Home / Gündemden / Doktorların Şirketlerinde Vergi Düzenlemesi Yapıldı mı?

Doktorların Şirketlerinde Vergi Düzenlemesi Yapıldı mı?

15 Şubat 2017 tarih ve 29980 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan, 11 no.lu ”Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile önemli bir takım değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerden biri de özel hastanelere şirket kurarak hizmet veren doktorların, kestikleri faturalarda uygulanan tevkifatın kaldırılmasıdır. Bu makalemde bu değişikliği kısaca açıklayacağım.

Durum Ne İdi?

Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu’nun 9. maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları, vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutmuştur. Yine 96 ve 97 Seri No.lu KDV Genel Tebliğ’lerinde; tevkifat uygulamasının usul ve esasları (tevkifat yapmakla yükümlü kurum ye kuruluşlar, tevkifat kapsamındaki hizmetler ile bu hizmetlere uygulanacak tevkifat oranları) açıklanmıştır.

Konuyla ilgili olarak yayımlanan 60 No.lu KDV Sirküleri’ nin “2. İşgücü Temin Hizmetinde Tevkifat Uygulaması” bölümünde;

“ İş gücü temin hizmetinin varlığının tespitinde; hizmetin ifasında kullanılan elemanların iş gücü temin hizmetini veren firmanın bünyesinde bulunması ve ona hizmet akdiyle bağlı olması, hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılması gibi karinelerin göz önünde bulundurulacağı, bu hususların varlığı, taraflar arasında bir sözleşme yapılmışsa bu sözleşmedeki hükümler veya sözleşmeye bağlı teknik şartnamedeki açıklamaların da dikkate alınarak tespit edileceği” belirtilmiştir.

Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu’nun 28. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi’ne ekli, II sayılı listede “Diğer Mal ve Hizmetler” başlıklı (B) Bölümünde; İlgili Bakanlıklar, ya da kanunlarla izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri için Katma Değer Vergisi % 8, olarak tespit edilmiştir. şeklinde açıklanmıştır.

Ancak, hastanelerde belli dönemlerde hizmet veren doktora, bu hizmeti karşılığında yapılan ödemelerin ortağı olduğu sağlık kuruluşu tarafından faturalanması halinde; söz konusu hizmet sağlık hizmeti kapsamında değil, iş gücü temin hizmeti kapsamında değerlendirildiğinden, genel oranda KDV ye tabi tutularak hesaplanan KDV tutarı üzerinden % 90 oranında KDV tevkifatı yapılmakta idi.

Peki, Şimdi Ne Oldu?

11 no.lu “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” in 2. Maddesi ile Gelir İdaresi Başkanlığı; doktorlara, özel hastanelere şirket kurarak dışarıdan belli dönemlerde verdikleri hekimlik, teşhis tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri karşılığında yapılan ödemelerin, doktorun ortağı olduğu şirketler tarafından faturalandırılması halinde, söz konusu hizmeti sağlık hizmeti kapsamında değil, iş gücü temin hizmeti kapsamında değerlendirirken, bu görüşünü değiştiren şu ibareyi getirdi:

“Kısmi tevkifat kapsamındaki işlemleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili olup, insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini ifa edenlere hekimler vasıtasıyla verilen hizmetler için işgücü temin hizmeti kapsamında  tevkifat  uygulanmayacaktır.”

Bu ne anlama geliyor? Biraz açarsak; yani 15.02.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, doktorların şirket kurarak özel hastanelere dışarıdan verdikleri hekimlik, teşhis tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri karşılığında kesmiş oldukları faturalarda, iş gücü temin hizmeti kapsamında 9/10 oranında KDV tevkifatı yapılmayacaktır.

Bu değişiklikle şirket sahibi hekimlerin kesecekleri fatura şu şekilde olacaktır:

 Eski Yeni
İşgücü temin bedeli 10.000 10.000
Hesaplanan KDV %8 800 800
Toplam 10.800 10.800
Tevkif edilen KDV 9/10 720
ÖDENECEK KDV 80 800
Tahsil edilecek Fatura Tutarı 10.080 10.800

About nevzaterdag

Check Also

Yeni Kıdem Tazminatı Sistemi Nasıl Olacak ?

  Benzer Yazılar11. Kalkınma Planı Neleri Kapsıyor?Corona Virüsü Küresel, Mücadelemiz Ulusaldır!Corona Virüsünden Dolayı İşçi Çıkarana …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir