Ana Sayfa / Finans / Finansman Politikası ve Finansal Kararların Şirket İçin Önemi

Finansman Politikası ve Finansal Kararların Şirket İçin Önemi

202Bir firmanın başarısının hatta varlığını sürdürmesinin, üretime devamının, duran ve dönen varlıklara yatırım yapma gücü ve isteğinin, büyük ölçüde izlediği ve izlemekte olduğu finansman politikasına, aldığı finansal kararlara bağlı olduğu ileri sürülmektedir.

Her finansal karar:

  • Para,
  • Zaman,
  • Risk gibi üç önemli faktörü içerir.

Finans kuramı, esas itibariyle gelecekteki alternatif para girişlerinin değerlendirilmesi ile ilgilidir. Geleceğin belirsizliği, bu konuda hata olasılıklarını artırır. İyi bir finansal planlama yapılmaması, firmaların başarısızlık nedenleri arasında önemli yer tutmaktadır. Firmanın yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli fonları zamanında sağlayıcı önlemlerin alınmaması;

  1.  Firmanın olanaklarının çok üstünde bir büyüme tutkusu içinde bulunması,
  2.  Aşrı borçlanma sonucu sabit yükümlülüklerin firmanın bu yükleri taşıma gücünün üstüne yükselmesi,
  3.  Kaynakların süresi ile bu kaynakların yatırıldığı varlıkların firmada kullanılış süresi arasında bir bağ sağlanamaması,
  4.  Firmanın finansal yapısını zayıflatan bir kar dağıtım politikası izlemesi,
  5.  Firmanın büyümesine olanak verecek finansman kararlarının zamanında alınmaması,
  6.  Hatalı finansman stratejisi ile firma yönetiminde kontrolün elden kaçırılması gibi kararlar ve politikalar, firmaları başarısızlığa sürükleyen, hatta varlığını tehlikeye düşüren ne­denler listesinin başlarında yer almaktadır.

Finansmanın yönetim fonksiyonlarının en önemlilerinden biri olduğu, finans fonksiyonu gereği gibi yerine getirildiği takdirde, firmanın diğer alanlardaki yönetim hatalarını kısmen de olsa giderilebileceği görüşünde de büyük gerçek payı vardır. Firmanın üretim ve pazarlama çabalarında bir gerileyiş gözlendiği durumda finansmana ilişkin kararlarla bu bölümlerin etkinliği artırılabilir. Ancak bir firmanın başarısı için sağlıklı finansman kararlarının gerekli olduğu ancak; bunun her zaman için yeterli olmadığı da gözden kaçırılmamalıdır. İyi bir finansal yönetim ve stratejik planlama tüm işletme sorunlarının çözümü için her zaman yeterli olmamaktadır.

Finansal analiz, finansal tablolardaki çeşitli kalemler arasındaki ilişkilerin kurulmasını, ölçülmesini ve yorumunu kapsayan bir faaliyettir. Böylece, işletmenin geçmişi değerlendirildiği gibi mevcut durumun saptanması ve geleceğe ilişkin tahminlerin yapılması da kolaylaşmaktadır. İşletmelerde finansal analiz, finansal planlama ve finansal denetimin ön koşuludur. Başka bir deyişle; bir işletmenin durumu bilinmeden finansal planlama ve denetim fonksiyonlarının yürütülmesi mümkün değildir. Öte yandan, işletmeye kredi vermeyi düşünenler veya potansiyel ortaklar için de finansal analize gereksinim duyulmaktadır.[1]

Finansal analiz, yönetimin değerlendirilmesi açısından, bizzat işletme tarafından yapılabileceği gibi, işletmeye kredi veren kurumlar veya yatırımcılar tarafından  da yapılabilir. Gerek yatırımcılar gerekse kredi kuruluşları açısından şirketlerin şu anki durumları ve gelecekteki beklenir performansları için; geçmişte gösterdikleri başarıları iyi birer gösterge olmasından dolayı ve gelecek bugünkü başarıların üzerine inşa edileceği  için finansal analiz büyük bir önem taşımaktadır. Örneğin; geçmişteki satış miktarları, masraf verileri ve net gelirler belirli bir trend dahilinde sürme eğilimi taşırlar. Finansal analiz bunların yanı sıra, yöneticilerin geçmiş başarılarının değerlendirilmesi için bir kriter, gelecek içinde bir ipucu olma özelliği taşımaktadır. [2]

İşletmeyle ilgili finansal analiz yapılırken, bilgiler bilanço ve gelir tablosundan elde edilir. Finansal analistte önemli olan, analistin amacına uygun olarak hesaplamaların yapılmasıdır.

 Mali Analiz Neden Önemlidir?

Mali analiz teknikleri işletmelerin değerlendirilmesi de çok önemli bir rol oynamakla birlikte değerlendirme sürecinin sadece bir aşamasını oluşturmaktadır. Başka bir deyişle işletmelerle ilgili değerlendirmelerde doğru karar verebilmek için işletmeyle ilgili başka bilgilere de gereksinim vardır. Bu nedenle özellikle bankalar veya bankaların istihbarat elemanları yöneticilerin karakterleri ve yetenekleri işletmenin geçmişi ve faaliyetleri işletmenin organizasyon şekli, ekonomik ve finansal koşullar hakkında bilgi sahibi olmaya çalışmaktadırlar. Bundan dolayı bankalar açısından finansal analiz teknikleri kredi analizlerinin yalnızca bir aşamasını oluşturmaktadır.

Daha önce belirtildiği gibi, finansal analiz teknikleri, işletmelerin değerlendirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Ancak işletmelerin değerlendirilmesi tek başına mali analiz teknikleriyle yapılamaz.

Çünkü, mali tablolar her zaman kesin nihai, tarafsız ve gerçek sonuçları göstermeyebilir. Bunun nedeni kısmen muhasebe uygulamalarından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle işletmelerin değerlendirilmesi konusunda gerçekten doğru kararlar verebilmek için işletme hakkında mümkün olduğu kadar çok bilgi toplamaya çalışılmalıdır. Ancak elde edilen bilgilerin doğru ve amaca uygun olması da önemlidir. Öte yandan elde edilen bilgilerin yöneticiler tarafından anlaşılması ve yorumlanması önem taşımaktadır. Elde edilen bilgiler doğru tam açık, ayrıntılı ve güncel ise yöneticilere önemli yararlar sağlayabilir. Çünkü yöneticilerin ellerinde yeterli bilginin olması belirsizliği azaltarak doğru karar verme şanslarını arttırır. Ancak bu yönde bir gelişme için gerekli olan bilgilerin bir sistem dahilinde sağlanması, analiz edilmesi ve işlenmesi gerekmektedir. Burada belirtilmesi gereken bir diğer önemli noktada fazla veya gereksiz bilgilerin yaratacağı sakıncalardır. Bilindiği gibi fazla bilginin en önemli sakıncası maliyet artışının çok yönetimin etkinliğini azaltmasıdır. Başka bir deyişle fazla bilgi yöneticinin önemli bilgileri gözden kaçırmasına neden olabilir. Bir başka sakınca ise fazla bilginin yöneticiyi baskı altında tutmasıdır.[3]

İşletme yöneticilerinin doğru yorumlar yapabilmesi için muhasebeci denetçi, endüstri mühendisi veya kredi yöneticisi olmasına gerek yoktur. Finansman bilgisine sahip bilanço ve gelir tablosundaki her kalemin anlamını bilen, rasyonları (oranları) kullanabilen yöneticiler işletmelerin durumunu ortaya koyabilir ve diğer işletmelerle doğru karşılaştırmalar yapabilirler.

Ülkemizde son yıllarda işletmelerin sorunlarının artması, finansal analizin işletmeler açısından önemini arttırmıştır. Bugün finansal analistlerin görevi yalnız işletmelerin geçmiş faaliyet sonuçlarını değerlendirmek değil aynı zaman da işletmelerin geleceklerine ait tahminlerde bulunmak ve planlar hazırlamaktır.[4]

Mali tabloları yaygın bir şekilde kullanımını engelleyen faktörlerden biriside işletmelerin tek tip hesap planının olmamasıdır. Ancak ülkemizde tek düzen hesap planı söz konusu sakıncaları büyük ölçüde gidermiştir. Buna rağmen yüksek oranla enflasyon, malı analiz tekniklerini uygulama alanını sınırlamaktadır. Enflasyon muhasebesinin daha yaygın kullanımı ise mali tablolara olan güveni arttıracaktır.


[1] CEYLAN Ali; İşletmelerde Finansal Yönetim, 5.Basım, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa

[2] HORNGREN Charles; SUNDEM Gary; Introduction to Financial Accounting,Fourth Edition, Prentice-Hall International, Washington,s.673

[3] A.g.e, s.20

[4] CEYLAN;a.g.e, s.21

Hakkında nevzaterdag

Check Also

KDV Tevkifat Uygulamasında Değişiklik Yapıldı!

             Benzer YazılarEngelli Ve Yaşlıya Evde Bakımda Yenilikler Geliyor !Yargıtay Kararları …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir