Ana Sayfa / Kanunlar / İş Kanunu / İş Kanununda İşçi Açısından Haklı Fesih Halleri

İş Kanununda İşçi Açısından Haklı Fesih Halleri

212Unvanımı, iş tanımımı ve maaşımı negatif yönde değiştirdiler. Kanuni olarak hakkım nedir?

4857 sayılı İş Kanununun işçinin haklı nedenle derhal fesih hakkını düzenleyen 24. Maddesinde bahsettiğiniz işin şeklinin değiştirilmesi işçinin haklı sebeple fesih hakkını doğurur. Fakat aynı kanunun 22. Maddesi işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. İşçi bu durumda 17 ile 21 inci madde hükümlerine göre dava açabilir. İş Kanununu taraflar aralarında anlaşarak çalışma koşullarını her zaman değiştirebilir demektedir. Ayrıca çalışma koşullarında ki değişiklik geçmişe etkili olarak yürürlüğe konulamaz denmektedir. Sözleşmeniz değiştirildiği zaman sözleşmenizi haklı sebeple fesih hakkınız vardır.

Çalıştığım işte hasta oldum;  sağlık raporu aldım. İşimden tazminatımı alarak ayrılabilir miyim?

4857 sayılı İş Kanununun 24. maddesinin I. Fıkrasında düzenlenmiştir. Buna göre; “ İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa” işçi hizmet akdini fesih edebilir.

Kural olarak işten kendi isteğiyle (istifa) ayrılan işçi, kıdem tazminatı alamamaktadır. Ancak; iş sözleşmesinin askerlik görevi, emeklilik hakkının elde edilmesi, sağlık problemlerinin işin yapılmasına sürekli bir biçimde engel oluşturduğunun belgelenmesi halinde işçi tarafından feshi halinde (istifa), çalışma süresinin en az 1 yıl olması koşulu ile kıdem tazminatı hakkı alınabilmektedir. Özetle; iş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa, işçi hizmet sözleşmesini bildirimsiz olarak feshedebilir ve bu durumda işçi kıdem tazminatına hak kazanır. Yapmakta olduğunuz işin, sağlığınız ve yaşayışınız için sakıncalı olduğuna dair doktor raporu almanız halinde yaptığınız işin değiştirilmesi, değiştirilmemesi halinde hizmet sözleşmenizi bildirimsiz olarak sona erdirmeniz mümkün olabilir. Bu durumda kıdem tazminatına hak kazanırsınız.

Bordroda düşük ücret gösterilen işimden tazminat alarak ayrılabilir miyim?

Vergi Usul Kanunumuz açısından işverenin düşük ücretle düzenlediği ücret bordrosu naylon fatura gibi işlem görmektedir. Bu işverene cezai şartlar getirmenin 4857 sayılı iş kanunumuz açısından işçinin haklı fesih sebebi olarak tanımlanmıştır. İş Kanunumuzun 24-II e bendi İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse,” diyerek işçiye haklı nedenle derhal fesih hakkı tanımaktadır. 24. maddesinin  e fıkrası da işçinin bu nedenle işten derhal ayrılmasına ve birikmiş kıdem tazminatını da talep etmesine olanak sağlar.

Nitekim Yargıtay 9. Hukuk Dairesi. E.8001-K.12296 nolu kararında ve birçok başka kararda:

işçinin çalıştığı süreye ait sigorta primleri tamamen ödenmemiş veya gerçek ücretine göre noksan ödenmiş ise, davacı işi kabul etmemekte ve iş akdini feshetmekte haklı olur. Böyle olunca da ihbar tazminatı alamaz ise de, kıdem tazminatına hak kazanır”  denmiştir. Görüleceği üzere yüksek yargıda konuyla ilgili işçinin lehine karar verilmiştir. Bu durumda işçinin fesih gerçekleştirirken şunlara dikkat etmesinde fayda vardır:

1. Fesih bildirimi noterden ihtarname ile yapılmalı,
2. İş kanunun ilgili maddesindeki feshi gerektiren bentler yazılmalı,
3. Fesih sebebinin açık ve kesin bir şekilde belirtilmeli,
4. Feshin şekli belirtilmeli(derhal veya ihbar önelli)

Maaşlarımızı hiç zamanında alamıyoruz. Bu haklı fesih sebebi midir?

4857 sayılı iş kanunumuzun 34. maddesinde ücreti ödeme gününden itibaren 20 gün içinde mücbir (zorunlu) nedenler dışında ödenmesi gerektiği tanımlanmıştır.

Mücbir sebep; deprem, su baskını, yangın, toprak kayması, kasırga, savaş durumu, hatta genel grev gibi önceden tahmini ve önlenmesi mümkün olmayan, çoğunlukla doğal afet türü olaylardır.

Maaş ödeme tarihinden itibaren 20 sine kadar ödenmez ise; 21 inci gün itibariyle  İş Kanununun 26. maddesine göre 6 günlük (hak düşürücü) süre içinde 4857 sayılı iş kanunun 24. maddesi II e bendinde tanımlanan “ İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse” maddesini gerekçe göstererek hizmet akdini haklı sebeple tazminatını almak kaydı ile fesih edebilir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 2008/ 25967 kararında işçinin ücretinin kanuna uygun şekilde hesaplanıp ödenmemesi sebebine dayalı fesih işlemi yapabilmesi için şunlar oluşmalıdır:

 1. Ücretin vadesinin gelmesi ve vadenin gelmesine rağmen ücretin ödenmemiş olması gerekmektedir.
 2. İşçi iş yerindeki iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınmalı ancak mutad işleri yerine getirmeli,
 3. İş sözleşmesini feshetmeden önce işverene ücret ödemesini yapabilmesi için vade tarihinden itibaren 20 günlük süre tanımalı,
 4. Bu süre sonunda da ücretinin ödenmemesi durumunda işverene ihtarname çekerek mevcut durumdan haberdar etmek suretiyle iş sözleşmesini feshetmelidir.

Patronun hakaretlerine maruz kalıyorum bu  haklı fesih sebebi midir?

İş Kanunun 24. Maddesindeki aşağıdaki hallerin oluştuğunu durumlarda işçiye haklı fesih hakkı tanımıştır:
II. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:
b) İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler, davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa.
c) İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verirse yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirir, kışkırtır, sürükler yahut işçiye ve ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnad veya ithamlarda bulunursa.
e) İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse,

Yukarıdaki açıklamalar ışığında işçi belirtilen durumlardan biri ile iş sözleşmesini feshederse kıdem tazminatı almaya hak kazanacaktır.

Hukukun genel kuralı gereği iddia eden iddiasını ispatla yükümlüdür. Dolayısıyla işçi de mobbinge giren eylem ve davranışlardan bir ya da bir kaçına maruz kaldığını iddia ediyorsa ve akabinde bundan doğan yasal haklarını istiyorsa, öncelikle maruz kaldığı eylem ve davranışı ispatlamalıdır. Söz konusu ispat aracı, somut belgeler olabileceği gibi tanıklarda olabilecektir. Mevzuatımızda mobbingi tüm unsurları ile düzenleyen herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak, mobbing’e maruz kalma kadar onun ispatlanması da büyük öneme haizdir.

İddia etmek yeterli değildir. Mobbing olarak adlandırılan eylem ve davranışlara maruz kalan işçi ya da işçiler yasal anlamda haklı konuma gelmek istiyorlarsa, mağduriyetlerini mümkünse somut belgelerle, bu mümkün değilse tanık beyanlarıyla ispat etmelidirler. Aksi taktirde, hukuken haklı konuma gelmeleri zor bir olasılıktır. Mobbing’e maruz kalan işçinin yasal haklarını kanunlarda öngörülen hak düşürücü ve zaman aşımı sürelerine riayet etmek suretiyle talep etmeleri de önemli bir husustur.

Senelik iznimi işveren  kullandırmıyor. Bu durum haklı fesih sebebi midir?

Yıllık ücretli izne ilişkin hususlar 4857 sayılı İş Kanunumuzun 53. ile 60. maddeleri arasında düzenlenmiş olup konuyla ilgili birde yönetmelik yayınlanmıştır. İş kanununun 54. maddesinde: “İşçi yukarıdaki fıkralar ve 55 inci madde hükümlerine göre hesaplanacak her hizmet yılına karşılık, yıllık iznini gelecek hizmet yılı içinde kullanır.” denilmektedir. Bir başka deyişle çalışan iznini hak ettiği tarihten, bir sonraki hak ediş tarihine kadar kullanması gerekir. İşverenler iş yerinde en az 1 yıl çalışmış olan işçilerine bu haklarını kesintisiz olarak kullandırmalıdırlar.  Ancak işçi onay verirse yıllık izin süresi bir bölümü 10 günden az olmamak üzere en çok 3’ e bölünebilir.

İş Kanununun 24. maddesi, işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle fesih edebileceği gerekçeleri göstermiştir. Çalışanın yıllık ücretli iznini hak ediş tarihinden itibaren, yeni hak ediş tarihine kadar kullandırmayan işverenin bu davranışı, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan davranışlar kapsamına girmektedir. Yargıtayın vermiş olduğu kararlarda bu doğrultudadır.

T.C. Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin  2001/17459 esas numaralı kararında; hak kazandığı izni çalışmakta iken işverenden isteyen işçi kendisine böyle bir iznin kullandırılmayacağını açık ve kesin şekilde ifade edildiği takdirde iş kanununda tanınmış olan haklarını kullanabilir. Örneğin işçi için bu durumda sözleşmeyi haklı nedenle fesih yetkisi verir demektedir.

Konuyu özetleyecek olursak:

1-İşçi yukarıda belirttiğim şekillerde yıllık ücretli izni hak etmeli,

2-Yıllık ücretli iznini kullanmak istediğine dair talepte bulunmalı,

3-İşvereninde yeni hak ediş tarihine kadar iznini kullandırmaması gerekir.

Bu 3 durumun oluşması halinde işçi yıllık izni kullandırılmadığı için iş kanununa göre haklı sebeple hizmet akdini fesih edebilir. İş sözleşmesinin işçi tarafından haklı nedenle feshi halinde, sadece kıdem tazminatı ve varsa yıllık izin ücreti ile diğer ücret alacakları talep edilebilir. Kıdem tazminatı dışında başkaca maddi ya da manevi bir tazminat hakkı doğmaz

 

Hakkında nevzaterdag

Check Also

Doktorlarda Vergi Rehberi

Doktorluk mesleği, önemli bir meslektir çünkü insanların sağlıklı bir yaşam sürdürebilmelerine yardımcı olur. Doktorlar, insanların …

294 yorumlar

 1. Merhaba. Ben 8 senedir aynı işyerinde çalışmaktayım. Bizim maaşlar sürekli olarak geç ödenmekte, bazen 2 bazende 3 maaş içeride kalıyor. İşyeri bize ödemediği aylara ait maaş bordrolarını imzalatıyor. Bizde bunları imzalamak zorunda kalıyoruz. Biz maaşların geç ödendiğini ileri sürerek tazminat talep etmek için iş sözleşmesini fesih ettiğimiz zaman banka kayıtlarımı yoksa imzalı bordrolarmı gözönüne alınır.
  Bu konu hakkındaki
  cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.

  • Seyit bey merhaba,
   Çalıştığınız firmada çalışan sayısı 10 kişinin üzerinde ise maaşlarınız bankadan yatırılmak zorundadır. İş mahkemelerinde dava konusu olduğunda hakim ve bilirkişi bu tür bir işletmede ücret bordrosu imzalanmış bile olsa banka ödendilerini esas alır maaşlarınızın geç ödendiğini maaş ödemelrinden tespit edebilir bunu haklı fesih gerekcesi gösterebilirsiniz fakat size önerim bu durumu bir iş hukuku alanında çalışan avukata danışarak onun yönlendirmesi ile yapın çünkü usulüne uygun yapılmayan fesihlerde haklı iken haksız duruma düşme durumu ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

   • cevabınız için teşekkür ederim. ayrıca şunuda sormak istiyorum böyle bir fesih olduğunda işsizlik maaşından yaralanabilirmiyim

    • Merhabalar is yerine 12 saat uzeri diye calismaya baslamadan once insan kaynaklari uyari yapti bizim is yeri 12 saat uzeri ona gore evraklarini cikqr diye 3 senedir ayni yerde calisiyorum 5 aydir 8 saat düşürüldü aldigim maas ile ne aileme bakabiliyorum ne de kendime yetiyor kiralar cok yüksek faturalar derken her ay iceri giriyorum odemelerimi 3 ay geriden yapar hale geldim mesai istedigim halde secili adamlarina veriyorlar mesai istedikce ayni bölümde mesai oldugu halde baska bolumden personeli mesai birakiyorlar biz mesai istedikce yaptirmiyorlar sonuc olarak 12 saat orada mesai var diye girdim 5 aydir 8 saat calisiyorum isten nasil cikarim bana yardimci olurmusunuz insan kaynaklari dilekce yaz dedi bana yol gösterirmisiniz lutfen

     • Merhaba Özgür bey,
      İş Kanunu 63. maddesine göre normal çalışma süresi haftada en çok kırk beş saattir. Başka bir deyişle haftalık toplam 45 saati geçen her çalışma fazla çalışma olarak değerlendirilmiştir.Fazla süre ile çalışmalarda ise saatlik ücretin %25’nin eklenmesi ile hesaplanır. Fazla mesainin ödenmemesi durumunda iş kanunu işçinin yanında yer almaktadır. Fazla mesainin ödenmemesi işçinin haklı fesih nedeni olarak bildirilmiştir. Yani işçinin emeğinin karşılığının verilmemesi haklı fesih nedenidir.
      İş Kanunu madde 32 gereği zamanaşımı süresi 5 yıl olup, işçiler bu süre içerisinde dava açtıkları takdirde fazla mesai alacaklarını talep edebilirler. Fakat fazla mesai yaptığınızı ispatlamanız gerekir bunu ispatlayabiliyorsanız bir avukatla ve iş hukuku uzmanıyla görüşmenizi öneririrm

 2. taşkın şimşek

  merhabalar nevzat bey

  15.02.2010 işe giriş,23.05.2013 işyerinden tazminatsız çıkarılışımdır.3 sene 3 ay dır hizmet verdiğim özel sektörde kalite kontrol x.ray operatörü olarak çalışmaktayım.iş güvenliği açısından radyosyana mağruz kalıyo olmam ve üzerimizde bulunan ölçüm cihazı (dozimetre) sonuclarının duzensız yapılması işçiye durumla ilgili bilgi verilmemesi de benim açımdan işçinin ve işçi salığının olumsuz etkilenme nedenlerindendir.buna istinaden iş yerinde gece vardiyasında bandın üzerinde oturup yarım metre ilerlemem ve bunu arkadaşımın eglence amaclı benım ıznım olmadan video kaydı ile tacizde bulunması uzerıne ellerınde bulunan kaydı bir şekılde personele sunması iş haddimin tazminatsız ve iş kurdan maaş alamayacak şekılde 25/ıı maddeden sonlandırılması sonucunu ortaya çıkarmıştır.uyarı ve ihtar gözetmeksizin bunca sene hiç bir savunma ıhtar yemeden tek bır savunma ile yapılan haksız feshe itirazım söz konusumudur.haklı sayılıp tazmınatımı ve diğer alacaklarımı talep edebilirmiyim.çünkü işyeri bünyesinde bantların uzerıne çıkılmaması konusunda ıhtar uyarı yazılı levha bulunmamakla bırlıkte iş ve işçi salığını olumsuz yonde etkıleyecek bır cok sebeb bulunmaktadır.cevabınızı beklıyorum.teşekkürler

  • Taşkın bey merhaba,
   İzinsiz yapılan kamera kayıtları delil niteliği taşımaz haksızlığa ugradığınızı düşünüyorsanız önce ihtarla hakedişlerinizin ödenmesini talep edip ödenmemesi halinde dava konusu yapın söylediğiniz sebepler ayrıca tazminat hakkınızı doğurur bunuda bir iş hukuku avukatına danışmanızı öneririm.

 3. taşkın şimşek

  teşekkür ederim cevabınız için.

 4. merhaba nevzat bey ozel sektorde bakır fabrikasında çalışıyorum.sabah 07:30 dan akşam 18:00 ya kadar çalışıyoruz .cumartesi 15:00 de paydos ediyoruz çalışma saatlerimiz uzun.maaşımız onceden 5 indeydi son 3 aydır 20 sine uzadı.çalıştıgım bolümde adam eksikligi olduğundan hafta sonlarıda zorunlu mesai yapmak zorunda kalıyorum.işi bir an once bırakmak istiyorum ama 1.5 senden beri çalıştığım için 4 hafta onceden haber vermem gerekiyormuş. bu koşullarda sure beklemeksizin fesih hakkına sahip olabiliyormuyum ve bu bana kıdem tazminatı hakkı kazandırır mı?ve şu an gece vardiyasındayım 22:00 den sabah 07:30 a kadar çalışmama ragmen gündüz aldığım ücretle aynı ücreti alıyorum daha fazla almamız gerekmiyor mu? biraz fazla soru sordum ama kusura bakmayın şimdiden teşekkürler.

  • Fatih bey merhaba,
   4857 sayılı İş Kanunu’nun 63. maddesi, haftalık çalışma süresinin 45 saat olduğunu, aksi kararlaştırılmadıkça bu sürenin çalışma günlerine eşit olarak dağıtılacağını hükme bağlamaktadır. Buna göre, haftanın altı günü çalışılan bir işyerinde günlük çalışma süresi 7.5 saat olacaktır.SSK işlemlerinde ay 30 gün olarak dikkate alınmakta, dolayısıyla aylık çalışma süresi de 30×7.5=225 saat olarak uygulanmaktadır.
   yukarıda iş kanununun çalışma koşulunu yazdım sizin istirahat halinizi düştüğümde bende 220 saat çalıştığınızı hesaplıyorum fazla çalışma görünmüyor maaştaki değişiklik iş kanunu açısından işvereni sıkıntıya sokacak durum değil 20 sine kadar ödeyebilir fazla mesaide ise işverene kanun belirli şartlarda ücretini ödeyerek fazla mesai yaptırma imkanı vermiş yani durumunuza baktığımda sizi haklı fesih yapma yönünden fazla birşey olmadığını görüyorum haklı fesih yapmadan kıdem tazminatı alamazsınız ihbar önelide 4 haftadır işten ayrılmadan önce 4 hafta önce haber vermeniz gerekir ancak haklı sebeple iş akdinizin feshi halinde bu süre uygulanmaz ama haklı fesih için mutlaka ispatlayabileceğiniz geçerli bir sebep olması gerekir

 5. Merhaba. İşçinin maaşının geç ödenmesi için yargıtay kararında belirtildiği gibi 20 günlük gecikme süresinin sonunda bu bildirimsiz derhal fesih hakkını kullanabileceği belirtilmiştir. Ancak bu gecikerek yapılan ödemeler süreklilik halini almışsa yani yılda 4-5 maaş bu şekilde ödeniyorsa yine 20 gün beklenmeli

  • Merhaba Mehmet bey
   iş kanunun 34. maddesi ücret konusunu işlerken şöyle demekte ;Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir.aslında yargıtay kararlarındaki ölçüde bu maddedir maaş 20 güne kadar geçiktirme geç ödeme sayılmayıp aşması halinde geç ödeme olarak görülmektedir geç ödeme halinde bu süreklilik taşırsa haklı fesih sebebidir

 6. Merhaba Nevzat Bey, 4 temmuz tarihinde çaliştığım sirkete avukatım tarafından haklı sebeplerimi (mesailerin verilmemesi,resmi tatillerde çalıştırılması,yıllık iznime el konulması vs.) belirten noter tasdikli bir ihtarname yollatarak bu tarihte işten ayrıldım . iş yerim ise haklı sebeplerimi yok sayarak 03 kodu ile çıkış vermiş . bu durumda işssizlik ödeneğine başvurabilir miyim ?parmak izi ile giriş çıkış kaydı , kamera kaydı, daha önce o işyerinde çalışmış ve hala çalışan şahitler var . bunlarla bu durumu kanıtlayıp işssizlik ödeneği alabilir miyim? Son 4 günüm kaldı işssizlik ödeneği basvurusu için .. şimdiden teşekkür ederim yardımlarınız için..

  • Seher hanım merhaba,
   03- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa) dır istifa halinde işsizlik ödeneği ödenmez fakat siz zaten görünen dava konusu yapmışsınız dava sonucuna göre işten çıkışınız değişeceğinden işverenden bunu talep şansınız doğacaktır

   • Merhabalar yorumlarınız için teşekkür ederim benim sorum otelde 3 vardiyalı sistemde çalışıyorum departman olarak 27 kişiyiz ama akşam ve gece vardiyalarında sadece 3 kişi dönüşümlü çalışıyoruz ayrılmayı düşünüyorum 5 yıldır çalışıyorum tazminat alabilir miyim

    • Merhaba Ramazan bey,
     gece çalışması 7.5 saatin üzerine çıkarılabilecek turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde gece çalışması 7.5 saatin üzerinde olacağı durumlar için işçinin yazılı onayının alınması zorunludur.Siz bu tür bir onay verdiyseniz şimdi vardiyalı çalışmayı gerekce gösterip haklı fesih yapamazsınız fakat haklı fesih için yazmadığınız başka şartlar varsa ancak onları gerekce gösterebilirsiniz

 7. Merhabalar , Şu an işyerimiz kayyum sürecinde ve maaşlar 20 günü geçmese bile zamanında ödenmiyor 4 gün 2 gün 8 gün sonra ödeniyor.. ayrıca iş avanslar (ulaşım bedelleri) ve ticketlerde zamanında ödenmiyor. Hal böyle olunca kredi kartıyla borçlanıyorum ve geçinemiyorum. kayyum sürecinde olduğu içinde firmada geleceğimi göremiyorum ve çalışmak istemiyorum . bu gibi durumlar haklı işçi istifa durumu olabilirmi lütfen yardımcı olun. sözleşmemde tazminat var 🙁

  • Nermin hanım maaş geçikmeleri 20 günü geçmiyorsa zamanında ödenmeyen maaştan bahsedemeyiz sözleşmenizde yol,yemek gibi hakedişler ve maaş ödemelriniz ayrıntılı belirtilmiş ise sözleşmeniz esas olacaktır bunların süreleri içinde ödenmemesi size haklı fesih hakkı verir fakat önerim iş sözleşmenizi bir iş hukuku avukatının incelemesini sağlayarak sonra bir eylem planı yapmanız olacaktır.

  • Merhaba ben şirkette taşıma montaj ssk bildirimli çalışıyorum saatle sabah 9 akşam 7 tam gün 6gün birde ildışı bodrum ankara felan 3 gün 4 gün gidiyoruz sadece yemek parsı veriliyor mesai yok birde ayda en az on gün akşam saat 7 den son ra iş uzun sürdüyünden hep çalışmakzorunda kalıyoruz mesai yok işimi ağır kamyon tır indirip sevkiyat yapıyoruz ayrıca 2500 olan maaşım asgari ücret olarak bankaya yatıyor 500 tl elden ödeniyor haklı feşih ypabilirmiyim ve tazminat hakkım varmı

   • Sadık bey iş kanununda günlük ,haftalık ve aylık çalışma süreleri belirtilmiştir bunun üstünde çalışmalar fazla mesaidir bunları ispatlayabiliyorsanız fazla mesailerinizi talep edebilirsiniz

 8. Merhaba Nevzat Bey,
  Çalışmış olduğum şirketde ödemeler aylık olarak yapılıyor 1′ ile 31 i arasında. Ödemelerde her ayın 20 sinde yapılıyor sözleşmedede ‘ mücbir sebepler hariç en geç çalışılan ayı takip eden ayın 15’i ile 20 si arasında işçinin ücretinin ödeneceği yazıyor. 20 günü geçtiğinde haklı sebeple istifa hakkımız olduğunu okumuştum fakat bu 20 günlük süre ödeme günlerini 20 gün geçincemi yoksa çalışma ayından sonra 20 gün sonra ödenenen maaş da gecikme olduğu zaman haklı sebeple istifa edebilirmiyiz Fakat 6 aylık çalışma sürecimde sadece 1 ay ayın 20 sinde maaşımı aldım diğer aylarda hep aksama vardı . 4 gün 9 gün 8 gün geçiktikleri oldu. Ayrıca şirketde kayyum sürecine girdi ve geleceğimi göremiyorum bu şirketten çıkmak istiyorum. Yardımınız için şimdiden teşekkür ederim

  • Elif hanım merhaba
   iş kanunun 31. maddesi Ücret en geç ayda bir ödenir.derken 34. maddesi Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir tanımlaması ile en geç 20 güne kadar ödeme izni vermiştir işverene sizin ödemeniz 20. günden sonra yapılıyor ise bunlar geç ödemedir. Size önerim bir iş hukuku avukatı ile görüşerek haklı fesih sürecini onun kontrolünde Bundan sonraki süreci yönetin

 9. Merhaba Nevzat Bey
  Ben Kimya mühendisiyim. 10 aydır bi şirkette çalışıyorum. İşe kimya mühendisi olarak girdim. Şirket bunun sayesinde işi, İŞKUR dan bulmuşum gibi gösterdi. Nitelikli eleman istihdam ettiği için KOSGEB teşviği / desteğinden yararlandı. Ancak geçenlerde meslek koduma göre işyerinde beden işçisi olarak çalıştırıldığımı öğrendim. Gelen maaş bordrosunda sigorta primimin asgari ücret üzerinden yatırıldığını gördüm. Maaş bordrolarını mecburen imzalayarak aldım. İşe girerken bu iş yerinde 5 yıl süreyle çalışacağıma dair sözleşme imzaladım. Eğer sözleşmeyi tek taraflı fesh edersem 15.000 TL tazminat ödemem gerektiği sözleşmede yazıyor. Sorum şudur; ben bu sözleşmeyi tek taraflı tazminatsız olarak fesh edebilir miyim? Sözleşme imzaladığım gerekçesiyle açılacak olası bir davada durumum ne olur, bu bağlayıcı bir sözleşme olarak sayılır mı? İmzaladığım bordrolar aleyhime delil olarak kullanılabilir mi? Eksik yatırılan / asgeri ücret üzerinden yatırılan sigorta primi için karşı bir dava açarsam tazminatlı olarak işten ayrılabilir miyim? İşverenin işten ayrılmamam için sözleşmeyle gözdağı vermesi durumundayken izlemem gereken yol nedir?
  Tavsiyeleriniz ve cevaplarınız için şimdiden çok teşekkür ederim. Ayrıca yol göstericiliğiniz ve bu yaptığınız hizmet bizim için çok değerli. Sizi takdir ediyoruz.

 10. 9 senedir ayni is yerinde calisiyorum. Yurtdisi fuarlarinda hafta sonu calisdigimiz gunler icin mesai talep ettigimde. Firma odeme yapamayacagini fuar harcamalarini bahane gosterdi. Ayni firma yurt ici fuarinda odeme yapiyor. Bu yasal hak diye maillr uyardigimda yasada ne llduguyla ilgilenmiyorum diye cevap yazdi.
  Firmadan ayrilmayi dusunuyorum.bunu kullanabilir miyim ? Tazminatimi almak icin.
  Bir diger sorumda 3600 gun 15 yila gore isten ayrildigimda yeni bir is yerinde badlamak icin ne kadar sure calismadan beklemeliyim

  • Cengiz bey merhaba,
   1. sorunuz ücret ve hadeişleri ödememek haklı fesih sebebi olabilir ispatlamanız kaydı ile
   2. sorunuz yasada 3600 gün 15 yıl emeklilik halinde talep ile kıdem tazminatını alma için tanımlanmıştır başka bir yerde çalışmaya başlamanız halinde işveren bunu talep edebilir size önerim bir iş hukuku avukatı ile görüşerek ispatlayıcı belgelerinizi ona gösterip onun yönlendirmesi ile işten ayrılın

 11. İyi günler Nevzat Bey,
  Size bir konuda danışmak istiyorum. Ben bir özel okulda öğretmenlik yapıyorum. Yaz başında sözleşmelerimiz yenileniyor, şuanda imzalamış olduğum 1 yıllık bir sözleşme var. Ancak KPSS sonuçlarına göre devlet atamamın gerçekleşmesi kuvvetle muhtemel ve sonucun belli olmasına henüz 10 gün var. Şuan söylesem, kurumun benden hak talep etmesi olası mı? Devlet ataması olduğu için, okulun benden tazminat talep edememe gibi bir durumu olur mu? Hemen haber vermeli miyim? Kesinleşirse mi söylemeliyim? Nasıl bir yol izlemeliyim? Yardımınız için şimdiden teşekkürler.

  • Selvi hanım merhaba,
   sözleşme şartları karşılıklıdır ve baglayıcıdır sadece ceza maddeleri iki taraf içinde olmak zorundadır yoksa o madde gecersiz olur önerim iş sözleşmenizi bir avukata inceleterek karar verin

 12. yaklaşık olarak 2 yıldır bir markada çalışmaktayım. aslında benim sorunum ne işverenim nede ücretlerle ilgili. sorun şu ki 2yıldır çalıştığım halende çalışmakta olduğum müdür! şirketimiz fazla mesai izin ücretler konusunda bir hayli titiz ve çalışan yanında. ancak mağazada durumlar farklı sürekli asık suratlı gergin aşırı stressli bir yönetici şirketin aksine ‘özveri’ adı altında kullanılan personel ve aşırı iş yükü. sorun 2yıl önce işe ilk başlarken kariyer hedeflerimi yöneticiye anlatmamla başladı. işe başlar başlamaz sürekli baskı aşırı iş yükü ve özveri adı altında çalışıp ücretini alamadığım mesailerim bide üstüne işlerin kötü olduğu zamanlardaki surat çekmeler hiç bitmedi. bütün bunlara katlanmam sonucundada şuanda mağaza müdür yardımcılığı yapmaktayım. ancak durum tahmin ettiğimin aksine dahada zorlaştı zaten aşırı iş yüküm şimdi sorumluluk adı altında dahada arttırıldı ve dahda stressli hale geldi. öyleki ego tatmin ediliyor üstümde. sürekli bitmeyen işler sorumluluklar mesailer ve buna karşı çıktığımda ise yaşanan tartışmalar… gerginlikten iyice psikolojim bozuldu. daha üst yöneticilerimle paylaştığımda ise sadece geçiştirildim. ancak artık tahammül edilemez halde ve ne yapacağımı bilemiyorum. acaba istifayı yazıp gitmeli mi diyorum ama 2yıllık emeğimede yazık etmek istemiyorum. çünkü hem emeğimden hemde haklarımdan (tazminat, bekleyen mesai ve yıllık izinlerim) vazgeçmek istemiyorum. mobbing hakkında epey araştırma yaptım ancak bir çoğunda mobbingin asıl nedeni işten çıkarmaya zorlamak olmalı diyor ve benim sıkıntım sadece müdürle yani egosal bişey. işten çıkmak istediğimi söylediğimde kuzu gibi olup bensiz olamayacağımı ayrılmamı istemediğini söyleyip beni ikna ediyor ama en fazla 4-5gün iyi gidiyor işler. sonra yine surat baskı stress vs… ne yapabilirim??

  • Nurdan hanım merhaba,
   Öncelikle Allah yardımcınız olsun anlattıklarınız okudum stresli bir durum mobbing sadece işten çıkartmaya yönelik davranışlar değildir size benim bu konudaki bir kaç makalemden birinin linkini gönderiyorum onu ve diğer makalelerimi okumanızı öneririm
   bu davranış durumlarını ispatlayabilirseniz iş akdinizi bu gerekce ile haklı fesih yaparak alacaklarınızı talep edebilir verilmesede dava konusu yapabilirsiniz

   https://www.nevzaterdag.com/dikkat-bu-is-yerinde-mobbing-var/

 13. yağmur azizoğlu

  merhaba yaklaşık 6 yıldır özel bir şirkette çalışmaktayım benim sorunum yasal olan yıllık izin hakkımı tam kullandırmıyorlar içeride kalan izin günlerimin paralarını vermiyorlar resmi tatillerde çalışıyoruz ama ücretimize yansıtmıyorlar ayrıca haftalık çalışma saatinden fazlasını çalışıyoruz mesai ücreti olarak vermiyorlar işinize gelirse çalışırsınız diyorlar uygulanan psikolojik baskıda cabasıben tazminatımı alıp çıkmak istiyorum nasıl bir yol izlemem lazım yardımcı olursanız sevinirim

  • Yağmur hanım merhaba,
   söylediğiniz gerekcelerin birçoğu size haklı fesih hakkı veren sebepler size önerim bir avukatla görüşerek durumunuzun hukuki alt yapısına uygun belgelendirerek haklı fesih yapın

 14. Merhaba
  6 yıldır avmlerde şubesi olan bir firmada çalışmaktayım. Yaşadığım bir sıkıntı ile ilgili bilgi almak istiyorum. Yasal olarak firmanın verdiği 11 saatlik çalıştığım bir günde kullanabileceğim 20dk+ 30 dk ara dinlenme ve 1 saat yemek molam var. bunlardan 20 dk olanı rahatsızlığımdan kaynaklı dinlenmek için kullandığım ve oturur vaziyette uyurken bölge müdürümüz gelip fotoğrafımı çekti. İzinsiz bir şekilde fotoğrafımı çektiği sırada flash sesine kalktım ve rahatsız olduğumu ilaç aldığımı belirttim. daha sonra hiç birşey söylemeden mağazadan çıktı. sonrasında bu resmimi bölgemize ait mağaza müdürlerine telefon aracılığı ile göndermiş buda beni manevi açıdan huzursuz ve fazlasıyla rahatsız etti. Zaten son zamanda gönderdiği genel olarak bütün maillerdede iş olması için baskı mailleri atıyor. uygunsuz vaziyette olmasam dahi izinsiz fotoğrafımı çekmesi ve başka insanlara göndermesinden duyduğum rahatsızlıktan dolayı iş akdimi fesh edebilir miyim? bunun için çok uğraşırmıyım?

  • Mine hanım merhaba,
   yöneticinizin resminizi çekmesi mobing olarak algılanabilrmi emin değilim bu konuda bir iş hukuku avukatı ile görüşmenizi öneririm

 15. bahattin özdemir

  bir bankada 17/06/2013 de işe başladım. sözleşmemde 2 ay dene me süresi hariç ve haklı sebeple ayrık olmak üzere istifa edersem 2 yıl iiçinde 5 biin tl tazminat var aynı şekilde banka beni çıkarırsa haklı sebeple ayrık olmak üzere bankanın bana 5 bin tl ödeyecegi yazıyor. benim sözleşmem belirsiz süreli sözleşme. belirsiz süreli sözlemlerde cezai şart yoktur diye biiyorum. benim işten ayrılmam durumunda cezai şartı ödemezsem alabilirler mi? bir sorum daha olucak; eger ben başka bir yerde sigortalı olursam örnegin bagkur girişim olursa ve bunuda banka bi şekilde ögrenip haklı nedenle benim sözleşmemi fsih ederse ben yine cezai şartı ödermiyim?

  teşekkürler

  • Bahattin bey merhaba,
   iş sözleşmelerindeki şartlar tarafların karşılıklı mutabakatı ile yapılmış ve cezai şartlar iki tarafıda bağlayıcı ise gecerliliği olan sözleşmelerdir sözleşmenizde belirtilen süreden önce ayrılmanız halinmde cezai şart olduğunu belirtmişsiniz bu sizi bağlar ikinci sorunuzda yine sözleşmenizle alkalı bir soru eğer sözleşmede başka bir işte çalışma yasağı söz konusu ise buda sizi bağlar ve cezai şartlarla muhatap kılar

   • bahattin özdemir

    Nevzat bey merhabalar,

    öncelikle teşekkür ederim cevaplarınız için. ikinci sorumla ilgili sözleşmemde açık bir cezai şart yoktur. cezai şartın kapsamında bu süre dahilinde şu şekildedir: banka tarafından ilgili kanun ve personelin tabi oldugu mevzuat hükümleri ile sair haklı ve/veya geçerli nedenler haricinde ve deneme süresi ayrık olmak üzere egitim süresi tamamlandıktan sonra 2 yıllık mecburi hizmet süresi içinde iş bu sözleşme feshedilemez. sözleşmenin sayılan haller dışında feshedilmesi halinde banka personele 5 bin tl tutarında cezai şartı öder.
    burada yazan maddeye göre benim başka bir işte çalışmam banka için haklı fesih nedenidir. ama maddede sair haklı ve geçerli nedenler haricinde demektedir. bu maddeye göre benden bu parayı almamaları gerekmez midir? sonuçta sözleşmeyi ben değil onlar feshetmiş olucak. bu da benim ile ilgili sözleşmedeki maddeyi geçersiz kılmaz mıdır? çünkü bu maddenin haricinde aynı banka ile ilgili yukarıdaki madde oldugu gibi benimde aynı şartlarda bankaya cezai şartı ödeyecegim yazmaktadır. ama fesheden ben olmadıgım , onlar oldugu için bu iş sözleşmesindeki ikinci madde geçersiz olmaz mıdır?

    teşekkür ederim şimdiden cevaplarınız için

 16. slm…ben bir beton firmasında mikser operaratör olarak çalışıyorum firma kayyumdan devralınmış bu nedenle benim sigoratm’da girdi çıktı yapıldı kayyumdan devr alan firmada çalışırken benim bilgim olmadan kayyuma geçişim yapıldı bu konuda itiraz hakkım varmıdır ???

  • Uğur bey merhaba,
   işcinin yazılı izni olmadan bahsettiğiniz giriş çıkış yapılamaz itiraz ve şikayet hakkınız var

 17. nevzat bey merhaba; 2.5 ay önce özel bir hastanede 2 yıllık iş sözleşmesi imzalayarak hemşire olarak işe başladım.Fakat çalışma yoğunluğunun çok fazla olması nedeniyle işten ayrılmak istedim.çünkü resmi olarak belirtilenden fazla iş yoğunluğu var.(örnek olarak : bebek yoğun bakım ünitesi 9 küvez fakat 13 yada 15 bebek bakılıyor. )bana bildirilende bu şekilde değildi. işten ayrılmak istediğimde bana prosedür gereği imzalatıyoruz problem olmaz dedikleri sözleşmeye işçi zorunlu haller dışında işten ayrılması durmunda 3 aylık brüt maaşında az olmamak kaydıyla tazminat ödemeyi kabul eder şeklinde ibare koymuşlar.. bu yasalmıdır . ihbar süresi vererek tazminat ödemeden ayrılabilirmiyim.

  • Merhaba,
   İş sözleşmelerinde cezai şart olabilir fakat yeni borçlar kanunumuzun iş kanunun bazı maddelerini düzenleyen bölümlerinde cezai şartlar karşılıklı olmak zorundadır değilse o madde gerecerliğini kaybeder sözleşme gereği çalışma şartlarınızdaki değişiklikler ve fazla mesailer,iş yükleri sözleşmeyi fesih hakkı verebilir fakat durumunuzu ayrıntılı incelemekte fayda var

 18. merhaba,

  Ben 9 eylül ile 13 haziran tarihleri arasını kapsayan ücretli öğretmen olarak işe başladım. Fakat sözleşmemi fesh etmek istiyorum çünkü yüksek lisans yaptığım okulda araştırma görevlisi olamaya hak kazandım. Sözleşmede fesih için 4857 sayılı iş kanunu ile ilgili hükümler geçerli diyor. Bu konudane yapabilirim. Tazminat isterler ise ne kadar isterler bunu nasıl bilebilirim?

  • Merhaba,
   iş sözleşmenizi ayrıntılı incelemek gerekir fakat işveren ihbar tazminatını talep edebilir ayrıca sizin yokluğunuzdan dolayı zarara uğrar ise bunun tazmininide talep edebilir önerim iş sözleşmenizi bir avukata göstererek sözleşmeye göre fesih yapın

 19. Merhabalar.benim söyle bi sorum olacakti. Calistigim kurum bana 2 sozlesme yapti ve bu sozlesmeler arasinda sadece ucret farki var yani birisi benim aldığım ucret digeride sigortamin gozuktugu ucret. Ve 7 aydir calisiyorum 2 kere beni işten cikarip aldi gostermis sigorta da bunlar 1 yillik sozlesmemi feshedebilmem icin hakli sebepler mi. Isten ayrilmak istiyorum smdiden cok tesekkur ederim.

  • Merhaba Rahim bey,Bunlar haklı sebeptir ama önerim bir avukata danışarak fesih işlemini yapın

   • Cok tesekkur ederimm Peki bu sebepleri öne sürerek istifa dilekçesinin verdigimizde kuruma süre vermek zorunda miyiz yoksa derhal feahedebilirmiyiz. 1 hafta sonra baska bir kuruma gecmek istiyorum

 20. Çiğdem çiğdem

  Merhabalar. Ben 03.12.2013 tarihinde işe başladım. İşe başladıktan 1 hafta sonra bana ii görüşmesinde söylenmeyen durumlar ile karşılaştım bunlardan biri şirketin Kıbrısta bulunan diğer şirketine gidip orda geçici bir süre çalışmam gerektiğiydi 2-3 günlül bir iş olduğu söylendiği ve işte henüz yeni olduğum için gittim ancak bu istekleri devam etti kıbrıstan döndükten 2 gün sonra işveren gece 12:00 de bana sms atarak yeniden kıbrısa gitmem gerektiğini bildirdi bende bahane ile gidemeyeceğimi bildirdim bunla birlikte bodrum ve kuşadasındaki diğer firma şubelerine de gitmem gerektiği büroda çok durmayacağımı firmaları dolaşmam gerektiği bana söylenildi.bunlar iş görüşmemde bana söylenmemiş ben işe başladıktan sonra bana iletilmiştir. Bu nedenlere dayanarak 06.01.2014 tarihinde ayrılmak istediğimi söyledim ve ayrıldım. İşveren benden 14 günlük ihbar ücretimi talep ediyor. Aramızda hergangi bir hizmet sözleşmesi imzalanmamıştır. Bu durumda ben ne yapabilirim? Noter kanalıyla ihtarname gönderirsem iş kanunun hangi maddesine göre fesih etmiş olabilirim? 1 ay çalışma süresi içerisinde iş sözleşmesi olmadan benden ihbar ücreti talep edebilir mi? Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.

  • 4857 sayılı İş Kanununun, “Deneme Süreli İş Sözleşmesi” başlıklı 15. maddesinde: “Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, bunun süresi en çok iki ay olabilir. Ancak deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle dört aya kadar uzatılabilir” denmiştir.Bireysel iş sözleşmesine dayanarak, iş akdini bildirimsiz fesheden işçi ya da işveren bireysel iş sözleşmesinde yer alan hükümden hareketle ihbar tazminatından kurtulamaz

 21. Merhaba;

  Öncelikle zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum… Ben Yüksek gerilim hatlarında çalışan bir kamu işçisiyim. Çalıştığımız iş hem yükseklik hem de elektrik enerjisi faktörlerinden ötürü tehlikeli sınıfta yer almaktadır. Fakat bu tehlikeye rağmen iş sağlığı ve güvenliği açısından hiçbir önlem alınmamakta ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmamaktadır. Bunun nedeni işveren tarafından sağlanması gereken iş sağlığı ve güvenliği malzemelerinin tedarik edilmemesidir. Örneğin raf ömrü 8 yıl olan emniyet kemerleri yaklaşık 12 yıldan bu yana değiştirilmemiştir. Konuyu dilekçe ile işverene bildirdiğimiz ve malzemeleri istediğimiz halde verilmemiştir. Bu durum bize iş sözleşmesini tek taraflı feshetme hakkı verir mi?Ayrılmayı düşünüyorum, çünkü hiçbir iş canımızdan kıymetli değildir.

  • Talha bey merhaba,
   İş sağlığınızı etkileyen durumları işverene yazılı bildirmenize rağmen durum değişmemiş ise bildirmlerinize rağmen değişmediğini ispatlamk kaydı ile iş akdinizi haklı fesih yapabilirsiniz ama önerim bir avukatla durumunuzu değerlendirip fesih işlemi yapacaksanız onun kontrolünde yapın

 22. merhaba,
  Yaklaşık 5 aydır bir dershanede öğretmenlik yapıyorum.işyerindeki bazı öğretmen arkadaşlarımın mobbing ine uğradım.arkamdan konuşmalar,öğrencilere hakkımda ileri geri konuşmalar,eşimle ilgili olumsuz çekiştirmeler vs. Hatta birkaç kez bu öğretmen arkadaşlarla kavga bile ettim.şimdi haklı sebeplere dayanarak iş sözleşmemi fesh etmek istiyorum.ama bana öğretmen bulamadıklarını, ayrıca 1 yıllık sözleşme yaptıklarını,eğer çıkarsam 26000tl gibi bir tazminat ödeyeceğimi söylüyor müdür.(milli eğitime giden sözleşmeden başka bir sözleşme daha yapmıştık ve bu sözleşmeden bana verilmedi.orada yazıyormuş bu mebla.)ne yapmalıyım?

  • Duygu hanım merhaba,
   mobing haklı fesih sebebidir fakat bu durumu ispatlamanız gerekir mobbing sebebi ile haklı fesih halinde tazminat ödenmesi diye bir husus olamaz işveren sizin çalışma güvenliğinizi sağlamak zorundadır ayrıca yeni borçlar kanunuda cezai şartların karşılıklı olma zorunluluğu getirilmiştir eger işverenin cezai şartı sadece sizi bağlıyor işverene aynı oranda cezai şart sözleşmeye konmamış ise sözleşmenin o maddesi gecersiz olacaktır fakat bu hususlar tamamen hukuki konular olduğu için size önerim süreci bir hukukcu ile yürütün

 23. merabalar ben tır şöföruyum.24,10,2010 tarıhınde bı sirkette işe basldım.calısma sartları agır gunlerce evden uzak oluyorum.sefer dönusu istırahat verılmeden tekrar yukleyıp yola cıkıyorum evımın yakınlarında oldugumda gece 22 sabah 06 da gelıp gıdıyorum.hafta tatılı yok 17,01,2014 te bu sebeplerden dolayı calısma sartları duzeltılmedıgınden ruh ve pısıkolojımı bozdugundan işi fesh ettım noterde.sımdı ne yapmam lazım.kanunı haklarım nelerdır acıklarsanız memnun olurum

 24. Merhabalar Sizlerden Allah razı olsun iyi ki varsınız.
  Halkbankasında 28 yılim 6 Ocakta doldu. 5 ocak 2014 te emekli olmam için baski yaptilar benim calismaya ihtiyacim var. Esim ev hanimi kiradayim. Yazin mezun olacak cocuklar 6 daha müsaade edin diye 6 defa dilekce verdim. Ama fiavunlari ikna edemedim. 6 ocakta emeklilik yazsini tebellüg edip yazinin altina ”ilerde olabilcek durumlarda yasal haklarim sakli kalmak kaydi ile emekli oluyorum ” diye not dustum.Düsmez olaydim Ogleden sonra 4;30 da faksla gonderdim. Ertesi gunde bankada eksik islerim vardi gittim calistim 9 ocak 2014 te Ptt ile Ank 6 noterinden gönderilen ihbarnamede ” kendi kendime is akdimi fesh ettiğimi, is akdinden donùs anaminda hukuk yollarinin mümkün olmadigi” seklinde yaziyi okuyunca ne oldugunu anlayamaim 28 yil bana sabreden devlet bir bucuk saat sabredememis isime son vermisti. Aradigimda bolum mudurunun dahi konuyu bilmedigini öğrendim. Gerekce olarak yukaridaki notu soyledilet böyle bir not ise son vermeye yetiyorsa denetleme kurullaria mahkemelete ne hacet var. Ben zaten bunlr beni mekli edele diye Pozantidan bel bas adayligi icin basvurmustum oda suya dustu. Birde Halkbankadindan he emekli olan aglayarak i gidecek diye veda mesaji yazip gondermistim, yazida da … bahsettim bu bir gerekcemi bilmiyorum. Esim calismiyor, ii cocuk okuyor ev kira, tazminat vetmedile ben takip edecekmisim emekliligimi sordum 3 aydan asagi olmuyormus ben ne yapayim. Yada siz olsaniz ne yaparsiniz. Yardiminiz cok ihtyacim var hemde cok acil olaak Mersin

 25. merhaba daha öncede yazdım ama siteye baktığımda konuyu göremedem silinmiş kötü birşey yazmamıştım.
  sizden öğrenmek istediği eğer ben devlet memuru olarak atanırsam şu anda bulunduğum bir il dışına eşim işyerinden 5 yıllık kıdem tazminatı alabilirmi yardımlarınız için teşekkürler

  • Mert bey merhaba,
   siteye sorulan hiçbir soruyu silmiyorum fakat bazen fazla soru geldiğinde virüs algılanıp siliniyor.
   sorunuza gelecek olursam sizin devlet memurluğunuz ve başka şehire atanmanız eşinize kıdem alarak ayrılma hakkı vermez ancak iş kanununda belirtilen haklı fesih hallerinden birinin oluşması halinde veya işverenin rızaen ödemesi halinde kıdem alarak eşiniz ayrılabilir

 26. selam nevzat bey ben 2011 yılından buyana büyük bir firmada markette satış danışmanı olarak calışmakdayım ve iki ay önce evime uzak olan bir şubeye gönderildim yeni magazamda depocu olarak görevlendirdiler ve vardiyalı calışıyorum ve 15 gündür bir gün sabah bir gün akşam vardiyasına gidiyorum diger calışanlar haftada bir vardiya degiştirirken ben hergün vardiya degiştiriyorum sürekli bölüm degiştirmeside yapılıyor bir gün depo bir gün satışdanışmanlıgı ve akşan 23.00 da işden cıkıyorum ertesi gün sabah 8,30da ise gidiyorum bu durum iki haftadır sürüyor ve ben bu durumda nasıl bir yol izleye bilirim CEVABİNIZ icin şimdiden teşekkürler

  • Merhaba Hulisi bey,
   iş kanunumuzun 22. maddesi bu konuyu açıklamış
   “İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz. İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. İşçi bu durumda 17 ila 21 inci madde hükümlerine göre dava açabilir.

   Taraflar aralarında anlaşarak çalışma koşullarını her zaman değiştirebilir. Çalışma koşullarında değişiklik geçmişe etkili olarak yürürlüğe konulamaz.” denmiş işinizde rızanız dışı değişikliği işverene yazılı olarak bildirip düzeltilmesini talep edin yapılmaz ise hukuki, hakkınızı kullanabilirsiniz

 27. Merhaba nevzat bey. Özel bir şirkette kalite kontrol elemanı olarak çalışmaktayım.06.07.2013 te açık öğretim işletme fakültesini bitirdim ve çalıştığım şirketin insan kaynaklaı bölümüne diplomamı sundum. Vardiyalı olarak çalışmaktayım. Bana uygun bir pozisyon talep ettim. Aradan 1 hafta geçince beyaz yaka kadrosunda çalışan personel çıktı ve o pozisyona talip oldum. Benimle beraber işletme içerisinden 4 kişi daha aynı posiz yon için başvurmuş. Toplam beş kişi başvurmuş olarak kabul edildi. 3 kişiyi kendileri usulen elemişler ve 2 kişi kaldık. Bizi sınava tabi tutacak ve ona göre yerleştirme yapacaklarmış. Sonra beni insan kaynaklarına çağırdılar. Bu iş yerinde 6 yıldır çalıştığımı ve beklememi önerdiler. Beklediğimde daha iyi yerlerin çıkacağını söylediler. Bende talip olmaktan vazgeçtim ve o pozisyona diğer kişi alındı. O Lise ben Fakülte mezunuyum. Sonradan öğrendimki en başından bu yana zaten şu andaki pozisyona yerleştirdikleri kkişiyi alacaklarını planlamışlar ve usulen talep alıp diğer kişileri eleyerek beni de ikna yöntemiyle saf dışı bırakmışlar. Fazla uzatıp kafanızı ağrıtmak istemiyorum durumu özetlemek açısından bilgi vermek istedim. Ben şuan hala işime devam ediyorum ve haklarımı alarak işten ayrılmak istiyorum. Evim kira çocuklarım okuyor bana yol göstermenizi istiyorum. Şimdiden teşekkür ederim.

  • Murat bey merhaba,
   verdiğiniz bilgiler ile sorunuza sıhhatli ve tam cevap vermem mümkün değil fakat size faydalı olması adına birkaç şey yazacağım
   Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarında da eşitlik ilkesinin ne ölçüde uygulanacağı açık bir şekilde belirtilmiştir. Örneğin Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin E.2009/25544, K.2009/20996 ve07.07.2009 tarihli kararında “Eşit davranma ilkesi tüm hukuk alanında geçerli olup, İş Hukuku bakımından işverene, işyerinde çalışan işçiler arasında haklı ve objektif bir neden olmadıkça farklı davranmama borcu yüklemektedir.” demektedir.Buda işverenin adaletli davranması gerektiğinin anayasal ve yasal bir zorunluluk olduğunu gösterir bu gerekce kullanılarak hizmet akdini fesih mümkündür fakat benim size önerim eğer işten ayrılma gibi bir düşünceniz var ise mutlaka durumunuzu bir iş hukuku uzmanı avukatla paylaşıp durum değerlendirmesi yapmadan bu kararı vermeyin

 28. slm,lar nevzat bey bir sorum olacak şimdi ben pazartesi haftalık izindeydim salı işe hiç gitmedim izinsiz ve carşamba günü akşam vardiyasında oldugumu zannediyordum ve carşamba günü işe gider ken magaza müdürü beni arayarak İ.K ya gitmemi söyledi ve gittim gelmedigim icin nedenleri söyledim ve istifa et dediler yada biz gerekeni yaparız dediler ben istifa etmedim insan kaynaklarıda bana sen bu gün işe gitme yarında gitme bizden haber bekle dedi ve şirket disiplin kurulu toplanacak dedi benim anlamadıgım bir gün gitmedim ikincisi gün işe giderken ik cagırdı ve savunmamı verdim neden gelmedigimi iki gündür aramalarını bekliyorum arayan yok ben bu şartlarda tazminat ala bilirmiyim yada nasıl bir yol izlemeliyim ACİL CEVAP VERİR seniz sevinirim cok acil

 29. Nevzat Bey merhabalar.
  Ben 2008 yılından buyana aynı şirkette çalışmaktayim işyerim Antalya ya ve 3 ay öncesine kadar Antalya da ikâmet etmekteydim fakat eşimin sağlık problemleri ve tedavi süreci sebebiyle başka bir ile taşınmak zorunda kaldık.Işyerindeki müdürüm bu konudan haberdar tazminatli çıkışim hakkında bana yardımcı olacağıni söylemesine rağmen hala bi sonuç alamadım . Ve su anda mağdur durumdayim haftada bir iki gün eşimin ve çocuklarımın yanında bulunmak zorundayim Antalya- Istanbul arası mekik dokur oldum size sormak istediğim bu sebeple belirsiz süreli iş sözleşmesinde haklı sebeplerden dolayı tek taraflı fesih hakkım doğar mi?

 30. merhaba. özel bir hastanede 1 yıldır hemşir olarak görev alan bir işçinin sorusu üzerine sizin sitenizi buldum. soru şu şekilde söz konusu kişi hastanede ex olan bir hasta yakını tarafından darp ediliyor. darp raporu alınmış ve kamera kayıtları var. hastanenin güvenlik görevlileri de olaya müdahale etmemiş. şimdi bu kişi bu sebeple sözleşmesini feshetmek istiyor. kıdem tazminatına hak kazanır mı?

  • Özge hanım merhaba,
   İşyerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınması zorunluluğu hem hizmet akdinin varlığından doğan ve özel hukuka dayanan işçiyi gözetme borcunun niteliğinden, hem de kamu hukuku niteliği taşıyan iş güvenliği kurallarından doğmaktadır.
   İşverene işçiyi gözetme borcu getiren ve bu konudaki sorumluluğun kapsamını belirleyen özel hukuk kuralı 6098 sayılı Borçlar Kanununun 417. maddesinde yer almaktadır. Bu maddede; “İşveren, hizmet ilişkisinde işçinin kişiliğini korumak ve saygı göstermek ve işyerinde dürüstlük ilkelerine uygun bir düzeni sağlamakla, özellikle işçilerin psikolojik ve cinsel tacize uğramamaları ve bu tür tacizlere uğramış olanların daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.demektir bahsettiğiniz durumda işveren işciye görevini yapmamış işcinin zarar görmesine sebep olmuştur kanaatimce bu haklı fesih sebebidir fakat bahsettiğim durumu bir avukatla paylaşarak eylem yapmanızı öneririm.

 31. bir işçinin görev yerini farklı fabrikaya aynı bölümde görevlendirdik.Atama yazsını işçiye verdik işçi de bu durum benim iş sözleşmemde köklü değişikliğe neden olduğundan tazminatın tarafıma ödenerek sözleşmemi fesih ediyorum diye cevap verdi.Bizde uygun bulduk kişinin tazminatını vererek çıkışını yaptık.Bu durum işçinin haklı nedenle fesih etmesi midir? işçinin 25/2.maddeye göre mi fesih etmiş sayılır?sgk çıkış kodu ne olmalı ?hangi çıkış kodunu yaparak işçi işsizlik maaşı alır.

  • Kadir bey merhaba,
   işcinin işsizlik maaşı alması için işverence çıkışınmın yapılması veya haklı nedenle kendisinin fesih yapması gerekir siz işcinin ihtarını doğru bularak tazminatın ödemiş iseniz haklı fesihini kabul etmişsiniz demektir işten çıkışınıda bu durumda buna göre yapmanız gerekir

 32. iyi günler eğitim durumu için işten ayrılmak haklı fesih içeriisine girer mi bu durumda tazminat alabilirmiyim tazminat alamasamda işsizlik maaşı alabilir miyim

  • Merhaba,
   eğitim için işten ayrılmak haklı fesih sebebi değildir işsizlik maaşı almak için işverenin işten çıkartması gerekir

 33. Merhaba

  Kurumsal bir sirkette yonetici olarak calisiyorum. 2 yoneticiyiz ve birbirimizin izin gunlerinde sabah isyerinin acilisindan kapanisina kadar gunde 15 saat haftada bir kez mutlaka calisiyoruz. Bu uzun calisma saatlerinin maddi olarak karsiligini alamiyoruz. Haftada 1 gun bize isten erken cikmamiza olanak taniniyor bu uzun saatler calismamizun karsiligi olarak. 15 saat calistirilmak yasalmidir ? Bu gerekce gosterilip is akdi tek tarafli fesedilebilirmi ?

  Tesekkurler

  • çalışma saatleri iş kanunumuzda açık bir şekilde belirtilmiş o sürenin üzerinde fazla mesai yaptırılamaz bu süreklilik arz ediyor ise haklı fesih sebebi olabilir durumunuzu bir hukukcu ile degerlendirmenizi öneririm

 34. Slm…Nevzat Bey ben özel bir şirkette işçi olarak çalışıyorum yakın zamanda evlendim fakat eşim almanyada yaşıyor bende bu yazın almanyaya gidip yaşamı mi orada kurucam bu sebepten dolayı işten ayrılma durumunda kıdem tazminatı alabilmem için geçerli bir sebep olurmu tazminatını alabilirmiyim

  • merhaba,
   kıdem tazminatı için 2 şart vardır
   1-işveren işten çıkartacak
   2-işci haklı sebeple çıkacak
   almanyaya gidişiniz için işten ayrılma bunların ikisinede girmez bu durumda kıdem almanız mümkün değil

 35. Merhabalar nevzat bey ben özel bi şirketin restorant şubelerinde görev aldim işe başlama trh 13 09 2007 çikiş tarihi15 04 2014 nevzat bey .bizim maaşimiz asgari ucretten gosteriliyo ve biz yuksek maas aliyoriz bunun asgarisi bankaya geri kalan elden veriliyo resmi ve diğni bayram tatilllerinde calissiğimiz gunler maasimizda bankaya yatiriliyo elden geleni azaltiyorlar ve sonra şirketin belirlemis oldugu saatten cok calisiyoruz bunun icin bizden fedakarlik yapin diyolar ve az eleman calistiriyorlar sonra

  • Ve sonra nevzat bey her hangi bi mazeret izni istedigimizde bu izinler ya yillik iznimizden kesiliyo yada maasimizdan ve sigortadan kesiliyo bende bi vatandas olarak hakkimi istedim ve is feshini soyledim bana istifani yaz duruma gore birkac maas para vereceklerini soylediler ve ben kabul etmedim hakkimi istedim tamam dediler biz sana donus yapariz dediler ve donmediler bende avukat araciliğiyla ihtarname yolladim bundan sonra ne yapmaliyim parami alabilirmiyim ..teşekkür ederim

  • Mansur bey merhaba,
   durumunuzu avukatla paylaşmış ve ihtar çekmişsniz ihtar durumuna göre dava açaçaksınız fakat burada iddialarınızı belgelerle veya şahitlerle ispatlamanız gerekecek bunu yapabilirseniz hakedişlerinizi mahkeme kararı ile alabilirsiniz

 36. Nevzat bey neden yorum yapmiyosunuz

 37. öncelikle teşekkür ediyorum size. bana ve işçi abilerimize ve ablalarımıza yol gösterdiğiniz için.benim sorum nevzat bey,ben 5,5 yıldır özel güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum mesailerin eksik olduğunu fark ettiğimde şikayette bulundum ve haklı bulundu bana 5,5 yıl aynı saat ve sistem çalışmama rağmen son 8 aylık bir ücret ödendi.ben kalan yıl ücretlerimi alabilirmiyim ya da nasıl bir yol izlemem gerekir çok teşekkür ediyorum.sözleşmemi fesh edebilirmiyim
  teşekkürler

  • Gökhan bey merhaba,
   mahkeme kararı fazla mesaiye hükmetmiş ise kalan sürenizi alabilirsiniz bunu yazılı olarak talep edin

 38. Nevzat Bey merhaba, Ben bir belediyenin spor kulübünde Belirsiz Süreli iş sözleşmesine göre 2009 yılından beri çalışmaktayım. 2014 yerel seçimlerinden sonra yönetim tamamen değişti ve işimdeki pozisyonum şu an için belirsiz.
  İş yerimden kıdem ve ihbar tazminatı almak kaydıyla çıkmak istiyorum. Normal şartlarda çıkışımı istediğimde Sanırım Tazminat ödememek için biz sizinle devam etmek istiyoruz dendi. Muhasebeye sorduğumda kimseye ödenmediğini istifa etmem gerektiği söylendi. Devam etsem yüksek konumda olan pozisyonum alt pozisyonlara çekilmeye çalışılıyor ve kabul etsem doğal olarak maaşımda düşecektir
  İşten anlamayanlar başımıza müdür amir yapılıyor. 3 haftadır hiç bir görev verilmeden 08.30 – 17.30 boş boş oturup gidiyorum ki 5 yıldır her işi yapan en aktif konumdaydım. Buna benzer Mobbing sayılabilecek çok sorunlar var. Kısacası huzur hiç yok ve çalışmak istemiyorum. 30 nisan 2013 tarihinden beri 2-3 ayda bir imzam olmamasına rağmen kurum içinde kendi isteği ile istifa gösterilerek aynı belediyenin farklı şirketlerine giriş çıkışımız yapılmış. Bildiğim kadarıyla el yazımla imzamın olması gerekiyor. Şu an 3 aydır da maaş almıyoruz.
  4857 nin 24. maddesine göre noterden ihtarname gönderdiğimde sözleşmemi fesih ederek Kıdem Tazminatımı alabiliyor muşum. İhbar tazminatı alınamıyor sanırım.
  Tazminatımı gerçekten alabilmem için en garanti çözüm nedir?
  Noterden ihtarname çektikten sonra büyük sorunlar olacaktır hiç huzur vermezler. İşe gitmek zorunda mıyım?
  Örneğin bugün itibariyle noterden göndersem ve ertesi günden itibaren tazminatımı alana kadar gitmesem, en az 20 gün hak edişi ödenmeyen işçi işi bırakabiliyor mu? Yoksa İşverenim beni işten hiçbir şey vermeden çıkarabilir mi?
  Teşekkürler…

  • Serkan bey merhaba,
   bahsettiğiniz gibi haberiniz olmadan şirketten şirkete geçişinizin yapılması, işteki statünüzün düşürülmesi haklı fesih sebebidir fakat size önerim muhatap işvereniniz belediye olduğu için haklı fesih yapacak iseniz bunu bir iş hukuku avukatına danışarak onun nezaretinde usülüne uygun yapın haklı fesikte kıdem ödenir ihbar ödenmez

 39. merhaba nevzat bey, tek taraflı fesihden sonra işyerinde zorunlu çalışma süresini öğrenebilirmiyim. teşekkür ederim

  • Serkan bey merhaba,
   iş kanununa göre haklı fesih yaptı iseniz çalışmanıza gerek yok fakat tek taraflı normal fesih ise ihbar öneliniz kadar çalışmanız gerekir

 40. mehmet ali aykanat

  özel güvenlik şirketinde 14 yıldır çalışmaktayım 2011-2012-2012 yılında haketmiş olduğum yıllık izinleri kullanamadım iş yerini mahkemeye verip iş akdimin feshini talep edip tazminat alabilirmiyim

  • Mehmet ali bey merhaba,
   T.C. Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 2001/17459 esas numaralı kararında;
   Hak kazandığı izni çalışmakta iken işverenden isteyen işçi kendisine böyle bir iznin kullandırılmayacağı açık ve kesin şekilde ifade edildiği takdirde iş Kanununda tanınmış olan haklarını kullanabilir. Örneğin işçi için bu durum sözleşmeyi haklı nedenle fesih yetkisi verir demektedir.
   Konuyu özetleyecek olursak
   1-İşçi yukarıda belirttiğim şekillerde yıllık ücretli izni hak etmeli
   2-Yıllık ücretli iznini kullanmak istediğine dair talepte bulunmalı
   3-İşvereninde yeni hak ediş tarihine kadar iznini kullandırmaması gerekir.
   Bu 3 durum oluşması halinde işçi yıllık izni kullandırılmadığı için iş kanununa göre haklı sebeple hizmet akdini fesih edebilir.

 41. Nevzat Bey Merhaba,

  4 yıldır çalışmakta olduğum özel bir şirkette son zamanlarda sıkıntılar yaşamaktayız. Ankara’da işe başlayıp proje gereği istanbula gelerek görevlendirildik. Bu görevlendirme sırasında bazı maaş düzenlemeleri ve ayrıca şirket aracıda tarafımıza verildi. Ancak geçen 2 .5 yıl sonrasında öncelikle şirket ilk kurulan ofis yerinden daha uzak bir yere taşındı ve bunun arkasında da araçları alma kararı alarak araçlarımızı topladı. Ancak şirkette hala araç sahibi olan bir çok insan bulunmakta olup neye göre ve nasıl yaptıklarını açıklayamayıp şirket kararı çok fazla araba vs diyerekten topladılar. Ev seçimimizi arabalı ulaşıma göre seçmiş olduğumuz için şu anda ciddi şekilde sıkıntı yaşamaktayım. Bunun yanı sıra bazı yönetimsel sıkıntılar ile beraber işlerimi yapamamaktayım. Şirketten ayrılmak istemekteyim ancak haklarımı ( kıdem tazminatı, izin, mesai ) alarak gitmek istiyorum. Bugune kadar bazı ödenmiş fazla mesailerimiz olsada ödenmemiş mesailerimizde bulunmaktadır. Haklarımı almak için nasıl bir yol izlemem gerekiyor. Araçların alınması haklı fesih sebebi olabilir mi ? yoksa fazla mesai nin ödenmemesi haklı fesih sebebi olacaktır ( bu durumda sağlıklı kayıtlar olmadığı için 2 adet şahit yeterli olacakmıdır ? )

  Cevabınız için şimdiden teşekkürler.
  Engin

 42. merhaba nevzat bey,önlisans mezunu olarak işe başadım. mezuniyetimi lisans olarak tamamladım. çalıştığım işyerinde ayrılırsam tazminat alabilirmiyim. saygılarla.

 43. merhaba, benim merak ettiğim şu bir iş yerinde 1 aydır çalışıyorum. bana 1 aysonra bir sözleşme getirdiler imzala diye içinde bayram günleri içnde çalışmayı kabul eder diye bir madde var .bize bunu imzalatıyorlar ancak öğrendiğim kadarı ile bayramda çalıştığımız zaman daha önceki zamanlarda da böyleymiş bir ekstra ücret ödemiyorlarmış .bu konu hakkında nasıl bir yol izlemeliyim.normalda bize bayramda çalıştığımızda fazla ücret vermeleri gerekmiyor mu

  • Merhaba,
   bayram ve resmi tatillerde çalışmalarda iş kanununun 47. maddesi gereği “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.” sözleşmede böyle bir madde olması buna engel değildir

 44. Iyi gunler bn spor salonunda 2 yildir calisiyorum ve 2 yldir hic zam almadm ve isim cok sitresli ve problemli oldugu icin pisikolojimi ciddi olarak bozup sinir kırizi gecirmeme neden oluyo nasil isi birakp tazminatımı alabilirim

  • Merhaba Büşra hanım,
   iş sözleşmenizde yıllık zam belirtilmişse o oranda artış yapmamak size sözleşmenizi fesih hakkı verir fakat sözleşmenizde zam belirtilmemişse bu durumda işverene insiyatifinde değerlendirilir. Başka çalışanlara zam yapılıp size yapılmaması gibi durumlar size fesih hakkı verebilir fakat durumunuzu açık yazmadığınız için yorum yapamıyorum sağlığınızın bozulması durumu iş kanununun 24. maddesindeki aşağıdaki hakkı size verir fakat bu durumu ispatlamanız gerekir
   I. Sağlık sebepleri:

   a) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa.

   b) İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa.işci iş sözleşmesini haklı fesih yapabilir

 45. Nevzat bey merhaba,
  Çalıştığım işyeri yazılı olarak 2012 Mayıs ayından itibaren prim vereceğini bildirdi. Ancak bu tarihe kadar herhangi ödeme yapmadılar. Konuyu Ik ve Gen. Müd.e hatırlattığımda ya inkar eiyorlar veya vereceklerini söyleyip konuyu kapatıyorlar. Bu durum haklı fesih sebebi midir? Bu şekilde ayrılırsam kıdem tazminatımı talep etme hakkım var mı? 2ci sorum: 2 sene önce maaşıma 25%lik zam yaptılar fakat geçen sene hiç yapmadılar. Sorduğumda müdürlere yapmadıklarını, sadece çalışanlara yaptıklarını ilettiler. Bu durum haklı fesih doğurur mu? Dava açarsam maaş artışı hangi yüzdeyi az alır: bana ilk yapılan zam oranı mı yoksa diğer çalışanlara yapılan zam oranı mı? Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

  • merhaba,
   1-yazılı bildirilen prim taahhüdü şarta bağlanmamış ise hak haline gelir hakkın ödenmemesi alacağı doğurur fakat sözleşmenin ve prim taahhüd yazısının ayrıntrılı incelenmesi gerekir
   2- Eğer sözleşme veya toplu iş sözleşmesi ile işveren zam yapma taahhüdünde bulunmadı ise, çalışanın ücretine zam yapmak zorunda değildir.
   Bu çerçevede eğer işyerinde işveren zam yapmama kararı aldı ise, bu durum çalışana iş sözleşmesini haklı nedenle fesih hakkı kazandırmamaktadır.
   Nitekim Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 2003/3506 Esas, 2003/16024 Karar, 03.10.2003 tarihli kararında bu husus belirtilmiştir

 46. Yıldız Kayataş

  nevzat bey merhaba bir şirkette 7 yıldır çalışıyorum sözleşmemize ek görev tanımı ve sorumlulukları diye bir yazı tebliğ edildi .şatış elemanı olarak çalışıyorum ve 25000 tl lik satış kotası koymuşlar bu kadar satacaksın diye .

  1-satamazsam işveren bu nedenden dolayı fesih yapabilir mi
  2-bana gönderilen bu görev ve sorumluluklarımın yazılı olduğu kağıda kendileri tarih olarak mart 2013 yazmışlar ama şimdi temmuz ayındayız bu durumun benim açımdan sıkıntısı olur mu ?
  3-birde bu şözleşme tarafıma yollanırken kargo ile yollanmış imzala gönder diye uygun mu .
  lütfen cevap yazar mısınız

  • Yıldız hanım merhaba,
   işveren çalışma şartlarını değiştirmeden işcisine yeni çalışma kriterleri koyabilir fakat bu kriterler teammüle yani akla uygun olmak zorunda işiniz gereği konulan kota sektör ,iş gereği yapılması mümkün olmayan bir durum getiriyorsa bunu kabul etmeyebilirsiniz tebligat size yazılı geldiği içinde cevabınızında akli gerekcelerle yazılı olarak reddedilmesi gerekir. Bu kısa açıklamadan sonra sorularınızın cevabıda şöyle;
   1-iş akdinde bunu kabul ederseniz evet işveren bunu gerekce gösterebilir
   2-yazının tari,hi değil tebliğ tarihi önemlidir size tebli,ği yine yazılı rededin veya kabul edin
   3-tebliğin şekli önemli değil imza karşılığı aldığınız için size tebliğ edilmiş yukarıda söylediğim gibi yapamayacağınız şartlar öne sürülmüşse yazılı reddedin ama mutlaka akla uygun bir gerekce beyan ederek reddedin.

 47. merhaba..ücret bordrosu aylık imzalatılıyorsa .bunu aylık değilde toplu şekilde2 veya 3 yıllık toplu imzalatılırsa kusur teşkil edermi mahkemede sorun çıkarırmı .

  • Merhaba,
   ücret bordrosunun imzalanma sebebi ücretin alındığının bordronun doğruluğunu teyittir siz yıllık bordroyu imzalatmanız itiraz veya şikayet olur ise sorun olur

 48. Merhaba, ben 400 odalı turistik bir tesiste çalışıyorum havuz oparotörü olarak, işim ile alakalı ufak hata yüzünden işten çıkarılma durumunda (işverenin haklı olduğunu varsayarak) 4 yıllık tazminat ve işsizlik ödeneği hakkı kazanırmıyım? Ve işten çıkarılma durumu yol haritası nasıl olmaldır? Saygılarımla iyi çalışmalar

  • merhaba ahmet bey, haklı sebeple işten çıkartılmadı iseniz işveren kıdem tazminatınızı vererek çıkarması gerekir haklı sebeple fesih halleri 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25,maddesinde tazminatsız fesih için geçerli olan koşulları açıklamaktadır.bu maddeyi incelemenizi öneririm bu şartlar sizde yoksa işten çıkarılsanız bile
   1-ihbar edilmelisiniz çalışmanıza göre ihbar öneli vardır
   2-kıdeminiz ve kullanmadığınız izin vs alacaklarınız ödenmelidir

 49. Merhabalar,
  5 yıldır çalıştığım kurumsal bir holdingin son 4,5 ayında holdinge bağlı bir şirketinde haklı sebeplerden dolayı 15 gün sonrasında tek taraflı iş sözleşmemi iptal edeceğimi ve işten ayrılacağımı mail yoluyla bildirdim.15 gün beklememe mi,hemen ayrılabileceğim sözlü olarak bildirildi ve kendi rızamla,tüm haklarımı aldığıma dair el yazımla yazmamı söylediler.Bu durumda bende ediklerini yapmadım ve şuan için askıda kaldı.Ben holdingden değil,şuan bağlı olduğu şirketinden ayrılıyorum.Diğer 4,5 yıllık tazminatlarım yanar mı?Ayrıca beni hemen göndermek istediklerinde 2 haftalık ihbar tazminatımı ve izin hakedişlerimi alabilirmiyim.Şimdiden ilgi ve alakanız için teşekkür ederim.

  • Derkan bey merhaba, Holdingden şirkete gecirilirken tüm hak ve alacaklarınız şimdi çalıştığınız şirkete aktarıldı ise özlük hjaklarınız buraya geçmiştir. Burdan ayrılırsanız haklarınızda burada değerlendirilir kendi istifanız halinde tazminat alamazsınız ihbar öneliniz kadar işveren çalışmanızı istemiyorsa o zaman ihbar öneliniz,kullanılmamış izin vs haklarınızı ödemelidir.

 50. Merhaba. Bir kamu kuruluşunda işçi statüsünde uzman yardımcısı olarak çalışmaktayım. Son atamalarda memur olarak atandım. Süreçle ilgili hiçbir yerde bir bilgi bulamadım. İşyerimden istifa edeceğim memurluğa geçebilmek için. Kazandığım memuriyetim için şimdiki kurumundan ne zaman ayrılabilirim ve memur olarak atandığım kurumum buradaki işleyişin sonuçlanmasını bekleyecek mi? mevzuat adına hiçbir şey bulamadım. ilgilnize teşekkür ederim.

  • Mustafa bey merhaba,
   işçi statüsünde çalıştığınız kurumla memur olarak atandığınız kurum aynı mı ayrı kurumlar mı yazmamışsınız aynı kurum ise protokol ile geçiş olacaktır fakat farklı kurumlar ise ayrı ayrı sorumluluklar var işci olarak sgk ya memurlukta emekli sandığına tabi olacaksınız
   işci olarak çalıştığınız kurumda ihbar öneliniz kadar çalışmanız gerekecektir veya kurumla anlaşarak hemen işinizi sonlandırabilirsiniz yeni atandığını kurumda iş başı ile ilgili sizi bilgilendirecektir diye düşünüyorum bilgilendirme olmazsa ilgili kurumdan sorun

 51. marhaba size bir sorun olacaktı iki buçuk yıl çalıştığım DOMİNO’S PİZZA Şubesinde müdürüm’den dükkana gelen misafirim önünde bana bağırdı ağır hakaretler etti ve ağır hakaretler sonucu aramızda çıkan kavga nede niyle dükkan kovdu bende itaraz etmeden çıktım gittim. Bu durumda beni patron değil müdürüm kovmuş oluyor araştırmalarım sonucunda işçi sözleşme feshi hakklarında bütün maddelerin başı iş veren adında başlıyor, yani (örnek) hakkareti iş veren yapması yönünde feshi hakkı doğacağını söylüyor,ama müdürde iş veren vekili olduğu içim benim tazminat alma hakkım varmı?(not) yukarda bahsettiklerim patronumla değil müdürle aramda yaşanan olaydır ve kovanda müdürdür.

  • Bayram bey merhaba,
   Müdürünüz işveren vekili ise(yetki verilmiş veya işci işe alan,işci çıkaran) işten çıkarılmanız işverence yapılmış demektir.İşveren vekili değilse sadece yönetici ise bu durumda işe gitmemekle siz işi terk etmiş duruma düşebilirsiniz.Müdür işveren vekili ise bu durumda haklarınızı talep edebilirsiniz.

 52. Merhaba Nevzat Bey,

  Özel sektörde bir şirkette 1 yıl 2 aydır çalışmaktayım. Yaklaşık 1 hafta önce direktörüme emaille istifamı bildirdim fakat insan kaynakları istifamın kabulu için direktörümün istifamı onayladığını insan kaynaklarına bildirmesi gerektiğini ilettiler ve ihbar süremin ancak böyle başlayabileceğini söylediler. İş kanununda bununla ilgili bir madde bulamadım. Doğruluk payı var mıdır? Ayrıca günlük iki saat iş arama sürelerimi birleştirdiğim takdirde bana ödemesini yapmayacaklarını ilettiler. Bu konuda da yardımlarınızı rica ediyorum.

  Saygılarımla,

  • Merhaba,
   Yargıtay bir kararında (2006/32649sayılı karar) “İşçi tarafından rıza ile imzalanmış fakat işleme konmayıp işçi çalışmaya devam etmişse işçinin önceden imzaladığı istifa dilekçesi geçersizdir ve bu belgeye göre hüküm kurulmaz” demiştir.Buna göre işverenin işcinin istifasını kabülü gerekir fakat işci tek taraflı haklı sebeple veya rızaen iş akdini fesih edebilir bu durumda fesih bildirimini noterden yapmak en doğrusudur. Fesih bildiriminden sonra işverenin işciye iş arama izni vermesi yasal zorunluluktur 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 27’nci maddesine göre, bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur.

   • merhaba 2014 10 ayında basladıgım iş yeri benı işe aldıgı zaman yenı acılmış bır sırkettı ben o ara dıger ayrıldıgım sırketten işsızlık maası alıyordum bana suan sıgorta yapamayacagını yenı actıgı için bırkac ay sorna sıgorta yapacagını söyledıler o dönem 1400 tl maas alıyorum ama asgarı ucret gözukuyordu maası elden alıyorduk 2015 2 ay sıgorta baslattı 2015 8 ayınada maas 1750 tl oldu ama genede asgarı ucret gösterıyor bankaya o sekılde yatıyor dıger ucreti elden alıyorum bu durum benı uzun zamandır rahatsı eıyor ve harhangıbır sey yapamayacagını söyluyorlar ben kıdem tazmınatımı alarak sıgortaya eksık yatan ucretlerın tamamlanmasını nasıl saglaya bılırım nasıl ılerlemelıyım vazla mesaı tatıl gunlerı calısma ucretı bunlarıda nasıl yapmalıyım tesekurler

 53. Sigortalı olarak çalışmakta olan kişi bankadan kredi çekse bu durumda işveren çalışanı işten çıkarma gibi durum oluşur mu? Çalışan kişi çalıştığı yere güvenerek kredi çekiyor sonuçta. Bu gibi konularda ne gibi durumlar olurşur. İşten çıkar mı? İşten çıkarılmak istense bile kredi borcundan dolayı işten atalamaz mı? Teşekkürler.

  • Ferat bey merhaba,
   çalışanın kredi çekmesi işverenin iş akdine fesih hakkı vermediği gibi çalışan kredi çekti diye işten çıkarılamaz diyede bir kural yok işveren haklı sebep göstererek çalışanı işten çıkartabilir

 54. Merhaba . Bende özel bir şirkette 1 yıldır çalışmaktayım yıllık izin hakkımı istedim fakat 15 gün tam olarak vermeyeceklerini söylediler bende nişanım olduğundan dolayı 1 haftalık iznimi kullandım ve bugünde internet üzerinden bir araştırma yapmak istedim ve sitenizde konu ile ilgili yasal haklarımı inceledim. Peki tek taraflı fesihte bulunsam haklı duruma düşermiyim çunki kendim belirlemedim izin süremi iş yerim belirledi..

  • Merhaba Seda hanım ,
   İş Kanunu’na göre yıllık izin en fazla 3’e bölünebilir ve 3 parçadan birisinin 10 günden az olmaması gerekir. Bu konu ile ilgili sitemde aşağıdaki linkten ilgili makaleyi okuyabilirsiniz
   https://www.nevzaterdag.com/izin-kullandirmayan-isverene-iscinin-hakli-fesih-hakki/

   İş Kanununun 24. maddesi, işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle fesih edebileceği gerekçeleri göstermiştir. Çalışanın yıllık ücretli iznini hak ediş tarihinden itibaren, yeni hak ediş tarihine kadar kullandırmayan işverenin bu davranışı, Ahlak ve İyi niyet kurallarına uymayan davranışlar kapsamına girmektedir. Yargıtayın vermiş olduğu kararlarda bu doğrultudadır.Yıllık ücretli iznin kullandırmamasının haklı fesih sebebi oluşturabilmesi için çok uzun süre hiç izin kullandırmama ya da talep edildiği halde gerekçesiz olarak izin kullandırılmaması gereklidir.

 55. mustafa kocakurt

  Merhaba temizlik firması olarak faliyet göstermekteyim
  1-07-2015 tarihinde toki site yönetimi ile sözleşme imzaladık sözleşme maddelerinde tazminatları yüklenici firma öder maddesi var 7 personel çalışmakta 30-06-2016 tarihinde karşılıklı olarak sözleşmeyi fesih etme kararı aldık bu durumda taşaran firma olarak ben işçilerin tazminatı ile ilğili sorumlumuyum yoksa gerçek iş sahibi olarak toki yönetimimi sorumludur yardımcı olursanız sevinirim

  • Mustafa bey merhaba,
   sözleşmenizde tazminatları yüklenici olarak ödemeyi kabul etti iseniz sözleşme biriminde hakedilen tazminatların ödemesinden yüklenici olarak mesulsünüz

 56. Merhaba Nevzat Bey;
  Çalıştığım işyerinden 23 numaralı maddeyle ayrılıyorum.İşsizlik maaşı alabilmek için ne yapmam gerekiyor.Gerekli primlerim mevcut..

  • Merhaba Samet bey,
   MADDE 23

   Süresi belirli olan veya olmayan sürekli iş sözleşmesi ile bir işverenin işine girmiş olan işçi, sözleşme süresinin bitmesinden önce yahut bildirim süresine uymaksızın işini bırakıp başka bir işverenin işine girerse sözleşmenin bu suretle feshinden ötürü, işçinin sorumluluğu yanında, ayrıca yeni işveren de aşağıdaki hallerde birlikte sorumludur:

   a) İşçinin bu davranışına, yeni işe girdiği işveren sebep olmuşsa.

   b) Yeni işveren, işçinin bu davranışını bilerek onu işe almışsa.

   c) Yeni işveren işçinin bu davranışını öğrendikten sonra dahi onu çalıştırmaya devam ederse. demekte sanırım siz sözleşmeli çalışırken sözleşme süresi dolumunda ayrıldınız
   bu konuda sitemde bir kaç makale var sanırım size faydalı olacaktır
   https://www.nevzaterdag.com/issizlik-maasi-alabilirmiyim/
   https://www.nevzaterdag.com/issizlik-sigortasi-hakkinda-bilinmesi-gereken-tum-hususlar/

 57. Merhaba Nevzat Bey

  Öncelikle herkesin sorularına tek tek yanıt verdiğiniz için teşekkürler.

  Fazla çalışma saatlerinin ödenmesi ile ilgili sorum olacak.örneğin 5 saatlik bir fazla çalışmam mevcut bu çalışma süresi para yerine izin olarak kullandırıldığında 7,5 saat olarak geri ödenmesi mi gerekiyor.ödenmemesi gibi bir durumda (yaklaşık 5 yıldır çalıştığım firmada hiç bir şekilde fazla çalışma saatlerim bu şekilde ödenmedi)haklı fesih sebebimidir kıdem tazminatımı alabilirmiyim.alabileceksem haksız duruma düşürülmemek için ne yapmam gerekli yol gösterebilirmisiniz.

  • Merhaba Sibel hanım,
   öncelikle güzel sözleriniz için teşekkür ederim yıllardır”Bilgi paylaşıldıkca değerlenir” bakışıyla bildiklerimi paylaşıyorum umarım faydalı oluyordur fayda görenlerin dualarıda benim en büyük kazancım.
   Sorunuza gelecek olursam yorum yapmadan kanun maddeleri ile açıklayayım
   Fazla çalışma ücreti
   MADDE 41. –
   Ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırkbeş saati aşan çalışmalardır. 63 üncü madde hükmüne göre denkleştirme esasının uygulandığı hallerde, işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık iş süresini aşmamak koşulu ile, bazı haftalarda toplam kırkbeş saati aşsa dahi bu çalışmalar fazla çalışma sayılmaz.

   Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir.

   Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle kırkbeş saatin altında belirlendiği durumlarda yukarıda belirtilen esaslar dahilinde uygulanan ortalama haftalık çalışma süresini aşan ve kırkbeş saate kadar yapılan çalışmalar fazla sürelerle çalışmalardır. Fazla sürelerle çalışmalarda, her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yirmibeş yükseltilmesiyle ödenir.

   Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi isterse, bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında bir saat onbeş dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir.
   İşçi hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında, çalışma süreleri içinde ve ücretinde bir kesinti olmadan kullanır.

   63 üncü maddenin son fıkrasında yazılı sağlık nedenlerine dayanan kısa veya sınırlı süreli işlerde ve 69 uncu maddede belirtilen gece çalışmasında fazla çalışma yapılamaz.

   Fazla saatlerle çalışmak için işçinin onayının alınması gerekir.

   Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda ikiyüzyetmiş saatten fazla olamaz.

   Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışmaların ne şekilde uygulanacağı çıkarılacak yönetmelikte gösterilir.

 58. Merhaba Nevzat Bey
  Bugun is yerinde haberim olmadan gizli bi sekilde telefon ile kamera kaydim alindi. Sonra yanima yaklasarak kac dk dir seni cekiyorum elimde telefon oldugu icin telefonda ne yapiyorsun diye sordu. Ozel guvenlik olarak calistigim yerde bi ust amir ve mudurum degil yonetimden bir sahis bu ve daha sonra is haddimin feshi konusunda tehtid edildim. Bu durum beni cok rahatsiz etti ne yapabilirim.

  • merhaba Serkan bey,
   iş sözleşmenizde mesai saatlerinde göreviniz tanımlanmış ise buna riayet etmemeniz işverene bazı haklar verir ama normalde bu durumlarda savunma alınır ve ihtar verilir. Bu yapılmadan iş akdinizin feshi söz konusu olursa bu hususun iş mahkemelerinde birçok vakada işe iade şeklinde sonuçları olduğunu bilin

 59. merhaba nevzat bey 10.06.2016 – 10.07.2016 tarihleri arasında gece güvenlik görevlisi olarak çalıştım. haziran ayında 18, 27, 29, temmuzda 1, 3, 6, 8 tarihlerinde işe gitmedim. 6 gün 12 saat şeklinde çalışıyorduk, 1 gün izin vardı. 27sinde izinli olduğum yazılı, fakat diğer tarihlerde uyanamadığımı söyleyerek işe gitmedim. şirketin düzenli izin günü yoktu. maaşın 11-12 temmuz gibi yatacağı söylendi fakat yatmadı. bende bu tarihten sonra gitmedim, şirkete işi bırakıyorum diye haber vermedim. onlarda aramadılar. şimdi 20 günlük yasal süreleri doldu fakat ödeme yok hâlâ. kendilerini arayıp yatırmalarını yoksa şikayet edeceğimi söyledim. onlarda git et bizde avukatamızla görüşüp seni edeceğiz dediler. bu konuda ne yapabilirim, maaşımı alabilirmiyim, beni şikayet ederlerse maddi kaybım olurmu. sadece ben değil aynı şekilde birçok arkadaşım böyle. bu konuda yardım ederseniz minnettar kalırım. maddi gücüm yok çünkü avukat ve mahkeme için.

  • merhaba mehmet bey,
   izinsiz ard arda 3 gün işe gitmemek işverene sizi işten çıkarma hakkı verir işten cıkışınız yapıldımı onu kontrol edin ayrıca mesuliyetlerinizi ihmal işverene zarar verdi ise işveren bu hususu adli olarak takip edip size rucu edebilir.

   • Merhaba benimde bir sorum olucaktı ben bir taşıma firmasinda calisiyorum sabah 8 aksam 8 calisiyorum , doğum yaptim ve süt iznimi işverenim kullanmam konusunda aşiri sorun cikariyor evim is yerime 55 dakika uzaklikta , gelişte çok zor olucak nede akşam erken cikmama izin veriyor. Ayrica maaşimi resmi evraklarda 1.300 tl gosteriyor ben elden 700 tl aliyorum ve aldiğim kadar brutum yatiyor. Mesailerim ve diğer hiçbir hakkimi da vermedi. Dava acabilirmiyim , 18 aydir ayni firmada çalisiyorum ve işverenim çok zor durumda birakiyor beni.

    • Merhaba,
     düşük maaş ile ilgili aşağıdaki makalemi okuyabilirsiniz
     https://www.nevzaterdag.com/dusuk-gosterilen-maas-sebebi-ile-is-akdinin-feshi/
     süt izni ile alakalı
     4857/74 Maddesi ile;

     Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin
     hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.

     Kısaca açıklama yapar isek;

     Ø 1 yaşına gelinceye kadar,
     Ø Günde toplam 1,5 saat süt izin verilir,
     Ø Bu süreyi işçi belirler,
     Ø İsterse 1,5 saati bölerek kullanır,
     Ø Bu 1,5 saatlik süre çalışma süresine dahil edilir.
     Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 2007/4893-13796 sayı ve 01.05.2007 tarihli kararında “Bununla birlikte süt izni verilmemesi durumunda işçiye ilave bir ücret ödeneceğine dair bir kurala yer verilmemiştir. Böyle olunca süt izni süresinin fazla çalışma süresi olarak değerlendirilerek sonuca gidilmesi doğru olmaz. Zira davacı işçinin haftalık 45 saati aşan fazla çalışmaları hesaplanmış ve hüküm altına alınmıştır. Süt izni ücreti isteğinin reddi gerekirken yazılı şekilde talebin kabulü hatalı olmuştur” sonucuna varmıştır. Dolayısıyla kullandırılmayan süt izninin daha sonra fazla mesai ücreti olarak talebi söz konusu olamayacaktır.

     Kanunun emredici olan bu hükmüne aykırı davranmanın işçi lehine açık ve mutlak bir müeyyidesi olmalıdır. Aksi takdirde hükmün hiçbir anlamı kalmamaktadır. Bu hakkı kullandırmayan işveren aleyhine işçi iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir.

 60. Merhaba
  İşverenimiz çalışlanların kendi aralarındaki yazışmaları bir şekilde okumuş. ve işverene ağza alınmayacak küfürler ve işi yavaşlatma işi yapmama gibi ihanete varan yazışmalarına şahit oluyor. bu durum tazminatsız fesih olarak kabul edilir mi? İşçi dava açarsa eğer bu yazışmaları delil olarak sunabilir miyiz?
  Teşekkür ederim

  • Merhaba Fatih bey,
   işci kendi adına açılmış işverenin tescilli domain mailinden bu yazışmaları yapıyorsa işverenin bunu tespiti halinde bu yazışmalar haklı fesih için delil niteliği taşır

 61. İyi günler ben 8 yıldır devlet hastanesinde bilgi işlem görevinde sirket elameni olarak çalışmaktayım 2 yildir evliyim benim çalıştığım yer merzifon devlet hast eşim erzincanda uzman cavus olarak görev yapmakta ben simi 6 aylik ücretsiz izin aldım 3 aylık bebegim var ona bakmak için 6 ay dokunma işi biraksam tazminatı mi alabilirmiyim

  • Merhaba Elif hanım,
   1475 Sayılı İş Kanunu’nun 14. Maddesi, kıdem tazminatına hak kazanma koşullarını belirtmiştir. Kanun, evlilik nedeniyle iş akdini 1 yıl içerisinde feshetme imkânını yalnızca kadın eşe vermektedir. 14. Madde hükmüne göre “…kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile iş akdini sona erdirmesi… hallerinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren iş sözleşmesinin devamı süresince hergeçentam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için aynı oran üzerinden ödeme yapılır”. Kadın işçinin evlendiği tarihten itibaren 1 yıl içinde iş sözleşmesini feshetmesi ve kıdem tazminatını işverenden talep etmesi gerekir. Aksi halde bu haktan yararlanamaz
   Bunun dışında özel firmada(Taşeronda) çalıştığınız için eş durumunu gerekce gösteremezsiniz fakat işveren rızaen tazminatınızı öderse buna engel yok

 62. merhaba nevzat bey 16.01.2015 tarihinden beri güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum 2015 yılı boyunca bayram ve resmi tatillerde mesai yada yerine izin almadan çalıştık sadece 2015 de ramazan bayramında bayram izni 1 gün kurban bayramı izni 2 gün kullandırdılar. çalıştığımız günlerin de mesai lerini vermediler. 2016 yılında isteye isteye bayram ve resmi tatillerde karşılığında izin izin olarak kullanmaya başladık günlük 8 saat çalışıyorum ve yemek paydosu muz da yok malesef kullandırmıyorlar görev esnasında kendimiz aç kalmamak için araya sıkıştırarak yemeğimizi yemeye çalışıyoruz, ayriyeten aşırı bir psikolojik baskı var mesela susadık ve su içmek için mutfağa gidiyoruz 1 yada 2 dakika içinde sitenin müdürüde kameralardan izleyip neredesin siz işinizi yapmıyorsunuz hiç çalışmıyorsunuz gibi bağıra çağıra fırça atıp yöneticilere şikayet ediyor bizi kötülüyor bunun gibi onlarca üstümüze gelme baskı yapma şekilleri 2017 ocak 16 sında 2 yılım doluyor bu işyerinde bende sabretmeye çalışıyorum siz ne önerirsiniz yapılacak en mantıklı şey nedir sizce tşkler.

  • Merhaba ,
   Yaşadıklarınız sıkıntılı şeyler.
   size önerim öncelikle yeni bir iş bulun bu arada bu yaşadıklarınızı belgelendirin iş bulduktan sonra bu belgelendirdiğiniz hususlarla haklı fesih yapıp dava konusu yapın

 63. 14 aydır iş yerinde çalışıyorum aile birlesimi vizem çıktığında yurtdışına gideceğim için mecburi olarak işi bırakmak zorundayım bu durum haklı fesih durumu dogururmu tazminatimi alabilirmiyim

 64. Merhaba ben is değişikliği nedeniyle isimi bırakmak istiyorum 3600 günden faydalanıp kıdem tazminatımı almak icin napmam gerekir

  • Merhaba Engin bey,
   08.09.1999 tarihinden önce çalışmaya başlayanlar için aylığa hak kazanma koşullarından yaş dışında en az 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim ödeme gün sayısı koşullarını, 08.09.1999 tarihinden sonra çalışmaya başlayanlar için ise4447 sayılı yasanın 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin [(a) (Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması ve en az 7000 gün)] ve [(b) (Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması, 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 4.500 gün,)] alt bentlerinde öngörülen yaş koşulu dışında kalan sigortalılık süresi ile prim ödeme gün sayısı koşullarını en erken yerine getirdikleri tarihte, kıdem tazminatına ilişkin yazının verilmesi uygun görülmüştür.

 65. S.Aleyküm Nevzat Bey.

  2012 Mart ayından bu yana özel bir şirkette satış pazarlama bölümünde çalışıyorum.Gün içerisinde ortalama 40-50 görüşmemiz oluyor.Sürekli konuşmaktan dolayı kronikleşen franjitim oluştu.Bu güne kadar raporlu şekilde 3 er 5 er günlük toplam 2 ay kadar sağlık raporlu izin kullanmak zorunda kaldım.Raporlarımın %75 i Aile doktorumdan ama Farlık hastane ve Doktorlardan alınmış raporlarım da var.Çalıştığım şubenin en fazla satış yapan çalışanıyım.Satış başarılarım nedeniyle ödülde aldım.Son iki yıldır aralıklarla Sağlık nedenlerinden dolayı başka bir birimde görevlendirilmek istediğimi, fazla arama yapamayınca Satışlarımın ilerde düşeceğini Şube müdürüme , bölge müdürüme ve Türkiye satış Müdürüme SÖZLÜ olarak bildirdim.Bakacağız demelerine rağmen 2 yıldır gelişme yok.Hafta da 1 gün hafta için izin kullanıyoruz.

  1- Birim değişikli için Normal bir Devlet Hastanesi Doktorundan rapor almam yeterli mi?
  2- Şirket birim değişikliği yapıp beni İstanbul Gaziosmanpaşa dan başka bi şubeye verirlerse itiraz edebilirmiyim?
  3-Şirketim bir değişiklik yapmazsa tek taraflı Fesih yapabilirmiyim?
  4-Hafta sonu çalışmalarımıza mesai ödenmiyor Tazminatta bunun üzeinden de talepte bulunabilirmiyim?

  Uzun oldu.Hakkınızı helal edin.Şimdiden Çok teşekkür ederim.

  • Aleyküm selam Murat bey,
   sorularınızın cevabı şöyle
   1- İş değişikliği için heyet raporu almanız gerekir rahatsızlığınızın işten kaynaklandığını ispatlamak için
   2-şirketin şubeleri resmi ise iş değişikliği yapabilir bu durumda iş sözleşmenizi incelemek gerekir bu madde varmı
   3-heyet raporu alıp yazılı olarak iş değişikliğini talep ederseniz yapılmaması halinde bu haklı fesih sebebi olabilir
   4-hafta sonu izni hafta içinde kullandırıldığı için mesai söz konusu olmadığından bundan dolayı bir hak idda edemezsiniz

 66. Nevzat Bey merhaba,

  Özel bir üniverstede öğretim görevlisi ve senelik kadrosuz sözleşmeyi geçen ay yenileyerek imzalamış durumda olan şahıs, en kısa sürede istifa ederek başka bir üniverstede kadrolu göreve başlamak istiyor. Bu durumda ihbar süresi nedir? Kendisi 3 senedir aynı üniverstede öğretim görevlisi ancak sözleşmeleri hep senelikti. Saygılarımla

  • Ramazan bey merhaba,
   belirli süreli iş sözleşmeleri peş peşe yenilendiğinde belirsiz süreli iş sözleşmesine döner yani 3 yıldır sigortalı iseniz sözleşmenizi fesih edecekseniz ihbar öneliniz İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra, olacaktır.
   Fakat burada bir uyarıda bulunmak isterim sözleşmenizde cezai şart var ise onada dikkat edin

 67. mrb nevzat bey herkezle tek tek ilgilenip cvp yazmışsınız teşekkür ederiz.
  benim bir sorum olcaktı ben belediyede taşeron olarak çalışıyorum bizleri mesai içinde veya dışında toplantılara açılışlara maçlara götürüyorlar iş tehdidiyle veya görev yeri değişmeyle.bunları haklı sebep göstererek istifamı versem iki şahitle ispatlansa tazminatımı almam mümkünmü.

  • Mehmet bey merhaba,
   iş kanunumuzda işci için haklı fesih halleri belirtilmiş işiniz dışında işlere götürülmeniz bana göre 4857/24IIA Bendine girer fakat önerim durumnuzu bir iş hukuku avukatı ile paylaşıp istifa edeceksenizde onun nezaretinde usulüne uygun iş akdinizi fesih edin

 68. Nevzat bey merhabalar şimdiden benim ve arkadaşlarımın sorularına verdiginiz cevaplar için teşekkuru borç bilirim
  10 yıldan beri elektrik dagitim şirketinde bir fiil elektrik teknisyeni olarak çalıştım.Bir kaç gün önce il müdürümüz beni acilen yanına çagırarak yönetim kurulunun almış oldugu kararla iş akdimin tek taraflı fesh edildini söyledi ve bu evragı imza karşılıgında tarafıma tebliğ etti
  NOT: bana verilen evrakta hiç bir 4857 iş kanunu maddesi veye başka gerekçe yazılmaksızin …..tarihi itibariyle iş akdiniz fesh edildinizi tarafını bildiririz yazılıydı
  Bu olauda işverenin hiç bir maddeye dayanmaksızın kişiyi isten çıkarabilirmi ? Müdürüme şok oldugumu bir kabahatim veya suçumun mu oldugunu sordum kendisini böyle bir olay olmadığını kararı kendinin vermedıni üzüldunu bir suçumun olması halinde ihtar veya savunmamı isteyecegini ve işkanun ilgili maddesine göre işime son verirdimdedi
  Bundan sonra ne gibi yol izlemem gerekir işe iade davası açsam kazanırmiıyım? Söylenenleregöre daha önceden işe dönüş davası acıp davayı kazananları işe almamışlar bu nasıl olur kıdem-izin-ihbarımı alabilirmiyi teşekkurler

  • Mustafa bey merhaba,
   iş kanunu işciyede işverenede iş akdini fesih hakkı vermiş fakat bu feshin bir sebebe dayandırılması kuralınıda koymuş sizin bahsettiğinize göre sebebi belli olmadan bir fesihden bahsediliyor.
   Bu fesihle kıdem ve ihbar tazminatınız ve diğer hakedişleriniz ödenecekmi yazmamışsınız bu hakedişleriniz ödenirse işe iade davası açabilirsiniz kazanırsanız işveren çalıştırmasa bile İş Kanunun 21. Maddesi hükmüne göre göre hakkında işe iade kararı verilen işçinin başvurusu üzerine bir aylık süre içinde onu işe başlatmayan işyerinin işçiye ödemek zorunda olduğu en az dört, en çok sekiz aylık tutarındaki tazminata denir. Ancak işverenin işe iadesi için işçinin kendisine yazılı müracaatta bulunduğu tarihten itibaren 1 aylık süreyi geçirdikten sonra işçiyi işe alması durumunda bu tazminat işçiye ödenmelidir.

 69. Merhaba nevzat bey Ben bir gıda fabrikasında ileri işlem bölümünde 8 yildir kırmızı et üzerine calisordum fakat 2 haftadır beyaz et bölümüne verdiler bölümümu değiştirdiler ve bir kağıt imzalattılar ben burdan nasıl tazminatımı alırım psikolojim bozuldu is yerinde

 70. Merhaba Nevzat Bey,

  Bir problemim hakkında size danışma gereği duydum.

  Eşim bir avm de özel bir şirkette satış personeli olarak 6,5 yıldır çalışmaktadır. Bulunduğumuz bölgeye 2. bir avm açılmıştır. Bu avm ye eşimin çalıştığı sirket yeni bir şube açmıştır ve eşimi buraya nakletmişlerdir.

  Eşim 11.00 – 19.00 / 13.00 – 21.00 / 15.00 – 23.00 gibi her gün değişen vardiyalarda işçi statüsünde çalışmaktadır.

  Nakledildiği yeni iş yerinde 21.00 dan sonra toplu taşıma araçları hizmet vermemektedir. Bunu şirket yetkilisi olan bölge müdürüne ilettiğimizde, burada işe devam etmemiz gerektiğini, ulaşımı ise bir şekilde halletmemiz gerektiğini belirtmiş, çünkü imzaladığımız sözleşmeye göre şirket bizi istediği yere nakletme hakkı bulunmaktaymış, ifadelerini kullandı. A ilçesinde çalışan eşim toplu taşıma aracı olmadan saat 23.00 te b ilçesindeki evimize gelememektedir. Bununla ilgili ne yapabiliriz?

  Şimdiden teşekkürlerimi sunar, iyi çalışmalar dilerim.

  • Merhaba Selçuk bey,
   işçi ile yapılan iş sözleşmesinde işverenin, nakil yetkisi hakkındaki sözleşme şartları geçerlidir. Bu durum işverenin yönetim hakkından kaynaklanmaktadır. Ancak unutulmaması gereken bir durum da işverenin sınırsız yetkisi söz konusu değildir. işveren, nakil yetkisini dürüstlük kuralına uygun olarak kullanması gerekir. Yargıtay’ın kökleşmiş kararlarında “İşverenin nakil yetkisi sözleşmeden kaynaklanmakta ise de, bu nakil yetkisinin kötüye kullanıp kullanılmadığının keyfilik ve nesnellik açısından denetime tabi tutulması gerektiğini” üzerine basa basa vurgulamıştır.
   İşveren, “görülen lüzum üzerine” işçinin işyerini değiştiremez. İşveren, işçiye objektif olan işyeri değiştirme nedenini açıklaması gerekir. İşveren, işçiye “ben seni keyfiyetten” işyerini değiştiriyorum veya “sözleşmende işyeri değişikliği yetkim var istediğim gibi belirlerim” şeklindeki açıklamalarında işçi, her zaman haklıdır. Eşinizin yapması gereken işyeri değişikliğini sözlü veya yazılı tebliğ tarihinde, nakil yerini kabul etmediğini 6 iş günü içinde noter ihtarı ile işverene mutlaka bildirmeli idi. bu ihtarda işverenin nakil yetkisinin anlaşamama nedeniyle yıldırma amaçlı olduğunu, işverenin keyfi karar aldığını, amacının istifaya zorlamak olduğunu belirtip yeni işyerinde işe başlamayarak konuyu hemen iş mahkemesine taşıması gerekirdi bunu yapmayarak işe başlayarak bu hakkını kaybetmiş. Bu aşamadan sonra işveren ile anlaşmanızı öneririm

 71. Merhaba,
  Ben işten ayrilmak istedigimi mail yolu ile yoneticilerime ilettim. Psikiyatrik sağlık sorumlarim nedeniyle böyle bir karar almıştım. Yazılı istifa vermem istendi. Ancak şu anda toparlanıp işime devam edebilecegime karar verdim. Istifa vermek zorunda miyim ya da yazılı ayrilma isteğim tazminatsiz çıkış nedeni olur mu?
  Şimdiden tesekkurler….

  • Hale hanım merhaba,
   adınıza kayıtlı veya şirket mailinden istifa beyanında bulundu iseniz bu işverence kullanılabilir işleme alınıp alınmaması işveren insiyatifinde olacaktır
   Fakat İstifanızdan pişman olmuşsanız ve henüz işleme konulmamışsa, bir noter vasıtasıyla istifa dilekçenizin geçersiz olduğunu bildiren bir ihtarnameyi çalıştığınız kuruma gönderebilirsiniz.İstifanız işleme alınır ise kıdem hakkınızı kaybedersiniz

 72. Merhaba
  1 yildir bir sirkette calismaktayim cikacagimi 1 ay onceden bildirdim 1 aylik ihbar suresindede calistim ihbar tazminati alir miyim yoksa calistigim sure ihbar tazminati mi

 73. selam Nevzat bey benim de sorunum yanında çalıştığım işverenimin aynı ilçe içerisinde ki iki organize sanayiisinde iki fabrikası var.Amirler işçiye kızıp sinirlendikleri zaman veya fazla mesaiye kalmak istemediğimiz hallerde ceza niteliğinde işçiyi diğer fabrikaya göndermek istiyorlar.İki fabrikada makine (farklı işlevleri olan makine) üretimi yapıyor.Beni diğer fabrikaya göndermek isterlerse ve kabul etmezsem iş akdini fesih hakkım doğar mı?Bir diğer konu da işyerinde çalışma saatlerimiz hafta içi sabah 08:30 akşam 17:30 cumartesi günü de 08:30 13:00 arası.Ama bizden genellikle mesaiye kalmamızı istiyorlar biraz da zora koşuyorlar ve günlük akşam 22:00 a kadar (günlük 4.5 saat) mesai yapmamızı istiyorlar.İş metal üzerine olduğu için ağır ve yorucu ve ben fazla mesaiye kalmak istemiyorum, yılbaşından beri 350 saat üzerinde fazla mesaim var ve kanun gereği de yıllık 270 saat üzerinde hiç bir şekilde fazla mesai yaptırılamaz maddesindeki saati de fazlasıyla geçmiş bulunuyorum bu konularda ısrar etmeleri halinde ne yapmam gerekiyor ilginiz ve verdiğiniz cevaplar için şimdiden teşekkür ederim

  • Merhaba Gültekin bey,
   işiniz anladığım kadarı ile kurumsallaşmamış bir firmada ki formenler kıraldan çok kıralcı olmuş.
   Durumunuzu bilmiyorum formenler dışında müdürlere ,patrona ulaşma şansınız var ise durumunuzu yöneticilere mutlaka anlatın.
   Bunu yapamıyorsanız ve bu durum gercekten sizi rahatsız ediyorsa o zaman durumu ve iyileştirme talebini bir ihtarname ile (Noterden)bildirin
   ama işveren veya temsilcilerinden tepki gelebileceği işinize son verilebileceği ihtimali ve bu durumda dava konusu yapabilmek içinde bahsettiğiniz olumsuz durumlar ve fazla mesai durumunu belgelendirmenizi ve muhafaza etmenizi öneririm.

   • nevzat bey teşekkür ederim cevabınız için zaten mesai ücretlerimiz bankaya yatırılıyor yani belgeleyebilirim hepsini
    bir diğer sorum daha olacak biz cumartesi günü 08:30 13:00 arası çalışıyoruz izin aldığımız zaman 8 saat izin ücreti kesiliyor gerçi resmi bayram falan denk gelirse yine 8 saat mesai veriyorlar ama oda yılda bir denk geliyor hatta gelmiyor bile bunun için yapabileceğim bir şey var mıdır
    teşekkürler

 74. Merhaba Nevzat bey.
  Tüm arkadaşlara ilgi ile cevap vermişsiniz. Teşekkür ederim.

  Çalıştığım iş yerinde 1,5 – 2 yıl önce iş arkadaşım işten ayrıldı. O günden beri görünürde işçi arıyoruz fakat pek te arıyor gibi görünmüyoruz. iki kişilik iş yükünün üzerine yüklenmesi ve de çalıştığım 3 yıllık süre boyunca yıllık izinlerimi kullanmamam beni hem yordu hem de işten soğumama neden oldu. Hatta eşimin doğumunda dahi çalışıyordum. Babalık iznini doğumdan 3-5 gün önce sözlü olarak talep ettim fakat patronum kabul edemeyeceğini, 1-2 gün izin vereceğini söyledi. fakat 1-2 günlük izin süresinde dahi arayıp ofise çağırdı ve çalışmak zorunda kaldım.

  Şu durumda haklı fesih etmem söz konusu mudur? Haklı fesih edebilmem söz konusu ise bu durumda hangi haklara sahip olarak iş sözleşmemi fesih edebilirim ve bununla ilgili nasıl bir yol izlemem gerekiyor?

  İlginiz için şimdiden teşekkür ederim…

  • Ömer bey merhaba,
   anlattığınıza göre sıkıntılı bir durumda çalışıyorsunuz
   benim size önerim;
   1- öncelikle işverenle bahsettiğiniz sorunları hemen çözmesi için konuşun
   2-konuşarak çözemiyorsanız durum tespitini belgeleyin (aynı işi 3 kişi yaparken tek kişi yaptığını ek ücret almadığını,izinlerin kullandırılmadığı,)
   3- haklı fesih hakkınızı kullanmadan belgelerinizle bir iş hukuku avukatı ile görüşün
   4-haklı fesih ihtarını bir avukata yazdırıp işlemi ona yaptırın
   5- ekli makaleyide ayrıntılı okuyun
   https://www.nevzaterdag.com/izin-kullandirmayan-isverene-iscinin-hakli-fesih-hakki/

 75. Merhaba Nevzat Bey,

  Çalıştığım hükümete yakın bir iş yeri, son gelişen olaylar sebebiyle iş hakkımı fesih edeceğini söyledi. Bana ilk başta istifa edersen kanuni haklarını alacağını aksi durumda iş hakkımı tek taraflı fesif edeceklerini söylediler. Ben istifa kağıdını heyecanla imzaladım ama bu kararımdan dönmek için tekrar dilekçe verdim. Diğer türlü hakkımı arayacağımı söyledim. Şimdi işveren benim tazminatımı ödemeden mi işime son vermiş oluyor. Ben bir ay içerisinde dava açarsam mı haklarımı alabilmem söz konusu olacak? Bir de son verdiğim istifamı geri çekmek için verdiğim dilekçenin kabulüne kadar işime devam etmem gerekir mi? Bu süreç sonuçlanana kadar işime devam etmediğim için bir sorunla karşılaşma durumu yaşar mıyım?

  • Merhaba Furkan bey,
   Kural olarak iş sözleşmesinin fesih iradesi karşı tarafa ulaşmayla tüm sonuçlarını doğurur.İşçi istifa ettiğinde İşveren’in işi yönetmekte ve devam etmek zorlanmaması için işçi’yi ihbar süresi kadar daha işyerinde çalıştırma hakkı bulunmaktadır.İstifa, iş akdinin işçi tarafından bozulduğunu belirten bir irade açıklamasıdır. Bu beyanın yazılı veya sözlü olması davada bir ispat sorunudur ancak bu irade beyanının açıklanarak karşı tarafa( işverene) ulaşması ile akit sona ermiş olur.
   İşçinin istifa beyanından tek taraflı olarak vazgeçmesi mümkün değildir, bu ancak işverenin kabulüne bağlıdır.
   İstifa beyanı ( daha iyi ücretle iş bulma gerekçesi) aslında işçinin işverene karşı olan sadakat borcunu önemli ölçüde zaafa uğratan bir eylem olmakla işverenin bu işçi ile çalışmak istememesi doğaldır.

 76. Selamlar. Ben taseron firm adina devlet hastanesinde 12 yIl calistim. Sonra baska bir sehirde memurlugu kazanip isten ayrildim. Esimde ayni yerde calisiyordu oda ayrilmak zorunda kaldi tasindigimiz icin. Benim ve esimin tazminat hakki varmi. Tesekkurler.

 77. Merhaba Nevzat bey.
  Eşim bir otomotiv firmasında 2 yıldır satış danışmanı olarak görev yapmakta.Şubat 2016 da doğum iznine başladı. Süt izninin bitiminde bulunduğu pozisyona yeni çalışan alındığı için süt izninin karşılıklı olarak anlaşılacağı toplu kullanılması sagglandi ve eşim 45 gün daha izin kullandı. İzninin bittiğinde eşimi ücret ve statü olarak daha düşük bir pozisyon da ise başlattıkları. Doğumdan önceki aylarda ortalama aylık 3500 tl kazanırken şu an 1300 tlyle çalışmaktadır. Hukuksal olarak şu an Haklarımız nelerdir izlememiz gereken yol nedir.yardımlarınız için şimdiden teşekkür ediyorum

 78. Merhaba Nevzat Bey
  3 yıldır ayni işyerinde çalişyorum,işyerim el degiştiricek ocak ayında hem isim hem patron deüişecek.İstifa ederek tazminatimi alabilirmiyim
  Teşekkürler

  • Merhaba Derviş bey,
   kıdem tazminatını düzenleyen 1475 sayılı İş Kanunu m.14/f-II hükmü, işyeri devrinde kıdem tazminatında sorumluluk konusunda özel
   hüküm niteliğindedir ve bu hükmün uygulanması gerekir. Söz konusu hükme göre, “işyerinin devir veya intikali yahut herhangi bir suretle bir işverenden
   başka bir işverene geçmesi veya başka bir yere nakli halinde işçinin kıdemi,işyeri veya işyerlerindeki hizmet akitleri süreleri toplamı üzerinden hesaplanır. işyerinin devri veya herhangi bir suretle el değiştirmesi halinde işlemiş kıdem tazminatlarından her iki işveren sorumludur.
   Ancak işyerini devreden işverenlerin bu sorumlulukları işçiyi çalıştırdıkları sürelerle ve devir esnasındaki işçinin aldığı ücret seviyesi ile sınırlıdır. işyeri devrolunmuş veya herhangi bir suretle el değiştirmişse devir mukavelesinde aksine bir hüküm yoksa işlemiş kıdem tazminatlarından yeni işveren sorumludur”.İş kanunumuz böyle demesine rağmen bahsettiğiniz şirketin değişmeside sizin haklarınızın öncelikle devreden işverende olduğunu gösterir önerim devreden işverenden haklarınızı talep edin veya haklarınızla birelikte yeni işverenle sözleşme yapın

 79. Nevzat bet merhaba Ben ozel sirkette calisiyorum 6 yilldir benim sikintim su haftalik calisma programizda ise giris saati 10.00 yaziyor ama biz 9.20de cagriliyoruz gerekce olarak sirket boyle istiyor diyor haftalik bu sekilde calisiyoruz haftada 2kere sabahci oldugumuzda ‘ve pazar gunleri shiftte1.00 giris yaziiyor ama 12.20 Dr cagiriyolar fazla calistigimizi belirttigimizdede Kali leads diyorlar calismak istemiyorsan yaz istifani cik diyorlar neyapmam gerekiyor tesekkurler buarada cikis saatimiz aksam 21.00

  • Merhaba Hakan bey,
   Bahsettiğiniz durumda işveren sürekli eksik zaman bildirimi yapıyor bu durum iş açısındanda sakıncalı o saatlerde bir kaza olsa sıkıntı yaşarsınız bu durumu anladığım kadarı ile işveren bilincli şekilde yapıyor ve değiştirmekte istemiyor bu halde alo 170 veya sgk müdürlüğüne yapılacak şikayetle durumun sigorta müfettişlerince tespiti halinde işveren ciddi sorunlar yaşayabilir ayrıca bu durumu belgeleyebilirseniz yapacağınız yazılı ikazla durumun düzeltilmemesi halinde bu durum haklı fesih sebebi olabilir.Ama bu durumla uğraşmayayaım diyorsanız mevcut durumu belgeleyen dökümanlarla bir iş hukuku avukatı ile görüşüp onunla birlikte haklı fesihi başlatabişlirsiniz

 80. merhaba nevzat bey

  çalışmakta oldugum özel bi enerji firmasında iş güvenliğine uygun malzemeleri 20 aydır vermedi ve kendi kıyafet ve ayakkabılarımızla işi yaptık geçen sene bayram ve fazla çalışma mesailerimizi ödedi ama 2016 yılı için de resmi tatil ve fazla çalışma ücretlerimizi ödeme bende giriş çıkış ve fazla çalışmalarımın kayıtlı oldugu kamera kaydını aldım işletme mudurumuze fazla mesailerimizin ödenmesi için sözlü söyledim işinize geliyorsa bu yoksa kapı burda diye cvp aldım ben bu şekilde kayıtlar ve maaş bodralırım,puantaj tablosu ile işi haklı fesh edebilirmiyim fesh süresini beklemeden tesekkurler..

  • Merhaba ,
   Haklı fesihte ihbar süresini beklemek gerekmiyor feshi noterden haklı gerekcelerinizi yazarak yapıp işi bırakmak gerekir

 81. Merhaba Nevzat bey
  Calismakta oldugum sirkete adil bir yonetim yok.genel mudurun akrabasina hic birsey denmezken.diger calisanlara en ufak seyde tutanak tutuluyor.bunu yapanda genel mudur.diger yonetici muhendislerde bundan cok rahatsiz fakat bisey yapamiyorlar.uretim muduru aldilar Mudur haksizligi gorunce karsida cikinca deneme suresi doldugunu bahane ederek isden cikardi.mudur giderken senin ustune oynuyacaklar ilk seni gönderecekler dedi.benimde calisma istegim kalmadi fakat 5 yillik emegim var hakkimi alip cikmak istiyorum.hakkimi nasil alabilirim simdiden tesekkurler kolay gelsin

  • Merhaba Ersin bey,
   henüz size çıkarma veya bunu ima eden bir davranış olmamış iş kanunumuz işten çıkış işveren veya haklı sebeple işci tarafından yapılması halinde kıdem gibi hakedişleri ödeme görevini işverene vermiştir. Sizin anlattıklarınızdan haklı fesih için somut bir husus göremiyorum haklı fesih için somut gerekceleriniz olmalıki kıdeminizi alıp ayrılabilesiniz

 82. merhaba ben bir firmada güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. 2.5 senedir çalışmaktayım. psikolojik ve ailevi sebeblerden dolayı işyerinide kendimide sıkıntıya sokmamak için işten çıkışımı istedim.ama işyeri kendi isyeğimle beni işten çıkarmak istiyoryani çıkarmıyor böle bi durumda hakedişim ne olur ???

  • merhaba,
   işten dolayı psikolojinizin bozulduğunu çalışamayacağınızı heyet raporu ile ispatlayabilirseniz o zaman haklı fesih şansınız doğabilir

 83. Merhaba nevzat bey çalışma saatlerinin sabah 08:00 akşam 19:00 kış mevsiminde hava karardığında için 18 ,de çıkıyoruz 1 saat yemek paydosumuz var sözde 15 er dakika toplamda 30 dakika fazla çalışmadan dolayı iş sözleşmesi tek taraflı fesh edebilir miyim teşşekkürler

  • İsmail bey merhaba,
   sadece bu sebepten dolayı hemen iş sözleşmesini fesih edemezsiniz bu durumu işverene yazılı bildirip fazla mesailerinizin ödenmesini talep etmelisiniz ödenmemesi halinde fazla mesaiyi belgeleyerek ödenmediğini ispatlayarak ancak fesih yoluna gidebilirsiniz

 84. Merhaba Nevzat bey,
  2 senedir özel bir şirkette görev alıyorum. Nisandan itibaren maaşlar aksamaya başladı. 2 ay maaş alamadık. Nisan maaşı ağustos ayında mayıs maaşı temmuz ayında yatırıldı. Düzelecek umuduyla beklememize rağmen herhangi bir düzelme olmadı. maaşlar geçen aya kadar hep 2 taksitli olarak yatırıldı. 2016 Ekim ayında maaşın ilk taksitini yatırıp diğer taksitini yatırmadılar. Ve bu taksitlendirmenin 2017 Ocak ayına kadar bu şekilde devam edeceğini belirttiler. Bu ve başka nedenler ile sözleşmemi tek taraflı fesh etme hakkım doğuyor mu?
  Noterden ihtarname gönderdikten sonra bu ihtar ellerine ulaşana kadar işe gitmek zorunda mıyım?
  işe gitmediğim taktirde mazeretsiz işe gelmeme nedeni ile tarafıma ihtar gönderme hakları var mıdır?
  tazminatımı alarak ve haklı sebepler ile işten ayrılma niyetindeyim fakat yanlış bir adım atıp haksız duruma düşmek istemiyorum.
  Acil yardımlarınızı rica ederim.
  Teşekkürler

  • Elif hanım merhaba,
   bahsettiğiniz hususlar haklı fesih sebebi olarak görülmektedir fakat magdur olmamanız adına size önerim maaş dökümleriniz ve başka belgeler var ise onlarla bir iş hukuku avukatına gidip fesih ve ihtarları onun nezaretinde çekerek haklı fesih işleminizi yapın

 85. MERHABA BEN İKİ BUÇUK YILDIR KURUMSAL Bİ FİRMADA ÇALIŞIYORUM.EŞİM İSE MEMUR. EŞİMİN HERHANGİ BİR ŞEHİRE TAYİNİ ÇIKMASI HALİNDE TAŞINMAK DURUMUNDAYIZ VE BU SEBEPLE İŞTEN AYRILMAM GEREKİYOR FAKAT BEN HAKLARIMI ALIP ÇIKMAK İSTEDİĞİMDEN BU HAKLI FESİHE GİRER VE KIDEM TAZMİNATIMI ALABİLİRMİYİM ?

 86. Merhaba Özel bir şirkette yaklaşık 2,5 senedir çalışıyorum işden ayrılmak istiyorum sürekli bölüm değişikliği söz konusu iş karmaşası mevcut sgk aldığım ücret üzerinden yatmıyor çalışma saatleri çok fazla ve her ay aylığımı geç alıyorum 3 5 gün aldığım aylığım bir kısmı bankaya yatıyor kalan kısmı ise elden veriliyor bende noterden iş feshi gönderdim kendilerine 3 gün içinde cevap vermeleri gerekiyormuş sanırım vermezler ise ne yapmam gerekecek

  • merhaba,
   noterden haklı fesih bildirimi yaptı iseniz gereğini yapmanız gerekir haklı fesihde çalışmamalısınız ve hakedişlerinizin ödenmesini talep etmelisiniz ödenmez ise dava konusu yapabilirsiniz

 87. sa hocam ben bi avm de özel guvenlık görevlisi olarak bundan 2 ay önce işe başladım ama şimdi kamuda bi iş buldum bu çalıştığm yerden kendi rızamla istifamı vererek ayrılabilirmiyim kanunen…..

  • Asım bey iş sözleşmenizde farklı bir deneme süresi tanımlanmamışsa 4857 sayılı iş yasasının MADDE 15. – Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, bunun süresi en çok iki ay olabilir. Ancak deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle dört aya kadar uzatılabilir.demektedir bu durumda iki ay içinde rızanızla ayrılabilirsiniz

 88. Merhaba nevzat bey sizden bi konuda yardim almak istiyordum ozel bir sirkette sabah 7 aksam 7 olarak temizlik gorevlisi olarak çalışıyorum calistigim sirkette hic mutlu deilim ne mudurumuzden nede isimden ve buda benim psikolojik olarak işimi verimsiz yapmama neden oluyor çalıştığım sirkette 1900 lira maas aliyorum burda calisirken haftanin 6 gunu calisip 1 gun izin yapiyoruz yanliz mudurumuz dedim kisi burda cok alicengiz oyunlari yapti icin artik tamamen isten sogumus durumdayim ama kidem tazminatimida yakmak istemiyorum bunu nasil yapabilirim

  • Akif bey merhaba,
   kıdeminizi almanızın yolu işverenin işten çıkartması veya iş kanundaki haklı sebeplerden biri veya birkaçı dolayısı ile sizin haklı fesih yapmanızdır anlattıklarınızdan haklı fesih ile alakalı sizin lehinize birşey göremiyorum o yüzden sadece mutsuz olduğunuz için kıdem alma şansınız mümkün olmayacaktır.

 89. Sa. Merhaba Nevzat bey.
  8 aydir bir işyerinde çalışıyorum ve herhangi bir sözleşmeye yada başka birşeye imza atmadim. işten ayrilmak istiyorum fakat 1 ay çalışmami istiyor. Aksi taktirde sigortali işçisimsin noterden ihtarname çekerim diyor. Bu mümkünmüdür.
  Teşekkürler

  • Aleyküm selam Poyraz bey,
   işten ayrılıyorsanız iş kanundakli ihbar öneline uymanız gerekir buda İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra, diye tanımlanmış istifa edeceğinizi bildirdikten sonra 4 hafta çalışmanız gerekir

 90. Merhaba,
  İşçi olarak haklı nedenle fesih hakkım olduğunu düşünürsek(maaşın eksik yatması ve beklenilmesi tekrarı), işi bırakıp ihtanamemi çekilmesi gerekir yoksa, ihtarname çekilir, işveren bunu öğrenip ondan sonramı iş bırakılır.

  • Merhaba,
   Tüm şartları tamamlıyor iseniz haklı fesih demek işe gelmeyeceğinizi bildirmek demektir bu durumda noter ihtarı ile işe gitmeyebilirsiniz

 91. 3 yıllık deneme süresiz iş sözleşmesi cezai yaptırımı olan bir iş sözleşmesi imzalamam istendi işe girerken.
  Deneme süresi olmadığı için işe başladıktan sonra 1 yada 2 ay içerisinde ayrılırsam cezayı ödemek mi zorundayım?
  Deneme süresi olduğunda o süre içinde ayrilabiliniyor.
  Deneme süresi olmayan bir sözleşmede fesh cayma hakkı için bir süre varmı?yoksa sözleşmeyi imzaladıktan 1-2 gün sonra caysam bile cezayı ödemek mi zorundayım?

  • Merhaba Meliha hanım,
   deneme süresi iş kanunuda tanımlanmış fakat taraflar anlaşarak deneme süresiz bir sözleşmeyi uygulamaya koyuyorlarsa esas olan bu sözleşmedir sözleşmeden cayma veya fesih durumunda imzalanılan sözleşme esas olacaktır sözleşmeyi inceleyerek ve bir hukukcuya danışarak işlem yapmakta fayda var

 92. Merhaba Nevzat Bey
  Ben 5 yıldır aynı iş yerinde çalışıyorum abim de aynı iş yerinde çalışıyor ama iş kazası geçirdi ve mahkemelik oldular mahkeme hala devam ediyor anlamak istiyorlar ama abim kabul etmiyor ve etmediği için bana sıkıntı yaratıyorlar c.tesi günleri 13:00 te mesaimiz bitiyor ve bana 13:00 ten sonra masai kalmamı istediler bende ewde işim olduğunu iptal edemeyeceğimi belirterek mesaiye kalmadım diğer arkadaşlarım kaldı ve bana bir hafta sonra tutanak tuttular çalışmadığım İçin vede dahada beni sıkıştırıyorlar yani ezmeye çalışıyorlar Ne yapmam gerekiyor 5 bu 5 yılın içinde 3 yıl tek sigortalıyım ben bu tutamağın abime gözdağı vermek istediklerini düşünüyorum ve benimde tazminatsız işten çıkarılacağımı düşünüyorum sizce nasıl bir yol izlemem gerekiyor… Cevep bekliyorum Teşekkürler

  • Merhaba Ayhan bey,
   İş kanunumuzda çalışma süresi düzenlenmiş olup kanunun 63. maddesinde yer almaktadır. Buna göre ‘genel olarak çalışma süresi haftada kırkbeş saattir ve aksi kararlaştırılmadıkça haftanın çalışılan günlerine eşit şekilde bölünerek uygulanır’ demektedir.Fazla çalışma, ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin arttırılması gibi nedenlerle yapılabilir ve kanundaki yazılı şartlar dâhilinde de haftalık kırkbeş saati aşan çalışmalardır. İş Kanununun 41. maddesinin 7. fıkrası gereğince ‘fazla saatlerle çalışmak için işçinin onayının alınması gerekir’.Bununla birlikte Yargıtay verdiği bir kararında aynen şu ifadelere yer vermiştir;
   “..Taraflar arasında yapılmış olan iş sözleşmesinin “özel şartlar” başlığını taşıyan 8.2 maddesinde “işveren, gerekli gördüğü takdirde, işçi, iş saatleri dışında veya tatil günlerinde (bayram, genel tatil ve hafta tatili) çalışmayı kabul eder.” Kuralına yer verilmiş ise de, fesih tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 4857 sayılı İş.K m. 41 ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan yönetmelik uyarınca fazla mesai için her yıl yeniden işçinin muvafakatinin alınması gerekir. sizden ifade istendiğinde iş kanunun bu maddesi ile savunma yapın

 93. Nevzat bey merhaba iş sözleşmesini haklı nedenlerle feshetmenin içinde evlilikle birlikte şehir dışına taşınma durumu da girebilir mi?

 94. Merhaba
  Nevzat bey konu suki yardiminiz bizleri mutlu ediyor.
  4 yıl 4 ay bir şirkette calistim. Sureli sözleşmeli olarak ilk iki yıl dolunca yeni bir sözleşme yapıldı ikinci sözleşmeden sonra ihale sürecinden dolayı 4 ay uzatıldı sözleşmenin bitiminde 5. Maddeden işten çıkışın verildi ve bu çıkış verilmeden once yasal olarak verilen iş arama izni ve ihbar verilmedi ve ayrıca kıdem tazminatı da verilmedi konuyla ilgili yardımcı olursanız sevinirim. Şimdiden tesekkurler.

  • Merhaba Osman bey,
   şahsi kanaatim süreli iş sözleşmesi yenilendiğinde sürekli iş sözleşmesine döner feshindede sürekli iş sözleşmesi şartları uygulanmalıdır bir hukukcu ile durumunuz görüşmenizi öneririm

 95. Nevzat bey merhaba

  25 çalışani olan büroda mevzuata aykırı olarak yangin kaçış merdiveni olmaması isci acisindan tazminatli hakli fesih sebebi sayılabilir mi?

  Teşekkürler

  • Merhaba Burak bey,
   4857 sayılı iş kanunumuzun 24. maddesi şöyle;
   Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:

   I. Sağlık sebepleri:

   a) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa,
   Bu durumun hayati tehlike doğurabileceğini ispatlamanız ve belgelemeniz gerekir

 96. Nevzat Bey merhaba,

  Ben özel bir sağlık şirketinde çalışıyorum. İşimden çalışma koşulları sağlık durumumu etkilediği için ve çalıştığım ortam riskli bir yer olduğu ve ücret beklentimi karşılamadığından ayrılmak istiyorum fakat haklarından da (tazminat) vazgeçmek istemiyorum. Sorunlarımı birçok kez konuşmama rağmen bana ne ücret ne de diğer konularda tatmin edici cevaplar verilmedi. Müdürümde benim bu durumumu görmüş olacak ki bana sen burada mutsuz musun çıkmak istediğini dile getiriyosun fakat tazminatından vazgeçmek istemediğin için mi ayrılmak istemiyorsun şeklinde bir soru sordu. Bende yeni bir iş bulduğunda çıkabileceğimi ve haklarında vazgeçmek istemediğimi belirttim. Bana çözüm olarak istersen şirkete senin burs mutsuz olduğuna çalışmak istemediğine dair bir rapor hazırlayıp sunayım dedi. Ve tazminatını da alabilirsin bu durumda dedi. Bu süreç ne kadar doğrudur. Benim mutsuz olduğumu öne sürerek sen verimsiz bir elemansın o halde şeklinde bir sonuç sunarak beni tazminatsız işten çıkarabilirler mi ?

  • Merhaba Ayşe hanım,
   müdürünüzün mutsuz olduğunuzu üst yönetime rapor etmesi tek başına sizin işten çıkarılmanız için yetersizdir fakat bu mutsuzluğun iş performansınıza ,iş kalitenize yansıdığı performans düşüklüğü olduğunuda yazar ise raporunda bu durumda işveren haklı fesih yapabilir.

 97. Merhabalar. Yaklaşık 3 aydır temel bir lisede ogretmenım. Ailevi sebeplerden dolayı Şehir degısıklıgı yapmak durumundayım. Bu durumda İsten ayrılmak için ne yapmalıyım. Daha doyurucu ıstıfa mı verdiğimde kurum herhangi bırakıldı bana zorluk cıkarırmı cıkarırmı gıkı bir hakkı var mı

  • Merve hanım ihbar önellerine uyularak işci iş akdini fesih edebilir fakat iş sözleşmenizin bağlayıcı bir maddesi varmı ona bakmak lazım iş sözleşmenizi ayrıntılı incelemenizi öneririm

 98. Merhabalar. Ozel bir sirkette 13 yildir calismaktayim. Maasimi euro bazinda aliyorum,şirketimiz kriz ve ohalden dolayi suan ki kurumuzu sabitledigi icin maasim otomatik olarak dustu ve maille bilgi verildi. Ben bu yuzden isten cikmak istedigimi mudurume belirttim ,tazminatimi almak istedigi soyledim mudurimde kendi istediginle cikabilirsin dedi. (Ben maasim dusuruldugunde hic biyere imza atmadim sirketime tazminatimi birakmak istemiyorum ve bu arada ohel ve krizden dolayi terfi ve zam yapilmayacagina dair mail geldi ama hep terfi ve zam alanlar oldu ) bu durumda ne yapmam gerekiyor .Simdiden Tesekkurler

  • Yasemin hanım merhaba,
   maaşınız döviz bazında değişmedi ise kur sabitleme teklifini onayladı iseniz maaşta düşüş iddianız oluşmayacaktır fakat iş sözleşmenizin incelenip maaşın nasıl ödeneceğine bakmak gerekir

 99. merhaba işveren yönetim kararı ile işyerinin kapatılmasına karar vardı, 1,5 yıldır çalışmaktayım ihbar başlangıç tarihim nedir, resimde işverenin ilanını ekledim.

  http://prntscr.com/e1gw10

  • Selçuk bey işveren kapama kararı sizin haklarınızın ödenemsini gerektirir
   kıdem tazminatı,ihbar tazminatı, kullanılmamış izin bedelleri varsa mesaileriniz ödenecektir

   • 26/02/2017 ihbar bildirim tarihi olarak baz almamam gerekiyor o zaman. duyduğum kadarı ile işveren ihbar başlangıç tarihini ve bitiş tarihini bireysel olarak bildirmeli.

 100. Merhaba nevzat bey. Ben iskur ile ile girdigim yerde garson um patron sebebiyle isten cikmak istiyorum ilk ay parami aldim ciksam ne gibi bi durum olur iskur açısından .aldıgm maaşı geri alma gibi bi durum olabilirmi iskur ? Tesekkurlerr.

  • Yunus bey merhaba,
   iş kurun işe yerleştirmesi begenmediğiniz işten çıkmanıza engel değiş iş kanununa göre deneme süresi iki aydır iki ay içinde sebep göstermeden işten ayrılabilirsiniz

 101. mustafa kahraman

  merhaba nevzat bey ben emeklıyım emeklı oldukdan sonra 16 yıldır sosyal yardımlasma vakvıfa baglı as evınde calısmaktayım . belırlı surelı ıs sözlesmesıyle calısmaktayım . 31. 01 . 2017 de şözlesmem bıttı ben suan isten ayrılmak ıstıyorum nasıl cıkabılırım ve işden cıkınca tazmınat alabılırmıyım
  16 senedır daha hıc yıllık ızın kullanmadım ayrcıca resmı tatıller dını tatıller ve cumartesı gunlerıde 16 senır calısıyorum bu haklarımıda alabılırmıyım
  bu haklı gerekce olabılır mı saygılarımla tşs ederım

  • Mustafa bey merhaba,
   sözleşmeniz işveren tarafından yenilenmeyecekse kıdem hakkınız doğar ayrıca kullanmadığınız tüm izinleri ve varsa mesailerinizi talep edebilirsiniz

 102. Merhaba Nevzat bey mali müşavir yanında 21.06.2012 Tarihinden beri çalışıyorum ama ssk 01.01.2013 tarihinde başladı. sabah 8,30 akşam 6.00 mesai saatlerim ve cumartesi günüde bu şekilde tam gün çalışıyorum öğlen belli bir paydos yoktu yemek buraya aitti yemekten hemen sonra işbaşı yapıyorduk. patron 01.01.2017 itibari ile yemek olayını kaldırdı maaşa 200 lira yemek parası vereceğini ve öğlen 12-1 arası mola dedi. ücreti 250 dedik ama kabul etmedi bizde mecbur kabul ettik.bugüne kadar resmi tatillerim verilmedi bayram tatilini kullandım. resmi tatilde çalıştığımın ücretide verilmedi. yıllık iznimde de 14 gün içindeki iki pazar günümü vermedi yani 16 gün olması gerekirken 14 gün kullandım pazar günlerini istediğimde yok öyle bişey dedi. resmi tatilde çalıştığım ve karşılığını almadığım için sözleşmemi tek taraflı fesh edebilir miyim? ayrıca çalışma saatlerimde fazla olmuyo mu bu durumda bunun içinde mesai almam gerekmiyo mu bunu da işverene söyleyerek fesh etsem yada anlattıklarımdan başka ne çıkabilir tazminatımı bırakmak istemiyorum. iyi Çalışmalar..

  • Derya hanım merhaba,
   iş hukuku açısından bahsettiğiniz hususlarda ispatlamanız kaydı ile haklarınız mevcut ama benim size önerim bunca yıl çalıştığınız işvereninizle oturup konuşmanız durumu tüm açıklığı ile anlatıp düzeltmesi yolunda girişimde bulunmasını talep etmenizdir buna olumsuz yanıt alırsanız yasal haklarınıza müracat etmeniz en doğrusu olacaktır.

 103. Merhaba Nevzat bey ben 12,5 yıldır özel şirketde çalışıyorum sözleşmemde fazla saatlerde çalışılacaktır ibaresi var ancak yıl başındaki aldıkları fazla mesai için muavafakatname ye imza atmadım biz her ay 90-100 saat mesai yapıyoruz sabah 7 akaşam 7 şeklide günde 12 saat ücretini ödüyor ama ben kalmak istemiyorum bunu veya hut hafta tatillerimizi birleştirerek kullandırıyolar yani 1 aydaki hafta tatilimizi 4 gün üst üstüste kulandırıyor 4 gün yat 26 gün çalış misali ben bunlardan dolayı tek teraflı istifa etsem tazminat talep edip alabilirmiyim.?

  • merhaba Tarık bey,
   Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışmanın Hukuki Dayanağı 4857 sayılı Yasanın 63.maddesidir
   “Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırk beş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır “demektedir.
   Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Ücreti
   İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma Ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliğinin
   4. Maddesi —Fazla çalışmanın her saati için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen tutarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir. Demektedir
   Fazla Çalışmada Sınır
   İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma Ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliğinin
   5. Maddesi —Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda ikiyüzyetmiş saatten fazla olamaz. Bu süre sınırı, işyerlerine veya yürütülen işlere değil, işçilerin şahıslarına ilişkindir.

   Fazla Çalışma Yaptırılacak İşçinin Onayı
   İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma Ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliğinin
   9.Maddesi —Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırmak için işçinin yazılı onayının alınması gerekir. Zorunlu nedenlerle veya olağanüstü durumlarda yapılan fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma için bu onay aranmaz.
   Fazla çalışma ihtiyacı olan işverence bu onay her yıl başında işçilerden yazılı olarak alınır ve işçi özlük dosyasında saklanır.
   İşçi Günlük en fazla kaç saat çalıştırılabilir
   iş Kanunu’na göre haftalık çalışma süresi 45 saat. Dolayısıyla 45 saati aşan çalışmalar fazla mesai olarak değerlendirilir. Fazla mesai yaptırılmasının nedenleri kanunda belirtilmiştir. Sürekli şekilde fazla mesai yaptırılması kanuna aykırıdır. Bir işçi yılda en fazla 270 saat fazla mesai yapabilir. Haftalık 45 saat sınırı aşılabilir ve aşıldığında çalışana fazla mesai karşılığı ücret ödenmesi gerekir. Ancak günde en fazla 11 saat çalışılabilir.

 104. Merhaba Nevzat Bey,

  2014 temmuz ayında bu yana özel bir firmada çalışmaktayım.2016 temmuz ayında doğum yaptım.Şubat 2017 de doğum iznim ve ücretsiz iznim bitip işe başladım.Ancak departmanımız da bulunan herkese zam yaptılar bana yapmadılar.Bununla ilgili yasal hakkımı öğrenebilir miyim?Ayrıca haklı fesih hakkından yararlanabilir miyim?Teşekkürler

  • Gamze hanım merhaba,
   857 sayılı İş Kanunu’nun “Eşit davranma ilkesi” başlıklı 5 inci maddesine göre,
   “Madde 5 – İş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayırım yapılamaz.

   İşveren, esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında kısmi süreli çalışan işçiye, belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan işçiye farklı işlem yapamaz.
   İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir işçiye, iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamaz.
   Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz.
   İşçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin uygulanması, daha düşük bir ücretin uygulanmasını haklı kılmaz…
   bu maddeyi belirtir dilekce ile işvereninize müracat edip maaş zammınızın yapılmasını öncelikle talep edin

 105. Nevzat bey saygılar.. Ben bir isyerinde 6ay calistim ve maasimi gununde alamadigim icin tek taraflı fes ettim noterden bir netice alamayınca iskura sikayet ettim. Suan birime sordugumda 45 ve 60gun bekliceksiniz sonuc icin. Peki benim anlastim rakamdanmi yoksa 6ay boyunca hic bir maasimizi tam yatirmayip bodromuzuda imzalamadimiz halde asgerimi hesaplanir? 60gun sonunda uscreti iskur birimindenmi alicaz yoksa hesabimizami yaticak surec nasildir işveren bu ucreti odemeye bilirmi?

  • Cumhur bey merhaba,
   şikayetinizde anlaştığınız maaşın ödenmediğini ve rakamını ispatlayıcı belge sundu iseniz bunlar dikkate alınarak incelemede işlem yapılacaktır

 106. merhaba nevzat bey ben kasım 2015 tarihinde emekliliğime 7 ay kala fabrikamda bölüm kapatılma sebebi ile emekliliğimize az kalmasından dolayı kıdem tazminatımızın %15 i teşvik adı altında bize fazla para verilerek imza atarak kendi rızam ile işten ayrıldım. Mayıs 2016 da emekli olana kadarda işsizlik maaşı aldım. Benim ile aynı durumda olan yaklaşık 100 kişi bu teşvik olarak aldığımız kıdem tazminatımızın %15 inden kanuna göre damga vergisi hariç vergi kesilemeyeceği gerekçe gösterilerek bizden kesilen ( teşvikten kesilen yaklaşık %35 lere varan)vergini geri alınabilmesi için mahkemeye gidiyorlar. Sizden öğrenmek istediğim :
  1. İşsizlik maaşı alan bizim gibi kendi isteği ile ayrılmış olanlar için İşsizlik maaşı yönünde bir art niyet oluşup devletin ödenen işsizlik maaşlarını geri isteme durumu oluşurmu ?
  2.Bize enson çıkartılan bordrodada yazılı olan teşvik parasının vergisinin geri alınması mümkünmüdür?
  Şimdiden çok teşekkür ederim AYHAN GÜL

  • ayhan bey merhaba,
   işsizlik maaşı ile ilgili birçok makalem var aşağıdaki linklerden okuyabilirsiniz
   https://www.nevzaterdag.com/issizlik-odenegi-almada-sure-var-midir/
   ama kısaca sorunuzun cevabı
   Hangi Hallerde İşsizlik Ödeneğinden Yararlanmak Mümkün Değildir?
   Son 120 günü kesintisiz olmak üzere, işsiz kalmadan önceki son üç yıl içinde 600 gün süre ile prim ödememiş olanlar,
   Hizmet akitlerini kendi istek ve iradeleri ile feshedenler,
   Muvazzaf askerlik görevi nedeniyle hizmet akitleri feshedilenler,
   Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alanlar,
   Hizmet akitleri grev, lokavt veya kanundan doğan ödevler nedeniyle askıya alınmış olanlar,
   Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan halleri nedeniyle hizmet akitleri işverenler tarafından feshedilmiş bulunanlar.siz istifa ettiğiniz için işsizlik ödeneği almamanız gerekir
   2. sorunuzda ise işveren ödemeyi kıdem olareak değil tazminat olarak bordroda gösterdi ise sgk ve gelir vergisi kesintileri yapılır

 107. Nevzat bey iş yeri devri ile ilgili soru sormuştum cevap alamadım yardımcı olurmusunuz lütfen

 108. Merhaba nevzat bey
  Ben 5 yıldır bi firmada çalışmaktayım ve 28 gün yıllık iznim var önceki yıllardan şimdiye kadar kaç defa izin istediysem vermediler hastalık hallerim dahil daha önceki yıllarda da kullandığım iznimi kışın işler azaldığında zorla kullandırdılar hiç yaz mevsiminde ve kendi isteğimle yıllık izin kullandırmadılar şimdide iki hafta önce hiç haberim yokken izin yazıp zorla 6 gün kullandırdılar ve 22 gün kaldı önümüzdeki hafta yine aynısını yapacaklar ben iznimi kışın kullanmak istemiyorum bu fesih sebebi verirmi verirse 5 Nisan 2017 de dolacak olan diğer 14 gün yıllık izin ücretini Mart ayında çıkmam halinde alabilirmiyim. bide sürekli olarak tuvalette kısıtlamalar yapılıyor saat 12 ve 15 ten sonra tuvalet yasak ve diğer saatlerde tüm bölümü sırayla gönderdikleri için ihtiyaç zamanında tuvalete gidemiyoruz sürekli kısıtlıyorlar hergün sabah toplantı yapılıyor ve tuvalet yasağı ile performans uyarısı yapılıyor ben istedikleri performansı çıkardığım halde hergün bunun baskısına maruz kalıyorum bu konuda ne yapabilirim cevabınız ve verdiğiniz bu değerli hizmet için teşekkür ederim

  • Merhaba İlyas bey,
   Bilindiği gibi Anayasal bir hak olan dinlenme hakkı işçiye yasayla tanınmıştır İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir ve bu haktan vaz geçilemez. Ancak işçi onay verirse yıllık izin süresi bir bölümü 10 günden az olmamak üzere en çok 3’e bölünebilir.İşveren işçilerin izin kullanma talepleri ve iş planlamasını dikkate alarak kimlerin hangi tarihlerde izin kullanacağını belirlemektedir. Aynı tarihe rastlayan izin isteklerinde; işyerindeki kıdem ve bir önceki yıl iznini kullandığı tarih dikkate alınarak belirlenmelidir. Yönetim hakkının işverende olması nedeniyle kimin hangi tarihlerde izne çıkacağına işveren karar verecektir. Ancak, işçilerin taleplerinin de dikkate alınması hakkaniyetli bir uygulama olacaktır.

   • fesih hakkı doğmuyor galiba teşekkür ederim nevzat bey ilginiz ve yardımınız için yolunuz açık olsun Allah işinizi rast getirsin

 109. Nevzat bey merhaba,
  1998 yılında bir kamu bankasında 657 tabi memur olarak işe başladım. 2003 yılında emekli sandığına tabi işçi yasasına göre belirsiz süresiz sözleşmeli olarak çalışmaya devam ettim. 2016 yılının Şubat ayında kendi isteğimle istifa ettim.Şuan için kurumuma tekrardan geri dönme hakkım varmı bilgi verirseniz sevinirim..Teşekkürler

  • Merhaba Figen hanım,
   657 den sözleşmeli personele sgk ya geçiş yapmışsınız sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkınızı kullanarak ayrılmışsınız bu durumda işveren işe alıp almamakta özgürdür yasal bir hakkınız yok

 110. Nevzat Bey,merhaba.

  Özel güvenlik şirketinde yaklaşık 3 yıldır özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaktaydım.Bir süre önce ,”ara dinlenme sürelerinde fiilen çalışılmasına rağmen ücretinin ödenmemesi,4 ay süre ile isteğim dışında gece çalışmaya zorlanmam,yol ve yemek ücretinin bordroda belirtilmemesi,yıllık izin ücretinin yıllık izine çıkılmadan önce işveren tarafından ödenmemesi” gerekçeleri ile iş sözleşmesini tek taraflı olarak feshettim.Daha doğrusu belirttiğim gerekçeleri de ekleyerek ,kıdem tazminatı vb.alacaklarımı talep ettiğim ihtarnameyi noterden gönderdim.ancak ihtarnameye feshediyorum yerine “Ayrılıyorum” ibaresini yazdım.İşsizlik maaşı için başvuruda bulunduğum İşkur’a işveren tarafından 3 nolu kod ile istifa bildirimi yapıldığı için işsizlik ödeneği alamadım ancak işvereni işkura şikayet ettim.( İşsizlik ödeneği için gerekli şartları taşıyorum 120 gün ve 600 gün prim vb.)

  Sizden ricam,İhtarnamede “istifa ediyorum ” ibaresi yer almamasına rağmen işveren ” ayrılıyorum” ibaresine dayanarak haklı gerekçelerine rağmen bu ihtarnameyi işkura 3 nolu kod ile istifa olarak bildirebilir mi ? Ayrılıyorum ibaresi feshediyorum olarak değerlendirilebilirmi ?

  Saygılarımla,iyi çalışmala

  • Merhaba Kartal bey,
   Yargıtay “İşyerinde hizmet süresi itibarıyla belirli hakları kazanmış bir kişinin hayatın olağan akışı içinde istifa ile bu hakları ortadan kaldırması olağan bir davranış sayılmaz” demektedir.
   Yine yargıtay kararlarında İşçi, istifa ettim deyip gerçek nedeni konusunda açıklık getirmeyebilir. Bu durumda Yargıtay istifanın gerçek nedenini araştırarak feshi haklı kılan bir neden var ise istifayı dikkate almayıp işçi lehine karar verebillmektedir. Yargıtay istifaları “İşçi lehine yorum” yöntemi ile incelemektedir. Örneğin “İşçi yıllarca çalıştığım işyerinde görevimi engelleyen genel ve şahsi problemlerle görevden ayrılmam sorumluluk ve gerekliliğini anlamış bulunuyorum. İstifanın kabulünü arz ederim” şeklindeki istifa dilekçesinde Yargıtay, “Mahkemenin işçinin ayrılmasının haklı olup olmadığı araştırması ve buna göre karar vermesi gereklidir” demektedir.

 111. merhabalar
  ben yaklaşık 5 yıldır özel bir kuruluşta çalışmaktayım şirket bize 1,5 – 2 sene kadar ev kirası adı altında ücret ödüyordu ve bu ücret maaş bordromuzda da görünüyordu 2 sene sonra şirket bize bi kağıt imzalatarak(kira hakkımdan kendi isteğimle vazgeçiyorum gibisinden) kira yardımını kesti iki yıldır bu şekilde çalışıyoruz bu haklı fesih sebebimidir

  • Merhaba,
   Kira yardımından rızanız ile vazgeçtiğiniz için bu süreklilik arz eden bir hak olmaktan çıkar fakat bu haktan vazgeçişiniz bir zorlama ile oldu ise bunu ispatlamanız halinde dava konusu yapabilirsiniz

 112. Selam Nevzat bey benım sorunum. Uc yıllık bır is sozlesmesi imzaladım fakat ısyerı henuz acılmadı yirmı gunluk bir ogrenme suresi gecti ve su an acılması ıcın hazırlıklar yapılıyor. sımdıden sozlesmemı ıptal edersem tazmınat odermıyım ne kadar oderım bırde ıkı ay ıcınde evleneceyım ve baska sehırde yasama durumum var buda bana tazmınat odememı gerektırırmı sımdıden tesekurler

  • Mehmet bey merhaba,
   öncelikle iş sözleşmenizin ayrıntılı incelenmesi gerekir iş kanunumuzda deneme süresinde(iki ay) işcide işverende iş akdini gerekcesiz fesih edebilir fakat karşılıklı imzaladığınız sözleşmede bu durum nasıl ona bakmak lazım

 113. Büşra karakoç

  Merhabalar, 10.07.2011 tarihinde eczane sahibi eczacının belediye başkanı olması nedeniyle mesul müdür eczacı olarak işe başlayıp 30.04.2014 tarihinde başkanlığı bitip eczaneye döndüğü için mesul müdürlüğüm bitip işten ayrıldım.hiçbir hak talep etmeyeceğime dair evraklar imzaladım.şimdi ise kıdem tazminatı hakkımın olduğunu öğrendim.bir hak talep edebilir miyim 3 sene geçti ve imzaladığım evraklar var fakat böyle bir hakkım olduğunu bilmeden imzalamıştım

  • Merhaba Büşra hanım,
   İbraname, işverenlerin işçilerden iş sözleşmesi feshedildiğinde aldıkları bir belgedir ve işverenin işçisine olan borçlarını ödediğini gösterir. Yazılı olmayıp işçinin imzalamadığı ibraname hukuken geçerli değildir.
   Geçerli olabilmesi için ibra konusu alacağın ve miktarının ibranamede açıkça belirtilmesi gerekmektedir. İşçinin hak edilmiş ücret, fazla mesai, kıdem tazminatı, kullanılmamış yıllık izin ücreti, ihbar tazminatı gibi bütün alacaklarının ibranamede yer alması ve ibraya konu alacaklarının rakamlarının ayrı ayrı ifade edilmesi yazılmalıdır. Genel ifadelerle “hiçbir alacağım kalmamıştır” şeklinde imzalatılan ibranameler geçerli değildir. Bu nedenle işverenlerin ibraname imzalatacakları işçilere ibraya konu alacağı ve alacağın miktarını net bir şekilde ifade etmesi şarttır. Aksi taktirde ibraname bir hüküm doğurmayacaktır.
   Zamanaşımına dikkat
   Zaman aşımı süresi ücret alacaklarında 5, kıdem ve ihbar tazminatında ise 10 yıldır. Ücret alacaklarında zaman aşımı ücretin muaccel olduğu tarihten itibaren işlemeye başlar. Yani ücretini çalıştığı ayın sonunda alan işçinin ücreti için zaman aşımı ücretin ödenme gününden itibaren 5 yıldır. Dolayısıyla beş yıl sonunda işçi bütün ücret alacaklarına ilişkin hakkını kaybetmez. Yalnızca ücretin ödenme gününün üzerinden 5 yıl geçmiş alacaklarına dair dava açma hakkını kaybeder.

 114. Merhabalar nevzat bey ben bir dernekte esnaf gezerek yardım toplayan biriydim ve topladığım yardımlardan %20 kazanıyordum günlük bu dernek benim sigortamı 2 sene isteğe bağlı bagkurlu olarak ödetti ve diğer 2 senede asgari ücretle sgk sigortamı yapti ancak ben bu durumdan rahatsızdım çünkü benim maaşım senelik 2000 tl yi buluyordu günlük ucret aldigimiz için bayram tatillerinde para alamıyordum bende bu sebebten işten ayrıldım 2 sene olcak ve şuan tazminat hakkım olur mu ve şahitlerim de var hala orda çalışan cevaplarsanız çok memnun olurum saygılar

  • Sercan bey merhaba,
   düşük maaş ve fiili çalıştığınız halde istege baglı sigorta ödenmesi haklı fesih sebebidir bu durumu ispatlayabilirseniz hizmet tespit davası açabilirsiniz durumunuzu bir iş hukuku avukatı ile görüşmenizi öneririm.

 115. Merhaba ben işten çıkmadan 20 gün önce işveren haber verdim 20 günün sonunda ayrıldım işveren bundan dolayı dava açabilirmi ?

  • Merhaba Mustafa bey,
   ihbar önelinizi hesaplayıp o kadar çalıştı iseniz bundan dolayı işveren dava veya şikayette bulunamaz fakat başka hususlar varsa dava açma hakkı veren onları kullanabilir

 116. Merhaba Nevzat Bey,
  biz üç arkadaş haklı sebeple fesih yaptığımıza inanarak işten ayrıldık sözleşmemizde 45 saat yazmasına rağmen fazla çalıştırılıyorduk günlük 9 saat mola sürelerimizde dahil ,maaşımızı asgari maaştan elden veriyorlardı ,sayım yapıp eksik ürünleri bizden kesiyorlardı,kasa aldırıp kasa tazminatı vermeden kasa eksiği kesiyorlardı üstelik öyle bir sistemle çalışıyordukki günlük işlemlerin girdisini çıktısını sadece kasa alırken görüyorduk sonrasında bize açık değildi yani kontrol etme şansımız olmuyordu agilerimiz ödenmiyordu ve bunun gibi birçok nedenden iş akdimizi haklı olarak fesih ettik bundan sonraki süreçte neler yapabiliriz nasıl bir yol izleyebiliriz işsizlik maaşi dava süreci gibi bize bilgi verirseniz sevinirim

  • Merhaba Elif hanım,
   noterden haklı fesih yapmışsınız işverenin bundan sonraki tutumuna göre davranmanız gerekiyor.
   sizin haklı fesihinizi kabul edip haklarınızı öder ise sorun yok bunu yapmayıp normal çıkış yapar ise dava konusu yapmanız gerekir. Bu durumdada durumunuzu avukatınıza ayrıntılı belgeleri ile verinki davanız uzamadan sonuçlandırılabilsin.

   • Nevzat bey işveren bizim sigorta sicilimize işletecekmiş bu durumu nasıl bir şey yapabilir ki .Hiç bir şekilde ödemeye yanaşmıyor maaşımızı bile zor verdi gitsinler dava açsınlar kazansınlar isterlerse bende sigorta sicillerine işleteceğim diyormuş böyle birşey yapabilirmi avukat tutamadık maddi durumumuzdan dolayı kendimiz arama yoluna gidiyoruz kurumlara şikayet bildirerek haklarımızı geri dönüş yaparsanız sevinirim

 117. Belirli süreli iş sözleşmesi 2 yıllık anlaşma yaptım özel bir inşaat şirketinde makine mühedisi olarak çalışmaktayım. Bana brüt 3 bin tl maaş alacağım söylendi ben bunu elime geçen net ücret olarak algıladım. Ancak sonrada bu değer 2.200 seviyelerinde olduğunu ilk maaşta anladım. Sözleşme öncesi bana bir çok olanak sağlandı. İstanbula uçak ile gönderildim. 3 gün lüx otelde kaldım ve 3 günlük özel bir firmada eğitim aldım ve işyerine döndüm. 0 km araç alındı bana. 2 haftalık ücretimi aldım sadece maaş olarak. Ancak ben sözleşmeyi feshetmek istiyorum. Nasıl sorunlarla karşılaşabilirim. Nasıl bir yol izlemeliyim.

  • Merhaba Mehmet bey,
   çalıştığınız süre iş kanununa göre deneme süresi olan 60 günlük süre içersinde iş kanununa göre deneme süresinde işcide işverende gerekcesiz işi bırakabilir. Fakat işverenle bir sözleşme imzaladı iseniz iş kanunundaki bu süreler değil sözleşme esasdır bu yüzden imzaladığınız sözleşmeyi detaylı incelemenizi öneririm

 118. öncelikle hayırlı günler.calıstıgım özel sektörde 6000 kişinin calıstıgı biyer ilk önce calıstıgım postamı benzer bi postayla degiştirdi sonrasında bi şekilde geriye döndüm şimdide 10 senedir calıstıgım ekip a dan ekip b ye gecmemi söyledi sizce uygun mu kanunen

 119. kolay gelsin nevzat bey bnm kardeşim sabah 8 akşam 8 gece gundüz vardiyalı olarak 12 saat çalışmaktadır. gece çalışma süresi 7,5 saatten fazla olamayacağı için fazla çalışmaya maruz kalıyor insan kaynaklarıyla görüştüğünde ise kişiye özel servis konulmayacagını söyledilerr evimiz avcılarda olması bizi mağdur etmektedir işyeri ise silivridedir. noterden ihtarname gönderdik fakat işten kendim çıkmış gibi gösterdiler kardeşimi arayıp işten çıkarıldın gelme dediler. kıdem tazminatı alamadık ihbar da. bu durumda ne yapabiliriz işkurdan da ödeme alamadık. dava açmayı düşünüyoruz nasıl bir yol izleyeniliriz? şimdiden teşekkürler.

  • Ayşe hanım bu durumda işe iade davası açabilirsiniz ayrıca haksız fesihden dolayı fazla mesai ve kıdeminiz içinde dava konusu yapabilirsiniz bir hukukcu ile temas kurmanızda fayda var

 120. Merhabalar
  Kurumsal bir firmadan 16/12/2016 tarihinde mobbing uygulama neticesinde istifam alınarak işten ayrıldım, firmanın yönetiminde kayyum bulunmaktaydı. 3,5 yıl çalıştım bu süreçte kullanmadığım 23 günlük yıllık izin alacağım bulunmaktaydı. İlgili firma yönetiminden alacaklarım konusunda hiç bir net cevap alamadım 6 ay geçti. İzin ücretimi alabilmek için ne yapmalıyım, yardımcı olabilirseniz sevinirim.

  • ümit bey merhaba,
   hakedişlerinizin ödenmesi için noterden ihtar çekin
   ihtara rağmen ödenmez ise dava konusu yapabilirsiniz

 121. Merhaba Nevzat bey benim şöyle bir sorom olacaktı.1991 yılında sigorta başlangıcım mevcut,şuanda çalıştığım şirkette 14 yıllık çalışmışlığım var Sgk dan yazı alıp istifamı bildirsem işverene kıdem tazminatımı alabilirmiyim?Birde hemen işi bırakabiliyormuyum sizin bu konu ile ilgili görüşlerinizi alabilirmiyim teşekkürler.

  • Merhaba Zafer bey,
   15 yıl 3600 gün şartını yerine getiren ve kıdem tazminatı almaya hak eden çalışanların, 08.09.1999 tarihinden önce sigortalılık süresinin başlamış olması gerekmektedir. sizin sigorta başlangıcınız uyuyor gününüzde tamam ise sigorta müdürlüğüne gidip yazı talebinde bulunun

 122. Kurumsal bir şirkette 2010 yılının 8 ayından beri faal olarak calısmaktayım fakat 2017 5.ayında maaşımdan belirli miktarda para kesintiye uğradı muhasebe ye sorduğumda 2010 yılı 12. Ayda 11 günlük ücretsiz izin görünüyor 2010 yılında maaşIMI tam yatırdıkları için şimdi kesiyorlarmış bende imzaladığım ücretsiz izin kağıdını görmek istedim fakat belge sunamayolar ve akabinde SGK pirimlerine baktığımda aynı tarihte 11 gün ödenmemiş görünüyor 7 yıl önce olan olayı ellerinde belge olmadan nasıl kesiyor ben artık sirkete hiçbir sekilde güvenmiyim isi tek taraflı festival edip haklarımı alabilirmiyim şimdiden teşekkür ederim aynı zamanda yıllık izinlerimi de kullanamıyorum 70 gun kadar icerde alacağım var

  • Erkan bey merhaba,
   sorunuz çok farklı enteresan bir hukuk sorusu aslında fakat ben epey araştırdım bu husus bulduğum kaynaklı hususlar şöyle;
   Yargıtay 9.Hukuk Dairesinin 23.10.2009 tarihli 2009/33526 esas 2009/28432 numaralı kararına göre Yasa’ya dayanılarak işçiye yapılan bir ödemenin fazla olduğunun anlaşılması halinde bu fazlalık İşçiden geri istenemez. Hatalı olarak fazla ödemeyi yapan kurum zararına katlanmak zorundadır.
   çünkü;işverenin hatası ile yapılan bu fazla ödemenin işçiden tahsili mümkün değildir. Çünkü hesaplamanın nasıl yapıldığını bilmeyen ve bilebilecek durumda olmayan ve de işverenine güvenerek ödemeyi kabul eden işçi, iyiniyetli kabul edilmektedir. Işçinin iyiniyeti hukuken korunur ve işverenin hatasının bedeli işçiye yüklenemez.
   Bu konuda kesinti halinde dava konusu yapılabilir fakat sadece bu gerekce tek başına haklı fesih için yeterli değildir

 123. Merhaba Nevzat bey ben özel bir şirkette 2012 yılında forklift operatörü olarak ise başladım ve şimdi işi bırakmak istiyorum. Isimi fabrika içinde bana görevim olmayan ve forkliftle alakalı olmayan işler olduğu için bırakmak istiyorum bu haklı fesih sebebi olur mu.

  • Merhaba Satılmış bey,
   4857 sayılı Kanun’un 22. maddesinde, çalışma koşullarında esaslı değişiklik sebebiyle işçinin iş sözleşmesini haklı olarak feshedebileceği öngörülmemiştir. Bununla birlikte çalışma koşullarının değiştirilmesi aynı zamanda koşullarının uygulanmaması anlamına geldiğinden, aynı Kanun’un 24. maddesinin (II-f) bendinde belirtilen ‘yahut çalışma şartları uygulanmazsa.’ durumu işçinin haklı fesih nedenleri arasında sayılmıştır.Fakat bu durumun ispatı işciye düşmektedir haklı fesih için durumu ispatlamalısınız

 124. Nevzat bey merhabalar. yaklaşık 7 yıla yakındır kamu kurumunda asıl işi yapan taşeron elemanıyım. Taşeron elemanlarına aşırı yüklenme var ve artık istifa safhasına geldim ama tazminatımı almak istiyorum. Bunun sebebi olarak da yatırılmayan yol parasına göstermeyi düşünüyorum. Öğrenmek istediğim şey yol paraları yatırılmadığı için sözleşmemi tek taraflı olarak fesih edebilir miyim ? İhtar yolladığım gün işe gitmemem mi geekiyor yoksa ihtarın işyerine ulaşması mı gerekli ?

  • Onur bey merhaba,
   Ücret, bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır. 4857 sayılı İş Kanununun 24 üncü maddesinin ( II ) numaralı bendinin ( e ) alt bendinde sözü edilen ücret, geniş anlamda ücret olarak değerlendirilmelidir. İkramiye, prim, yakacak yardımı, giyecek yardımı, fazla mesai, hafta tatili, genel tatil gibi alacakları da ücrete dahildir. Aynı şekilde yol ve yemek parası da, işçinin ücretine dahil olan diğer kalemlerdir.
   Ücret kavramına, yemek ve yol ücretinin de dahil olduğunu yukarıda belirtmiş idik. İşçinin, ödenmekte olan yol veya yemek ücretinin de gününde ödenmemesi işçiye haklı fesih imkanı verir. Yargıtay’ın 2013 tarihli kararında yer verdiği;

   “…4857 sayılı İş Kanununun 24 üncü maddesinin ( II ) numaralı bendinin ( e ) alt bendinde sözü edilen ücret, geniş anlamda ücret olarak değerlendirilmelidir. İkramiye, prim, yakacak yardımı, giyecek yardımı, fazla mesai, hafta tatili, genel tatil gibi alacakların ödenmemesi durumunda da işçinin haklı fesih imkânı bulunmaktadır…”İfadeleri de bu doğrultudadır.

 125. Merhabalar;

  Ben bir şantiyede 10.01.2015 tarihinden beri Makine Teknikeri olarak görev yapıyorum. Fakat yaklaşık 4 ay önce benimle aynı görevde olan iş arkadaşım işten çıkarıldı ve benden daha yüksek bir maaşla işe başladı. Ben bu durumdan çok rahatsız oldum. Diğer bir konu iş yerim evime yakın diyerek bu durumu sineye çektim. Fakat dün beni arayarak yaklaşık 150 kilometre uzakta olan şantiyeye gitmemi istediler, üstelik evde yüksek ateş sendromu olan bir çocuğum var. Her an ateşlenmesi mümkün ve ilgi bekliyorlar. Ben bu durumda haklı bir istifa yazarak işten ayrılmak istiyorum bu durumda ne yapabilirim. Yardımlarınız için çok teşekkür ederim.

  • Serkan bey merhaba,
   öncelikle iş sözleşmenizin incelenmesinde fayda var fakat işyerinin başka şubesine nakil, aynı işi yapana farklı ücret verilmesi haklı fesih sebebi olamaz

 126. rapor istiharatli iken bursa il dısına yanı ıstanbula gidicem işveren karısma yetkısı varmı buna tşkler

  • Merhaba Hakan bey,
   Geçici İş Göremezlik ödeneği yönünden Raporlu olduğu dönemde Hekimin istirahat tavsiyesine uymayarak şehir dışına çıkma halinde almış olduğu ödeneği iade etmek zorunda kalabilir.
   Ayrıca sağlık raporu dinlenme amacı ile verilir raporlu iken işveren bilgisi dışında şehir dışına çıkışınızı işveren raporun gerçek olmadığı ahlak ve iyiniyet kurallarına uyulmadığı gerekcesini kullanabilir

 127. Nevzat bey merhaba,

  6 yılı aşkın süredir ara kademe yönetici olarak çalıştığım iş yerinden, kariyer beklentilerimin gerçekleşmemesini ve bölüm yöneticisinin yurtdışında olması sebebiyle ilave sorumluluklar yüzünden yıprandığımı beyan ederek ayrılmak istiyorum. Şirketin mavi yakaya uyguladığı teşvik paketi gereği tüm hakları ve ilave maaş primleri ödenerek çıkış verilmektedir. İşten ayrılmak istediğimi bildirdim ve kıdem tazminatı talebimi sözlü olarak ilettim ve sözlü olarak red cevabı aldım. Yeni bir iş bulduğum için ihbar süresi sonunda işten ayrılacağım. Henüz istifa dilekçesi vermedim ve haklarımın kaybolmaması için vermeyeceğim. Bunun yerine ayrılma bildirimimi insan kaynaklarına bildirirken nasıl bir yol izlemeliyim, kıdem talebimi yazılı yapmalı mıyım? Nasıl bir yol izlemeliyim?
  Teşekkürler

  • Mustafa bey merhaba,
   işverenin kendi isteğiyle ayrılan işciyede paket haklar vermermesi genel uygulama ise bu hakkınızı kaybetmemek için işten ayrılırken bu durumu ayrıntılı yazan bir dilekce ile dilekceyi evrak kayıttan gecirip bir suretinide alarak ayrılmanızı öneririm

 128. Merhaba nevzatbey benim sorum soyle 01.06.1999 tarihte ise girdim ise girdigim tarihten itibaren yıllık iznimi kullanamıyorum birkac kez soyledigim halde bana cevabı yıllık izin ucretini veremem kendi cebinizden kullanın oldu ve birde 2009 dan itibaren agi ve masımıza zam alamıyoruz ve ayrıca yemekte vermiyor özel sektörde yat isi yapıyoruz toplam 8 kisiyiz masımızı elden alıyoruz ve birde aldıgımız ücret 2500tl bordurada askeri ucret gozukuyor isimi fesih etmek istiyorum bu bana tazminat hakkı ve yıllık izinlerimi alabilirmiyim tesekkurler halen calısmaktayım

  • Timur bey merhaba,
   anlattıklarınızdan iş hukuku açısından haklı fesih sebebi olacak
   düşük maaş,
   izni kullandırmama,
   mesai ödememe,
   hakedilen agi nin ödenmemesi gibi tüm sebepler haklı fesih sebebidir bunları ispatlamak kaydı ile haklı fesih hakkınız doğabilir fakat benim önerim olduğunuz bölgede bir iş hukuku avukatı ile görüşüp haklı fesih yapacaksanızda avukat nezaretinde yapın hatalı bir işlem yapıp haklarınızdan olmayın

 129. 5yil 1 ay çalışmış olduğum isyerimden bölge müdürü ve kordinator tarafından darp edildim hakaret duydum darp raporum 1+3 gün var noter den fesih yaptım 25.koddan cikisim yapıldı.kidem ve işsizlik maaşı haricinde kötü niyet tazminatı da alabilirmiyim.Baska ne gibi haklarım vardir

 130. Merhaba Nevzat bey;

  Özel sektörde 7 yıldır çalışmaktayım, Patronumun yıldırıcı tavırları yüzünden işten ayrılmak istiyorum. Bu arada 1.5 yıl önce sigortada girdi çıktı yapıldı,fark ettiğim için haklarımı aldım. Lakin şimdi işi bırakmak istiyorum.
  İstifa gerekçesi olarak işe girdiğimden beri kullandığım izinleri gerekçe göstererek haklı fesih sebebi aunarak, çalışmak zorunda olduğum ihbar süresinden kurtulabilir miyim?
  Bu durumda ne yapmalıyım?
  07.07.2017 tarihinde sözlü olarak işi bıraktığımı beyan ettim.bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izlemeliyim

  • Özlem hanım merhaba,
   yıllık ücretli izin hakkının kullandırılmaması, işçi açısından iş sözleşmesinin haklı nedenle fesih sebebi de kabul edilmektedir. yargıtay 9.HD. 2011/31608 E. 2011/35332 K. 06.10.2011 kararındada bu hususu şu şekilde onaylamıştır “Anayasa tarafından teminat altına alınan dinlenme hakkı ihlal edilmiş olur. İşveren normatif uygulamaların aksine fesih hakkını kullanmıştır. Davalı işveren tarafından yapılan fesih haksızdır. Davacı işçinin kıdem ve ihbar tazminatı isteklerinin kabulü yerine reddine karar verilmesi isabetsizdir.”

 131. Nevzat bey iyi günler,
  02.06.2014 tarihinde başlamış olduğum işimden 15.08.2017 tarihinde muvazzaf astsubaylığı kazanmış olduğumu beyan edip, noterden ihtarname göndererek hem istifamı bildirdim hem de yalnızca kıdem tazminatımı talep ettiğimi bildirdim. İstifa durumum tarih net olmamakla birlikte yetkililerim, yöneticelerim ve insan kaynakları tarafından bilinmekteydi ancak buna dair imzalamış olduğum bir evrak bulunmamaktadır. Göndermiş olduğum ihtarnameye karşılık iş yerimden 24.08.2017 tarihinde tarafıma ihtarname gönderilmiş olup belirtmiş olduğum hususa göre ‘muvazzaf askerlik hali, kıdem tazminatına hak kazandıran haklı fesih nedenlerinden biri olarak sayılamamaktadır.’ açıklaması ile birlikte fesih iradem ile alelade istifa olarak kabul edileceği açıklamaları bildirilmiştir. Buna ek olarak tarafımdan ihbar tazminatı talep edilmektedir.
  İş yerine dava açmam halinde kıdem tazminatı alabilir miyim? İş yerine ihbar tazminatını ödeme zorunluluğum var mıdır?

  • Merhaba İsmail bey,
   muazzaf askerlik hizmeti kıdem ödenmesini gerektiren bir durumdur fakat sizin durumunuz bu değil askerlik için değil Assubaylık için istifa ediyorsunuz
   normal istifa halinde işcide işverende ihbar önellerine uymak zorundadır

   • Merhaba Nevzat Bey
    Öncelikle teşekkür ederim. Beni ihtarname için yönlendiren avukat; özel sektöre geçiş yapmam durumunda sizin belirtmiş olduğunuz bu durumun geçerli olduğunu ancak benim devlet kadrosunda işe başlayacak olduğum için kıdem tazminatına hak kazandığımı belirterek ihtarname göndermeye yönlendirdi. (İhtarnameyi avukattan görüş alarak doldurdum ancak şahıs olarak kendim gönderdim, ihtarnamede her hangi bir avukat bilgisi bulunmuyor) Ve aynı avukat; şuan dava açmamız halinde yine davayı kazanacak olduğumu söylemektedir. Sizce nasıl bir yol izlemeliyim?

 132. Mehraba Nevzat bey ben bir şirket e çıkış giriş yaptım 31;03:2019 çıkış yapıp 01:04:2019 giriş yaptım 20 gün izinmim var çıkış giriş yaptı mı benim izin14 gunemi düşüyor yoksa 20 gün devam ediyor

  • Merhaba Salih bey,
   Yıllık izin hak edişlerinde, aynı işverene bağlı geçirilen süreler birlikte değerlendirilir.
   Yıllık izin süresinin ve izne hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçinin aynı işverene ait işyerlerinde çalıştığı süreler birleştirilir. Şu kadar ki, bir işverenin bu Kanun kapsamına giren işyerinde çalışmakta olan işçilerin aynı işverenin işyerlerinde bu Kanun kapsamına girmeksizin geçirmiş bulundukları süreler de hesaba katılır.

 133. Iyı günler Nevzat Bey.
  *3 yıldır bir özel okulda kadrolu öğretmenlik yapmaktayım. 3 yıldır eğitim öğretim ödeneğim verilmiyor. Hatta ilk yıl hesabımıza yatırılıp, elden geri istendi ve alındı. (bunu ses kaydı ile kanıtlayabilirim)
  * 3 yıl boyunca fazla ders saatine girip, benimle aynı anda işe giren bazı öğretmenlerden, ayrıca yıl bazında (10 yıllık öğretmenim) aynı çalışma yılına sahip olduğum bazı öğretmenlerden az maaş aldığımı öğrendim. Durumun düzeltilmesi konusunda istekte bulundum. bazı öğretmenlerin aldığı maaşı talep ettim ve kabul edilmedi. kendileri bir rakam sundu ama bu diğer bazı öğretmenlerin aldıklarının altındaydı ve ben eşit olmak istiyordum)
  * bu haksızlığı devam ettirmek istemiyorum dedidiğimde, istifam istendi. Bir kaz çağrılıp istifaya zorlandım.
  * istifa etmezsem çıkışımın kabul edilmeyeceği yönünde tehdit edildim.

  (tüm bunlar sesli kayıt altında. Defalarca bu mobbinge maruz kaldığım için artık kaydetmeye karar verdim. Çünkü inkar etme ihtimallerine karşı kanıtım olması gerekiyordu. (milli eğitim onay tarihim Ekim’de bitiyor ama sözleşme tarihim 1 Eylül de bitiyor)

  ben 1 eylülde kıdem tazminatımı, ödenmeyen eğiyim öğretim ödeneğini ve yaz maaşı almak istiyorum.

  nasıl bir yol izlemem gerekmektedir?

  • Merhaba Peri hanım,
   Bazı makalalelerimde yazdığım bir yargıtay kararında mobing halinde başka yol yok ise gizli yapılan kayıtları delil olarak yargı kabül etti
   Siz bu aşamada ne yapabilirsiniz
   -Maaş ayrımcılığı
   -Ek ödemelerin ödenmemesi
   Mobing gibi iddialar ile haklı fesih yapabilirsiniz fakat önerim bunu mutlaka bir iş hukuku avukatı nezaretinde delillerin avukatca incelenip doğru hukuki alt yapı oluşturulduktan sonra yapın

 134. Merhabalar erkek kardeşim 4 yil 3 aydir bir perakande sektöründe çalışiyor askerlik sebebi ile çıkacağından dolayi cok fazla bezdirme politikasi uygulandi aylik 195 saatten haftalık 45 saatten fazla çalıştı şimdi çıkacağını belirtti ama tecilini bozdurmadan bir bahane buldurlar reyonda skt si bir gün önce olan bir ürün olduğunu iddea edip kendisine işinin fest edildiğini söylediler. ŞIMDI dava açmalımiyiz ??

  • Merhaba Elif hanım işten çıkarılış sebbeinin haklı olmadığınız savunuyorsanız bunuda ispatlayabiliyorsanız uzlaşma ve dava yolunu kullanabilirsiniz

 135. Merhabalar,

  Erkek arkadaşımla aynı şirkette çalışmaktayız. Birimiz depoda birimiz ofiste çalışıyoruz. İş içerisinde duygusal hiçbirşey karıştırmıyoruz sadece iş için yanyana geliyoruz. Ancak yöneticilerimiz aynı yerde çalıştığımızı ve şirketin katı kuralı olduğu için bize terfi vermiyor. Bu konuda şahitlik yapacak bir çok arkadaşımız var çok ciddi mobbinge uğruyoruz. Bu durumla ilgili nasıl bir yol izleyebiliriz.

  Teşekkürler.

  • Merhaba Gizem hanım ,
   Çalışana maddi ve manevi faydaları olan terfi konusunda işverenin buna mecbur olup olmadığına bakmak gerekir. İş sözleşmesinde, iş yeri yönetmeliğinde ya da toplu iş sözleşmesinde terfiye yönelik hüküm ya da kriterler var mı bunlar bakmak gerekir. Eğer terfi koşulları belirlenmişse işveren buna uymak zorundadır.
   Eğer terfi konusunda yazılı bir kaynak bulunmuyorsa burada da işverenin eşit davranma ilkesine uyup uymadığına bakılmalıdır. İş Kanunu’na göre; “İş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayırım yapılamaz.” Eğer işveren bazı işçileri terfi ettirip bazılarını ettirmiyorsa bunun objektif sebepleri olmak zorundadır.
   Eğer işveren açık bir biçimde sözleşmeye uymuyorsa çalışanın haklı nedenlerle is sözleşmesini feshetme hakkı doğabilir Haklı fesih hakkı oluşuyormu oluşmuyormu durumu iş hukuku alanında çalışan bir avukatla iş sözleşmesi,yönetmelik gibi kaynaklar incelenerek karar verilmeli ve bir yol haritası çıkarmak doğru olur

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir