Ana Sayfa / Kanunlar / Dikkat, Vergi Affı Geliyor!

Dikkat, Vergi Affı Geliyor!

nevzat-erdag-468-vergi-affi

İşte Yasanın Tüm Detayları

Birçok kişinin merakla beklediği vergi affı somutlaştı. 22.07.2016 günü Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunulan bazı alacakların yeniden yapılandırmasına ilişkin 14 maddeden oluşan kanun teklifi, sadece vergi affı değil stok, ortaklar cari, dava aşamasındaki borçlar, SGK borçları da olmak üzere geniş bir alanı kapsamaktadır.

Yasa tasarısını sizler için ayrıntılı inceleyerek, soru cevap şeklinde neler geleceğini aşağıda özetle yazıyorum.

Hangi Borçlar Vergi Yapılandırmasına Tabi?

Yapılandırmaya konu alacaklar; vergiler ve vergi cezaları, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı, gümrük vergileri ve idari para cezaları, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi fer’i alacaklar şeklinde düzenlenmiştir.

Yapılandırma Hangi Tarihe Kadar Borçları Kapsamaktadır?

Yapılandırmaya konu olacak alacaklar esas itibarıyla 30.06.2016 tarihi dikkate alınarak belirlenmiştir.

2016 yılına ilişkin tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksiti kanun kapsamı dışında tutulmuştur.

Yapılandırmada Faizlerin Tamamı Silinecek Mi?

Vergi veya gümrük vergilerinin asıllarının tamamı ile, bu asıllara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine, bu kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın;

 • ödenmemiş alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması halinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın,
 • bu kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla vergilere/gümrük vergilerine bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları ve asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının tahsilinden

vazgeçileceği düzenlenmiştir.

Kanunda fer’i amme alacakları “yerine” hesaplanması öngörülen Yİ-ÜFE tutarlarının belirlenmesinde, bu alacakların hesaplanmasına ilişkin ilgili kanunda yer alan esaslar dikkate alınacaktır.

Gümrük Cezalarında Aynı Uygulama Geçerli mi?

 • Gümrük vergisi asıllarına bağlı olmaksızın kesilmiş olan idari para cezalarının ise % 50’sinin ve bunlara bağlı gecikme zammı yerine, bu kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi öngörülmüştür. Kanunda öngörülen süre ve şekilde yapılacak ödemeyi müteakip cezaların kalan % 50’si ile bu cezaların tamamına daha önce uygulanmış olan gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilecektir.
 • Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının da %30’u ve varsa gümrük vergileri aslının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine bu kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak. Tutarın ödenmesi koşuluyla cezaların kalan %70’i ile alacak asıllarına bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacaklarının tahsilinden vazgeçileceği hükme bağlanmaktadır.

İtirazı Kayıtla Verilen Beyanlardaki Vergilere De Yapılandırma Var mı?

İhtirazı kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden ve kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş olan vergiler/gümrük vergileri için kesinleşmiş alacaklara ilişkin hükümlerin uygulanacağı düzenlenmiştir. Bu alacaklar için kanundan yararlanmak istenmesi durumunda, ihtirazı kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilere/gümrük vergilerine ilişkin açılmış davaların yargıdaki aşamaları ödenecek tutarı etkilemeyecek ve beyan üzerine tahakkuk eden verginin/gümrük vergisinin tam olarak ödenmesi istenecektir.

Maddede ayrıca, 2016 yılında tahakkuk eden geçici vergilerle ilgili düzenleme yapılmakta ve kanun kapsamında ödenecek olan motorlu taşıtlar vergisi için taksit ödeme süresince fenni muayene izni verileceği belirtilmektedir.

Yargı Aşamasındaki Alacaklarda Yapılandırılabilecek Mi?

Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olup, kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla yargı karan ile kesinleştiği halde, mükellefe ödemeye yönelik tebligatın yapılmadığı alacaklar için mükelleflerce bu kanunda öngörülen süre ve şekilde başvuruda bulunulması koşuluyla, bu alacakların da madde hükümlerinden yararlandırılacak.

Madde hükmünden yararlanmak isteyen borçluların, maddede belirtilen diğer şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerekiyor.

Dava Safhasında Bulunan Borçlar Ne Şekilde Yapılandırılacak

Kanunun yayımlandığı tarih itibarı ile dava açılmış, ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatlar ile, gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklarda; vergilerin/gümrük vergilerinin %50’si ile bunlara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı yerine bu kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranlan esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, vergilerin/gümrük vergilerinin %50’si ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Vergilere ilişkin tahakkuklarda; bu maddeye göre ödenecek alacak asıllarının tespitinde, bu kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla tarhiyatın/tahakkukun bulunduğu en son safhadaki tutar esas alınacak.

Taksitler Aksatılırsa Yapılanma Bozulacak mı?

Kanun çerçevesinde borçları yapılandırılan borçluların maddelerde öngörülen şartları yerine getirmelerinin yanı sıra, yıllık gelir veya kurumlar vergilerini, gelir (stopaj) vergisini, kurum (stopaj) vergisini, katma değer vergisini ve özel tüketim vergisini ödeme zamanlarında ödemeleri beklenmektedir. Maddenin sekizinci fıkrasında bu husus düzenlenmekte ve madde hükümlerinden yararlanan borçluların belirtilen bu vergi türlerini çok zor durum olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri halinde, belirtilen madde hükümlerinden yararlanamayacaklar.

Vergi İncelemesi Devam Eden Mükellefler Ne Olacak?

Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak; kanunun yayımlandığı tarihten önce başlanıldığı halde tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile takdir işlemlerine devam edileceği belirtilerek, bu safhada bulunan alacaklar da kanun kapsamına alınmıştır.

Düzenleme, bu kanunun matrah artırımına ilişkin hükümlerini saklı tutmak suretiyle başlanılmış işlemlere devam edileceği yönündedir.

Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra; tarh edilen vergilerin %50’si ile bunlara bağlı gecikme faizi yerine, bu kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile, bu tarihten sonra ihbarnamenin tebliği üzerine belirlenen dava açma süresinin bitim tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizinin tamamının, vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın %25’inin; ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yazılı başvuruda bulunularak, ilk taksit ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere, ikişer aylık dönemler halinde altı eşit taksitte ödenmesi şartıyla, vergi aslının %50’sinin, vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın %75’inin vergilere bu kanunun yayımlandığı tarihe kadar uygulanan gecikme faizinin ve vergi aslına bağlı cezaların tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Kanundan Sonra Kesilen Cezalarda Kapsamda mıdır?

Bu kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak; kanunun yayımlandığı tarihten önce tamamlandığı halde, bu tarihte ya da bu tarihten sonra vergi dairesi kayıtlarına intikal eden takdir komisyonu kararları ve vergi inceleme raporları üzerine gerekli tarh ve tebliğ işlemlerinin yapılması ve maddede belirlenen tutarın, belirtilen süre içerisinde ödenmesi şartıyla bu kanun hükümlerinden yararlanılabilecek.

Ayrıca, mükelleflerin bu madde hükümlerinden yararlanabilmeleri için, maddede belirtilen süre ve şekilde ödeme yapmaları ve dava açmamaları şartı getirilmiştir.

Diğer taraftan madde hükmünden yararlanan mükelleflerin, 213 sayılı Kanunun uzlaşma, tarhiyat öncesi uzlaşma ve vergi cezalarında indirim hükümlerinden yararlanamayacak.

Kanundan Sonra Yapılan Düzeltmelerde Durum Ne Olacak?

Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar pişmanlıkla beyan edilen matrahlar üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen vergilerin tamamı ile, pişmanlık zammı yerine hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının belli bir ödeme planı kapsamında ödenmesi şartıyla, pişmanlık zammı ve vergi cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilmesi suretiyle bu müesseseden faydalanılabilecek.

Kendiliğinden verilen beyannameler üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen vergilerin tamamı ile gecikme faizi yerine hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının, belli bir ödeme planı kapsamında ödenmesi şartıyla gecikme faizi ve vergi cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Emlak Vergileri de Yapılandırılabilecek mi?

2016 yılı ve önceki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak, emlak vergisi bildiriminde bulunmayan veya bildirimde bulunduğu halde vergisi eksik tahakkuk eden mükelleflerce bildirimde bulunulması ve tahakkuk eden vergi ve taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payının tamamı ile, bunlara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı yerine hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının, belli bir ödeme planı kapsamında ödenmesi şartıyla, bu alacaklara bağlı gecikme faizi, gecikme zammı ve vergi cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Geçmiş Yıl Gelirleri mi Artırabilir Miyim?

Mükelleflerce çeşitli sebeplerle noksan beyan edilmiş, ya da beyan dışı bırakılmış geçmiş yıl gelirlerinin belli oran ve tutarlar dahilinde beyan edilmesi sağlanmaktadır. Bu şekilde beyan edilecek gelirlere uygulanacak oran ve tutarların tespitinde ekonomik gelişmelere paralel olarak tespit edilen matrahlar esas alınmıştır. Böylece; mükelleflere, 213 sayılı Kanun’da yer alan vergi cezaları ve gecikme faizlerine muhatap olmadan, vergilerini ödeme imkanı sağlanmakta ve artırımda bulunulan vergiler ve dönemler için vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacak.

Matrah Artırımı Sonucu Vergi İncelemesine Girebilir miyim?

Ayrıca, matrah artırımında bulunan mükelleflerin beyan edecekleri ve üzerinden vergi hesaplanacak matrahlar için asgarî tutarlar belirlenmekte, daha önce zarar beyan edilmiş olması veya indirim ve istisnalar nedeniyle matrah oluşmaması, ya da hiç beyanname verilmemiş, yahut ilgili yıllarda faaliyette bulunulmuş veya gelir elde edilmiş olsa da, bu faaliyetlerin ve gelirlerin vergi dairesinin bilgisi dışında bırakılmış olması nedeniyle, matrah bulunmaması halleri ile, mükellefler tarafından beyan edilen matrahlara uygulanan oranlar sonucu bulunan matrahlara alt sınır getirilmeyecek.

 • Artırımda bulunulan vergiyi ödemeyi kabul ettikleri vergilendirme dönemleri ile ilgili olarak, artırıma konu ödemeler, dolayısıyla gelir (stopaj) vergisi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacak.
 • Katma değer vergisi mükelleflerinin vergi artırımında bulunmaları halinde, artırımda bulundukları dönemler için haklarında KDV yönünden vergi incelemesi ve tarhiyatına muhatap tutulmamaları imkanı sağlanmaktadır.
 • Mükelleflerin sorumlu sıfatıyla verdikleri KDV beyannameleri için bu madde hükmünden yararlanmaları söz konusu değildir. Ayrıca, sorumlu sıfatıyla beyan edilen vergiler, vergi artırımına ilişkin yıllık toplam tutarın hesabında dikkate alınmayacaktır.
 • Diğer taraftan, matrah veya vergi artırımında bulunan ve bu konudaki şartları yerine getiren mükelleflerin, defter ve belgeleri incelenmeyecek ve artırıma konu olan vergilerle ilgili olarak tarhiyat yapılmayacaktır.
 • İdarenin artırımda bulunulmayan yıllar veya dönemler için vergi incelemesi yapma hakkı saklıdır.

Bu kanuna göre; matrah veya vergi artırımında bulunulmasının kanunun yayımlandığı tarihten önce başlanılmış olan vergi incelemeleri ve takdir işlemlerine engel teşkil etmeyecek. Ancak, maddede yer alan inceleme yapma hakkına yönelik hükümler saklı kalmak kaydıyla, vergi incelemeleri ve takdir işlemlerinin bu kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ayın başından itibaren bir ay içerisinde sonuçlandırılamaması halinde, bu işlemlere devam edilmeyecektir. Bu süre içerisinde sonuçlandırılan vergi incelemeleri ile ilgili tarhiyat öncesi uzlaşma talepleri dikkate alınmayacaktır. İnceleme ve takdir sonucu tarhiyata konu matrah farkı tespit edilmesi halinde; inceleme raporları ile takdir komisyonu kararlarının vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihten önce matrah artırımında bulunulmuş olması şartıyla inceleme ve takdir sonucu bulunan matrah farkı, bu madde hükümleri ile birlikle değerlendirilecektir.

Sahteciler Ve Naylon Faturacılar Yasadan Yararlanamayacak

Defter, kayıt ve belgelerin yok edilmesi veya defter sahifelerinin yok edilerek, yerine başka yapraklar koyulması veya hiç yaprak koyulmaması veya belgelerin asıl veya suretlerinin tamamen veya kısmen sahte olarak düzenlenmesi fiillerini işleyenlerin, bu kanunun matrah veya vergi artırımına ilişkin hükümlerinden yararlanamayacakları öngörülmektedir. Öte yandan, asıl veya suretleri tamamen veya kısmen sahte olarak düzenlenen belgeleri kullananların, bu kanunun matrah veya vergi artırımı hükümlerinden yararlanmasına engel bir husus bulunmamaktadır.

Kayıtlarda Olmayan Stok, Makine Demirbaş, Techizat Kayıtlara Alınabilecek

Kayıtlara yansıtılmamış emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kayıtlara intikal ettirilebilmesini sağlanabilecek.

Buna göre; gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (adi, kollektif ve adi komandit şirketler dahil), işletmelerinde mevcut olduğu halde, kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşlarınca tespit edilecek rayiç bedeliyle, kanunda öngörülen süre içinde vergi dairelerine bir envanter listesi ile bildirmek suretiyle defterlerine kaydedebileceklerdir.

Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, aktiflerine kaydettikleri emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar için iki ayrı karşılık hesabı açacaklardır. Emtia için ayrılan karşılık, ortaklara dağıtılması veya işletmenin tasfiyesi halinde sermayenin bir unsuru olarak sayılmakta ve dolayısıyla vergilendirilmemektedir. Makine, teçhizat ve demirbaşlar için ayrılan karşılıklar ise birikmiş amortisman olarak kabul edilmektedir.

Envantere dahil edilen bu kıymetler üzerinden ayrıca amortisman ayrılmayacaktır.

İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ise, emtianın rayiç bedelini defterlerinin gider kısmına satın alınan mal olarak, makine, teçhizat ve demirbaşların rayiç bedelini ise envantere kaydedeceklerdir.

Belgesiz malların kayıt altına alınması, kayıt dışı ekonominin daraltılması ve bundan böyle yaratılacak katma değer vergisinin kavranması amacıyla, bildirim konusu mallar için katma değer vergisi hesaplatılmakta ve bu verginin, sorumlu sıfatıyla beyanı sağlanmaktadır. Bu madde çerçevesinde beyan edilerek makine, teçhizat ve demirbaşlar üzerinden ödenen katma değer vergisinin, mükellefin vergiye tâbi faaliyetleri üzerinden hesaplanan vergiden indirilmesi mümkün değildir. Ancak emtia üzerinden ödenen katma değer vergisi, hesaplanan katma değer vergisinden indirilebilecektir.

Faturasız Satışla Şişen Stok Çıkış Yapılabilecek

Faturalı olarak alınıp, kayıtlara geçen, ancak belge düzenlenmeksizin satılan malların halen stokta gözükmesi nedeniyle oluşan gerçek dışılık, fatura düzenlenerek kayıt ve beyanlara hasılat olarak intikal ettirilebilecek.

Bu fıkra hükmünün uygulanmasına ilişkin olarak; geçmişe yönelik ceza ve faiz uygulanmayacaktır. Yasal kayıtlara intikal ettirilen tutarlar, cari yıl gelir vergisi veya kurumlar vergisi matrahının hesabında dikkate alınacaktır. Ayrıca, bu tutarlar ilgili dönem katma değer vergisi beyannamesinde beyan edilecektir.

Şirketler Kasa Ve Ortaklardan Alacakları Düzeltebilecek Mi?

Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerinin,, 31.12.2015 tarihi itibarıyla bilançolarında görülmekle birlikte, işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ile, ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını, kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle, kayıtlarını düzeltebilmelerine imkan sağlanmaktadır. Bu kapsamda beyan edilen tutarlar üzerinden %3 oranında vergi hesaplanarak, beyanname verme süresi içinde ödenmesi öngörülmektedir.

Yurt Dışındaki Varlıklarımı Türkiye’ye Getirebilecek Miyim?

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile, her türlü gemi, yat ve diğer su araçlarının, Türkiye’ye getirilmek suretiyle milli ekonomiye kazandırılması ve bu varlıklarını Türkiye’ye getiren gerçek ve tüzel kişilerin maddedeki hükümler çerçevesinde bu varlıklarına serbestçe tasarruf edebilmelerine imkân sağlanmaktadır. Söz konusu varlıkların başkasının nam veya hesabına Türkiye’ye getirilmesi imkân dâhilindedir. Yurtdışından getirilen bu varlıklar, işletmelerin kanuni defterlerine kaydedilebilecektir. Kayıt işlemlerinde sınırlayıcı bir düzenleme öngörülmemekte olup, varlıkları, işletmelerce sermayeye ilave etme, özel fon hesabında tutma veya işletme borçlarının ödenmesinde kullanma konusunda mükelleflere ihtiyarilik sağlanmaktadır.

Türkiye’de Bulunan Varlıklarımı Kayıt Altına Aldırabilir Miyim?

Ayrıca, gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan, ancak işletmenin özkaynakları arasında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının, kanuni defterlere kaydedilmesi sağlanmaktadır.

Öte yandan, madde kapsamında Türkiye’ye getirilen veya kanuni defterlere kaydedilen varlıklar nedeniyle, hiçbir şekilde herhangi bir vergi incelemesi, vergi tarhiyatı, araştırma, inceleme, soruşturma ve kovuşturma yapılmaması öngörülmektedir.

Hangi SGK Borçlarına Yapılanma Getiriliyor?

Bu kanunun yayımlandığı tarihten önce tahakkuk ettiği halde, bu kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan;

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan;

 • Sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, genel sağlık sigortası primi alacakları, topluluk sigortası primi alacakları, isteğe bağlı sigorta primleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili kanunları gereğince takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı alacak asılları ile bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakları,
 • Sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
 • Eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
 • Uygulanan idari para cezalan ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
 • Genel sağlık sigortalısı olanlar ve ek 5 ile ek 6 ncı maddeler kapsamında sigortalı olanların, bu madde kapsamındaki borçlarını yapılandırmaları hâlinde, yapılandırılan borçlarının ilk taksitini ödemeleri kaydıyla, genel sağlık sigortasından yararlanmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır.
 • Bu madde hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların maddelerde belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerektiği düzenlenmiştir.
 • Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulanan borçluların taksit ödeme süresince tahakkuk eden sigorta primlerini çok zor durum olmaksızın, bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri halinde, belirtilen madde hükümlerine göre yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarım kaybedecekleri düzenlenmiştir.

Kanunda Ortak Hükümler Nelerdir?

 • Bu kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar ilgili idareye yazılı başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
 • Başvuruda bulunan mükelleflerin borçlarını genel olarak ikişer aylık devreler halinde, on sekiz eşit taksitte ödemeleri öngörülmüş, ancak daha kısa sürede ödeme seçenekleri de düzenlenmiştir.
 • Borçların, ilk taksit ödeme süresi içerisinde defaten ödenmesi halinde, ilgili maddelere göre yapılandınlmış olan borçlara herhangi bir ek mali müeyyide uygulanmayacak.
 • Peşin ödemeyi teşvik etmek amacıyla yapılandırılmış borçların ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi şartına bağlı olarak, fer’i alacaklar yerine hesaplanmış Yİ-ÜFE tutarından ayrıca %50 indirim yapılacak.
 • Bu borçların taksitler halinde ödenmek istenmesi durumunda, söz konusu borçların maddede belirtilen katsayılara göre arttırılmış şekliyle ödenmesi mümkün olacaktır.
 • İlgili maddelerde yer alan azami süreler aşılmamak kaydıyla, bu kanuna göre yapılandırılan borçlar altı, dokuz, oniki veya onsekiz eşit taksitte ödenebilecektir.

Taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen tutar:

 • Altı eşit taksit için (1,08),
 • Dokuz eşit taksit için (1,12),
 • Oniki eşit taksit için (1,16),
 • Onsekiz eşit taksit için (1,24),

katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle, ikişer aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır

 • İl özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerince ikişer aylık dönemler halinde azami otuzaltı eşit taksitte ödenebilir. Bu takdirde bu fıkra hükmüne göre hesaplanacak katsayı yirmidört eşit taksit için (1,32), otuz eşit taksit için (1,40), otuzaltı eşit taksit için(1,48) olarak uygulanır.
 • Borçluların ödeme seçeneklerinden birini başvuru esnasında tercih etmeleri gerekmektedir. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılması mümkün olmadığı halde, daha kısa sürede ödeme yapılması mümkün olup, bu takdirde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecektir.
 • Kanun kapsamında ödenecek olan borçlar kredi kartı kullanılmak suretiyle ödenmesi durumunda, var olan hükümlerden farklı olarak ödemeye aracılık yapan bankaların kredi kartına taksit uygulamasını borç ödeme sistemine dâhil etmeye yönelik hükümler eklenmektedir. Yapılan düzenlemede bankaların, mükelleflerin kredi kartı ile ödedikleri taksit tutarlarını idareye taksit aylarında tahsilat kabul edilmek suretiyle aktarması ve mükellef hesaplarına ise taksit ayında yansıtması öngörülmektedir. Bu şekilde kart kullanıcısı tarafından yapılan ödeme üzerine, kart kullanıldığı gün alacaklar tahsil edilmiş olarak kayıtlara işlenecek ve mükellef ile tahsil dairesi ilişkisi ödenen tutar için sona erecektir. Ödeme tutarlarının Hazine/Sosyal Güvenlik Kurumu hesaplarına aktarılması ise banka ile idare arasında 6183 sayılı Kanun’un 41 inci maddesi hükümlerine göre düzenlenecektir. Böylece bankaların kredili müşterilerine sunduğu hizmetten mükellefler ve idare de yararlanmış olacaktır.
 • Vergi dairesinden vergi mevzuatı gereği iade alacağı bulunan mükellefler, bu alacaklarının kanuna göre vergi dairesine ödenmesi gereken taksitlerine mahsubunu talep edebileceklerdir. Mahsup talepleri sadece kendi borçlarıyla sınırlı olacaktır.
 • Bu kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisi süresinde ödenmek koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında en fazla iki defa ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen bu tutarların son taksiti, izleyen ayın sonuna kadar her ay ve kesri için ayrı ayrı, 6183 sayılı Kanun’un 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak. Geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi halinde, kanun hükümlerinden yararlanmanın devamı sağlanmaktadır. Bu düzenleme ile ödeme güçlüğüne düşen borçlulara yeni bir imkân verilmesi amaçlanmaktadır.
 • Taksitlere yönelik küçük tutarlı eksik ödemeleri ihlal sayılmayacak
 • Maddenin dokuzuncu fıkrasında kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla, 6111 sayılı Kanun kapsamında ödemeleri devam eden alacaklar hariç olmak üzere, 6183 sayılı Kanun ve ilgili kanunlar uyarınca tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarının kanun hükümlerinden ne şekilde yararlanacağı açıklanmaktadır.
 • Bu kanuna göre ödenecek alacaklarla ilgili olarak, tatbik edilen hacizlerin, yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak ve buna isabet eden teminatlar iade edilecek.
 • İl özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlar hakkında vergi ve prim yükümlülükleri açısından cari dönem borçlarına ilişkin ödeme şartı aranılmayacak.
 • Bu kanunun yayımlandığı tarihten önce yapılan ödemeler ile, bu kanun kapsamındaki alacaklara karşılık yapılan ödemelerin sonradan iadesini önlemek amacıyla red ve iade yapılmayacak. Ancak, şahısta veya oranda hata gibi hallerde ve mükerrer tahsilatlarda iade yapılabilecek.

Mücbir sebep hali ilan edilen durumlarda, taksit ödeme sürelerinin belirlenmesine yönelik hükümler Bakanlar Kurulu’na uzatma yetkisi verilmektedir.

Hakkında nevzaterdag

Check Also

Motorlu Araç Ticareti Yapan Mükelleflere İlişkin Teminat Uygulaması

Benzer YazılarUzaktan Çalışma Gün Bildirimine İlişkin SGK Yazısı Yayınlandı!Afyon Bölgesi Yatırım Teşvikleriİş Kanununa Göre İşten …

10 yorumlar

 1. MERHABA NEVZAT BEY BENİM VERGİ BORCUM ASLI 7800TL 14 YIILIK FAİZLE 30000 TL OLMUŞ BU VERGİ YAPILANDIRMASINDA PEŞİN ÖDERSEM NE KADAR ÖDERİM .Yİ ÜFE 2016 YILLIK 5,94 OLMUŞ BİLGİ VERİRSENİZ AŞAGI YUKARI SEVİNİRİM TŞK LER İYİ ÇALIŞMALAR

  • merhaba Metin bey,
   vergi affı bu hafta sanırım mecliste onaylanacak yasa onaylandıktan sonra kesinleşecektir. Yayınlandıktan sonra durumunuz kontrol etmek gerekir

 2. Nevzat Bey merhaba,

  Öğrenim/Harç Kredisi dolayısıyla KYK’dan vergi dairesine intikal etmiş, aslı 8100TL; faizi ile beraber 11600TL’lik borcum var. Vergi dairesi bu borçlar için iki ayrı hesabıma e-haciz koymuştu. Meclisten bugün geçen yasa ile bu borcu yapılandırmabilmem mümkün müdür? Mümkün ise 9 taksit için yeni meblağ ne kadar olur? Son olarak; ilk taksit sonrası hesaplarımdaki e-haciz kalkacak mıdır?

  Yardımınız için şimdiden teşekkür ederim.
  Saygılar.

 3. merhaba kamuda memurum(işe girişim 10/2010)… 11/2011 itibariyle asgari geçim indirimim eşi çalışmıyor şeklinde hesaplandığından tarafıma 1050 + 200 tl faiziyle birlikte 1250 tl borç çıkarılmıştır. bu borcun taksitlendirilmesi için yine faizlendirme yapılacağı söylendi. bu borç da vergi affına giriyor mu ?

  yanıtınızı bekliyorum teşekkürler

  • Merhaba Ümmihan hanım,
   okuduğum kadarı ile yasa tüm kamu alacaklarını kapsamakta daha uygulama tebliğleri yayınlanmadı ama kanaatim sizin durumunuzuda kapsayacaktır

 4. Merhabalar. Müsait iseniz mail adresinden bana ulaşabilir misiniz? Vergi, haciz, e-haciz gibi konularda birden fazla sorum olacak.

 5. MERHABA NEVZAT BEY YAPILANDIRILAN ÖĞRENİM KATKI KREDİSİ ZAMANINDA ÖDEMEYEMEZSEK OLDUKİ 2 TAKSİT VEYA 1 SENE ÖDEYEMEDİK MEVCUT YAPILANDIRILAN BORÇ ESKİ HALİNE Mİ DÖNER YOKSA SİLİNEN FAİZDEN SONRA YENİ BİR FAİZMİ İŞLEMEYE DEVAM EDER
  TEŞEKKÜRLER

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir