Ana Sayfa / Kanunlar / İş Kanunu / Taşeron İşçilerin Hakları

Taşeron İşçilerin Hakları

184Bugün ülkemizde  genellikle kamu sektörü ihtiyaç duyduğu bazı hizmetlerini taşeron şirketlerden sağlamaktadır. Kamu kuruluşlarının aralıklarla ihale yolu ile hizmet alımı yaparken genellikle ihaleyi alan taşeron şirket değişmektedir. Fakat yeni taşeron eski çalışanlar ile çalışmaya devam etmektedir. Bu durumda kurumlarda çalışan işçilerin işverenleri değişmekte ve işçilerin SGK kayıtlarında sürekli giriş-çıkış işlemleri görünmektedir. Yani değişen taşeronlara rağmen işçiler değişmemekte, işçiler aynı şekilde ve aynı konumda çalışmaya devam etmektedir. Buna rağmen işçiler oluşan uyuşmazlıklarda nasıl ve ne şekilde hareket edeceklerini bilmemektedirler.

4857 Sayılı Yeni İş Kanunumuzun 2 inci Maddesinde

Bir işverenden, iş yerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde,

İşletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu iş yerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye asıl işveren-alt işveren ilişkisi denir.  Bir ilişkide asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o iş yeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur denilmektedir.

Maddeden anlaşılan iş kanunumuz iki işverenden bahsetmektedir. Bunlar

 • Diğer işveren (alt işveren)
 • Asıl işveren.

Asıl işveren ile diğer işveren (alt işveren) arasında kurulan ilişkiye de “asıl işveren-alt işveren ilişkisi” denilmektedir. Alt işveren, iş hayatında ise taşeron” (müteahhit) olarak adlandırılan kişidir.

İş kanunun 2. maddesine özet olarak baktığımızda:

 • Alt işverenin kendi çalıştırdığı işçilerine karşı işveren durumundadır. Bu nedenle de, asıl işveren için İş Kanununda öngörülen her çeşit sorumluluk ve zorunluluklar, alt işveren (taşeron) için de geçerlidir. Ancak, bunun geçerli olabilmesi için asıl işveren ile alt işveren arasında yaptıkları istisna akdinde söz konusu hususların yer almış olması gerekir.
 • Asıl işveren ile alt işveren arasındaki sözleşmede yer alan bu hususlar emredici niteliktedir. Aksine başka türlü işlem yapılamaz. Taraflar birbirlerine yaptıkları sözleşmedeki hükümlerle bağlıdırlar.

Ancak bu durum, alt işveren işçilerini ve hak sahiplerini bağlamaz kanun koyucu, işçileri korumak ve onlara güvence vermek amacıyla esas işvereni de alt işverenle birlikte sorumluluk altına sokmuştur.

Bu konuya yüksek yargının bakışını Yargıtay 10.Hukuk Dairesinin 27.04.1998 tarihli 1998/3083 kararında şöyle görüyoruz;

506 sayılı yasanın 87. Maddesinde aracı veya taşeron işveren tanımı ve sorumlukları belirlenirken iki ölçütün esas alındığıdır.

Bunlardan birincisi, asıl işveren konumunda bulunan kimsenin, öncelikle işçi çalıştıran bir işveren özelliğine sahip olması olduğu,

 İkinci ve en önemli hususun, tali işveren durumunda bulunan işverenin almış ve yüklenmiş olduğu işin, asıl işverenin asli ve yardımcı işlerinden olması olduğu,

SGK Primlerinde Sorumluluk Kimindir?

Yukarıda bahsettiğimiz Yargıtay 10.Hukuk Dairesinin 27.04.1998 tarihli 1998/3083 kararında Tali işveren durumunda bulunan işverenin almış ve yüklenmiş olduğu işin, asıl işverenin asli ve yardımcı işlerinden olması durumunda şirketin prim ve gecikme zammı borçlarından, asıl işverenin de sorumlu olduğu belirtilmiştir.

Kamu Kurumlarında Çalışan Taşeron İşçilerinin Hakları Kime Aittir?

Kamu kurumlarında çalışan taşeron işçilerinin durumu 4857 sayılı iş kanunumuzun 36. maddesinde, “kamu kuruluşlarının tesis ettiği alt işverenlik ilişkilerinde ödenmeyen işçi ücretlerinin alt işverenin hak edişinden ödeneceği ve bu konuda asıl işveren durumundaki kamu kuruluşunun işçinin ancak üç ay ödenmeyen ücretinden sorumlu olacağı belirtilmiştir. Yani kamu kuruluşu; alt işverence ödenmeyen “ihbar, kıdem tazminatı ve diğer haklardan sorumlu tutulmamaktadır.

Kamuda Çalışan Taşeron Değiştiğinde İşçinin Durumu Ne Olur?

 Yargıtay 9.Hukuk Dairesinin 18.9.2008 23980 esas numaralı kararın da:

 “iş yerinin bir bütün olarak veya bir bölümünün hukuki bir işleme dayalı olarak başka birine devri iş yeri devri olarak tanımlanabilir” derken,

4857 sayılı İş Kanununun 6. maddesinde iş yerinin bir bütün olarak veya bir hukuki bir işleme dayalı olarak başkasına devri halinde mevcut iş sözleşmelerinin devralana geçeceği düzenlenmiştir.

Bu anlatıma göre alt işverence asıl işverenden alınan iş kapsamında faaliyetini yürüttüğü iş yerinin tamamen başka bir işverene devri 4857 sayılı İş Kanununun 6.maddesi kapsamında iş yeri devri niteliğindedir. Dairemizin kökleşmiş içtihatları da bu yöndedir. Diyerek işçilerin özlük haklarını da iş yeri devri koşullarında değerlendirmemiz gerektiğini anlatmaktadır.  İşçinin işi yeni alan alt işverenle çalışmaya devam etmesini bir sözleşme devri olarak kabul etmektedir.

Fakat Yargıtay 9.Hukuk Dairesinin 19.01.2012 tarihli E.2009/34509 K.2012/kararında süresi sona eren alt işverence işçinin iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde yapılan fesih bildirimi ile iş ilişkisi son ereceğinden işçinin daha sonra yeni alt işveren yanındaki çalışmaları yeni bir iş sözleşmesi niteliğindedir demektir.

Bu iki karara baktığımızda işçi açısından iki önemli hususun ortaya çıktığını görmekteyiz:

 1. Çalıştığı taşeron değiştiğinde iş sözleşmesi fesih edilmiş ise yeni taşeronla yeni iş sözleşmesi imzalayıp eski taşerondan kıdem, izin gibi alacaklarını tahsil etmelidir.
 2. Taşeron değiştiği halde sadece sgk giriş çıkışı yapılarak işçiler yaptıkları işi aynen yapmaya devam ettiklerinde bu Yargıtay kararına ve iş kanunumuzun 6. maddesi açıklamalarına göre iş yeri devridir.

İş yeri devri kuralları uygulanması durumda ise; asıl işveren ve son alt işveren, işçinin tüm çalışması süresindeki özlük haklarından da sorumludur.  Ayrıca devreden alt işverende kendi dönemlerinden sorumlu olacaklardır. İşçilik alacaklarından asıl işveren olan kurumun sorumlu olduğu durumlarda Taşeronluk sözleşmesi gereği  asıl işveren, alt işverene (taşerona) işçiye ödediği tazminatlarını  geri almak için ayrıca  rücu davası  açabilir.

2.madde şartlarının oluşması durumunda işçi tüm çalışma süresini dikkate alarak kıdem ve ihbar tazminatını, yıllık izin ücretlerini ve diğer maaş ve işçilik alacaklarını asıl işverenden ve faaliyette olan son alt işverenden (taşerondan) talep edebileceklerdir. Ayrıca işçilerin asıl işveren ve son alt işverene de haksız ve geçersiz fesih yapması nedeniyle fesih ihbarından itibaren 1 ay içinde işe iade davası açabilmesi de söz konusudur.

 İş Kazasında İşçi Haklarında Sorumluluk Kimindir?

 Yargıtay 9.Hukuk Dairesi 17926/1750 sayılı kararında  “işçilik haklarından” ve “sendikal alacaklardan” Yargıtay asıl işvereni de alt işveren ile “birlikte sorumlu” tutmuştur. Yargıtayın bu kararında asıl işveren ile alt işveren arasında imzalanan teknik şartnamede her türlü sorumluluğun işi yapan firmaya (alt işverene) ait olacağı kararlaştırılsa bile bu hükmün işçiyi bağlamayacağı gerekçesiyle alt işveren işçisinin uğradığı iş kazasından asıl işverenin de sorumlu olacağını kabul etmiştir.

 Taşeron Elemanı İş Kazası Geçirdiğinde Durum Nedir?

 Bu konuda verilmiş yargı kararı önemli bir örnek oluşturmaktadır.

Yargı kararına konu örnekte;

 1.  Yüksek gerilim enerji hattı yapımı sırasında, elektrik direğinden düşen taşeron firma işçisi, kazada sürekli bakım ve yardıma muhtaç kalacak şekilde yüzde 100 malul kalmıştır.
 2.  Hattın yapımı için ihaleyi kazanan firmanın taşeron şirketine bağlı çalışan işçi, firmaların ve asıl işverenin iş sağlığı ve iş güvenliği önlemlerini yeterince almadıkları gerekçesiyle maddi ve manevi tazminat davası açmıştır.

Davayı görüşen Ankara 2. İş Mahkemesi, bilirkişi raporu uyarınca olayda asıl işverenin yüzde 30, alt işverenin yüzde 40, işçinin ise yüzde 30 oranında kusurlu olduğunun tespit edildiği belirtilerek Asıl işveren hakkındaki davanın pasif dava ehliyeti bulunmaması ve anahtar teslimi ihale makamı olması nedeniyle reddine karar verdi. Mahkeme, ihaleyi alan firma ve taşeron firmanın işçiye maddi ve manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Yargıtay 21. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu.

Daire’nin kararında, yerel mahkemece kurulan hükmün doğru olmadığı belirtilerek, gerçekten bir iş kazası sonucu zarara uğrayan işçinin tazminat davasının, işveren veya kusurlu 3. kişilere karşı yöneltileceği kaydedildi.

Kararda, aracı olarak nitelendirilen kişilerce işe alınan işçilerin uğrayacakları zarardan, asıl işverenin aracı ile birlikte sorumlu olacağı vurgulandı.

Kararda, şöyle denildi:

”İşin tamamı yerine bir bölümü devrolunduğunda, devreden kişinin işverenlik sıfatı devam ettiğinden kusuru olmasa da olay tarihinde yürürlükte bulunan 1475 sayılı iş Kanunu’nun 1/son maddesi gereğince sorumlu olduğunun kabulü gerekir.

Bu durumda, enerji iletim hatlarının yapımı işi, davalılardan asıl işveren Genel Müdürlüğünün asıl işi olup, bu işi başka birine verse dahi işi alanla birlikte sorumluluğu devam edecektir.

Asıl işveren olarak taşeron şirketle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu düşünülmeksizin, davalı asıl işveren Genel Müdürlüğü hakkındaki davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular gözetilmeksizin yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir. O halde, davacının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır”demiştir.

Yerel Mahkeme’nin ilk kararında direnmesi üzerine dosya Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’na geldi. Kurul, yerel mahkemenin direnme kararını, daire gerekçesi doğrultusunda oy birliğiyle bozmuştur.

Hakkında nevzaterdag

Check Also

Doktorlarda Vergi Rehberi

Doktorluk mesleği, önemli bir meslektir çünkü insanların sağlıklı bir yaşam sürdürebilmelerine yardımcı olur. Doktorlar, insanların …

68 yorumlar

 1. afşin devlet hastanesinde kışları kaloriferci yazları da bahçivan olarak temizlik şirketinde çalışıyorum maaşımda asgari ücret yani 810 lira benim sertifikamda var ama ben sertifika parası almıyorum aşçılar alıyor teknisyenler alıyor bana haksızlık yapıldığını düşünüyorum gerçi taşerona hep haksızlık yapılıyorda benim sertifikam var ya ondan

  • Serdar bey merhaba,
   Serifikanız olması sizede ek ücret ödenmesini gerektirmwz sgk lı olarak bir ücretle anlaşarak çalışıyorsunuz çalışma şekilleriniz farklı iş sözleşmenizdede işiniz ve alacağınız ücret belirtilmiştir eğer si,zin sözleşmenize aykırı bir ödeme söz konusu ise o zaman hak iddia edebilrisiniz size önerim öncelişkli iş sözleşmenizi okuyun ve ona göre bir davranış modeli geliştirin.

 2. Ozel bir banka şubesinde 9 senedir çalışmaktayım 02.08.2013 gunü şube tadilata girdi ve bana genel müdürlükten bağlı bulunduğum temizlik firmasına su şekilde bir mail atılmış hikmet uysalin tadilat bitimine kadar gecei olarak 2bucuk ay başka yerde değerlendirilmesi konusunda diye fakat tadilata başlanmadan 15 gün oncesinden bana şube tadilata girince seni gecici olarak genel müdürlükte deger lendirecegiz dendi fakat dediklerini yapmadılar ve ben 3 gün temizlik firmasının bana gösterdiği yerde çalıştım fakat bana ödenen en son maaşın altında bir fiyat dendi ve ben kabul etmedim en son aldığım maaş 1250 bana denen ucret asgari ucret yemek kartına 200 tl yükleniyor hepsi bu sorum su benim asil is verene vede temizlik firmasına itiraz etme hakkım varmı birde en son aldığım maaşın altında bana ödeme yapa bilirim temizlik firması syg la

  • Hikmet bey merhaba,
   İş Kanunu 62.maddesi gereği her türlü işte uygulanmakta olan çalışma sürelerinin yasal olarak daha aşağı sınırlara indirilmesi veya işverene düşen yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi nedeniyle ya da bu Kanun hükümlerinden herhangi birinin uygulanması sonucuna dayanılarak işçi ücretlerinden her ne şekilde olursa olsun eksiltme yapılamaz.
   İş Kanunu’nun 22.maddesine göre de; İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar yada işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz. İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. İşçi bu durumda İş Kanunu’nun, 17 ila 21.madde hükümlerine göre dava açabilir. Taraflar aralarında anlaşarak çalışma koşullarını her zaman değiştirebilir. Çalışma koşullarında değişiklik geçmişe etkili olarak yürürlüğe konulamaz.

 3. mrb ben kamuda bir huzur evinde taşeron firmaya bağlı olarak çalışıyorum hasta bakıcıyım bazen kurumda kalan yaşlı hastanede yatış yapılıyor başında refakatçı olarak kalıyoruz 3 gün boyunca eksra bir ücret almamız veya izin almamız gerekmez mi bu konuyu nerden ve nasıl öğrenebilirim

  • Kutlay bey merhaba,
   taşeron firmada sigortalı çalışırken iş kanununa tabi çalışmaktasınız iş kanunda size sağlanan tüm yasal haklara sahipsiniz örneğin günlük mesai 7,5 tanımlamasına uyulmak zorunda size önerim 4857 sayılı iş kanunun çalışma şartları,ücret,izin maddelerini okuyun

 4. Merhabalar Nevzat Bey. Öncelikle Allah razı olsun. Böyle bir site ve paylaşım ortamı oluşturduğunuz ,bilgilerinizi tecrübelerinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim… Çalıştığım kurumda Taşeron firma elemanları var. bunların içerisinde 5-812-17 yılını taşeron firmalarda geçirmiş personeller var. sürekli tabi el değiştirmişler. Alt iş veren değişmiş yani. şimdi son yapılan ihalede yeni Alt iş veren. ancak bana noterden tasdikli alacağınız olmadığına bütün alacaklarınızı aldığınıza dair bir yazı getiriseniz sizi çalıştırmaya devam ederim diyor. ve noterden bu evrakı tasdik ettirmeleri için onlara iki gün gibi bir süre veriyor. velev ki böyle bir evrakı bu arkadaşlarımız imzalatmadılar ve işlerine son verildi,yeni firma bunlarla çalışmak istemedi. bu aşamada kıdem tazminatları noktasında sonuç ne olur nasıl bir yol izlemeleri gerekecektir.?( benim yukarıdaki yazıdan anladığım bu arkadaşların asıl işvereni değişmediği için iş yeri devri olduğu kanaati ve bu kanaatten hareketle yine kıdem tazminatına ait ödemelerin asıl iş veren tarafından yapılacağı hususudur. Yani kısaca bu arkadaşlarımızın alacaklarından (kıdem tazminatı ve hatta ihbar tazminatı) ASIL İŞVEREN SORUMLUDUR).
  2. olarak bu arkadaşlar bu evrakı imzalayıp verdikleri noter tasdikiyle verdikleri takdirde bağlayıcılığı nedir? dayatma altında imzalanan bu evrakın Ve ortada ödendiğine dair bir banka dekontunun olmadığında göz önüne alındığında geçerliliği var mıdır?

  • slm ben kayserıden temizlik şirketinde calısıyırum 7 senelik işciyim her yıl tasaon fırma degışdı ve bu degışıklıklerde seneyı tamamlayamadık her sene 10 gun ara verdık ben gecmiş tazmınat hakkım varımı sagolun

   • Merhaba İsmail bey her taşeron değişmesi yeni sigorta girişi çıkışı demek haklarınız bir sonraki taşerona devredilmedi ise tazminat hakkınız olmayacaktır

 5. merabalar nevzat bey size öncelikle çok teşekkür ederiz.Şimdi ben van da devlet hastanesinde 9 yıldır veri giriş yani sekreterlik yapıyorum.Sizde takdir edersiniz ki yapılan 10.çalışma meclisinde bakan beyin deyişine göre kamuda çalışan taşeronlar 3’e ayrılacak.Asıl işi yapanlar yardımcı işi yapanlar ve alt işverenin üsleneceği işi yapanlar şimdi size sorum bizler yani veri giriş yani sekreterler hangi gruba giriyoruz .Şimdiden çok teşekkür ederim.

 6. NAZIM ZEYBEKOĞLU

  Nevzat bey merhaba ben ögg görevlisiyim ortaokul mezunu sılahsız güvenlik olarak çalışıyorum taşeron firma altında bir avm de güvenlik yapıyorum bana yardımcı olmanızı diliyorum. bizim çalışmış olduğumuz iş yerin de yol hakkı yemek hakkı yıllık izin hakkı tazminat haklarımız bulunmamakta bunedenle de çok mağdur durumdayız. hersene girdi çıktı yapılıyor nedenini sorduğumuz da da taraflar aralarında 1 yıllık sözleşme yapıyorlarmış onun için hiç bir sosyal haktan yararlanamıyormuşuz sgk dan müfettişler geldiklerin de giriş çıkışlarda imza atıyoruz mesai olmasın diye mi bilemiycem imza föyünü bile ortadan kaldırıyorlar. biz bukadar haktan mahrumuz bize ne gibi bir sistem önerirsiniz bizim haklı olabilmemiz için kaç senedir aynı işyerinde çalıkşan arkadaşlarımız var fakat hiç bi hakkımız yok ne yapmamız gerekiyor şimdiden teşşekkürler.

  • Nazım bey merhaba,
   işveren her sene girişi çıkış yapması bir anlam ifade etmez aynı işyerinde çalışmaya devam ediyor iseniz çalışmaya başladığınız andan itibaren kıdem hakkınız saklıdır işten çıkarılır iseniz dava konusu yaptığınızda buna mahkeme dikkat edecektir

 7. MERHABALAR ;

  MART AYINDA YEREL SEÇİMLER YAPILACAK VE BELEDİYEMİZ İL BELEDİYESİNE BAĞLANACAK MUHASEBEDE 5 SENE TAŞERON OLARAK ÇALIŞIYORUM BİZLERİN DURUMU NE OLACAK İŞTEN CIKARILIRSAK YASAL OLARAK BIR HAKKIMIZ VAR MI TEŞEKKURLER

  • Murat bey merhaba,
   Belediyede taşeron firma vasıtası ile çalışıyormuşsunuz belediye taşeronla çalışmaya devam ederse sorun yok etmezse siz taşeron sorumluluğundasınız o yüzden ya taşeron tazminatlarınızı ödeyip çıkışınızı yapacak, yada bünyesinde başka bir iş verecek bir başka alternatifte il belediyesi mevcut kadroyu kadrosuna alarak devam edebilir

 8. MERHABALAR
  BEN 10 AYDIR TAŞERON BİR FİRMADA ÇALIŞIYORUM İHALEYİ FARKLI BİR FİRMA ALDI O FİRMA GELDİĞİ ZAMAN İŞTEN ÇIKARMA OLASILIĞI NEDİR. SENİNLE ÇALIŞMAK İSTEMİYORUM DEYİP ÇIKARABİLİR Mİ? BU HAKKA SAHİPSE FİRMADAN NE GİBİ HAK TALEP EDEBİLİRİM.

  TEŞEKKÜRLER

  • Dilek hanım merhaba,
   siz taşeronun elemanısınız taşeron ihaleyi alamazsa sizi ya başka bir projede istihdam eder veya hizmet akdinizi fesih edebilir hi,zmet akdinizi fesih ederse tazminat ve diğer hakedişlerinizi ödemek zorundadır

 9. merhaba;
  biraz kafam karıştı.. firma ihaleyle iş alıyor. ama işin bazı bölümlerinde taşeron kullanıyor,taşeron kendi işçileriyle geliyor yani bir işveren(taşeron çaluşma süresi1-1,5 yıl) Bu durumda isg ile ilgili sorumluluğu sadece uygulama da mı,yani sağlık,risk analizi kkd temini vb temini hariç mi? yoksa ona da alt işveren olarak mı bakmak gerekiyor?

  teşekkürler

  • Nilgün hanım merhaba,
   taşeron firma çalışanın özlük ve sosyal güvenlik haklarından dolayı direk sorumludur fakat işin gereği risklerden dolayı üst işverende müteselsilen sorumlu olabilir

 10. barış yüksel

  merhaba ben resmi bir kurumda taşeron firmada 7 yıldır çalışmaktayım.Ama Ocak 2014 yeni bir firma aldı ihaleyi.Bana benimle çalışmak istemediklerini işe gelmemem gerektigini telefonla bildirdiler.Hiçbir tutanagım bulunmamakta sebep sordugumda ise bana bir sebebi olmadıgını söylüyolar.Bu durumda ne yapmalıyım.

  • Barış bey merhaba,
   yaşadığınız olumsuzluktan dolayı üzgünüm inşallah daha iyi bir iş bulursunuz sorunuza gelecek olursam siz eski taşeronun personeli ve sorumluluğundasınız bu durumda sgk lı olduğunuz firmaya müracat ederek başka bir iş verilmesini veya tazminatınızın ödenmesini talep edebilirsiniz sözlü talebinize cevap verilmez ise noterden ihtar ile yapıp hukuki yollara gidebilirsiniz

 11. nevzat bey merhaba ankarada belediye bünyesinde taşeron firmasına bağlı çalışıyorum bütün arkadaşlarım maaşlarını gününde almaktadır fakat ben nedense geciklmeli alıyorum ve bunu nereye ve kime şikayet edeceğimi bilemiyorum bu konuda banada yardımcı olursanız sevinirim saygılarımla…

 12. Sayin hocam devlet ihalelrine katilan firma sahibiyim almis oldugum hizmet isinde isyerinde iscilerin sevk ve idaresi icin firmamizdan mudur istenmekde Isverenin de kontrol ve denetim memurlari ile sevk ve idare yapiliyor fakat calisan iscilerin sozlesme kapsaminda isyeri sinirlari icinde isleri disinda baska isler yaptiriliyor temizlik isi yapmasi gereken personel. Insaat iscisi gibi calistiriliyor bu yapilabilirmi isci denetimi isverenemi aitdir taseronami saygilar

  • Yıldırım bey merhaba,
   taşeron olarak işverenle yapmış olduğunuz iş sözleşmesini incelemk gerekir İşcinin farklı işlerde çalıştırılmasını kabul etmişseniz işci görevi dışında çalışamaz bu durum iş sözleşmesinin fesih sebebi olabilir

 13. Osman bey merhaba,
  eski çalıştığınız firma tüm özlük haklarınız ile sizi devretti ise haklarınızdan yeni şirket mesuldür eğer böyle yapılmadı ise eski dönemlerinize ait alacaklarınızdan eski firmanız sorumludur tabi bu arada eski firma sizi hangi gerekce ile işten çıkarttığı önemli olacaktır

 14. bizim fabrika inşaatımız sürmekte bizim ABC taşeron firmalara iş veriyoruz.Biz bunlara kontrat yapıyoruz kontramız da iki madde var özellikle
  1.mad. 18 yaş altı işçi çalıştırılmaz.
  2. mad. işçilerin yol yemek ve sigorta primleri yapılması gerekir bunu taşeron firmalar tarafından okunup imzalanıyor.
  soruma gelince bunların sigortalarını bizim ödememiz mi gerek yoksa taşeron firmasımı..
  yasam alanı kaç m2 olursa yuzde kaç prim ödememiz gerek bilgilendirmemiz için şimdi den teşekürler

  • Meryem hanım merhaba,
   Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 2010/21-739 E.N, 2011/5 Kararında şöyle demektedir
   “sözleşmenin niteliğine göre, asıl sorumlunun asıl işveren olduğunun kabulü ile davacı sigortalı işçinin manevi zararından alt işveren şirket ile birlikte davalı … ticaret odası başkanlığı ‘nın da müşterek ve müteselsilen sorumlu tutulması gerekir.”Buda işvereninde mesuliyetini gösterir fakat sözleşmeniz gereği iş bitiminde sgk dosyanız kapatılırken işcilik maliyetlerinin tamamlanmış olmasına bakılacaktır bu durumda taşeronların kesecekleri işcilik faturaları dosyanızın kapatılmasında kullanılacaktır
   .

 15. Nevzat Bey Merhaba ,
  Çok yararlı bulduğum bu bölüme vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederim .Otomotiv yan sektöründe faaliyet gösteren bir firma sahibiyim. İşyerimde çalıştırmak üzere taşeron işçiler almayı planlıyorum. Olası bir kaza veya sakatlık durumunda sorumluluk bende mi yoksa taşeron firmada mı olur , eğer bende olursa işveren sorumluluk poliçeleri kapsamına girer mi ?

  • Ahmet bey merhaba,
   İşletmenizin durumu ve sözleşmenin muhteviyatı hakkında yeterli bilgi vermemişsiniz fakat şunları söyleyebilirim
   Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 2010/21-739 E.N, 2011/5 Numaralı kararında bir vakada şu karar verilmiştir
   “sözleşmenin niteliğine göre, asıl sorumlunun asıl işveren olduğunun kabulü ile davacı sigortalı işçinin manevi zararından alt işveren şirket ile birlikte davalı … ticaret odası başkanlığı ‘nın da müşterek ve müteselsilen sorumlu tutulması gerekir.”Sorumluluk sigortaları koruyucudur faydası olacaktır
   .

 16. merhaba nevzat bey ben gaziantep hürsiad tan mustafa .eşim şuan bir kamu kuruluşunda taşeron işçi geçenlerde eşime 2000 tl kıdem tazminatı yattı ama taşeron firmanın sahibi o parayı çekip tekrar kendisine vermesini söyledi yani kısaca tehdit etti ya o kıdem tazminatını alırsın yada işinden olursun dedi o kamu kuruluşunda 60 taşeron personel var ve her birine 2000 civarında kıdem tazminatı yattı ve o paraların hepsini personelden tek tek geri aldı eşimde gitti kendi eliyle bankadan 2000 tl kıdem tazminatını çekti taşeron firmanın eline teslim etti buna kurum müdürleride sessiz kaldı bu taşeron firmaya bi yaptırım yapılabilir mi ne yapmamız gerekir

  • Merhaba Mustafa bey,
   Eşiniz parayı çekip teslim etmekle hata etmiş işveren kıdemleri ödendi olarak göstermek için bu yöntemi deniyor sanırım fakat bu arada eşiniz ve benzeri durumda olanlar kıdem alacaklarını kaybediyor bu durumu çalışma bakanlığı ve alo 170 hattına bildirebilirsiniz durumu ispat etmeniz halinde(kıdemi ödemezsen işine son veririrm) bu eşinize haklı fesih hakkı verir

 17. Merhaba Nevzat Bey,
  Benim eşim üniversite mezunu bir biyolog ve (temizlik şirketi olarak faailiyet gösteren) taşeron firma elemanı olarak bir üniversite hastanesinde 5 yıldan fazla süredir çalışıyor. Eşim hastanedeki bir laboratuvarda ancak uzman bir doktorun yapma yetkisine sahip olduğu işi yapıyor. Temizlik şirketinde “temizlik işçisi” statüsünde çalışıyordu ve her yıl sözleşme imzalıyordu. 2014 yılbaşında eşime 3 yıllık bir sözleşme imzalatıldı ve statüsü “yardımcı sağlık personeli” olarak değiştirildi. Bundan dolayı eşime 200 TL civarında bir zam yansıdı. Fakat aradan 2 ay geçtikten sonra Mart 2014 maaşı 100 TL eksik yattı. Eşim bu durumu firmaya sorduğunda aldığı cevap, “Yeni sözleşmeyi yaparken Biyologları eklemeyi unutmuşuz, zaten 16 kişisiniz. Kusura bakmayın, o yüzden artık terkar temizlik işçisi statüsündesiniz, temizlik işçisi maaşı alıyorsunuz tekrar.”
  Bu durumda yasal bir hak iddia edebilir miyiz? İlginiz için şimdiden teşekkür ederim…

  • Merhaba,
   iş sözleşmesinde statü belirtildiği halde farklı bir işte ve ücrette çalıştırılıyorsa eşiniz bu eşinize bazı haklar verir öncelikle sözleşmeyi gerekce göstererek işinin ve ücretinin değiştirilmesini talep etmesini öneririm buna işveren uymaz ise bu durum eşinize başka hukuki haklarda sağlar haklı fesih gibi bunları kullanabilir veya durumunu bir iş hukuku avukatı ile paylaşıp onun yönlendirmesi ve kontrolünde yapılması gerekenleri yapabilir

 18. merhaba karabük emniyet müdürlügün de çaltşan taşören işçi arkadaşlarım var taşörene 500 binlira icra geldi emniyet taşörenle hizmet alımı ihalesi yapıbbu işçileri temizlik işlerinde çalıştırmaktadır idare bu ay paranın tamamının mütahidin icrasına gidecegini söylemektedir ve işçi maaşları ödenemeyecektir bu durumda ne yapılmalıdır işçiler maaşlarını nasıl alacaklardır TEŞEKKÜRLER

  • sadettin bey merhaba,
   sizin maaşınızı ödemekle taşeron mükelleftir sizin ödenmeyen maaştan dolayı taşerona karşı yasal haklarınızı kullanmanız mümkündür bu durumu bir hukukcu ile paylaşmanızı öneririm

 19. Temizlik şirketinde calisiyorum ve 2 aydir maasimi alamiyorum ne yapmami onerirsinisiz

 20. 27/10/2009 işe giriş im var euas dan santral firma 3 yıllığına aldı fakat 18/03/2011 devletten başka firma aldı biz ise aynı yerde devam eddik.05/11/2011sirket tadilata girince bizi dadilat firmasına aktardı 01/06/2012 tekrar firma bizi tadilat firmasından aldi09/09/2016 işimize son verdi kıdem ve ihbar tazminatımizı odedi fakat 2012 den sonrasını odedi öncekileri alamadık bize onları giriş çıkış ta ve önceki firmadan alsaydınız dediler çalıştığımız surede hafta tatili resmi günler hep çalıştık yardımcı olursanız sevinirim

  • Merhaba Bayram bey,
   işyeri değişikliklerinde özlük haklarınız devredilmedi ise en son işveren çalıştırdığı süreden sorumludur. İşten çıkışlarınız eski firmalardan nasıl yapıldı istifa şeklindemi yazmamışsınız işveren çıkartması şeklinde ise eski dönem haklarınızı ilgili firmalardan talep edebilirsiniz

 21. Merhaba nevzat bey ben bir firmada taşeron olarak çalışmaktayım maaşlarının aynı 10 unda yatması gerekirken yatmiyo hep geçilmeli yatiyo taşeron firma batarsa veyahut kaçarsa paramizi asıl işverenden alabilirmiyiz asıl isverende sorumlu olurmu bide bir buçuk senden beri maaşlar düzensiz yatiyo bizi mağdur ediyo maddi veveanevi olarak yıprandım dava acsam kazanirmiyim

  • Ufuk bey merhaba,
   asıl işverende maaşlar konusunda taşeronla mesuldür durumunuzu belgelemeniz kaydı ile acacağınız davalarda şansınız olabilir fakat önerim belgelerinizi bir iş hukuku avukatı ile paylaşıp onun incelemesini müteakip dava konusu yapın

 22. merhabalar Nevzat bey
  2010 yılında benim bir temizlik firmam vardı . bir kama kuruluşunda temizlik işçilerin ihalesi aldım. bu kurum 2011 yılında başka bir birime devir edildi. bir kısın işçiler ayni yerde devam ettiler bazıları yeni kurulan yer işe alınmamışlar
  bir işçi hem devlet hemde benim hakkımda tazminat, ihbar tazminat yılık izin ücreti, fazla çalışma ücreti,hafta sonu ucreti,dini ve milli bayramlar ücreti davası açmış. ihale almiış olduğum 8 aylık iş sonucu ve kuruma çalışmış olan bu işçi bende bir hak talep edebilirmi . ben kendimi nasıl savuna bilirim aydınlatırsanız sevinirim

  • Mehmet bey merhaba,
   sorunuzu tam anlayamadım daha ayrıntılı yazarsanız doğru bilgilendirebilirim.
   1- İşciler sizin firmanızdamı sigortalıydı
   2-Devirden kastınız işyerinizimi devrettiniz işmi sizden alındı
   3-çalıştığınız kurumla personel konusunda nasıl bir anlaşmanız vardı

 23. Nevzat bey sitenizi surekli takip ediyor ve bilgi sahibi oluyorum. ve degeril yorumlarınız icinde tesekkuru bir borc biliyorum.

  soruma gelecek olursak , (insaat santiyeden bahs ediyorum) Asil is veren A firması, B firmasına iş veriyor. B firmasıda C firmasına iş veriyor. C firmasıda D firmasına iş veriyor.

  D firmasına calısan ve ucretimi alamamıs bir işçi oldugumu dusunursek D firmasını mı mahkemeye vermem gerekmektedir?

  ornegin : A veya C firmasının hiçmi sucu bulunmuyor? A firmasını dava edersem ne olur? boyle bir durum mumkunmudur?

 24. Merhaba nevzat bey
  Ben bir fabrikada ozel guvenlik gorevlisiyim.fabrikaya giren bir taseron iscisine sgk bildirgesini sormadigimdan dolayi hakkimda savunma istediler.
  Ogrenmek istedigim taseron firmalarin sgk takibini ozel guvenlik gorevlilerimi yapiyor. Calistigim sirketin bu yuzden benden savunma alma hakki varmi

  • Merhaba Ekrem bey,
   bahsettiğiniz husus bir güvenlik görevlisinin görevi olmamalıdır fakat siz iş sözleşmenizde bu tür bir görevide kabul ettiyseniz durum farklı önerim imzaladığınız iş sözleşmenizdeki görevinizi kontrol edin

   • Nevzat bey ben 6 sene trafik müdürlüğünde taşeronfirmada çalıştım her yıl ihale yapıyorlardı sizin tazminatınız yıllık izniniz yok diyorlardı 2 senede boşluk var diyer seneler tam yatmış sigortam ama girdi cıktı var işten ayrılmam isr işin sona ermesi nedeni ile ayrıldık işkurdan maaşda aldım bir ay sonra aradılar ihale oldu tekrar gelin diye bende gitmedim başka bir işe başladım sigortada 18 maddesinden görüküyorum işin sona ermesi ve ben dava açtım önümüzdeki ay mahkemem var belediyeyi dava ettim sizce hak etmiş oluyormuyum haklarımı

    • TEVFİK BEY MERHABA,
     kısmi süreli sözleşmeye tabi olarak her yıl sözleşme yenilemişler fakat süreklilik söz konusu olduğunda kısmi süreli sözleşmeler sürekli gibi işlem görür mahkemede belgeler ışığında hakimin bu durumu dikkate alacağını umuyorum

 25. kamu daıresınde 3 yıldan berı calısmaktayım son ıkı sanelık fırma bu aylarda yenı fırma ıle degışecek bu degısıklık sözlesmesı ıcınde ıkı yıldan berı almıs oldugumu asgarı ucret+yüzde 30 zammı bu maası yenı fırmada asgarı ucret +yüzde 10 zam olarak degıstırmısler bu yasalmıdır
  iş kanununun 62. maddesınde boyle bır durum söz konusu olamayacagı yazmaktadır bılgı verırsenız sevınırım

  • Merhaba Hakan bey,
   kamu kurumunda çalışsanız bile özlük haklarınız taşeron firmada başka bir taşerona geçmesi durumunda yeni taşeron şartları kendisi belirleyebilir siz asıl personeli olduğunuz kurumla özlük haklarınızı konuşmalı yeni taşeron ilede şartları tekrar görüşmelisiniz çünkü haklarınız ile devir değil bir firmadan çıkıp başka bir firmaya giriş söz konusu

 26. Merhaba nevzat bey ben özel bir firmada güvenlik görevlisi olarak çalışmaktayım 3 senedir çalışmakta olduğum şirket borçlarından dolayı el değiştirmiş şirketin asıl sahipleri müdür ve genel müdür olarak geçiyor şirketin asıl sahibi ise x biri olmuş bundan 1,5 sene önce ama bize bu konu hakkında herhangi bir bilgi verilmedi şirket ismi aynen devam etmekte olduğu için bizde farkına varamadık.ne yapabiliriz ? Diğer taraftan da halen çalışmakta olduğumuz projeden tazminat larımızı talep edebilir miyiz. Son sorum ise ihaleyi kaybettiklerini belirtiyor lar bizleri de ofise çekebileceklerini ve ücretsiz izkn e çıkarabileceklerini söylüyor lar yada daha uzak projelere veya daha zor şartlarda çalıştıracaklarını söyleyerek bu ücretsiz izinleri kabul etmemizi istiyorlar ne yapabiliriz bu konularda ilğilendiğiniz için şimdiden teşekkürler kolay gelsin iyi çalışmalar

  • Kadir bey merhaba,
   4857 Sayılı İş Kanunu Madde 6: İşyerinin veya bir bölümünün devri
   “İşyeri veya işyerinin bir bölümü hukuki bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde, devir tarihinde işyerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçer.
   Devralan işveren, işçinin hizmet süresinin esas alındığı haklarda, işçinin devreden işveren yanında işe başladığı tarihe göre işlem yapmakla yükümlüdür.
   Yukarıdaki hükümlere göre devir halinde, devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan işveren birlikte sorumludurlar. Ancak bu yükümlülüklerden devreden işverenin sorumluluğu devir tarihinden itibaren iki yıl ile sınırlıdır.
   Tüzel kişiliğin birleşme veya katılma ya da türünün değişmesiyle sona erme halinde birlikte sorumluluk hükümleri uygulanmaz.
   Devreden veya devralan işveren iş sözleşmesini sırf işyerinin veya işyerinin bir bölümünün devrinden dolayı feshedemez ve devir işçi yönünden fesih için haklı sebep oluşturmaz. Devreden veya devralan işverenin ekonomik ve teknolojik sebeplerin yahut iş organizasyonu değişikliğinin gerekli kıldığı fesih hakları veya işçi ve işverenlerin haklı sebeplerden derhal fesih hakları saklıdır.
   Yukarıdaki hükümler, iflas dolayısıyla malvarlığının tasfiyesi sonucu işyerinin veya bir bölümünün başkasına devri halinde uygulanmaz.”

 27. Kolay gelsin öncelikle teşekkür ederim yardımlarınızdan dolayı benim sorum şu nevzat bey ben ….. ait bir sanralde üç bucuk yıl calıştim taşeron şirket de santal özelleştirmeden dolayı başka bir firma aldı beni bir ay calıştırmadı daha sonra bende bu firmayla bir ay sonra calışmaya başladım ve taşeron şirket benim tazminatımı ve işcilik haklarımı ödemedi ve ben mahkemeye verdim yerel mahkemeyi kazandım taşören şirket kararı temmiz etti yargitayda dosyam bozuldu bu gün şimdi benim hakkımı kim verecek eüaş mı yani asıl iş verenmi yoksa taşören şirketmi yoksa şimdiki iş verenmi bu nasıl adalet benim hakkım kimde ne yapacam şimdi çok mağdurum ben bu alacaklarımdan dolayı borclandım çok acil yardımnız lazım yardım edim lütfem

  • Alim bey merhaba,
   şirket değişirken özlük haklarınız ile taşerona geçti iseniz haklarınızı taşeron özlük hakları devredilmeden ilk şirketinizden çıkış taşeronda giriş yapıldı ise haklarınızı ilk şirketten talep etmeniz gerekir

 28. Nevzat bey bana yardım edin ne olur size nasıl ulaşabilirim çok acil tam anlayamadım cevabınızı

 29. Nevzat bey rahatsız ediyorum kusura bakmayın ben şimdi işcilik haklarımı asıl iş veren denmi istemeliyim yoksa taşeron calışdıgım şirkettenmi ben taşören şirket de calışdım iş yeri hizmet alım yöntemiyle ihale ediliyordu daha sonra bu iş yeri 49 yıllıgına satıldı satıldıktan sonra bir ay sonra ben yeni firmayla calıştım arada bir ay boşluk var şimdi yeni şirketemi gecti benim alacaklarım bir ay boşluk var yeni şirketdenmi istemeliyim haklarımı bu olay 2013 mary ayında oluyor bide ozaman taşeron firmda calıştıgımda çift asgari ücret alıyordum yeni firmada ise tek asgari ücretde calışmaya başladım şimdi ben alacaklarımı almak icin asıl işverenemi dava acmalıyım yoksa calıştigım taşören firmayamı yoksa devir olduktan sonra calıştıgım firmayamı devir olduktan bir ay sonra yeni şirketde işbaşı yaptım arada bir ay boşlu var taşören calıştıgım firmayı mahkemeye verdim yerel mahkemeyi kazandım ama yargıtay yerel mahkemenin kararını bozdu 22 hukuk diresi şimdi ben nasıl hakkımı ala bilirim benim hakkım kimde yardım edin lütfen çok sagolun

 30. Nevzat bey bide önceki firmada maaşım 2100 idi bir ay sonra işe girdiyim firmada ise 1550 tl şimdi nasıl olacak arada 1ay boşluk var yargı kararına itirazım kabul olurmu

 31. nevzat bey merhaba haftada bir gün devamlı olarak fabrikaya gelip temizik yapan bir işçinin diğer günler başka işyerlerinde çalıştığını göz önünde bulundurursak işçilik haklarından kimi sorumlu tutarsınız?

  • Öznur hanım merhaba,
   sorduğunuz sorunun cevabı çok kapsamlı ama kısaca şunu söyleyebilirim birden fazla yerde sigortalı çalışan çalıştığı sürede çalıştığı kurum sorumluluğundadır kısmi süreli çalışmalarda en çok çalışılan kurum asıl işveren statüsüne girecektir

 32. nevzat bey buyuk bir kurulusta alt yuklenici firma muduru olarak gorev yapıyorum.mudur muhendis seviyesi insanlara cay bahce temizlik hizmeti veriyorum benim sorunum kendi adamlarımı adamcılık yuzunden istedigim pozisyonda calıstırmakta zorlanıyorum.boyle bir baskıya hakları varmı benim kanuni bir madde ile karsılarına haklı cıkacagım elle tutulur bir gerekcem olabilirmi saygılar.

  • Kadir bey merhaba,
   görev verdiğiniz personellerin iş sözleşmelerinde görev tanımları dışında işler vermek 4857 sayılı kanunun 22. maddesinde çalışma koşullarında değişiklik demektir bu çalışana iş sözleşmesinin feshi hakkını verir

 33. yaklaşık 3 veya 4 yıldır Belediyede taşeron şirketinden zabıta olarak görev yapıp akabinde temizlik işine verilen ve 20 gün önce ihale tarihimiz bitti ve bizi işe almadılar. ancak belediye yine ihale yapıp başkasını işe aldı böyle bir hakları varmı, ne yapmamız lazım. yardımcı olabilirmisiniz.

  • Feyaz bey merhaba,
   belediyeler bazı hizmetleri ihale ile taşeron kurumlara veriyor taşeron firma ile sözleşmesi bittiğinde çalışanları kendi bünyesine alabileceği gibi almayabilir de bu durumda çalışan haklarından öncelikle asli firma yani taşeron sorumludur. Çalışanın sigortalı bağlı olduğu taşeronla muhatap olması gerekiyor.Belediye bu durumda taşerondan işgücü kiraladığı ve bunu sözleşme süresiyle sınırlı olarak yaptığı için sözleşmeyi esas almaktadır Sizin durumunuzda bu şekilde

 34. Merhaba. Balıkçılık yapıyorum. Fakat teknede çalışan elemanlar sigorta istemiyor. Kendileri ödemek parasını almak istiyor. Piyasada herkes böyle yapıyor. Eleman bulmakta zorlanıyoruz. Kimse sigorta istemiyor. Başımız yanar diye korkuyoruz. Herhangi bir sözleşme ile bunu çözebilir mıyız. Taşeron işçi sözleşmesi yapsak bu sorumluluk onlara geçermi. Kendileri ödemek istiyorlar.

  • Ugur bey merhaba,
   sigortasız işci çalıştırmaktan şikayet,kaza veya tespit halinde sıkıntı yaşarsınız bundan kaçmak sizin için sıkıntı olabilir ancak işciler vergi mükellefi olup size hizmet faturası keserlerse o sorumluluktan kurtulabilirsiniz ama buda işinin pek kabul edeceği bir husus değil

 35. Eylül 2016 tarihinde başlayan belirli süreli iş sözleşmesi Eylül 2019 tarihinde sona erdi ve çalışmış olduğum kamu kurumunda ihaleyi alan firmanın kendi personelimi çalıştıracağım demesinden dolayı işten ayrıldım. İşe iade davası açmak mantıklı mi acaba?

  • Merhaba Taner bey,
   belirli süreli sözleşmede işe iade davası açmanın şartı oluşmaz ki sözleşme bitiminde işiniz sonuçlanır hakedişlerinizi alıp ayrılmanız gerekir işe iade davası açabilirsiniz ama sonuç alma şansınız zayıf

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir