Ana Sayfa / Bilişim / Bilgisayar Oyununun Online Olarak Satışının Vergilendirilmesi

Bilgisayar Oyununun Online Olarak Satışının Vergilendirilmesi

 

Ülkemiz artık bilişim alanında birçok değer barındırıyor  kendi imkanlar ile bilgisayar oyunu yazan şirketler, şahısları çok duymaya başladık. Bu yazılımlar online olarak satılmaya başlandı genelde bu oyun geliri EFT sistemi ile komisyon ödenerek  Banka hesaplarına  aktarıldığını biliyoruz. Bu makalemizde özelgeler ışığında  oyun yazılımı işinden elde edilen  kazancın serbest meslek kazancı olarak vergilendirilip vergilendirilmeyeceği ve söz konusu kazancın gelir vergisinden istisna olup olmadığı konusunu inceleyeceğiz. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunumuzun 37 nci maddesinde, her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu hükmüne yer verilmiştir.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunumuzun  65 inci maddesinde de; “Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.” Demektedir. “Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır…” hükmü yer almaktadır. Ticari kazanç esas itibariyle sermaye-emek karışımı bir kaynağa bağlı olarak doğmaktadır. Bu kaynağa bağlı olarak ve devamlı bir organizasyon çerçevesinde yapılan her türlü faaliyet ticari faaliyettir. Serbest meslek faaliyetinin ticari bir organizasyon içinde yapılması, sağlanan gelirin yapısını değiştirmez. Sadece, elde edenler yönünden ticari kazanç sayılmasını gerektirir ve ticari kazanca ait esas ve hükümlere tabi olur. Bir faaliyetin serbest meslek faaliyeti olup olmadığı ise faaliyetin; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanması, bir işverene bağlı olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılması ve devamlı olması, unsurlarını taşıyıp taşımadığına bağlı bulunmaktadır. 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunumuzun  18 inci maddesinde, “Müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekâr, bilgisayar programcısı ve mucitlerin bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve videoda yayınlanmak veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılat Gelir Vergisinden müstesnadır…” hükümleri bulunmaktadır.
Diğer taraftan; 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 1/B maddesinde bilgisayar programının, bir bilgisayar sisteminin özel bir işlem veya görev yapmasını sağlayacak bir şekilde düzene konulmuş bilgisayar emir dizgesini ve bu emir dizgesinin oluşum ve gelişimini sağlayacak hazırlık çalışmalarını ifade ettiği belirtilmiştir.  Dolayısıyla, bilgisayar programcısı bilgisayar program yazılımı yapan kişi olmaktadır. Dikkat edileceği üzere, Gelir Vergisi Kanunumuzun 18 inci maddesinde zikredilen “bilgisayar programcısı” ve “bilgisayar yazılımı”  ibareleri, bir yazılım üretimi ile ilgili olup bilgisayar kullanılarak yapılan her iş bu kapsama girmemektedir. Diğer bir ifadeyle, yasa maddesinin konu edindiği husus; üretilmiş programları kullanarak işlem yapmak değil, işletim veya uygulama programları üretilmesi/yaratılması gibi özgün özellikleri olan ve lisanslama/telif hakları ile de ulusal veya uluslararası düzeyde korunan program üretimi/yaratımı faaliyetleridir. Bu hüküm ve açıklamalara göre, bilgisayar programcısının ürettiği bilgisayar yazılımının ihtira beratının satılması, bu yazılım üzerindeki mevcut hakların devir ve temlik edilmesi veya bu yazılımın kiralanması suretiyle elde edilen hasılat Gelir Vergisi Kanunumuzun 18 inci maddesi kapsamında istisna olup, söz konusu yazılımın internette kullandırılmasından elde edilen gelirler ile bu yazılımın kullanımından elde edilen reklam gelirlerinin bu kapsamda değerlendirilmesi mümkün değildir. 

Buna göre, bilgisayar oyununun  online olarak satışı işleminin şahsi mesaiden ziyade bir ticari organizasyona dayanması nedeniyle söz konusu faaliyet kapsamında elde edilen kazancın; Gelir Vergisi Kanunumuzun ticari kazancın tespitine ilişkin hükümlerine göre vergilendirilmesi gerekmektedir.

Kaynaklar

  1. Gelir İdaresi Başkanlığı Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü 10/12/2020 Tarih  17192610-120[GV-18-80]-E.188679 sayılı özelgesi
  2. Gelir İdaresi Başkanlığı Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü 12.08.2020 Tarih 93996897-130-E.64952 sayılı

Hakkında nevzaterdag

Check Also

KDV Tevkifat Uygulamasında Değişiklik Yapıldı!

             Benzer YazılarPrime Esas Kazançların Alt Ve Üst SınırlarıZarar Eden Firma …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir