Ana Sayfa / Kanunlar / İş Kanunu / İş Kanununa Göre İşten Atılma Sebepleri

İş Kanununa Göre İşten Atılma Sebepleri

1284857 sayılı İş Yasası haklı fesih nedenlerini üç başlık altında toplamış. Birincisi sağlık sebepleri, ikincisi ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri. Üçüncüsü de zorlayıcı sebepler olarak sıralanmış.

I- Sağlık sebepleri

a) İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa veya sakatlığa uğraması halinde, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi. vb) İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulu’nca saptanması durumunda.

(a) alt bendinde sayılan sebepler dışında işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre 17. maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar. Doğum ve gebelik hallerinde bu süre 74. maddedeki sürenin bitiminde başlar. Ancak işçinin iş sözleşmesinin askıda kalması nedeniyle işine gidemediği süreler için ücret işlemez.

II- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:

 a) İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.

b) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız İhbar ve isnatlarda bulunması.

c) İşçinin, işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.

d) İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması veya 84. maddeye aykırı hareket etmesi.

e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.

f) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.

g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.

h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.

ı) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri

Otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.

III- Zorlayıcı sebepler:

 İşçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması.

IV- İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 17. maddedeki bildirim süresini aşması.

 İşçi feshin yukarıdaki bentlerde öngörülen sebeplere uygun olmadığı iddiası ile 18., 20. ve 21. madde hükümleri çerçevesinde yargı yoluna başvurabilir.Derhal fesih hakkını kullanma süresi 24. ve 25. Maddelerde gösterilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallere dayanarak işçi veya işveren için tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisi, iki taraftan birinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu diğer tarafın öğrendiği günden başlayarak altı iş günü geçtikten ve her halde fi ilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl sonra kullanılamaz. Ancak işçinin olayda maddi çıkar sağlaması halinde bir yıllık süre uygulanmaz.

Fesih için geçerli neden oluşturamayacak durumlar ise yasanın 18. maddesinde şöyle belirtilmiş;

 1. Sendika üyeliği ve sendikal faaliyetlere katılmak;
 2. İşyeri sendika temsilciliği yapmak;
 3.  Mevzuat veya sözleşmeden doğan haklar için işvereni dava etmek;
 4.  Irk, renk, cinsiyet, medenî hal, aile yükümlülükleri, hamilelik, doğum, din, siyasi görüş ve benzeri nedenler;
 5. 74. maddede öngörülen ve kadın işçilerin çalıştırılmasının yasak olduğu sürelerde işe gelmemek;
 6. Hastalık veya kaza dolayısıyla yasada öngörülen bekleme süresinde işe geçici devamsızlık.

Bir çalışanın bilmesi gereken şeylerden biri de, patronun fesih bildirimini yazılı olarak yapmak zorunda olduğudur. İşçinin savunması alınmadan, davranışları veya verimi ile ilgili konularda fesih yapılamaz. Patron fesih nedenini de açık bir şekilde belirtmek zorundadır. Bildirimde yalnızca yasa maddesi yazıyorsa, bizim dikkat etmemiz gereken, bu maddenin içeriğini öğrenmektir.

Haksız yere İşten kovuldunuz ne yapacaksınız?

“İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gözetilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava açabilir. Toplu iş sözleşmesinde hüküm varsa veya taraflar anlaşırlarsa, uyuşmazlık aynı sürede özel hakeme götürülür.

İşçinin işe iade davası açması için 30 veya daha fazla işçi çalıştırılan bir işyerinde çalışması gerekiyor. İşe iade davası açmak isteyen işçi, fesih bildiriminin tebliğinden itibaren bir ay içerisinde iş mahkemesine başvurmak zorundadır. Feshin haklı olup olmadığını ispat görevi işverene aittir. Dava en az iki ay içerisinde sonuçlandırılmak zorundadır. Eğer Temyiz’e giderse Yargıtay bir ay içerisinde karar vermek durumundadır. İşe iade yönünde karar çıkarsa işveren işçiyi bir ay içerisinde işe başlatmakla yükümlüdür. Eğer işe başlatmazsa işçiye verilecek tazminatı mahkeme belirler.

İşçi feshin başka bir sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde, bu iddiasını ispatla yükümlüdür. İş aktinin feshinin geçersizliğine ilişkin açılacak bir davanın seri yargılama usulüne göre kısa süre içerisinde sonuçlandırılması düşüncesi, işçinin emek gelirinden olanaklar ölçüsünde çok kısa bir süre yoksun kalması ilkesinden kaynaklanmış ve bu nedenle de Yargıtay Özel Dairesince verilecek kararın kesin olması amaçlanmıştır.

İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur. Mahkeme veya özel hakem feshin geçersizliğine karar verdiğinde, işçinin işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminat miktarını da belirler.  Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları ödenir.

İşçi işe başlatılırsa, peşin olarak ödenen bildirim süresine ait ücret ile kıdem tazminatı, yukarıdaki fıkra hükümlerine göre yapılacak ödemeden mahsup edilir. İşe başlatılmayan işçiye bildirim süresi verilmemiş veya bildirim süresine ait ücret peşin ödenmemişse, bu sürelere ait ücret tutarı ayrıca ödenir.

İşçi kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren on işgünü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır. İşçi bu süre içinde başvuruda bulunmaz ise, işverence yapılmış olan fesih geçerli bir fesih sayılır ve işveren sadece bunun hukuki sonuçları ile sorumlu olur.

 

Hakkında nevzaterdag

Check Also

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı!

07.09.2023 tarihli ve 32302 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde …

54 yorumlar

 1. Yorumunuz moderatör onayı beklemektedir.
  ozel bır şırkette çalışıyorum geçtığımız ay ıçerısınde bolgemde benım muşterım olan muşterıye urun sattım va buna mutakıp benden sorumlu olan şef satmış olduğum urunlerın gerçek muştrıye gıtmedığını ıdda ederek pos çekım sılıbını buhasebeden fotokopılerını çekerek bır ust mudure şıkayette bulundu buna ıstınaden 01 06 2014 tarıhı ıtıberıyle savunmamız alınarak bızı ışten uzaklaştırma kararı alındı benım sormak ıstedığım ıspat ve delıl olmadan bır ıkıncı şahıt olmadan ışten çıkarma hakları varmı varsada benım ne turlu haklarım doğmuştur ALİ ÖZTÜRK verceğınız bılgıler ıçın teşekkur ederım

  • Ali bey işveren belirttiğiniz gerekce ile işinize son vermiş olabilir süresi içinde itiraz ederek işe iade ve tazminat davası açın

 2. Merhaba , bizim işyeri tazminatsiz çıkarmak icin uzun süre bekliyor ve sonra birseyi bahane ederek tazminatsz işten çıkartıyor. Örneğin performans düşüklüğü nedeniyle tazmnatsiz isten çıkartma hakkı varmıdır ? Yada bu tazminatsz işten çıkartılma sebepleri arasında 1 ay içinde bilmem kaç gün gelinmedigin de haber verilmemesinde filan diyor burda sağlık raporu olmayan durumları anlatıyor sanırım Benim sağlık raporum varsa hiçbir sıkıntı yok dimi ? Teşekkürler

 3. Meraba. Çalıştığım isyerinden ahlaksızlık yapmam gerekçesiyle isten cikarildim. İşten ayrılırken yapılan tutanakta boyle birsey yoktu. Sonradan öğrendimde ise ahlaksizliktan cikarilmisim. Baska isyerine başvurularimda kabul edilmedi. Yapmadığım şeyden dolayı sorulmu tutulup is hayatımıda engelliyorlar. Bu durumu nasil düzeltebilirim? E devlette Tc numarami yazinca önceki isyerimde ahlaksızlıktan dolayi atıldığımı yazdığını söylediler? Ben nu cirkin damgayi nasil düzeltebilirim? Teşekkürler.

  • Merhaba Rukiye hanım,
   işten çıkarılışınız sanırım iş kanununun Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller gerekcesi ile sözleşmeniz işveren tarafından haklı fesih yapılmış şartlarınız uyuyorsa işe isde davası açın işe iade davasını kazanırsanız bu sorundanda kurtulmuş olursunuz

   • Peki bu tutanağı yapan kişi bu durumu düzeltebilir mi? Müşteriyle hir tartışmam oldu. Izin günümde sivilken isyerine gittiğim sirada oldu bu olanlar. Bu durumdan bisey çıkar mı peki?

    • işveren haklı fesih yaparak işten çıkışınızı yapmış ise dilerse işten çıkış gerekcenizi düzeltme beyanı ile değiştirebilir.

 4. is yerinde 3 yildir calisiyorum ve maas konusunda az aldgmi beyan ediyorum zam yapílmasini arz ediyorum ama olmuyor isten cíkmak istíyorum tazmínatm kidem tazminatim yanmasin ístíyorum bu yuzdn amírmle sureklí tartisyoruz bíz çikarmayiz sen kendin cíkarsin burdan die konusmalar suan bakíyorum bana baski yapiyorlar benim gorevim olmadigm islere surúkliyorlar calistgm ortamda tek biraktilar 2 kisinn yapmasi gereken isleri tek yapmami istiyorlar ne yapmalíym tazminatimi almak icn neyapmalym aldgm kadaryla isyeri kendm ckmam icin bana baski yapiyorlar bana yardímçi olurmusunuz smdidn tesekkurler

  • Ali bey merhaba,
   sorunuzun benzeri sorulara aynı makale altında ayrıntılı cevaplarım bulunmaktadır. okursanız faydalı olacaktır

 5. Iş yerinde 3 yıldır çalışıyorum yaptığım ise göre (tek başıma 3 makineyi calistiriyorum makinenin agir kisimlarini tek basima kaldiriyorum en az 2 kisinin çalıştığı yerde beni tek basima biraktilar ve isimle alakasiz yerlerde is görevi veriyolar) aldığım maaşın yetersiz olduğunu beyan edip zam istiyorum fakat bu isteğim her defasında kulak arkası yapılıp başka şekilde oyalamaya başladılar beni bu konuyla ilgili üstlerimle tartismalar yaşadım bu tartismalarda benden memnun olduklarını söylediler bu sebepten bende beni tazminatimi vermeleri koşuluyla işten çıkarmalarını talep ettim fakat bunu da kabul etmediler(biz burdan hiç personel cikarmadik sen kendin cikacaksin biz cikarmayiz gibi bi cümle kuruldu)suan beni yıldırma çabaları sarfediyolar tazminatsiz bi şekilde işten çıkmam için ben bu is yerinden tazminatimi alıp çıkmak istiyorum emeklerimin karşılığı olarak ne yapabilirim bu konuda bana yardımcı olur musunuz çok teşekkür ederim.

  • Serdar bey merhaba,
   İşten tazminatınızıda alarak ayrılabilmenizin yolu haklı sebeplerle iş akdinizi fesh etmenizle ancak mümkündür.Anlattıklarınızdan işveren bunu istemiyor bu durumda anlattıklarınızdan haklı fesih yapmanızı sağlayacak tek şey iki kişinin işinin size yüklenmesi olabilir bu durum iş kanunumuza göre “Çalışma koşullarının değiştirilmesinde işçinin yeterliliğinden davranışlarından veya işletme gereklerinden kaynaklanan geçerli bir neden olmalıdır.” işveren bir neden sunmadan çalıştığınız yerde iki kişinin işini size verdiğini ispatlayabilirseniz(bu ispat noter huzurunda ifadeler,iş emirleri vsile olmalıdır) o zaman haklı sebeple fesih yapma şansınız doğabilir. Fakat size önerim işinizi bırakmadan işveren için faydalı olduğunuzu kendiside söylüyorsa maaş hususunuzu tekrar konuşun olumsuz olursa işten ayrılma sürecinizi bir iş hukuku avukatı ile yürütün.

 6. merhaba ben milli eğitim de işçiyim ve 1996 dan beri çalışıyorum bu yıl 4 aylığına cezaevine girdim sonra mahkeme tahliyeme karar verdi ben 3 aylık süreyi geçtiği için açığa alındım şimdi ise mahkemeye başvurmamı söylüyorlar bunu nasıl yapacam

  • Merhaba Ali bey,
   4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesinde yer alan hükümlerden bir ya da birkaçının meydana gelmesi halinde işverenlikçe işçinin iş sözleşmesi süresi belirli olsun veya olmasın süre bitiminden önce ya da bildirim süresini beklemeksizin feshedilebilecektir. İşçinin iş sözleşmesinin mezkur madde de sayılan sağlık sebepleri olarak sayılan haller, zorlayıcı sebepler ve işçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 17. maddedeki bildirim süresini aşması nedenleriyle feshedilmesi halinde, işçi ihbar tazminatına hak kazanmayacak, ancak, mülga 1475 sayılı İş Kanunu’nun yürürlüğü devam eden 14. maddesinde sayılan kıdem tazminatına hak kazanma koşullarından diğerlerini de taşıması söz konusuysa işçi kıdem tazminatına hak kazanacaktır. işçinin gözaltına alınma ya da tutuklanma nedeniyle devamsızlığının 17. maddede ki bildirim sürelerini aşması halinde tanınmış olan haklı nedenle derhal feshetme hakkının, ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan hallerin dışında olması nedeniyle, mezkur kanun maddesinde öngörülen zamanaşımı süreleri olan 6 işgünü ve 1 yıllık sürelerin uygulanmaması gerekir.

 7. Hamile kalmak için tedavi göruyorum ve belirli günlerde doktora gidiyorum .fakat işveren bu senin özel nedenin tazminat veremem yaz istifası git diye baskı yapıyor. Hamilelik olayı özel bir nedene mi yoksa genel sağlık sorunu kapsamına mi girer?

  • Merrhaba Canan hanım,
   İstirahatli (raporlu) olan başka bir ifade ile uzun süre istirahat kullanan veya hastalığı nedeniyle işe gelemeyen işçinin, hangi hallerde işten çıkarılabileceği 4857 sayılı İş Kanununun “İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı” 25 inci maddesinde belirtilmiştir.

   İlgili madde uyarınca;

   a) İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından ya da içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa veya engelliliğe (sakatlığa) uğraması halinde, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi yani işçinin istirahatli (raporlu) veya istirahatsiz ardı ardına (peş peşe) üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla işe gelmemesi halinde işveren işçiyi işten çıkartabilir.

   b) İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması durumunda işveren işçiyi işten çıkartabilir.

   c) Yukarıda belirtilen haller dışında; işçinin hastalık, kaza, doğum ve hamilelik gibi hallerinde isitirahat (rapor) kullanması, dolayısıyla da işe gelmemesi sebebiyle, işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı yani işçiyi işten çıkarma hakkı; istirahat (rapor) süresinin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre İş Kanununun 17 nci maddedeki bildirim (ihbar) sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar.
   Bu açıklamalardan sonra sizin özel durumunuzu degerlendirecek olursak hamile kalmak için yaptırdığınız tedaviler hayatın rutin akışı içersinde bir sağlık sorunu değildir bu yüzden işverenin bu amaçla izin verme zorunluluğu bulunmamaktadır izin alarak veya rapor alarak kanunda belirtilen sürelerden fazla işe gitmemeniz işverene haklı fesih imkanı verebilir

 8. Merhaba,

  Nevzat bey,

  Biz emektar işçi kardeşlerine verdiğin güzel ve yararlı bilgilerden dolayı şimdiden teşekkür ediyorum…

  Bende işten ayrılalı 13.10.2016 tarihi itibari ile 3 gün oldu…
  Benim içinde bilgi verirseniz sevinirim. Aşağıdaki verdiğim bilgiye göre benim için öneriniz nedir.

  Patronumun İki oğlu var biri muhasebede çalışıyor aynı zamanda Sigorta teknik personeli olarak çalıştığım şirkette teknik personel olarak görünmekte diğeri adına eczane açıldı işyerinde sadece genel işleri yapıyor işyeri faliyete geçmediği için zamanını büroda geçiriyor muhasebe evraklarına bakıyor…

  İşten çıkarılma sebebim tatile giden patronumu geçe geç saatte aramam (Patronumun bilgisi ve izni var…) bu konu ile alakalı patronumun Oğlu muhasebeci kardeşi ile müzakere etmişler olay yaşandıktan sonra bir sabah karşı masasından seslendiği için ufak tartışma havasında konuşma yaşadık… ve neticesinde iki kardeş arasında müzakere yapıp beni işten çıkarma kararı almışlar … İşten çıkış bildirgesinde fesih nedeni ise saygısızlık… Saygısızlık iddiasını ortaya atan kişi ise (eczacı olan) kredi kartı borcu ile alakalı saat 09:30 civarı arayıp aramadığım sormam sonra kafa sallamam saygısızlık diye söylendi… Aradan bir kaç gün daha geçti sigorta işi yapıyorum işverenim karşımda oturuyor ve yoğun olarak çalışırken işveren patronumun oğlu eczacı beni çağırdı ve muhasebe bürosuna acil gelmemi söyledi işimi bitirdim patronum gidip bakmamı söyledi muhasebe bürosuna gittiğimde Muhasebede çalışan Oğlu ve Eczacı oğlu kovuldun abim eşyalarını alıp çık dedi ikisi birden hemen çalıştığım büroya dönüp durumu patronuma söyledim bürodaki çalışma arkadaşlarım herkez ne olduğunu anlayamadık patronumda bu olaya kızdı ve olayın gerçek sebebini öğrenmeden işten çıkarma yapmam dedi. iki oğlunu ve beni alarak kısa bir konuşma yaptık ve bizi uzlaştırmak istedi Ancak her iki oğluda bunu kabul etmedi ve konuşmaya bile gerek yok deyip hırsızlık iddasında bulundular işten çıkışımı verdiler ve evraklarımın hazır olduğunu imzalayıp çıkmamı ihbar tazminatı ve diğer maaşımı T.C Kimlik numarama yatıracağını söyledi bende karşılık olarak şunları söyledim beni tatmin edecek delil ile gelinmediği sürece hiç bir evrakı imzalamayacağımı söyledim buna istinaden de imza etmessen etme ben T.C kimlik hesabına para yatırdım gelip imzalarsın dedi… Patronum üzüldü bu olaya kızıp bana dinlenme istirahat verdi. Bugün üçüncü günüm oluyor… Hırsızlık konusunda böyle bir hırsızlığın olmadığını ispat edebiliyorum.

  Şimdi benim bu işyerinde ne gibi hakkım doğmuştur işverene karşı ?

  -İşten çıkarma fesih kararını yazılı şekilde sunmadı ve savunmam alınmadı ;
  -İşe geri dönüş davası açabilirmiyim ; en az işyerinde 6 ay çalışma şartı var ben çalışma yılım ile tekrar işe başlama yılım askerlik nedeniyse değişti. 3 ay 10 gün çalıştım… Ben 18.06.2013 yılında bu işyerine başladım 01.12.2015 tarihli askerlik nedeniyle çıktım ve paraya ihtiyacım vardı birikmiş tazminatı aldım.
  -Askerliğim kısa dönem askerlikti 6. ay, Dönüşte 28 Haziranda işe başladım. Fakat sigortamı 01.07.2016 tarihli başlatmışlar şimdi 10.10.2016 tarihlide çıkışım oldu. Bu durumda askerlik için geçen süre çalışma süresine dahil edilirmi ?
  – İşyerinde çalışan sayısı 30 tan aşağı olursa ben işe geri dönüş davası açamıyormuyum.

  Benim için şu an en uygun nasıl hareket etmem gerekir bilginizi rica ediyorum.

  Saygılarımla,

  • Merhaba Hilmi bey,
   sorularınızın cevabı şöyledir
   – 28 Haziranda işe başladım. Fakat sigortamı 01.07.2016 tarihli başlatmışlar şimdi 10.10.2016 tarihlide çıkışım oldu. Bu durumda askerlik için geçen süre çalışma süresine dahil edilirmi ?
   Hayır edilmez tekrar işe giriş tarihiniz esas alınır önceki dönem hakedişlerini almışsınız
   – İşyerinde çalışan sayısı 30 tan aşağı olursa ben işe geri dönüş davası açamıyormuyum.
   iş sözleşmesi belirsiz süreli ve işçinin hizmeti 6 ayı aşmış ise feshin geçerli olup olmayacağını yargı önünde tartışılabilir
   İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava açabilir. (İptal ibare: Anayasa Mah.nin 19/10/2005 tarihli ve E. 2003/66, K. 2005/72 sayılı Kararı ile.)

 9. Merhabalar ben bir optik magazasinda calisiyorum bir netwoork firmasinin bi kac reklamini kendi sahsi facebook hesabimda paylasmistim iki hafta once mudurum tarafindan bir uyari almistim mesai saatleri icerisinde bu tarz paylasimlar istemiyorum die ve bende yapmamistim bi daha mesai saatleri icerisinde hic bir paylasim ve denk gelcek ya kendi sahsıma istedigim bi urunu hem arkadasim sayilian ayni zamandada magazaya gelen giden musteri bir arkadasimiz olan bu insan benden istedi ben bende verdim ona ne kadar dedi rakamini soyledim tamam dedi parasini verdi sen kendine istersn dedi ve patron da bunu kameradan goruyo daha once magaza calisan arkadaslarimin ikiside istemisti onlarada vermistim hakkimda tutanak tutmus patron savunma istedi yazdim gnderdim mudurun beni internetle alakali uyarmasi ile ilgilide yaz bi savunma dediler onu da yazdim.. iki arkadasima daha tutturmus tutanak arkadaslarim aldik demis ne kadara aldiklarini nerde ne zaman hangi urun oldugunu hepsini tutanaga yazdirmis iki arkadasa ve imzalatmis simdi benden tekrar bi savunma yazisi daha istiyor ama ne ile suclaniyorum tam bilmiyorum cunku ne ile suclandigima dair bir belge gormedim sadece mudur magaza sorumlumu arayip savunma yazsin demis .. sizce ne yapmaliyim ? Savunmalarimi zaten yazdim arkadaslara tutanak yazdirdiktan sonra tekrar neden savunma yazsin diyor olabilir..? Tutanagi yazdirdiktan sonra arkadasima mudure donup bu kadar avukat icin yeterlimi demis birde … acil cvp beklyrm tesekkurler

  • Merhaba Ezgi hanım,
   yaptığınız şey iş kanunu açısından doğru değil ve işverenin işinde başka firma ürünlerini kişisel hesabınıza satmanız haklı fesih sebebi olabilir

 10. Nevzat Bey merhaba. 30 kişiden az işletmede calisiyor(d)um. 6 aydan kısa sürdü çalışmam. Isverenin fesih gerekçesi (yazılı olarak verdiği) takım ruhuna uyum sağlayamamış olmak ve diğer ekip üyelerinin işlerini kolaylastirmamak (komik bir neden biliyorum). 15 günlük ihbar ve çalıştığım gün sayısı ödendi. Ancak günde 9 saat çalıştırıldım ve istirahat saatlerinde de çalıştım. Istirahat surem 1saat olarak gözönüne alinmaliyken bu da olmadı. Bordrolarim tarafıma verilmedi. Hesaplamalar asgari ücret üzerinden bile tutarsız. Işe iade talebim (sanırım hakkım da) yok. Kötü niyet tazminatı talep edebilir miyim? Teşekkürler

  • Merhaba Erdal bey,
   fazla mesailerinizi ispatlayabiliyorsanız bunları talep hakkınız var
   Fakat kötiniyet tazminatı için şartlarınız uymuyor şöyleki;
   İş Kanunu’nun 17. maddesi süreli fesih başlığı ile düzenlenmiş olup belirsiz süreli iş sözleşmelerin nasıl ve ne zaman feshedileceğini izah etmektedir. Bu süreler uygulamada ve öğretide ihbar süreleri olarak bilinmekte ve bu sürelere uyulmaması halinde süreye uymayan taraf ihbar tazminatı ödemek zorundadır. Yine aynı madde içerisinde İş Kanunu’nun 18. Maddesine atıf yapılarak kötüniyet tazminatının hangi hallerde verileceği hükme bağlanmıştır.
   İş Kanunu’nun 18. Maddesi ise iş güvencesi hükümlerini düzenlemektedir. Buna göre bir işçinin iş güvencesi hükümlerinden faydalanması için otuz veya daha fazla işçi çalıştıran yerlerde en az 6 aylık kıdeme sahip olması ve belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışıyor olması gerekmektedir. Günümüzde birçok işyerinin 30 çalışanı olmamakta, yine bazı işçiler 6 aylık kıdem süresini tamamlayamamaktadır. Bu nedenlerle iş güvencesinden faydalanamayan işçilerin sözleşmeleri haksız olarak feshedildiği zaman, İş Kanunu bu işçilerin de haklarını kötüniyet tazminatı ile korumak istemiştir. İş güvencesine tabi olmayan işçiler, haksız fesihler karşısında kötüniyet tazminatı talep edebileceklerdir.

 11. selam hocam ben işe mahkeme kararı ile geridönüşten başladım 10 aydır çalışıyorum bir pazar nöbete gittim az adam verdiler bana nöbetci koyduğumuz sahaya nöbetci koyamadım ama daha öncesi olan olaylar var şu şekilde 24 08 vardiyasına gittik 3 kişi 1 kişiyi yemekhaneye verdim 1 kişiyi giriş kuleye verdim diğer saha boş kaldı kuleye adamı götürdüm geri yemekhaneye geldim oraya bıraktığım adam gel çay içelim dedi ve oturduk çay içtik fakat 1 saati aşkın geçmiş süre arkadaşta kileri açmak isterken anahtarı kırmış kim kırdı diye kameradan bakarken benim 1 saati aşkın oturduğumu farketmişler suçum oturmakmış sahaları kontrol etmemekmiş kalktıktan sonra gezdim sahada sabah çağırdılar müdiriyete dedilerki senin bu yaptığın yanlış seni tazminatsız çıkarmayı düşünüyoz ama kendin çıkarsan tazminat alacaksın bari bundan faydalan dediler bende kabul ettim ama tazminatı 40 gün sonra vereceklermiş sonra dediler senin suçun yok onlar zarf atmışlar dediler ben ama işten ayrılmış oldı gerekcede 18 .ci madde ne olabilir nasıl bir yol izlemem gerekir saygılar

  • Kenan bey merhaba,
   işten kendiş rızanız ile istifa etmişsiniz bu şekilde kıdemini,zi işveren insiyatifine bırakmışsınız bahsettiğiniz 18. madde iş kanununda şu şekilde açıklanmış
   Madde 18 – Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş
   sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin
   gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır. anlaşıldığı gibi işveren işciyi çıkarırken uygulanacak bir maddedir sizin durumunuzda bu madde söz konusu değil çünkü kendiniz istifa etmişsiniz
   önerim ödemenizin yapılmasını öncelikle iyiniyetle talep edin olmaması halinde ayrıntılı ihtar ile talep edin

 12. Slm öncelikler verdiiniz bilgiler için teşekkürler
  işyerimden çıkışım verildi bende çalışmak istemediğim için itiraz etmedim çıkarıma sebebim yemek paralarının beyan edilmeden hesabımdan kesilmesi ve trafik cezasını ödemek istememem söz konusu yemek parası 2.5 tl 1 adet te trafik cezası 6 aylık çalışmam süresince olan görevim şöförlük olmadığı için itiraz ettim şirket prensiplerine uymadığım gerekçesiyle çıkışım verildi
  Asıl mesele ise işten çıkarıldıktan sonra işsizlik maaşı için müracatımda diğer sebeplerden çıkarıldığım için bu imkandan yararlanamıcam bildirildi işkur tarafından
  bu diğer sebepler nelerdir öğrenebilirmiyim şimdiden teşekkürler

  • Ümit bey merhaba,
   22- Diğer nedenler: İşçinin çıkış nedeni bu kod listesinde hiçbir kategoriye uymuyorsa, bu kod seçilmelidir. Bu durumda işçi işsizlik sigortası yardımlarına hak kazanamayacaktır.
   oysa çıkışını;25- İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih: İş sözleşmesi işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı sebebiyle işçi tarafından feshediliyorsa (4857/24/II), bu kod seçilecektir. Bu durumda da işçi işsizlik sigortası yardımları için başvurabilecektir.
   Hatalı kod seçimi düzeltilebilir mi?
   Çıkış kodunun, yukarıda açıklandığı üzere iş sözleşmesinin sona erme durumuna uygun olarak seçilmesi gerekmektedir. Ancak bazen hatalı kod seçilmesi söz konusu olabilmektedir. Bu durumda iş sözleşmesinin sona erdiği tarihi takip eden 10 günlük süre içerisinde internet üzerinden elektronik ortamda düzeltme yapılabilmektedir. Ancak 10 günlük süre geçtikten sonra SGK müdürlüğüne dilekçe verilmek suretiyle düzeltme talep edilmesi gerekmektedir. Düzeltme sonrasında işçi işsizlik sigortası yardımlarına hak kazanabilecekse, SGK ve İŞKUR tarafından ayrıca kıdem tazminatının ödendiğine dair banka dekontu ve makbuzlar da istenebilmektedir.

 13. merhaba, iş yoğunluğu ve stresi sağlığımı tetiklediği için ve çalıştığım iş yerine başlarken yapmayacağım seyleri konusup onayladıkları halde istemediğim şeyleri yaptırıp yoğunluğum işveren tarafından arttırılıyor. maaşa zam istedim o konuda da olumlu birşey söylemiyorlar. bende istifamı verdim. işveren ile görüşüp işsizlik maaşından yararlanabilir miyim ? Devlet memurluğu için hazırlanıyorum. İs çıkışımı hangi maddeden yaparlarsa devlet memurluğu alımlarında sıkıntı yaşamam. Bu konuda bilgilerinizi rica ederim

  • Merhaba Ayşe hanım
   ttp://www.nevzaterdag.com/issizlik-odenegi-almada-sure-var-midir/
   bu makale sorunuza cevap verecektir

 14. Burak Tırpanlı

  İyi günler benim kafama takılan bir soru var acil öğrenmem gerekiyor. Ben 2014-2016 yılları arası …… Mağazacılık A.Ş.’de çalıştım. Çalışma şartlarının uygunsuzluğundan dolayı hasta oldum ve işi bıraktım. Fakat istifa dilekçesi yazmadım göndermedim. Bana muhtarlıktan kağıt geldi galiba noter imzalıydı. Kağıdı bulamıyorum sormak istediğim şu. O gün bugündür iş görüşmelerim iyi geçmesine rağmen olumsuz cevap alıyorum.

  İstifa dilekçesi vermediğim için sicilime işlenen bir şey mi var böyle bir şey yapılabilir mi ? Geçenlerde bir arkadaşa sordum “yüz kızartıcı suç” işledi gibisinden kayıt girebilirlermiş. Bu nereden öğrenilir ?

  • Burak bey merhaba,
   baglı olduğunuz sgk müdürlüğüne gidip işten çıkışınızın hangi gerekce ile yapıldığını öğrenebilirsiniz

 15. Merhaba ben bir isyerinde 3 yildir guvenlik işi yapıyorum bir daire sakinine hakli olarak tanımadığım icin buyrun taniya.adim dedim ve bu söz üzeri ne daire sakini tartışma başlattı ve beni şikayet etti bu sebeble proje benim işime son verdi tazminatimi. Nasil alırım

  • Murat bey merhaba,
   hizmet akdinizin feshi ile ilgili birçok soru sorulması gerekir durumun anlaşılması için önerim bir avukatla görüşüp durumu ayrıntılı anlatarak ilerleyin

 16. Kurumsal şirkette çalışıyor kız arkadasim ben yüksek sesle müzik dinleyerek otoparka girdim arabamla iş yeri müdürü geldi bana bu şekilde buraya gelemezsin falan demeye başladı bende takmadim bana kizipta kız arkadasima 1 hafta içinde kendine iş bul seni işten çıkarıyorum demiş nasıl bir yol izleyebilirkm yardımcı olursanız sevinirim

  • Merhaba metin bey,
   firmada çalışanın işle veya işletme ile ilgili bir kusuru yoksa işten çıkışını neye dayandıracaklar merak ettim.işverenin tavrını bekleyin
   öncelikle çıkışını yapacaklarmı yapacak iseler çıkışı hangi gerekceyle yapacaklar,
   çıkışta kıdem ve hakedişlerini vereceklermi?
   Bu duruma göre işe iade veya tazminat talepli dava haklarınızı kullanabilirsiniz

 17. Daralmaya gidiyoruz diye eşimi işten çıkarılıyor bir hak iddaa edebilirmiyiz

  • İşçi ile işveren arasındaki iş sözleşmesinin sona erdirilme şekilleri, İş Kanunuyla belirlenmiştir. Bu fesih türleri ise, iş akdinin sona erdirilme nedenlerine göre farklılık göstermektedir. İşyerinin küçülmeye gitmesi gerekçeyle bazı işçilerinin işine derhal ve tazminatsız olarak son veremez. Yani bu durum bir haklı fesih gerekçesi olamaz. Çünkü haklı fesih halleri işveren için, İş Kanununun 25inci maddesinde sayılmıştır ve küçülme/daralma bu hallerden birisi değildir. Zaten böyle bir durumun olabileceğini söylemek, işçinin tazminat almaksızın işyerinden ayrılması sonucunu doğurur ki, bunun kabulü mümkün değildir.Küçülmeye giden ve işçisini işten çıkaran işveren, ona hem bildirim sürelerini kullandırmalı hem de kıdem tazminatını ödemelidir. İş Kanununun 17nci maddesine göre yapılacak olan bu feshin gerekçesinin de ortaya koyulması gerekir. Çünkü, şartları mevcut olan bir işçinin bu fesih sonucunda işe iade davası açma hakkı vardır.

 18. özel bir makyaj üretim firmasında çalışıyorum hafta içi bir gün işe gitmedim ( pazar günü dahi çalışıyorum ) ve usta başı bana taktı tabiri doğru olur b
  kendi işimden hariç ekstra işler yüklemeye başladı bir kaç gün sonra molaya çıkartmadı beni o gün işten 20.00 da çıkmam gerekirken 18.00 da çıkardı beni tek ertesi sabah geldiğimde muhasebeden çağrıldım işten çıkmamı söylediler 18 aydır çalışıyorum çıkmadım diye arkadaşlarımla konuşmamı yasakladı usta başı ve moral konsantre bozukluğuma sebep olmaktadır ne yapmam gerekmektedir. daha 24 yaşındayım yapılan her görevi yaptım ve hiç bir zaman tek kelime ses çıkarmadım işimden olmak istemiyorum kendim çıkmak hiç istemiyorum lütfen yardım eder misiniz.

  • Gönül hanım merhaba,
   işten çıkış işleminiz yapıldı ise yapabilecekleriniz şöyle,
   1- ustabaşınızın üstünde bir müdürüe gidip durumunuzu anlatıp haksızlığa ugradığınızı tekrar işe alınmanızı söyleyebilirsiniz
   2-işe iade davası açabilirsiniz

 19. selam; kurumsal bir fırmada yaklaşık 50 kişinin olduğu biyrrde 3 yıldır çalışıyordum müşteri alışverişinde müşteridrn aldığım parayı kasaya koyuyor fakat fiş kesmeyi unutuyorum bı sebeten dolayı iş yerinde fes edildi bu durumun aleyhime çıkma ihtimali varmıdır

  • Hakkı bey merhaba,
   kasada eksik değil kesilmeyen fişten dolayı fazla çıkmış bu duruda işverenin ihtar vermesi gerekirdi tekrarı halinde iş akdinin feshi yoluna gitmeliydi bahsettiğiniz durumu ispatlaya biliyorsanız işe iade davası açmanızı öneririm

 20. Syn Nevzat Bey, Ben yaklaşık 10 yıldır bir firmada çalışorum.Fakat müdür her türlü hakareti etti.Sessiz kalıp işime devam ettim.Fakat artık müdür buranın patronundan daha çok patron. Ve de patronada sürekli beni şikayet ettiği için artık patronda müdürle aynı oldu. Tabi bir çok işçi de müdürden çok müdürcü.Elimdeki işi diğer işçiye verip bana yapmam için iş vermiyorlar. Yaptığım her işte hata arayıp tabiri caizse gözümün üstünde kaş var muamelesi yapıyorlar.Tam bir yıldırma politikası.Tazminatımı almadan ayrılmak istemiyorum.10 yılı geçince istifa etsemde tazminatımı alabiliyormuyum?Yada ne yapabilirim? Sizden bilgi rica ederim

  • Nuri bey merhaba,
   08.09.1999 tarihinden önce sigortalılık süresinin başlamış olması halinde 15 yıl 3600 gün şartını ile sgk dan yazı alıp kıdem tazminatınızı alarak ayrılabilirsiniz

 21. 17 madde ne oluyor acaba benı 17 maddede cıkardılar

  • – Süreli fesih
   MADDE 17
   Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir.
   İş sözleşmeleri;
   a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,
   b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,
   c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,
   d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra,
   Feshedilmiş sayılır.
   Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir.
   Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır.

   İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir.

   İşverenin bildirim şartına uymaması veya bildirim süresine ait ücreti peşin ödeyerek sözleşmeyi feshetmesi, bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddesi hükümlerinin uygulanmasına engel olmaz. 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerinin uygulanma alanı dışında kalan işçilerin iş sözleşmesinin, fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda işçiye bildirim süresinin üç katı tutarında tazminat ödenir. Fesih için bildirim şartına da uyulmaması ayrıca dördüncü fıkra uyarınca tazminat ödenmesini gerektirir.
   Bu maddeye göre ödenecek tazminatlar ile bildirim sürelerine ait peşin ödenecek ücretin hesabında 32 nci maddenin birinci fıkrasında yazılan ücrete ek olarak işçiye sağlanmış para veya para ile ölçülmesi mümkün sözleşme ve Kanundan doğan menfaatler de göz önünde tutulur.

 22. Merhaba Nevzat Bey uzun süredir çalıştığım işyerinde değişim var ve bu çalışanları etkileyecek yani işten çıkarılmalar olacak gözüküyor ki iki kişi ile başladı bu değişim. Benim sormak istediğim, çıkışlar kaçınılmaz ama, haklarımızdan olmamak için gizli kamera ile görüntü ve ses kaydı yaparak gerekli delilleri toplamak. Yalnız mahkemede bu tip deliller kanıt olarak kullanılıyor mu? yada yapılan gizli kayıtlar bana karşı kullanılabilir mi?
  Cevap için şimdiden teşekkür ederim.

  • Özcan bey merhaba,
   bu soruyu bir hukukcuya sorsanız daha doğru olacağı kanaatindeyim fakat bildiğim kadarıyla şunu söyleyeyim
   yargıtayın son zamanlşarda mobingle ilgili verdiği kararlarda tespitinin başka türlü imkansız olduğu hallerde gizli kamera kaydı mahkemece kabul edildi fakat bu durum dışında savcılık izni olmadan yapılan kayıtlar delil kabul edilmiyor

 23. Merhabalar Nevzat Bey ;
  Çok kısa bir sorum olacak sizlere ;
  Şu anda devlete bağlı yarı özel bir şirkette idari işler memuru olarak çalışmaktayım .
  Genel müdürlüğümüzde bir takım değişiklikler oldu ve siyasi acından kendilerine bağdaşmayan personelleri ağırdan çıkarmaya başladılar .
  Bu işin bana dokunması durumun da ne gibi haklarım olabilir.

  • Emrah bey merhaba,
   devlet memuru olarak 657 sayılı yasayamı sgk lı olarak iş kanununamı bağlı çalıştığınızı belirtmemişsiniz o yüzden iş kanununa bağlı çalışabileceğiniz düşüncesi ile sorunuzu şöyle cevaplayabilirim.
   Çeşitli gerekcelerle iş akdinize son verilebilir bu durumda işveren kıdem,ihbar tazminatı kullanılmayan izin bedelleri gibi haklarınızı ödüyor ise o zaman işten çıkarılışınızın haksız olduğu gerekcesi ile işe iade davası açabilirsiniz eger haklarınız ödenmez ise bunlarıda talep edebilirsiniz

 24. Merhabalar …de sorumlu yardımcısı olark çalışıyorum derhaneye yazıldım vardiyaları 1 gün öğlen gelmem gerikoyır bu sebeble iş çıkım yapılırsa tazmınat alabilirmiyim

  • Merhaba Furkan bey dersaneye gitmeniz işveren açısından mazeret değildir işveren izni olmadan devamsızlıklarınız süreklilik arz ederse bu işverene işten çıkarma hakkı verir

 25. İşyerimde ilgili amirim bana sözlü olarak söylediği bir işi yanlış yaptığımda,benim yanlış anladığımı söyleyerek savunmamı aldı. Halbuki verilen iş ikinci söylemede Zarara uğramadan o an yapıldı ramak kala kurtarıldı. 2.olarak yine zarara uğramadan ilkinde gitmesi gereken sevki gün içerisinde yaparak hallettik yine savunam alındı. 3.savunmam ise içi malzeme dolu bi koliyi boş varsayarak geri dönüşüme atmam ama yine toplayan kişi bunda malzeme var diyerek zarara uğramadan geri çekilmesine olanak sağladı bunlar 2-3senede olan olaylar bu tarz durumlarda ihtar veya fesih olurmu?

  • Murat bey merhaba,
   bahsettiğiniz vakalar işverenin ihtar vermesine hak sağlayan sebeplerdir. Bu durumların süreklilik arz etmesi durumunda işverenin sözleşme fesih hakkı doğabilir

 26. Efendim , öncelikle çalışmakta olduğum özel şirketi 170 e şikayette bulundum işveren beni tazminatsız işten çıkarabilir mi ?

  Şikayetim fazla çalışma ücretlerini prime yansitmiyorlar, fazla çalışma ücretlerini elden veriyorlar diye..

  • İbrahim bey merhaba,
   şikayet konunuz ispatlabilir müfettiş kontrolündede tespit edilir ise bu durumda bu gerekceyle işveren çıkaramaz fakat iddia ettiğiniz konu ispatlanmaz ise o zaman işveren haklı fesih hakkına sahip olabilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir