Ana Sayfa / Bilişim / Facebook Sayfasından Reklam Geliri Elde Edenlerde Vergi

Facebook Sayfasından Reklam Geliri Elde Edenlerde Vergi

SORU: Sosyal amaçlı web sitemde ve facebook sayfamda yayınlanan Google reklamlarından dolayı yurt dışındaki firma tarafından yapılan ödemeler var bu elde ettiğim gelirlerden dolayı vergi vermem gerekiyor mu?

CEVAP:

Son zamanlarda bu veya buna benzer sorular almaya başladım aslında bu konularda web sitemde bilişim bölümünde birçok makalem bulunmakta fakat sadece facebook sayfası veya kişisel sitesinde Google reklam geliri elde edenleri bağımsız olarak yazmamıştım.

Sizin sorunuz vasıtası ile bu tür soru soranlara da ayrıntılı mevzuat açısından bir cevap vermiş olayım

Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanunlarımız Yönünden konuya bakacak olursak;

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunumuzun 1. maddesinin ikinci fıkrasında, kurum kazancının, gelir vergisinin konusuna giren gelir unsurlarından oluştuğu,

6. maddesinde, kurumlar vergisinin mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı açıklanmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunumuzun 37. maddesinde ise, her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu” belirtilmiştir.

Ticari faaliyet, bir tür emek – sermaye organizasyonuna dayanmakta olup, kazanç sağlama niyet ve kastının bulunup bulunmaması böyle bir organizasyon tarafından icra edilen faaliyetin “ticari faaliyet” olma niteliğine etki etmemektedir.

Ancak, bir faaliyetin “ticari faaliyet” sayılabilmesi için kazanç sağlama niyet ve kastı gerekmemekte birlikte, faaliyeti icra eden organizasyonun bütün unsurları ile birlikte değerlendirildiğinde kazanç sağlama potansiyeline sahip olması gerektiği ortaya çıkmaktadır.

Buna göre, web sitenizde yayınlanan reklamlarından dolayı Google firması tarafından şahsınıza yapılan ödemelerin şahsınız açısından ticari kazanç olarak değerlendirilmesi ve söz konusu ödemelerin tahakkuk tarihi itibarıyla, ilgili döneme ilişkin kazancınızın tespitinde dikkate alınması gerekmektedir.

Vergi Usul Kanunumuz Yönünden konuya bakacak olursak;

213 sayılı Vergi Usul Kanunumuz 229. maddesinde, faturanın satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olduğu,

231’inci maddesinin beşinci fıkrasında, “faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenleneceği, bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı,” hüküm altına alınmıştır.

Şimdi bu açıklamalara göre sorunuza dönecek olursam, şahıs olarak Google’dan elde ettiğiniz reklam gelirleri için yukarıda açıkladığımı vergi usul kanunumuzun 229 ve 231’inci madde hükümlerine göre fatura düzenlemeniz gerekmektedir

Katma Değer Kanunumuz Yönünden konuya bakacak olursak;

3065 sayılı Katma Değer Kanunumuz 1/1 maddesinde, Türkiye’de ticari, sınaî, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu,

12/2. maddesinde ise;  yurt dışındaki müşteri tabirinin, ikametgahı, iş yeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında olan alıcılar ile yurt içinde bulunan bir firmanın yurt dışında kendi adına müstakil en faaliyet gösteren şubelerini ifade ettiği ve bir hizmetin yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için hizmetlerin yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması ve hizmetten yurt dışında faydalanılması gerektiği, hüküm altına alınmıştır.

26 Seri No’lu KDV Genel Tebliği’nin (K) bölümünde yapılan açıklamalara göre ise hizmet ihracında katma değer vergisi istisnası uygulanabilmesi için aşağıda sıralanan dört şartın birlikte gerçekleşmiş olması zorunlu tutulmuştur.

  1. Hizmet Türkiye’de yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olmalıdır.
  2. Fatura veya benzeri nitelikteki belge yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmelidir.
  3. Hizmet bedeli, döviz olarak Türkiye’ye getirilmelidir.
  4. Hizmetten yurt dışında yararlanılmalıdır.

Buna göre, Google reklamlarını şahsi web sayfanızda veya facebook sayfanızda yayınlamak suretiyle vermiş olduğunuz reklam hizmetleri, hizmet Türkiye’de ifa edildiğinden ve hizmetten Türkiye’de yararlanıldığından genel hükümler çerçevesinde KDV’ye tabi bulunmakta olup, Google firması adına düzenleyeceğiniz faturada işlem bedeli üzerinden genel oranda (% 18) KDV hesaplamanız gerekmektedir.

Diğer taraftan, yurt dışındaki firma söz konusu hizmetten Türkiye’de yararlandığından verilen hizmetin, hizmet ihracı kapsamında değerlendirilerek KDV’den istisna tutulması da mümkün bulunmamaktadır.

Öte yandan, Türkiye’de yerleşik olmanız sebebi ile tam mükellefiyet esasında vergilendirilerek yurt içinde ve yurt dışında elde ettiğiniz kazancın tamamını beyan etmeniz gerekmektedir. Bu kazanç nedeniyle yurt dışında şahsi gelir vergisi ödenmesi halinde bu vergilerin, ödendiğinin kanunda belirtilen şekilde tevsik edilmesi şartıyla, beyanname üzerinden hesaplanan vergiden mahsubu mümkün bulunmaktadır.

Tüm bu bilgiler ışığında sorunuzun cevabını kısa bir cümle ile cevaplayacak olursak;

Şahıs olarak vergi mükellefi olmadan web sitenizde facebook sayfanızda Google reklam geliri elde edişiniz süreklilik arz ettiği için öncelikle vergi mükellefi olmanız Google dan gelen her paraya fatura kesmeniz ve vergi mükellefi olarak da bunları beyan edip Katma Değer Vergisi, gelir vergisi gibi vergilerini ödemeniz gerekir.

Peki, bunu yapmazsanız ne olur? Yaptığınız bu faaliyet ve gelir getirici işiniz tespit edildiğinde geliri elde etmeye başladığınız ilk tarihten itibaren sizi zorunlu vergi mükellefi yaparlar ve siz verilmeyen birçok beyanname ve cezası ödenmeyen vergiler ve cezası ile muhatap olursunuz.

Size önerim Google gelirleriniz sürekli ise bir mali müşavirle görüşerek şahıs işletmesi kurun ve gelirinizi beyan edin. Yasal sorumluluklarınız ve yapmanız gerekenler konusunda mali müşaviriniz sizi mutlaka aydınlatacaktır.

Hakkında nevzaterdag

Check Also

Arabuluculuk Vasıtasıyla Ödenen Tazminat Gelir Vergisinden İstisna mıdır ?

İş sözleşmesi feshedilen çalışanlarınızın iş mahkemesinde dava açmadan önce, 7036 sayılı Kanun uyarınca dava açma …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir