En Son
Ana Sayfa / Kanunlar / İş Kanunu / Dikkat, Doğum Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı!

Dikkat, Doğum Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı!

Doğum Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 5.6.2017 tarihli ve 61131 sayılı yazısı üzerine, 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3.7.2017 tarihinde kararlaştırılmıştır. 17 Ağustos 2017 tarihli ve 30157 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikteki değişikler aşağıdaki gibidir.

MADDE 1- 5.5.2015 tarihli ve 2015/7695 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Doğum Yardımı Yönetmeliğinin 10. maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Başvuru yerlerince DYS’ye girilen başvuruların kaydedilmesini müteakip ödemeler ilgili ayın son iş günü mesai saati bitimine kadar il müdürü tarafından onaylanarak hak sahipliği belirlenir.

(3) İl müdürü tarafından onaylanan başvurulara ilişkin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarının veya mavi kart kütüğüne kayıtlı kimlik numaralarının yer aldığı ödeme listeleri Bakanlıkça DYS aracılığıyla birleştirilir ve bu liste ödeme emri belgesine bağlanarak Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğüne yazıyla veya elektronik ortamda gönderilir.

(4) Ödemeler. Bakanlıkça belirlenen tarihlerde, Bakanlık tarafından yapılır.

(5) Doğum yardımı ödemelerine aracılık yapan kuruluş veya banka tarafından iade edilmiş tutarlar, emanet hesaplarına alınır ve ilgilinin talebi üzerine buradan ödenir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ödeme yapan” ibaresi “ilgili” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“İade ödemeleri

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Doğum yardımı ödemelerine aracılık yapan kuruluş tarafından defterdarlık muhasebe müdürlüklerine iade edilmiş ancak iadeye ilişkin başvuru yapılmamış veya başvurulan DYS’ye girilmemiş olanlara ilişkin tutarlar defterdarlıklar tarafından Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğüne hesaben aktarılır.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra doğum yardımı ödemelerine aracılık yapan kuruluş tarafından defterdarlık muhasebe müdürlüklerine iade edilmesi gereken tutarlar, aracılık yapan kuruluş tarafından doğrudan Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğüne aktarılır.

(3) İadeye ilişkin başvurusu DYS’ye girilmiş ancak işlemleri henüz tamamlanmamış kayıtlara ilişkin işlemler Bakanlık ve il müdürlükleri tarafından sonuçlandırılır.”

MADDE 4- Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmeliğin 1 inci maddesi yayımını izleyen aybaşında, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

KARŞILAŞTIRMALI MADDE TABLOSU

ESKİ MADDE YENİ MADDE
(2) İl müdürlüğünce her ayın son iş gününde doğum yardımı ödeme listeleri birleştirilerek tek bir ödeme listesi haline getirilir. Bu ödeme listesi il müdürünce onaylanarak DYS üzerinden elde edilen Ödenek Talep Formu ile Bakanlıktan ödenek talep edilir.

(3) Talep edilen ödenek ivedilikle il müdürlüğüne aktarılır.

(4) İl müdürlüğünce, ekinde ödeme yapılacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarının veya mavi kart kütüğüne kayıtlı kimlik numaralarının yer aldığı liste ödeme emrine bağlanarak Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne gönderilir.

(5) Ödemeler, Bakanlığın belirlediği tarihlerde il müdürlüğünce yapılır.

“(2) Başvuru yerlerince DYS’ye girilen başvuruların kaydedilmesini müteakip ödemeler ilgili ayın son işgünü mesai saati bitimine kadar il müdürü tarafından onaylanarak hak sahipliği belirlenir.

(3) İl müdürü tarafından onaylanan başvurulara ilişkin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarının veya mavi kart kütüğüne kayıtlı kimlik numaralarının yer aldığı ödeme listeleri Bakanlıkça DYS aracılığıyla birleştirilir ve bu liste ödeme emri belgesine bağlanarak Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğüne yazıyla veya elektronik ortamda gönderilir.

(4) Ödemeler, Bakanlıkça belirlenen tarihlerde, Bakanlık tarafından yapılır.

(5) Doğum yardımı ödemelerine aracılık yapan kuruluş veya banka tarafından iade edilmiş tutarlar, emanet hesaplarına alınır ve ilgilinin talebi üzerine buradan ödenir.”

Madde 14 – (1) Doğum yardımından yararlananların gerçek dışı beyanda bulunmaları nedeniyle yersiz ödemeye sebebiyet verilmesi halinde, yersiz ödemenin yapıldığı tarihten tahsil edildiği tarihe kadar geçen süre için 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte bu ödemelerin bir ay içinde iade edilmesi, haksız yararlanana ödeme yapan il müdürlüğü tarafından bir yazı ile bildirilir. Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ödeme yapan” ibaresi “ilgili” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“İade ödemeleri

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Doğum yardımı ödemelerine aracılık yapan kuruluş tarafından defterdarlık muhasebe müdürlüklerine iade edilmiş ancak iadeye ilişkin başvuru yapılmamış veya başvurulan DYS’ye girilmemiş olanlara ilişkin tutarlar defterdarlıklar tarafından Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğüne hesaben aktarılır.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra doğum yardımı ödemelerine aracılık yapan kuruluş tarafından defterdarlık muhasebe müdürlüklerine iade edilmesi gereken tutarlar, aracılık yapan kuruluş tarafından doğrudan Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğüne aktarılır.

(3) İadeye ilişkin başvurusu DYS’ye girilmiş ancak işlemleri henüz tamamlanmamış kayıtlara ilişkin işlemler Bakanlık ve il müdürlükleri tarafından sonuçlandırılır.”

MADDE 4- Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmeliğin 1 inci maddesi yayımını izleyen aybaşında, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Benzer Konu

Yüzde Bir Vergiyle Varlıklarınızı Kayda Alın

  7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2.maddesi ile …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir