Ana Sayfa / Makaleler / Geç Gelen Fatura Kayıtlara Alınır mı?

Geç Gelen Fatura Kayıtlara Alınır mı?

Ticari hayatın gereği olan faturalar, posta, kargo ve işletme çalışanlarından dolayı, işletmenin istemi dışında, süresinden sonra muhasebe servislerine intikal etmektedir. İşletmeye ilgili dönem KDV Beyannamesinin verildiği tarihten sonra intikal eden geç gelen faturanın kayıtlara alınıp alınmayacağı ve KDV’sinin indirime konu yapılıp yapılmayacağı konusunda ciddi tereddütler yaşanmaktadır. Bu konu yaptığımız mali müşavirlik mesleği gereği çok karşılaştığımız bir konu olması sebebi ile konunun kanunlarımız ve yargı kararları ile açıklanmasında fayda var.

KDV Kanunu Açısından

3065 Sayılı KDV Kanununun 29/3. maddesi (3297 sayılı Kanunun 9. maddesiyle eklenen fıkra) indirim hakkı vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabilir demektedir. Maddeden anlaşılacağı gibi indirim hakkı vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla ilgili vesikaların kanuni defterlere kayıt edildiği vergilendirme döneminde kullanılabileceği hükme bağlanmıştır.

Konu 23 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği nin H Bendinin 3. fıkrasında aşağıdaki şekilde açıklanmıştır:

“… Mükelleflerin alış ve giderlerine ilişkin vesikaların kendi iradeleri dışındaki sebeplerle işletmeye kayıt süresi geçtikten sonra intikal etmesi halinde, ispat ve tevsik edilmek şartıyla olayın mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve vesikaların kayıt süresinden sonra kayda alınması mümkündür. Mükellefler bu suretle belgeleri kanuni sürenin geçmesinden sonra defter kayıtlarına almaları halinde de fatura ve benzeri vesikalarda ayrıca gösterilen katma değer vergisi bu belgelerin kanuni defterlere kayıt edildiği vergilendirme döneminde indirim konusu yapılabilecektir … ”  denmiş ve hemen arkasından da konunun daha iyi anlaşılması bakımından “..28 Ağustos 1986 tarihli faturanın 16 Ekim 1986 tarihinde deftere kayıt edilmesi halinde Ekim 1986, 4 Kasım 1986 tarihinde deftere kayıt edilmesi halinde de Kasım 1986 vergilendirme dönemlerinde indirim konusu yapılabilecektir…”Şeklinde örnek verilmiştir.


Faturadaki KDV İndiriminin İmkansız Olduğu Durum

Özellikle Aralık dönemine ilişkin KDV Beyannamesinin verilmesinden sonra işletmeye gelen ya da kayıtlara alınması geciken faturadaki KDV’nin indirim konusu yapılması mümkün değildir. KDV Kanunun 58. maddesi gereği indirim konusu yapılamayan KDV’nin   gider yazılmak suretiyle gelir ve kurumlar vergisi matrahından indirimi de söz konusu değildir. Böyle bir durumda faturadaki matrahın ilgili hesaplara ve  KDV tutarının da kanunen kabul edilmeyen gider olarak  kayıtlara işlenmesi uygun olacaktır.

Vergi Usul Kanunu Açısından

Bilindiği üzere, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunumuzun 219. maddesinde muameleler defterlere zamanında kaydedilir. Şöyle ki;

“a) Muamelelerin işin hacmine ve icabına uygun olarak muhasebenin intizam ve vuzuhunu bozmayacak bir zaman zarfında kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtların on günden fazla geciktirilmesi caiz değildir.

b) Kayıtlarını devamlı olarak muhasebe fişleri, primanota ve bordro gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan mazbut vesikalara dayanarak yürüten müesseselerde, muamelelerin bunlara işlenmesi, deftere işlenmesi hükmündedir. Ancak bu kayıtlar, muamelelerin esas defterlere 45 günden daha geç intikal ettirilmesine cevaz vermez.

c) Günlük kasa, günlük perakende satış ve hasılat defterleri ile serbest meslek kazanç defterine muameleler günü gününe kaydedilir.” denilmektedir.

Madde hükümlerinden de anlaşılacağı üzere işlemlerin defterlere zamanında kayıt edilmesi gerekmekte olup (a) bendi gereğince işlemlerin iş hacmindeki yoğunluğa bağlı olarak 10 günlük bir gecikmeyle kayıt edilmesine müsaade edilmiştir. Yine aynı maddenin (b) bendinde ise kayıtlara ait muhasebe fişlerinin yetkili amirlerin imza ya da parafının bulunması durumunda bu fiş ve benzeri vesikaların deftere işlenmesine eş değer olacağı ifade edilmiştir. Ancak bu durumda dahi esas defterlere kayıt süresi 45 günü geçmeyecektir.

Kayıt nizamı hükümlerine uyulmaması halinde VUK 352. maddesinin (I) bendinin 6 fıkrası gereği 1. Derece Usulsüzlük Cezası kesilecektir. Söz konusu maddede bu kanunun kayıt nizamına ait hükümlerine (Madde 215 – 219) uyulmamış olması (Her incelemede inceleme tarihine kadar aynı takvim yılı için tespit edilen usulsüzlükler tek fiil sayılır); hükmü bulunmaktadır.

Aynı durum 23 nolu KDV tebliğinde de yer bulmaktadır.

Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanununun kayıt nizamına ilişkin 219. maddesinin “a” bendinde; “Muamelelerin işin hacmine ve icabına uygun olarak muhasebenin intizam ve vuzuhunu bozmayacak bir zaman zarfında kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtların on günden fazla geciktirilmesi caiz değildir” hükmü yer almaktadır. Aynı Kanunun 352/1-6. maddesinde ise bu hükme aykırı hareket edilmesi halinde, 1. derece usulsüzlük cezası uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Buna göre; fatura ve benzeri vesikalar 10 gün içinde defterlere kaydedilebilecek indirim hakkı ise vesikaların kanuni defterlere kayıt edildiği vergilendirme döneminde kullanılabilecektir. Ancak bu indirim hakkının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu yıl içinde kullanılması yani yılın aşılmaması gerekmektedir. Mükelleflerin alış ve giderlerine ilişkin vesikaların kendi iradeleri dışındaki sebeplerle işletmeye kayıt süresi geçtikten sonra intikal etmesi halinde ispat ve tevsik edilmek şartıyla olayın mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve vesikaların kayıt süresinden sonra kayda alınması mümkündür.

Mükellefler bu suretle belgeleri kanuni sürenin geçmesinden sonra defter kayıtlarına almaları halinde de fatura ve benzeri vesikalarda ayrıca gösterilen katma değer vergisi bu belgelerin kanuni defterlere kayıt edildiği vergilendirme döneminde indirim konusu yapılabilecektir.

Özelgeler de İdarenin Görüşü

Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğünün 19.07.2012 tarihli B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.29-2161 sayılı özelgesin de;

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Ba-Bs bildirim formlarında geç gelen faturaların ne zaman bildirileceği ve indirim konusu yapılacağı sorulmaktadır.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu açısından işlem yaptığınız firmalardan tarafınıza geç gelen faturaların Ba formunda bildirilmesinde, belge düzenlenme tarihinin dikkate alınması gerekmektedir.

Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu açısından kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura veya benzeri vesikalarda gösterilen KDV ‘yi indirebilecekleri; indirim hakkının ise, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılacağı, hükümleri yer almaktadır.

Buna göre, Ba- Bs formlarında işlem yaptığınız firmalardan geç gelen faturalara ait KDV ‘nin takvim yılı aşılmamak şartıyla kanuni defterlere kaydedildiği dönemde genel hükümlere göre indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

Yargı Kararlarında Durum

Danıştay Dairelerinde görüşülerek karara bağlanan iki davada, ilgili daireler aşağıdaki şekilde karar vermişlerdir:

Danıştay 7. Dairesi

17.01.91 karar tarihli, 4021 Esas ve 130 no.lu kararında;

“ … şirketin kayıtlarında işlenmiş bulunan belgelerin sadece defterlere geç yazılması mükelleflere kanunen tanınan bu hakların ortadan kaldırılmasına neden olmayacağına….”

27.01.93 karar tarihli, 4413 Esas ve 200 no.lu kararında;

“… vergi indirimi mükellefiyete bağlı bir görev ve hak olduğundan, sadece belgelerin bütün defterlere aynı takvim yılı içinde geç yazılması, mükelleflere kanunen tanınan bu hakkın ortadan kaldırılmasına neden olmayacağına…”

KDV kanunun 29 maddesinin, 3. fıkrasından, 23 seri nolu KDV Genel Tebliği ile yukarıda açıklanan Danıştay kararlarından da açıkça anlaşılacağı üzere beyanname verildikten sonra işletmeye ulaşan faturaların kayıtlara alınmasına engel bir durum bulunmamaktadır. Buradaki önemli kıstas, fatura hangi tarihte gelirse gelsin, içinde bulunulan takvim yılı aşılmadan önce kayıtlara alınması gerektiğidir.

About nevzaterdag

Check Also

Dikkat, Yeniden Yapılandırmada Zaman Azalıyor !

Kira, ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve irat elde edenler için matrah artırımına …

56 comments

 1. Nevzat Bey,
  Selamlar.
  Makale için teşekkürler.
  2012 yılında kayda alınmayan bir yüksek bakiyem var, faturayı kayda almak istiyorum yoksa KDV’sini indiremeyeceğim. Defterler henüz yazılmamış olduğundan, bunu kayda alıp (inceleme riskini göze alarak) 2012 için Aralık KDV, BA-BS ve Kurumlar için değişklik beyanı verip, KDV’mi iade için kullanabilirmi,yim?

  • Merhaba Resat bey merhaba,
   KDV yi kullanmak istemeniz mantıklı ama makaledede okuduğunuz gibi dönem gecmemiş olması gerekir siz dönem geçirmişsiniz 2012 düzeltmesi kesin idarenin inceleme talebi getirecektir. Şirket sorunsuz ise problem değil fakat tabi sadece kdv ba değişmeyecek gecici ve kurum beyanlarınızda değişecek incelemede kdv kabul edilmez ise yaptığınız tüm düzeltmeler tekrar değişecektir bu durumda bana göre tekrar düşünmenizde fayda var

 2. kolay gelsın bazı sebelerden dolayı 24,10,2013 tarıhlı faturam elıme gec ulaştı dolayısı malıyeye bıldıremedım suan ıcın bıldırırısem bana bır ceza uygulanırmı? fatura mıktarı yakasık 30000 tl dır

  • Bahadır bey merhaba,
   faturayı bildirmemektense düzeltme beyannamesi ile bildirerek beyanda bulunmak gerekir mali müşavirinize faturanın işleme alınması ve düzeltme beyanında bulunulmasını söyleyin ve mutlaka düzeltin

 3. 10. aya ait bi kaç tane faturayı işleme almadığımızı tespit ettim hurda faturaları olduğu için kdv den de muaf ancak fatura tutarları 300 350 bin lira tutarında ben 11. ayın 1 ine işlesem nasıl olur acaba::

 4. zekeriya arabacıoğlu

  nevzat bey merhaba,

  Ben çalıştığım iş yerinin muhasebesine yeni geçtim ve 6. aya ait birkaç fatura buldum ba-bs ye dahil faturalar ve toplamları yaklaşık 60.000 tl ne yapmam gerekli bunun için.

  Bir de şirket adına alınan bi araç var araç çek karşılığı alınmış ve sonra nakit satılmış ne girişi ne çıkışı hiç bir kaydı yapılmamış.

  • Zekeriya bey merhaba,
   düzeltme süresinden sonra ortaya çıkan faturalardan bahsediyorsunuz önerim ilgili dönem ba-bs beyannamesinde düzeltme yapın ayrıca ilgili kdv beyannamelerinide düzeltmeniz gerekecek

 5. Nevzat Hocam merhabalar,
  Otomatikten ödenen (şirket hesabından her ay düzenli ödenen) adsl imizin faturaları elimize ulaşmadığı için muhasebeye gönderemiyorduk.Bu sebeple kdvleri işleme alınamıyordu.Ortalama 8 ay geriye dönük faturalara an itibariyle ttnet web siteden ulasabildim.Bu faturalar 2013 faturaları olup bunları muhasebeye göndersem muhasebeci bunları 02/2014 de düşebilir mi? Faturaların her birinde 10-11 tl kdv var.
  Bunları kullanamazsın derseniz 01/2014 faturasını kullanabilir miyim?

  • Merhaba Ceren hanım,
   Muhasebeinin temel ilklerinden biri dönemselliktir 2013 faturaları dönemsellik itibarı ile ait olduğu yılda gider yazılır kdv si indirim konusu yapılır fakat ödemelerin kapatılması için 2014 de kanunen kabul edilmeyen gider olarak işleme alabilir fakat kdv sini kullanamzsınız

 6. 2. ayın son günene ait firmamızdan kesilmiş bir fatura vardı…evrakların içinden düşmüş ve bizde kaldığı için muhasebeye bildirilmemiş… kdv beyannamesi verildi ne yapabiliriz

 7. Merhabalar,

  20.03.2914 tarihli x firmanın faturasını kayıtlarımıza işleyip kdvsinde yararlanabilirmiyiz?

  • Merhaba,
   faturalar VUK da belirtilen sürelerde kaydedilmesi şartıyla bu faturalardaki KDV ler yılı aşmamak şartıyla sonraki herhangibir ayda indirim konusu yapılabilmektedir.

 8. Merhaba Nevzat Bey.

  22/04/2014 tarihli 18000+KDv’lik fatura yeni elimize ulaştı, firma muhasebe yöneticimiz, 5.000 TL’nin üzeri olduğu için faturayı mayıs ayına işlenirse, 1200TL ceza olduğunu belirtmektedir. Ancak makalenizde bir sonraki (Mayıs) ayına işlenebileceğini anladım. Ceza söz konusu mudur? 5.000TL gibi bir limit varmı dır?

  Saygılar.

  • Erkan bey muhasebecinizin söylediği doğrudur fakat eksik düzeltme beyannamesi veriseniz ceza gelir faturayı hiç işleme almadığınız için geldiği tarihi ispatlayarak geldiği ay işleme alıp beyan etmeniz cezayı gerektirmez

 9. Merhaba Nevzat Bey;

  2014/9.ay dönemi kdv.evrakarlının kontrolü sırasında geçmiş 2014 yılının mayıs/temmuz/ağustos aylarına ait gider fişleri çıktı. bu gider fişlerini 9.ayda kdv.den indirim konusu yaptığımda sıkıntı olur mu? Cevabınız için şimdiden tşk.

 10. MERHABA;
  MÜŞTERİYE BİR KAÇ AY SONRA ULAŞAN FATURALAR NASIL İPTAL EDİLİR VEYA DÜZELTİLEBİLİR.

  • Merhaba Ayşegül hanım,
   1-müşteri işleme alıp iade kesebilir,
   2-faturaları kabul etmeyip noter veya posta ile iade edebilir bu durumda ters kayıt yaparak (satışlardan iade) düzeltebilirsiniz

 11. Merhaba,
  20.07.2016 tarihli satınalma faturası sevk irsaliyesi ile birlikte 23.07.2016 da gelmiş yalnız malzeme ile birlikte depoya almışlar ve orada kalmış mutabakat yaparken ortaya çıktı 4.864,16 TL+KDV bu durumda biz bildirmemiş oluyoruz ne yapmamız gerekiyor?

  • Merhaba Gizem hanım BA bildirimi 5.000 tl üzeri olduğuna göre bu firmadan ilgili döneme bir alış yok ise içinde buklunduğunuz aya işleme alabilirsiniz veya ilşgili aya işleme alıp sonraki beyanlarınızı düzeltebilirsiniz

 12. Merhaba firmamızın kestiği ekim faturaları bir aksilik nedeniyle (kdvsiz tutarları 5000 bini geçmiyor ) bir sonraki ay isleme (aralık ayında )muhasebeye gönderildi bu konu hakkinda bilginiz varmidir herhangi bir ceza yermiyim

  • Ayhan bey merhaba,
   alış faturalarında sarkma takip eden ayda işleme alınabilir fakat satış faturalarınızda dönemsellik gereği geliri ait olduğu aya yazmak zorundasınız o ay kdv beyannamesine düzeltme vererek geliriniz beyan etmenizi öneririm

 13. 25.11.2016 tarhili 160 tl tutarlı mal alış faturasını 01.12.2016 tarihine işleyebilir miyim? Tutar 160.000 olsa idi vereceğiniz cevap değişirmiydi? Teşekkürler…

 14. Merhaba, Kasim ve Aralik 2016 tarihleri ne ait bir takim faturalarin personelin hatasi kaynakli olarak işlenmemiş olmasi durumunda, su an itibariyle ne yapilmasi gerekir? Konu hakkında bilgi verebilir misiniz lütfen.
  Teşekkürler…

  • Merhaba Kaan bey,
   alış faturalarını kdv siz işleme alabilir veya ilgili dönemde düzeltme beyannamesi verebilirsiniz

 15. Yazılarınızda rica etsem bir de yönetici özeti diye küçük bir paragrafta da yazabilir misiniz işin özünü. Çok uzun olduğundan vakit aralığı nedeniyle okumayı yetiştiremiyorum. Yazılarınız çok değerli ayrıca, takipteyiz. 🙂 Teşekkürler

 16. İyi günler 5 ay 2016 yılına ait 16000 tl mal alış faturam muhasebede işlenmemiş.2017 hesap kapanışlarını yaparken fark ettik.Ödemeyi çek olarak yaptım şimdi ne yapabilirim.Teşekkürler.

  • Merhaba Kemal bey,
   Bu konuda iki işlem yapılabilir,
   1-ilgili ay beyannamesine düzeltme vererek işleme alınmayan faturayı gerekli açıklama ile işleme alabilirsiniz veya
   2-faturayı 2017 yılına KDV sini kanunen kabul edilmeyen giderler hesabına alarak resmileştirebilirsiniz

 17. Iyi gunler nevzat bey bir firmamiza 28.02.2017 tarihinde kesilen bir fatura firma hatamiz dolayisiyla 02.05.2017 tarihinde eline ulasmistir.Biz gerekli bildirimleri ve ba bs yaptik bununla ilgili yapilmasi gereken islem nedir firma noterden iptal edicem faturayi diyor nasil bir cikis yolu bulabiliriz

  • Merhaba Özge hanım,
   Firmanın eline geç ulaştığı için işleme alınmayan sizin satış faturanızda sizin açınızdan bir sorun yok KDV Beyanınıza girmiş BS ye girmiş fakat alan firma bu faturayı ilgili dönemde işleme almak isterse onlar için KDV ve BA formlarında değişiklik olacak fakat aynı yıl içinde geç gelen alış faturaları ellerine ulaştığı tarih itibarı ile işlem yapabilirler.
   Firma bunu kabul etmez ise cari hesapta mutabık kalamayacak ödeme alamayacaksınız bu durumda ikinci kez fatura kesmeniz gerekecek

 18. Nevzat Bey merhaba,
  Firmamıza 30-10-2015 tarihinde bayiden araç aldık. Daha bu hafta içinde mizanları incelerken aracın kayıtlı olmadığını fark ettim muhasebecimi aradım mümkün değil falan dedi ama daha detaylı o yılı incelediğimde hiç bir şekilde kayda alınmamış. Bunun düzeltmesi nasıl olur mümkün müdür düzeltirken bir ceza yermiyiz acaba.

  • İsmail bey merhaba,
   vergisel hatalarda düzeltme ilgili dönemde yapılması gerekir buda sizin için2015-2016 yılı yıllık beyanlarınızın değişmesi gerektiğini gösterir
   vergi Usul Kanunu’nun kayıt nizamına ilişkin 219. maddesinin “a” bendinde; “Muamelelerin işin hacmine ve icabına uygun olarak muhasebenin intizam ve vuzuhunu bozmayacak bir zaman zarfında kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtların on günden fazla geciktirilmesi caiz değildir” hükmü yer almaktadır. Aynı Kanun’un 352/1-6. maddesinde ise bu hükme aykırı hareket edilmesi halinde, 1. derece usulsüzlük cezası uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

   Buna göre, fatura ve benzeri vesikalar 10 gün içinde defterlere kaydedilebilecek, indirim hakkı ise vesikaların kanuni defterlere kayıt edildiği vergilendirme döneminde kullanılabilecektir. Ancak bu indirim hakkının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu yıl içinde kullanılması yani yılın aşılmaması gerekir.
   İlgili dönemde işleme almayacaksanız alış faturasına ait vergileri kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alarak içinde olduğumuz yıl başında kayda alırsanız muhtemel vergi incelemesinde yukarıda bahsettiğim ceza ile muhatap olacağınızıda bilmenizi isterir

 19. merhaba 3 ay faturası geç geldi ba bildirmeyi de atladık fatura 4 ayda işlendi 4 ayda ba göndersek aynı zamanda 4 ayda başka faturası var normalde ba nın altında kalıyor toplam olarak mı yoksa sadece 3 ayın faturasını bildirmememiz gerekiyor

  • Merhaba Kadriye hanım,
   3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, alıcıya geç intikal eden faturanın, takvim yılı aşılmamak kaydıyla düzenlenme tarihinden sonraki bir dönemde yasal defterlere kaydedilmesine ve faturada yazan katma değer vergisinin defterlere kaydedilen dönemde indirim konusu yapılmasına izin vermektedir.
   KDV Kanunu açısından durum böyle olmakla beraber Ba Bs formlarına ilişkin yukarıda sözünü ettiğimiz açıklamadan anlaşılacağı üzere, alış faturalarının ait olduğu dönem yerine takip eden dönemlerden biri için verilecek Ba formunda gösterilmesine izin verilmemiştir.
   Bildiğiniz gibi 381 sıra no’lu VUK Genel Tebliği ile yapılan düzenleme sonrasında Ocak 2008 döneminden itibaren aylık dönemler halinde verilmeye başlanmıştır. VUK’un mükerrer 355’inci maddesinde 6009 sayılı Kanunun 12’nci maddesiyle yapılan değişiklikle, süresinden sonra düzeltme amacıyla bildirim formu verilmesi durumunda uygulanacak parasal cezalara ilişkin farklı tutarlar belirlenmiş Buna göre düzeltme amacıyla verilen bildirim formlarının kanuni süresinin sonundan başlayarak 10 gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmeyecek, takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/5 oranında uygulanacaktır.
   Alıcı ve satıcının bildirim formları, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından otomasyona bağlı olarak çapraz kontrole tabi tutulmaktadır. Dolayısıyla alıcı ve satıcının karşılıklı olarak birbiriyle tutarlı form verme hususu mü kellefler açısından önem arz etmektedir. Alıcı ve satıcının bildirim formlarının (birinin beyan ettiği satış ile ötekinin beyan ettiği alış tutarı ve fatura adedi) birbiriyle tutarlı olmadığı durumlarda her iki mükellef de vergi incelemesine tabi tutulabilmektedir.
   Bu açıklamalardan sonra önerim ilgili dönem beyannamelerinde düzeltme yaparak usülüne uygun beyanda bulunmandır.

 20. Nevzat Bey merhaba,
  BA-BS verme süresi içerisinde ancak kdv verme süresi geçtikten sonra 1 tane alış faturası elimize ulaştı. Bu faturanın BA’sını süresi içerisinde verip, faturayı bir sonraki aya işlememiz sıkıntı yaratır mı? Bu durum firmanın incelemeye girmesine sebep olur mu? Şimdiden teşekkür ederim.

  • Merhaba Esma hanım,
   19.07.2012 tarihli B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.29-2161 sayılı özelgede;
   İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Ba-Bs bildirim formlarında geç gelen faturaların ne zaman bildirileceği ve indirim konusu yapılacağı sorulmaktadır.
   Vergi Usul Kanunu açısından geç gelen faturaların Ba formunda bildirilmesinde, belge düzenlenme tarihinin dikkate alınması gerekmektedir.
   Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu açısından vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılacağı, hükümleri yer almaktadır.
   Buna göre, Ba- Bs formlarında işlem yaptığınız firmalardan geç gelen faturalara ait KDV ‘nin takvim yılı aşılmamak şartıyla kanuni defterlere kaydedildiği dönemde genel hükümlere göre indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.Demektedir bu açıklamaya göre kdv beyanında düzeltme yapabileceğiniz gibi bahsettiğiniz kayıt ilede mevzuata aykırı davranmayacağınız idare görüşü olarak görülüyor

 21. Nevzat Bey
  Merhaba,
  Ocak 2017 den itibaren Her ay ödemesi havale yoluyla alınan kira bedelinin faturası şirketimiz tarafından kesilmemiş.Geçmişe yönelik toplam bedeli kesmemiz mi gerek ya da nasıl düzeltmeliyiz.Bilgi verebilir misiniz?
  teşekkürler

  • Merhaba Seda hanım ,
   faturanın, kural olarak malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenleneceği ve bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı Vergi Usul Kanununun 231 inci maddesinin (5) numaralı bendinde hüküm altına alınmıştır. Ancak bu hüküm Vergi Usul Kanununun 3 üncü maddesinde yer alan “vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır” Bu açıklamaya göre tahsili yapılıp kesilmeyen faturanın ilgili dönemlerinde kesilerek düzeltme verilmesi mevzuata uygun olandır

 22. Merhaba,Şubat ayı kdv beyannamesini verdikten sonra ba-bs mutabakatı yaparken bir firmanın bana şubat ayına fatura kestiği ortaya çıktı. Ba formunu düzeltilmiş şekilde bildirdik ama kdv yi mart ayına işleyeceğiz bu durumda herhangi bir ceza alır mıyız ?.

  • Eda hanım merhaba,
   Ba- Bs formlarında işlem yaptığınız firmalardan geç gelen faturalara ait KDV nin takvim yılı aşılmamak şartıyla kanuni defterlere kaydedildiği dönemde genel hükümlere göre indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır. Faturayı işleyin

 23. Merhaba,

  Şubat dönemine ait 8000 tl lik müşterimize kesmiş olduğumuz fatura zarf içinde unutulduğundan dolayı müşterimize gönderilecek nüsha müşterimize 08.04 itibariyle ulaştı.Bu durumda ne yapılabilir? Ceza ödeme söz konusu olur mu?

  • Merhaba Murat bey,
   Siz kestiğini,z faturayı beyan ettiyseniz sorun yok karşı tarafta cari yıla olduğu için işleme alabilir ayrıca 15 Şubat 2019 Tarihli ve 30687 Sayılı Resmi Gazete’de KDV indirim ve iade uygulamasına ilişkin önemli açıklamaların yer aldığı “23 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlandı.
   Tebliğde, 2018 takvim yılına ilişkin mal ve hizmet alımlarına (vergiyi doğuran olayı 2018 yılında gerçekleşen) ait belgelerin 2019 takvim yılı aşılmamak şartıyla ilgili defterlere kaydedilmesi halinde, bu belgelerde gösterilen KDV tutarlarının indirim konusu yapılabileceği açıklanan önemli hususlardan biridir.

 24. merhabalar, 2018 yılında yapılmış ve damga vergileri ödenmiş toplam tutarı 25000 tl olan 10 adet sözleşmem var bu sözleşmelere 2019 yılında fatura kessem nasıl bir ceza öderim, teşekkür ederim şimdiden iyi çalışmalar

  • Merhaba Mert bey,
   ilgili sözleşmeler için 2018 yılına düzeltme vererek beyanda bulunursnız geçikme zammı ile ödersiniz fakat 2019 yılına fatura kesmeniz dönemsellik ilkesi geeği işlem görecektir incelemelrde hiç düzenlenmemiş gibi vergi ziyaına sebep olabilir o yüzden önerim ilgili döneme kdv beyanıda düzeltme yolu ile işlem yapın

   • Haziran Ayında kaydettiğim Mayıs düzenleme tarihli faturayı Mayıs Ba da göstermiştik. Mayıs Ayı Kdv beyannamesinde indirim konusu yapabilir miyim?

    • Merhaba İbrahim bey,
     15 Şubat 2019 Tarihli ve 30687 Sayılı Resmi Gazete’de KDV indirim ve iade uygulamasına ilişkin önemli açıklamaların yer aldığı “23 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlandı.
     Tebliğde, 2018 takvim yılına ilişkin mal ve hizmet alımlarına (vergiyi doğuran olayı 2018 yılında gerçekleşen) ait belgelerin 2019 takvim yılı aşılmamak şartıyla ilgili defterlere kaydedilmesi halinde, bu belgelerde gösterilen KDV tutarlarının indirim konusu yapılabileceği belirtiliyor aynı yıl içinde gelen faturalardada kdv indirim konusu yapılabilir

 25. Merhaba Nevzat bey,
  Fatura haziran ayında elimizde idi ve haziran ba da gösterildi ve haziran beyannamesinde indirim konusu yapıldı ancak yevmiye defterine kaydedilmediğini farkettik temmuz ayında deftere kaydedildi. Herhangi bir incelemede sorun yaratır mı?

  • Merhaba İbrahim bey,
   Vergi kaybı söz konusu olmadığı ve Bildirimler yapıldığı için sadece usül açısından hata var incelemede farkedilirse sadece usülsüzlük cezasıyla karşılaşırsınız

 26. Nevzat bey merhaba, bizim sitenin denetimini yaparken yönetimin 2018 yılında yaptırdığı bir işe ait faturayı almadığı, dolayısıyla da defterde gider olarak göstermediği, bunun sonucunda da, yaklaşık 10.000-TL tutarında açık bulunduğu anlaşılmış olup, şimdi bunun düzeltilmesi için`,

  1-İlgili firmadan geriye dönük fatura alınabilir mi,
  2-İlgili firma yeni tarihli fatura düzenlerse bu geçerli olabilir mi,
  3-Bu eksiklik en sağlıklı şekilde nasıl tamamlanabilir.

  Bu konularda bilgi verebilirseniz çok mutlu olurum

  • Merhaba Azim bey,
   Geçmiş dönem iş için fatura kesilmiş ise bunu işleme alabilirsiniz fatura kesilmemiş firma düzeltme vererek sizin faturanızı kesecekse yine aynı durum söz konusudur.
   Fakat firma faturayı yeni tarihli kesecek ise durumu karar defteriize yazarak yönetim onayıyla faturayı işleme almanızı öneririm

 27. firma 26.12.2018 tarihinde kesmiş olduğu bilgim haricindeki kur farkı faturasını 08.01.2019 tarihinde satın almış olduğum bir malın faturasıyla birlikte göndermiş fakat biz bu 26.12.2018 tarihli faturayı görmedik çünkü çuvalın üzerine yapıştışmış ve bilgilendirilmedik bize kur farkı faturası kesip göndereceğini’de bildirmemişti
  bu arada fatura tutarı kdv hariç 8730 tl aradan yıl geçmiş bu faturayı hesaplarımıza işleyebilirmiyiz
  teşekkürler

  • Merhaba Mesut bey,
   15 Şubat 2019 Tarihli ve 30687 Sayılı Resmi Gazete’de KDV indirim ve iade uygulamasına ilişkin önemli açıklamaların yer aldığı “23 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” de , 2018 takvim yılına ilişkin mal ve hizmet alımlarına (vergiyi doğuran olayı 2018 yılında gerçekleşen) ait belgelerin 2019 takvim yılı aşılmamak şartıyla ilgili defterlere kaydedilmesi halinde, bu belgelerde gösterilen KDV tutarlarının indirim konusu yapılabileceği belirtilmiştir buna göre faturayı işleme alıp kdv sini indirim konusu yapabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir