Ana Sayfa / Kanunlar / 7162 Sayılı Yasayla Yapılan Değişiklikler

7162 Sayılı Yasayla Yapılan Değişiklikler

30/01/2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7162 sayılı “Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ”la, çeşitli vergi kanunlarda değişiklikler yapılmıştır.

Söz konusu Kanunla, vergi kanunlarında yapılan değişiklikler kısaca şu şekildedir:

  1. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler

Esnaf Muaflığı’na İlişkin Düzenleme

Kanunun 9. maddesinin birinci fıkrasının 6 numaralı bendinde yapılan değişiklikle, evlerde imal edilen çeşitli ürünlerin internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satışı, satış tutarının ilgili yıl için geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarından fazla olmaması kaydıyla muafiyet kapsamına alınmıştır.

Tazminat ve Yardımlara İlişkin İstisna Düzenlemesi

Kanunun 25. maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yapılan değişiklikle, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca ödenen işsizlik ödeneği ve 4857 sayılı İş Kanununa göre ödenen işe başlatmama tazminatı istisna kapsamına alınmıştır.

Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Sağlanmasına İlişkin Düzenleme

Kanunun, vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi sağlayan mükerrer 121 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yapılan değişiklikle, vergi indiriminden yararlanılabilmesi için kanuni süresinde verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenmesi şartının ihlal sınırı olan 10 TL, 250 TL olarak yeniden belirlenmiş; ayrıca tecil – terkin usulüne tabi vergilerin, şartların sağlanamaması halinde kanunlarında belirlenen tecil süresinin sonunu takip eden 15 günün bitimine kadar ödenmesi halinde de bu şartın ihlal edilmiş sayılmayacağı hükme bağlanmıştır.

Karşılıklı Sona Erdirme ve İkale Sözleşmeleri Kapsamındaki Tazminatlara İlişkin Düzenleme

Bilindiği üzere, 27/03/2018 tarihli II. Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7103 sayılı Kanunla, 193 sayılı Kanunun 61. Maddesinde yapılan değişiklikle hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra; karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar ücret olarak sayılmış olup, 25. Maddede yapılan değişiklikle istisna edilen kıdem tazminatı tutarlarıyla sınırlı olmak üzere, karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında yapılan bu tür ödemeler ve yardımlar da gelir vergisinden istisna edilmiştir (Bkz: 2018/31 sayılı Sirküler Rapor).

Bu defa, Kanuna eklenen Geçici 89 uncu maddeyle, söz konusu hükmün yürürlüğe girdiği 27/03/2018 tarihinden önceki karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergisinin iade edilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır. Hükme göre, söz konusu vergilerin iade alınabilmesi için, hizmet erbabı tarafından düzeltme zaman aşımı süresi içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurulması ve dava açılmaması, dava açılmışsa bundan vazgeçilmesi gerekmektedir.

  1. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler
  • Kanuna eklenen geçici 11 inci maddeyle, 2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarının Türkiye’de oynanmasına ilişkin olarak, dar mükellef konumunda bulunan Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli tüzel kişilere Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratları bakımından gelir ve kurumlar vergisi muafiyeti getirilmiştir. Ayrıca, bu muafiyetin tevkif yoluyla alınan vergileri de kapsadığı hükme bağlanmıştır.
  • Kanunun 5/B maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yapılan değişiklikle, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında patent veya faydalı model belgesi verilerek koruma altına alınan buluşların da kurumlar vergisi istisnasından yararlanmasına imkan sağlanmıştır.
  1. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklik

Kanuna eklenen geçici 40. maddeyle, 2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarına ilişkin olmak üzere Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli tüzel kişilerden iş yeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlara, bu müsabakalar dolayısıyla yapılacak mal teslimleri ve hizmet ifaları ile bunların bu müsabakalar dolayısıyla yapacakları mal teslimleri ve hizmet ifaları katma değer vergisinden müstesna kılınmıştır.

Ayrıca, bu madde kapsamında yapılan teslimler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen vergilerin nakden veya mahsuben iade edilebileceği hükme bağlanmıştır.

Hakkında nevzaterdag

Check Also

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı!

07.09.2023 tarihli ve 32302 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir