Home / Gündemden / Defter Tasdik İşlemleri Artık Kuruluşta Ticaret Sicilde Yapılacak

Defter Tasdik İşlemleri Artık Kuruluşta Ticaret Sicilde Yapılacak

10 Mart 2018 tarihli 30356 sayılı resmi gazetede 15.02.2018 tarihinde kabul edilen 7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun yayınlandı.

Bu kanun neleri kapsıyor ne tür değişiklikler getiriyor? 

 1. Kamu kurum ve kuruluşları, kredi kuruluşları, bankalar, esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri ile tarım kredi kooperatiflerince açılmış veya açılacak tüm borç ve kredilere karşılık teminat gösterilen taşınmazların ipotek işlemleri, tarafların istemi halinde, taraflarınca imzalanan kredi veya borç sözleşmesine istinaden tapu müdürlüklerinde tapuya tescil olunur.”
 2. Anonim ve Limited şirketler ile Kooperatifler kuruluş aşamasında defterlerini ticaret sicil müdürlüğüne tasdik ettirecekler (Yürürlük : 13/03/2018).
 3. Kooperatifler Kanununda şu şekilde bir değişiklik yapılmıştır; “Bir kooperatif en az 7 ortak tarafından imzalanacak ana sözleşme ile kurulur. Ana sözleşmenin ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personel huzurunda imzalanması gerekir. İlgili Bakanlık faaliyet konuları itibarıyla kooperatifleri sınıflandırmaya, çalışma bölgeleri oluşturmaya, kooperatif kuruluşu için asgari ortak sayısından az olmamak üzere ortak sayısı ve kooperatif kurulmasına yönelik diğer şartlar ile usul ve esasları belirlemeye yetkilidir
 4. Belediye Gelirleri Kanununun 79 uncu maddesinde yapılan değişiklikle “Altyapı kazı izni harcı “getirilmiştir. Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde umumi hizmet alanlarında yapılacak kazı işlemleri için belediyece verilecek altyapı kazı izni, altyapı kazı izni harcına tabidir. Bu harcın mükellefi altyapı kazı izni talebinde bulunanlardır.

Altyapı kazı izni harcı, alan tahrip tutarı üzerinden binde 2 oranında alınır.

Bu madde kapsamında verilecek altyapı kazı izinleri için ilgili belediyeden altyapı kazı izni belgesi alınır.

Altyapı kazı izni başvuruları on beş gün içerisinde sonuçlandırılır. Altyapı kazı alanı ile kazı sırasında diğer altyapı tesislerine zarar verilmesi halinde bu tesisler kazıyı yapan tarafından eski haline getirilir.

 1. Gümrük kanununun Usulsüzlüklere İlişkin Cezalar başlıklı bölümüne işletmelerle ilgili Bakanlıkça belirlenen azami bedellere uyulmaması halinde her bir işlem için beş bin Türk lirası usulsüzlük cezası uygulanır.” maddesi eklenmiştir
 2. Belediyelere hizmette e – belediye kullanma zorunluluğu geldi

Belediyeler, mevzuatla kendilerine verilen görev ve hizmetlerin yürütülmesi ve vatandaşlar tarafından yapılan başvuruların sonuçlandırılması amacıyla her türlü idari iş ve işlemin yürütüldüğü e-Belediye bilgi sistemini kullanır.(yasa yayınından itibaren 6 ay içinde belediyeler bu sisteme geçecek)

 1. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 11. maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve altıncı fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Şirket kuruluşunun ticaret sicili memurluklarına bildirilmesi halinde yapılan bu bildirim kuruma yapılmış sayılır ve ilgililerce ayrıca iş yeri bildirgesi düzenlenmez.”

 1. Şahıs ve şirketlerin ticaret sicilinde tescili için gerekli olan imza beyannameleri ticaret sicil müdürlüğünün yetkilendirdiği personel huzurunda YAZILI BEYANDA bulunmak suretiyle verilecek. Yani noterde hazırlanmayacak (Yürürlük : 10/03/2018).
 2. Anonim ve Limited şirketlerin kuruluşunda defter tasdikleri ticaret sicili tarafından yapılacak (Yürürlük : 10/03/2018).
 3. Ticaret kanununun 428, 430 ve 431 maddeleri yürürlükten kaldırıldı(Organın temsilcisi, bağımsız temsilci ve kurumsal temsilci önerimi, internet sitesinden yayınlanması vs.) (Yürürlük : 10/03/2018).
 4. (Madde 24) Şirket kuruluşunda, ana sözleşmeler ticaret sicilinin yetkilendirdiği personelin huzurunda imzalanacaktır (Yürürlük : 15/03/2018).
 5. (Madde 25) Limited şirket kuruluşlarında tescilden önce bankaya yüzde 25 bloke şartı kaldırıldı (Yürürlük : 15/03/2018).
 6. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanununun 4 üncü maddesinde belirtilen rehin hakkının kurulması maddesine “(Niteliği gereği ayırt edici özelliği bulunmayan taşınır varlıklar için bu şart aranmaz.)”ibaresi eklenmiştir
 • Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanununun 5. Maddesinde belirtilen Üzerinde rehin hakkı kurulabilecek taşınır varlıklar maddesine “Benzeri her türlü taşınır varlık ve hak” ibaresi eklenmiştir.
 • Taşınır Rehni Kanununun 7. maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Rehnin kapsamı”

(1) Taşınır varlığın gelecekteki her türlü faiz, sigorta gibi hukuki getirileri ile doğal ürün ve ikamesi mallar, taşınır varlık ile birlikte doğrudan rehnin kapsamına girer.

(2) Bir üretim sürecinin, kullanıldığı taşınır varlıklarla birlikte rehin edilmesi halinde rehin, üretim sürecinde ve sonucunda gerçekleşecek olan alacak üzerinde aynı oranda ve sırada kendiliğinden tesis edilmiş sayılır. Buna ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

(3) Bir taşınırın rehinli olduğunu bilmeyen veya bilmesi gerekmeyen iyi niyetli üçüncü kişinin iyi niyeti korunur.”

 1. b) 17. maddesi yayımı tarihinden itibaren 6 ay sonra,

About nevzaterdag

Check Also

DİKKAT! İleride Değişiklik Var (İş Koşullarında Değişiklik ve Yönetim Hakkı)

Benzer YazılarÇalışma Koşullarında Değişiklik İşçiye Sözleşmeyi Fesih Hakkı Verir mi?Anlaşarak İş Koşullarını Değiştirmek ve FesihEyvah …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir