÖDEME YAPMAYA YETKİSİ VARMI?
  7 –C- EĞER KIDEM TAZMİNATIMI VERMEZ İSE MAHKEME YOLU İLE ALMAK İSTEDİĞİM DURUMDA YAKLAŞIK NE KADAR SÜREDE SONUÇLANIR TAHMİNEN VE BU DURUMDA NE KADAR KIDEM TAZMİNATI ALIRIM?
  8 –KIDEM TAZMİNATI ALARAK BU FİRMADAN AYRILMAK DURUMUNDA. BAŞKA BİR FİRMADA İŞE BAŞLIYABİLİR MİYİM KONUMUM NE OLUR EMEKLİ KONUMUMU YOKSA ESKİSİ GİBİ NORMAL ÇALIŞAN BİR SİGORTALI OLARAK MI? ÇÜNKİ BENİM VE AİLEMİN SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANABİLME DURUMUMDA ÇOK ÖNMELİ. SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANMADA NASIL ETKİLENİRİM?
  9 –BEN VE AİLEM SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANMAYA NASIL DEVAM EDEBİLİRİM?
  10 – YOKSA FİRMADA YAŞIMIN DOLMASIMI GEREKİYOR TAZMİNATIMI ALABİLMEK İÇİN?
  11 – KISACA TAZMİNATI NE ŞARTTA ALABİLİRİM, BAŞKA FİRMADA NORMAL VEYA EMEKLİ OLARAKTA ÇALIŞABİLİR MİYİM, BEN VE AİLEM SAĞLIK HİZMETLERİNDEN FAYDALANMAKTA NASIL ETKİLENİRİM?
  SİZDEN RİCAM GÜNCEL KANUN MADDELERİ İLE BERABER BENİMDE ANLIYACAĞIM DİLDE KENDİ BİLGİ VE DÜŞÜNCELERİNİZİ DE YAZARAK GÖNDERMENİZ ÇOK İYİ OLUR.
  LÜTFEN BENİM YAZDIKLARIMIN DIŞINDA SİZİN AKLINIZA GELEN VE NASIL BİR YOL İZLEMEM GEREKİYOR ONLARIDA BELİRTİRSENİZ SEVİNİRİM

  • İbrahim bey merhaba,
   Maşallah:) bayağı bir soru sormuşsunuz ama cevap verebildiğim ölçüde hepsine sorularınızın numarası ile cevap vermeye çalışacağım
   cevap 1-2
   Emeklilik şartlarınız
   şart kalan
   yaş 50 6,9
   sigortalılık süresi 25 yıl 0
   prim gün sayısı 5375 0

   emeklilik için sadece yaş eksiğiniz var 6,9 yıl sonra emekliliğin 3 şartınıda tamamlamış olacaksınız
   cevap 3-7 mevcut firmanızda 10 yıl daha çalışırsanız kıdem alma hakkınzı var 10 yıl çalışmanızada ferek yok sigortalı olarak 15 yıl prim ödenmesi halinde sgk dan 15 yılın dolduğuna dair yazı alabiliyorsunuz bu yazıyı almanız halinde çalıştığınız son işverende gecen sürenizin kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilirsiniz
   kıdem tazminatı nakten ve defaten ödenmesi gereken bir ödemedir vade yoktur işveren ödemek zorundadır ödemezse dava yolu açıktır dava açarak faziz ile alma hakkınız vardır işci ödemeri çalışan sayısı 10 kişinin üzerinde ise bankadan ödenmek zorunluluğu vardır kıdem tazminatıda bu zorunluluk içindedir sizin kabul etmeniz halinde tazminat cek senet veya vadeli ödenebilir fakat siz kabul etmezseniz nakten ödenmek zorunda iş hukukunda açılan davalar iki yıl içinde sonuçlanmaktadır kıdemle alkalı açaçağınız davada bu süreçtedir bu arda gecen sürede ödenmemiş tazminatınız için faizde işlemekte olacaktır.

   cevap 8 kıdem tazminatı alma gerekcesi emeklilik olduğu için başka bir yerde çalışmamanız gerekir bu işverence tespit edilirse işverenin karşı davalar açma hakkı mahfuzdur
   cevap 9
   Bir işyerinde çalışmak suretiyle 30 gün prim ödeme gün şartını yerine getiren sigortalı ve aile bireyleri SGK ile anlaşmalı sağlık kurumlarında tedavi görüp sağlık hizmetlerinden yararlanabilir. Bunun için Nüfus cüzdanı (T.C. Kimlik numarası) ile ilgili sağlık kurumuna başvurmak yeterlidir. Eskiden olduğu gibi vizite kağıdı aranılmamaktadır. Sigortalılıkları sona erenler çıkış tarihlerinden sonra 10 gün daha GSS kapsamında sağlık hizmetleri alabilirler. Eğer son bir yılda 90 gün prim ödemesi varsa bu kez 10 gün değil 90 gün daha ücretsiz olarak sağlık hizmetlerinden faydalanabilirler.

 7. Nevzat Bey merhaba,
  söz konusu yeni iş kanunu tasarısı ile sadece işçilere ödenme ihtimali olan kıdem tazminatlarını devletin %50 den fazla pay sahibi olduğu bir bankada güvence altına alınması ve işçinin kıdem tazminatına hak kazanması durumunda bu fondan ödeme yapılması söz konu anladığım kadarıyla…
  Yoksa işçi kıdem tazminatını hak etmediği zaman(örneğin işçinin kendi isteğiyle işten ayrılması gibi) bu fondan ödeme yapılmayacak öyle değil mi?
  bununla ilgili birçok kişinin kafası karışık çünkü, bazıları işten kendi isteğiyle ayrılsa bile kıdem tazminatı alabileceğini düşünüyor, bu konuya bir açıklık getirirseniz çok sevinirim şimdiden teşekkür ederim.
  Saygılar…

  • Ural bey merhaba,

   KIDEM TAZMİNATI FONU NEDİR?
   İşçinin kıdem tazminatının, işveren tarafından değil de kurulacak bir kıdem tazminatı fonu ile ödenmesi üzerine kuruludur. Yani, kıdem tazminatı fonu kurulmasıyla birlikte işverenler, işçileri için belirli oranda fona ödeme yapacaklar ve belli koşullar oluştuğunda da fondan ödeme yapılacak.
   4857 sayılı İş Kanunun geçici 6. maddesinde; “Kıdem tazminatı için bir kıdem tazminatı fonu kurulur. Kıdem tazminatı fonuna ilişkin Kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar işçilerin kıdemleri için 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesi hükümlerine göre kıdem tazminatı hakları saklıdır.” Hükmü getirilmiştir.Bu hükme göre, kıdem tazminatı için bir fon kurulması ve Kıdem tazminatı fonuna ilişkin Kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar işçilerin kıdemleri için 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesi hükümlerine göre kıdem tazminatı ödeneceği öngörülmüştür.Bu nedenle, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar kıdem tazminatına ilişkin uygulama aynen devam ettirilmektedir.

 8. merhaba benim merak ettiğim acaba apartman görevlisinin kıdem tazminatını ev sahibi mi öder kiracı mı?

  • Merhaba Gözde hanım,
   Apartman görevlisinin kıdem tazminatını kiracı ödeyecek ise ev sahibinden tahsilini yapar sorumluluk mülk sahibinidir kiracının değil

 9. merhaba nevzat bey benim 15 yıl 3600 pirim kıdem tazminat hakkım var sgk dan yazım geldi tazminatımı aldımı aldığımda 30 ila 45 gün dinlenme süresi varmış aksi takdirde çalışırsan işveren tazminatı geri alabiliyormuş veya sigortasız çalışmamızmı gerekir bu koduda yardımcı olurmusunuz

  • Ercan bey merhaba,
   Sormuş olduğunuz soru konusunda muhtelif görüşler ve kararlar vardı fakat yargıtayın aşağıda verdiğim kararı ile konu netleşmiş ve son halini almıştır
   Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin25 Ocak 2013 tarihli 2012/10954esas 2013/909 sayılı kararında
   ÖZET:Davalı onbeş yıl sigortalılık ve 3600 gün prim günü şartlarını sağladığı için istifa dilekçesi ile kıdem tazminatını alarak işyerinden ayrılmıştır. Davacının işyerinden ayrıldıktan sonra başka bir firmada çalışması hakkın kötüniyetli kullanılması olarak değerlendirilemez.
   Davalı kanunun kendisine verdiği emeklilik hakkını kullanmıştır. Kanunda tanınan bu hakkın amacı, işyerinde çalışarak yıpranmış olan ve bu arada sigortalılık yılı ile prim ödeme süresine ait yükümlülükleri tamamlamış olan işçinin, emeklilik için bir yaşı beklemesine gerek olmadan iş sözleşmesini aktif sonlandırabilmesine imkan tanımaktır. Davacının ödenen kıdem tazminatının iadesine ilişkin talebinin reddi yerine kabulüne karar verilmesi hukuka aykırıdır

 10. Prim toplam 4700 gun ilk ise giriş tarihim 01 01 1999 suan çalıştığım işyerinde 6 yıldır calisiyorum.kıdem tazminati nasil alabilirim.şimdiden teşekkür ederim.

  • Ferhat bey merhaba,
   iş kanunu 15 yıl ve en az 3600 gün prim ödenmesi halinde emeklilik gerekcesi ayrılkmanız halinde son çalıştığınız yerden kıdem tazminatı alarak ayrılmanıza izin vermiş fakat burada dikkat edilmesi gereken husus başka bir yerde çalışmamanız işveren çalışmanız halinde ödenen kıdemin iadesini isteyebilir

 11. İbrahim Tengerlek

  Nevzat bey, Merhaba.
  17 yıl ve 4650 gunün var SGK dan almaya hak kazandıgım tazminatımı işyerine vererek istifa etmek istiyorum.
  Başka bir iste çalışmak üzere.

  Size ulaşmadan önce internet te verilen bilgiler kafamı çok karıştırdı.

  Sormak istediğim
  1- aldığım evrakı şirkete eldenmi vermeliyim.
  2- noter aracılığı ile mi gondermeliyim
  3- şirket bana bu durumda yasal bir zorluk çıkararak bir süre daha çalısmamı isteyebilirmi.
  4- istifa dilekçem nasıl olmalı

  • İbrahim bey merhaba,
   mevzuatımız işciye 15 yıllık sigortalılık süresini doldurması halinde kıdem alarak ayrılma hakkı vermiş fakat bu emeklilik şartı ile siz başka bir işte çalışacaksağınızı söylerseniz işveren bunu kabul etmeyebilir (emeklilik yaşını bekleyen işçinin başka bir işyerinde çalışmak için işyerinden ayrıldığı anlaşıldığı takdirde kıdem tazminatına hak kazanılması söz konusu olmayabilecektir)
   sgk dan alınan kıdem hakediş yazınız dilekce ekinde evrak kayıtttan gecirilerek işverene verilebileceği gibi noterden ihtar olarakta gönderilebilir
   şirket ihbar öneliniz kadar çalışmanızı isteyecektir

 12. Merhaba 9 yıl bir işyerinde çalıştıktan sonra istifa edip 10 gün başka bir işyerinde çalışıp tekrar eski isyeri ile anlasarak onceki işyerine geri giderse eski isyerinden 1 yil sonra toplam 10 yıllık kıdem tazminatı talep edebilir mı? Teşekkürler

  • Ufuk bey merhaba,
   ilk çalışması sonrası işten ayrılırken kıdeme bağlı
   haklarını (izin ücreti dahil) almamış olan çalışan, yeniden aynı işyerinde çalışmaya başlarsa, yıllık izni, kıdem tazminatı vs. eski çalışmaları da dikkate alınarak hesaplanır. Nitekim Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 2006/12556 E ve 30.01.2007 tarihli kararı da bu yöndedir.

 13. nevzat bey
  bir işçime asgari ücret üzerinden sgk ya prim ödüyorum ancak çalışma saatleri haftalık 45 saatten fazla olduğu için asgari ücretten daha yüksek maaş veriyorum. İşçim işten ayrıldıktan sonra fazla mesaileri için bana dava açabilirmi ve haklılılk durumu nedir?

  • Faruk bey merhaba,
   sigorta bildiriminde ve ücret bordrosunda mesaileri göstermiyorsanız mesaileride maaş gibi gösteriyorsanız o zaman işci mesaisini almamış gibi görünebilir buda ona kanuni haklar sağlar muhasebecinizden fazla mesailerin bordroda ayrıcamı yoksa maaş gibimi gösterildiğini kontrol ettirin

 14. slm ben iki sene önçe işi bırakmıştım maaşımı alamadıgım dolayı işi bırakatım tazminatımı almamıştım vercem demişti vermediler şim almak istesem alabilirmiyim kıdem tazminatımı bilgilendirirseniz sevinirim iyi günler

  • Merhaba Orhan bey,
   borçlar kanunumuzda zamanaşımı süreleri tanımlanmıştır kıdem tazminatı için bu süre 10 yıldır bu süre içinde alacak davası açabilirsiniz bir iş hukuku avukatı ile görüşmenizi öneririrm
   Bor4çlar kanunun ilgili maddesi şöyledir;
   A. Süreler
   I. On yıllık zamanaşımı
   MADDE 146- Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, her alacak on yıllık zamanaşımına tabidir.
   II. Beş yıllık zamanaşımı
   MADDE 147- Aşağıdaki alacaklar için beş yıllık zamanaşımı uygulanır:
   1. Kira bedelleri, anapara faizleri ve ücret gibi diğer dönemsel edimler.
   2. Otel, motel, pansiyon ve tatil köyü gibi yerlerdeki konaklama bedelleri ile lokanta ve benzeri yerlerdeki yeme içme bedelleri.
   3. Küçük sanat işlerinden ve küçük çapta perakende satışlardan doğan alacaklar.
   4. Bir ortaklıkta, ortaklık sözleşmesinden doğan ve ortakların birbirleri veya kendileri ile ortaklık arasındaki; bir ortaklığın müdürleri, temsilcileri, denetçileri ile ortaklık veya ortaklar arasındaki alacaklar.
   5. Vekâlet, komisyon ve acentalık sözleşmelerinden, ticari simsarlık ücreti alacağı dışında, simsarlık sözleşmesinden doğan alacaklar.
   6. Yüklenicinin yükümlülüklerini ağır kusuruyla hiç ya da gereği gibi ifa etmemesi dışında, eser sözleşmesinden doğan alacaklar.

 15. merhaba
  işyerimde ikinci yılım.müdürümün olumsuz tavırları nedeniyle işimden istifa ederek ayrılıyorum.dilekçemde işimle ilgili olmayan bu özel ayrılış nedenini belirtmem tazminat hakkımın doğmasına sebep olur mu tşk ler

  • Merhaba,
   Olumsuz tavırlardan kastınız mobing ise ispatlamak kaydı ile haklı fesih yapın bunuda dilekcenizde belirin hatta noterden yapın fesih işlemini o zaman tazminat hakkınız doğar yoksa sadece istifa etmiş olursunuz kendi isteği ile işten ayrılırsa personele kıdem ödenmez

 16. Nevzat Bey,
  ben 2 yıl 2 ay 17 gün süreyle bir işyerinde çalıştım.işten 18.madde gereğince çıkışım verildi.çıkış günümde tazminat hesaplamaları yapılmıs olarak bir evrak imzalatılmak
  istendi.bende tazminatım hesabıma yatmadığı için evrağı imzalamadım.çünkü 20 günden önce tazmınatın yatmaz dendi.buna istinadendew imzadan itina tutanağı tutuldu.aradan 10 gün geçmesine rağmen tazminatıl yatırılmadı.bununla ilgili yasal işlem başlatmak için daha ne kadar beklemem gerekecek

 17. Merhaba nevzat bey,

  01.06.2002 ilk sigorta girişim. 4500 günü tamamladığında kıdem tazminatını yazısını alabilrimiyim yoksa, hem 4500 hemde 25 yılı mı beklemem gerekiyor teşekkürler..

  Birde eşimin tayini başka şehirede çıktı. 11 yıldır çalışıyorum. Tazminatımı nasıl alabilirim. Bir yol önerirmisiniz. tşk.

  • Sibel hanım merhaba ,
   15 yıl 3600 gün kapsamında kıdem alarak ayrılmak için yıl ve prim birlikte tutmalı 15 yılınız dolduğunda kıdem alarak ayrılabilirsiniz

 18. Nevzat Bey Merhaba;

  Benim sigorta başlanglclm 10.04.2000.Prim sayım 3900.4500 gün ile kldem tazminatl alabilirmiyim.Şimdiden teşekkürler.

  • Pınar hanım merhaba kıdem alarak ayrılmanın yolu 15 yıl 3600 gün şartıdır siz 15 yılı tamamlamadığınız için bu şartı taşımıyorsunuz bu yüzden kıdem alamazsınız

 19. Merhaba Nevzat Bey;

  Sigorta başlanglç tarihim 10.04.2000.Bu tarihten 15 sene sonra yani 10.04.2015 tarihinde kldem tazminatl alabilirmiyim.4500 günüde doldurmam gerekiyormuş?

 20. Hakan Kılıçarslan

  Nevzat Bey merhaba,

  15 yıl 3600 gün ile kıdem tazminatı alma konusunda sigortalılık başlangıç yılı önemli mi? Internette çok bilgi kirliliği var, emin olamadığım için size sormak istedim. Eşim Ağustos 2000 yılında kendi sandığı olan bir kuruluşta çalışmaya başladı,Ağustos 2015 de; 15 yıl 3600 gün den yararlanıp kıdem tazminatını alabilir mi acaba?

  saygılarımla

 21. Nevzat bey merhabalar,
  2001 Şubat SGK girişliyim. Tam bu gunlerde 4500 günü doldurmuş oluyorum.
  506 sayılı kanunun a bendine göre tazminat hakkımı alabilmek için SGK ya başvurabilir miyim.
  Bilgi verebilirseniz sevinirim.

  506 Sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun Geçici 81 inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle işçi kıdem tazminatı almaya hak kazanır. Bu maddeyi şöyle açabiliriz
  ■ Kadın ya da erkek en az 4500 günü olanlar, işlerinden ayrılıp evlerinde emekliliği beklemek için SGK’dan yazı alıp işverene vererek aynı gün işyerlerinden kıdem tazminatlarını alıp ayrılabilirler
  ■ İster kadın olsun ister erkek en az 15 yıldan beri sigortalı olması ve en az 3600 gün sayısını tamamlayanlar, emeklilik yaşlarını beklemek için SGK’dan yazı alıp işverene vererek aynı gün işi bırakıp işyerinden kıdem tazminatı alarak ayrılabilirler.

  • Rana hanım merhaba,
   sgk dan 360 gün 15 yılı tamamladığınıza dair yazıyı işveren ibraz etmeniz halinde kıdem tazminatınız alarak ayrılabilirsiniz

 22. Nevzat Bey Merhaba;
  15 yıl 3600 günü doldurduguma dair ssk kurumundan aldım. İş verenime henüz vermedim. Bu evrak 15 gün geçerli. 15 gün icerisinde iş verene vermek gerekiyor. lakin verip vermemekte kafam karıştı.
  1. ben bu kıdem tazminatımı hak ediyorum. lakin diyelim ben yeni başka işe girecegim. İş veren geri talep edebiliyormus.
  2.Emeklilik yaşını beklemek şartıyla mı verilecek bu kidem tazminati…henüz 35 yaşındayım onumde koca yıllar var. hem calismam da gerekli.
  3. geçerli bir nedenim olmasi şart mıdır ? çocugumun okul sebebi ile ayrilmam bir sebep midir?

  • Merhaba Buse hanım ,
   3600 gün 15 yıl üzerinden tazminat talebi emeklilik gerekcesi ile taleptir bu gerekce oluşmadı ise ilerdeişveren dava konusu yapıp iadesini talep edebilir ödemede son çalıştığınız firmada son iş iş içindir kendi isteğinizle ayrıldığınız dönem tazminata konu olmaz

 23. Nevzat Bey ; Son çalıştıgim şirkette 3 yıl oldu. bunun ilk yılında kendim istifa edip tekrar aynı şirkette işe basladim. Bu yasa gereği toplam 3 yili alabilirimiyim.Yoksa sadece 2 yılımı verilecek. Artı talebimi noter yoluyla mı sirkete ulastiracagim.
  Yeni bir işe başlasam ve ordanda ayrilmam gerekirse yine hakkimi bu sekilde alabiliyormuyum. değerli yorumlariniz için şimdiden tesekkur ederim.

 24. merhaba su an calısmıs oldugum ıs yerınde 6 yılımın dolmasına 7 ay var 1650 tl maas alıyorum 5 yıldır hıc ızın kullanmadım ayrılmak ıstesem yada ısten cıkarsalar ne kadar tazmınat alırım
  sımdıden tesekkurler

  ahmet kacar

  • Ahmet bey merhaba,
   rakamsal olarak bir hesaplama yapmıyorum ama size şunu söyleyeyim bürüt maaşınızı esas alarak her yıl için 30 günlük maaşınız karşılığı kıdem ödenir ayrıca kullanmadığınız izin günleriniz içi,n çalışırken aldığınız günlük ücret üzerinden hesaplanarak ödeme yapılması gerekir

 25. merhaba. şu an şirketimde 2 senedir çalışıyorum ve kasım ayı içerisinde askere gideceğim. eylül 13 itibarı ile dilekçemde askerlik sebebi ile işten ayrılacağımı belirttim ve kıdem tazminatı hakkımı istedim. muhasebenin bana 2 ay öncesinden işi bırakma durumunda kıdem tazminatı vermeyeceklerini söylediler.Fakat biraz araştırmam sonucunda emsal davalara bakıldığında yargının askerlik sebebiyle işten ayrılma süresinin 5 aya kadar çıkabildiğini ve işçiye kıdem tazminatı ödendiğini öğrendim. Acaba mevzuatta yeni bir gelişme var mıdır ? kıdem tazminatımı alabilmek için iş yerinden çıkış için belli bir zaman aralığı var mıdır. Şimdiden teşekkür ederim.

  Mert Olgun

  • Mert bey merhaba,
   askerlik dolayısı ile işten ayrıldığınızda askerlik sülüsünüzü ibraz etmeniz haqlinde kıdem tazminatınız ödenmek zorunda

 26. Nevzat bey merhaba 1998 agustos ayindan beri sigortaliyim son is yerimde 7 yildir calisiyorum gun sayim 5150. yeni kanun cercevesinde yeni ev alanlara tazminatinin yarisi verilebiliyor diye duydum. Bu kanun yururluge girdi mi ya da ne zaman girecek ve eger buna hakkim varsa almak icin nasil bir yol izlemeliyim. Simdiden tesekkurler.

  • Ömer bey merhaba,
   bahsettiğiniz konu uzunca bir süre gündemde kalan kıdem tazminatının yeniden düzenlemesi ile ilgili yasal çalışmada vardı çalışma komisyonda kaldı onaylanmadı sanırım gelecek seneye kaldı

 27. merhaba nevzat bey:
  aralık 1997 de işe girdim.şu an halen aynı işte çalışmaktayım. sgk dan yazı alsam ne kadar sürede ibraz etmem gerekir.ayrıca yeni yasa onaylanırsa 3600 gün ve 15 sene hakkı devam edermi,tazminatım yanarmı.bilgi verirseniz çok memnun olurum.şimdiden teşekkürler.

  • ezgi hanım kıdemle ilgili yasa seneye kaldı ama 3600 gün 15 yılı tamamlamışsanız işten ayrılmak kaydı ile sigortadan alacağınız yazı ile kıdem tazminatınızı alıp işten ayrılabilirsiniz

 28. Merhabalar;

  İster kadın olsun ister erkek en az 15 yıldan beri sigortalı olması ve en az 3600 gün sayısını tamamlayanlar, emeklilik yaşlarını beklemek için SGK’dan yazı alıp işverene vererek aynı gün işi bırakıp işyerinden kıdem tazminatı alarak ayrılabilirler.

  Burada belirtilen şartları karşılamaktayım. 24 Kasım 1997 ilk işe giriş tarihim ve şu an 5100 civarı bir sigorta günüm bulunmaktadır. 3 yılı bir ay kadar aşkın bir işyerinde çalışmaktayım ve başka bir işe girmek için ayrılmak istiyorum. İşyerimden bu şartları karşıladığım için tazminatımı alabilirmiyim. İşyerim bana başka iş bulduğum için sorun çıkarırmı yanıtlarsanız memnun olacağım.

  Teşekkür ederim.

  Ayça Güler

  • Ayça hanım merhaba,
   sizinde belirtiğiniz gibi 3600 gün 15 yıl emekliliği beklemek şartı ile sgk dan alınacak yazı ile kıdeminizi almanızı sağlar bunu yaptıktan sonra başka bir işte çalıştığınız işverence tespiti halinde ödenen kıdemi geri talep hakkı işvereninize doğurur bu konuda yasalarımız çok açık olmamakla beraber yaşamın gereği çalışmanız gerekecekse önerim ara vererek yeni işe giren

 29. Merhaba Nevzat Bey.Ben 1 Mayıs’ta doğum yaptım.Doğumdan sonra işten ayrılmam gerekti.Doğum iznimi kullandım.Daha sonrasında 15 yıl 3600 iş günümü doldurduğum için bağlı bulunduğum SGK dan kıdem tazminatı alabilir yazısını alarak 22 Temmuz 2013 tarihinde iş yerime noter tasdikli fesih ihbarnamesi gönderdim.Fakat iş yerim SGK dan istifa ettiğin tarihte çıkışımı göstermesine rağmen tazminatımı ve diğer haklarımı yatırmadı.İzleyeceğim yol ne olmalı.Geçen zaman aralığında doğan faizi nasıl alabilirim vede bu aşamadan sonra yapacağım masrafları (noter masrafı,avukat masrafı gibi) iş yerinden alabilir miyim?
  Benim ikinci doğumum acaba doğumdan dolayı işten ayrıldığım için bana ayrı bir kanuni hak doğuyor mu?Bu konuda beni bilgilendirirseniz çok sevinirim…
  Teşekkür ederim iyi çalışmalar…

  • Kıdem tazminatının zamanında ödenmemesi sebebiyle açılacak davanın sonunda hâkim gecikme süresi için, ödenmeyen süreye göre mevduata uygulanan en yüksek faizin ödenmesine hükmeder Yargıtay 9 HD. E: 1988/552, K: 1988/2731, Tarih: 08.03.1988 tarihli kararında Kıdem tazminatının taksitle ödenmesi halinde ihtirazi kayıtla alınan kısımlar için hizmet akdinin sona erdiği tarihten itibaren faiz istenebilir.

 30. Müge Çomoğlu

  Merhaba Nevzat Bey,
  Ekli yazınıza istinaden 15 Temmuz 2000 tarihinde sigorta başlangıcım mevcut Şuan 4600 prim günü ödemem mucut 15 sene dolmadan 4500 gün prim ile eren emeklilik için kıdem tazminatımı alabilirmiyim.
  Teşekkürler
  4- 506 Sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun Geçici 81 inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle işçi kıdem tazminatı almaya hak kazanır. Bu maddeyi şöyle açabiliriz

  ■ Kadın ya da erkek en az 4500 günü olanlar, işlerinden ayrılıp evlerinde emekliliği beklemek için SGK’dan yazı alıp işverene vererek aynı gün işyerlerinden kıdem tazminatlarını alıp ayrılabilirler
  ■ İster kadın olsun ister erkek en az 15 yıldan beri sigortalı olması ve en az 3600 gün sayısını tamamlayanlar, emeklilik yaşlarını beklemek için SGK’dan yazı alıp işverene vererek aynı gün işi bırakıp işyerinden kıdem tazminatı alarak ayrılabilirler.

  • Müge hanım 15 yılı tamamlamamış çalışan 15 yıl ve 3600 gün ile kıdem tazminatı alabilir yazısı verilmez ama 4500 günü olursa süreye bakılmaksızın bu yazı SGK’dan alınabilir

 31. Anıl Yıldırım

  Sayın Nevzat bey bu yeni açıklanan pakede istinaden kıdem tazminatı nın kalkması ne zaman yürürleğe girer ne zaman uygulanmaya başlanır 10 yıllık çalışan olarak bu haktan yararlanamıyacakmıyız.

  • Merhaba Konuşulan kıdem tazminatı konusu henüz yasallaşmış birşey değil tasarı halinde bir çalışma şimdi yorum yapmak doğru değil nasıl yasallaşacağıda belli değil değişebilir

 32. 5 yildir ayni yerde calisiyorum adkere gitcem kidem tazminati yada ihbar alcam mi yeni yasaya gore ozcan131@gmail com detaylari mail atar misiniz scill

  • Özcan bey askerlik kıdem almayı gerektirir sülüsünüzü işverene verdiğinizde askerlik sebebi ile çıkışınızı yapıp kıdem tazminatınızı ödemesi gerekir

 33. İYi günler nevzat bey.ben 01.07.2010 tarihde sigortalı olarak işe başladım daha askere gitmedim ve önümüzdeki yaz gitmek istiyorum bu yeni yasaya göre ben çalıştığım iş yerinden kıdem tazminati alabilirmiyim..cevaplarsanız sevinirim.

  • Burak bey merhaba ,
   Askerlikten dolayı kıdem tazminatı almanın yolu askerlik şubesinden sevk yazınızı işverene ibraz etmenizdir siz gelecek yıl gideceğiniz için bu yazıyı ibraz edemeyeceksiniz bu durumdada ayrılmanız halinde kıdem alamazsınız

 34. Songül Sancaklı

  Merhabalar

  Ben 03.06.2009 da işe girdim 18.08.2013 te
  Evlendim.fakat suan bir yeni kıdem yasası
  Söylentileri beni düşündürüyor bi evlilik tazminatı
  Kalkacak diye okuyorum bi yasadan öncekilerin
  Hakkı saklı kalacak okuyorum.bu yasa cıkarsa
  Ben senem dolmadan tazminatımı alabilecekmiyim
  Yoksa bu yasa cıkarsa ben tazminat alamayacakmıyım.ne yapmalıyım
  Lütfen beni bilgilendirirseniz sevinirim
  Şimdiden cok tesekkür ederim

  • Songül hanım merhaba,
   basında vs bir sürü sözü bende okuyorum fakat kıdem ile alakalı henüz yasalaşmış bir şey yok komisyonlar üzerinde çalışıyor sagdan soldan duyduklarınıza itibar etmeyin

   • Songül Sancaklı

    Nevzat bey peki ne yapmalıyım ben bu yasanın benim aleyhime bi yasa olcaksa cıkmalıyımıyım buna karar verceksem nekadar süre içerisinde karar vermeliyim çünkü şimdi olmasada 8 ay sonra çıkmayı planlıyorum tazminat hakkımı kaybetmemek için yani bu yasanın cıkması yakın bir tarihmidir siZce gercekten suan yönlendirmelerinize ihtiyacım var.tesekkür ederim

 35. benim 5349 gün sigotam var şimdi çalıştığım işyerinde 11 yıldır çalışmaktayım ama ayrımak istiyorum
  burda çalışmaktan sıkıldım kıdem tazminatlı çıkış yapmam için kaç gün önceden haber vermem gerekir çıkınca başka bir işyerine ne kadar süre sonra girebilirim

  • sevda hanım merhaba,
   15 yıl 3600 prim gününüz var ise emeklilik gerekcesi ile sigortadan bunu gösterir alacağınız yazı ile kıdem tazminatlı çıkış yapabilirsiniz

 36. merhabalar,
  06/08/12 tarihinden itibaren bir bankada çalışıyorum. imzaladığım sözleşme 2 yıllık ve bu süre içerisinde işten ayrılırsam eğitim masraflarını ödemekle yükümlü olduğumu içeren bir madde var. 06/07/2013 tarihinde evlendim ve 31 ekim tarihi itibariyle de evlilik dolayısıyla işimden ayrılmak istedğimi belirttim. banka kıdem tazminatı ödeyeceğini ancak eğitim masraflarını içinden düşeceklerini söylüyorlar. konuyla ilgili yönlendirim için yardım rica ederm.teşekkürler.

  • merhaba,
   sözleşmenizde erken ayrılma halinde eğitim ücretinin ödenmesi maddesi var ise banka bunu talep edebilir fakat imzaladığınız iş sözleşmesinin bütün olarak değerlendirilmesi gerekir

 37. Merhaba nevzat bey,önemli bir sorunum var veyardımcı olursanız çok sevinirim,ben 22 yaşında e-ticaret-lojistik sektöründeyim 2,5 yıldır ağır ve zor şartlarda çalışıyorum şirketin kurumsallşamsında önemli yer alan eski personellerden birisiyim lakin şirketin kendi kadrosunda değil taşeron firmadayım…stress ve bunalımdayım yapamıyorum çok konuştum anlaşmalı çıkmayı teklif ettim ne dediysem olmuyor,2.5 yıllık zorlu emeğimi bırakamıyorum..şuanda sol bileğimde küçük bir şişlik var işe bağlı iş yeri hekimi bilgi için ortepedi doktoruna gönderdi ve sol elinde komplikasyon yani şişlik var az kullanmalı diyor…doktor tehlikeli değil ama dikkat et diyor,şimdi bunu kullanıp kıdem tazminatını alabilirmiyim ? nasıl hakkımı alabilirim? noter yoluyla fesih hakkı varmış sanırım acaba nasıl yapabilirim? ne gerekiyor? illede iş göremez raporu gerekmiyormuş,kişinin sağlığı olumsuz tehlikeye etkileniyorsada kıdem tazminatı alabiliyormuş doğrumu ? lütfen cevabınızı bekliyorum şimdiden teşekkürler

  • keşke benim sorumuda cevaplasaydınız neyse iyi günler..

   • Merhaba Onur bey,
    sorunuz neydi cevaplamadığım soru kalmadı

    • Merhaba nevzat bey,önemli bir sorunum var veyardımcı olursanız çok sevinirim,ben 22 yaşında e-ticaret-lojistik sektöründeyim 2,5 yıldır ağır ve zor şartlarda çalışıyorum şirketin kurumsallşamsında önemli yer alan eski personellerden birisiyim lakin şirketin kendi kadrosunda değil taşeron firmadayım…stress ve bunalımdayım yapamıyorum çok konuştum anlaşmalı çıkmayı teklif ettim ne dediysem olmuyor,2.5 yıllık zorlu emeğimi bırakamıyorum..şuanda sol bileğimde küçük bir şişlik var işe bağlı iş yeri hekimi bilgi için ortepedi doktoruna gönderdi ve sol elinde komplikasyon yani şişlik var az kullanmalı diyor…doktor tehlikeli değil ama dikkat et diyor,şimdi bunu kullanıp kıdem tazminatını alabilirmiyim ? nasıl hakkımı alabilirim? noter yoluyla fesih hakkı varmış sanırım acaba nasıl yapabilirim? ne gerekiyor? illede iş göremez raporu gerekmiyormuş,kişinin sağlığı olumsuz tehlikeye etkileniyorsada kıdem tazminatı alabiliyormuş doğrumu ? lütfen cevabınızı bekliyorum şimdiden teşekkürler

 38. Merhabalar,
  2014 haziran ayından çalışmış olduğum iş yerinde tam 10 yılı doldurmuş olucam.Sigortalılık süremde yaklaşık 13 yıllık..ama 2014 yılında eşimin tainin çıkacagından iş yerinden ayrılmak zorunda kalacagım..Bu durumda kıdem ve ıhbar tazmınatı hakkım varmı?

  Tşk ederim

  • Merhaba,
   kendi isteğinizle işten ayrılmanız halinde kıdem hakkınız yok fakat 15 yıllık toplam sigortalılığınız ve 3600 gün prim ödenmişliğiniz var ise o zaman bu durumu sgk dan alacağınız bir yazı ile işvere vermeniz halinde kıdem tazminatınız alabilirsiniz

 39. 16.09.1979 doğumluyum. sigorta başlangıcım 01.07.1998. toplam günüm 3 940. son çalıştığım firmaya 27.05.2005 te girdim ve sigortam başladı. 2012 yılında şube değiştirdim. tesadüfen ocak ayı sonunda çıkışımın yapılmış olduğunu farkettim. muhasebeyle görüştüğümde şube değişikliğini yaptık dediler. ancak firma numarası da değişmiş. şubelerin farklı işyeri numaraları olur mu? bir de bu süreçte iki doğum yaptım, kendim işten çıksam tazminat alabilir miyim?

  • Merhaba,
   şubelerin ayrı işyeri sgk numarası olur fakat işverenin sizi bir şubeden başka bir şubeye akarırken izninizi olurunuz alması gerekir bu yapılmadı ise durumunuzu bir iş hukukcuus ile görüşmenizi öneririm bu durum haklı fesih sebebi olabilir

 40. 9200 gündür sigortalı olarak çalışıyorum 2014 mart ayında emekli olmayı düşünüyorum kıdem tazminatımı tek seferde alabilecek miyim yoksa yeni çıkacak olan yasayla ilgili olarak kıdem tazminatım fona mı aktarılacak fonla ilgili bilgi de verirseniz sevinirim

  • Ali bey merhaba,
   yeni yasa henüz çıkmadı çıkmasıda kesin değil mevcut uygulamada emekli olunca kıdem tazminatınızı alabilirsiniz

 41. merhaba nevzat bey,size bir kaç sorum daha olacak ilk sigortalı işe giriş tarihim 1997, prim ödeme gün sayım 4974,toplam sigortalılık sürem 16 yıl,şu anda çalıştığım iş yerindeki sürem 9 yıl 6 ay sgk dan kıdem tazminatı için gerekli yazıyı aldım yalnız henüz vermedim;
  1- yazıyı dilekçemle birlikte verdiğimde işveren ne kadar sürede tazminatı vermelidir?
  2-vermediği her gün için bir faiz uygulanabilir mi?
  3-maddi problemlerini ileri sürerek veremezse ne yapılabilir?
  4-yazıyı vermeyi bir kaç ay ertelesem problem olur mu?
  5- yeni çıkacak olan kıdem tazminatı fonu yasası yazıyı aldığım halde bana da vurur mu?
  6-kıdem tazminatımı alıp işten çıktıktan ne kadar süre sonra bir anayasal hak olan çalışma hakkımı kullanabilirim? bir çok sitede ve forumda tekrar çalışabilmek için makul bir sürenin geçmesi öngörülmektedir bu makul süre ne kadardır?
  vereceğiniz bilgiler için şimdiden teşekkür ederim saygılarımla

  • 1- yazıyı dilekçemle birlikte verdiğimde işveren ne kadar sürede tazminatı vermelidir?

   İş Kanununa göre kıdem tazminatının iş sözleşmesinin sona erdiği tarihte peşin olarak ödenmesi gerekmektedir. Ancak, işçi ile işveren anlaşırsa taksitle ödemede mümkündür.

   2-vermediği her gün için bir faiz uygulanabilir mi?

   kıdem tazminatının zamanında ödenmemesi halinde ödenmeyen süreye göre mevduata uygulanan en yüksek faizin ödenmesine hükmedileceği 1475 sayılı İş Kanununun 14’ncü maddesinde belirtilmektedir.

   3-maddi problemlerini ileri sürerek veremezse ne yapılabilir?
   yukarda kıdemin hemen ödenmesi gerektiğini işci işveren anlaşması ile bunun taksitlendirilebileceğini geçikme içinde işverenin faiz ödenmesi gerektiğini açıkladım işveren ödemede imtina ederse yasal haklarınızı kullanma hakkınız vardır

   4- yeni çıkacak olan kıdem tazminatı fonu yasası yazıyı aldığım halde bana da vurur mu?
   Yeni yasanın çıkıp çıkmayacağı henüz kesin değil çıkarsa nasıl uygulanacağı kimleri kapsayacağı ancak yasa çıktıktan sonra belli olur

   5-kıdem tazminatımı alıp işten çıktıktan ne kadar süre sonra bir anayasal hak olan çalışma hakkımı kullanabilirim? bir çok sitede ve forumda tekrar çalışabilmek için makul bir sürenin geçmesi öngörülmektedir bu makul süre ne kadardır?
   vereceğiniz bilgiler için şimdiden teşekkür ederim saygılarımla

   Uygulamada, 15 yıl sigortalılık süresi ve en az 3600 gün prim ödeme şartını tamamlama nedeniyle kıdem tazminatı alan işçilerin, işten ayrıldıktan?sonra?başka?bir?iş yerinde çalışıp çalışamayacağı sıklıkla tartışılmaktadır. Ancak, 15 yıl sigortalılık süresi ve en az 3600 gün prim ödeme şartını tamamlama nedeniyle kıdem tazminatı alan işçilerin işten ayrıldıktan sonra aynı işveren veya başka bir işveren yanında çalışması onun kötü niyetli olduğunu göstermediği gibi, bu gerekçeyle kıdem tazminatı almak onun en temel hakkı olan çalışma özgürlüğünü elinden almaz. Kaldı ki; bu işçiye yasaların verdiği en temel çalışma haklarından birisi olup sonuçları özellikle öngörülerek düzenlenmiştir.

 42. Sevgili HOCAM , benim eşim 25.09.2008 tarihinde başladığı işyerinden 31.10.2013 tarihinde dilekçe vererek evlilik dolayısı ile ayrıldı. En son brüt maaşı 1155 tl olmak ile birlikte işyeri toplam 5 900 tl civarında kıdem tazminatı hesapladı. Eşimin evlenmeden önceki işyeri Çorum ilindeyken şu anda Kayseri de ikamet ediyoruz. İşyeri ile yaptığımız görüşmede önce bir kısmını peşin bir kısmını bir aylık çek vereceklerini söylediler bunu kabul etmeyince şimdi de Çorum iline gelip imza atmamızı ve bu şekilde parayı vereceklerini söylüyorlar, biz de işyerinden maaş aldığımız hesaba yatırılmasını ve açıklama kısmına KIDEM TAZMİNATI yazıldığında bir sorun olmayacayacağını başka bir hakkımızın olmayacagını söylüyoruz .. Bu durumda bize bir yol gösterir misiniz TEŞEKKÜRLER
  gitmemiz gerekir mi, ödemenin banka aracılığı ile yapılması gerekmez mi, hak işyerinden ayrılma tarihi ile başlamaz mı ve bu güne kadar ödenmeden geçen süre içerisinde yasal olarak faiz işletilemez mi

  • Zafer bey merhaba,
   İş kanunumuzun 32. maddesinde 5754 sayılı yasa ile yapılan değişiklik ile 01.01.2009 tarihinden itibaren ülke genelinde 10 ve daha fazla çalışan olması halinde “Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkak kural olarak, Türk parası ile iş yerinde veya özel olarak açılan bir banka hesabına ödenir.” hükmü getirilmiştir.İşveren 10 kişinin üzerinde personel çalıştırıyor ise çalıştırdığı işçilerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit açılan banka hesapları dışında ödeyemezler. işverene kıdemi yatırdıktan sonra mail veya faksla gönderecekleri ibranameyi imzalayıp kendilerine ileteceğinizi söyleyin

 43. Fatih ay, selam kidem tazminati almaya hakkazandim ssk dan yazi almama gerek varmi ,kidem tazminati yatan ssk li issizlik maasi alabilirmi

  • Merhaba Fatih bey,
   sanırım 15 yıl 3600 günü tamamladınız eğer böyle ise bu durumu belirtir sgk yazısını işvereninize vererek kıdem tazminatınızı alıp ayrılabilirsiniz

 44. 20/10/1999 sigorta girişim günüm 4500 gün oldu acaba kıdem tazminatımı almak için sgk dan yazı alabilirmiyi yoksa son söylentiler gibi 25 yılmı calışacağım .

  • merhaba,
   15 tam yıl ve 3600 gün tamamlanması halinde sgk dan bu yazıyı alabilirsiniz sizin verdiğiniz bilgilere göre bu tamamlanmış görünüyor

   • nevzat bey benim sigorta girişim 20/10/1999 ssk dan 4500gün ve 25 yıl olunca tazminat alabilirsiniz dediler ama 2 yı önce sizle yazıştığımda siz farklı söylediniz sebeb ne acaba farklı bir yolmu izlemeliyim

 45. Nevzat Bey Merhaba;

  Benim prim günüm 4058.Sigorta girişim 11.04.2000.Bu durumda 25 ylll beklemeden 4500 gün ile kldem tazminatl alabilirmiyim.Saygllarlmla.

  • Pınar hanım merhaba,
   sanırım 3600 gün 15 yıl üzerinden kıdem tazminatı almayı sordunuz 15 tam yılınız ve 3600 gün priminiz olması halinde sgk dan bunu gösterir belge almanız halinde kıdeminizi alarak ayrılabilirsiniz sizin 15 yılınız dolmamış görünüyor

 46. Nevzat bey merhaba;

  ben 15 yıl 3600 günden tazminat almaya hak kazandım sgkdan kağıdımıda aldım yalnız aklımda bir soru işareti var çalıştığım işyerinde işlerin iyi gitmemesinden dolayı aralık sonunda kapatma ihtimalleri var bir taraftan kağıdımı verip çıkayım diyorum diğer taraftan işyerinin kapanmasını bekleyeyim ihbarımıda alayım diyorum aklımdaki soru işareti şu işyerinin kapanmasını beklesem kapatırken iflasını verirse ki duyduğum kadarıyla iflasını verirse haklarımı alamayacakmışım sizce kağıdımı şimdimi vermeliyim kapanmasınımı beklemeliyim şimdiden teşekkür ederim

 47. daha önceki soruma cv verdiğiniz için teşekkürler. 20/10/1999 sigorta girişim, girişimi öne çekmek için doğum borçlanması yapılır mı? 2006 doğumlu oğlum var doğum sonrası 6 ay ücretsiz izin kullandım.

  • Huri hanım merhaba,
   2 çocuğa kadar her çocuk için 2 yıl doğum borçlanması yapabilirsiniz doğum borçlanması hizmete başlangıcınızı öne çekmez sadece prim gün sayınızı artırır

 48. bir yol gosterebilirseniz sevinirim

 49. işveren tarafından işten çıkarılan bir işçiye kıdem tazminatı ne kadar süre içinde ödenmelidir.sabit bir süre var mıdır ?

 50. HASAN ŞAKİR ŞENOL

  nevzat bey iyi çalışmalar

  ben kıdem tazminatımı almaya hak kazanan bir vatandaş olarak size sormak istediğim
  18/12/2013 tarihinde ben ssk dan yazımı aldım yanlız yedi yılım dolmasını bekliyorum
  05/01/2014 tarihide işleme girse yeni yasa bana vurur mu? şu an tazminatımın tamamını alabiliyorum bir sıkıntı olur mu?15 gün daha beklesem

  • Hasan bey bildiğiniz gibi kıdem tazminatı görüşmeleri olumsuz sonuçlandı ve kıdem tazminatı kanunu şimdilik rafa kaldırıldı

 51. Hocam merhaba şubat 2001 ssk girisliyim ayni is yerinde 9 yildir çalışıyorum toplamda 4000 günüm var kidem alabilirmiyim kendi istegimle ayrilacagim

  • Sedat bey 15 yıl sigortalılık ve 3600 prim günü koşullarının sağlanması durumunda kıdem tazminatı alabilirsiniz

 52. merhaba nevzat bey:
  kasım 1997 de işe başladım.halen aynı işyerinde çalışmaktayım.sigortadan yazı alsam nekadar süre çalış diyebilirler.sgk dan çıkış yazımı aldıktan sonra yeni yasa çıkarsa tazminatım fona devrolurmu ve % 25 vergi kesilirmi.şimdiden teşekkür ederim.

  • Buse hanım merhaba,
   15 yıl 3600 gün şartını tamamlayarak sgk dan kıdem almaya hak kazandığınızı gösterir yazı ile işten ayrılmak şartı ile kıdem tazminatınızı alabilirsiniz kıdem tazminatı ile alakalı yasal düzenlemeler komisyonlarda uzlaşadıkları içişn yasallaşmadı öçnümüzdeki süreçte nasıl bir gelişme yaşanır bilemiyoruz

 53. Nevzat Bey merhaba,
  21 yıldır ve halen çalışmakta olduğum firmadaki şirket kadrom kapatılacağından, aynı görev ve şartlarla aracı (taşeron/alt işveren) firma kadrosuna geçirilmek suretiyle aynı firmadaki görevime devam etmem istenmektedir. Kıdem tazminatımı, ihbarımı vs.haklarımı alarak bu yeni firmaya geçişimi yapabilir miyim? Eğer bu mümkünse, şu anki işyeri çıkışımdan sonra, bu yeni taşeron işyerine hemen girişim yapılabilir mi ya da ne zaman yapılabilir? Yasal olarak beklemem gereken herhangi bir süre var mıdır? Varsa bu süre ne kadardır? Şimdiden çok teşekkür ederim.

  • Nevzat Bey,
   Bilgi verebilecek misiniz bu konuda?
   teşekkürler

  • Nur hanım merhaba,
   yeni firma geçmiş tüm haklarınız ile sizi işe alıyor ise o zaman kıdem haklarınızı almadan başlarsınız haklarınız geçtiğiniz firma sorumluluğuna gecer fakat eski işveren haklarınızı ödeyerek kadronuzu yeni firmaya gecirecek ise o zaman kıdeminizi alıp yeni firmada göreve başlayabilirsiniz

 54. MERHABA NEVZAT BEY,

  Ben 15 yıl 3600 günden tazminat almaya hak kazandım sgk’ dan kağıdımı da aldım.işverenden sonuç gelmediği için bende noter aracılığıyla ihtarname gönderdim.İşveren daha sonra anlaşma yoluna girelim dedi taksit şeklinde ödeme yapacağım dedi ama kafama takılan bir kaç soru oldu,
  1-İşverene parayı alacağımı yazılı bir belge şeklinde vermesini istedim işveren kabul etmedi.
  2-işveren ilk 2 ay ödemeyi yaptı daha sonraki aylar ödemedi ne yapmam gerekiyor.tekrar mahkemeye başvurabilirmiyim?

  Bu durumda ne yapmam gerekiyor bir yol gösterebilirmisiniz şimdiden teşekkür ediyorum.

  • Ayşe hanım merhaba,
   işverene noterden tekrar kıdeminizi banka hesabınıza yatırmasını bildirir bir ihtarname gönderin ödenmemesi halinde dava konusu yapabilirsiniz

 55. Selam nevzat bey ,sağlık sebebi ve düşük zam nedeniyle nasıl noter yoluyla tek taraflı fesih olur kıdemimi alabilir miyim ? süreç nasıl işliyor çok zaman alıyor mu?

  • Onur bey merhaba,
   sağlık sebebi işten kaynaklıu ise haklı fesih yapabilirsiniz noterden ihtarla durumu işverene bilkdirip ayrılabilirsiniz fakat işten kaynaklı sağlık sorunu değilse bunu yapamazsınız

   • Nasil yani ornegin is disinda karaciger rahatsizligi varsa calisamaz raporu almadan fesih hakki yok mu? Ve ayriyetten 3 yila yakin calisiyorum cok dusuk zam verildi bu yuzden yada istifaya zorlanma sebebi uzerinden fesih hakki nasil olur?

 56. merhaba nevzat bey,7 yıldır çalışan minibüs şoforumuz 31-01-2014 cuma akşamı20-30 da çalıştığı aracı o günkü hasılatı ve doldurması gereken mazotu da doldurmadan diğer şoforu arayarak işi bıraktığını ve aracı her zaman bıraktığı benzinciye bıraktığını söyleyip birde hukuki yoldan görüşeceğiz deyip telefonunu kapatmış.bizim zaman zaman duyumlarımız oluyordu işte artık minibüslerde akbil gibi uygulama başlayacak diye.şoforlarında bundan dolayı işten olma yada kazanç azalması olacak korkusu vardı.yani kısaca hasılattan istedikleri oranda alamayacaklardı.işte bu yüzden tazminat almak için yürlü bahaneler aradıklarını duyuyorduk.şimdi biz işi bıraktırmadık böyle bi durum da ne yapmalıyız.saygılarımla.

  • Zeki bey merhaba,
   çalışan şöförünüzle bir iş sözleşmesi ve zimmet sözleşmesi varmıydı yazmamışsınız zimmet sözleşmesi veya iş sözleşmesi var ise çalışan sorumluluğunu tam ve eksiksiz teslim etmek zorundadır bunu yapmaması işverenede yasal haklar sağlar durumu noter ihtarı ile çalışana bildirip ihbar öneli kadar çalışmasını talep edebilir ayrıca bir hukukcu ile görüşüp hukuki süreçlerede müracat edebilirsiniz

 57. Selam nevzat bey biz lojistik e-ticaret şirketinde çoğu çalışanın taşeron olduğu işyerinde sendikalılaşma kararı verdik lakin 300 kişilik çalışandan bi kaç kadro ve taşeron çalışan olmak üzere sadece 20-25 kişi olduk lakin ilk başta 10 kişi çıkarıldı ve bi avuç insan olarakı biz kaldık,yıldırma kasıtlı düşük zam gibi nedenlerle sendikalı olduğumuz için baskı gördüğümüzü söyleyip haklarımızı alabilirmiyiz?

  • Mustafa bey merhaba,
   İşverenin yıldırma çalışması sendika üyeliğinizden dolayı işten çıkarma yönünde ise burada yasal haklarınız olduğunu unutmayın durumunuzu bir hukukcu ile paylaşmanızı önerir aşağıda yasadan alıntılarımı dikkatle okumanızı öneririm.
   Sendikalar Kanununun 31. maddesi; işçiler, sendikaya üye olmaları veya olmamaları, iş saatleri dışında veya işverenin rızası ile iş saatleri içinde, işçi sendika veya konfederasyonlarının faaliyetlerine katılmalarından dolayı işten çıkarılamaz veya herhangi bir nedenle farklı muameleye tabi tutulamazlar.
   (Değişik fıkra: 09/08/2002 – 4773 S.K./10. md.) İşverenin, hizmet akdinin feshi dışında, üçüncü ve beşinci fıkra hükümlerine aykırı hareket etmesi halinde, işçinin bir yıllık ücret tutarından az olmamak üzere tazminata hükmedilir. Sendika üyeliği veya sendikal faaliyetlerden dolayı hizmet akdinin feshi halinde ise, İş Kanununun 18, 19, 20 ve 21 inci madde hükümleri uygulanır. Ancak, İş Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca ödenecek tazminat işçinin bir yıllık ücret tutarından az olamaz.
   (Ek fıkra: 09/08/2002 – 4773 S.K./10. md.) İşçinin iş kanunları ve diğer kanunlara göre haiz olduğu bütün hakları saklıdır.”
   Bu maddeye göre yapılan usulüne uygun geçerli bir fesih tazminat yaptırımı gerektirebilir. Ancak işçi Anayasa’dan kaynaklı sendika hakkını kötüye kullanarak işi ihmal ederse kendisi hakkında haklı fesih sebebi oluşabilir.
   İş güvencesi kapsamındaki işçi, iş sözleşmesinin sendika üyeliği sebebi ile feshi halinde sendikacılık tazminatı isteyemez, ancak feshin geçersizliği gerekçesiyle işe iadesi ve buna rağmen işveren tarafından işe başlatılmaması durumunda ödenecek olan tazminat tutarı Sendikalar Kanunu’nun 31. maddesinde belirtilen bir yıllık ücreti tutarından az olamaz.
   Bunun haricinde işçi, işverenin eşit davranma yükümlülüğünü ihlali ve bunun sonucunda ayrımcılık yapıldığı gerekçesiyle maddi ve manevi tazminat isteminde de bulunabilir.
   İş sözleşmesinin feshinin geçerli sebebe dayandığını ispat yükü işverene aittir. İşçi feshin başka bir sebebe dayandığını iddia ediyorsa işçi bunu ispatlamalıdır.
   İşçi, İş Kanunu m.21’deki tazminat yerine, Sendika Kanunu m.31’deki sendikacılık tazminatını talep ederse iş sözleşmesinin sendika üyeliği nedeni ile feshedildiğini ispatlamalıdır.
   İspat konusunda işçi lehine yorum yapılacağını, işçinin sendikal nedenlerle iş sözleşmesinin feshedildiği yönünde emareleri ispatlamasının yeterli olacağını düşünüyorum.
   Yine işverenin yalnızca sendikal faaliyetlerde bulunan veya sendika üyesi olan işçilerin iş sözleşmesini feshetmesi işverenin hakkını kötüye kullandığını ve eşit davranma ilkesine aykırı davrandığını gösterir

 58. Merhaba
  14 senedid alistigim is yerimde cikarildim ve a ukata vekalet verdim . Tebligat cekilip bilir ksi tazmibatimi hesapladi tutar yuksek cikinca is veren tarafi dan taciz edikigorum yasal olmadigi ici. Mahkeme acarsm ceza alacak bu sebebten mahkemeye gitmesini bu isin istemediler fakat skn gorusmede avukata odemiyoruz mahkemeye veri. Kqybedicez biliyoruz ama tazminatida odemicez dediler isveren iflasini gosterebilirmi yardk. Edin lutfen arayabilirjmde sizi

 59. fatih mehmet eser

  Merhaba Nevzat Bey
  yazınızı okudum fakat cevap bulamadığım bir kaç şeyi danışmak istiyorum.

  Kendim 657 e tabi devlet memuruyum. eşim kurumsal bir şirkette işçi. müşteri hizmetleri danışmanı olarak ekim 2010 yılından beri görev yapmakta. ekim 2012 yılında fulltime kadrodan part time kadroya geçti.

  2013 yılı eylül ayı içerisinde İzmir’den Aydın’a kendi isteğim ile tayinim çıktı. eşimin işyerinin tayinimin çıktığı yerde şubesi bulunduğundan dolayı müdürleri ile görüştük. kadro açıkları olmadığı gerekçesiyle ilk etapta reddedildi. fakat ben ekim ayı içerisinde tayinimi onaylattım ve aydında göreve başladım. eşimin işyerindeki görüşmeleri sonucunda hemen gönderemeyecekleri fakat eğer beklersek en geç mart ayı içerisinde geçişini sağlayabileceklerini ve istifa etmemesini istediklerini sözel olarak dile getirdiler. eşimin bu durumu kabul etmesi üzerine yerine eleman alımı dahi yapıldı ve eşim tarafından bu kişinin yetiştirilmesi yapıldı. bu süreç içinde eşimin geçmek istediği şubeye sözleşmeliden kadroya alımlar ve dışarıdan direk kadroya alımlar olmasına rağmen bize mart ayı için söz verildiği için pek oralı olmadık ve bekledik. bir kaç gün öncesinde Aydın’a ev taşımaya başlayacağımızı mart ayında geçişinin kesin olduğunu işyerine dile getirdiğimizde işyerindeki müdür ve bölge müdürleri mart ayı için kesin demediklerini ve mart ayı bütçelerine göre kadrolarının dolu olduğunu, daha bekletebileceklerini dile getirdiler, istifaya zorlarcasına bir tavır içindeler. bu arada ekim 2012 deki fulltime kadrodan part time kadroya geçiş sebebi Bursa’dan İzmir’e tayinimiz sırasında full time kadroda yerlerinin olmayışı ancak part time kadroda çalışmak isterse aktarabileceklerini söylemeleridir.

  1. bu tarz kurumsal şirketlerin eş durumu tayini tarzında bir şey yapmaları gerektiği iş kanununda yer alıyor mu ? böyle bir zorunlulukları var mı?
  2. istifa etmek istese kıdem tazminatı ve işsizlik maaşı alması durumu söz konusu mudur?
  3. böyle bir durumda iş mahkemelerine müracaat etmemizin bir getirisi olabilir mi ?
  4. kıdem tazminatını alabilmesi için gerekli olan bir istifa süreci var mıdır?
  yada bu sorularım dışında bir öneriniz mevcut mudur?

  şimdiden teşekkürler.

  • Fatih bey merhaba,
   sorularınızın cevabını aşağıda aktarıyorum
   1. bu tarz kurumsal şirketlerin eş durumu tayini tarzında bir şey yapmaları gerektiği iş kanununda yer alıyor mu ? böyle bir zorunlulukları var mı?
   İş kanunumuzda eş durumundan tayin gibi bir kavram yok bu durum 657 sayılı devlet memurları kanununda var
   2. istifa etmek istese kıdem tazminatı ve işsizlik maaşı alması durumu söz konusu mudur?
   Kendi isteği ile işten ayrılması halinde kıdem tazminatı ödenmez
   3. böyle bir durumda iş mahkemelerine müracaat etmemizin bir getirisi olabilir mi ?
   Eşinizin durumunda tam gün çalışmadan part tıme çalışmaya cevrilme haklı fesih sebebi olabilir bu durumu bir iş hukuku avukatı ile görüşmenizi öneririm
   4. kıdem tazminatını alabilmesi için gerekli olan bir istifa süreci var mıdır?
   Kıdem tazminatı alabilmenin yolu ya işverence işten çıkartılmak veya haklı sebeple sizin hizmet akdinizi fesih etmenizdir anlattığınız vakada kanaatim belki bir durum haklı fesih sebebi olabilir yukarıda önerdiğim gibi bir hukukcu ile görüşün
   yada bu sorularım dışında bir öneriniz mevcut mudur?

 60. merhaba ben 21/10/1999 tarihinde sigorta girişim oldu şu anda 4600 prim günüm 14 yıl 2 ay sigortalılık sürem var iş yerimden kendi isteğimle ayrılırsam tazminat hakkım varmı ne gibi sebepler ile hakkımı alabilirim sgk yı aradığımda 08/09/1999 tarihi sonrası sigortalı olanlar için 25 yıllık sigorta süresi istiyorlar ama ben çalıştığım işe 01/02/1999 tarihinde başladım sigortam 21/10/1999 tarihinde yapılmış burdan bir yol izlesem yarıdımlarınız için teşekkürler

  • kenan bey merhaba,
   15 yıla tamamlayıp ayrılmanızı öneririm o zaman sgk dan 3600 gün 15 yıl üzerinden yazı alıp tazminatınız alarak ayrılabilirsiniz şimdi ayrılırsanız kıdem alamazsınız

 61. merhaba nevzat bey 15 yıl 3600 günden tazminatımı almak için iş mahkemesine başvuracağım bizim hukuk sistemimize göre ne kadar sürede sonuçlanır teşekkürler

  • Mustafa bey merhaba,
   15 yıl 3600 gün yazınızı sgk dan almanıza rağmen işveren bunu kabul etmiyor diye anladım bu durumda dava konusu yaparsanız iş davalarının en geç 2 yıl içinde karar baglanma zorunluluğu var bu sürede karara bağlanır

   • olay aynen şöyle oldu nevzat bey, sgkdan yazımı aldım istifa dilekçemle işverene sundum aynı gün ayrıldım tazminatımı istedim şu anda veremeyeceğini elimize para geçerse verebileceğini belirtti bir hafta bekledim baktım olacak gibi değil elimde belge yok gittim noterden ihtarname çektim bir ay içerisinde banka hesabıma yatırılmasını istedim bir ayın dolmasına birkaç gün kala muhasebeci beni aradı ondan arabuluculuk yapmasını istemişler gittim yanına tazminatımı hesapladı işverenin isteklerini belirtti işveren süre istiyormuş kabul etmedim çünkü yeterince süre verdim ihtarname süresi benim için yeterli bir süredir dedim bunun üzerine peyderpey ödemeyi talep etti bende olabileceğini yalnız bir güvence istedim bunun üzerine sözümüze güvenin yok mu dedi ben her ay muhasebeciye veririm sen ondan alırsın ibranamenin altına ne kadar aldığını ne kadar kaldığını yazıp imzalarsın dedi bende iş mahkemesine versem mahkeme uzayacak kabul edeyim diye düşündüm henüz almadım parayı bu ayın onbeşinde başlayacak benim aklıma takılan ilk ay verdi sonraki aylar vermezse ne yapabilirim ve nasıl bir yol izlememi tavsiye edersiniz şimdiden teşekkür ederim

 62. merhaba ben 21/10/1999 tarihinde sigorta girişim oldu şu anda 4600 prim günüm 14 yıl 4 ay sigortalılık sürem var iş yerimden kendi isteğimle ayrılırsam tazminat hakkım varmı ne gibi sebepler ile hakkımı alabilirim sgk yı aradığımda 08/09/1999 tarihi sonrası sigortalı olanlar için 25 yıllık sigortalılık süresi istiyorlar ama ben çalıştığım iş yerine 01/02/1999 tarihinde başladım sigortam 21/10/1999 tarihinde yapılmış burdan nasıl bir yol izlersem hakkımı alabilirim yarıdımlarınız için teşekkürler

  • ibrahim bey merhaba,
   15 yıl 3600 gün üsüreyi tamamlayıp sgk dan yazı alarak ayrılırsanız kıdeminizi alırsınız

 63. eşim 1997 de işe girdi.halen aynı yerde çalışıyor.yeni yasa çıkınca tazminatında kayba uğrarmı.7 ay sonra doğum iznine ayrılacak.doğum izni bitincede işten ayrılacak.tazminat hesaplaması neye göre yapılacak.

 64. Selam nevzat bey biz internetten satış yapan e-ticaret firmasında çalışan kadrolu-taseron personelleriz sorunumuz şu e-ticaret online satış yeni bir sektör olduğu için bi iş kolu bulamadık bu konuda bi bilginiz var mı? operasyon işin olduğu yer lojistik antrepo lkain sektör internet e-ticaret..ne yapmamız lazım?

  • onur bey merhaba,
   sorunuz nace kodu açısındanmı anlamadım eğer öyle ise bende baktım listeye aşağıdakilerden daha uygun birşey bulamadım açıkcası e ticaret tanımlamaları açık değil
   47.91.14 Radyo, TV, posta yoluyla veya internet üzerinden yapılan perakende ticaret
   61.20.03 Kablosuz ağlar üzerinden internet erişiminin sağlanması

 65. Ayni iş yerinde değişik şirketlerde 10 senedir calişiyorum 1998 sigorta girişliyim 3600 gün primin var isden ayrilsam kidem tazminatimi son calistiyim şirketteki yila göremi alirim yoksa kamudaki çalistigim 10 yil üzerinden mi alirim .tşkrler

  • Merhaba ,
   kıdeminiz son çalıştığınız iş yerindeki çalışmaya göre ödenir fakat diğer şirketlerde çalışmalarınız özlük haklarınız korunarak yapıldı ise toplam çalışmanızı dikkate almak gerekir

 66. Selam nevzat bey bizim çok önemli bir sorunumuz var,biz üç senedir bir şirkette çalışan 2 personeliz ben açık öğretim üniversitesinde okuyorum diğer arkadaş da üniveristeye hazırlanıyor,artık huzur ve mutlu olmamakla beraber psikolojik olarakta yıpranıyoruz ve hayatımız ve eğitimimiz olumsuz etkileniyor,merak ettiğimiz şey şu yasalarda yapılan iş kişinin hayatını olumsuz etkiliyorsa fesih hakkı var mı ? hak talep edebilirmiyiz ?

 67. selam bir iş veren beni işden cıkardı ve bana cek verdi bu cekler kanuna göre kac ay uzar veya cek istememe gibi şansım varmı ???

 68. selam 05\10\2000 tarihinden bu yana calışmış oldugum şirketten 15 yıl ve 3600 gün hakkımı doldurduğumdan dolayı kendi istegimle işten arıldım. istifa dilekcemde kendi işimi kuracagımdan dolayı ayrıldıgımı yazdım acaba bu nedenden dolayı ayrıldımım icin bir sıkıntı olurmu ?

  • Merhaba Cavit bey,
   işverene sgk dan aldığınız kıdemini alarak ayrılabileceğinizi gösterir 15 yıl 3600 günü dolmuştur yazısını verdi iseniz sorun olacağını sanmıyorum fakat bunu vermeden istifa etti iseniz işveren kıdemle ayrılmayı dikkate almadan işten çıkışınızı yapabilir

 69. merhaba nevzat bey ben özel sektörde 1.5 senedir çalışan işçiyim iş yerinden ayrılmak istiyorum ama kıdem tazminatımıda almak istiyorum anlaşarak bile ayrılsam tazminatımı verecek kişiler değil bu sektördekiler ve 1.5 senelik emeğimide bunlara bırakmak istemiyorum bana yardımcı olabilirmisiniz lutfen nasıl bir yol izlemem gerekiyor bu insafsız işverenlere karşı hakkımı bırakmakta istemiyorum..

  • 1 tane daha sorum olucaktı nevzat bey ben hemşireyim çalıştığım işyeri bizim maaşlarımızı 1000 tl olarak bankaya yatırmakta ama bizim maaş bodromuzda 1.150 küsür gözüküyor bunun için şikayetde bulunsam sgk ya ne gibi bir ceza alır iş yeri birde üçüncü kişi olması gerekiyor ama yok yani çalışan gösterip dışardan diplomasını kullanıyorlar sgk sınıda yarım ödüyorlar bunun için ne yapmak gerek sgk nın bana yardımı olurmu

   • sena hanım ,
    iş hukuku ile ilgili şikayetlerinizi sgk müdürlüklerine, iş kura veya alo 170 hattı vasıtası ile yapabilirsiniz eksik sigortalı veya hileli çalışandan dolayı işveren ceza alır.

  • Merhaba Sena hanım,
   kıdem tazminatınızı alarak ayrılabilmeniz için iş kanununda tanımlanan işcinin haklı fesih hakkını sağlayan şartlardan birinin oluşması ve işcinin bu gerekce ile haklı fesih yapması gerekir sizin durumunuzu net bilgi vermediğiniz için değerlendiremiyorum iş kanunundaki haklı fesih sebeplerine bakın sizin durumunuza uyan bir madde var ise benimde haklı fesih diye birçok makalem var siteden onlarıda okuyarak usulüne uygun fesih yaparak haklarınızı talep edebilirsiniz.

 70. Pıanr Pekyürekli

  Merhaba ben Pınar;

  09.02.1978 doğumluyum 27.05.2000 tarihinden bu zamana kadar halen market sektöründe sigortalı olarak çalışmaktayım. şu anki brüt maaşım 1.314 TL dir. 15 yılımı doldurduktan sonra istifa etmek istiyorum. kıdem tazminatı alabilir miyim. ne kadar kıdem tazminatı alabilirim. Almak için nasıl bir yol izlemeliyim.

  Yardımcı olursanız sevinirim.

  İyi çalışmalar.

  • Pınar hanım merhaba,
   15 yıl 3600 gün sigortanız dolduğunda sgk dan bunu gösterir yazı alarak bu gerekce ile işverene kıdeminizi alarak ayrılmak istediğinizi yazılı bildirerek ayrılırsanız kıdeminizi alabilirsiniz

 71. Merhabalar

  3600 günden kıdem tazminatı hakedebiliyormuyum.Konu ile ilgili durumumu anlatan soru aşağıdaki gibidir.

  Soru:

  13 Haziran 1982 doğumluyum. SGK giriş tarihim 8 Temmuz 1998 olup 4200 gün prim ödemem var.

  15 yıl süre ve 3600 günle kıdem tazminatı alabilmem için, 18 yaşını doldurmuş olarak mı işe başlamam gerekiyordu?

  Yani şunu demek istiyorum. 1998 de 18 yaşımı doldurmamıştım. 16 yaşındaydım.

  Bu durumda 3600 den ne zaman kıdem tazminatı almaya ne zaman hak kazanabilirim?

  İlginizi ve yardımlarınızı rica ederim
  İyi günler

  Ahmet ALPTEKİN

  • Ahmet bey merhaba sgk ya müracat edip 15 yıl 3600 günü tamamladığınıza dair belge talep edin 5510 sayılı kanunun 38. Maddesi 2. Fıkrasında “18 yaşından önce malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olanların sigortalılık siresi , 18 yaşını doldurdukları tarihte başlamış kabul edilir. Bu tarihten önceki süreler için ödenen , malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri, prim ödeme gün sayılarının hesabına dahil edilir” denilmektedir.

 72. Merhaba,

  2001 sigorta girişliyim. toplam 2.755 günüm var.Ben en erken işyerimden tazminat alabilmek için 2016 yılını beklemem ve bu sure içerisinde de 4.500 günü mü doldurmam gerekiyor?

  Teşekkürler,

  Hüseyin ÖZCAN

  • 15 yıl 3600 gün üzerinden tazminatı hakederek ayrılabilirsiniz yani 2016 da 15 yılı ve 3600 günü doldurduğunuzda sgk dan alacağınız yazı ile kıdem talep edebilirsiniz

 73. Nevzat bey merhaba.15 yıl 3600 le işten tazminatımı alarak ayrıldım.iyi niyetden işsizlik ödeneği alabilirmişim.aslı varmıdır.ne yapmam gerekir.

 74. nisan ayında ayrıldım.

 75. Nevzat Bey Merhaba

  01/02/2000 sigorta girişliyim 13 yıldır aynı firmada çalışıyorum toplamda 4900 iş günüm var iş yerimden kıdem tazminatımı alarak ayrılmak istiyorum ve bu konuyla ilgili kimse net bir bilgiye sahip değil sizde 15 yıl 3600 faydalanırsınız diyorsunuz benim gibi diğer kişilere fakat o bizim için geçerli bir kanunmudur çünkü biz o tarihden sonra işe girmişiz net olarak ben kıdem tazminatımı alabilirmiyim ? Cevabınız için şimdiden teşekkürler

  • zeynep hanım merhaba,
   15 yıl 3600 gün şartını yerine getiren ve kıdem tazminatı almaya hak eden çalışanların, 08.09.1999 tarihinden önce sigortalılık süresinin başlamış olması gerekmektedir. 08.09.1999’dan sonra işe girenler için 4500 gün uygulanır yani 15 yıl 4500 günle emeklilik için istifa halinde sgk dan alacağınız yazı ile işverene müracat edip kıdeminizi alarak ayrılabilirsiniz bu konuda gelecek hafta ayrıntılı bir makale yazacağım

 76. Merhaba Nevzat bey,
  Şu sıralarda turizm sektöründe yaşanan durgunluk nedeniyle maalesef çalıştığım iş yerinde bir çok arkadaşım işten çıkarıldı. Bazıları işten ayrılırken imzaladıkları evraklarda tazminat olarak ne yazıyorsa o rakamın hesaplarına yatırıladığını söylesede bir kaç arkadaşım çok fazla kesinti olduğundan bahsetti (4000 tl – 7000 tl –1000 tl ) kesintiyle karşılan arkadaşlarım var bunun nedeni sizce ne olabilir?

  • Necati bey merhaba,
   kesintiyi işveren hangi mantıkla yaptı bilemiyorum fakat siz benzer bir durumda kalırsanız tazminatınızı önce dışardada kendiniz hesaplattırın sonra ibranamenizi imzalayın

 77. Merhabalar ben 11aydır aynı iş yerinde calıştım bazı sorunlardan dolayı işi bırakmak zorunda kaldım 3688 primim var ben kıdem tazminatı alabilirmiyim.Teşekkür ederim.

  • Ayşe hanım 15 yıl 3600 günden kıdem haketmek için kıdeme esas 1 yıllık çalışmanızın olması lazım sizin 1 yıl dolmadığı için son işletmenizdeki kıdeminizi alamazsınız

 78. Merhaba Nevzat Bey,
  Ben 02.02.2001 tarihinden itibaren aynı işyerinde çalışmaya devam ediyorum, ama özel sebeplerden dolayı bu senenin sonunda ayrılmayı düşünüyorum. kıdem tazminatı için hak kazanıyormuyum .

  • Ayşe hanım kendi isteğinizle ayrıldığınızda kıdeme hak kazanmazsınız fakat 15 yıl 3600 gün durumunu araştırmanızı öneririm

 79. kıdem tazminatında damga vergisi harici vergi alınmaz diyorsunuz.Ben mahkeme kararıyla almış olduğum tazminatımı damga ssk işsizlik gelir vergisi vs bir sürü vergi kestiler.bilirkişinin yapmış olduğu hesaplamayla brütten nete çevirdiler nerde hata yaptık nevzat bey

  • Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 09.10.2003 tarih ve 2003/12544 Esas, 2003/16689 Karar sayılı kararında iş güvencesi tazminatı belirlenirken bunun, davacının brüt ücreti üzerinden hesaplanması gerektiği, zira gelir vergisi ve damga vergisi yükümlüsünün davacı olduğu sonucuna varılmıştır. Maliye Bakanlığı ile İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın konuyla ilgili yayımladığı muktezalarda da, iş sözleşmesi feshedilen işçilerin, bu işleme karşı açtıkları işe iade davalarını kazandıkları halde işe başlatılmamaları nedeniyle yargı kararları doğrultusunda yapılan ödemelerin vergilendirilmesi ve ayrıca bu ödemeden damga vergisi kesilmesi gerektiği yönünde görüş bildirilmiştir. Öğretide kimi akademisyenler ise farklı hukuki esaslardan yola çıkarak yukarıda belirtilen görüşün aksine iş güvencesi tazminatından gelir vergisi kesintisi yapılamayacağı sonucuna ulaşmaktadır.

   193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 61. maddesinin birinci fıkrasında ücretin, işverene tabi belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler olduğu ifade edilmektedir. Aynı maddenin ikinci fıkrası ise ücretlerin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunmasının onun mahiyetini değiştirmeyeceğini belirtmektedir. Aynı Kanun’un 25. maddesi de, gelir vergisinden müstesna tazminat ve yardımları saymaktadır. Buna göre işsizlik sebebiyle verilen tazminat ve yapılan yardımlar gelir vergisinden müstesnadır.demektedir.
   Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığı, 15 Haziran 2007 tarih ve 26553 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 15.2.2007 tarih, 2006/3799 Esas, 2007/414 Karar; 15.2.2007 tarih, 2006/3800 Esas, 2007/415 Karar ve 15.2.2007 tarih, 2006/3801 Esas, 2007/416 Karar sayılı kararlarıyla tüm bu tartışmalara son noktayı koymuştur. Karar şöyle;işverence yapılan bu ödeme; Gelir Vergisi Kanunu’nun 25’inci maddesinin birinci fıkrasına bağlı (I) işaretli bentte vergiden müstesna tutulan işsizlik sebebiyle verilen tazminat niteliğinde olduğu halde, 25’inci maddede sadece çalışanlara ödenen kıdem tazminatının 24 aylığı aşmayan kısmının vergiden müstesna tutulduğuna dayanılarak verilen hükmün bozulması gerekmiştir…”

   Böylece, artık iş güvencesi tazminatı gelir vergisine tabi olup olmadığı hususuna açıklık getirilmiş, Danıştay tarafından bundan böyle bu tazminattan gelir vergisi kesintisi yapılmayacağı hükme bağlanmıştır.

 80. Nevzat Bey merhaba,

  Ocak 1998 sigortalı olma tarihim. Önceki 3 işyerimden de tazminat alarak ayrıldım (Hiçbiri 15 yıl kanunundan değil) Son işyerimde 2,5 yıldır çalışıyorum. 15 yıl 3600 günden tazminatla ayrılmak istesem, ayrılabilir miyim? Daha önceki işyerlerimden aldığım tazminatlar etkiliyor mu?
  Teşekkürler,

  • Merhaba zeynep hanım,
   15 yıl 3600 gün şartını yerine getiren ve kıdem tazminatı almaya hak eden çalışanların, 08.09.1999 tarihinden önce sigortalılık süresinin başlamış olması gerekmektedir siz buna uyuyorsunuz sgk dan alacağınız yazı ile işverene müracat edip son işverende çalıştığınız sürenin kıdemini alarak ayrılabilirsiniz

 81. sayın erdağ 94 ssk girişim bir kamu kuruluşunda tem.taşeronu olarak çalışmaktayım 2004 ve 2005 yıllarından sonra 2007 14 temmuzda tekrar işbaşı yaptım bu tarihe kadar devam ediyorum. sgk dan belgemi aldım yanlız çekincelerim var bana yardım ederseniz sevinirim tam bir yılı çalıştığımsürede tamamlamadım 1 günlükçıkışlarla yılı tamamladım şimdi hesaplanırken (2 eskiyılımda hesaba dahilmi)2007 14 temmuzdan bu yanamı hesaplanacakbirde kısmiemeklilikten sonra ,devam eden muvazaa davam var eğer lehte sonuçlanırsa kadro hakkım ve geçmişe dönük farklarlailgili hakkımolabilirmi.asıl işveren kamu kuruluşudur şirketikimse bilmez tanımaz şimdiden teşekkür ederim

  • Merhaba Fatih bey,
   istifa etmek suretiyle işyerinden ayrılan işçi kıdem tazminatına hak kazanmayacağından, istifa yoluyla sona eren önceki dönem çalışmaları kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmaz. Ancak aynı işverene ait bir ya da değişik işyerlerinde çalışılan süre için kıdem tazminatı ödenmemişse, bu süre aynı işverende geçen sonraki hizmet süresine eklenerek son ücret üzerinden kıdem tazminatı hesaplanmalıdır.
   Zamanaşımı definin ileri sürülmesi halinde önceki çalışma sonrasında ara verilen dönem 10 yılı aşmışsa önceki hizmet bakımından kıdem tazminatı hesaplanması mümkün olmaz.”
   Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararında; “Kıdem tazminatının süre olarak hesaplanmasında, çalışılan ve İş Kanununa göre çalışılmış sayılan sürelerin toplamı esas alınmalıdır. Çalışılmayan veya kanun gereği çalışılmış sayılmayan süreler, örneğin işçinin iş sözleşmesinin askıda olduğu süreler, kıdem süresinden sayılmamalıdır. Bu anlamda çağrı usulü çalışmada çağrılmayan sürelerin kıdem süresinden sayılma olanağı yoktur. …” hükmünü vermiştir

   • nevzat bey ben kısmi emeklilik sebebiyle istifa ediyorum ,yıl sonlarında çalıştığım fakat aldığım 1 günlük çıkış tam bir yılı doldurmama engelmi sizin dediğinize göre 9 yıllık bir tazminat hakkım var hesabınıza göre ne kadar tazminat almam gerekli net maaşım (yemek dahil) brüt maaşım 220 tl civarı

 82. nevzat bey sıkıntılıyım lütfen yol gösterin sgk nın verdiği belgede konu olarak kıdem tazminatı yazıyor 20 yıl 11 ay 1gün bahsedilmiş 4760 günüm var girişim 1994 şimdi istifa dilekçemide yazdım bu ay aldığım maaş net 1816 tl.(engelliçocuğumdan 2.kademe vergiindirimi ile )brüt maaşımda 2200 tl yemek param maaşın içinde 220 tl yol ücreti almıyorum acaba ne kadar tazminat alabilirim ( yukardaki sorularıma devam olarak yazıyorum).teşekkür ederim nasıl bir yol izlemeliyim..

 83. Nevzat bey bir inşaatta işçi olarak çalışmaktayım. İşe giriş tarihinden ayın sonunda, işçiden habersiz ayın son iş günü çıkış ve diğer ayın başlangıcında tekrar işe dönüş(yani sigorta) yapılıyor. Bu giriş-çıkışı kendilerince yapmadaki mevzunun amacı nedir ? Ben aynı iş yerinde 2004 ün 3. ayında başlayıp, 11. ayına kadar işçi olarak çalışmaktayım. Bu durum 2015-2016(dahil) devam etmektedir.
  Ama her ayın sonunda işten çıkış ve diğer ayın ilk gününe giriş yapılıyor. Bu durumun amacını hakkında bilgim yok. Bana tazminat hakkı , çocuk ücreti hakkından faydalanmamak için mi yapılıyor. Teşekkür ederim. Naıl bir yol izlemeliyim.

  • Murtaza bey merhaba,
   firmanız sanırım kendince bu yolla tazminattan kurtulmak için yapıyor fakat yaptıkları işlem tamamen hatalı ve kanunsuz sizin onayınız olmadan giriş çıkış yapamazlar. Bunun sebebini işvereninize sormanızı öneririm

 84. Merhaba nevzat bey ben 20 ekim tarihinde işe giriş yaptım askerlik sebebiyle işten ayrılıcam 20 ekimden sonra sülüsü vermem yeterlimi merak ettiğim konu aralık ayında 4 gün ücretsiz izin almıştım sigortam 4 gün eksik yattı. bu eksiklik bir sıkıntı yaratırmı yoksa 4 günü telafı etmem için 24 ekimdemi vermem gerekiyor sülüsü tam bır yıl sayılırmı sayılmazmı merak ediyorum. Yardımlarınız için teşekkürler.

  • Mert bey merhaba,
   kıdem için çalışma süresi yani yatan sgk nız tam bir yıl olmalı ondan sonra askerlik sebebi ile istifada kıdem hakedilir

 85. Merhaba nevzat bey sorum şöyle:
  Yeni bir kanunla 15 yil sigortalikyılı ve 3600 gunluk primi olanlar isten cikmadan kidem tazminatını alabilceklermis dogrumu bu işe devam ediliyormuş!

 86. Merhaba Nevzat Bey,

  Ben 14/07/2013 tarihinde işe başladım. 10/01/2016 tarihinde şiddetli para ihtiyacım olduğundan dolayı işverenim tarafından işten çıkarılarak kıdem tazminatı ödemem yapıldı ve 23/01/2016 tarihinde tekrar aynı işyerinde işe girişim oldu. Normal şartlar altında 15 yıl 1999 öncesi ve 3600 günü doldurma şartım tutuyor. Yani istifa halinde kıdem tazminatımı alabiliyorum. Ancak sorun şu ki işverenim benim brüt ücretimden değil brütümün netinden bana ödeme yaptı o dönem için. Yani 4321 olan brütümün neti 2700 tl ye tekabul ediyordu ve tazminat ödemesini 2700 brut göstererk yaptı. Dolayısı ile 10600 almam gereken tazminatı 6570 olarak verdi ve herhangi bir alacağım yoktur yazısını imzalattı. Ben hem o kadar süre çalışmamı kaybettim hemde tl olarak kaybettim. Şu an hala aynı yerdeyim o şartlarda istifa etsem 15 küsür alacakken şu an 1 yıl dolmadığından hiçbirşey alamıyorum. Buraya kadar herşey benim alehime gözüküyor. Ancak şöyle bir durum var ki işe girdiğim günden bu güne benim maaşı işveren tarafından eksiksiz bankaya yatırıldı yani işten çıkartıldığımda brüt 4321 gözükürken SGK da işveren 2700 üzerinden vermiş oldu tazminatımı. Yani banka hesapları esas alınabilir mi ? yada SGK verileri ?

  • Merhaba Tunç bey kıdem tazminatı alacaklarında zaman aşımı süresi 10 yıldır eksik ödemelerinizi yazılı talep ederek işverenden isteyin

 87. Merhaba Nevzat bey , işçi daha iyi şartlarda iş bulmuşsa eğer işyerine istifasını verince kıdem tazminatı alabiliyormu acaba sigorta günü 4000 günün üzerinde iken

  • Selim bey merhaba,
   istifa halinde işci kıdemini alamaz ancak 15 yıl 3600 gün şartını yerine getiren ve kıdem tazminatı almaya hak eden çalışanların, 08.09.1999 tarihinden önce sigortalılık süresinin başlamış olması gerekmektedir. Yani Kıdem Tazminatı ödenmesine ilişkin şartlardan birisi 15 yıl ve 3600 gün sigortalılığın yerine getirilmesidir. Buna göre, 08.09.1999 tarihinden önce işe başlayan sigortalılar, adına emeklilik için sigortalılık süresini ve prim gün sayısını doldurup emekli yaşını beklemeleri halinde kıdem tazminatı ödenmektedir. 15 yıl ve 3600 gün sayısının aynı işyerinde tamamlanması gerekmiyor. Bu süreler farklı işyerlerinde tamamlanabilir.

 88. Merhaba Nevzat Bey;

  Eşim 20 yıldır çalıştığım iş yerinden 5 yıl önce ev alırken işveren ile anlaşarak 15 yıl 3600 gün kağıdı ile kıdem tazminatımı aldı. Şimdi yani 5 yıl sonra gerçekten emekli oluyor. Kıdem tazminatı son maaşından 5 yıllık olarak mı hesap edilecek yoksa işe girdiği günden itibaren tüm çalışması göz önünde bulundurularak hesap edilip daha önce aldığı tutar avans niteliğinde mahsup edilip bakiye mi ödenecek. Teşekkürler. Saygılarımla

  • Merhaba Banu hanım,
   işletmede çalıştığınız dönemin bir bölümünü aldığınız dönemde işveren işten çıkışınızı yaparak tekrar giriş yaptı ise bu durumda kıdem alıp tekrar çalışmaya başladığınız dönemdeki hakettiğiniz kıdem son bürüt maaşınız üzerinden ödenmelidir

 89. Muhammet çalışkan

  Ben şimdi ağustosta askerim ve ben 2 buçuk ay sigortasiz calstm bana yarın bugün ertesi gün baslicak dediler ve başlattılar ama 2 ay sigortasiz calstm ve 10 ay sigortalı çalışmış bulunmaktayım bana tazminat vermek zorundalar dimi askerlik nedeniyle ayrılıyorum sonuçta

  • Muhammet bey merhaba,
   1 tam yıl sigortalı çalışma halinde kıdemi hakedersiniz işveren resmi olarak bir yıl altı çalışma diye kıdeminizi vermeyebilir bu durumda dava,şikayet haklarınız var fakat ben patronunla konuşmanı öneririm konuşarak kıdemini al

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.