Home / Bilişim / Grafik, 3D Model, 3D Animasyon Kazancı Vergiye Tabii midir ?

Grafik, 3D Model, 3D Animasyon Kazancı Vergiye Tabii midir ?

297Bir şirketiniz olmadan evinizde yapmış olduğunuz grafik, 3D model, 3D animasyon  çalışmaları faaliyetlerinden elde edilen  kazancınız vergiye tabi midir yoksa  vergi istisnasına tabi midir? Bu soru bilişim kaynaklı gelir eden birçok kişiyi ilgilendiren bir husus öncelikle bu hususun  gelir vergisinden istisna olup olmayacağı hususuna gelir vergisi kanunumuzda bakacak olursak 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunumuzun 65. ve 66. maddelerine göre, her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancı ve serbest meslek faaliyetini mutad meslek halinde ifa edenler de serbest meslek erbabıdır diyerek serbest meslek kazancı ve erbabını tanımlamıştır.

Gelir Vergisi Kanunumuzun 18. maddesinde vergiden muaf olanlar şu şekilde tanımlanmıştır: “Müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekar, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film,  video band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve videoda yayınlamak veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri  hasılat Gelir Vergisinden müstesnadır.

Eserlerin neşir, temsil, icra ve teşhir gibi suretlerle değerlendirilmesi karşılığında alınan bedel ve ücretler istisnaya dahildir.”

Yukarıda yazılı kazançların arızi olarak elde edilmesi istisna hükmünün uygulanmasına engel teşkil etmez.

Serbest meslek kazançları istisnasının, bu Kanunun 94. maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiyi kapsamamaktadır.

Yine Gelir Vergisi Kanunumuzun 94. maddesinin birinci fıkrasında, “Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar” hükmüne yer verilmiş ve maddenin 2/a bendinde de 18. madde kapsamına giren serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemelerden (2009/14592 sayılı BKK gereğince) % 17 oranında gelir vergisi tevkifatı öngörülmüştür.

Bu açıklamalara göre grafik tasarım, 3D model tasarım, 3D animasyon tasarım, müzik tasarımı çalışmalarının  yukarıda açıkça yazdığım gelir vergisi kanunu maddelerinde yer alan vergiden istisna eserler kapsamında  değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bu faaliyetlerden elde ettiğiniz kazancın serbest meslek kazancı olarak vergilendirilmesi gerekmektedir. Bu faaliyetiniz için 213 sayılı Vergi Usul Kanunumuzun 153. maddesi uyarınca işe başlamayı vergi dairesine bildirme, 172. ve 210. maddeleri uyarınca serbest meslek kazanç defteri tutma, 236. maddesi uyarınca da mesleki faaliyetlerinize ilişkin her türlü tahsilatlar için serbest meslek makbuzu düzenleme mecburiyetiniz bulunmaktadır.

Diğer yandan; grafik tasarımı olarak adlandırılan hizmetin özel programlar kullanılarak logo, fotoğraf ve grafiklerin hazırlanması, yazılım hizmeti olarak adlandırılan hizmetin de müşterinin talebi doğrultusunda internet sitesinden gelişmiş bir şekilde yararlanması için yapılan çalışmalar  olması durumunda.

Bu durumda; grafik tasarım ile yazılım hizmetlerinin var olan programları kullanmak ve bilgisayar programlarını müşterilerin kullanabileceği duruma getirme şeklinde yapılması ve bu hizmetlerin web tasarımının oluşumunda kullanılması nedeniyle bu faaliyetler bir bütün halinde web tasarım faaliyeti olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Web tasarım ile reklam ve tanıtım faaliyetlerinizin ticari faaliyet olarak değerlendirilmesi ve bu faaliyetlerden doğan kazancın da Gelir Vergisi Kanunumuzun ticari kazanç hükümleri çerçevesinde vergilendirilmesi gerekmektedir.

About nevzaterdag

Check Also

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

  Benzer Yazılarİş Kanununda Özellikli KonularTorba Yasa ile Yapılandırma Ve Matrah ArtırımıKırsal Kalkınmaya Ciddi Destekler …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir