Ana Sayfa / Kanunlar / İş Kanunu / Zamanında Alınamayan Maaş İşçiye Fesih Hakkı Verir Mi?

Zamanında Alınamayan Maaş İşçiye Fesih Hakkı Verir Mi?

178İş hayatımız da birçok çalışanın temel sorunlarından biri olan zamanında veya tam alınamayan maaşlar konusunda 4857 sayılı iş kanunumuz işçiye ne tür haklar vermiştir? Neler ve nasıl yapılmalıdır? Konularını bu makalemde ayrıntılı olarak anlatacağım.

Bildiğiniz gibi 4857 sayılı iş kanunumuzun 32. maddesinde maaş şöyle tanımlanmıştır: “Genel anlamda ücret; Bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır .” denmiştir.

 İş kanunumuzun 32. maddesinde 5754 sayılı yasa ile yapılan değişiklik ile 01.01.2009 tarihinden itibaren ülke genelinde 10 ve daha fazla çalışan olması halinde “Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkak kural olarak, Türk parası ile iş yerinde veya özel olarak açılan bir banka hesabına ödenir.” hükmü getirilmiştir.

İşveren 10 kişinin üzerinde personel çalıştırıyor ise çalıştırdığı işçilerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit açılan banka hesapları dışında ödeyemezler.

Yine iş kanunumuzun 32. maddesinde ücretin ödeme zamanı da belirtilerek şöyle denmiştir;    “Ücret en geç ayda bir ödenir. İş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile ödeme süresi bir haftaya kadar indirilebilir.” Buna göre işveren, işçinin ücretini kanun, iş veya toplu iş sözleşmeleri hükümlerine göre hesaplamak ve zamanında ödemek zorundadır. Başka bir anlatımla; iş ya da toplu iş sözleşmelerinde aksine bir hüküm yoksa işçinin ücreti, çalıştığı ayı takip eden ayın birinci gününde ödenmek zorundadır.

Ücretin Gününde Ödenmemesi

4857 sayılı iş kanunumuzun 34. maddesinde ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir (zorunlu) nedenler dışında ödenmesi gerektiği tanımlanmıştır.

Mücbir sebep; ( deprem, su baskını, yangın, toprak kayması, kasırga, savaş durumu, hatta genel grev gibi önceden tahmini ve önlenmesi mümkün olmayan, çoğunlukla doğal afet türü olaylar)

Gününde ücretini alamayan işçi şunları yapabilir;

 1. İşçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir.
 2. Bu nedenle kişisel kararlarına dayanarak iş görme borcunu yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik kazansa dahi grev olarak nitelendirilemez.
 3. Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır.
 4. Bu işçilerin bu nedenle iş akitleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz, bu işler başkalarına yaptırılamaz.

İşçinin bir veya birkaç ayın maaşının 2-3 kez geç ödenmesinden dolayı ne yapabilir?

Maaş ödeme tarihinden itibaren 20 sine kadar ödenmez ise; 21 inci gün itibariyle  İş Kanununun 26. maddesine göre 6 günlük (hak düşürücü) süre içinde 4857 sayılı iş kanunun 24. maddesi II e bendinde tanımlanan “ İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse” maddesini gerekçe göstererek hizmet akdini haklı sebeple tazminatını almak kaydı (eski 1475 s. İş K. md.24)  ile fesih edebilir.

İş kanunumuz işçi ücretinin zamanında ve tam olarak ödemesi gerektiği esasını getirmiştir. Kanun koyucu, 20 günlük süreyi, işçinin iş görmekten kaçınma hakkını kullanmaya başlaması için tanımıştır. Zamanında ödenmeyen maaş içinde mevduata uygulanan en yüksek faiz uygulanmasını emretmiştir. Tabi bildiğiniz gibi realitede bunun uygulanması işçi ile işveren arasında ciddi sorunlar oluşmasına sebep olabilir. Fakat işçi dava açarak geciken ücretini faizi ile talep edebilir.

Bir Yargı Kararı;

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 2008 yılında Esas 2008/ 25967 Kararında;

Davacı işçi davalı iş yerinde çalışmaya başladığını fakat ücretlerinin düzenli bir şekilde ödenmediğini, son olarak  Nisan ayının bir kısım ücreti ile Mayıs ayı ücretinin ödenmemesi nedeni ile iş sözleşmesini feshettiğini belirterek kıdem tazminatı, izin ücreti, fazla mesai ve vergi iadesi alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

 • Yerel mahkeme, davacının ücretinin ödenmemesi ve mevcut iş yerinde yaşanan ekonomik kriz nedeni ile ücret ödemelerinde görülen gecikmeden ötürü davacının iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğini kabul ederek davacının isteğini kısmen hüküm altına almıştır. Yerel mahkemenin kararı davalı vekilince temyiz edilmiştir.
 • Yargıtay 9. Hukuk Dairesi davalı vekili tarafından yapılan temyiz üzerine yerel mahkemenin kararını bozmuştur. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi uyuşmazlığın davacı tarafından yapılan feshin haklı fesih olup olmamasından kaynaklandığını ifade etmiştir.
 • Yargıtay 9. Hukuk Dairesi bozma kararının gerekçesinde; davalı iş yerinde ücretlerin ödemesinin her ayın 20. günü olduğunun toplu iş sözleşmesi ile sabit olduğunu, davacının iş sözleşmesini Nisan-Mayıs aylarına ait ücretlerinin işverence ödenmemesinden dolayı feshettiğini, yapılan yargılamada Nisan ayı ücretinin imzalı bordro ile ödendiğini, Mayıs ayına ilişkin ücretin vadesi gelmeden sözleşmenin işçi tarafından feshedildiğini, ücret ödemelerinde herhangi bir düzensizliğinin ispat edilemediğini belirterek, işçinin yaptığı haklı fesih işleminin geçersiz olduğunu tespit etmiştir.

Yargıtay kararından hareketle işçinin ücretinin kanuna uygun şekilde hesaplanıp ödenmemesi sebebine dayalı fesih işlemi yapabilmesi için şunlar oluşmalıdır.

 1. Ücretin vadesinin gelmesi ve vadenin gelmesine rağmen ücretin ödenmemiş olması gerekmektedir.
 2. İşçi iş yerindeki iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınmalı ancak mutad işleri yerine getirmeli,
 3. İş sözleşmesini feshetmeden önce işverene ücret ödemesini yapabilmesi için vade tarihinden itibaren 20 günlük süre tanımalı,
 4. Bu süre sonunda da ücretinin ödenmemesi durumunda işverene ihtarname çekerek mevcut durumdan haberdar etmek suretiyle iş sözleşmesini feshetmelidir.

Yargılama aşamasında ise; işçinin ücretinin ödendiğinin ispatı işverene aittir. Bu hususun ispatı sadece işçinin imzasını taşıyan ödeme belgesi veya banka dekontu dur.  İş kanunumuza göre işverenler çalıştırdıkları işçilere ait belgeleri tutma yükümlülüğü altındadır. Böyle bir anlaşmazlıkta en önemli deliller işverenin kayıtlarında yer alması gereken imzalı bordrolar veya banka kayıtları olacaktır.

Ücret ödemeleri ile ilgili anlaşmazlıkları işçileri ile yaşamak istemeyen işverenlerin tüm işçileri ile yazılı sözleşme yapmaları ve söz konusu yapılacak sözleşmelerde ücretlerin ödeme gününün kesin bir tarih olarak belirtilmesi işverenlerin yararına olacaktır.

Hakkında nevzaterdag

Check Also

Vergi Ziyaı Suçu ve Cezası Nedir?

Vergi Usul Kanununda belirlenen kurallara göre iş ve işlemlerini yapma mecburiyeti olan mükelleflerin bu kurallara …

239 yorumlar

 1. Ben bu hafta sonu itibarı ile son 2 aylık maaşımı ve bir önceki ay (eylül 2012) maaşının yaklaşık %80’ni ni almamış olacağım. Son 3.5 yıldır da benzer düzensizlikler mevcut. Mesela 2011 Ocak ayında 2010 yılı maaşının kalan toplam 5.5 maaşını toptan aldım. Bu arada hiç vermemizlik yapmadılar. Ayda 200 ile 1000 tl arası parayı bankaya yatırdılar. 24. madde için geçerli bir sebep midir? Noter yolu ile veya elle yazdığım 24. madde ibareli istifa yazısı ile kıdem tazminatı hak edebilir miyim?
  Teşekkürler.

  • Merhaba Cenk bey,
   makalede detaylı konuyu açıklamış idim fakat sorunuzuda kısaca cevaplayayım
   iş kanunumuzun 34. maddesinde ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir (zorunlu) nedenler dışında ödenmesi gerektiği tanımlanmıştır. sizin anlattığınız duruma göre işvereninizin bu madde hükümlerine dikkat etmeden ücret ödemelerini düzensiz ödediği anlaşılıyor iş kanunun 24/II e maddesine istinaden fesih yapabilirsiniz fakat makalemdede bahsettiğim gibi önemli olan husus maaşlarınızın sürekli takip eden ayın 20 günü geçmesine rağmen ödenmediğini ispatlamanızdır maaş almadığınız halde ücret bordrosu imzalamak gibi bir şey yaptı iseniz işveren düzensiz ödeme yapmadığınızı idda edip bunuda ispatlayabilir o zaman haklı fesihiniz geçersiz olabilir

 2. Merhaba,

  zamanında ödenmeyen ücret değil de “ek ders ücreti” ise yine aynı kurallar geçerli olurmu?

  • Merhaba Ahmet bey,
   İş kanunumuzun 32 maddesinde ücret şöyle tanımlanmıştır. ” Genel anlamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır.”

   Yukarıdaki tanımdan anlaşıldığı gibi Maaşa ilave edilen ek ders ücretide maaş gibi değerlendiririlir.Aynı kurallara tabidir.

 3. Merhaba,
  benim de maaşımda geçikmeler oluyor. Hatta şuan Şubat maaşını almamış bulunuyorum. iş görmemeyi nasıl uygalamamız gerekiyor. iş yerinde bulunup çalışmamak gibimidir? Cevabınızı bekliyor olacağım.
  Saygılarımla,

  • Mustafa bey merhaba,
   İş kanunumuz ilgili ay maaşını takip eden ayın 20. gününe kadar ödemeyi geç ödeme kabul etmemiş ve maaş geç ödemelerinde süreklilik şartı aramış siz bu durumlardan biri ile karşı karşıya iseniz o zaman yazılı olarak bu durumu işverene ihtar edin durumun düzeltilmemesi halinde sözleşme feshi veya iş görmeme hakkını kullanabilirsiniz

   • Vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkürler. Zaten kanunun zayıfı koruğu nerde görülmüşki bu durmda görünsün. Bu konuda işverene bu kadar taviz veren kanunlar bankaya borcu olan kişilere neden aynı hakkı tanımamış. Ödeme günü geçer geçmez faiz işlemeye başlıyor. Neyse söylecek çok şey ama yapabilinicek birşey yok. İlginize tekrar çok teşekkür ederim.
    Saygılarımla,

 4. aykut koçyiğit

  merhaba.ebnim eşim bir fabrikada asgari ücret ile çalışan bir işçi. ekim 2012 tarihinde işe başladı.aralık ocak ve en son şubat ayı maaşları sürekli geç yatırılıyor.normalde ayın 15 inde aldıkları maaşları ayın 29 u oldu haala alamadılar.birde mesaileri var onlar zaaten duruyor.hiç mesi ücreti almadılar.
  1-tek taraflı fesih hakkımızı nasıl kullanabiliriz(işsizlik maaşı alabilmek için)
  2-işi bırakırsak içerideki alacaklarımızı nasıl alabiliriz.
  3.noterden ihtar çektikten sonra işe gitmelimi
  cevap verirseniz mutlu olurum.saygılar.

  • iş kanunumuzun 32. maddesinde ücretin ödeme zamanı da belirtilerek şöyle denmiştir; “Ücret en geç ayda bir ödenir. İş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile ödeme süresi bir haftaya kadar indirilebilir.” Buna göre işveren, işçinin ücretini kanun, iş veya toplu iş sözleşmeleri hükümlerine göre hesaplamak ve zamanında ödemek zorundadır. Başka bir anlatımla; iş ya da toplu iş sözleşmelerinde aksine bir hüküm yoksa işçinin ücreti, çalıştığı ayı takip eden ayın birinci gününde ödenmek zorundadır.
   Fakat durum bir iş sözleşmesi ile belirlenmiş işcide maaş ödeme tarihini kabul etmiş ise bu tarihten sonraki 20 güne kadar ki ödemeler geç ödeme sayılmaz sizin eşinizde anladığım kadarı ile ay sarkması oluyor bu durumda haklı fesih söz konusu olabilir
   kendiniz haklı sebeple fesih bildirimini, noterden yapabileceğiniz gibi haklı iken haksız duruma düşmemeniz için bir avukat vasıtası ile yapmanızda fayda var

  • 1 Ekim 2018 de belirsiz sözleşmeli olarak işe girdim fakat Kasım’ın 24ünde maaş aldım.Fakat çalıştığım şirketin sürekli maaşları geç ödeme sıkıntısı vardı ve yazdığım istifa da maaşların geç ödendiğini belirttim.
   İçerde kalan bi miktar paramı nasıl alabilirim ?
   Şirket hiçbir şekil de geri dönüş yapmıyor fesih bildirimini nasıl yapabilirim yardımcı olabilir misiniz ?

 5. merhaba. ben 3 yıldır bir firmada çalışmaktayım iş sözleşmem yok maaşım düzensiz olarak yatmakta ve. işi fesih hakkımı kullanmak istiyorum. iş sözleşmem olmayınca ayın 1. gününden itibaren mi hesapla malıyım .yani ayın 21. gününe mi denk geliyor. detaylı olarak açıklamanızı rica ediyorum. izlemem gereken yolu tarif ederseniz sevinirim. Selametle şimdiden teşekkürler

  • Merhaba Tufan bey iş kanunumuzun 32 maddesi ücretinödenmesini “Ücret en geç ayda bir ödenir” şeklinde açıklamış yi,ne kanunun 34. maddesi “Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir.” demiştir bu açıklama ile sizin sorunuza gecersek ücret kaheddiğiniz ayın maaşını takip eden ayın 21. gününe kadar ödemesi geç ödeme olarak düşünülmez bunu gecerse geç ödeme olur sizin durumunuz buna uyuyorsa bunu belgelendirmek kaydı ile hizmet akdinizi fes edebilrisniz fakat bu durumun işverence bir ekz yapılmış olması değil süreklilik arz etmesi dava konusu olduğunda önem kazanacaktır. Eğer sürekli geç maaş alıyorsanız noterden iş kanunun 32-ve 34 maddelerine uyulmadığı gerekcesi ile iş kanunun 24. maddesi gereği haklı fesişh yaptığınız işvereninize bildirir bir ihtarname ile bildirmeniz gerekir işveren bunu kabul edebilir veya itiraz edebilir itiraz ederse durum davalık olur o haldede iş mahkemesinde bilirkişi incelemesi ile hakimin vereceği karar sizide işverenedi bağlayıcı olur

 6. Merhaba,
  2 yıldır özel bir firmada belirsiz süreli sözleşme ile çalışmaktayım. İşe girişimden 3 ay sonrasında, yaşadıkları maddi ve idari olumsuzlukları bahane göstererek maaşlarımızı parça parça ve/veya ödeme zamanını 2-3 hafta geçirerek ödemeye başladırlar. İlk 3 ay düzenli aldığım yemek ücretlerini de, bu zamandan sonra hiç ödememeye başladırlar. 2 yıl süresince bu durumun geçici olduğu, hukuki bir süreç geçirdiklerini, tamamlanınca her şeyin eskisi gibi olacağını, yatırılmayan eski yemek ücretlerinin dahi yatırılacağı vaatleriyle çalışanların firmada kalmasını sağladılar. En son; Nisan başında almamız gereken Mart ayı hak edişimize ait maaşın yarısını 22 Nisan’da yatırdırlar. Şu anda tarih 12 Mayıs. Ve ne Nisan ayının geri kalan maaşını ne de Mayıs’ta almamız gereken Nisan hak edişimize ait maaşımızı alabildik.

  1 – Bu durumda sözleşmemi tek taraflı feshedebilir miyim?
  2 – Feshettiğim tarihten sonra, Nisan’dan kalan maaşın geri kalanını yatırırlarsa, “tamam yatırdık maaşını gel çalışmaya devam et” demeye hakları var mı? Mayıs’tan kalan maaşım nedeniyle fesih halen geçerli olur mu?
  3 – Fesihte ödenmeyen yemek ücretlerini talep edebilir miyim?
  4 – Haziran ayı girişli olduğum için henüz 2013’e ait izin hakkımı kazanmadım. Yine de yıl tamamlanmadan çalışma günü üzerinden hesaplama ile belli bir izin hakkım var mıdır? Talep edebilir miyim?

  • Merhaba Etem bey,
   Sorularınızı soru şıkkınıza göre cevaplıyorum
   1-iş kanunumuzun 32. maddesinde ücretin ödeme zamanı da belirtilerek şöyle denmiştir;“Ücret en geç ayda bir ödenir” 34. maddede ise ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir (zorunlu) nedenler dışında ödenmesi gerektiği tanımlanmıştır. Sizin yazdıklarınıza göre bu şartlara uymamak işveren tarafından sürekli bir şekilde yapılmakta bunu ispatlamak kaydı ile iş sözleşmenizi haklı fesih yapabilirsiniz
   2- Fesih ihtarında alacaklarınızı açık bir şekilde yazarak bildirin bu ödenirse sizin için bir sorun kalmayacağı için sonrasında çalışıp çalışmamak size kalmış
   3- Yemek ücreti işverenin vermesi gerekli bir ücret değildir yalnız iki halde durum değişir
   3-1 Sözleşmenizde her ay … TL yemek bedeli ödenecektir yazılmış ise
   3-2 Yemek bedeli süreklilik arz edecek şekilde ödenirken birden ödenmemeye başlamış ise bu durumlarda bunu maaşın bir parcası gibi düşünüp hakediş olarak talep edebilrisiniz
   4- İzin hak edildikten sonra kullanılır tam yılınız dolmadan o yılın iznini haketmediğini,z için çalıştığınız süreyi esas alarak kıst hesaplaması yapıp izin bedelini talep edemezsiniz

 7. mrb bir firmada 10 yıldır calışmaktayım belirsiz süreli iş sözleşmem var ve bir madede ise aldığım kurs ücretini işten herhangi sebebten ayrılmam durumunda benden talap etmektedir maaşlarımızı düzensiz ve gec alıyorm mahkemeye vermem durumunda bu ücreti benden alabirlermi

  • Halil bey merhaba eğitimle alaklı harcamanın işverence talebi mümkündüğr fakat alınan bilgi ne kadar sürede kullanıldı dışardada kullanılabileccekmi gibi bazı özel ayrıntılar önemlidir o bilgiyi d
   ışarda kullanma şansınız yoksa işveren bunun bedelini talep edemz hukuki kararlar bu yönde fakat düzensiz maaştan kastınızı anlamadım zamanında ödenmeyen maaş sizin haklı fesih hakkına sahip olmanızı sağlayabilir durumunuzun yasaya uygun olup olmadığını kontrol etmenizi öneririm

 8. Merhaba

  11 kişilik bir şirkette 2 buçuk aydır maaş alamamaktayız. Maaş olarak asgari ücret üzerinden sigorta yapmak için bankaya asgari ücret yatırıp kalanını elden vermekte. Elden verilene de para makbuzu kesmekte. Bizim şimdi ihtar mı çekmemiz gerekiyor yoksa sözleşmeyi fesih mi etmemiz lazım içeride kalan parayı alabilmemiz için. Biz daha fazla burada çalışmak istemiyoruz paramızı alalım yeter ve geciken maaşların ödemesinde sadece asgari ücreti ödemeye kalkabilir mi ? Bizim asıl maaşımız elden verdikleriyle birlikte çünkü ve birde yol parası var tabi ki.

  Şimdiden teşekkürler Nevzat bey.

  • Merhaba Yasemin hanım,
   bahsettiğiniz durum birçok işletmede uygulanan durumdur yasal olarak kabül edilmeyen bu durumda maaşınızı alamamak haklı fesih sebebidir ancak bu durumun noter kanalı ile ihtar edilmesi gerekir elden ödenen maaşlarınız içinde belgelemek kaydı ile şikayette bulunabileceğiniz gibi belgelendirmek kaydı ile gerçek maaşınız üzerinden tazminat talebindede bulunabilirsiniz

 9. İyi günler
  Birkaç sorum olacak sıra ile yazıyorum bilgi verirseniz memnun olurum.
  1- Şirketimde 2010 yılından beri çalışıyorum , çalıştığım ilk zamandan itibaren şu zamana kadar maaşlarımızı hep geç aldık , ilk başta 1 ay şu an , 3 aya kadar geldik. birde bizler 1 güne 2 gün tatil şartlarında çalışıyoruz , dolayısıyla burdan epey bir mesaimiz olması gerekiyor ancak tabi bunlar ödenmiyor, bunlarıda beraber talep ederek , tazminatlı olarak iş feshi isteyebilirmiyim.

  2- Beni bu şirketten 2002 – 2009 yılında tazminatımıda vererek çıkarmışlardı , ozaman bana uygun görülen tazminatı 4-5 taksit halinde zorla verebildiler , tabi mesailer hiç hesaplanmadı ozamanda. ancak başka iş bulduğum için fazlada üstelemedim en son tazminat taksitini alırken tüm haklarımı aldım diye tahsilat makzunada imza attım maalesef. ancak şimdi bu geçmişe dönük mesai saatlerin ücretinide talep edebilirmiyim ?

  saygılarımla

  • Merhaba,
   1. sorunuzun cevabı zamanında ödenmeyen maaşınız için haklı sebeple fesih yapabilirsiniz bu durumda tüm hakedişleriniz ödenmek zorunda ödenmez ise dava konusu yapabilirsiniz
   2-geçmiş dönem için ibrada bulunmuşsunuz fakat ibra etmek hakedişinizi almak anlamına gelmez o dönemde fazla mesai yaptığınızı bedelini almadığınızı ispatlamanız halinde talep edebilirsiniz dav aşamasında bilirkişli incelmesi ile durum tespiti yapılacaktır hakim iddianızı ispatlayan belgelerin durumuna göre ödenmesi kararı verebilir

 10. merhaba daha öncede mail attım ama bilgilerimmi yazmamışım
  20.04.2011de işe başladım benim ssk girişimi 01.05.2011 göstermişler yanı iki yılı geçkin süredir aynı yerde çalışıyorum. son 1 yıldır maaşları geç veriyorlar en son nisan ayının maaşını haziran 14 de verdiler şimdi içerine mayıs ve haziranın 20günlük başım var yarın işi bırakmayı ve şikayet etmeyi düşünüyorum ne yapmalıyım böyle bir hakkım varmı verdiğiniz örneklerde gördugum kadarıyla var ama 20gün gerekliliği var ben 50 gündür içeride maaşım var ama imza attıgım iş sözleşmesınde maaş gününnün belirtilip belirtilmediğini yada 20si mi 25 mi yazdıgını hatırlamıyorum ama işe alınan tüm elemanlar her ayın 20ile 25 arası diyorlar.zamanında maaş ödememek gerekçesiyle işi bırakacagım. tazminatımı alabilirmiyım nasıl bir yol izlemem lazım yardımcı olurmusunuz.teşekkürler.

  • Merhaba Neslihan hanım,
   İş kanunumuzun 34. Maddesi “Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir.Bu nedenle kişisel kararlarına dayanarak iş görme borcunu yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik kazansa dahi grev olarak nitelendirilemez. Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır.Bu işçilerin bu nedenle iş akitleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz, bu işler başkalarına yaptırılamaz.” sizin durumunuz bu maddeye uymakta bu durumda alacağınızın ödenmesi talep edebilir düzensizliğin devamı halinde noterden ihtarla haklı fesih yapabilirsiniz haklı fesihte işveren tazminatı ödemek zorunda ödemez ise dava hakkınız vardır

 11. merhabalar.bende 8 yıldır şirkette çalışıyorum. yaklaşık 6 yıldır maaşalrımız çok düzensiz ödeniyor.örneğin nisan maaşını haziran 7 inde aldık.mayıs maaşı halen yok.şirket 20 gün prosedörüne uyuyormu yani..yıllık iznimide 15 gün kullandırıyorlar.geçene seneye kadar 10 gün kullandırıyorlardı.ücretinide vermiyorlar.ihtarı toplucamı çekmek gerek,çektikten sonra istifa edemezmiyiz.çalışacakmıyız..bodroları imzaladık ama en son nisan ayınınki.mayısı almadığımız için imzalamadık.diğer ayları imzalak düzenli yattığını gösterirmi.sizce başarılı çıkma oranı ne kadardır bu davadan .:) şimdiden çok teşekkür ederim.
  bir sorum daha olacaktı.banka hesap hareketlerinden anlaşılmazmı maaşın geç yattığı.çok sağolun

  • Betül hanım merhaba,
   Şirkette çalışan sayısı 10 kişinin üzerinde ise maaşlar bankaya yatmak zorunda 2. sorunuzdan bunun böyle olduğunu anlıyorum düzensiz maaş ödeme,izinleri kullandırmama işcinin haklı fesih sebebidir . Bunu gerekce göstererek hizmet akdinizi noterden haklı fesih edebilirsiniz haklı fesihte ihbar öneli kadar çalışma gibi devam mecburiyeti yoktur bu işlemi bireysel olarak yapmanızı öneririm toplu fesih farklı sonuçlar doğurabilir

 12. maaşların geç ödenmesi haliyle ( 2 ay gibi bir süredir maaş alamıyorum )
  benim ne gibi yollara baş vurmam lazımdır
  iş verene noter aracılıgı ile ne gibi bir ihtarname gönderebilirim ?

 13. Merhabalar 12 yıldır aynı iş yerinde çalışıyorum. Yazdığınız gibi maaşım zamanında ödenmiyor ve 2 aylık maaşım hala içeride , haklı nedenle fesh yaptığımızda kıdem tazminatımızı bir mahkeme kararı ile vs. alabiliriz evet , peki ya İşsizlik sigortasına başvurup işsizlik maaşı alabilir miyiz? yani haklı nedenle fesh işssizlik sigortası maaşı almamızı sağlar mı? peşinen teşekkürler.

  • Merhaba Ali bey,
   İş sözleşmesinin işçi tarafından 24/1-2- 3 maddeler çerçevesinde haklı bir nedene dayanılarak sona erdirilmesi durumunda işsizlik maaşında sorun yaşanmamaktadır.

 14. Merhaba Nevzat Bey,

  Şuan çalıştığım firma’da 7 yıldır çalışıyorum. Firma son iki yıldır maddi krize girdiğinden maaşlarımızı düzensiz ve parça parça ödemektedir. Şirket 5 yıldır yemek parası verirken son iki yıldır yemek parasını da kesmiştir. Eskiden maaşımızı ayın 5inde alırken yönetim kurulu kararı ile ayın 15’ine çektiler. Şuan ağustos ayını da sayarsak 3 aydır maaş alamamaktayız. Firmaya haklı fesih yapma durumumuz var fakat bu süreç zarfında SGK’dan işsizlik sigortası veya maaş alamadığımızdan dolayı SGK’dan alabileceğimiz bir para var mı? Diğer sorularım yemek hakkımız ilk beş yıl almışken son iki yıldır şirket kendisi maddi sıkıntı diye kestiğinden bunu isteme hakkımız var mı? Ayrıca son 6 yıldır ayın 5’inde aldığımız maaşımız son bir yılda ayın 15’ne çekilmesinde bizi etkileyen yasal bir durum var mı? 20 günlük süre ayın 1 olarak mı kabul edilir yoksa 5 mi yoksa ayın 15’i m? İlginiz ve yardımınız için teşekkürler.

  • Yiğit bey merhaba,
   sorunuza tersten cevapla başlayacağım
   * 20 günlük süre ayın biri olarak kabul edilerek hesaplanır
   * yemek bedelleri iş sözleşmenizde verilen bir hak olarak belirtilmiş ise bunu talep edebilirsiniz
   * maaşları zamanında alamamak haklı fesih sebebidir bunu isptalamanız gerekir

 15. Merhaba,
  aylık satış ve performansa göre prim almaktayım. ancak 5 yıldır heray ödenen primler ağustos ayında ödenmedi. eylül ayı primide henüz ödenmedi. ayrıca aynı şekilde sodexoda ödenmedi.( 5 yıldır heray ödeniyor) bu durumları öne sürerek haklı fesih yapıp kıdem tazminatı alabilir miyim? ancak sözleşmede sodexo ile ilgili bir madde yok ama 5 yıldır ödendi. birde sözleşmede işvereni personele teşvik amaçlı süreklilik arzetmeyen nakdi ve ayni ödemeler işçiler tarafından kazanılmış bir hak değildir tekrarlanacağı anlamına gelmez diye madde var. bu madde durumumu etkiler mi? (her bordromda prim ödemesi var 5 yıldır)

  • Ahmet bey emrhaba iş sözleşmenizde primlerin hak olarak kabul edilemeyeceği ve sodekso ödemesinin geçmediğinin olması iş hukuku açısından sizin aleyhinizde görünse bile bir ödeme süreklilik arzederek ödeniyor ise hak niteliği taşıyacağı yolunda birçok yargı kararı bulunmaktadır fakat siz eyleme geçmeden bir avukatla görüşüp durum degerlendirmesi yaparak ona göre bir eylem planı yaparsanız sizin için daha doğru olur

 16. sayın nevzat beyy yaklasık 5 yıl calıstıgım tekstıl fırmasından duzensızz maas alıydum ama bu sene artık tamamen yatırmamaya basladılar yaklasık 3 aydır da maas yatırmıyolarr ve ısteyen ısı bırakabılır dıyolar benım de sosyal haklarımın yanmasını ıstemıyorumm noter ıs hakkımın feshını ıstedıkden sonra parayı yatırsalar bıle artık o ıs yerınde huzursuzz olcagım ıcın calısmak ıstemıyorumm bekı fesh hakkımı ıstedıkden sonra benım ne yapmam gereklı ıs yerınede gıtmek ıstemıyorumm yanı bu durumda da ıssılık maas sından en azından ıs bulana kadar yararlanmak ıstıyorumm lutven nasıl basvuru yapcagımı yafda nasıl bır yol ızleeyecegımı bılgılendırır senızz sevınırım saygılarımla.

  • Gülüzar hanım merhaba, maaşınızı alamamnız haklı fesih sebebidir haklı fesihte usul şudur
   noterden fesih sebebinizi açıkca iş kanunu maddesini belirterek bildiren fesih ihtarı çekin ihtarda hakedişlerinizin ödeneci banka bilgilerinide yazın ihtara rağmen maaş ve hakedişleriniz ödenmezse durumu iş kura şikayet edip iş mahkemesinde alacak davası açın işsizlik maaşı ile ilgilide yazdığım bir makale linkini gönderiyorum onu okuyun
   https://www.nevzaterdag.com/issizlik-maasi-alabilirmiyim/

 17. sayın nevzat bey az once belırtmemıssım noterden fesh yazısını yazdırdıkdan sonra ıse ne kadar daha devam etmem gerekıyoo yoksa noterden nasıl bı yazı yazdırmam gerekıyoo ıs hakkımın fesh etmek ıcın saygılarımla

  • Gülüzar hanım haklı fesih yaptığınızda işe devam etme mecburiyetiniz yok hemen işi bırakmanız gerekir haklı fesihde amaçta budur

 18. Sn.Nevzat Erdağ,
  11.04.2009-22.05.2013 tarihleri arasında özel bir şirkette çalıştım.2012 yılının Şubat ayından maaşlarım sürekli geç yattı(bazen de 2-3 ayda bir veya 20 günü aşarak)En son 2013 yılı Mart ayı maaşım 29.04.2013 de yattı. Bu durum üzerine haklı sebeple ayrılmaya karar verdim ve işverenimle bu konuyu paylaştım, ancak
  benim Nisan maaşımı 13.05.2013 günü yatırdığını belirtti. ben ise 22.05.2013 tarihinde noterden ihtarname çekerek düzensiz maaş aldığım gerekçesiyle iş akdimi sona erdirdiğimi belirttim. En son 22 günlük Mayıs maaşımı 10.06.2013 günü ihtar nedeniyle yatırdı ancak kıdem tazminatımı yatırmadı. SGK bölge çalışmaya şikayete gittim, adıma bordro üzerinde imzamı taklid ederek evraklar sunmuşlar.Ön incelemede kıdem ve maaş alacağım olmadığı yönde yazı geldi.Kıdem tazminatımı nasıl alabilirim.Yargı yoluyla bu koşullarda kıdem tazminatımı alabilir miyim.Ayrıca asgari ücretten gözüken prime esas kazanca rağmen 900 tl maaş aldım, Nasıl bir yol izlemeleiyim?Teşekkürler

  • Nesrin hanım merhaba,
   bahsettiğiniz konu çok ciddi bir konu ücret bordrolarını sizin yerinize imzalamaları evrakta tahrifata girer ki bu TCK suçtur size önerim hemen bir avukatla görüşerek alacak ve ceza davaları açın

 19. Merhaba Nevzat Bey,

  30 günlük gecikmeyle ücreti ödenmedigi icin haklı fesih hakkını kullanmak isteyen bir işçi, notere gittiğinde direkt tazminat ve maaş alacaklarını talep ettiği bir ihtar çekebilir mi? Yoksa çekeceği ihtar, önce ücretini talep eden ve 6 iş günü sonunda ödenmez ise haklı fesih hakkını kullanacağına dair bir ihtar mı olmalıdır? Böyle bir sorun yaşayan bir arkadaşım var ve ücretini artık yatırsalar bile orada çalışmak istemiyor. O yüzden de direkt fesih hakkını kullanmak istiyor.
  Bir de haklı fesih hakkını kullandığına dair noterden çekilen bir ihtar örneği yayınlamanız mümkün müdür? Yardımınız için şimdiden çok teşekkür ederim.

  • Dilek hanım merhaba,
   makalede anlatmaya çalıştığım gibi birden fazla kereler zamanında amaaş 20 gün geç ödenir ise bu işciye haklı fesih hakkı verir ama arkadaşınız iki yöntemide uygulayabilir maaşlarının zamanında ödenmediğini belgeleyerek haklı fesihte yapabilir ihtarla ödenmesini talep edip ödenmemsi halinde feshede gidebilir

 20. Özal ÇELİKTAŞ

  Sayın Nevzat Bey,
  Ücretimin gününde ödenmemesisinden dolayı, haklı nedenle derhal fesih hakkımı kullanarak kıdem tazminatımı alabilmem için ücretin sadece 1 ay zamanında ödenmemesi yeterli mi?
  Yoksa süreklilik mi gerekli?
  Süreklilik gerekli ise, kaç ay boyunca maaşımın zamanında ödenmemesi durumunda bu haktan yararlanabilirim?
  (Maaşın zamanında ödenmemesinden kasdettigim, kanunda da belirtildigi gibi, takip eden ayın 20’sine kadar maaşın yatmamasıdır.)

  • Merhaba,
   4857 sayılı iş kanunumuzun 34. maddesinde ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir (zorunlu) nedenler dışında ödenmesi gerektiği tanımlanmıştır.işverenin bir ay maaşı geç ödemesinde mücbir bir sebep var ise yapacağınız fesih haklı fesih olmaz fakat ödememe keyfiyetten kaynaklı devamı dönemlerdede benzer durumlar söz konusu ise haklı fesih yapabilirsiniz

 21. Sayın Nevzat Bey,
  Acil yorumunuza ihtiyacım var. cevabınızı burada yayınlayıp ayrıca mail adresime de gönderirseniz çok memnun olurum.
  Ben Aralık 2012 tarihinde çalışmaya başladığım iş yerinden Kasım 2013 tarihinde özlük dosyanda iş sözleşmesi eksik denerek önüme konulan sözleşmenin şartlarının benim lehime çok ağır olmasından dolayı noter kanalı ile ihtar çekmek sureti ile istifaen ayrıldım. Şuan iş yeri sahibinin çok ağır baskı ve tehdidi altındayım. Herhangi bir belirsiz süreli iş sözleşmem yok. işe girerken giriş evrakları dışında imzaladığım bir belge olduğunu da sanmıyorum. ayrıca maaşım 2/3 lük kısmı bir bankaya maaş olarak kalan 1/3 lük kısmı ise şahsi hesabıma bir şirket çalışanının hesabından havale edilmek sureti ile yatıyor.
  benim anladığım kadarı ile yakın bir zamanda ihtarıma cevaben biz yazılı bildirim gelecek ancak ondan önce 1-2 gün içinde benimle bir şekilde görüşmek ve çıkış evraklarımı (neler olduğunu bilmiyorum, çok büyük ihtimalle sözleşmede olacaktır) imzalamamı istiyorlar.
  Atacağım yanlış bir adımla geleceğimi karartmamak adına sizlerin tavsiyelerine çok ihtiyacım var.
  Şimdiden teşekkür ederim.

  • Ümit bey merhaba,
   işten ayrılışınız noter vasıtası ile bildirmişsiniz ihbar öneliniz kadar çalışıp üzerinizdeki zimmet var ise onu devrederek yoksa üzerinizde zimmet olmadığına ihbar öneli kadar çalıştığınıza dair bir yazı talep ederek ayrılın işten ayrtılırken bir sözleşme veya başka birşey imzalamayın öncelikle işverenle sulh yolu ile ayrılmanızı öneririm fakat bu mümkün değilsede süreci mutlaka bir hukukcu desteği ile götürün

 22. mrb 3.5 yıldır çalıştığım fabrika mesai ücretlerimizi ilk zamanlar 2 ay sonra ödüyordu. Son zamanlardada 1 ay sonra ödüyor bu durum sözleşme feshi için geçerli bir sebepmidir.

  • merhaba,
   Haftalık 45 saatten fazla olan çalışma süreleri “ fazla çalışma” sayılıyor. Ancak günde en fazla 11 saat çalışılabilir. 11 saati aşan çalışma yasaya aykırı. Ayrıca yılda 270 saatten fazla, fazla çalışma yaptırılamaz. Fazla çalışma için işçinin onayının da alınması gerekir. Diğer taraftan fazla çalışma ücreti, saatlik ücretin yüzde 50 fazlası olup, süresi içinde ücretle birlikte ödenmesi lazım. Fazla çalışma ücretinin ödenmemesi işçiye haklı nedenle iş akdini fesih hakkı verir.

   • nevzat bey bu saydıklarınızın hiç birine çalıştığm fabrikada uyulmuyor . mesai formuna imza atmadığımızda bölüm şefi birer birer telefon ile arayıp zorluyor mesaiye gelmemiz için ne yapmalıyız bilgilendirirmisiniz lütfen teşekkür ederim bilgilendirmeleriniz için.

 23. Merhaba Nevzat bey ben yabanci firmada calismaktayim maasimiz bankaya yatiyor fakat 5 aydir alamiyorum adamin turkiyede mali yol sadece 2 tiri ve makina var tren. Net 2850 tl almaktayim su anda isimiz yok ihale bekliyor.bayramdsn sonra calisma bak dilekce vercegiz.tazminatimi alabilirmiyim haklarimi alabilirmiyim.sure ne kadar olur. Brut 5 binin uzerinde aliyorum.senelik izni olarak hic kullanmadim sadece is aralari

  • Adem bey merhaba,
   bir yılın altında çalıştığınız için tazminat alamazsınız fakat maaşınızı alamamak iş akdinizi fesih sebebidir

 24. merhaba nevzat bey fabrikamızda mesaiye kalmak istemediğimizde şef telefon ile arayıp zorluyor resmen . haftada 48 saat normal çalışma süremiz var çay molası ve yemek molası bile yaptırmıyorlar yemeği makina başında yemek zorunda bırakılıyoruz. geçen ay 168 saat mesaim var düşünün artık çalışma şartlarımızı üstelik mesailerimiz 1 ay sonra yatırılıyor nasıl bir çözüm önerirsiniz teşekkürler.

  • merhaba,
   Yasal düzenlemeler gereği; Haftalık çalışma saati 45 saattir. Bu süreyi aşan süreler fazla çalışma olarak adlandırılmaktadır. Fazla çalışma ücretinin ödenmemesi ücretin eksik ödenmesi anlamına gelmektedir.
   Ayrıca, işveren işyerinde veya bankaya yaptığı ödemelerde işçiye ücret hesabını gösterir imzalı ve işyerinin özel işaretini taşıyan bir hesap pusulası (ücret bordrosu) vermek zorundadır. Yasal düzenleme açıktır. Öte yandan, 4857 sayılı Kanun’ fazla mesainin üst sınırınıda belirlemiştir günlük en fazla 3 saat olmak üzere yıllık 270 saatin üzerinde fazla çalışma yapılmayacaktır. Yapılması durumunda ne olur 4857 sayılı kanunun 24. Maddesinde işçi ücretlerinin işverenlerce kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde işçinin iş sözleşmesini bildirimsiz sona erdirebileceği belirtilmiştir. Noter kanalıyla fesih bildirimi gönderip iş sözleşmenizi fesih edebilirsiniz. Böylesi bir fesih durumunda tazminat hakkınız bulunmaktadır.

 25. merhaba nevzat bey, ben guvenlık elemanı olarak 09.04.2013 trıhınden beri çalışmaktayım.haftanın 6 gecesi 12 saat çalışmaktayım.sadece pazartesi akşamları izin kullanmaktayım.ramazan ve kurban bayramlarında da çalıştım. bana aylık 900 tl soylendi.maaşımın ayın 15 ınde yatacagı soylendi.ama süereklı bir ay doluyo maasım dıger ayın 25-29 yada takıp eden ayın 3-4 unde yatıyor.fazla mesaim bayram mesaimde maaşın icinde oldugu soylenıyor.sözleşme türü belırsız sözleşme.işe başlama tarıhımde 22.04.2013 yazıyor.sozleşmede imzam bır nushada bulunuyor. orda da cıkmak ıstedımde 15 gun işi surdurcegım yazıyodu imzalaadım.bu gun arasında bır nusha daha gordum maasların her ayın 20-25 yatacagı yazıyor.bu evrakta ımzamda bılgımde yok.şuan agustoun maasını ekım 4 te aldım.eylul halen yatmadı bayram mesılerımde.fesih durumunda durumum nasıl olur.teşekkurler

  • Gökhan bey merhaba,
   iş kanunumuz maaşın takip eden ayın en geç 20. günüğ tanımlaması ile bunu gecen süredeki ödemeyi gec ödeme kabul etmiştir bu durum sizin için haklı fesih sebebi olabilir fakat bir yılı tamamlamadığınız için tazminat almadan akdinizin bitmesi anlamına geleceğinden size önerim önceliklşe işveren veya amirlerinizle görüşerek maaş ödemelerinizin düzenli yapılmasını mesailerinizin ödenmesini talep edin bu durum düzelmesi ise haklı fesih hakkınızı dilerseniz kullanabilirsiniz

 26. Bilgilendirici yazınız için teşekkür ederim. Çalışan herkesin emeğinin karşılığını tartışmasız alması gerekir. Aksi düşünülemez. Ancak bir işveren olarak özel ve tüzel kişilere iş yapmaktayız. Özel şahısların ödeme düzensizlikleri ve tüzel kişilerin ise belli iş kalemleri tamamlanmadan ödeme yapmamaları ve iyi düzenlenmemiş ödeme kalemleri sebebiyle personel ödemelerinde sıkıntı yaşamaktayız ve aylardır ayakta kalma mücadelesi vermekteyiz. Personelimizin anlayışı olmasa idi şu an kepenkleri çoktan indirmiş olacaktık. Olayın birde bu boyutu olduğunu bilmenizi isterim. Bu durumla ilgili yasa koyucunun benzer maddeleri var mı acaba? Teşekkür ederim.

  • Merhaba,
   Bahsettiğiniz husus birçok işverenimizin yaşadığı bir problemdir. İş kanunumuzda ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. (İş K. md.34/1) Görüldüğü gibi, “yirmi günlük” bir süre ile sınırlandırılan “ücretin ödenmemesi hali” mücbir (zorunlu) nedenler dışında işçilere iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınma hakkı tanımaktadır. Burada mücbir sebepten anlaşılması gereken ne olmalıdır? Mücbir (zorunlu) sebepler; deprem, su baskını, yangın, toprak kayması, kasırga, savaş durumu, hatta genel grev gibi önceden tahmini ve önlenmesi mümkün olmayan, çoğunlukla doğal afet türü olaylardır.Görüldüğü gibi iş kanunumuz işci lehine yorumlar yapmakta bu durumda siz ve sizin gibi iyinetli işveren ne yapacak sorusu akla gelmekte bu durumda devletin işkur,kosgeb gibi kurumlardan verdiği istihdam desteklerini kullanma şartlarına bakıp uygun durumlarda bunları kullanmalı ayrıca birçok işverenimizin bilmediği devletin kısa çalışma ödeneği gibi bir desteği var bu 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işverenin, genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak önemli ölçüde azaltması veya işyerinde faaliyeti tamamen veya kısmen geçici olarak durdurması hallerinde, işçilere çalışılmayan süreler için ödenen ödenektir.
   tüm bunlar dışında baktığımızda iflas erteleme gibi başka bir kurumda yine zarar eden zor durumdaki işverene sağlanan haklardandır fakat bunlar dışında işverenin ayakta kalıp işine devam ederek istihdama katkısını sağlamak yolunda devletin daha fazla destek oluşturması gerektiğide bence gereklidir

 27. merhaba nevzat bey çalıştığım fabrika 3 vardıyalı 2013 yılı itibariyle 500 saatin üzerinde mesayim var son 1 aydır mesailere kalmıyorum bugün 3 adet tutanak yazıldı adıma ve savunmam istendi . ne yapmam gerekiyor üzerimde baskı var şef sürekli 3 vardıyalı sistemde mesailere gelmek zorundasın diye telkinde bulunuyor .halbuki yıllık mesai barajı olan 270 saati fazlasıyla geçmiş bulunmaktayım . ne yapmalıyım yardım edin lütfen teşekkürler

 28. Nevzat Bey merhaba,

  On yıldır özel bir şirkette çalışmaktayım.
  Son iki senedir maaşlarımız düzensiz bir şekilde yatmaktadır.İşveren maaşlarımızı iki taksit halinde biri ilk hafta olmak üzere en geç 20 sinde yatırmaktadır.

  Bu durum ve şirketin geleceği, beni ve birlikte çalıştığımız onlarca kişiyi psikolojik olarak ve maddi olarak etkilemektedir.
  Şirketin geleceği hakkındaki belirsizlik sonucu psikolojik etkenler, ve ya son iki yıldır maaşımızın (20 gün içerisinde olsa bile) düzensiz ödenmesi sebep gösterilerek, fesih hakkımız doğar mı?

  Herhangi bir sözleşmemiz bulunmamakta, tazminat ve işsizlik maaşı alabilir miyiz?

  Ayrıca maaşların geç yatırılması ile ilgili mucbir sebeplerden bahsedilmiş yazınızda, firma mucbir sebepler olarak ekonomik etkenleri gösterilebilir mi?

  Yardımınız için teşekkür ederiz.

  • Fatih bey merhaba,
   işsizlik maaşı almanız için işverence işten çıkarılmanız ilk şarttır
   geç alınan maaş ile alakalı ise iş kanunumuzun 32. maddesinde ücretin ödeme zamanı da belirtilerek şöyle denmiştir; “Ücret en geç ayda bir ödenir. (işçinin ücreti, çalıştığı ayı takip eden ayın birinci gününde ödenmek zorundadır.) İşverenin maaşları en geç ayın 20. gününe kadar ödemeside yine iş kanunuda açıklanmış bundan sonra yapılan ödeme geç ödeme olarak algılanır fakat sizin 20. günden önce ödemeleriniz yapıldığı için geç ödeme düzensiz ödeme olarak algılayamazsınız.
   Sözleşmenizin olmaması önemli değil sigortalı işe girişinizin yapılmış olması hukuki olarak iş akdinin kurulmasıdır iş kanununun 24. maddesindeki haklı fesih sebeplerinden birinin oluşması halinde iş akdinizi fesih edebilirsiniz

 29. Merhaba Nevzat Bey ;

  Üç senedir özel bir şirkette çalışmaktayım. Son bir senedir maaşımız düzensiz yatmaktadır.

  Benimde kredi ödemem var geç yatınca cezaya giriyor. O yüzden yeni bir iş buldum ve işten ayrılmak istiyorum. çıkmadan önde iş verenle görüştüm maaş geç yattığı için işten ayrılacam dedim.

  Kıdem tazminatımı istedim onlarda kendin ayrıldığın için veremeyiz dediler.

  Kıdem tazminatımı alma hakkım varmı varsa ne yapmalıyım ?

  • Fikri bey merhaba makalemde okumuşsunuzdur maaşınız bahsedildiği gibi sürekli 20 gün gecerek ödeniyor ise istifa değil noterden haklı fesih hakkınız var bu durumda işverene dava açabilir veya tazminatınızı öder ise sorunu çözmüş olursunuz dava konusu olması halinde bilgi ve belge ile mahkeme kararı esastır

 30. Teşekkür ederim Nevzat Bey

  Tazminatımı vermezseniz yasal yoluna başvuracam dedim. Bu pazartesi muhasebeci aradı gel anlaşalım diye o günde benim içerideki maaşımı yatırmışlar salı günü gittim yanlarına çıkış evraklarımı hazırlarken sordum tazminatla ilgili ne yapıcaz diye sordum yine yok tazminat diye cevap verdiler bende hiç bir şeye imza atmadan çıktım doğru notere gittim ihtar çektirdim sonucu bekliyorum çarşamba günü ellerine geçecek bende perşembe günü yeni şirketime başlıyacam

  Tek sıkıntım ihtar ellerine geçtiğinde benim çıkışım yapılmış oluyormu?

  Daha önceki işyerinden Kümülatif Vergi Matrah belgesi istediler bunu eski şirketimden değilde başka nereden alabilirim.

  Yeni şirketim sigorta yapmadan iş başı yaptırmıyor.

  Yardımınız için çok teşekkür ederim.

 31. 1.–yaklaşık 1,5 yıldır düzenli maaş alamıyoruz ama bugün kalan maaşlarımız yattı ama ben yinede haklı sebepten iş hakti feshimi istiyip tazminat alabilirmiyim…
  2—,ssk hizmet sürem ve pirimim dolmuş bu sebepten dolayı şirketten istifa ederek tazminatımı alma hakkım olduğunu duydum ama işten ayrıldıktan sonra 10 içinde başka bir işyerinde çalışmaya başlarsam eski çıktığım şirket dava açıp aldığım tazminatı geri alırmı yani tekrar çalışma konusunda bir süre varmı

  • Sinan bey merhaba,
   Düzenli alamadığınız maaş her ayın 20. gününü geçiyor ise geç ödemeden bahsedilebilir u durum süreklilik arzediyor ise bu size halı fesih hakkı verir haklı fesihle işten ayrılıpğ başka bir yerde çalışmanıoz halinde tazminatınızı alırsanız işveren bunu iade talep edemez

 32. Nevzat bey merhaba,
  Maasimi calistigim sirketten hicbir zaman duzenli alamadim. Sirketten cikisimi istedim fakat maasimi alamamakla karsi karsiya kalabilirim. Bunun icin sikeyetimi nereye yapabilirim?

  • Mustafa bey merhaba,
   iş hukuku ile alkalı şikayetlerinizi çalışma bakanlığı il müdürlüğüne veya iş kura yapabileceğiniz gibi alo 170 hattınada telefonla yapabilirsiniz

 33. Nevzat bey merhaba. Bir konu hakkinda acil yorumunuzu bekliyorum 3 aydir maas alamiyorum hala calismaktayim ne yapabilirim?

  • Merhaba,
   makalemde okuduğunuz gibi ücretin ödenmemesi işciye haklı fesih hakkı verir önerim öncelikle maaşlarınızı ödenmesini noterden ihtar ile talep edin ödenmesi veya tekrar düzensiz ödenmesi halinde fesih hakkınızı kullanabilirsiniz bu durumdada bir avukata danışarak bu hakkı kullanmanızı öneririm

 34. Merhabalar Nevzat bey,
  Yaklaşık iki yıldır özel bir firmada çalışıyorum. Maaşlarım düzenli ödeniyor. Normal işimin yanında noter huzurunda yapılan bir sözleşme ile (asgari ücret üzerinden olmak üzere) firma görevlisi olarak bir sözleşme yaptık. Sözleşmede belirtilen asgari ücret firma tarafından tarafıma hiç ödenmedi. Geçenlerde karşılıklı imzalar ile sözleşme aramızda sonlandırıldı. Firmadan normal maaşımın dısında belirtilen bu firma görevlisi ücretimi hiç almadım şu anda bunu talep edebilir miyim? Yasal yolla başvuru yapmam sonucunda bu biriken meblağı firmadan alabilir miyim?
  Yardımlarınız için Teşekkür ederim.

  • Ayşe hanım merhaba,
   almadığınız ücretleri talep etmek hakkınızdır fakat bu konuda yüksek yargı kararlarına baktığımızda uzun süre alınmayan maaşlarla alkalı sonradan taleplerde hayatın doğal akışına aykırıdır gibi kararlar verilmekte ücreti almamanızın sebebini makul nedene baglayabilirseniz dava aşamasında şansınız olabilir

 35. Nevzat bey,
  Mucbir sebep olmadan 1 kez geciktirme de kanunen haklı fesih hakkı veriyor ama degil mi?

  Tesekkurler, saygilar.

 36. Nevzat Bey,

  Kanunda maaş geciktirilmesiyle ilgili işçinin haklı nedenle fesih hakkının doğması için maaşın ödenmesi gereken tarihi takiben 20 gün geçmesi gerektiğine dair bir ifade yok sanırım. Bu yorumu Yargıtay kararlarına dayanarak mı yapıyorsunuz? Öyleyse şu (E. 2013/8074, K.2013/16387) Yargıtay kararına bakabilir misiniz?

  Anladığım kadarıyla maaşın birden fazla ayda geciktirilmesi nedeniyle işçinin haklı nedenle iş akdini fesih hakkını kullanabilmesi için 2o gün beklemesine gerek yok. Haksız mıyım?

  • Bedri bey merhaba,
   iş kanunumuzda 20 gün geçmesi gerektiğine dair bir ifade var 34. maddede “Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir.” cümlesi maaş ödemesinin 20 gün içinde ödenmemesi halini geç ödeme kabul etmiştir. bahsetiğiniz yargıtay kararınıda inceleyeceğim

 37. Merhabalar Nevzat Bey ;

  Çalıştığım fabrika normalde ayın 10u ile 11i arasında maaş ödemesi yapıyordu fakat son zamanlarda maaşlar gecikmeye başladı.ben 3,5 yıldır bu şirkette çalışıyorum.Bugün ayın 17’si ve hala maaşım ödenmedi.Kimileri maaş bordrolarını imza karşılığında almasına rağmen ben henüz almadım.Bu ayın 20’sine kadar maaşım ödenmezse 21’inden itibaren ben iş akdimi tazminatımı almak kaydı ile fesh edebilirmiyim.Ben bu şirketten ayrılmak istiyorum ve 3,5 yıllık tazminat hakkımı almak istiyorum.Maddi olarak da çok zor durumdayım.Tazminatımı alabilirsem ödeyemediğim borçlarımı ödemek istiyorum.Lütfen baba bu konular için yardımcı olurmusunuz? Teşekkürler İyi çalışmalar.

  • Murat bey merhaba,
   yasada maaşların 20. güne kadar ödenmesi gerektiği belirtilmiş bundan sonraki ödemeler geç ödeme olarak kabul ediliyor maaşın zamanında alınmamasından dolayı işcinin haklı fesih hakkı vardır fakat burda özellikli olarak dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır
   şöyleki maaş ödemesinin tekerrür eder şekilde sürekli geç ödenmesi
   geç ödemenin mazerete dayandırılmaması gibi bu şartlar oluşması durumunda işci usulüne uygun bir şekilde akdini fesih ederse kıdem tazminatını alabilir

 38. Nevzat Bey merhaba,

  sayfada geçen bütün yazıları okudum fakat çelişkiye düştüm. İlgili aydın maaşını bir sonraki ayın 15.inde alıyorduk fakat son 3 aydır maaşlarımız ayın 20 sinden sonra ödenmektedir. Bu düzensizlik sebebiyle 34.maddeye istinaden haklı sebeple ihtar göndermek istiyorum fakat Alo 170 ile görüştüğümde maaş tarihinden itibaren 20 gün dediler ve kendimle çeliştim. Bahsetmiş olduğum üzere maaşımızı 15 inde değilde 3 aydır ayın 20 sinden sonra ödendiği için haklı fesih yoluna gidebilir miyim?

  • Tugba hanım merhaba,
   iş kanunumuz maaş alma gününden sonra 20 gün tanımlaması ile 20 gün geciktirilen maaştan sonrasını geç ödeme kabul ediyor siz 15 gün geç alıyorsunuz bu gec ödeme sayılmaz

 39. Merhaba ben 3 yıldır çalılıyorum çalışmamın karşılıgında prim hakedişim oldu prim yatması gerekn zamanda sistemlerinde primi haketmedgmi söylediler oysaki elimde prim hakettigime dair mailler var bununla ilgili şikayet edebilirmiyim hakkım nedir

  • merve hanım merhaba, iş sözleşmenizde belirli şartlarda prim ödeneceği var ise bu hakkınız haline gelir haketmeniz halinde ödeme yapılmaması durumunda sözleşme şartlarına uyulmamış sayılır fakat sözleşmenizde prim ödemesi yok ise bu durumda işverenden bir hak iddia edemezsiniz

 40. Nevzat Bey Merhaba,
  Çalıştığım firmada yaklaşık 5 aydır maaşımı gecikmiş olarak alıyorum. Her ayın 15’inde almam gereken maaşları diğerin 5’ine ötelendi ve nisan maaşı ise 08.05.2016’da 500 tl yatılırıldı. Haziran ayına geldik ve hala nisan kalan maaşımı ve mayıs maaşımı alabilmiş değilim.Bu durumda noterden ihtarname çekerek fesih hakkına sahip miyim? Ne kadar sürede tazminatı ve maaşımı alabilirm firmadan.

  • Rana hanım merhaba, makalemde sorunuzu ayrıntılı açıklamıştım maaş ödemesi mücbir sebep olmadan sürekli geç ödeniyorsa bu siz haklı fesih hakkı verir fakat size önerim belgelerinizle bir iş hukuku avukatı ile görüşerek süreci onunla yönetmenizidir

 41. iyi akşamlar nevzat bey ben 3 buçuk senedir aynı iş yerinde çalışmaktayım son bir senedir düzensiz maaş ödemeleri oluyor nisan ayından beri fazla mesai ücretlerimizi alamıyoruz mayıs maaşımızı hala alacağız ayın 5 inde hesap kesimi ve 15 inde ise ödeme günü olarak kayıtlarda geçiyo ama ayın 27si, 25i, 22si, bu tarihlerden önce maaş alamıyoruz tüm haklarımı alarak fesih hakkım var mı?

  • Merhaba Funda hanım, iş kanununda maaşın 20. gününe kadar ödenir tanımlaması ile ayın 20 sine kadar ödeneceği tanımlanmış fakat sizin yazdığınıza göre 20 gün sonrası ödemeleriniz yapılıyor ödeme yapılırkende mesaileriniz ödenmiyor
   mesaileriniz resmi gösteriliyor maaş bordrosuna dahil ediliyormu?
   maaş ödemesi mücbir bir sebep olmadan işveren tarafından süreklilik arz edecek şekilde geç ödeniyor ise bu durum çalışana haklı fesih hakkı verir
   eğer bu sebeple haklı fesih yapmayı düşünüyorsanız önerim maaş ödemelrinizi gösterir belgeler ücret bordrolarınız gibi belgelerinizle bir iş hukuku avukatına danışarak fesih işlemini onun nezaretinde yapın

 42. Ben 3 bucuk yildir ayni isyerinde calismaktayim ayin beşi hesap kesim onbeşi maaş günü ama biz yirmisinden once maas alamiyoruz bu sorun yaklasik alti aydir var noter onayli veya avukat ile kesin hakli cikarak tazminat alabilir miyim son uc aydir maaslar yirmibesini bile geciyo nisandan bu yana mesai ucretlerimizde hala icerde su gun bu gun diye atip atistiriyorlar ne yapmam lazim

  • Funda hanım iş kanunu ayın 20. gününe kadar maaş ödenmeli demekte sizin gününde maaş alamadım diye haklı fesih yapmanız için ödemelerin 20 sinden sonra yapılıyor olması gerekir.

 43. Merhaba Nevzat Bey
  Ben şu an özel bir şirkette çalışmaktayım tam olarak 4 aydır maaşlar arkadan takip ediyor. ben asıl şunu sormak istiyorum maaşlarımız bankaya yatıyor ve en son ocak ayında yattı ben şu an itibariyle iş akdimi feshettim. Ve kalan maaşlarımı diğer şu an çalışan arkadaşlarınkilere yatırılınca sizinkileride yatırmak zorundayız dediler.Şu an çalışan arkadaşlara yatırırken bize yatırmamazlık yapabilirler mi

  • merhaba Feriha hanım,
   maaşın ödenmemesi size hukuki haklar verir maaşınız söz verildiği tarihte ödenmezse hukuki takibat yapabilirsiniz

 44. Selamlar Nevzat Bey.
  Öncelikle Bu kadar mesajı okuyup çoğu birbirinin aynı olmasına rağmen hepsini tek tek sıkılmadan cevapladıgınız için size teşekkür ederim.

  Benim durumumda da maaşlarım son bir kaç aydır geç ödeniyor ve 2 sorum var.
  1- Şirket maaşları gec odemeye başladı ve artık 1 ay geriden geliyoruz. yani tam 1 ay maaş almadık ve artık duzenli olarak ay başında yani ayda bir kere, aslında bi onceki ayın maaşını alıyoruz. 1 maaş içerde olmak kaydı ile duzenli odenmeye başladı 🙂
  Bu durumda noterden ihtar cekip tazminatımı almak kaydı ile istifa etmek istiyorum. Ancak şirket bunu düzenli hale getirdiği için herhangi bir problem olurmu. yani “Ben maaşları geç oduyorum ve bunu da çalışanlarıma sozlu olarak ifade ettim ve sozlu olarak anlaştık” demek kaydı ile itiraz hakkı olurmu. yazılı bir bildirim ve anlaşma yok bu arada tabi.

  2. sorum ise noterden ihtar çekmek nasıl olur. genel olarak nasıl bir yol izlenmeli. dilekçe ise nasıl bir dilekçe yazılmalıdır. Bu durum iş yerine nasıl ve hangi birime tebliğ edilmelidir. ihtar iş yerine iletildikten sonra iş yerinin bu ihtara mahkeme yoluyla itiraz etmediğini varsayarsak iş yeri ve benim izlemem gereken yol nasıl olmalıdır.

  Vaktinizi ayırıp sorularımı cevaplarsanız çok memnun olurum. şimdiden çok teşekkürler. iyi çalışmalar.

  • Merhaba Murat bey,
   bbu soruya birkaç kez cevap vermiştim sitemde fakat sizede cevap vereyim
   maaş ödemesi hak edilen ayın takip eden ayınının 20. gününe kadar yapılmalıdır bu ancak mücbir bir sebepten dolayı işverence geciktirilebilir maaş ödemeleri bilincli ve sürekli 20. günden sonra ödeniyorsa burada gec ödemeden bahsedilebilir geç ödeme çalışana hizmet akdini haklı fesih hakkı verir işverenin gec ödemeyi sözlü beyanı bir anlam ifade etmez
   2-ihtar çekip hizmet akdinizi fesih edecekseniz önerim bir iş hukuku avukatına danışarak onun nezaretinde bu işlemleri yapmanızdır

 45. merhabalar bir şirkette çalışıyorum 4-5 aydır ayın 7 sinde yatırılan maaşlarımız gecıkmeli olrak ayın 12 si civarın da yatırıldı bu son ay olan haziran ayı maaşımız ayın 28 i olmasına ragmen hala yatırılmadı. bu durumda bana ve diğer işçi arkadaşlarıma düşen haklar nelerdir. ve ben işvereni bu durumdan dava ettiğim sürede tazminatımı alabilirmiyim. şimdiden teşekkür ve saygılarımı sunuyorum.

 46. MERHABA BEN KAFEDE 2.5SENE ÇALIŞIYORDUM DÜZENSİZ MAAŞ ALIYORDUM PATRONUMLA HESAP GÖRÜRKEN TARTIŞMA ÇIKTI BANA HAKARET ETTİ BENDE O SİNİRLE DUVARA VURDUM HAFİF KIRILDI İŞTEN AYRILCAMI SÖYLEDİM ODA KABUL ETTİ İŞ ÇIKIŞ KODUM -2- VERMİŞLER ÇIKIŞ TARİHİM 12.06.2016 İSTİFAMI İSTEDİLER VERMEDİM , BENİM BU OLAYDA İŞKURA DİLEKÇE VERMEM HALİNDE KIDEM TAZMİNATI VE İŞSİZLİK MAAŞINDAN YARARLANABİLİRMİYİM VE İŞ ÇIKIŞ KODUMU 10GÜN GEÇTİ DEGİŞTİRİLMESİ MÜNKÜNMÜDÜR —–NOT:NOTERE YAZI VERMEDİM HİÇ —-SİZİN ÖNERİNİZ NEDİR NEGİBİ BİRYOL İZLEYEBİLİRİM

  • Osman bey merhaba,işveren işten çıkışınızı yapmış 10 gün içinde çıkış kodunuzu değişitirebilir. İstifa değil işveren çıkışı yapar ise işsizlik maaşı alabilirsiniz Fakat kanaatim işveren bunu yapmayacaktır işveren çıkışında kıdem hakkınız doğacaktır. Maaşlarınızı düzensiz aldığınızı ispatlayıp daha önce bildirimde bulunmuş olsa idiniz dava açma ve haklı çıkma şansınız olabilirdi şimdi dava açsanız bile sizi haklı cıkaracak bir unsur görünmüyor. Bahsettiğiniz hususlarla değerlendirdiğimde sizi haklı gösteren hiçbir husus görmüyorum size önerim işverenle sulh yolu ile konuşup çalıştığınız dönem kıdeminizi talep etmeniz.

 47. Merhaba ben 25 Temmuz 2012 den beri bir e-ticaret sitesinde çalışıyorum. Maaşlarımız ayın 1. günü yatarken son 6 aydır bazen üçünde bazen 7 sinde yatmaya başladı ve şuanda 21.gün olmasına rağmen hala maaşlarımız yatmadı. sosyal sigortalara ben bu durumu şikayet ettim incelenmesi için birini göndericeklerini söylediler..Çok yoğun oldukları için gelmelerinin bir ayı geçebileceğini söylediler.. Bu şartlar altında ben daha fazla zaman kaybetmek istemiyorum.Sözleşmenin aslını 4 gün önce insan kaynaklarından talep ettik ama hala bize dönüş yapan olmadı.Biliyoruz ki sözleşmede maaş ödemesiyle ilgili herhangi bir tarih belirtilmemiş. İşyerinde ki arkadaşlarla bugün noterden ihtar çekmeyi düşünüyorduk.Şimdi 15/07 akşamı olan darbe girişimi ve bu gece alınan olağan kararı nedeniyle biz işten haklı sözleşmenin iptalini istesek bu durum bizim durumumuza engelmi dir ? Üç ay olağan süresi bitene kadar bu iş yerinde kalmak zorundamıyız ? Nasıl bir yol izlemeliyiz konuyla ilgili desteğinizi rica ediyorum.

  • Merhaba,
   iş kanunumuzda maaş en geç 20. güne kadar ödenir dnmektedir maaşınız takip eden ayın 20. gününden ödenmişse ancak geç ödemeden bahsedilebilir.
   OHAL Durumunda hükümet iş hukuku ile ilgili şu maddeyi dilerse uygulayabilir
   “İşçinin isteği, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, sağlık sebepleri, normal emeklilik ve belirli süresinin bitişi nedeniyle hizmet aktinin sona ermesi veya feshi dışında kalan hallerde işçi çıkartmalarını işverenin de durumunu dikkate alarak üç aylık bir süreyi aşmamak kaydıyla izne bağlamak veya ertelemek,”
   Fakat bu tedbir ancak hemen uygulanması durumu yok, tedbirlere özel olarak KHK’lar çıkmadığı sürece hayat normal seyrinde devam edecek. Yani şu anda personel alımı/çıkarımı konusu ile ilgili hiçbir sınırlama yok rahat olun

 48. Merhaba ben 3 yıla yakındır çalıştığım iş yerinden maaşımı düzenli vermedikleri için nisan 2016 istifa ettim iş sözleşmesi yok ocak şubat mart 2016 maaşlarım ödenmedi istifa dilekçemde 3 ay maaş verilmediği için mağdur durumda bırakıldığımı belirttim istifam kabul edildi nisan başlarında verdim nisan sonu çıktım içeride kalan maaşlarımı gecikmeli olsa da aldım kıdem tazminatı mı alma imkanım var mıdır?

  • Merhaba,
   KIDEM TAZMİNATI
   Kıdem tazminatı, iş sözleşmesi yasada öngörülen durumlarda birisi ile sona eren ve belirli süre kıdemi bulunan işçiye veya işçinin ölümü halinde mirasçılarına işveren tarafından ödenmesi gereken, işçinin çalışma süresine ve ücretine göre belirlenen parasal haktır.
   Kıdem tazminatının ödeneceği ve ödenmeyeceği durumlar aşağıda sıralanacaktır.
   – İşçinin çalışma süresi 1 yılın altında ise kıdem tazminatı ödenmez.
   – Bir yıllık sürenin tespitinde bildirimli fesihte bildirim süresinin sonu, bildirimsiz fesihte ise fesih beyanının karşı tarafa ulaştığı tarih dikkate alınır. Yani ihbar tazminatı nakden ödenmeyecek kanunda bildirilen süreler kullandırılacak ise, kıdem tazminatı için 1 yıllık süreni tespitinde bu sürelerin sonu dikkate alınır.
   – İşçi işi kendi isteği ile bırakıyorsa kıdem tazminatı ödenmez.

   Ancak;
   A) İşçi işi askere gitmek, emekli olmak için bırakıyorsa kıdem tazminatı ödenmelidir.
   B) Kadın işçiler evlendikleri tarihten itibaren1 yıl içerisinde işi kendi istekleri ile bıraksalar dahi kıdem tazminatı hak ederler.
   İşçi iş sözleşmesini iş kanunun 24. maddesindeki nedenlerden dolayı fesh etmesi halinde kıdem tazminatına hak kazanır.

 49. Merhaba makalenizi okudum bu konudan biz de muzdaribiz ben ………………. de çalışıyorum 30 personel 1 ocak 2016 tarihinde ise başladık ve başladığımız andan itibaren ayin 1ile 5 arasinda almamiz gereken maaslarimizi hic zamaninda alnadik ozel şirkete bağlıyız (taseron) ve bu ay hala maadlarimuz yok bizler ise ne yapmamız gerektigini bilmiyoruz müdürümüz de soruyoruz fakat tatmin edici bir cevap alamıyoruz hatta oda yetmiyor bu durumun diger yilin bi kac ayina kadar sürebilecegi soyleniyor her ay bi magduriyet yasiyoruz biz bu kadar kişi nasıl bir yol izleyebiliriz . Teşekkür ederim

  • Merhaba Esin hanım,
   sorunuzda açık olmayan bir husus var
   dernek temi sigortalısınız yoksa taşeron bir şirket temi?
   iş kanunumuz maaş ödemelerinde takip eden ayın 20. gününden sonraki ödemeleri geç ödeme kabul etmektedir.
   Makalemde de bahsettiğim gibi bu geç ödemeler müçbir sebep olmadan sürekli geç yapılıyor ise bu durum işciye haklı fesih hakkı verir. Bu bilgi ışığında durumunuz değerlendirebilirsiniz.

 50. hayır nevzat bey dernek değil sosyal aile politikalar bakanlığına bağlı engelsiz yasam merkezi taşeron şirkette sigortalıyız yani, bir kaç yerden bilgi almak istedik ama bize bir yıl dolmadan bir şey yapamayacağımızı söylediler

  • Esin hanım merhaba,
   4857 sayılı İş kanunun 2. maddesinin 6. ve 7 fıkrası ile Çalışma bakanlığının çıkardığı “Alt İşverenlik Yönetmeliği” bu konuyu çok detaylı şekilde açıklamıştır.
   Asıl işveren: İşyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yar-dımcıişleri veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işleri diğer işverene veren, asıl işte kendisi de işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi yahut tüzel kişiliği olma-yan kurum ve kuruluşlarıifade eder. (Yönetmelik 3/ç)
   Alt işveren: Bir işverenden, işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan, bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları ifade eder. (Yönetmelik 3/a)
   asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur.” hükmü gereğince hem asıl işveren hem alt işveren sorumludur. Asıl işveren bu sorumluluk sebebiyle alt işverenin işçisine herhangi bir ödeme yükümlülüğünde kalmış ve ödemişse bu yaptığı ödemeyi alt işverenden kendi aralarında yaptıkları alt işverenlik sözleşmesi hükümlerine dayanarak rücuan talep edebilir.
   Özet olarak durumunuzu asıl işverene yazılı olarak aktarmanızı öneririm.

 51. iyi günler nevzat bey ben bir iş verine bes aydır calısıyorum ama maaslarımız devamlı gecikiyor bizi işveren asgari ücrettten gösteriyor ama ben ve arkadaşlar bu üstünde maaş alıyoruz geri kalanı elden veriyor elden aldıgımız maaşlarımız ve yaptıgımız mesailerimizi üç aydır alamadık bunun icin ne yapmamız gerekiyor bu arada işden ayrılmış olduk calışma bakanlıgına veya ssk şikayette bulunsak ve noterden ihtar ceksek alabilirmiyiz

  • Merhaba Ramazan bey,
   hakettiğiniz alacağı istemenin ne sakıncası olabilirki noterden ihtarname gönderin ödenmemesi halinde durumu şahitlerle ispatlayabiliyorsanız şikayet edebilirsiniz

 52. Öncelikle bilgilendirmeleriniz için çok teşekkür ederim nevzat bey çalıştığım iş yerinden bir buçuk senedir çalıştığım bir aylık maaşımı alamadım ve iş veren maaşımı ödememekle direndi direniyor sadece sigorta pirimlerim yatırıldı onun dışında anlaştığım parayı alamadım ayrıca maaşımı aldığıma dair bir belgede imzalamadım acaba bu konu özerine nasıl bir yol izlemeliyim tşkler

  • Merhaba Zafer bey,
   maaşlarınız sürekli şekilde takip eden ayın 20. gününden sonra ödeniyor veya uzun süredir ödenmiyorsa noterden durumunuzu anlatır ihtarname ile maaşlarınızın ödenmesini talep edin bu durumda ödeme yapılmamaya devam edilirse haklı fesih hakkınız doğar

 53. Iyi gunler
  Yaklasik 2 senedir ayni firmadayim maaslarimiz surekli gec ve parca parca yatmakda surekli maddi sikintiladan yakiniyolar. Her ayin sonunda bordro imzaliyoruz. Ama banka hesap hareketlerinde maas odemerinin gec yattigi acik sekilde gorulebiliyor. Her ay gec yattigi icin 20 gunluk sureyi beklemeden ihtar cekebilirmiyim herhangi bir sorun olurmu. Simdiden cok tesekkurler

  • Merhaba Salih bey makalemde belirttiğim gibi geç ödeme ayın 20. gününden sonra yapılan ödemedir eger maaşınız sürekli şekilde geç ödeniyorsa önce bu durumun düzeltilmesi hususunu işverene ihtar edin aynı durum devam ederse karar sizin dilerseniz fesih hakkınız var fakat bu durumda hatalı birşey yapmamak için önerim bir avukat nezaretinde haklı fesih yapın

 54. Merhaba 17 aydır yurt dışında sudi arabistanda çalışmaktayım şirket 3 aydır maaşımızı geç ödemeye başladı bizde toplu halde işi bıraktık yetkililer maaşın biraz geç yatacagını işine gelenin devam etmesini istiyeninde haklarını alarak çıkışının verilecegini söyledi ben ve 12 arkadaşım işi bıraktık şu anda gönderilmeyi bekliyoruz çalışmıyoruz burda işe çıkmadıgımız günlerin parasının verilmeyecegini söylüyolar ve bizi türkiyeye de yollamıyolar sizce burda kaldıgımız günlerin parasını alabilirmiyiz nasıl bir yol izlememiz gerekir

  • Ali bey işten çıkışınızın yapıldığı tarihe kadarki hakedişlerinizi talep edebilirsiniz çıkış sonrası bir bedel hakkınız olmayacaktır

 55. iyi günler yaklasık yıllık iznime 20 gün kala iş yerimden ayrıldım kendi istegimle sorum şu iş yerinde kışn işler az oldugunda bizi 1 er hafta olmak üzere 3 hafta izne yolladılar ve ücretini kesmediler fakat simdi işten kendi istegimle cıkmak istedigimden kısın kesmedikleri günlerin ücretini gün ücerti olarak mesai ücretinden hesaplayarak geriödememi istediler hatta senet yapalım dediler bende hiç bi şekilde biz ücret ödemem deyip işten ayrıldım hiç bir belgeye felan imza atmadım acaba sirket bana bi hukuki işem yada dava acabilirmi?

  • Ali bey merhaba,
   kışın ücretli izne gönderilişinizi işverenin isteği ile olduğunu ispatlayabilirseniz bu ücretli izin olarak görülecektir çıktığınız dönem bunun bedelini talep edemezler fakat sizin izin dilekcenizle verilmiş ise izinli dönem ücretinizde tam ödenmişse fazla ödemeleri talep edebilir

   • Nevzat bey ben 2009 aralık ayından 2013 haziran ayına kadar bir otelde calisdim ve otelin sahibi mutait bir site yaptı ve ben otelden oraya kapıcı olarak gecdim otelde de çalışılırken iki üç ay sarkiyodu maaşlar yeni iş yerimde mutait daha devretmedigi için aynı sirketten
    Maas alıyorum ama nasıl maa alma… bana elden veriyorlar asgari ücretten üç dört taksitte 55..60 gunde tek Maaşı birde şu an haziran ayından 500 tl temmuz ayı icerideyani 2009 aralık ayından beri şu an 23:08:2016..bu siteye 2013yilinda1200 olarak başladım iki çocuk babasıyım asgari ücreti yakaladim..Birde maaşını bankadan değil elden alıyorum mesela maaş almaya gidiyorum 300 tl. Veriyi muhasebe bir defteri var oraya yazıyı para ve tarih şeklinde beni durum hakkında aydinlata bilir misiniz..özellikle tazminatlarla ilgili bunların yüzünden yapilandirmalarim patladı.

    • Zafer bey merhaba,
     otelde çalışırken başka bir şirkete geçmeniz durumunda istifa olarak gösterilip yeni girişiniz yapıldı ise kıdem ve özlük haklarınız devredilmedi ise otelde çalıştığınız süre için kıdem hakkınızı kaybedersiniz şimdi çalıştığınız firmada çalışan sayısı 5 kişiden fazla ise(bu durum 2016 öncesi 10 kişi idi)
     Artık beş kişi istihdam eden işyerleri de ücretleri bankadan ödemek zorunda. Buna uymayan işverenlere, her bir işçi için ayda 161 TL ceza uygulanıyor.
     maaşlarınız bankadan ödenmiyor ise ve düzenli ödenmediğini ispatlayabiliyorsanız şartlarını makalemde yazdığım haklı fesih hakkı doğabilir

 56. Merhaba Nevzat Bey,
  Aynı şirkette 4 buçuk yılı aşkın süredir çalışmaktayım. Belirsiz süreli iş sözleşmemizde maaşın yatma günü 10. iş günüdür yazılı. Fakat 4 buçuk yıldır 1 kere bile ayın 10 unda maaş almadım. Hep 14-15 bazen 20 sini buluyor. Son aylarda daha da kötüleştirdiler bu durumu. Mayıs ayının maaşını haziranın 20 sinde, haziranın maaşını temmuzun 28 inde aldık. Temmuz maaşını henüz ne zaman yatıracakları belli değil. Bu durumda nasıl bir yol izleyebilirim ? 1 Eylülde maaşım halen daha yatmamış olursa ihtar çekip sözleşmemi fes edebilir miyim ?

  • Feyza hanım merhaba,
   makalemde bu husus ayrıntılı açıklamıştım fakat işverenin reel durumundan(Mücbir sebep) kaynaklı bir ödememezlik değilde keyfi ödememezlik söz konusu ise maaş ödenmediğini ispatlayarak haklı fesih hakkınız bulunmaktadır.
   ama size tavsiyem şirket yöneticilerinizle konuşup maaşınızın zamanında ödenmesini talep edin durumda değişiklik olmazsa o zaman bir iş hukuku avukatı nezaretinde işlem yapın

 57. Nevzat bey merhaba,
  benim de size bir kaç sorum olacak.
  ben 2011 yılından buyana bi tıp merkezinde çalışmaktayım .hamileliğim dolayısıyla 6 aylık ücretsiz dogum iznine ayrıldım ve 20 haziran da ücretsiz dogum izninden döndüm (şirketimiz maaşlarımızı ayın 20 sin de yatırıyor )Haziran ayın dan 10 gün maas hakkım oldu daha sonra temmuz,ağustos tam zamanlı çalıştım ama halen bı ücret alamadım .işyerinin sıkıntıları oldugunu maas veremıceklerını istersek işi bırakabılecegımızı soyluyorlar.sormak istediğim şunlar.
  1)Haklı fesıh hakkım varmı?
  2)doğum sonrası dönüşü beni mağdur ettikleri için herhangi bir hakkım var mı ?
  3)iş yeri iflası sonrası içerde kalan maaslar+kıdem+tazminat+işsizlik ödeneği hak iddaa edilmiyormu?
  SORULARIMA İNŞALLAH OLUMLU İŞÇİ ALEHİNE CEVAPLAR YAZARSINIZ
  SAYGILAR

  • Merhaba Ülkü hanım,
   öncelikle şunu belirteyim burada sadece insanlara yardımcı olmak için cevaplar vermekteyim ve bunu bir bedelle yapmıyorum bunu yaparkende işci veya işvereni korumaktan ziyade mevzuata göre durum nedir şeklinde cevaplar veriyorum o yüzden içiniz rahat olsun 🙂
   sorularınıza gelecek olursam
   maaşlar takip eden ayın en geç 20. günü ödenir bunu gectikten sonra yapılan ödeme geç ödemedir işveren maaşları düzenli geç ödüyorsa veya ödemeyeceğini beyan ediyorsa bu haklı fesih sebebi olur
   işyeri tasfiye veya iflas a girse bile tasfiye memuru veya kayyum öncelikle işci alaklarını öder

 58. Merhaba Nevzat Bey,

  3 yılı aşkın süredir çalıştığım firmaya geçtiğimiz ay kayyım atandı ve şu anda da TMSF’ye devri söz konusu. Haziran ayından bu yana ödemelerde problem var. Haziran ayı ücretini Ağustos başında ve sonunda olmak üzere iki parça olarak alabildik ve diğer ayların ödemesini hala alamadık. Şirketin ödeme yapıp yapamayacağı da belli değil. Toplamda iki kere ücret ödemesi son tarihi 20 günden fazla aşılmış oldu. Üç sorum olacak:

  1) Şirkete kayyım atanması, şirketin ücret ödememesinde mücbir sebep oluşturur mu? Kıdem tazminatı talep etmemize engel midir?
  2) Şirkete noterden ihtar yazısı gönderdiğimizde ne kadar süre beklememiz uygun olur? Hemen istifa etmemiz gerekir mi?
  3) Şirketten ücret ödenmemesinden ötürü haklı olarak istifa ettiğimizde ihbar süresi işletilir mi? Yani şu anda istifa ediyoruz dediğimizde iki ay (3 yıllık çalışan için) beklememiz gerekecek midir?

  Teşekkürler

  • Mehmet bey merhaba,
   Ülkede yaşanan darbe girişimi ve ardından ilan edilen OHAL sonucu kayyum atanması müçbir sebeptir. İşten ayrılmadan kayyumla görüşmenizde fayda olduğu kanaatindeyim.
   2935 sayılı Kanun 11.maddesi gereği;
   “Madde 11 – Bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince olağanüstü hal ilanında; genel güvenlik, asayiş ve kamu düzenini korumak, şiddet olaylarının yaygınlaşmasını önlemek amacıyla 9 uncu maddede öngörülen tedbirlere ek olarak aşağıdaki tedbirler de alınabilir:

   n) İşçinin isteği, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, sağlık sebepleri, normal emeklilik ve belirli süresinin bitişi nedeniyle hizmet aktinin sona ermesi veya feshi dışında kalan hallerde işçi çıkartmalarını işverenin de durumunu dikkate alarak üç aylık bir süreyi aşmamak kaydıyla izne bağlamak veya ertelemek,”
   Anılan Kanun maddesi gereği; tedbir amaçlı ilan edilmesi durumunda işçi kendi istemedikten sonra (istifa), İş Kanunu madde 25’ e (ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller)uymayan haller dışında, sağlık sebepleri, emeklilik ve belirli süreli iş sözleşmesinin süre bitiminin dışında, işçi çıkarmak isteyen işveren 3 aylık süre ile bu durumu ertelemek zorunda kalabilecektir. Üç aylık süreç azami süre olup işverenin içinde bulunduğu durum ile bu süre kısalabilecektir.
   OHAL Yasası madde 11 (n) bendi ile çalışma hayatında işçi-işveren çalışma barışının sekteye uğramaması, çalışanların OHAL süresi boyunca hizmet akitlerinin güvence altına alınması amaçlanmaktadır.

 59. Merhabalar nevzat bey;

  2 yıl 2 aydan beri kurumsal bir şirkette çalışıyorum. Yaklaşık 3-4 aydır maaş alamıyorum. Maaş alamadığım için kendi isteğimle işten ayrılmak istiyorum. Bunu yaparsam eğer tazminat hak edebilirmiyim? Ayrıca işyerimle süresiz iş sözleşmem var.

  • Ender bey maaş alamamak yüzünden ayrılmak farklı istifa farklı maaş yüzünden ayrılacaksanız haklı fesih yapmalısınız bunuda yasal tanımlamasına göre usülüne uygun yapmak gerekir

 60. Nevzat bey;

  3 yıl 1 aydan beri çalışıyorum. Maaşlarımız örneğin bu yıl içerisinde ocak ayından itibaren 15.01, 17.02, 17.03, 18.04, 20.05, 16.06, 25.07. 18.08 şeklinde düzensiz yatıyor bundan önceki yıllarda da düzensizlik aynı sayılabilir. BU sebeple eylül ayının maaşları da halen yatmadığı için tüm haklarımı alarak tek taraflı fesih hakkımı kullanabilir miyim?

  • Sinem hanım merhaba,
   iş sözleşmenizde maaşınızın ödenmesi için bir gün belirlenmemişse iş kanunu hükümleri gecerlidir buda ayın 20. gününe kadar ödenir ibaresidir yani 20 sinden sonraki ödemeler geç ödeme sayılır durumunuzu buna göre degerlendirin ödemeler gerekcesiz sürekli geç yapılıyorsa yukarda bahsettiğim gibi o zaman haklı fesih sebebi olabilir

 61. Nevzat Bey hayırlı geceler acil cevaba ihtiyacım var lütfen şimdiden teşekkürler bugün ayın 21 oldu çünkü notere gideceğim yardımlarinizla.
  Ben 10 ekim 2013 tarihinde bir özel güvenlik firmasının adı altında bir sitede çalışmaya başladım çalıştığım site güvenlik firmasini fesh etti( bu sitede yaklaşık 2 yıl 9 ay calistim) israrlarimla 2 gün boş kaldıktan sonra gene aynı güvenlik firması altında 1 ay başka sitede ve 15 gündür de gene başka sitede çalışıyorum yıllık izinleri gelenleri izne çıkartmak için beni yolluyor.
  Size 2 tane sorum olucak eğer sözleşmemde maaşlar şu günde ödenecek diye bir madde yoksa anladigim kadariyla ayin biri geçerlidir bugün itibariyle 21. Gündeyum artık bu şirkette çalışmak istemiyorum haklı fesh yapabilirmiyim. Maaşlarimiz hep düzensiz aldık ve ağustos maaşımı daha almadım. Haklı fesh olurmu?
  Peki bu şirket site ile sözleşmesinde gün koyduysa fakat biz bunu göremiyoruz bu haklı fesh imi haksıza düşürürmü? Son soruda bu 19 gün sonra 3. Yılım doluyor eğer bugün noterden ihtar çekip fesh edersen bu yılki yıllık izin paramida alabilirmiyim? Şimdiden çok teşekür ederim ALLAH razı olsun…

  • Merhaba Baran bey,
   sözleşmede maaş ödeme tarihi yoksa iş hukukuna göre 20 güne kadar ödenebilir ondan sonraki ödemeler geç ödeme sayılır. Maaşlar sürekli gerekcesiz geç ödeniyor ise bu haklı fesih sebebi olabilir fakat bunu ispatlamanız gerekir
   yıllık izin tam yıl dolduktan sonra hakedilir. işci işten çıkarılır veya iş akdi fesih edilirse işcinin kullanmadığı izin bedelleri ödenir

 62. Merhaba ben teksil firmasında 22.06.2015 de işe başladım girdiğimden beri maaaşlar her ay gecikmeli yatıyor yanı 10 da aldığımız maaşı diyer ayın 3de alıyoruz ama arada avan alıyoruz tamamını alamıyorz işden ayrılmak isdiyorum içerde ne gibi haklarım vardır ögrenebilir ne yapmam gerekiyor

  • Canan hanım merhaba,
   iş sözleşmenizde maaş ödeme günü belirtilmemişse iş kanununun ayın 20. gününe kadar ödenir hükmü gecerli olur bu durumdada ayın 10. da maaş almış olmanız geç ödeme sayılmaz bu haklı fesih sebebi olamaz. İşten ayrılışınızı haklı bir sebebe dayandırmazsanız kıdem alamazsınız

 63. Ben antamamadım galiba normalde ayın 8de maaş almamız gerekirken 29da bazende ay çıkıyor diyer ayın 3de maaş alıyoruz

 64. merhaba nevzat bey ;
  şimdi ben hastanede çalısıyorum bizim maaşlar ayın 17 si yatıyodu bu maaslar zamanlar 1-2-3 bilemedin 6-7 güne cıkmaya basladı yatırmaları suan 48 gündür maas gecmedi elime yani para alamadım sürekli düzensiz söylenenlere göre daha yatırılmıcakmış 5 yıllık bir işciyim işten çıkışıma izin verilmedi ben tüm haklarım ve tazminat almak için tek yönlü ihtarneme göndersem kazanma sansım nedir ? maas bodrosu imzalamadım ? tşkrler şimdiden

  • Ramazan bey merhaba,
   iş kanununda maaş ödemesi her ayın 20. gününe kadar ödeneir ibaresi ile işverenin en geç ayın 20, gününe kadar maaşı ödemesi gerektiği belirtilmiş bu tarihten sonraki ödemeler geç ödeme olarak kabul edilebilir işveren ancak mücbir sebepler oluşması halinde geç ödeme bu süreçten sayılmaz İşletmede mücbir sebep oluşmamış ise keyfi geç ödeme söz konusu ise ve bu durum süreklilik arz ediyorsa o zaman haklı fesih hakkınız dogabilir

 65. Nevzat bey merhabalar. Biz özel bir mühendislik hizmetleri veren firmada proje çizim üzerine yaklaşık 1 yıldız çalışmaktaydık, kendisi sigortayı başlarda düzgün yatırmaaına karşın sonradan yatırmamaya başladı yaklaşık 3 aydır maaş alamadık bize zor durumda olduğunu şirketi kapatabileceğini söyledi paramızı yatıracağını söyledi lakin sözleşmemiz olmadığı için bizi oyaladığını düşünmeye başladık, bu nedenle ekim ayının 15i ne kadar devam edin sonra iş bulun diyerek çıkış yaptı resmen, bu konuda ne gibi bir yol izleyebiliriz hem sigortasız çalıştığımız günler için hem de alamadığımız maaş için neler yapabiliriz yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederiz

  • Merhaba İsmail bey,
   sigortasız çalıştığınız günler için sgk müdürlüğüne veya alo 170 hattına şikayette bulunabilirsiniz alamadığınız maaş ve hakedişleriniz içinde öncelikle noterden ihtarnam çekerek talep edip ödenmemesi halinde dava konusu yapabilirsiniz

 66. Merhaba Nevzat Bey;
  Ben suan bir özel sektörde çalışmaktayım . Günümüz olaylarından dolayı iş verenimiz cezaevinde. Dolayısıyla iki aydır yemek kartlarımıza ödeme olmadı ve 10 ayın maaşını yarım 500.00tl olarak 13gün gecikmeli olarak aldım yaklaşık 10 gün sonra ikinci maaş zamanı geliyor ve hala bir önceki maaşım yatmadı . Bu durumda iş feshi yapıp tazminat isteme hakkına sahip oluyor muyum ? çok zor durumdayım yardımcı olur musunuz ?

  • Sevil hanım merhaba,
   maaş ödemesi süreklilik arz edecek şekilde geç ödenmesi halinde bu işciye haklı fesih hakkı verebilir. Fakat işvereninizin ceza alması halinde bu durum fesih sebebi olabilir.

 67. Merabalar Nevzat bey ben 22 yaşında inşaat sektöründe harita işinde çalışan bir işçiyim.
  Şu anda iller Bankası nın işini yapıyoruz ana firmanın taşeron una çalışıyorum ve nerdeyse 50 gün oldu daha maaşımı alamadım böyle devam ederse işten ayrılacağım işten ayrilirsam adamlar diyecekki ayrıldın para felan vermiyoruz diye hakkımı nasıl savunabilirim bide benim maaşım 2500 tl ama Sigorta’da asgari ücret diye geçiyor adamlar inkar edebilirlermi 2500 değil diye
  Şimdiden çok teşekkür ediyorum
  Sağolun varolun…

  • Sevgili Yücel merhaba,
   Süreklilik arz eden geç maaş ödeme işci açısından haklı fesih sebebidir ayrıca düşük maaşla göstermede öyledir fakat bu durumu ispatlaman gerekir bunları ispatalaybiliyorsan sgk müdürlüğüne şikayet edebilir veya noterden haklı fesih yapabilirsin ödemelerin yapılmaz magduriyetin işverence giderilmezse o zaman dava konusu yapabilirsin

 68. Merhaba Nevzat Bey ; 5 yıldır bir şirkette çalışıyorum maaşlar tüm personelin asgari ücret üzeri yatıyor. Resmî tatil günlerin de çalışıyoruz ve çalışma saatlerimiz günde 11-12 saati buluyor. İş veren maaşları sürekli geç yatırmayı alışkanlık haline getirdi bazen 3 ay bile maaş ödeme yapmadığı zamanlar oluyor ama şirket ödemelerini aksatmadan yapıyor. İş akdimi feshetmek için son maaş alamadığım günden +20 mi beklemeyim yoksa hesapta maaş ödemelerinin düzensiz gözükmesi yeterli midir? İş akdimi fesih ederken bu durumda noterden aldığım maaş uzerınden yazı ile fesih yapabilir miyim ? Nasıl bir yol izlemem gereklidir? fesih yaptığım zaman işsizlik maaşı alabilir miyim ? Üzerimde Şahış şirketi mevcut. Teşekkür ederim.

  • Ömer bey merhaba,
   iş kanununa göre maaş ödemeleri takip eden ayın 20. gününden sonra yapıldı ise bu geç ödemedir geç ödemede süreklilik söz konusu ise bu işciye haklı fesih hakkı verir fakat iş sözleşmenizde maaş ödeme günü tarflar rızası ile bir gün belirlenmişse işverende bu günü gecirmeden ödeme yapıyorsa bu durumda iş sözleşmesi gecerlidir. Haklı fesih halinde işten çıkışınızda bu nedenle yapılırsa şartlarınız uygunsa işsizlik ödeneği alabilirsiniz

 69. Merhaba Nevzat Bey,
  Temmuz ayında çalıştığım kurumda maaşlarımın eksik ödenmesi nedeniyle noterden ihtarname çekerek sözleşmemi feshettim. Şu ana kadar alacaklarım (eksik maaşım, kıdem tazminatım, izin ücretim, ek ders alacaklarım) ödenmedi. Henüz dava da açmadım. Şimdi aynı kurumda ders saat ücretli olarak çalışmam ve bunun için yeni bir sözleşme imzalamam alacaklarım konusunda ya da mahkemede sürecinde karşıma bir sorun olarak çıkar mı? Teşekkür ederim

  • Merhaba Hande hanım,
   yeni sözleşmede alaçak türü, yılları ve rakamınıda belirterek (…. alacak haklarım saklı kalmak kaydıyle ibaresi koyarsanız) alacağınızı riske etmemiş olursunuz

 70. Nevzat bey merhaba,
  Hatrı sayılır bir perakende firmasında çalışıyorum.Maaşlar Eylül ayında 1 gün Ekim ayında 10 gün Kasım ayıda şuan itibari ile 1 gün geçmesine rağmen yatmadı ve açıklamada yapılmadı.Firma yetkililerinin her ayın ikinci iş günü maaş ödemesine dair elimde mailde var.Yasa gereği ne yapabilirim? Yardımcı olursanız sevinirim bir çok arkadaşım şuan mağdur durumda.

  • Merhaba Erkan bey,
   öncelikle önerim iş sözleşmenize bakın maaş ödeme günü nedir eğer geç ödemeler iş sözleşmesinde belirtilen maaş ödeme gününden sonra ise o zaman ihtarla maaşınızın ödenmesini talep edin ödenmezse haklı fesih hakkınızı kullanabilirsiniz

 71. Merhaba Nevzat Bey,
  Yaklaşık 4 aylık ücretimi alamadığım için noterden ihtar çektim. Noterden ihtar çektikten sonra ihtarnamenin şirkete ulaşmasını beklemek zorunda mıyım acaba ? Beklemeyip ayrıldığımda eğer ihtarname şirkete ulaşmazsa veya postayı kabul etmezse ne gibi bir sıkıntı olur ?

  Teşekkür ederim

  • Merhaba Hüseyin bey,
   şirketin ticaret sicilde tescilli adresine ihtar çekti iseniz kabul etmeme halinde muhtara tebliğ edilir ihtar çektiğiniz tarihte haklı fesihte işi bırakabilirsiniz

 72. Merhaba Nevzat Bey, maaslarimiz bir suredir parca parca ve gec odeniyor. Kasim ayi basinda ekim maasimiz yatirildi ancak eylul maasimiz hala icerde. Su an hakli fesih hakkim var mi, yoksa ayin 21 ine kadar beklemeli miyim? Bir diger konu ise giriste bir sozlesme imzalamadim ama sozlu olarak maaslar ayin 5 inde yatar diye bir konusma yapildi. Bu sozlu beyan hakli fesih tarihimi ayin 26 sinda yapmami gerektirir mi? Cok tesekkurler

  • Merhaba Em4el hanım yazılı sözleşmenizde maaş ödeme tarihi var ise onu yoksa iş kanunda geçen 20. günü ibaresini esas almalısınız ondan sonraki ödemeler geç ödemedir.

 73. Merhabalar Nevzat Bey ben Türkiye de 150 mağazası olan büyük bir şirkette çalışmaktayım.Son 2 aydır herhangi bir açıklama ya da haklı sebeb göstermeksizin 15 gün falan maaşlarımız geç yatıyo,sözleşmemizde her ayın 2. İş günü diye maaş günümüz belli ama son 2 aydır sürekli böyle ve bu ay ki maaşımızda henüz yatmadı biz bu durumda ne yapabiliriz ?

  • Merhaba Tolga bey,
   mücbir sebep olmadan sürekli maaşlar geç ödeniyorsa bu işciye haklı fesih hakkı verir şirketinizde bu durum söz konusu ise size önerim öncelikle bu durumu belgeleyin sonra bir iş hukuku avukatı ile haklı fesih şartlarını çalıştırın

  • Merhaba Nevzat Bey,
   Ben özel bir okulda öğretmenlik yapıyorum. Maaşlarımız her zaman geç ödeniyor. Şu an ocak maasini alamamış durumdayız. Yani üc aylık bir gecikme söz konusu. Buna karşın hâlâ ilk anlaşma dışında dersler yaptırılması için baskı uygulanıyor. Benim sorum:
   Öğretmen olduğumuz için işçilerin haklarında olduğu gibi işi birakamayacaginiz söyleniyor.
   Nasıl bir yol izlemeliyim?
   Işten çıktığım hangi durumlarda sonrasinda işsizlik maaşı alabilirim?

   • Merhaba,
    Özel okulda sgk lı çalışıyorsunuz ve iş kanununa tabisiniz. okulla yapmış olduğunuz sözleşme önemli ordaki şartlara bakmak lazım fakat sözleşmeye rağmen sürekli geç alınan maaş çalışana fesih hakkı verir maaşın geç ödendiğini,sözleşmeniz dışında derslere girdiğinizi ispatlamanız gerekir bunu ispatlayabilirseniz sözleşmenizi haklı fesih edebilirsiniz.kıdem tazminatınızıda talep edebilirsiniz
    işsizlik sigortası konusunda sitede birden fazla makale var bunlar sorularınıza cevap olacaktır aşağıdaki link bunlardan biridir
    https://www.nevzaterdag.com/issizlik-sigortasi-hakkinda-bilinmesi-gereken-tum-hususlar/

 74. merhabalar Bir yakınım kücük bir giyim magazasında calışıyordu uzun zamandır maaşını tam olarak ödemiyor buyüzden aralarında tartışma yaşanıyor son zamanlarda bu tartışmanın dozunu artırıp tahrik etmiş Karakoluk olmuşlar ikiside rapor almışlar bizde 5 gün icinde noter kanalıyla tek taraflı olarak iş adini fesih ettik şu an beklemedeyiz sonucu 10 gün oldu napmamız lazım bigilerinize ihtiyacımız var sagılarımla

  • Bahri bey merhaba,
   bahsettiğiniz durumda zaten şikayet söz konusu olduğu için dava konusu olacaktır. Bişr avukata danışarak öncelikli sizin dava açmanızın faydalı olacağı kanaatindeyim

 75. Merhaba Nevzat Bey ben ekim 15 de bir isyerinde calismaya basladim maaslar ayin 25 ve 30 arasinda aliniyor. Ben 15 ekimden 1 kasima kadar olan maasimi kasim ayninin 25 30 arasinda almam gerekiyor ancak isverenim bana bir maasimin teminat olarak iceride kalacagini bana bu 15 gunluk maasimi aralik ayinda verecegini soyledi yani 1 ayim hep iceride kalacak boyle birsey yapmasi yasal olarak mumkun mu ona gore yasal yollara gidecegim.

  • Merhaba Duygu hanım ,
   iş kanununa göre işci maaşı gününde ödenir işvereninizle bir iş sözleşmesi yapıp bu şartı kabul etmemiş iseniz bu durum yasal değildir.

 76. iyi günler nevzat bey.ben türkiye de 100 küsür mağazası olan bi teknoloji marketinin deposunda 2 yıldır çalışıyorum fakat normalde maaşların yatma tarihi ayın 2si 3ü falandı zaten sözleşmede de ayın ilk 5 günü ibaresi var.ve yarın ayın 25 i oluyor yani 20 günlük süre dolacak.benim haklarım neler acaba.işi bırakıp işyerinde otursam bana yöneticiler herhangi bi tutanak(çalışmıyorum diye) tutabilirler mi? böyle birşey yaparlarsa ben ne yapabilirim ? notere gidip ihtarname çekip tazminatımı, ihbar ücretimi, maaşımı şirketten faiziyle alabilir miyim ? yada avukata mı gitmemız gerekiyor ? beni biraz bgilendiri misiniz acaba.şimdiden çok teşekkürler.

  • Merhaba Muhammet bey,
   iş kanunu zamanında ödenmeyen maaştan dolayı işciye fesih hakkı vermiş fakat makalemi okursanız bunun süreklilik arz etmesi ve işverenin mücbir sebebi olmadan keyfi yapması şartı olduğunu görürsünüz. Bir ay maaş geç ödendiği için bunu yapmanız haklı fesihte size avantaj olmaz bu durum sonraki aylardada devam ederse o zaman haklı fesih şartlarınızı kullanmanızın doğru olacağı kanaatindeyim

 77. Aysegul üstündağ

  Merhabalar 1 agustos 2016 tarihinden beri ………. markasinda çalışmaktayım. Eylül ekim ve kasım ayına ait maaşlarım yatmadiğindan dolayı işe gitmiyorum 8 gündür. İş yerinden ne beni arayan var ne neden gelmiyorsun diyen.noterden ihtar gönderdim ellerine ulaştı ona rağmen hesabımda hareket yok.alo 170 ı aradım şikayet ettim 20 gün zamanımız var demişler. Kasım ayı için.ne yapcam bilmez haldeyim avukatim insan kaynaklarini ariyo açan telefona çıkan yok firma sahibi ……….. kızı çalıştığım bölümden sorumludur kendisine yazdım okuyup cevaplamadi.beni yönlendiritmisiniz? Nasıl bi yol izlemeliyim..

  • Merhaba Ayşegül hanım avukatınızla haklı fesih şartlarını konuşmanızı öneririm haklı fesih yaptıktan sonra maaş ve hakedişleriniz için dava açmanız gerekebilir

 78. s.a abi annem 2 ay kadar bi cafede ascılık yaptık sonra dukkanı kapattılar ama 2 aylık maasını vermıyolar verecez diyolar ama 3 aydır sallıyolar ben bu 2 aylık maasını almak ıcın ne yapmam gerek teşekkür ederim

  • Merhaba İbrahim bey,
   Annen sigortalı çalıştı ise ödenmeyen maaşı için noterden ihtarname çekin 7 gün içinde cevap verilmez ise işci alacağı olarak şirketse şirkete şahıs işletmesi ise şahsa haciz yoluna gidin ayrıca sigorta müdürlüğünede şikayette bulunabilirsiniz

 79. merhaba nevzat bey benim sorum şu şekilde bir şirkette 2011 yılından beri çalışmaktayım maaşlar son 4 yıldır düzensiz gidiyor bankaya yatmıyor bordrolar imzalanmıyor benim şirketten 5 aylık alcagım mevcut hiç bir maaşım bankaya yatmadı maaş bordrosuna imzamda yok sözleşmeyi tek taraflı fesih etmek istiyorum kıdem tazminatı ihbar tazminatı yıllık izinlerimi alabilirmiyim birde bu fesih için 15 yıl 3600 gün gereklimi cevaplarsanız sevinirim iyi günler

  • Yusuf bey merhaba,
   süreklilik arzeden düzensiz maaş ödemeleri haklı fesih sebebidir durumu belgelemenizi ve fesih yapacaksanız bir hukukcu nezaretinde usulüne uygun fesih yapmanızı öneririm

 80. Merhaba Nevzat Bey,

  Ücretlerimin düzensiz ödenmesi sonucu ihtar çekerek işten ayrıldım. Çalıştığım sürede işverenimin bilgisi dahilinde haftada 2 yarım gün yüksek lisansa gittim. Bu süre boyunca sigortam normal maaşımdan yattı ve ofise giriş çıkışlarımda kartım arkadaşım tarafından okutuldu ve tam saati doldurmuş olarak göründüm. Bunların hepsi işverenimin bilgisi dahilindeydi. Şimdi ise yüksek lisansa gittiğim günlerin ücretini keseceğini söylüyor. Buna hakkı var mı?

  Teşekkür ederim.

 81. Merhabalar
  3 aydır maaş alamıyorum, fesih hakkımı kullanınca işsizlik maaşı alabilirmiyim.

  • Bekir bey merhaba,
   usulüne uygun haklı fesihlerde işci işsizlik ödeneğine müracat edebilir bu konuda aşağıdaki makalemi okuyabilirsiniz
   https://www.nevzaterdag.com/issizlik-odenegi-almada-sure-var-midir/

   • Nevzat bey işvereni lehine konuşuyorsunuz. Maaşın gecikmesinde süreklilik varsa işçi 20 gün beklemek zorunda değildir. Kanunda, Ücret en geç ayda bir tam ödenir diyor. Maaşını ayın 1.de alması gereken işci sürekli gecikme olması durumunda ayın 5.de de iş akdini fesih edebilir. 20 günlük süre iş edinimini yerine getirmemek için tanınmış süredir. işverene tanınmış bir vade değildir.

    • Oktay bey merhaba,
     web sitemi incelemeden makaleyi ayrıntılı okumadan sanırım benimle alakalı bir düşünceye kapıldınız. Bloğumdaki soru ve cevapları incelerseniz iş hukuku ile ilgili soruların %90 nının çalışanlardan geldiğini ve benim sabırla bunları cevapladığımı görürsünüz bu sorulara cevap verirken taraf olmadan cevap veriyorum tek düşüncem insanlara faydalı olmak yorum yazdığınız bu makaledede maaşın ödenmemesinde süreklilik var ise iş akdinin fesedilebelecğini yazdım zaten

 82. Merhaba Nevzat bey,

  Maaşımız 20 veya 21. günde YARISI yatıyor. Bu durumda haklı fesih yapamıyoruz sanırım?
  Kalan yarısını kaç gün sonra ödediğinde haklı fesih yapabiliriz acaba?

  Teşekkürler.

  • merhaba,
   4857 sayılı iş kanunumuzda İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı
   MADDE 24. – Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:
   e-işveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse,demektedir.
   Ücretin gününde ödenmemesi

   MADDE 34. – Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Bu nedenle kişisel kararlarına dayanarak iş görme borcunu yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik kazansa dahi grev olarak nitelendirilemez. Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır.u işçilerin bu nedenle iş akitleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz, bu işler başkalarına yaptırılamaz.
   Sorunuzla ilgili yukarıdaki bilgiler ışığında bir değerlendirme yapılacak olursa eğer ücretin ödenmesi konusunda bir zaman belirtilmemişse daha önceki dönemlerde ödemenin yapılageldiği tarihe bakıp bu tarihten sonra 20 gün beklemek gerekir

 83. Sözleşmemizde mücbir neden olmadığı sürece takip eden ayın ilk yirmi günü maaş ödemesi ypılabileceği belirtiliyor . maaş ödemesi için belli bir gün vermek zorundamı iş veren ?
  Sözlesmedeki bu bölüme göre ayın 20sinden sonramı ihtarname gönderme hakkımız var ?
  Şimdiden teşekkür ederim .

  • Adnan bey iş kanunu “takip eden ayın 20. gününe kadar maaşlar ödenir” demekte 20. günden sonra yapılan maaş ödemeleri geç ödeme sayılır geç ödeme halinde ihtar gönderebilirsiniz

 84. Merhaba guvenlik olarak calistigim firmayi 4 ay once maas bordrolarindaki fazla mesaiyi talep ettigim icin imzalamadim sirket bana ise girmis oldugum 5 senelik sure zarfindaki butun bordrolari imzalattirmak istediler yoksa maas odemesi yapmiycaklarini soylediler 2 aydir maas odemesi alamiyorum.bende ise gitmeyerek hakli fesh yaptim ama sirket bana 3 gun ust uste ise gelmedin diyerek bir tebligat cekti ve yapmis oldugum seyin mazeretsiz oldugunu idda ediyor.vermedikleri maasin bordrosunu yada geriye donuk bordrolari zorla imzalatma gibi bi hakları varmı acaba.

  • merhaba Sezer bey,
   haklı fesih tarihini,zden sonra çekilen ihtarlarla işe gelmediniz diye iş akdinizi işveren sonlandırsa bile dava aşamasında işe gelmedi denilen günlerden önceki fesih bildiriminiz dava aşmasında sizi haklı kılar işten çıkış sebebi gecersiz olur.Ama bu durumu dava sürecinde ispatlamnız gerekecektir. Önerim bir avukatla temas kurun

 85. merhaba nevzat bey

  çalıştığım şirket 12 av ve 1 ayın maaşını ödemedi ısrarla sormama rağmen bir tarih vermek yerine bugün yarın diye oyalanıyorum sorum şu olacak size noter tarafından nasıl bir yazı göndermem gerektiği ve noterden ihtar cektiğim tarihden sonra işe ne kadar daha devam etmem gerekmektedir

  yardımlarınızdan dolayı şimdiden tesekkür ederim

  • Emrah bey merhaba,
   maaş ödemesi düzenli geçiktiriliyorsa işciye haklı fesih hakkı verilmiş ama sizin bahsettiğiniz bir sefere mahsus geçikme bunu gerekce kılarak haklı fesih yapsanızda dava aşamasında sorun yaşayabilirsiniz bu haklı fesih sebebi kabul edilmeyebilir

 86. Nevzat bey merhaba özel bir hastanede ameliyathane hemşiresi olarak 2.5 yıldır çalışıyordum 5aydir maaşımı alamıyorum bir yıldır da bankaya maaş yatmiyor yıllık izin dilekcemi yazip işverene teslim ettikten Birgün sonra ücretsiz izine ayrıldınız telefonla bilgisi verildi kabul etmedim cikişimin verilmesini istedim iki hafta bekledim çıkış verilmeyince kuruma ihtar gonderdim iki günsonra cikisimi verdiler ama ödeme yapılmadı maaşım 4000 TL olmasına rağmen sigortam asgari ücretten yatiriliyordu geçmişe yönelik bunu talep edebilirmiyim beş ay maaş iki yıl yıllık izin mesailerr tazminat hakkı ne kadar olur en kısa zamanda nasıl alabilirim teşekkürler ayrıca bütün hastane çalışanlarının odenmiyor

  • merhaba,
   düşük maaşla çalıştığınızı ispatlamanız halinde bunun ile alakalı dava konusu yapabilirsiniz ödenmeyen izin bedellerinizide talep edebilirsiniz

 87. Merhaba Nevzat Bey,

  Özel bir şirkette yönetici asistanı olarak çalışmaktayım. 3 ay 10 gündür maaş alamamaktayız. İşveren maaş ödeyemediği ilk aydan itibaren sadece benim değil tüm çalışanlarının maaşlarını bugün, yarın, haftaya diyerek ödememeye ve yalanlar söyleyerek oyalamaya devam etmektedir. 2 ay sabırla bekledim, tüm görev ve sorumluluklarımı yerine getirdim. 3. ay itibariyle artık şirkette herkesin motivasyonu düşmeye başladı. İş verenle toplu konuşma yaptık. Yine bize ileri bir tarih verdi ve o tarih geldiğinde yine bir ödeme yapmadı. 3. ay da sorumluluklarımı moral ve motivasyonum el verdiğince yerine getirmeye çalıştım. Son 2 haftadır artık ofise sadece maaşla ilgili haber almak için gidiyorum ama her gittiğimde pişkin pişkin benden iş yapmam bekleniyor. Son olarak geçen hafta herkesle teke tek görüşme yapacağını söyledi. Bu görüşmelerde de herkese 16.02.2017 tarihinde tüm maaşlarını ödeyeceğini söyledi. Fakat yine bir ödeme olmadı. Artık tüm ümidimi kaybettim. Bize karşı dürüst olmadığından ve tüm çalışanlarının iyi niyetini suistimal ettiğinden eminim. Artık ödeme yapsa da bu şirkette çalışmak istemiyorum. Yasal haklarımı kullanarak gerekeni yapmak istiyorum.

  Yardımcı olabilir misiniz. Şimdiden teşekkürler.

  • Merhaba Ayşe hanım,
   Makalemde ayrıntılı açıkladığım hususu tekrar edeyim 4857 sayılı iş kanunumuzun 32. maddesinde ücretin ödeme zamanı da belirtilerek şöyle denmiştir; “Ücret en geç ayda bir ödenir.
   4857 sayılı iş kanunumuzun 34. maddesinde ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir (zorunlu) nedenler dışında ödenmesi gerektiği tanımlanmıştır.
   4857 sayılı iş kanunun 24. maddesi II e bendinde tanımlanan “ İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse” maddesini gerekçe göstererek hizmet akdini haklı sebeple tazminatını almak kaydı (eski 1475 s. İş K. md.24) ile fesih edebilir demektedir. Bu durumda iş akdinizi haklı fesih yaparak ayrılmak konusunda kararlı iseniz öncelikle maaşlarınızın ödenmediğini ispatlamanız gerekecektir bunu yapma şansına sahipseniz önerim fesih bildirimini bir hukukcuya yazdırarak kendiniz veya onun vasıtası ile yapın

   • merhaba cevabınız için çok tesekkurler. 3. Buçuk ay sonunda bir avukata danışarak fesih bildirimi yapıp işten ayrıldım. Üzerinden 7_8 ay geçmesine rağmen hala ödeme yapılmadı. Şimdi dava açmak istiyorum daha çabuk sonuç alırım diye hakem heyetine başvurmam onerildi. Bu konuda bilgi verebilir misiniz. Başvurumu bir avukat olmadan kendim yapmak istiyorum eğer böyle bir hakkım varsa.

 88. Merhabalar,

  Çelik konstrüksiyon işi yapan bir firmada mühendis olarak Ocak ayının 24’ünde işe girdim. Herhangi bir sözleşme imzalanmadı. Sigortamı başlattığınız zaman işe başlarım dedim ve sigorta için kimlik fotokopimi aldılar. İlk öncelikle sigorta yatırmak için kimlik bilgileri yeterli oluyor mu? Bunun dışında 2750 olarak anlaştığımız maaşım, asgari ücret olarak hesaba ve gerisi elden şeklinde veriliyordu. Sigortamın da asgari ücret üzerinden yatacağını söylediler. Mesai ücretlerini de vermeyeceklerini söylediler. Bir çok sömürülmeye dayalı uygulama mevcut. İş güvenliği ise hiçbir şekilde yok. Bu ayın 15’inde son günüm olarak çalıştım ve 15 gün maaşımı içeride bırakacaklarını söyledikleri için işten ayrılmayayım diye işten ayrıldım. Ayın 15’inde yatması gereken maaşım da yatmadı. Toplamda 20 gün çalıştım ve 5 günlük maaşımı yatıracaklardı, şaka gibi. Konu ile ilgili ne yapabilirim? Çalışma bakanlığına sigortaları asgari ücretten yatırmak suretiyle vergi kaçırmak, iş güvenliğinin olmaması gibi konularda şikayet edebilir ve firmaya denetçi gönderilebilir mi? Son olarak mesai ücretleri yatırılan sigorta üzerinden mi hesaplanıyor? Yani asgari maaş tutarında yatan sigorta üzerinden mi mesai ücretleri hesaplanıyor? Eğer öyleyse bu da dolandırıcılığa girmez mi?

  Çok teşekkür ederim, yanıtınızı bekliyorum.

  • Merhaba,
   bahsettiğiniz sorun binlerce kişiyi ilgilendiren bir sorun işveren açısından farklı, işci açısından farklı bakış açısı gerektiren bir durum ama işverenin düşük maaşla gösterip yüksek maaş ödemesi,içerde maaş tutması gibi hususlar yasal olmayan şeylerdir. Bu durumlarda haklarınızı savunmanıza bir engel yoktur idare açısından düşük maaşla gösterildiğinizi ispatlayarak yapacağınız şikayetler çalışma bakanlığı,işkur gibi kurumlarca dikkate alınır fakat çok fazla bu tür müracatlar söz konusu olduğu için geç işlem yapılabilir ayrıca bu durumlarla ilgili ispatlayıcı belgeleriniz söz konusu ise hukuki süreçtede hak arayışı yapabilirsiniz

 89. Merhaba,

  Bir kozmetik şirketinde avm mağazalarından birinde yaklaşık 3 yıldır çalışıyorum.(Ağustos’ta tam 3 yıl dolacak) yaklaşık 4 aydır maaşlarımız düzensiz yatıyor bazen 20 günü geçtiğide oluyor. Mesela hala şubat ayının maaşını alamadık ve ocak ayının maaşını 28 şubatta yatırdılar. Şöyle bir şey var ki, iş görüşmesine gittiğimde imzaladığım sözleşme üzerinde maaşlar 5inden 5ine yatar diye yazıyordu, şimdi maaşlar geç yatıyor diye kendilerince maaş gününü 10 u ilan ettiler. Söz konusu benim imzaladığım kağıtta ki geçen tarih yani 5i geçerli değil midir ? Eğer öyle ise ve 20 günü geçen maaş günlerini ispatlarsam tazminatımı alabilir miyim ? Beni bilgilendirirseniz çok mutlu olurum, teşekkürler..

  • Merhaba Dilek hanım,
   4857 sayılı İş Kanunumuzun 34. maddesinde ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir (zorunlu) nedenler dışında ödenmesi gerektiği tanımlanmıştır. Fakat işci ,işveren iş sözleşmesi ile bu süreyi kendince belirleyebilir ve belirlenen bu süre bağlayıcı olur

   • Şubat ayının maaşını hala alabilmiş değiliz. Sorduk yatmayacağını söylediler, haftaya kadar da yatmayacakmış. Ben şu saatten itibaren işe gelmesem haklı olabilir miyim ? Sonuçta parasız çalışıyoruz ve cüzdanlarımız bomboş yol param dahi yok. Yarın ve maaş yatana kadar işe gelmemeyi düşünüyorum çünkü.

 90. Merhabalar bir tekstil firmasında yaklaşık5 sene sigortasiz çalıştım 2013 senesinde sadece 20 gun sigortam yatirlmis 2014 tam yatirilmis 2015 iki ay yatirlmis ve 2016 _2017 tam yatirlmis 2017 2 ayda bir tartismadan dolayi isten cikarildim ve maaslar haftalik olarak elden oneiyordu sigorta ise asgari ucretle gosterilmis bu durumda tazminat hakim varmidir mahkeme versem nasıl bir sonuç çıkar cevaplarsanız minettar kalırım saygilarimla

  • Merhaba, sigortasız çalıştığınız dönemleri ispatlama şansınız varsa hizmet tespit davası açabilirsiniz ayrıca düşük maaşla çalıştırıldığınızı ispatlama şansınız var ise bunun içinde ayrı dava açma hakkınız var

 91. merhaba iyi günler ben türk telekom özel şirkette taşeronda işçi olarak çalişiyorum işe girdiğim günden beri hiç para almadım 2016 eylül 3. ünde işe başladım 2017 nisan 12 e kadar çaliştim fakat hiç para alamadım toplamda 7 buçuk aldır maaş alamıyorum banka hesabida açtirdi şirket fakat hiçbir şekilde ücret verılmedi çok kotu durumdayım ne yapmam lazım mahkemeyemi versem kazanırmıyım yardım ve bilgilerinizi istiyorum

  • Tolga bey merhaba,
   alt taşereon çalıştıran firmalar taşeronla beraber müteselsilen sorumludur durumunuzu öncelikle telekom müdürlüğüne yazılı bildirin hakedişlerinizi alamazsanız iki kurum hakkındada dava hakkınız var bu hususuda bir avukatla görürüşün

 92. Merhaba,
  Sözleşmemde maaşın 1-10 arası yatacağı yazmaktadır, maaşlarımız ise genelde 24’ünde yatmaktadır. Bu durumda ayın 10’undan itibaren 20 gün süre mi geçerli olacaktır? Yani maaşım ayın 30’undan önce yattığı için işlem yapamaz mıyım acaba? Yoksa yine de hakkım var mıdır? Şimdiden çok teşekkür ederim.

  • merhaba,
   4857 sayılı İş Kanunumuzun 32. Maddesinde ücret,ücret ve ücretin ödenmesi başlığı altında şu şekilde tanımlanmıştır: “Genel anlamda ücret; Bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır .” denmiştir.
   4857 sayılı İş Kanunumuzun 34. maddesinde ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir (zorunlu) nedenler dışında ödenmesi gerektiği tanımlanmıştır.

   Ücreti gününde ödenmeyen işçi şunları yapabilir;

   1. İşçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir.
   2. Bu nedenle kişisel kararlarına dayanarak iş görme borcunu yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik kazansa dahi grev olarak nitelendirilemez.
   3. Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır.
   4. Bu işçilerin bu nedenle iş sözleşmeleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz, bu işler başkalarına yaptırılamaz.

   İşçinin bir veya birkaç ayın maaşının 2-3 kez geç ödenmesinden dolayı ne yapabilir?
   Ücret ödeme tarihinden itibaren 20 sine kadar ödenmez ise; 21 inci gün itibariyle İş Kanununun 26. maddesine göre 6 günlük (hak düşürücü) süre içinde 4857 sayılı iş kanunun 24. maddesi /II e bendinde tanımlanan “ İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse” maddesini gerekçe göstererek hizmet akdini haklı sebeple tazminatını almak kaydı (eski 1475 s. İş K. md.24) ile fesih edebilir.

 93. Nevzat hocam ben maaşımi geç aliyorum 2 aya bir hemen hemen 2 ayLiga 1 hafta kalarak geCen ayin maaşını havale yapıyor kart hesabıma bankaya maaş olarak yatirmiyor ben haklı fesih istesem 3 yıldır çalışıyom patron bunu gerekli koşul göstere bilirimi havaleyi ben maaşını yarltirdim diyerek

  • Merhaba Gökhan bey,
   Maaşınız kart hesabınıza yatsada maaş olduğunu ve geç yattığını ispatlayabilirseniz(sürekli aynı rakamların yatması işyeri banka hesabından ispat sayılır fakat elden her seferinde başka biri yatırıyorsa ispatta zorlanabilirsin) makalemde belirttiğim hakları kullanabilirsiniz

 94. merhaba hocam ben 01.03.2017 tarihinden itibaren 04.05.2017 tarihine kadar kesintisiz olarak çalıştım ancak sigortam asgari ücret olarak yatırıldı ancak ben 3000 lira maaş ile anlaşmıştım ancak ilk ay maaşımın hepsini zar zor yalvarırcasına 15 gün sonra aldım. 2. ay içerisinde işverenle görüşmem sırasında eğer maaşımı geç yatırmaları halinde 2. ay sonunda istifa edeceğimi söyledim çünkü başka şehire çalışmaya gitmişdim ve bütün işcilerin alacağı vardı ve bu konuşma sonunda beni tartaklayıp anneme küfür etdiler sonra ogün içerinde işi bırakmaya karar verdim olaylardan sonra beni mahkemeye vermekle tehtit etdiler sonra çalışmaya devam etdim aklımdaki düşünce 2. ay maaşımı alıp oradan kaçmakdı 2.ay maaşımda nihayet doldu dedim 01.05.2017 tarihinde maaşımı alabileceği söylediler bende tamam dedim 02.05.2017 tarihinde memleketim olan eskişehire gidip adliyede şahitlik yapmam gerekiyordu söyledim tamam dediler banka hesap numarası vermeme rağmen elime 500 lira para verdiler sen git ben senin maaşını eskişehire gönderirim dediler zaten izinim 2 günlükdü sonra tekrar işimin başına dönecektim ama o parayıda yatırmadılar bende 3 iş günü sonunda çalıştığım yere tekrar geri döndüm neden yatırmadın dedim para yok dedi yatırcanı söylemiştin dedim yatırmadı benim kafama yumruk atdı kamera karşısında işyerinde kovdu bende jandarmayı aradım geldiler şikayetci olacaktım ne tesadüfdür ki bana vurduğu bölgedeki kamera kapalıydı bende bişey kanıtlayamam diye vazgeçtim ve beni başkası tarafından bozulan dolabı benim bozduğumu söyleyip 10000 zarara uğratdığını söyledi ki bozulduğu zaman makinenin benim vardiyem değildi ve herkez benim bozmadığımı biliyordu bende oradan boynumu büküp gitdim şu anda parasızım ve mahkemeye dava açacak param yok okadar çalışdım ve psikolojim bozuldu ve bugün bana mesaj geldi 30.04.2017 tarihinde işten ayrılış bildiriminde bulunmuşlar oysaki 01.05.2017 tarihinde çalıştım ve 02.05.2017 tarihinde izine ayrıldım ve 05.05.2017 tarihinde geri geldim şahitlerim ve kamera kayıtları var ama ne kadar sürer eğer dava açabilrsem nekadar sürede alabilirim maaşımı zor durumda kaldım ve eğer mahkemde sonuçlanmazsa alamazsam hem dayak yedim herkezin içinde hemde anneme küfür etdiler herkezin içinde sesimi çıkartamadım sonu felaket olacak nolur bana yardımcı olun kusura bakmayın bukadar uzun yazdım

  • Murat bey merhaba,
   anlattıklarınızı dikkatlice okudum bahsettiğiniz konuda işin iki yönü bulunmaktadır
   1- iş hukuku açısından maaşınızın ödenmemesi işverene verilen zarar
   iş sözleşmesinde size zimmetlenmemiş bir makinin hasarını işveren sizden tahsil edemez iş sözleşmesinde size zimmetli isede verdiğiniz zarardan dolayı
   şçinin verdiği zararın tazmini açısından sınırlara bakmak gerekirse; öncelikle işçinin verdiği zararın kesin olması gerekmektedir. Kesinleşmemiş, ortaya koyulmamış bir zararın tazminin talep edilmesi yahut tazmin edilmesi çalışma barışını bozmakla birlikte zaten zayıf konumda olan işçinin durumunu daha da zorlaştıracaktır.

   İkinci şart olarak ise, işçinin verdiği zararın işçinin kusurundan kaynaklanmasıdır. Yani işçi, verdiği zarara kasıtlı bir hareketi ile sebep olmasa dahi en azından kusuru bulunmalıdır. Üçüncü kişilerin kusurları, alet edevat hatası, mücbir sebepler vb. sonucu meydana gelen hasarlardan işçi sorumlu tutulmamalı ve tabii ki verdiği zararın tazmini yoluna gidilmemelidir.

   Üçüncü olarak; işçinin verdiği zarar faturalandırılabiliyorsa faturalandırılmalı, faturalandırılamıyorsa verilen zarar bir eksper tarafından değerlendirilip miktarı belirlenmelidir. Böylece işçinin verdiği zararı tazmini sağlanırken bir taraftan da işçi korunmalıdır ki çalışma ilişkisi ve işçilik hakları zarar görmemelidir.4857 sayılı Kanun’un “ücretin saklı kısmı” başlıklı 35inci maddesi düzenlemesi gerekse İcra İflas Kanununun ilgili maddesinin yorum yoluyla uygulanması ile işçinin ücretinden yapılacak kesintinin 30 günlük ücretinin ¼’ünü geçemeyeceği de kabul edilmektedir.
   özetle size zimmetli bir makine arızalanmışsa maaşınızın 1/4 ü ancak tanzim edilebilir ödenmeyen maaşınız içinde bunu ispatlayarak hak iddiasında bulunabilirsiniz
   2-ceza hukuku açısından uğradığınız darp vs bu hususta bir avukatla görüşmenizi öneririm

 95. Merhaba çalıştığım firmada 7 yıldır çalışıyorum iş yoğunluğuna göre iş yeri personel sayısı artıyor ve düşüyor ama dahili iki kişi çalışıyoruz son 3 yıldır maaşlarımızı zamanında alamıyoruz bazen 2 ayda bir bazen üç ayda bir alıyoruz aldığımız zamanda alacağımızın bir kısmını alıyoruz bazen bankaya bazende elden alıyoruz asgari indirim ücretini kafasına göre veriyor düzenli para alamıyoruz ben ve ailem çok sıkıntı çekiyoruz şimdi kendi isteğim ile işten ayrılmak istiyorum tazminat alabilir miyim hakkımı bırakmak istemiyorum

  • Ramazan bey merhaba,
   tazminat almak için
   1-işveren çıkartmalı
   2-işci haklı bir sebeple iş akdini fesih etmeli
   maaşlarınızın düzenli ödenmediğini hakedişlerinizin verilmediğini ispatlar iseniz haklı fesih sebebi olabilir.
   Fakat bu durumu bir uzmanla degerlendirip işlemleri onunla yapmanızı öneririm

 96. Selam nevzat bey ben 16 yıldır babamla çalışıyorum 2001 den bu yana sigortamı yatırmasına rağmen maaş almadım işte bu mal mülk sizin ya diye hep oyaladı ne evlendirdi ne sorumlu olacağım bir iş verdi işci gibi yanında tutuyor bi araba verdi 1 ay olmadı geri aldı yada sattı üstüme hiç bir şey yapmadı bir toplu iğne dahi… resmen esaret altında tutuyor iyi bir gelecek sağlıycam derken geleceğimi emeklerimi çaldı şimdi ben başka yerde çalışcam değince gidersen git diyor anlıycanız kovuyor. Gecerli bir mesleğim var nereye gitsem 3000 den aşşağı maaş almam gercekten bunca sene emeklerime acıyorum ben yasal olarak hakkımı nasıl alırım ? teşekkürler

  • İlyas bey merhaba,
   Yazdıklarından babana kızdığını anlıyorum.iş kanunumuzun 34.maddesi – Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Bu nedenle kişisel kararlarına dayanarak iş görme borcunu yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik kazansa dahi grev olarak nitelendirilemez. Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır.
   Bu işçilerin bu nedenle iş akitleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz, bu işler başkalarına yaptırılamaz.

   demektedir.bu madde sana yasal haklar veriyor fakat sana önerim babana karşı acacağın dava vs onun zarar görmesine sebep verecektir sorununu babanı dava ederek değil konuşarak çözmeni öneririm

 97. Hocam öncelikle buradan zaman ayırıp yardımcı olduğunuz için teşekkürü borç bilirim ;
  Ben eczanede çalışmaktayım , maaşım sürekli olarak düzensiz veriliyor yani biz 50-100-200 olarak alıyoruz yani toplu halde veremiyor maaşlarımız durum böyle olunca içeride bir miktar alacağımız kalıyor ben bu durumdan dolayı içerde de param kaldığından dolayı mayıs bordro mu imzalamadım ve bu ay maaşımın geç yatırılmasını göstererek istifa etmeyi düşünüyorum ki içeridede bir maaş kadar param var , maaşımızı elden alıyoruz buradan sonrasında bir kaç sorum olacak cevaplarsanız size minettar olurum .
  Maaşım asgari ücret gösteriliyor ama prim usülü var 200-300 lira üzerine oluyor her ay ;
  Benim burada izlemem gereken adımlar şunlarmı
  İş sözleşmem yok imzalamadık yani hiç olmadığı içinde maaşım ilk iş günü ila 5. Günü arasında yatması gerekiyor benim ayın ortalama 26sında direk muhasebeden istifa edip kalan haklarımı talep etmem mi gerekiyor yoksa istifa etmeden noter den ihtar mı çekmem gerekiyor ? Birde iş mahkemesine başvurduğumda mahkeme ne sürede sonuçlanır ?

  • Merhaba Aykut bey,
   istifa edecekseniz bunu noterden ihtarname ile gerekcesini açık yazarak yapmanız sizin faydanıza olacaktır iş mahkemelerinde süre belli olmuyor fakat 1,5-2 yıl içinde genelde sonuçlanır

 98. Merhaba Nevzat bey.Özel bir hastanede doktor olarak çalışıyorum.belirsiz iş sözleşmemizde maaş ödemesi ayın 20.si olaraka belirtilmiş.Geç ödeme denmesi için diğer ayın 10 umu olması gerekir .yoksa 20sini geçen tarihler süreklilik oluşturursa geç ödeme sayılırmı.
  2. sorum anlaştığımız ücret sözleşmede yazmıyor.daha düşük ücret yazıyoor.ancak 5 ay boyunca aynı hesaptan hesaba tam ücret olarak yatırıldı.son 3 aydır banka ve elden kısmı ayrı olarak ödenildi.geçmiş 5 ay bankaya tamamı yatması ispat sayılırmı. bu iş davaları tahmini ne kadar sürer. şirketin iflas etmesinden korkuyorum. başka icralarda geliyor.öncelik maaş ödemelerindemidir bu tür icralarda. teşekkür ederim şimdiden

  • Merhaba Ulvi bey,
   sorularınızın karşılığı şöyle;
   1-sözleşmenizde her ayın 20. günü ödeme yazılmış ise bu tarihten sonraki 20 günü gecen ödemeler geç ödeme sayılır
   2-banka hesabınıza yatan bedeller maaş açıklaması ile yapıldı ise sonradan indirilen ücretin gercek ücret olmadığı iddasında ispat olabilir
   3-iş davalarının süresi konusunda kesinlikle bir süre belirtilemez. Davanın niteliğine, dinlenmesi gereken tanıklara, incelenmesi gereken evraklar ve diğer birçok hususa göre bu sorunun cevabı değişir. Hatta her bir davanın, diğerinden farklı sürelerde sonuçlanmasının olağan olduğunu da söyleyebiliriz. Ne iş mahkemesi aşamasında ne de Yargıtay aşamasında kesin bir süre verilmesi imkânsızdır.fakat şunu söyleyebilirim 2016 yılı iş davalarının sonuçlanması Ortalama 417 gün sürmüş

 99. iyi akşamlar nevzat bey benim şöyle bir sıkıntım var ve çok da bilgi sahibi değilim ne yapmalıyım bir bilginiz var mı ? Öncelikle bir işe girdim bir yapım şirketi ofis kiralıktı içeride patronlar dahil 10 ile 12 kişi arası çalışan vardı. Ben bu iş yerin de çalışmaya başladım 1 ay çalıştım fakat benim maaşımı 10 gün geçirdiler ve bende her seferinde söylememe rağmen vermediler. Bana parça parça elden para vermek istediler ben de bir kere elden bir miktarını aldım daha sonra geri kalan maaşımı vermediler işten ayrılmak istedim ve çıktım. Sonra işten çıkınca sgk bilgilerimi kontrol etmek istedim işe giriş tarihimi geç başlatmışlar ve hala işten çıkmış olmama rağmen sigortam devam ediyor 40 gün çalıştım 60 günlük sigortam var iş yerime bildirdim hala çıkışım verilmemiş ve 1 ayı çoktan geçti işten çıkmam şimdi maaşımı almam için ve sigortamı sonlandırmam için ne yapmalıyım? Şimdiden teşekkür ederim

  • Seçil hanım merhaba,
   size önerim hemen noterden sigorta çıkışınızın yapıladığı yapılmasını ödenmeyen maaşınızın ödenmesini bildirir bir ihtarname çekin maaşınız ödenmez ve çıkışınız yapılmazsa sgk ya dilekce ile müracat edin

 100. nevzat bey ben notere gittim fakat bana ihtarnameyi bir avukatın hazırlaması gerektiğini söylediler

 101. Osman Yıldırım

  selam Aleyküm Hocam Bizim fabrikada maaşlar 20-25 arası yatıyor normalde ama Şu şekilde 26 sından %100 3 ve 2 parçaya bölüyorlar yani su sekilde Askeri ücretin %60 ayın 25nde %30 u 30unda %10 daha sonra bu bazende %75 %25 olarak 2 parça halinde yatırıyorlar…Ben bu şekilde 2 yıldır çalışıyorum suan canıma tak ettti Tek taraflı feshim Söz konusumu Tazminat Alablirmiyim…

  • Osman bey merhaba,
   iş kanununa göre maaşlar ayın birinde ödenir işveren maaş ödemesini en fazla 20. güne kadara geciktirebilir bunun tek istisnası iş sözleşmesinde eger işci maaşın ödenmesi ile ilgili bir yöntemi kabul etmiş ise bu gecerli olur sizin durumunuzu bu açıdan yazmamışsınız maaşın zamanında ödenmemesi halinde işci haklarını makalemde yazmıştım

 102. Merhaba nevzat bey. Devredilen iş yerimde devir işleminden sonra ödemelerde bir takım değişiklikler oluştu. Sendika üyeliğinden gelen aksamadan yatan ikramiyeler bu ay ödenmedi maaş son 4 aydır 2 taksit gibi yatıyor (%60 maaş %40 avans adı altında) bu durum kı iş koşullarında değişen şartlarda da olduğu gibi bir sözleşmeye dayandırılmadı şimdiye kadar. Bu durum iş akdimin feshi açısından bana haklı fesih sebebi olabilir mi?

 103. Merhaba ben bir yıllık iş sözleşmem var maaşşımın yarısını elden yarısını bankalara yatırıyor aslında üç bin olan maaşşımı askeri ücretten gösteriyor ve paramı parca parca veriyor ve bunu her ay yapıyor ve sigortamı askeri ücretten yapmış sizce ne yapmalıyım

 104. Merhaba bu kadar bilgi verdiğiniz için teşekkür ederiz ama benim sorum olucak size 2016 da 5 ci ay ise girdim fakat zam yapmadılar şimdiye dek ve maaşları zamanında almıyoruz 5 de diye anlaştık ama hep 10 gün yada daha fazla geç ödemeler oluyor çıkmak istesem haklarımı almam için nasıl bir yo izlemem gerekir

  • Buket hanım merhaba,
   işten haklı sebeple çıkmak için geç ödendiğini söylediğiniz (işveren maaşı ayın ilk günü ödemeli 20. güne kadar yapılan ödemeler geç ödeme sayılmaz) husus maaşı geö alma anlamına gelmez haklarınızı alabilmeniz için iş kanunundaki haklı sebeplerden biri dolayısı ile hizmet akdinizi fesih etmelisiniz

   • teşekkür ederim ben ssk için cimere şikayet ettim ssk primim aldığım ucretten değil asgari ucretten yatırıldına dair ama şikayet ettiğim aydan itibaren yüksettiler fakat ben sosyal güvenliğe gidip tekrar geçmiş aylar için şikayet imzaladım
    bu durumda firmayaşikayet gidicek beni çıkarmalarını beklemeliyim yoksa noterden bunu sebep göstererek hemen istifa etme hakkım var mı ihbar süresini beklemeden

 105. Nevzat Bey merhaba,
  Çalıştığım işyerinde Aralık ve Ocak maaşları 15 gün, Şubat maaşı ise 25 gün gecikmeli yatırıldı (25 Martta) ama sonuç olarak yatırıdı. dolayısıyla şu an itibari ile günü geçmiş bir alacağım bulunmamasına rağmen 6 günlük süre içerisinde bu gecikmeleri öne sürerek noter yolu ile haklı fesih yapabilir miyim? yoksa bunu yapabilmek için son durumda günü gelmiş ama yatmamış bir maaş olması mı gerekir ortada?
  teşekkürler.

  • Faruk bey düzenli ödenmeyen maaş fesih sebebidir fakat burda işverenin düzenli geç ödemesi bu ödemeninde hakedilen ayın maaşının 20 gün geçtikten sonra ödenmesi geç ödeme sayılır süreklilik yoksa bir iki kez geç ödeme haklı fesih sebebi iddianızı desteklemez

 106. Nevzat Bey merhaba;
  Bir ilçe belediyesinden ihale firmasına bağlı olarak çalışmaktaydım. Belediye ile ihale firması anlaşamadığı için 1 yıl sonunda işten ayrılmak zorunda kaldık. Fakat ihale firması son ay çalıştığımız maaşı aradan 8 ay geçmesine rağmen hala ödememektedir. Bununla ilgili nasıl bir yol izlemeliyim mahkemeye mi başvurmalıyım yardımcı olur musunuz ? Ayrıca tazminat hakkım var mı ? Çünkü 1 yıl sözleşmesi olarak çalıştık.
  Teşekkürler

  • Merhaba Seyfettin bey,
   Özlük haklarınız taşeronda olduğu için alacaklarınızın tahsilinide taşerondan yapmanız gerekir noter yolu ile ödenmeyen maaşınızın ödenmesini talep edin ödenmemesi halinde arabulucuya müracat edebilirsiniz arabulucuda çözüm oluşmazsa ancak o zaman dava konusu yapabilirsiniz

 107. Merhaba,
  5 yıldır çalıştığım kurumda sozlesmem de maaş ödeme tarihi bir sonraki ayın 5 i en geç 15 i yazıyor.
  Şubat maasininin bir kismini Mart 11 kalanı Mart 19 da aldım
  Mart ayı maasinin yine bir kismini Nisan 15 kalanı ise Nisan 30 da yatırılacağı bilgisi geldi.
  Bu durum Mayıs da da bu şekilde devam edecegini düşünüyorum. 20 günluk süreyi geçirmeden yatırıyor ama bunu tekrarlıyor. Bu durumda Mayıs ayı maasi da gecikirse haklı fesih yapabilir miyim?
  Teşekkürler

  • Merhaba Altay bey,
   iş kanunda maaş takip eden ayın 20 gününe kadar verilir demesine rağmen iş sözleşmesinde işci-işveren bunu bu tarihi geçmeyecek şekilde değiştirebilir sizin sözleşmenizdede bu yapılmış geç maaş ödemesi işverenin müçbir sebep olabilecek zor durumda olma hali dışında ise ve süreklilik arz ediyorsa bu durum ispatlanmak kaydı ile haklı fesih sebebi olabilir ama buna karar verirseniz önerim belgelerinizle bir iş hukuku avukatına giderek durumunuzu inceleterek avukat nezaretinde fesih yapın

 108. Merhaba ben son 2.3 aydır maaşları parça parça alıyorum ve son maasimi geçen ayin 10nunda almam gerekirken hala almadım sadece parça parça avans almak zorunda kaldım ve yeni maaş günüm geldi maaşları elden alıyoruz en son aldığımda imza falan atmadim hicbiryere. Normalde sadece para makbuzu kesiliyor okadar 6 yıldır aynı sirketteyim işler kötü bu bahane ediliyor ve maasimi duzenli olarak almadığım için iş yavaşlatıyorum patronlar da biliyor bunu fakat bugün ogrendimki yeni sirket açıp şuanki şirketi iflas ettik şeklinde gosterceklermis ozamanda hakkım yanıyormu ve tazminat alabilirmiyim şuanda ve şirket değişikliği yapılınca lütfen yardımcı olun

  • Merhaba,
   yeni şirket farklı ortaklarca açılıyorsa çalışanlarıda sgk açısından diğer firmaya geçirmeleri özlük hakları ile olacaksa haklarınız yeni firmaya gecer fakat eski firmadan çıkış yapıp yeni firmadan yeni giriş gibi yapılırsa eski firma alacağınız o firmada kalır önerim personel devir sözleşmesi ile geçişinizi yaptırın veya eski firmadan hakedişlerinizi alarak yeni firmaya girin

 109. Merhaba Nevzat Bey,

  Özel sektörde bir şirkette beyaz yaka mühendis olarak 2012 den çalışıyorum 2018 yılında doğum yaptım ve kanunun bize tanığı 16 hafta doğum izni + 6 ay ücretsiz izinden yararlandım. 20 mayıs 2019 da iş başı yaptım. İş yerim maaşları ara ara geciktiriyordu. Normalde maaş ödeme günümüz ayın 10. günü ancak bugüne(20 haziran) kadar ödeme yapılmadı. 30 mayıs da 1000 tl avans verdiler. Ancak 10 günlük hakedişim 1000 tl den fazla yani maaşım yatmadı. Bu istisnalara rağmen hakli fesihden yararlanabilir miyim?

  Ayrıca bir sorumda ayrımcılık yasası ile ilgili 2019 yılının başında tüm beyaz yakaya yapılan zam ben doğum iznindeyim diye bana yapılmamış. Ancak ben bu iş yerinin çalışanıyım. Bu ayrımcılık yasasına girer mi?
  (üretimde çalışan işçiler sendikalı ve toplu iş sözleşmeleri var.)

  Sorularımdan da anlayacağınız gibi iş yerimde bana karşı kötü bir tutum var ayrılmak istiyorum fakat tazminatımı almak istiyorum.
  Sorularıma vereceğiniz yanıt için şimdiden teşekkür ederim.

  • Merhaba, Sorumu ne zaman yanıtlayabilirsiniz. İş verenim maaşımı halen ödemedi.

  • Merhaba Ayşemehtap hanım
   sorularınızn cevabı şöyle
   1-işci maaşı sürekli maaş ödeme günü 20 gün geçiktirilerek ödeniyorsa bu durumda işciye haklı fesih hakkı doğabilir ama sizin durumunuz böyle değil bir ay maaşın geç ödenmesi tek başına haklı fesih sebebi olmaz
   2-Maaşınıza zam yapılmaması halinde Bu durumda, bakılacak ilk yer iş sözleşmesi olacaktır. Eğer, iş sözleşmesinde, işçi ücreti belli zamanlarda yapılması kararlaştırıldığı halde zam yapılmaz ise, bu durumda iş sözleşmesinde belirtilen şartlara uyulmadığı gerekçesi ile işçi açısından iş sözleşmesinin feshi de haklı nedenle bir fesih olacaktır ve işçi kıdem tazminatına hak kazanacaktır.Bu durum için önerim iş sözleşmenizi bir iş hukuku avukatına gösterip ondan degerlendirme alın

 110. Nevzat bey merhabalar,

  Öncelikle bu kadar insana yapmış olduğunuz bilgilendirme ve yardımlar için teşekkür etmek isterim.

  Size bir sorum olacak. Mayıs maaşını hala alamamış durumdayım. Aynı zamanda yeni yılda zam da alamadım malesef. 6 Haziran 2019 itibari ile aynı iş yerinde 3. seneme girmiş bulunmaktayım ( 06.06.2017 girişliyim) ancak zaman zaman maaşları geç yatırmaları zaten oluyordu. Size sorum şu. dün yapmış olduğum görüşmede zamları da önümüzdeki hafta içerisinde yapacaklarını söylediler ancak bana çok gerçekci gelmedi. Ancak iş yerini de zor durumda bırakmak istemememden kaynaklı ay sonu itibari ile iş akdimi fesih edersem aynı şekilde ödemenin geç yapıldığı dolayısı ile tazminat almaya hak kazanır mıyım? Aynı zamanda zam alamamam durumunda bu konuda yasal haklarım nelerdir? Turizm sektöründe çalışıyorum. Bizlere söylenen maaşların Nisan itibari ile zamlı olacağı ancak iş kanununda konu ile örtüşür bir bilgiye rastlamadım.

  İyi günler dilerim.

  • Nevzat bey merhabalar,

   Biliyorum yoğunsunuz ancak sizin gibi bilgilendirme yapan biri ile maalesef karşılaşamadım. Cevap alabilir isem çok memnun olurum.

   İyi günler dilerim tekrar.

  • Merhaba Yasin bey,
   maaş zamlarında sizin işverenle yapmış olduğunuz sözleşme esastır sözleşmede bir zam oranı ve zamanı belirtilmişde işveren buna uymuyorsa sizin bazı haklarınız doğar hemen fesihmi öncelikle yazılı olarak haklarınızın ödenmesini talep etmeniz gerekir bu yapılmazsa o zaman fesih hakkınız doğar
   ikinci sorunuz bu konuda birçok cevap verdim ama siede tekrar vereyim maaşın düzenli ödenmemesi fesih sebebi olması için bazı şartlar var 1-düzenli yapılıyor olması2-maaşın ödemesi gereken ayın 20 gününden sonra yapılmış olması 3-işverenin zor durum beyanı(iflas,konkordoto vs) olmaması gerekir
   bu durumlarda fesih hakkı doğar eğer işinizden ayrılmayı bu gerekcelerle düşünüyorsanız ben süreci bir avukatla götürmenizi öneririm ama bir büyüğünüz olarakta ekonomini,n kötü gittiği bir dönemde alternatif iş bulmadan ayrılmamanızı sorunlarınızı işverenle çözme yoluna gitmenizi öneririm

 111. Merhaba 3.5 yildir bi sirkette calisiyorum son 5 aydir maaslar gec yatiyor2 ay once 3 ay ayin 18sinde yatti 1 ay 23 de yatti son mayis maasini bugun temmuz 3 ama hala yarisi yatti fesih hakki kullanabilir miyim

  • Mustafa bey merhaba,
   geç maaş ödemesinin haklı fesih sebebi olabilmesi için her ayın 20, gününden sonra ödenmiş olması ve bunun sürekli yapılıyor olması gerekir bu durum süreklilik arz ederse belirttiğim şekilde haklı fesih hakkı oluşabilir bu durumdada bir avukat nezaretinde bu işlemleri yapmanızı öneririm

 112. Merhaba nevzat bey,Geçmiş mesajların hepsini tek tek okudum.Benim size sorum maaşın geç mi yatıp yatmadığının tespitine yönelik.Sizinde belirttiğiniz gibi maaş 20 gün geçerse geç ödeme olarak belirtmişsiniz.Bu durumda sözleşmede maaş ödemesi belirtilmeyen durumlar için mi geçerlidir.Örneğin sözleşeme de 5 ile 15 arası maaş ödemesi olarak belirtilmiş,.6 aydır maaşlarımız sürekli olarak 20 sinden sonra yatmaktadır.Bu durumda bu geç ödenen bir maaş olarak değerlendirilir mi ?Teşekkürler iyi çalışmalar

  • Merhaba Nejla hanım iş kanununda maaş her ayın 1. günü ödenir diyor fakat bu durum iş sözleşmesi ile işci işveren tarafından belirlenebilir değiştirilebilir değiştirildiği durumda 20 gün ödeme gününden sonra hesaplanır

 113. Merhabalar ben Mart ayı maaşımı mayis ayinin 11 i oldu hala alamadim en son şubat maaşım 19 Nisan da yatti .Mart ayi maasim hala yatmadi . Yasal haklarimi ogrenebilir miyim?

  • Merhaba Nur hanım
   Ücret ödemelerinin geciktirilmesi için maksimum süre, iş günleriyle birlikte en fazla 20 gündür. 20 gün boyunca ücret ödemeyen ve ücret ödemesindeki gecikme için geçerli bir sebep sunamayan işverenler, işçilerin yasal haklarını kullanmasını engelleyemeyecektir.
   Yirmi gün gectikten sonra ödenirse yargıtayın aşağıdaki kararı kaynak olur
   Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, maaşın geciktirilmesi ve fazla mesâi ücreti ödenmemesinin işçiye haklı fesih imkânı sağlayacağına hükmetti. Yüksek mahkeme, maaşını geç tahsil eden işçinin istifâsı hâlinde kıdem tazminatı ödenmesi gerektiğine karar verdi. Maaşı geç ödenen işçi, iş akdini sonlandırdı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir