Ana Sayfa / Engelli Dostu / İş Kazası Ve Sorumluluklarımız Hakkında Bilmemiz Gerekenler

İş Kazası Ve Sorumluluklarımız Hakkında Bilmemiz Gerekenler

res60Bu hafta makalemi geçtiğimiz hafta kutlanan vergi haftası ile ilgili yazmayı düşünmüştüm. Fakat bir müşavir arkadaşın danışmanlık yaptığı firmasında meydana gelen iş kazasında bir işçinin vefat etmesi ile ilgili telefon görüşmem her işveren ve işçiyi ilgilendiren bu konunun aslında müşavir dostlarımız tarafından da son mevzuata göre çok iyi bilinmediğini fark etmemi sağladı. Bu yüzden bu hafta iş kazaları konusunu işçi ve işveren açısından ayrıntılı yazacağım.

İş kazası nedir?

İş ve sosyal güvenlik kanunlarımızı incelediğimiz zaman Sosyal Sigortalar Hukukunda “iş Kazası”nın tanımı bulunmasına karşın, bireysel iş hukukuna ilişkin İş Kanunundaki düzenlemelerde bu kavramı tanımlamaya yönelik herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

İş kazasının genel olarak tanımı konusunda birçok görüş bulunmaktadır.

Bir görüşe göre; “iş yapılırken veya işin yapılması nedeniyle meydana gelen kaza iş kazasıdır”.

Diğer bir görüşe göre ise; “işçinin, işverenin otoritesi altında bulunduğu sırada meydana gelen kazalar iş kazasıdır”.

Başka bir görüşe göre ise;“İşin yarattığı rizikoların neden olduğu tüm kazalar iş kazasıdır”. Şeklinde iş kazasını tanımlayan görüşün ise, iş kazasını genel olarak en iyi tanımlayan görüş olduğu söylenebilir.

5510 sayılı Kanunun 13.maddesinde iş kazasının tanımı

 1. Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
 2. İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,
 3. Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
 4. Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
 5. Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında,

Meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özür’e uğratan olaydır. Şeklinde 5510 sayılı Kanunun 13.maddesinde iş kazasının tanımı yapılmıştır. Sigortalının geçirdiği kazanın iş kazası sayılması ancak durumlarının bu tanıma uyması ile mümkündür. Sigortalının geçirdiği kazanın kanunda öngörülen şekilde olup, olmadığını inceleme yetkisi sigorta müfettişlerine aittir. Sigorta müfettişleri kazayı inceleyerek düzenledikleri raporda iş kazası olup olmadığına karar verir. Sigortalının sigorta müfettişlerinin düzenlediği raporlara karşı dava açma hakkı bulunmaktadır

Bir olayın iş kazası olarak nitelendirilebilmesinin şartları nelerdir?

 1. Kazaya uğrayanın sigortalı olması,
 2. Kazalının hemen veya sonradan cismani (bedenen veya ruhen)

Özür’e uğraması,

 1. Sigortalının yer ve zaman itibariyle kazaya uğraması,
 2. Kazada nedensellik bağının bulunmasıdır.
 3. Yukarıdaki unsurların bir arada gerçekleşmesi

Şu halde, Sosyal Sigortalar Hukukunda, sigortalıyı bedenen ve ruhen zarara uğratan her kaza olayı, iş kazası sayılmayacaktır. Ancak, sigortalının her hâl ve durumda uğradığı iş kazası değil, sadece 5510 sayılı kanunun 13. maddesinde sayılan durumlarda uğradığı kaza, iş kazası olacaktır

İş kazası olursa işveren ne yapacak?

 1. Sigortalıların “İş Kazası” geçirmeleri halinde işverenleri, kazanın olduğu yerdeki yetkili kolluk kuvvetlerine derhal,
 2. Kuruma (SGK) en geç kazadan sonraki 3 iş günü içinde haber vermek zorundalar.
 3. SGK’ ya bildirimin dışında ayrıca, 4857 sayılı İş Kanununun 77 ve 105. maddesi gereğince işverenler, iş yerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek hastalığını en geç iki iş günü içinde yazı ile iş yerinin tescilli bulunduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar(İşverenlerin ve işçilerin yükümlülükleri   Madde 77 – (Mülga: 20/6/2012-6331/37 md. Kaldırılmıştır)

İş kazasında İşveren ve üçüncü şahsın sorumluluğu nedir?

1-      İş kazası, işverenin kastı sonucunda meydana gelmişse işveren Kuruma karşı sorumlu hale gelir. Kasıt; iş kazası, işverenin bilerek ve isteyerek, hukuka aykırı eylemiyle neden olması halidir. İşverenin eylemi hukuka aykırı olmamakla birlikte, yaptığı hareketin hukuka aykırı sonuç doğurabileceğini bilmesi, ihmali veya ağır ihmali sorumluluğunu kaldırmaz.

2-       İş kazası işverenin, sigortalıların sağlığını koruma ve iş güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı hareketi sonucunda oluşmuşsa bu da işvereni Kuruma karşı sorumlu hale getirir. Mevzuat; yasal olarak yürürlüğe konulmuş ve yürürlüğünü muhafaza eden, sigortalıların sağlığını koruma ve iş güvenliği alanında, yasa koyucu ile yasa koyucunun yürütme veya idareye verdiği yetki sonucu, bu organlarca kabul edilen genel, objektif kural veya hükümlerin tümüdür.

3-      İşverenin sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesi dikkate alınır. Kaçınılmazlık; olayın meydana geldiği tarihte geçerli bilimsel ve teknik kurallar gereğince alınacak tüm tedbirlere rağmen, iş kazasının meydana gelmesi durumudur. İşveren alınması gerekli herhangi bir tedbiri almamış ise olayın kaçınılmazlığından söz edilemez.

4-      İş kazası, üçüncü bir kişinin kusuru nedeniyle meydana gelmişse, sigortalıya ve hak sahiplerine yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değerinin yarısı, zarara sebep olan üçüncü kişilere ve şayet kusuru varsa bunları çalıştıranlara rücu edilir.

5-      Üçüncü bir kişinin kastı nedeniyle malul veya vazife malulü olan sigortalıya veya ölümü halinde hak sahiplerine, Kanun uyarınca bağlanacak aylığın başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değerinin yarısı, zarara sebep olan üçüncü kişilere rücu edilir.

İş kazalarında ne tür idari işlemler yapılır?

1-      İş kazasına uğrayan personel derhal gerekli sağlık yardımları yapılır.

2-      İş yeri kaza raporu düzenlenir. Şahitlerin ifadesi alınır.

3-      Kaza jandarma veya polise derhal bildirilir.

4-      Kaza ilgili Sigorta İl / sigorta Müdürlüğüne en geç kazadan sonraki üç gün içinde bildirilir.

5-      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge müdürlüğüne bildirim formu ile en geç üç iş günü içinde haber verilir.

6-      Kaza ile ilgili bir dosya hazırlanır. Evraklar burada muhafaza edilir.

Dosyada ayrıca;

 • İşçinin sigortalı işe giriş bildirgesi
 • İşe giriş sağlık raporu
 • Kaza tarihinden önceki dört aya ait ücret hesap pusulalarının sureti
 • İşçi çizelgesi
 • Eğitim belgesi ile diğer sertifikalar ve kişisel koruyucuları teslim belgeleri yer alır.

İşveren yükümlülükleri nelerdir?

4857 sayılı Kanunu 77. maddesine göre İş Kazası bildirimi şöyle düzenlenmiştir;

1-      İşverenler iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler.

2-      İşverenler iş yerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar.

3-      Yapılacak eğitimin usul ve esasları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenip yürürlüğe konulur.

4-      İşverenler iş yerlerinde meydana gelen iş kazasını en geç 2 iş günü içinde yazı ile ilgili bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar.

5-      -Sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütmek üzere işyerinden personel görevlendirmek veya işletme dışında kurulu Bakanlıkça yetkilendirilen birimlerden hizmet almak suretiyle bu konudaki yetkilerini devreden işverenin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine ilişkin yükümlülükleri devam eder.

6-      İşveren;

a)İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili görevlendirilen personelin etkin bir şekilde çalışması amacıyla gerekli kolaylığı sağlamak ve bu hususta planlama ve düzenleme yapmakla,

b)İSGB personelinin işbirliği içinde çalışmasını sağlamakla,

c)Sağlık ve güvenlikle ilgili konularda işçilerin görüşlerini alarak katılımlarını sağlamakla,

ç)İSGB veya hizmet aldığı işletme dışında kurulu Bakanlıkça yetkilendirilen birimlerde görev yapan kişiler ile bunların çalışma saatleri, görev, yetki ve sorumlulukları konusunda işçileri veya temsilcilerini bilgilendirmekle,

d)İş yeri hekimi ile iş güvenliği uzmanlarının görevlerini yerine getirebilmeleri için, Bakanlıkça belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile yeterli çalışma süresini sağlamakla,

e)Başka bir iş yerinden kendi iş yerine çalışmak üzere gelen işçilerin sağlık bilgilerine İSGB veya hizmet aldığı işletme dışında kurulu Bakanlıkça yetkilendirilen birimlerin ulaşabilmesini sağlamakla,

f)İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği, yükümlü olduğu kayıt ve bildirimleri İSGB veya hizmet aldığı işletme dışında kurulu Bakanlıkça yetkilendirilen birimler ile işbirliği içerisinde yapmakla, yükümlüdür.

7-      İşveren, işçilerin kişisel sağlık dosyalarını işten ayrılma tarihinden itibaren 10 yıl süreyle saklamak zorundadır. Çalışma ortamından kaynaklanan hastalıkların yükümlülük süresinin Sosyal Güvenlik Kurumu Yüksek Sağlık Kurulu Başkanlığının vereceği karara göre 10 yılı aşması halinde, evraklar belirlenen yeni süreye uygun olarak saklanır. İşçinin iş yerinden ayrılarak başka bir iş yerinde çalışmaya başlaması halinde, yeni işveren işçinin kişisel sağlık dosyasını talep eder, önceki işveren dosyanın bir örneğini onaylayarak gönderir.

8-      İş yeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının onaylı deftere iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yazacağı tedbir ve önerilerin yerine getirilmesinden ve defterin imzalanması ve düzenli tutulmasından işveren veya işveren vekili sorumludur. Onaylı defter, seri numaralı ve kendinden kopyalı olur ve Genel Müdürlüğe, iş yerinin bağlı olduğu Bakanlığın ilgili bölge müdürlüğüne veya notere her sayfası onaylattırılır. Defterin aslı işveren, suretleri ise iş yeri hekimi ve/veya iş güvenliği uzmanı tarafından muhafaza edilir. Bu defterin, istenmesi halinde, iş müfettişlerine gösterilmesi zorunludur.

9-      İş yerlerinde görevlendirilen iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı ile hizmet alınan kurumların İş Kanununa göre geçerli yetki belgesine sahip olmalarından işveren sorumludur.

İşçilerin hak ve yükümlülükleri

1-      İşçiler, sağlık ve güvenliklerini etkileyebilecek tehlikeleri iş sağlığı ve güvenliği kuruluna, kurulun bulunmadığı iş yerlerinde ise işveren veya işveren vekiline bildirerek durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını talep edebilir.

2-      İşçiler, iş yerinde yürütülecek iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin amaç ve usulleri konusunda haberdar edilir ve elde edilen verilerin kullanılması ile ilgili bilgilendirilirler.

3-      İşçiler, işverene karşı yükümlülükleri saklı kalmak şartıyla iş yerinde sağlık ve güvenliğin korunması ve geliştirilmesi için;

 1. İş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, işveren veya işveren vekili tarafından verilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili talimatlara uymakla,
 2. İSGB veya işletme dışından hizmet alınan birimlerin yapacağı çalışmalarda işbirliği yapmakla,
 3. İş sağlığı ve güvenliği konularına ilişkin çalışmalara, sağlık muayenelerine, bilgilendirme ve

Eğitim programlarına katılmakla,

 1. Makine, tesisat ve kişisel koruyucu donanımları verilen talimatlar doğrultusunda ve amacına

Uygun olarak kullanmakla, yükümlüdürler.

İş kazalarında işverenin karşılaşabileceği yaptırımlar nelerdir?

 1. İş kanunu açısından yaptırımlar; İşçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatına uymayan işveren iş kanununun ‘Ceza Hükümleri ‘ başlığı taşıyan 97-108 nci maddelerinde belirtilen cezalara muhatap olacaktır. Bu cezalar idari nitelikte cezalar olup, uygulanması için kaza meydana gelmesi gerekmez. İşverenin sağlık ve güvenlik tedbirlerine uymaması, suçun oluşması için kâfidir. Cezalar hayati tehlike arz eden noksanların bulunması halinde noksanlar giderilinceye kadar işin bir bölümünü durdurma veya kapatma şeklinde veya idari para cezaları şeklinde uygulanır. İdari para cezaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüklerince verilir, bu cezalar mahalli Sulh Ceza Mahkemeleri nezdinde itiraz edilebilir. Mahkemece verilen cezalar kesindir.
 2. Ceza kanunu açısından yaptırımlar; iş kazasının meydana gelmesi durumda ise, sorumlular Türk Ceza Kanununun 455-459 uncu maddeleri uyarınca cezalandırılırlar. İş kazası sonucunda 10 günden daha az süreli hekim raporu alınmışsa takibi şikâyete bağlı bir suç oluşmuştur. Kazaya uğrayan şahıs şikâyetçi olmaz ise yasal işlem yapılmaz. Meydana gelen iş kazalarının mahalli incelenmesi genellikle teknik nitelikteki bilirkişilerce yapılmakta, Cumhuriyet Başsavcıları suçun özelliğine ve niteliğine göre ilgili ceza mahkemesine dava açarak; sorumluların ‘ Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme ve yaralanmaya sebebiyet vermekten cezalandırmaları talep etmektedir. Ceza hâkimi de olayı detaylarıyla inceleyerek; delilleri ve bilirkişi raporlarını değerlendirmekte ve sonuçta sorumluları cezalandırmaktadır.
 3. İş kazası sonucunda işçini ölümü halinde varislerin uygulatabilecekleri yaptırımlar;

Varisler iş mahkemesi nezdinde maddi ve manevi tazminat davası açma hakları vardır. Görevli mahkeme konusunda; 5521 sayılı İş Mahkemeleri kanununun 5 inci maddesi “İş mahkemelerinde açılacak her davaya açıldığı tarihte dava olunan Türk Medeni kanunu gereğince ikametgâhı sayılan yer mahkemesinde bakılabileceği gibi işçinin işini yaptığı işyeri için yetkili mahkemede de bakılabilir. Bunlara aykırı sözleşme muteber sayılmaz” hükmüne göre davayı açan için iki tercih hakkı tanınmıştır.

1- İşçinin ikametgâhının bulunduğu yer İş Mahkemesi

2- İşyerinin bulunduğu yer İş Mahkemesi Hizmet akdinde bu iki tercihten hangisi belirtilmişse; belirtilen yer İş Mahkemesi, yetkili mahkemedir.

İş kazası bildirimi ve süresi

 1. İş Kazasına uğrayan 4-1(a)’lı(SSK) sigortalılar ya da 5510 sayılı Kanunun 5.Maddesinde belirlenmiş sigortalılar iş kazasına uğramaları halinde onları çalıştıran işverenleri tarafından o yer yetkili kolluk kuvvetlerine derhal ve SGK’ da en geç kazadan sonraki üç işgünü içinde bildirilmesi gerekmektedir.
 2. 4-1(b) sigortalılar için ise (Bağ-Kur) kendisi tarafından, bir ayı geçmemek şartıyla rahatsızlığının bildirim yapmaya engel olmadığı günden sonra üç işgünü içinde iş kazasını bildirilmesi gerekir.
  Bildirim şekli bizzat SGK İl ya da Merkez Müdürlüklerine müracaat ederek ya da taahhütlü posta ile SGK’ ya bildirilmesi zorunludur. İş kazasının işverenin kontrolü dışındaki yerlerde meydana gelmesi halinde, iş kazasının öğrenildiği tarihten itibaren başlar.
 3. Kara-Hava-Deniz Ulaştırma Araçlarında Çalışanların İş Kazası Bildirimi Esası Nedir?
  5510 sayılı Kanununun 4-1(a) bendi ile 5. maddesinde sayılan ve kara, deniz, hava ulaştırma araçlarında çalışan veya işleriyle ilgili bu araçlarda bulunan sigortalıların bu sırada meydana gelen iş kazası veya meslek hastalığı ile ilgili bildirim, aracın Türkiye’ye döndüğü günü takip eden ilk işgününden itibaren işlemeye başlayacaktır. Ancak, herhangi bir nedenle aracın Türkiye’ye gelememesi halinde sigortalının gümrükten geçiş tarihi esas alınacaktır.

Bildirim Sürelerinin Tatil Günlerine Rastlaması Durumunda Yapılan Düzenleme:
Bildirim süreleri işgünü olarak belirlendiğinden cumartesi, pazar ile ulusal bayram ve genel tatil günleri hesaba katılmayacak, bu günlere rastlayan günleri takip eden günden itibaren üç günün hesabına devam edilecektir. Mücbir sebebe bağlı olarak süresinde bildirim yapamayan işverenler, mücbir sebebi belgelemeleri şartıyla, mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten sonraki üç işgünü içinde Kuruma iş kazasını bildirecektir.
İş Kazasının Geç Bildirilmesi veya Bildirimin Yanlış Yapılması:

SSK’lı Çalışanlar Yönünden;

5510 sayılı Kanunun 4.-1(a) bendi kapsamındaki sigortalıların iş kazası geçirmeleri halinde yukarıda açıklanan sürelerde işverence bildirim yapılmaması durumunda, bildirimin SGK’na yapıldığı tarihe kadar sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik ödeneğinin SGK’ca işverenden tahsil edilmesi için gerekli işlemler yapılacaktır.
Bağ-Kur’lu Çalışanlar Yönünden;

5510 sayılı Kanunun 4-1(b) bendi kapsamında sigortalı olanların iş kazası geçirmeleri ve süresinde bildirilmemesi hâlinde, bildirim tarihine kadar geçen süre için geçici iş göremezlik ödeneği kendilerine ödenmeyecek, bildirim tarihinden sonraki sürelere ait geçici iş göremezlik ödeneği ödenecektir.

Yargıtay Kararlarında İş Kazaları

 1. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, 23.3.1992, 1991-12579/ 1992-3624 sayılı kararında sigortalının mezbahana işyerinde“sarhoş vaziyette kesim yaparken bıçağı bacağına kaçırıp kan kaybından ölmesi olayını,” iş kazası saymayan iş mahkemesi kararını bozmuştur. Yargıtay, “…sigortalının işyerinde çalışırken ve işverenin işini yaparken öldüğü sabit olduğuna göre, ölümün iş kazası sonucu meydana geldiğinin kararını vermiştir.
 2. Yine Yargıtay’ın 10. Hukuk Dairesi 13.10.1987 tarihli ve 5024/5139 sayılı kararına göre, işveren sigortalıyı görevle başka bir yere gönderdiğinde, işçi yolda parkta arkadaşlarıyla oturup konuşurken bir bombanın patlaması sonucunda ölmesini “… Olayın sigortalının görev ile başka bir yere gönderildiği zaman süreci içinde ortaya çıktığı kuşkusuz olduğuna göre, kazayı iş kazası saymak yasal zorunluluktur” diyerek iş kazası saymıştır.
 3. Yine aynı nedenle, malzeme almak üzere işverence toptancıya gönderilen sigortalının gerekli alış-verişi yaptıktan sonra yol üzerinde bulunan babasına ait dükkânda çay içerken silahlı saldırıya uğrayarak ölmesini de Yargıtay HGK. 5.6.1996 tarihi, 228/454 sayılı kararı iş kazasıdır demiştir.
 4. Diğer bir Yargıtay kararına göre; Yargıtay 10. Hukuk Dairesi 25.5.1989 tarihli, 3064/4630 sayılı kararı ile iş kazası nedeniyle hastanede tedavi edildikten sonra taburcu edilip evine gönderilen sigortalının yolda uğradığı trafik kazası da iş kazası sayılmıştır.
 5. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 10.6.1983 tarih ve 328/652 kararında: “İki saat emzirme (süt) izni verilen sigortalı, bu izin süresi içinde işyerine gelmek üzere yolda karşıdan karşıya geçerken motorlu taşıtın çarpması sonucu vefat etmiştir. Meydana gelen kazıyı iş kazası olarak kabul etmiştir.
 6. Yargıtay’ın 21. Hukuk Dairesi, 14.5.1996 tarih, 2674/2738 sayılı kararı sigortalının işe gitmek için işveren tarafından belirlenen durakta servis aracı beklerken üçüncü şahsa ait aracın çarpması sonucu oluşan zararlandırıcı sigorta olayının iş kazası sayılır demiştir.
 7. Yargıtay10. Hukuk Dairesi 19.6.1992 tarihli, 1991-15658/1992-6893 sayılı kararı Bir gazetenin hem yazarı, hem de genel koordinatörü olan çalışanın kendisine işverence, özel bir araç tahsis edilmesi sonucu bu araçla, evinden Gazetesi’ne gitmek üzere bu araca binip hareket etmek üzere iken teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şoförüyle birlikte ölmesi olayını iş kazası olarak değerlendirmiştir.

Hakkında nevzaterdag

Check Also

Tüketici Kredisi Ve Konut Finansmanı Sözleşmelerine Düzenleme

    Benzer YazılarNetwork Marketing Sisteminin VergilendirilmesiNetwork Marketing Hakkında Merak edilenler?Çorum’da Kız Yurdu Açana Teşvik …

95 yorumlar

 1. ben hasan ben işe girdiğimde iş kazası geçirdim işe başlayalı 9 gün olmuştu isigortamı başlatmamışlar iş kazası yaptığım gün sigortamı başlatmışlar 07.08.2006iş başı yaptım sigotamı15.08.2006 başlatmışlar işime devam ettim şuan çalışmaktayım.işten ayrılmak istiyorum tazminatımı slıp nasıl ayrılabilirim bilgilendirirseniz sevinirim.

  • Hasan bey merhaba işverenin sigorta yaptırmadan sizi çalıştırması hata fakat sizinde haklı bir sebep sunmadan işten ayrılmanız halinde işveren yaptırımları ile karşı karşıya kalma riskiniz var fakat geçirdiğiniz iş kazası sebebi ile şuanda çalışamayacak durumda iseniz bunu gerekce sunacaksanız o zaman farklı bu durumu ispatlayarak haklı fesih yapabilirsiniz

 2. Nevzat bey merhaba
  cok gusel aydınlatmısınız teşekkür ederim ancak iş kazalarını ÇSGB bildirme zorunlulugu yürürlükten kaldırılmıştır.ilgili madde 4857 de mevcuttur.

  • Samet bey dikkatiniz ve uyarınız için teşekkür ederim makale mart 2012 de yayınlandığı mülga madde haziran 2012 de yayınlandığı için makalede düzeltme yapmak gerekiyor malumunuz mevzuatımız o kadar hızlı değiştiriliyor ki takip etmekte zorlanıyoruz bir makale yazıyorsunuz 3 ay sonra makale konusu maddeler değiştiriliyor

  • samet kardeşim tamamen yasadan kaldırılması söz konusu değil; sadece değişiklik yapılmıştır,süre uzatıldı iş veren önceki yasaya göre 2 gün içinde bakanlığa bildirmek zorundaydı;ancak şuanki yasada ise 3 gün içinde bildirmek zorunda…

 3. ben sinan bir demir çelik fabrikasında halen çalışmaktayım.17,08,13 tarihinde iş kazası geçirdim.kaza sonrasında kaburgalarım kırıldı. akciğerim söndü.Bu iş kazasında kusur vinci kullanan şahsın laabaliliği ve insan ahayatını hiçe sayan umursamazlığı oldu . bu umursamazlık vincin zincirirne bağaladığım kalan malzemei kendisine işaret veren biri olmaksızın vinç üzerinde ki kediyi yanlış tarafa çekmesi kaldırdığı demeirin ne tarafa doğru hareket edeceğini önceden kestirmemesi sonuncu yay gibi gerilen demir kedinin de bana doğru harketi sonucu koltuk altıma çarpıp kaburgalarımı kıırdı.İş verenin kusuru ben orada tam yarım saat boyunca yatttım 2500 kişi çalışan fabrika da ambulans o ambulansta doktor işten veya benim durumumdan anlamayan hiçkimse olmamasından dolayı kısaca donanımlı bir ambulans olmamasından dolayı yarım saat 40 dakika 112 acili bekledik. orada ölebilirdim. 5 gün hastanede yattım. 45 gün rapor sonrası iş başı verildi. halen raporum devam ediyor ve ekimde iş başı dönünce neler yapmalıyım orada ben çok korktum bundan sonra iş veren tarafından daha rahat bir yerde calıştırıla bilirmiyim onlara tazminat davası açabilir miyim beni aydınlata bilir misiniz.

  • Sinan bey merhaba,
   işveren ihmali düşündüğünüz bu durumu dava konusu yapabilirsiniz ayrıca doktor raporu ile ağır işte çalışamayacağınız belgeleyerek işinizin değiştirilmesini talep edebilirsiniz

 4. iş kazasından dolayı bildirmini yaptığımız işçinin istirahat süresi bittikten sonra raporunun girilmesi gerekirmi Gerekirse 10 günlük raporun bildirim süresi nedir ve srüesinde bildirilmemişse cezası ne kadardır. Teşekkürler

  • Emrah bey merhaba bu konu sgk nın 2010/66 genelgesinde açıklanmış istirahat raporlarının 5 iş günü içinde bildirilme zorunluluğu getirilmiştir bildirilmemesinin cezası 2 aylık bürüt ücret şekli,nde idari para cezasıdır

 5. merhaba benim sorum:ben çalıştığım iş yerinde merdivenler yeni silinmiş olduğundan ( hiçbir uyarı tabelası yoktu) yuvarlanarak düştüm ve şuan 3 gün rapor aldım emar günümü bekliyorum zaten 3 tane fıtığım vardı ve tedavim yeni bitmişti ve ağrılarım tekrar nüksetti çalışamaz durumdayım işim ayakta zaten.ben bu işyerine tazminat davası açabilirmiyim açarsamda kazanma şansım varmı ve cezası nedir işverenin.?

 6. merhabalar bende bir bucuk ay önce iş kazası geçirdim ve kaburgam kırıldı akçiyerime battı ameliyat oldum iş yeri beni anlaşmalı bir hastahaneye götürdü tutanak falan tutulmadı ve 20 gğün rapor verildi iş başı yaptım yüksekten düştügüm için belimde ve elimde ağrılar var bedenen ve ruhen zarar gördüm ağır işte çalısamıyorum ne yapmalıyım tazminat davası açabilirmiyim yardımcı olursanız sevinirim kolay gelsin

  • Ümit bey merhaba,
   iş kazası doktor raporu ile belirtilmek kaydı ile işverenden farklı bir işte çalışma talep edebilirsiniz ayrıca psikolojinizin bozulomasının iş kazası kaynaklı olduğu yine raporda belirtilirse bu dava konusu olabilir

 7. mustafa enginçöl

  merhabalar kasım ayında bi iş kazası geçrdim ve sol elimdeki yüzük parmağımı kaybettim aynı zamanda sol el avuç içimidede kesikler oldu 3 tane amelyat geçirdim fakat hala sol elimi kullanamıyorum raporda sol el 3 parmak olarak görünüyo orta parmagımı diktiler sizden ricam mahkeme nasıl olur nasıl sonuçlanır negibi bi yol izlemem lzım bilgi almak istiyorum eğer ilgilenirseniz sizinlede çalışmak isterim

  • Mustafa bey merhaba,
   dava konusu yapmanız gereken bir konu sorunuz bu davalarda davanın açılışından itibaren ince hususlar bulunmaktadır o yüzden kişisel müracat etmeyerek bir avukatla hareket edin

 8. Nevzat bey merhaba,
  Yaklaşık bir ay önce inşaatlarımızın birinde iskeleden düşme sonucu iş kazamız oldu. 120 cm yükseklikte mantolama imalatı yapılırken normalde tek kişilik işgücü gereken yere 5 inşaat işçimiz çıkıyor ve iskelenin bağlantısı çıkınca aşağıya düşüyorlar. düşen arkadaşların üçünde hiçbir şey yok ,birinin ayağı kırıldı diğer kişinin durumu ciddi. firma olarak gereken destek ve yardımları yapıyoruz. lakin ayağı kırılan arkadaş bilirsiniz bu dönemde akıl verenler çok para koparmak amacıyla dava açıyor.
  öğrenmek istediğimi işçilerin suçu varken neden bütün suç işverene veriliyor. yada bu konuda ne yapılabilir. .işçinin suçlu olduğuna hatta dikkatsizlikleri nedeniyle diğer arkadaşlarınada zarar verdiler.

  • Hatice hanım merhaba,
   kaza tutanaklarında işcinin tüm güvenlik önlemlerine rağmen kendi dikkatsizliği veya dikkatsizlikleri belirlenmiş ise çalışma şart ve kuralları işciye yazılı bildirilmiş buna rağmen bildirimlere uyulmamış ise,işcinin amir veya üstünün ikazına rağmen kendi rızası ile iskeleye çıkma durumu oluşmuşsa bu durumda işveren hak iddia edebilir

 9. merhba ben geçtğimiz ayın 15 nde iş yerinde masa ve sandalye taşırken sol omzumu sakatladım hastaneye kaldırıldım araştırmalar sonucu kemik iliği ödemi olduğu tespit edildi iş kazası raporu tutturdum 7 gün doktor rapor verdi kontrole gttim 7 gün daha verdi şuan sol kolumu kullanamıyorum ekmeğimide el ve kollarımdan kazanıyorum garsonum uzun çok uzun süren tedavisi varmış hep dnlenmem gerekiyormuş napmam lazım rapor aldıkça iş yeri pekte iyi davranmyor sizce napmalıyım lütfen hemen cevap yazın fiziksel ve ruhsal hiç ii değilim şimdiden teşekkürler

 10. Meraba nevzat bey c sinifi uzmanim 5 ay once bi firmanin risk analizini yaptik o zaman osgb degildik simdi osgb olduk. 5 ay once firmaya bakanlik müfettişleri geliyor firmaya yapmasi gerekenleri yaziyor 1 hafta icinde istiyor sonra firmanin risk analizlerini biz yapiyoruz eksikliklerin bi kisminida firma tamamliyor (eksik olan 7-8 eksik var hala) ve 1 hafta sonra bakanliga gidiyor isveren.Bakanlik bizim risk degerlendirmemizi begeniyor tesekkur ediyor 1-2 eksik oldugunu soyluyor ve cezadan falan bahsetmeden isvereni uğurluyorlar.Nevzat bey aradan 5 ay geçiyor o zaman teşekkür eden bakanlik 13 bin tl ceza gonderiyor simdi firma ve biz ne yapmaliyiz bizim bu cezadan kurtulmak icin ne yapmamiz gerekir nasil hareket edebiliriz yardim ederseniz cok mutlu olurum Teşekkürler. ..

  • Murat bey merhaba,
   kesilen ceza ihbar edilmeden eksiklerin tamamnlanması için süre verilmeden kesilmiş olduğunu yazınızdan anlıyorum önerim kesilen cezanın iptali veya uzlaşma ile indirimi konusunda önce kuruma müğracat edin olumsuz yanıt halinde dava konusu yapmanızı öneririm kısa bir anektod ceza tutanağında belirtilen zaman dilimlerine dikkat edin müracat süresini kaçırmayın

 11. Mustafa Yurtsever

  Merhabalar 9 temmuz tarihinde iş yerimde bir kaza geçirdim çalışma alanımın içerisinde arkamda bulunan kasa içerisinden parçaları tutan klavuzlamarın kırılması sonucu parçalar üzerime devrildi Sağ leğen ( iliak ) kemiğim kırıldı hemen özel hastaneye kaldırıldım gerekli tutanaklar tutuldu fakat polislerin savunmamı alamaya geldikleri anda amirimde yanımdaydı şikayetçi olmadım şuan taburcu oldum doktor işbaşı verdi fakat ağrılarım var diz üstü çökemiyor ve bir şey kaldırdığımda kalçamda kasılmalar oluyor doktor ağır kaldırma dedi fakat yer değişikliği yapmadılar heyet raporu olmalı diyorlar….Ben ne yapmalıyım şimdiden vereceğiniz cevap için teşekkür ederim…Şikayet te bulunsam olurmu?

  • Mustafa bey merhaba,
   tedavi gördüğünüz hastane veya başka bir devlet hastanesinden sağlık sorununuzu belirten agır işte çalışamayacağınız yolunda alacağınız rapora işveren uymak zorundadır bunu yapma şansınız ve imkanınız yok ise elinizdeki bilgi ve belgelerle bir iş huıkuku avuklatınıza giderek belgelerinizin zaman aşımına uğrayıp ugramadığını kontrol ettirerek dava konusu yapabilirsiniz

 12. merhaba nevzat bey ben bir konu hakkında sizden görüş alacam. benim yakınımın biri cam balkon işi ile uğraşan bir yerde çalışmakta ve burada çalışan yakınımın sigortası bulunmamakta ancak kalfalık kursunun sigortası bulunmakta ve babasının genel sağlık sigortasından yararlanmaktadır. bu kişi gönderildiği yerde bir malzemeyi teslim ederken ehliyetsiz olan arkadaşının kullandığı araçla trafik kazası geçirmiş omuriliği darbe almış belden aşağısı ve kolları tutmamakta ve şuanda hastanede yatmaktadır şuan 22. güne girmiş bulunmaktadır. işvereninden bir hak talep edebilir miyiz.. işverene ne gibi cezalar uygulanabilir veya bu çocuğa hem işvereni hemde kazayı sebep olan çocuğun ailesi ödeme yapacak mı. devlet ne gibi haklar tanıyor.

  • Fatih bey merhaba,
   İşveren çalıştırdığı personeli sigortalı yapmak zorundadır iş esnasında gercekleşen kazalar iş kazası olarak değerlendirirlir bu yüzden önerim bir iş hukukcusu avukatla temasa geçin

 13. nevzat bey merhaba benim babam 2013 mayıs ayında şekrpınar geri dönüşümcüler koop bağlı işyerinde çalışırken kaza geçirdi babam jcb iş makinasıyla giderken koop. içersinde arkadan bi araç kendisine çarpıyor koop iş makinasının sigortasını yapmamış kaza günü yapıyorlar sigortayı dün bize icramektubu geldi 30.000tl talap ediyorlar ne yapamız gerekıyor iş yeri üstüne düşeni yapmaz ise nasıl bir yol izlemeliyiz iş yerini mahkemeye vermemiz yararlı olurmu bu parayı ödemek zorunda kalırsak lütfen beni bilgilendirin iyi günler

  • Engin bey merhaba,
   işverenin sorumluluklarını yerine getirmemesi sizi haklı kılar size önerim hemen bir hukukcu ile temas kurarak süresi içinde itirazlarınızı yapın

 14. Mrb Nevzat bey;
  Ben 10 ay once is kasi gecirdim sag isaret parmagim press makinasinda parcalandi ve 3 kere ameliyat oldum 5 ayda fizik gordum is yerinden ne hastane masrafi nede yardim aldim cok madur oldum bu konu hakkinda bi dava acmam mumkunmu bilgilendirirseniz sevinirim simdiden cok tesekkur ederim

  • Özgen bey merhaba,
   Öncelikle Allah şifa versin umarım cabucak iyileşirsiniz iş kazası sonucu hastaneye gitti iseniz orda rapor tutulmuştur işverende iş kazası olarak bildirimde bulunmak zorunda idi bunlar oldu ise iş kazasında sizin hatanız dışında işverenin hata ve ihmali varsa bu size hak iddia etme imkanı verecektir

 15. iş yerinde iş kazası geçirdim1 ay hastanede kaldım sigorta primimi kim yatırmalı yatırmazsan ne olur emekli olacağım 50 yaşındayım

 16. iş kazasında sgk anın bağlıyacağı iş göremez maaşı geçen süreç kaza tarindemi toplu ödenir yoksa rapor tarihindenmi?

  • Merhaba Onur bey,
   5510/16.Maddesine göre 1.fıkrasında iş kazası ve meslek hastalıkları hallerinde sigortalıya sağlanan haklardan biri de Sigortalıya geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneğinin verilmesi tanımlanmıştır. Sigortalıların iş kazasına bağlı olarak geçici iş göremezlik ödeneklerinden yararlanabilmeleri için SGK’na yapılan bildirimin iş kazası olarak kabul edilmesi, meslek hastalığı sigortasından geçici iş göremezlik ödeneğinden yararlanabilmek için ise meslek hastalığının SGK sağlık kurulunca tespit edilmesi gerekmektedir.

   • teşekkürler bilgiler için ben 2002 de kaza geçirdim 2003 de dava açtım davamın 10. yılında mahkeme iş kazası tespiti için sgk ya baş vurmamızı istedi sgk hastaneye sev etti hastane sağlık kurulu evrakları ankaraya göndrdi ankara 100%100 olarak onanıp mahkemeye göndermiş ayrıca maaş bağlanacak diye yazı mahkemeye gitmiş bana daha evrak gelmemiş şimdi kaza 2002 sgk iş kazasıdır tarihi 2013 ben geçici iş göremez parası hiç almadım yani sgk da şimdiye kadar bir kuruş almadım acaba geçen 11 ylık sürede toplu ödeme yaparmı sgk yapmasa toplu almak için ne yapmam lazım..vericeğin cevaplar için teşekkürler

 17. merabalar aralık ayında 2013 k iş kazası gecirdim hastanrdr iş kazası raporu düzenlendi iş yeri sigortaya iş kazası bildirimi yaptı yanlız ne maaş alamadım sigortam yatmadı yani herseyim kesildi bu dogrumudur bana acıklaya bilirseniz sevinirim

  • merhaba muharrem bey

   Sigortalısı iş kazası geçiren işveren ilgili Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğü’ne en geç kazadan sonraki üç işgünü içinde kazayı bildirmesi gerekir. Eğer işveren kazayı kuruma bildirmezse işçi (ister sigortalı isterse sigortasız çalışsın fark etmez) kaza geçirdiğini kuruma şikâyet yoluyla iletir. Kuruma bildirilen olayın iş kazası sayılıp sayılmayacağı hakkında bir karara varılabilmesi için Sosyal Güvenlik Müfettişleri veya Sosyal Güvenlik Denetmenleri tarafından soruşturma yapılır. Bu soruşturma neticesinde iş kazası olup olmadığına karar verilir.
   İş kazası sonrası sigortalıya sağlanan haklar nelerdir?

   İş kazası sonrası sigortalıya, ölüm halinde hak sahiplerine sağlanan haklar şunlardır:
   1- Sigortalıya, kaza sonrası istirahatlı kaldığı süre için günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilir.
   2- Sağlık kurulları tarafından verilen raporlara istinaden Kurum Sağlık Kurulu’nca meslekte kazanma gücü en az yüzde 10 oranında azalmış bulunduğu tesbit edilen sigortalı, sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanır.
   3- Geçirilen iş kazası neticesinde ölen sigortalının hak sahiplerine, gelir bağlanır.
   4- Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenmeleri halinde gelir veya aylıklarının kesilmesi gerekeceği için kız çocuklarına almakta oldukları aylık veya gelirlerinin iki yıllık tutarı bir defaya mahsus olmak üzere evlenme ödeneği olarak peşin ödenir.
   5- İş kazası sonucu ölen sigortalı için, sırasıyla sigortalının eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana-babasına, o da yoksa kardeşlerine verilir.
   6- İş kazası geçiren sigortalı katılım payı ödemeksizin bütün sağlık yardımlarından (estetik müdahaleler dahil) yararlanır. Ayrıca sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanan sigortalı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler GSS kapsamında olurlar.

 18. Nevzat bey mrb
  yaklaşık 10 ay önce iş kazası geçirdim ben ankarada bi firmada 10 yıldır çalışmaktayım geçen yıl sinoptan işaldık
  iş yeri beni aynı firma üzerinde ssk gösterek sinopta çalışmaya başladık arda boşluk vardı ankaraya geldik bir fabrika kurmaya başladı bizim firma ve ben burada çalışmaya başladım ama sigortam sinop ve ben ankarada 4,5 metreden aşaya düşdüm ayak bileğim prçalandı ve pilatin var şü anda ayağımda 3 adet ifademde firma soru ile başım döndü düştü dedim ben bu firmayı mahkemeye verebilirmiyim yada yardımcı olabilirmisiniz

  saygılarımla şahin keçe

 19. nevzat bey merhaba.ben izmirdeki bir vitrifiye fab.çalışmaktayım.06,04,2014 tarihinde forkliftle işimi yaptıktan sonra aşağıya inerken belim tutuldu.kendimde herhangi bir yere tutunamayınca aşağıya düştüm,iş yeri beni ambulansla acile götürdü.mr ımda lumbago,siyatik olduğu ve sinir sıkışması olduğu yazıyor,bu arada işyerin işim ağır olduğu için bazı işleri sağlık nedenlerimden dolayı ağır işte çalışamayacağımıda işyeri hekimi rapor halinde yönetime sundu ama yönetim beni daha hafif bir işte çalıştırmayada yanaşmıyor.bir de vardiyada özellikle gece vardiyasıbnda tek çalışmak zorundayım ve yapmam gereken bazı işler denge gerektiriyor iş kazası geçirme riskin yüksek,bu işleri yapmayı reddedebilirmiyim vardiyada tek çalışmayı rdddedebilirmiyim,biraz uzun oldu şimdiden ilginize teşekkür ederim

 20. merhaba. Babam işe girdiğinin 6.günü iş yerinde kalp krizi geçirdi bu iş kazasından sayılırmı? sayılırsa da bu ölüm raporunda doğal ölüm olarak geçiyor bunda her hangi bir hak aranırmı? bir de örtpas olayı söz konusu. SGK’da ise bu iş kazası olarak görülmekte bunu bir cevaplama şansınız varmıdır acaba

  • Merhaba,
   kalp krizi işin etkisi ile oluşmuş ise iş kazasıdır fakat kronik bir durumdan dolayı kriz geçirilmişse sayılmaz işden kaynaklı ise dava konusu yapabilirsiniz bu husustada bir avukatla görüşün

 21. iyigünler.eşim tır şoförü işe başladıgında birkaç gün sonra kaza yapıyor kendisine bişey olmadı.işten çıkarttılar bu arada işe girerken bizim servis aracımız da onların şoförlerini taşıyordu eşim işe alınırken servis aracın parasıyla 5000 maaş alacaksın denmiş.hem işten ayrıldı hem servis aracını çektik şirketten.bu ara maaşı vermiyorlar o kazada aracı kasko karşıladığı halde maaşı alamadık ve sigorta yapılmamış eşime.dediğimizde 15 gün deneme süresinde sigorta yapılmaz dendi bize.çalışma bakanlıgına arayarak şikayet ettik.denetimler bizim lehimize olursa kaç gün yada kaç ay sonra şirketden maaşımız alabiliriz yada lehimize cıktıktan sonra nasıl bir yol izlemeliyiz maaşımızı almaya.cvp verirseniz sevinirim

  • özlem hanım merhaba,
   sgk ya şikayet etmişsiniz o süreç te sizin maaşınızı alma noktasında faydalı olacağını düşünmüyorum sgk sız çalıştırıldığı için işverene ceza kesilecek ama siz maaşınız almamış olacaksınız benim size önerim öncelikle eşiniz gidip patronu ile konuşup sulh yolu ile maaşını talep etsin
   eğer bu sonuç vermez ise
   bir notere giderek sigortası ve sözleşmesiz kendisinin ve aracının çalıştırıldığını maaş ve kirasının ödenmesini talep eden bir ihtarname işverene çeksin
   bu ihtarada sonuç alamaz ise o zaman icra takibi veya dava konusu yapabilir bu durumda bir avukata danışmanızda fayda var

 22. Herşeyden önce can güvenliği.Çok dikkat edilmesi gerekilen bir konu.2015 sonu 1752 kişi hayatını kaybetmiş.Yazık mı değil onca aileye.

 23. 13 6 2016 iş sonrası servisle eve gitmek için bindim. İneceğim durağa geldim servisten indim Karşıyaka geçerken kırmızı ışıkta araba çarptı. Ambulans ile hastaneye götürdüler. Yarı baygın. Diz kapakta açılma ve kafada açılma vardı. İş yerinden yetkililer geldi ben iş kazasi dedim. Onlar iskazasi da deyil ki tutanak tutalım. Başımdan geçen olay iş kazasi mıdır öğrenmek istiyorum teşekkür

 24. Merhaba kolay gelsin. İşyerinde şakalaşma sonucu oluşan kaza iş kazası mıdır? Ve kusur kimdedir? Dinlenme bölgesinde oluyor olay.

  • Merhaba,
   5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13. maddesinde, “İş kazasının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması” üst başlığı altında şu hükümlerle iş kazasının tanımı yapılmıştır. İş kazası;
   a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
   b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle veya görevi nedeniyle, sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş veya çalışma konusu nedeniyle işyeri dışında,
   c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
   d) Emziren kadın sigortalının, çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
   e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında,
   meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özüre uğratan olaydır. Bu Kanunda iş kazasının tanımı yapılmaktan çok, iş kazasının kimi unsur ve koşullarını, daha doğrusu, ne gibi “hal ve durumlarda” bir kazanın iş kazası sayılacağı, “yer ve zaman” koşullarıyla sınırlayarak belirtmektedir.
   5510 sayılı kanunun 13/a. maddesine göre, “sigortalının işyerinde bulunduğu sırada” bedenen veya ruhen özüre uğraması iş kazası olarak nitelendirilir. İşyeri, sözüedilen Kanunun 11. maddesinde, sigortalı sayılanların maddî olan ve olmayan unsurlar ile birlikte işlerini yaptıkları yerler “işyeri” olarak tanımlanmış ve işyerinde üretilen mal veya verilen hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler, dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya meslek eğitimi yerleri, avlu ve büro gibi diğer eklentiler ile araçlar da işyerinden işyerinden sayılmış bulunmaktadır.

   Bu duruma göre, sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, örneğin avluda koşarken düşmesi sonucu bedence sakatlanması veya yemekhanede kavga etmesi sonucu yaralanması yahut dinlenme yerinde, herhangi bir şahıs tarafından tabanca ile vurulması veya “işyerinde intihar etmesi” veya işyeri sınırları içerisinde bulunan havuz gibi yerlerde boğulma sebebiyle ölüm halleri iş kazası sayılmaktadır. [Yarg. 21.HD., 1.7.2004 tarih, 6433/6503sayılı karar]

 25. Merhaba nevzat 6 ay once bir is kazasi gecirdim calistigim sirket maasimi aksatmadan odedi fakat sigortadan aldigim parayida istediler bu durumda parayi goturmelimiyim yoksa hakkimmidir hakkim ise nasil izah ederim sirkete

  • mERHABA mÜCAHİT BEY,
   İş Kanunu’nda ve Sosyal Sigortalar Kanunu’nda istirahatlı olan işçi adına sigorta primi ödenmesi veya ödenmemesi hakkında yakın zamana kadar açık bir hüküm bulunmamaktaydı. Genel kural, raporlu olan işçi için işveren sigorta primi ödemez. İşçi, ortaya çıkan gelir kaybını prim ödediği hastalık, iş kazası veya analık sigortası kolundan karşılamaktadır. Yani, istirahatlı olan işçi, Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat ederek çalışmadığı günler için iş göremezlik ödeneği, diğer bir deyişle istirahat parası almaktadır.
   İş Kanunu uyarınca, hastalık nedeni ile çalışılmayan günlerde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneği aylık ücret alan işçilerin ücretlerinden mahsup edilebilir. Bu düzenleme hastalık nedeni ile çalışılmayan günlerde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneğinin aylık ücretli işçilerin ücretlerinden mahsup edilebilmesi noktasında sadece işverene bir takdir yetkisi vermektedir. Açıkça belirtmek gerekir ki, işverenlerin işçilerin raporlu olduğu sürelerde ücret ödeyip ödemeyecekleri hususu sözleşmelerle veya toplu iş sözleşmeleriyle ya da işyeri uygulamalarıyla belirlenir. Bu yönde bir hüküm yoksa işverenlerin ne ilk iki gün için, ne de tüm istirahat süresince ücret ödeme ve sigortalı bildirme zorunluluğu yoktur. Ancak, işverenler isterse SGK’dan alınan istirahat parasını işçiden talep ederek işçisinin ücretlerini çalışmamalarına rağmen tam olarak ödeyebilirler. SGK’dan alınan istirahat parasının işverene iade edilerek ücretin tam olarak ödenmesi, geçici iş göremezlik ödeneği alan sigortalılara istirahatlı bulundukları devrede fark ücretlerin ödenmesi veya bu devrede Sosyal Güvenlik Kurumu’nca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği dikkate alınmadan ücretlerin tam olarak ödenmesi durumunda mutlaka SSK priminin de kesilmesi ve istirahatlı sigortalının SGK’ya bildirimine devam edilmesi gerekmektedir. Yani, raporlu işçiye ücretinin ödenmesi durumunda sigorta primi de yatırılır.

 26. Cok ozur dilerim eksik cikmis merhaba Nevzat bey olacak

 27. Merhaba Nevzat Bey
  4 ay kadar sureyle calıstıgım sırket son ay olan hazıran maasımı yatırmadı maas + mesaı ıle bırlıkte 2950 tl alacagım var bunun 1100 lıralık kısmı 500 ve 600 olarak parca seklınde yatırıldı gerıye kalan 1850 tl alacagımı yatırmıyorlar sıgorta pirımıme baktıgım da 1647 tl den yatıyor sızde 170 i arayıp sıkayet de bulunsam hakkımı alabılır mıyım? sımdıden tesekkur ederım..

  • Ali bey merhaba,
   170 i arayabilirsiniz tabiki fakat siz bir işte çalışıyorsunuz işvereninizi şikayet etmeden önce kendisi ile görüşmenizin bunun nedenini anlamanızın daha doğru olduğunu düşünüyorum

 28. Merhaba Nevzat Bey,
  Kafamda birikmiş sorularla dolaşırken sizin sitenize rastladım ve size danışmak istedim.
  Ben 12 Eylül Pazartesi bayramın 1. gününde Bp benzin istasyonunda pompacı olarak çalışırken pompa doldurduğumuz yerden müsterinin isteğini karşılamak için hızlı haraket ederken tümsek gibi bir yere bastım ve ayağım öndü ve burkuldu..Hemen ambulans çağırdılar ve hastaneye gittim acilde yarım alçı yapılıp bir hafta istirahat raporu verildi.Bu arada hastanedeki polis iş kazasını not etti ve polis karakoluna gelip ifade vermemi istedi.Bir hafta raporum bitti ve 19 Eyllül pazartesi günü yine aynı hastanenin ortapedi bölümüne kontrole gittim.Doktor ayak bileği bağları kopma tehlikesi olabilir 2 hafta hiç hareket etmeden dinleneceksin yoksa ameliyat olma durumun olabilir dedi ve 2 hafta rapor verdi.Tabi durum böyle kritik olunca polis karakoluna gidemedim ve gidemiyorum..İş yerine de sadece eşimle raporlarımı gönderiyorum..Şimdi kendime nasıl bir yol haritası çizmem gerekiyor.Tahminen raporum bitince yine rapor verecekler..Ssk ya haber vermem gerekiyor mu? Ssk dan paramı ay sonunda mı alacağım yoksa bütün raporlar hepsi toplanınca mı raporları verip paramı alacağım? Raporların bütün değilde 7+15+7+10 gibi olması bir sorun olur mu? Çünkü raporun ilk iki günü sayılmıyor diyorlar. Beni de aydınlatabilirseniz çok duacı ve minnettar olacağım..Teşekkürler.

  • Tanju bey merhaba,
   Öncelikle acil şifalar dilerim
   raporlu dönem ihbar öneliniz + 6 haftayı geçmesin ki işveren haklı fesih yapmasın karakolu telefonla arayıp durumunuzu bildirebilirsiniz
   İşyerinde olan kazalar 3 işgünü, işyeri dışında olan ve sonradan öğrenilen kazalar ise, öğrenilen tarihten sonraki 3 işgünü içerisinde SGK ya bildirilmelidir. Buna ek olarak Karakola 1 iş günü (aynı gün) içerisinde bildirim yapılmalıdır.

   Rapor parası alabilmeniz için gerekli bazı şartlar:

   İş göremezlik ödeneği alabilmek için, iş göremezlik raporu aldığınız tarihten 1 yıl önceki tarih içinde en az 9o gün SSK primi yatırmış olmanız gerekmektedir.
   1 veya 2 gün gibi az sürelerde alınmış raporlar için Sosyal Güvenlik Kurumu iş göremezlik parası ödememektedir. Bu yüzden iş göremezlik ödeneği almak için uzun süreli raporlar almanız gerekmektedir.
   Rapor parası alabilmek için dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta da aldığınız raporda herhangi bir teşhisin bulunması gerektiğidir. Yani aldığınız raporda teşhis bulunmuyorsa iş göremezlik ödeneği alamazsınız.
   Aldığınız iş göremezlik raporunun hangi sosyal güvenlik kurumuna bildirildiğine de çok dikkat etmelisiniz. Çünkü iş göremezlik raporu aldığınız hastane kendisine yakın herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna yapabilir. İş göremezlik ödeneğinizi alabilmeniz için sizin bağlı olduğunuz sosyal güvenlik kurumuna bildirim yapılması gerektiğine dikkat ediniz.
   İş göremezlik raporunuzu aldıktan sonra anında iş göremezlik ödeneği almayı beklemeyin. Çünkü iş göremezlik raporunuzun bitim tarihinin üzerinden en az 1 ay geçtikten sonra size iş göremezlik ödeneği yapılabilir.
   İş göremezlik ödeneği almaya hak kazandıktan sonra ödemelerinizi Ziraat Bankasından alabilirsiniz. 9 temmuz 2012 tarihinden itibaren ödemelerinizi ziraat bankasının şubelerinden herhangi birinden online ödeme olarak alabilirsiniz.
   Rapor parası alacağınız miktar rapor aldığınız gün sayısına göre değişmektedir.

 29. Merhabalar beyfendi,ben yaklaşık 3 ay önc iş kazası geçirdim.Bize tahsis edilen ekip aracından yuvarlandım.Topuklu ayakkabı giymemiz de zorunlu ve topuklu ayakkabm basamakta takıldı ve yuvarlandım.Bacagımda 9 sene evvel takılmış platin vardı ve onu almak zorunda kaldırlar.Ayrıca belinde fıtık,kanal daralması ve bacağımda menüsküs yırtığı var.Psikolojimde bitik durumda psikiyatrıye gittiğimde verdiğim ilaçları kullan 1 aya ileşirsin dedi dalga geçer gibi.Sağlığımla ilgili nezaman iyileşeceğim onu bilmiyorum ama yaptığım iş çok ağır.Devamlı ayakta çalışıyoruz ve ağır kaldırıyoruz.Ne yapmam lazım? gerçekten zihinsel olarak çok kötüyüm..

  • Merhaba Özlem hanım sorunuzda iki farklı husus yazmışsınız
   1- serviste kaza geçirdiğiniz
   2-İşteki mutsuzluğunuz
   1-servis şirketin tahsis ettiği servis ise orda geçirdiğiniz kaza iş kazası niteliğindedir
   2-çalıştığınız işin ağır oluşu sağlığınızı bozacak ise durumunuzu hastane raporu ile belgelendirerek iş vereninizden ağır işte çalıştırılmamanızı başka bir işe alınmanızı talep edebilirsiniz ancak bu yapılmaz ise bunu haklı fesih sebebi yapabilirsiniz

   • peki bu bahsi geçen raporu hastaneden nasıl talep etmem lazım çünkü gittiğim hastane devlet hastanesi ve çok fazla ilgilenmiyorlar.Psikolojik olarak da rapor verilebilir mi bana?verilebilirse nereye gitmem ve ne yapmam lazım Nevzat Bey?

    • Merhaba özlem hanım,
     devlet hastanesinden gecirdiğiniz kaza sonucu oluşan sorunlar yüzünden ağır işte çalışmamanız gerektiği yönünde heyet raporu talep edeceksiniz.
     Psikolojik sorunlar yüzünden de rapor alabilirsiniz fakat bu psikolojik sorunlar işin gereği oluşmadı ise bu sizin işinizde hak talep etmenize faydalı olmaz

     • Nevzat bey sizi de yoruyorum kusuruma bakmayınız lütfen.Evet pskilojik problemler tamamıyla işimle alakalı iş kazası geçirmeden evvel doktora gitmeyi zaten düşünüyordum ama kaza geçirince aksadı,kazayı geçireli 3 ay oldu ameliyatım vs. der iken ancak şuan gidebileceğim psikoloğa.Psikoloğa gittiğim zaman vereceği rapor iş kazası raporunun devamı olabilir mi acaba? Ve olur ki iş yerim benim iş akdimi ileri ki zamanlarda fesih ederse,benim belimde oluşan fıtığım vs diğer rahatsızlıklarım yanıma kar mı kalıcak? teşekür ederim tekran.İyi günler dilerim

 30. nevzat bey 23 eylül gecesi bir iş kazası geçirdim sol el işaret parmagımla orta parmagım 10 veya 15 ton arasında sayılabilinecek bir agırlıkta borunun altında kaldı acile bir plastik cerrahı çagırdılar ve orda parmaklarımı diktiler aşırı derecede kırık oldunu ve işaret parmagımda doku kaybı yaşanabilecegini söylediler 26sında konturole gittigimde cerrah korktugu gibi olmadıgını ve elimin iyiye dogru gittigini söyledi ben bu kazayı uyargıgımız halde yapılmayan arızası giderilmeyen ufak bir kol yüzünden yaşadım ve işyerinden şikayetçi oldum beni bu yüzden işten atabilirlermi ve attıkları taktirde haklarım nelerdir şimdiden teşekkürler

  • Merhaba Recep bey,
   öncelikle geçirdiğiniz kazadan dolayı geçmiş olsun Allah acil şifalar versin.
   İşveren sorumluluğundan dolayı şikayetci olmanız yüzünden işveren işten çıkışınızı yapsa bile sizin kıdem ve özlük haklarınızı vermek zorundadır bu durumdada sizin yasal haklarınız(işe iade tazminat) haklarınız saklıdır

 31. Merhaba bir sorum olacak. Ölümlü iş kazalarında sgk müfettişi gelir mi? Ölen işçinin son aylığı ve diğer tazminatlar nereye yatırılır. İyi günler dilerim.

  • Ölüm halinde müfettiş gelir ölen işcinin haklarını banka hesabına yatırmak gerekir ölümle varislerine gececektir varisler veraset çıkartarak o parayı kullanabilir

 32. Oncelikle mrb bn babami 2006 da kaybettim petrolde gaz patlamasi sonucu vefat etti o zmn biz 11 yasinda oldugumuz icin kucuktuk o zmn annem tekti biz 3 erkek 5 kiziz kizlar hepsi evli abim evli bnlen kucuk kardesim bekariz bn 22 yasinda kardesim 16 yasindadir o zmn annem kocasini kaybettigi icin dava fln umrunda olmadigi icin bsey kabul etmemisti simdi biz buyuduk isimizde yok evlilik cagimizda geldi maddi sknti yasiyoruz 10 yilin dolmasina 2 ay var yeni bi dava acsak kazanirmiyiz verecekleri para miktari ne kdr olur yardimci olursaniz cok sevinirim

  • Ramazan bey merhaba,
   sorunuz hukuki bir soru bir avukata hızla danışmanızı öneririm zaman aşımından istifade edebilmeniz için

 33. Ins ugramaz ki iki ay var 10 yilin dolmasina bugun bi avukatla gotustum hayirlisiyla ins olur dedi simdiden cok tsk ederim allah razi olsun aydinlatiginiz icin

 34. Merabalar benim öğrenmek istediğim babam inşaatta çalışırken düşerek vefat etti.kendisi emekliydi ve 65 yaşında idi.muteahiti geriye dönük geçici sigorta yaptırıp sürekli işgöremezlik raporu.cikartmak için kuruma başvurmuş.annemde 66 yaşında ve %94 oranında ağır engelli raporu var.savci muteahhite ve kalfaya taksirle adam öldürme suçlamasıyla dava açıldı.21.05.2016 tarihinde kaza gerçekleşti ve şuan işgöremezlik maaşı falanca bağlanmadı.bu durumda bizim ne yapmamız gerekir.muteahhite maddi manevi tazminat acsak.ne kadar alabiliriz.bilgilendirirseniz çok seviniriz.simdiden teşekkürler.

 35. Nevzat Bey,

  Eşim işe başladığı gün iş kazası geçirdi.işe başlamadan önce 6 ay askerlik yaptı askerden gelince de 4 ay İşsizlik maaşı aldı yani 90 günlük prim ödemesi yapılmadı.İş kazası raporunun ücretini alabilir mi ?

  Teşekkürler

  • Merhaba Özge hanım,
   Öncelikle eşinize acil şifalar dilerim.
   510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda 3 çeşit geçici iş göremezlik ödeneği mevcuttur.

   1- Sigortalı olarak bir işyerinde çalışmakta olan kişi işyerinde bir kaza geçirmiş ise veya işiyle alakalı olarak meslek hastalığından ötürü rapor almış ise SGK rapor parası alma hakkına sahiptir.

   2- Hastalık veya herhangi bir rahatsızlığından dolayı rapor alınmış ise, çalışanın rapor tarihinden önce 90 (doksan gün) ssk primi ödemiş olması şartı ile rapor parası alma hakkına sahiptir.

   3- Kadın sigortalılar doğum yapması durumunda doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra da 8 hafta olmak üzere doğum parası, rapor parası alma hakkına sahiptir. Çoğul hamileliklerde süre, doğumdan önce 10 hafta olmaktadır. Doğum yapan kadının rapor parası almasında da yine 90 günlük prim şartı aranmaktadır.

 36. Nevzat bey;
  8 kasimda is kazasi gecirdim bilegim kirildi kolum alciya alindi raporum aralik 15 inde bitiyo. 6 aralikta sgk`undan mesaj geldi IS BITIMI SONLANMASI NEDENIYLE cikisim verilmis isvereni aradim isimiz bitti diye soledi fakat is bitmemis calisma devam ediyor. Bir hastanenin elektrik islerini yapmaktayiz. Is veren raporluyken cikisimi verdi ne yapmaliyim

 37. Gecici gorevlendirimeyle gonderildigim isyerinde is kazasi gecirdim, hastanede 2 ay yattim.bnm is kazasindan kim sorumlu olur kendi calistigim isyeri mi gecici gittigim 3saat kaldigim hic bir onlem almayan isyerimi??

 38. selamlar babam 1992 inşaat iş kazası geçirmiş ve ölmüş normal ölü olarak gustermisler bizide emekli yapmamislar

 39. HÜSEYİN TİRYAKİ

  İzmirde bir tır firmasında tır şoförü olarak yaklaşık 9.5 yıl çalıştım bize aldığımız pirimlerle birlikte 2200 ile 1300 tl ortalama 1600 tl aylık alıyorduk ve aylıklarımızın tamamı bankaya yatıyordu ssk ya askeri üçretten sigortalarımız yatmış emekli olduktan sonra mahkemeye verdim kazanma şansım varmı teşekkürler

  • Hüseyin bey merhaba,
   evrakların incelenmesi ile bu soruya cevap verilebilir fakat eğer bahsettiğiniz gibi banka hesabınıza yatan ücretler maaş açıklaması ile yattı ise ücret bordrosu düşük görünüyorsa mahkeme lehinize karar verir kanaatindeyim .

 40. Merhaba,

  Bir iş yerimizde kimyasal maddenin yere düşmesi sonucu 3 personelim hafif derecede yaralandı. İş kazası bildirimini son güne bıraktım fakat iş yerini yeni açtığım için(personelim farklı bir iş yerinde sigortalıydı fakat yine aynı işveren ve şirkette sigortalıydı 16 nakil kodu ile çıkış verdik yeni şubeden giriş yaptık.) haliyle iş kazası bildirimini yapabilmemiz için o kişilere hesap fişi oluşturmam gerekliydi(ebildirge daha yapılmadı çünkü). Sigorta ebildirge sayfası açılmıyor sanırım bakımdaydı. Bende bir önceki işyerinden yeni çalıştıkları iş yerinde kaza geçirdiklerini beyan eden bir şekilde bildirimi gerçekleştirdim. Herhangi bir sorun yaratır mı işveren açısından ?

  • Merhaba Sefa bey,
   kaza tarihinde sigoprtalı oldukları firmadan bildirim yapmışsınız bildirimi süresi içinde yaptı iseniz sorun olmayacağı kanısındayım

 41. merhaba benim adım yunus .benim babam nakliyeci.kendi kamyonu var.bir lojistik firması babamı arayıp bir şirkete iş yükleneceğini söylüyor ve babam işe gidiyor..kamyona yükleme esnasında forklit ten kayan yük babamın ayağına düşüyor ve babamın kaval kemiği kırılıyor.ameliyat oldu devlet hastanesinden 3 ay iş göremez raporu aldı.platin takıldı.babam bağkur borcu olduğundan dolayı sağlık tan yararlanamıyor.ama acilden giriş olduğu için ve iş kazazı olduğu için her hangi bir ücret ödemedik..doktor 3 ay sonra tekrar raporu uzatacağını söyledi ve taburcu oldu.şimdi babam fabrika elemanı değil dışardan başka bir firma tarafında iş için o iş yerine gitti ve fabrikada iş kazası oldu.her hangi bir kişi arayıp sormadı.şimdi bu firma babamı arayıp diğer iş veren kişiyide şuçlu gösterip ortak suçu kabullenmek istiyorlar.babam çok mağdur durumda..bizim ne gibi bi hakkımız olabilir.ben mahkemeye vermek istemiyorum.çünkü mahkeme uzayacağını biliyorum.babamın tek geçim kaynağı bu iş.bütün ödemeleri aksamış durum da yardımcı olabilirminiz.teşşekkürler.

  • Yunus bey merhaba,Öncelikle babanıza acil şifalar dilerim. 5510 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde iş kazası; Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışan sigortalının;
   a) İşyerinde bulunduğu sırada,
   b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla,
   c) Görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda…,
   Tanımlamasını görmekteyiz Buna göre, bir olayın iş kazası olup olmadığının değerlendirilebilmesi için öncelikle İş kazası geçiren kişinin,
   -Sigortalı olması,
   -Mutlaka bir olay ile karşılaşmış olması,
   -Meydana gelen olay nedeniyle bedenen veya ruhen özre uğraması,
   hallerinin bir arada bulunması gerekmektedir. Bu hal ve durumlardan bir tanesinin bulunmaması durumunda meydana gelen bir olayın iş kazası olarak nitelenmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu durumda siz iş kazası olarak değil kişisel magduriyetiniz ve işverenin ihmalinden dolayı hukuki haklarınızı kullanabilirsiniz önerim babanızın çalışamaz olduğu dönem magduriyetini karşılıyorlar ise sulh yolu ile çözmeyi denemenizdir

 42. Nevzat hocam ben is kazasi geçirdim catidan düştüm amaliyat oldum ayagima platin taktilar ama ağrılarım artıyor calisamiyorum hastaneye gittim çalışamaz raporu vermediler bununla ilgili iş yeriylede gorustu bana bakacaklarini söylediler ve bakıyorlar maddi ve manevi tazminat hakkim dogarmi sikayettë bulunsam nasıl bir yol gozlemleyebilirim

 43. Nevzat hocam ben is kazasi geçirdim catidan düştüm amaliyat oldum ayagima platin taktilar ama ağrılarım artıyor calisamiyorum hastaneye gittim çalışamaz raporu vermediler bununla ilgili iş yeriylede gorustum bana bakacaklarini söylediler ve bakmiyorlar maddi ve manevi tazminat hakkim dogarmi sikayettë bulunsam nasıl bir yol gozlemleyebilirim

 44. merhaba nevzah hocam ben 2016 aralikta iş kazası gecirdim elimde mazeme getirirken düştüm sağ el baş parmağımın arasi yırtıldı abimin arabasiyla hemen acile gittik elime dikiş atıldı ertesi gün 10+7 gün rapor aldım acilin tutanaği ve polisin tutanaği iş kazası raporları sirkete verdim bir süre sonra 170 i aradım raporlarin saglık raporu alarak tutulmuş bunlari düzelttir dedi düzelttirdim ve tekrar şirkete verdim ilkindede ikincisindede içeri bildirmemişler kalfa aracılığıyla raporlari sordum biz ankaraya bildirdik bu is kazasi deilmis dediler onlarda kanunu tam bilmiyorlar olmassa biz veririz dediler aradan 6 ay gecti hala bisey yok benim herangi bi hakkim kaldimi zaman asimi oldumu cevabina şimdiden tesekkurler cevabi emailime atarsan sevinirim saygilarimla

  • İş kazalarında dava etmede zaman aşımı süresi beş yıldır durumu işverene yazılı bildirip düzelme olmaması halinde dava hakkınızı kullanabilirsiniz

 45. iyi günler Nevzat Bey;
  bir inşaat firması işvereniyim. İnşaat gece bekçisi gece uyurken inşaatta kalp krizi geçirmiştir. ve iş kazası olarak tutanak tutulmuştur. bu konuyla alakalı olarak bu süreçten sonra yapmam gerekenler nedir? ödemem gereken bir ceza var mı? ne kadar ödemem gerekiyor? sigortasını günü gününe yatırmış bulunmaktayım ancak sağlık raporunu yeniletmemiştim. ilk işe girerken aldığım sağlık raporu elimde bulunmaktaydı. şu an olarak ne yapmam gerekiyor. veya ne yapmam gerekti? Şimdiden teşekkür ederim iyi çalışmalar.

  • Merhaba Semra hanım
   Öncelikle sizin ve elemanınızın başı sağolsun Allah sabır versin
   sorunuzun cevabını örnek olması açısından ayrıntılı yazıyorum.
   İş mevzuatımızda işte geçirilen kalp krizi
   2011/50 sayılı Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulaması Genelgesi’ne, “dışarıdan bir etki veya herhangi bir olayla ilgili olmaksızın işyerinde geçirilen bir kalp krizi veya başka bir hastalık nedeni ile vefat eden sigortalının ölümünün iş kazası olarak kabulüne imkan bulunmamaktadır.” Şeklinde hüküm konulmuş ve kalp krizlerinin iş kazası sayılması mutlaka dışarıdan gelecek bir etkenin varlığı koşuluna bağlanmıştır.
   Fakat Yargıtay’ın emsal nitelikteki Hukuk Genel Kurulu Kararı ile (13.10.2014 tarih, Esas No:2004/21-529, Karar No:2004/527) işyerinde meydana gelen kalp krizini iş kazası saydığı, bir olayın iş kazası sayılabilmesi için Kanunda bulunmayan harici etki ile meydana gelme gibi bir şartın aranmasının geçerli kabul edilemeyeceğini, kalp krizi ile yapılan iş ya da işyeri koşulları arasında uygun bir illiyet bağının varlığını tespit etmenin bir çok olayda son derece zor hatta imkansız olduğunu belirtmiştir. Yargıtay kararları içtihadı birleştirme kararı olmasa da yargının konuya yaklaşımını göstermektedir.
   Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, kalp krizinin “sigortalının işyerinde bulunduğu sırada” ortaya çıkması ve “o işyerinde işveren tarafından yürütülen bir işin yapılması esnasında” meydana gelmesi nedeniyle yaşanan olayı “iş kazası” olarak niteliyor.
   İşverenin sorumluluğu nedir?
   İş kazası olarak kabul edildikten sonra, kusur tespiti çok iyi yapılmalı. İşveren baskısı (mobbing), ağır koşullar, gerginlik ve stres ortamı varsa, işverene kusur yüklenmektedir. Bu durumda, hem işveren tazminat ödeyebilir, hem de SGK geride kalanlara ödediği aylıkların bir kısmını işverenin kusuru oranında işverenden geri isteyebilir.
   Kalp krizinin İş Hukuku açısından iş kazası sayılması, geride kalanların destekten yoksun kalma tazminatı almasını sağlar. İşçi eğer işyerinde işverenden kaynaklanmayan bir nedenle iş kazası geçirip hayatını kaybederse, geride kalanlar işverenden destekten yoksun kalma tazminatı alamaz. Olayın İş Kanunu ile İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu açısından da iş kazası olarak değerlendirilmesi geride kalanların tazminat alıp alamayacağını belirler.
   Kusur neye göre belirlenir?
   Kusur oranı belirlenirken SGK, işyerinde işverenin aldığı iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine bakar. Bu konuda işverenler aldıkları ve almadıkları tedbirlerden sorumlu. Örneğin, işe giriş sağlık raporunda kalp krizi riski taşıyan kişilerin bu konuda bir muayeneye tabi tutulmaması işverenin sorumluluğunu artıran bir unsur. İşverenin işçiye imkansız hedefler vermesi, bu hedefler tutturulamayınca baskı uygulaması ve arkadaşlarının yanında bu hedefler tutturulamayınca işçiyi aşağılaması sonucu işçinin kalp krizi geçirmesi halinde işverenin kusur oranı daha yüksek olacaktır. Ancak bir işçinin kendi sağlık problemleri nedeniyle kalp krizi geçirmesi ve işverenin gerekli sağlık muayenelerini yaptırmış olması halinde işverenin kusuru olmayacaktır. SGK her iki durumda da geride kalanlara ölüm aylığı bağlayacaktır. Ancak işverenin kusuru olmaması halinde SGK bağladığı aylıklar için işverene rücu etmeyeceği gibi, geride kalanların destekten yoksun kalma tazminatı alma ihtimali de sözkonusu olmayacaktır

 46. Nevzat bey ben bir yıl önce iş kazası geçirdim bir yıl sonra mahkeme açabiliyor muyum

  • Merhaba,
   5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 13. maddesine göre iş kazası sayılan ve tazminat davası açılabilecek haller belirtilmiştir.
   İş kazası nedeniyle tazminat davası açma süresi, diğer bir deyişle zamanaşımı süresi; iş kazasının meydana geldiği tarihten itibaren 10 yıldır (BK m.146). İş kazası neticesinde yaralanma (maluliyet) veya ölüm olması arasında genel zamanaşımı bakımından herhangi bir fark yoktur

 47. 10.01.2018 tarihinde iş yerinde iş kazası geçirdim iş yerim iş kazası olarak bildirim yaptı . hangi şartlarla hangi iddaalarla iş yerine maddi manevi tazminat açabilirim ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.