Ana Sayfa / Kanunlar / İş Kanunu / İşsizlik Sigortası Hakkında Bilinmesi Gereken Tüm Hususlar

İşsizlik Sigortası Hakkında Bilinmesi Gereken Tüm Hususlar

185İşsizlik sigortası; 4447 sayılı işsizlik sigortası kanunu ile düzenlenmiştir.

Tanımı: bir iş yerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenlere, uğradıkları gelir kayıplarını kısmen de olsa karşılayarak kendilerinin ve aile fertlerinin zor duruma düşmelerini önleyen, sigortacılık tekniği ile faaliyet gösteren, Devlet tarafından kurulan zorunlu bir sigorta koludur.

İşsizlik Sigortası Hangi Kanunları Kapsar?

 Bu Kanun,

 1. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile ikinci fıkrası kapsamında olanlardan bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan sigortalıları,
 2. 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışanlardan 5510 sayılı Kanunun 52 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında işsizlik sigortası primi ödeyen isteğe bağlı sigortalılar ile aynı Kanunun ek 6 ıncı maddesi kapsamındaki sigortalıları ve
 3. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 inci maddesinde açıklanan sandıklara tabi sigortalıları kapsar.

İşsizlik Sigortasından Sorumlu Kurumlar Hangileridir?

 İşsizlik sigortası primlerinin toplanmasından Sosyal Sigortalar Kurumu, diğer her türlü hizmet ve işlemlerin yapılmasından İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü görevli, yetkili ve sorumludur.

Bu amaçla,

 1. İş ve İşçi Bulma Kurumu bünyesinde; İşsizlik Sigortası Fonuna aktarılan işçi, işveren ve devlet katkılarının Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde değerlendirilmesine ilişkin işlemleri yürütmek,
 2. Primlerin kişi bazında kaydını tutmak, işsizlik ödeneği ödenmesine ilişkin her türlü işlemleri yapmak,
 3. Sigorta primlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna yatırılmasını sağlamak,
 4. İşsizlere yönelik mesleki eğitim tedbirleri ile ilgili işlemleri yapmak ve bu kanunun uygulanması ile ilgili olarak kanunla verilen diğer görevleri yerine getirmek üzere İşsizlik Sigortası Daire Başkanlığı kurulmuştur.

İşsizlik sigortası aşağıda sayılan çalışma gruplarını kapsamaktadır.

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2 inci maddesine göre bir hizmet akdine dayanarak bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılan sigortalılar:

 1. 506 sayılı Kanunun geçici 20 inci maddesi kapsamına girip de memur ve sözleşmeli statüde olmayanlar,
 2. Mütekabiliyet esasına dayalı olarak yapılan anlaşmalara göre Türkiye’de sigortalı olarak çalışan yabancılar,
 3. 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki Kanuna göre çalıştırılan koruma bekçileri,
 4. Ücretli ve sürekli olarak ev hizmetlerinde çalışanlar,
 5. Kamu sektörüne ait tarım ve orman işlerinde ücretle çalışanlar,
 6. Özel sektöre ait tarım ve orman işlerinde ücretle ve sürekli olarak çalışanlar,
 7. Tarım sanatlarına ait işlerde çalışanlar,
 8. Tarım iş yerlerinde yapılan ve tarım işlerinden sayılmayan işlerde çalışanlar,
 9. Tarım iş yeri sayılmayan iş yerlerinin park, bahçe, fidanlık vb. işlerinde çalışanlar,
 10. Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışanlar,
 11. 5510 sayılı Kanunun 52 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamın da işsizlik sigortası primi ödeyen isteğe bağlı sigortalılar.

Hangi Hallerde İşsizlik Ödeneğinden Yararlanmak Mümkün Değildir?

Son 120 günü kesintisiz olmak üzere, işsiz kalmadan önceki son üç yıl içinde 600 gün süre ile prim ödememiş olanlar,

 1. Hizmet akitlerini kendi istek ve iradeleri ile feshedenler,
 2. Muvazzaf askerlik görevi nedeniyle hizmet akitleri feshedilenler,
 3. Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alanlar,
 4. Hizmet akitleri grev, lokavt veya kanundan doğan ödevler nedeniyle askıya alınmış olanlar,
 5. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan halleri nedeniyle hizmet akitleri işverenler tarafından feshedilmiş bulunanlar.

Hangi  Hallerde İşsizlik Ödeneği Alma Kesilir?

 1. Kurumca teklif edilen mesleklerine uygun ve son çalıştıkları işin ücret ve çalışma koşullarına yakın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı sınırları içinde bir işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddeden,
 2. Kurum tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı bir neden göstermeden reddeden veya kabul etmesine karşın devam etmeyen,
 3. Haklı bir nedene dayanmaksızın kurum tarafından yapılan çağrıları zamanında cevaplamayan, istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen süre içinde vermeyen, sigortalı işsizlerin işsizlik ödenekleri kesilir. Ancak öngörülen ödeneklerin kesilme gerekçesinin ortadan kalkması halinde, işsizlik ödeneği ödenmesine yeniden başlanır. Şu kadar ki bu suretle yapılacak ödemenin süresi başlangıçta belirlenmiş olan toplam hak sahipliği süresinin sonunu geçemez.
 4. Muvazzaf askerlik dışında herhangi bir nedenle silah altına alınanlarla hastalık ve analık nedeniyle geçici iş göremezlik ödeneği almaya hak kazanan sigortalı işsizlerin işsizlik ödeneklerinin ödenmesi bu durumların devamı süresince durdurulur.

 Hangi Durumlarda İşsizlik Ödeneğinden Yararlanılır?

120 günü kesintisiz olmak üzere, son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile prim ödemiş olup da kendi istek ve kusurları dışında işsiz kalanlardan:

 1. Hizmet akitleri, ihbar önellerine uygun olarak işveren tarafından feshedilenler,
 2. Hizmet akitleri; sağlık sebepleri, işverenin kanunda belirtilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan davranışları ve işçinin çalıştığı iş yerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler nedeniyle bizzat kendileri tarafından feshedilen sigortalı işçiler,
 3. Sağlık sebepleri veya iş yerinde işçiyi bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan bir zorlayıcı sebebin ortaya çıkması halinde işveren tarafından hizmet akdi feshedilenler,
 4. Belirli süreli hizmet akdi ile çalışmakta olup da sürenin bitiminde işsiz kalanlar.
  İş yerinin el değiştirmesi veya başkasına geçmesi, kapanması veya kapatılması, işin veya iş yerinin niteliğinin değişmesi nedenleriyle işten çıkarılmış olanlar,
 5. Özelleştirme nedeniyle hizmet akdi sona erenler, işsizlik ödeneğine hak kazanırlar

İşsizlik Ödeneği İçin Ne Zaman Müracaat Edilmeli?

İşsizlik ödeneğine hak kazananların, bu ödenekten faydalanmak üzere İşten Ayrılma Bildirgesi ile birlikte hizmet akdinin feshedildiği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içinde, İS-KUR un en yakın ünitesine başvurmaları gerekmektedir. Sigortalı işsizin, bu maddede belirtilen ödeme ve hizmetlerden yararlanabilmesi için işten ayrılma bildirgesi ile birlikte hizmet akdinin feshedildiği tarihi izleyen günden itibaren otuz gün içinde kuruma doğrudan veya elektronik ortamda başvurmaz veya mücbir sebepler dışında, başvuruda gecikir ise gecikilen süre işsizlik ödeneği almaya hak kazanılan toplam süreden düşülür.

İşsizlik Ödeneğinin Miktarı Nasıl Hesaplanır?

 4447 sayılı işsizlik sigortası kanunun 50 inci maddesinde bu konu detaylı bir şekilde düzenlenmiştir. Buna göre;

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkı dır  Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine göre on altı yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçemez demektedir.

Kim Ne Kadar İşsizlik Ödeneği Alır?

 Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışmış olanlardan, son üç yıl içinde:

a) 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

b) 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

c) 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün, süre ile işsizlik ödeneği verilir

Bilinmesi Gereken Diğer Hususlar 

 1. İşsizlik ödeneği her ayın sonunda aylık olarak işsizin kendisine ödenir.
 2. İlk işsizlik ödeneği ödemesi ise ödeneğe hak kazanılan tarihi izleyen ayın sonuna kadar yapılır.
 3. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.
 4. İşsizlik ödeneği, nafaka borçları dışında haciz veya başkasına devir ve temlik edilemez.
 5. Sigortalının kusurundan kaynaklandığı belirlenen fazla ödemeler yasal faizi ile birlikte geri alınır.
 6. Ölen sigortalı işsizlere ait fazla ödemeler geri tahsil edilmez.
 7. Sigortalı, işsizlik ödeneğinden yararlanma süresini doldurmadan tekrar işe girer ve işsizlik sigortası ödeneğinden yararlanmak için bu kanunun öngördüğü şartları yerine getiremeden yeniden işsiz kalırsa,  daha önce hak ettiği işsizlik ödeneği süresini dolduruncaya kadar bu haktan yararlanmaya devam eder.
 8.  Bu kanunun öngördüğü şartları yerine getirmek suretiyle yeniden işsiz kalınması halinde ise sadece bu yeni hak sahipliğinden doğan süre kadar işsizlik ödeneği ödenir.

Hakkında nevzaterdag

Check Also

Organizasyon İşinde Gider Pusulası Ödemelerinde Stopaj

Organizasyon İşinde Gider Pusulası Düzenlenerek Yapılan Ödemelerde Stopaj Var mı? Konuya vergi mevzuatımız açısından ayrıntılı …

3 yorumlar

 1. Merhaba.. yukarıdaki konuyu okudum, çok güzel anlatmışsınız ancak benim bir sorum olacak.. ben son 11 aydır doğum iznimdeydim ve 21.08.2013 itibariyle işe geri döndüm ve döndüğümden beri en fazla 10 gün çalışabildim bazı rahatsızlıklarım nedeniyle.. bu durumda son 120 gün ve son 3 yıl içinde toplam 600 gün primim ödenmiş değil.. eğer işten çıkarılmış olsam bu durumda işsizlik ödeneği alamaz mıyım.. teşekkürler..

  • Nursel hanım merhaba,
   makalede okuduğunuz gibi işsizlik maaşı almanın bazı kuralları var bunlardan birincisi
   Son 120 günü kesintisiz olmak üzere, işsiz kalmadan önceki son üç yıl içinde 600 gün süre ile prim ödenmiş olmasıdır eğer bu yoksa işsizlik maşaı alamazsınız

   • Nevzat Bey tekrar merhaba.. Okuduğum bazı makalelerde doğum izni gibi sebepler bu son 120gün hesabından ayrı tutulur diyor.. izin öncesi dönem hesaba katılır diyor.. ancak ben hemen izin dönüşü işten çıkarılmadığım için farklı bir durum mu sözkonusu oluyor.. şu an çalışmaya devam ediyorum ancak kısa bir süre sonra çıkarılacağım.. bu durumda işsizlik ödeneğine hak kazanır mıyım.. teşekkürler..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir