Ana Sayfa / Yazı Dizisi / İş Hukuku / İşçi Ve İşveren Açısından İş Akdinin Feshi

İşçi Ve İşveren Açısından İş Akdinin Feshi

14İş sözleşmesi, taraflara borç yükleyen özel hukuk anlaşmasıdır. Taraflardan birinin bu sözleşmeyi sona erdirmek için karşı tarafa irade beyanında bulunması iş sözleşmesinin feshidir. Bu fesih işlemi bazı şartlara bağlanmıştır. Bu yazımızda işçi ve işveren açısından iş akdinin feshini ayrıntılı anlatacağım.

Öncelikle işçinin fesih hakkı ihbar öneline uymak kaydıyla her zaman mümkündür. İşveren ise iş kanunundaki bazı maddelere uygun hareket etmek kaydıyla iş akdini feshetme imkanına sahip olmaktadır. İş Kanununa göre belirsiz süreli iş sözleşmelerini feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır.

İş sözleşmesi şu gelişmeler halinde son bulur:

 1. İşçinin istifası
 2. Kendi isteği ile (iş veya özel nedenlerle) istifası
 3. 24. madde gereğince haklı nedenle tazminatlı feshi
 4. Kadın işçinin evlenmesinden sonraki bir yıl içinde geçerli sebeple feshi
 5. İşverenin işten çıkarması
 6. Geçerli sebeple tazminatlı feshi
 7. 25. madde gereğince haklı nedenle derhal ve 25/II ile tazminatsız feshi
 8. Emeklilik (hizmet yılı ve prim günü dolmasına rağmen yaşı bekleyenler dâhil)
 9. Ölüm
 10. Askerlik
 11. Tarafların anlaşması ile fesih
 12. Belirli süreli sözleşmede belirlenen tarihin dolması

Feshin gerçekleşmesi için taraflardan birinin karşı tarafa ister sözlü isterse yazılı olarak bunu beyan eden irade açıklamasında bulunması gerekir. Bu irade açıklaması hangi taraftan gelirse gelsin ihbar öneline uyularak iş bırakma sağlanır ve bu süre zarfında işçinin günlük 2 saat iş arama izni kullandırılmaya başlanır. İşçinin kendi isteğiyle istifa etmesi halinde dahi iş arama iznini kullanması engellenemez. Bu konuda Yargıtay. 9 HD 1.7.04 kararı bu yöndedir.

İhbar gerekmeyen fesih halleri;

Sözleşmenin feshine rağmen bazı durumlarda ihbar öneli ve tazminatı uygulanmamaktadır.

Bunlar arasında;

 1. Yasanın tanıdığı hak gereği 24 ve 25. maddeler gereği gerçekleşen fesihler ile
 2. Askerlik,
 3. Emeklilik,
 4. Kadın işçinin evlilik nedeniyle bir yıl içinde işten ayrılma hallerinde yalnızca kıdem tazminatı doğmakta olup tarafların ihbar öneline uyması gerekmemektedir.

Bununla beraber İş Kanunun 23. maddesiyle getirilen bir düzenlemeyle ayrılan işçiye sorumluluk yüklenmiştir; “Sözleşme süresinin bitmesinden önce yahut bildirim süresine uymaksızın, işini bırakıp başka bir işverenin işine girerse sözleşmenin bu suretle feshinden ötürü, işçinin sorumluluğu yanında yeni işveren de sorumludur”. Fesih kuralına uymadan ayrılan işçi ve yeni işveren bu suretle önceki işverene verilen zarar ve ziyandan sorumlu tutulmuşlardır.

İhbar fesih beyanı olduğu için karşı tarafa bildirilmesi yeterli olup onun kabulüne bağlı değildir. Ancak işçinin raporlu veya izinli olduğu zaman diliminde iş sözleşmesinin feshi ihbar edildiğinde rapor veya izin süresinin bitimiyle fesih işlemi başlatılmış ve ihbar öneli başlamış olur. Kıdem, ihbar ve bu süre zarfında iş yerinin sosyal ödemelerinden (yardım, prim, ikramiye vb.) biri rastlarsa bu hak edişleri de rapor ve ihbar sürelerinin sonu itibariyle hesaplanarak ödenir. Ne var ki ihbarın yapılmasından sonra yıllık iznini kullanmak isteyen veya rapor alan eleman için ihbar süresinin bitiminden sonraki süreler hesaplamada dikkate alınmaz. Bu haklar ihbar önelinin tazminat olarak peşin ödenerek sözleşmenin derhal feshedilmesi halinde de işlem bitmiş olur gelecekte doğacak ek ödemelerden faydalanamaz.

Belirli süreli sözleşmelerde feshin ihbarı gerekmediği gibi ihbar öneli veya buna dair bir tazminatta söz konusu değildir. Zira belirli süreli sözleşmenin bitiş tarihi zaten bilindiğinden ayrıca irade beyanı şartı aranmaz. Fesih işleminin geçerliliğinde bahse konu 17. maddede belirtilen süreler işçi ve işvereni beraber bağlamaktadır. Her iki tarafta bu süreleri gözeterek iş akdini feshedebilirler. Yalnızca 24. ve 25. maddelerde belirtilen durumlar derhal ve bildirimsiz feshi gerektirdiğinden bu durumlarda iki tarafta bildirim önelini beklemeden sözleşmeyi feshedebilirler.

Bildirim önelleri çalışma kıdemine bağlı olarak artmaktadır ki, sözleşmenin feshi için aşağıdaki süreler kadar önceden karşı tarafa bilgi verilmiş olması gerekmektedir.

 1. İşi 6 aydan az sürmüş olan işçi için 2 hafta
 2. İşi 6 aydan 1, 5 yıla kadar sürmüş olan işçi için 4 hafta
 3. İşi 1, 5 yıldan 3 yılı kadar sürmüş olan işçi için 6 hafta
 4. İşi 3 yıldan fazla sürmüş olan işçi için 8 hafta

Hizmet akdinin feshinde izlenecek yol;

 • Bildirimin yazılı olarak yapılması,
 • Fesih sebebinin açık ve kesin bir şekilde belirtilmesi,
 • İşçinin yeterliliği ve davranışları sebebiyle yapılan fesihlerde işçinin savunmasının alınması gereklidir.

İş Mahkemelerinde yaygın bir şekilde uygulama alanı bulan “işçi lehine yorum ilkesi” gereğince, yapılan fesih haklı olsa dahi, işlem ve tutanaklarda titiz davranılmaz veya ihmal edilirse, işçi açtığı davayı haksız da olsa kazanabilir.

Fesihte geçerli sebepler;

Kanunun 18. maddesi iş sözleşmesinin işveren tarafından feshi için şu hususların oluşmasını geçerli sebep saymıştır: “Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran iş yerlerinde en az 6 aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, iş yerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır”. Bu gerekçenin bulunmaması halinde işçinin açacağı davayı kazanması kaçınılmazdır.

 1. 1.      İşçinin yeterliliğinden:

Ortalama benzer işi görenlerden daha az verimli çalışma, öğrenme ve kendisini yetiştirme yetersizliği, işe yatkın olmaması işini yapmasını engelleyen hastalık, işe yoğunlaşamama, bedensel ve zihinsel yetersizlikler veya sık hastalanması, yine işçinin depresif olması alkol, ilaç bağımlısı olması ve bu durumların halen veya ileriye dönük işini etkilemesi geçerli sebeptir.

 1. 2.      İşçinin davranışlarından:

Davranış, işçinin yapabilecekken yapmaması veya yapmaması gereken davranışları bilerek yapmasıdır. Bu yönüyle yeterlilik durumundan tamamen ayrılır; yeterlilik durumunda işçinin kusuru yokken, bunda kusur ve sorumluluğu vardır. Davranışlarından kaynaklanan olayda da savunmasının alınması şarttır.

İşçinin davranışlarına örnek vermek gerekirse;

İşverene zarar vermek veya zarar verebileceği tedirginliği doğurmak işini uyarılara rağmen eksik, kötü veya yetersiz yapmak, arkadaşlarından borç para istemek, işçileri  işverene karşı kışkırtmak, sık sık geç gelmek; iş akışını durduracak sıklıkta telefon görüşmeleri yapmak, iş saatinde özel işi için internet kullanmak, özel mailler atmak (bu durumlarda bir kez yazılı ihtar yapılır ikinci de işten çıkarılabilir) işini aksatacak biçimde iş yerinde dolaşmak, duygusal yıpratma ve acındırma davranışları, işçiler arasında baskı oluşturan grup kurma, istirahat raporunu zamanında işverene vermeme, izin kağıdını imzalatıp onay almadan izne çıkma veya izin kağıdını teslim etmeme, iş arkadaşı ve amirlerine kötü davranma, iş yerine ait araç gereci özel amacı için kullanmak (fotokopi, faks) amir veya iş arkadaşlarının özel eşyalarını karıştırmak, kullanmak, iş güvenliği kurallarına uymamak vs.

 1. 3.      İşletmenin Gereklerinden:

Ekonomik krizlerle işletmenin zora girmesi, sürüm ve satışın düşmesi, talep daralması, enerji sıkıntısı, dış pazarın kaybı, ham madde sıkıntısı gibi dış nedenler

Yeni çalışma yöntemi ile yeni teknoloji getirilmesi ve dolayısıyla işçi azaltılması, bazı bölümlerin kapatılması, küçülmesi, bazı iş türlerinin kaldırılması gibi İç nedenler işletmenin gerekleri işverenden kaynaklanan geçerli nedenlerdendir.

Her işveren başarılı olmak ve iş yerini en karlı şekilde yönetmek için kararlar vermekte özgürdür. Mahkeme, işletmede bazı departmanları kapatıp işçileri de çıkaran işvereni, niçin bu departmanları kapattığı veya küçülttüğü yönünden incelemez. İşten çıkarmaya gerekçe gösterdiği nedenlerin oluşup oluşmadığını yani o departmanın eski sayı ile çalışıp çalışmadığını inceler.

Bazı işlerin alt işverene devrinden dolayı iş akdinin feshi geçerli sebeple fesihtir.

 1. 4.      İş yerinin Gereklerinden:

İş yerinin taşınması, daraltılması vs.

 1. 5.      İşin Gereklerinden:

İş türünün değişmesi, teknolojik yenilikler getirilmesi vs.

Bu son iki madde iş yerinin ve işin gerekleri dolayısıyla işverenin geçerli bir sebeple işçi azaltmasını gösterir. İş yeri farklı bir il veya bölgeye taşınabilir, daha küçük bir yere taşınabilir, yeni teknoloji ile eleman istihdamını azaltabilir. Bunlar somut olarak ispatlanabildiği sürece geçerli nedenlerdir.

Derhal fesih hakkını kullanma süresi

İş kanunumuzun işçi ve işverenin haklı sebeplerle işi bırakma veya işten çıkartma haklarını yukarı da anlattık. Yukarıdaki açıklamalarda ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallere dayanarak işçi veya işveren için tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisi, iki taraftan birinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu diğer tarafın öğrendiği günden başlayarak altı iş günü geçtikten ve her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl sonra kullanılamaz. Ancak işçinin olayda maddi çıkar sağlaması halinde bir yıllık süre uygulanmaz.

Bu haller sebebiyle işçi yahut işverenden iş sözleşmesini yukarıdaki fıkrada öngörülen süre içinde feshedenlerin diğer taraftan tazminat hakları saklıdır.

İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı

İş kanunumuzun 24. maddesinde süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir demektedir.

I. Sağlık sebepleri:

a)      İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa.

b)      İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa.

II. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:

c)      İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa.

d)      İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler, davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa.

e)      İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verirse yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirir, kışkırtır, sürükler yahut işçiye ve ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnat veya ithamlarda bulunursa.

f)       İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından iş yerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa.

g)      İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse,

h)      Ücretin parça başına veya iş tutarı üzerinden ödenmesi kararlaştırılıp da işveren tarafından işçiye yapabileceği sayı ve tutardan az iş verildiği hallerde, aradaki ücret farkı zaman esasına göre ödenerek işçinin eksik aldığı ücret karşılanmazsa yahut çalışma şartları uygulanmazsa.

III. Zorlayıcı sebepler:

İşçinin çalıştığı iş yerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa.

Şu ana kadar iş kanunumuzda işçi açısından işi bırakmayı anlattık. Fakat iş kanunumuzun 25. maddesi süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir diyerek işverende işçiyi işten çıkartma durumunu tanımlamıştır.

İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı

I- Sağlık sebepleri:

i)        İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa veya sakatlığa uğraması halinde, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi.

j)        İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve iş yerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması durumunda.

k)      (a) alt bendinde sayılan sebepler dışında işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin iş yerindeki çalışma süresine göre 17. maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar. Doğum ve gebelik hallerinde bu süre 74. maddedeki sürenin bitiminde başlar. Ancak işçinin iş sözleşmesinin askıda kalması nedeniyle işine gidemediği süreler için ücret işlemez.

II- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:

l)        İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.

m)    İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması.

n)      İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.

o)      İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması veya 84. maddeye aykırı hareket etmesi.

p)      İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.

q)      İşçinin, iş yerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.

r)       İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki iş günü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç iş günü işine devam etmemesi.

s)       İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.

t)        İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, iş yerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.

III- Zorlayıcı sebepler:

 • İşçiyi iş yerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması.
 • İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 17. maddedeki bildirim süresini aşması.

İşçi feshin yukarıdaki bentlerde öngörülen sebeplere uygun olmadığı iddiası ile 18, 20 ve 21. madde hükümleri çerçevesinde yargı yoluna başvurabilir.

Yargıtay Kararları

1 Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 2008/ 25967 kararında işçinin ücretinin kanuna uygun şekilde hesaplanıp ödenmemesi sebebine dayalı fesih işlemi yapabilmesi için şunlar oluşmalıdır…

• “İşverenin davacının çalışma şartlarını tek yanlı değiştirdiği ve buna dair memorandumu (biranlaşma, sözleşme ya da uzlaşmanın resmi bir özeti ve belgesi) davacıya tebliğ etmek istediği, tebellüğ etmeyince hizmet akdini feshettiği anlaşılmaktadır. İşveren çalışma koşullarındaki esaslı değişikliği ancak işçinin kabulü ile yapabilir. İşçinin somut olayda böyle bir kabulünün varlığı kanıtlanabilmiş değildir. Davacının iş şartlarındaki esaslı değişiklikle ilgilimemorandumu tebellüğ etmek istememesi işverene iş sözleşmesini haklı fesih hakkıvermez. Bu nedenlerle davacının ihbar ve kıdem tazminatı isteklerinin kabulü gerekirken yazılı şekilde reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir”,

• İş yerin de çalışma koşullarında esaslı bir değişiklik yaratmamak koşuluyla işverenin işçinin çalışma şartlarını değiştirmesi, işverenin yönetim hakkı ile ilgilidir. Ancak çalışma koşullarındaki esaslı değişiklik işçinin yazılı kabulüne bağlıdır”,

2. Yargıtay 9. HD. 28.09.2005, 177/35140 sayılı ve Yargıtay 9. HD. 07.07.2005, 204/30947, 2005/24233 kararlarında “Davacıişe girerken imzaladığı sözleşme ve taahhütnamede işverenin diğer iş yerlerine atanmayı ve oralarda görev yapmayı kabul etmiş bulunmaktadır. İşveren hangi iş yerinde ne kadar işçiçalıştıracağını iş yeri ihtiyaçlarına göre belirleme hakkına sahiptir. Bu işverenin yönetim hakkıile ilgilidir. İşverenin bu hakkını kötüye kullandığı kanıtlanmadıkça hakim, işverenin bu eylemine müdahale etme hakkına sahip değildir”,

• Ücretin vadesinin gelmesi ve vadenin gelmesine rağmen ücretin ödenmemiş olması gerekmektedir.

• İşçi iş yerindeki iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınmalı ancak mutad işleri yerine getirmeli,

• İş sözleşmesini feshetmeden önce işverene ücret ödemesini yapabilmesi için vade tarihinden itibaren 20 günlük süre tanımalı,

• Bu süre sonunda da ücretinin ödenmemesi durumunda işverene ihtarname çekerek mevcut durumdan haberdar etmek suretiyle iş sözleşmesini feshetmelidir.

3. (Yargıtay 9. HD 27.10.2008 gün 2008/29715 E., 2008/28944 K.)İşçiye özel sağlık sigortası yapılması ya da işverence primleri ödenmek kaydıyla bireysel emeklilik sistemine dahil edilmesi de çalışma koşullan kavramına dahildir.

4. (Yargıtay 9. HD 18.07.2008 gün 2007/23508 E., 2008/20604 K.)Anayasa’nın temel hak ve özgürlükler ile sosyal ve ekonomik hakları çalışma koşulları belirlenirken göz önünde bulundurulmalıdır.

5. (Yargıtay 9. HD 21.02.2006 gün 2005/38473 E., 2006/4428, Yargıtay 9. HD 18.07.2008 gün 2007/23508 E., 2008/20604 K.).toplu iş sözleşmesinde yapılacak olan değişiklik geçmişe etkili olamaz.

6. (Yargıtay 9. HD 18.02.2009 gün, 2007/36366 E., 2009/2936 Toplu iş sözleşmesinin tarafları arasında çoğunlukla “protokol” adı altında yapılan değişiklikler, yapıldıkları tarihten ileriye dönük olarak sonuçlarını doğurur işçinin gerektiğinde işverene ait diğer işyerlerinde de görevlendirilebileceği şeklinde sözleşme hükümleri, işverenin bu konuda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Anılan hak objektif olarak kullanılmalıdır. İşçinin iş sözleşmesinin feshini sağlamak için sözleşme hükmünün uygulamaya konulması, işverenin yönetim hakkının kötüye kullanılması niteliğindedir.

7. (Yargıtay 9. HD 11.07.2008 gün 2007/23953 E., 2008/19878 K., Yargıtay 9, HD 27.10.2005 gün 2005/5396 E., 2005/34825 K.)işyeri devrinin çalışma koşullarını ağırlaştıran bir yönü olup olmadığı araştırılmalıdır İş sözleşmesinin değiştirilmesini gerektiren bir geçerli nedenin varlığının tespiti halinde, ikinci aşamada, fiilen teklifi edilen sözleşme değişikliğinin kanuna ve toplu iş sözleşmesine uygun olup olmadığı ; ölçülülük İlkesine uygun olup olmadığı ve işçiden bu teklifi kabul etmesinin haklı olarak beklenebilip beklenemeyeceğinin; bir başka anlatımla, kendisine yapılan değişiklik teklifini kabullenmek zorunda olup olmadığı denetiminin yapılması gerekir. Demek ki, değişiklik feshinin geçerliliğine ilişkin denetiminin ikinci aşamasında, değişiklik teklifinin denetimi söz konusudur. Bu bağlamda esas itibarıyla ölçülülük denetimi yapılmalıdır (Yargıtay 9. HD 07.07.2008 gün 2007/24548 E., 2008/19209 K.) .

8. (Hukuk Genel Kurulu’nun 19.6.1991 gün 323/391 sayılı;10.9.1991 gün 281-415 sayılı; 25.9.1991 gün 355-440 sayılı; 05.12.2007 gün ve 2007/3-981/936 sayılı; 23.01.2008 gün ve 2008/14-29/4 sayılı kararları). Mahkeme kararlarında nelerin yazılacağı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 388.maddesinde belirtilmiştir. Buna göre, hüküm sonucu kısmında gerekçeye ait her hangi bir söz tekrar edilmeksizin isteklerin her biri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların mümkünse sıra numarası altında birer birer açık şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi gerekir.Bu biçim yargıda açıklık ve netlik prensibinin gereğidir. Ayrıca, bozma kararı ile ilk hüküm hayatiyetini yitirdiğinden ona atıf suretiyle hüküm tesisinin yukarıda açıklanan kurallara uygun düşmeyeceği de aşikardır.

9. (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 27.1.2010 tarih ve 2009/9-593 E, 2010/20 K ; Y 9. HD. 10.2.2009 tarih ve 2009/804 E, 2009/2102 K) Yeni iş arama izni, işçinin ihbar öneli içinde çalıştırıldığı günler için geçerli olur. İşçinin hafta tatili, bayram ve genel tatil izinlerini kullandığı günler için iş arama izni verme zorunluluğu bulunmamaktadır. Çalışılmayan günler için iş arama izni verilmesi gerekmediğine göre, iş arama izin ücretine de hak kazanılamaz Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun uygulaması da bu yöndedir.

10. (Yargıtay 15.7.2008 gün 2008/ 3638 E, 2008/ 20448 K.) Gazetecinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için meslek kıdeminin en az 5 yıl olması şarttır. Ancak, bir defa 5 yıllık kıdemin kazanılması durumunda her bir işveren yanında yeni bir 5 yıl kıdem şartı aranmaz.

11. Yargıtay, 9.HD. 18.7.2008 gün 2007/ 25857 E, 2008/ 20636 K., Yargıtay 9.HD. 28.4.2005 gün 2004/ 24398 E, 2005/ 14779 K. ve Yargıtay 9.HD. 9.12.2004 gün 2004/ 11620 E, 2004/ 27020 K.)Fazla çalışmaların uzun bir süre için hesaplanması ve miktarın yüksek çıkması halinde Yargıtay’ca son yıllarda hakkaniyet indirimi yapılması gerektiği istikrarlı uygulama halini almıştır.

12. (Hukuk Genel Kurulu’nun 05.04.2000 gün ve 2000/11-745 E.-734 K., 28.05.2003 gün ve 2003/13-354 E.-368 K. sayılı Kararları) Kural olarak, yargılama aşamasında dayanılıp sunulmayan deliller, temyiz veya karar düzeltme aşamasında sunulamazlar; sunulmuş olsalar bile, bu aşamalardaki incelemeler sırasında dikkate alınamazlar. Bu kuralın tek istisnası, dayanılıp sunulan delillin, o davaya konu borcu söndüren bir nitelik taşıması; örneğin, davaya konu borcun ödenmiş olduğunu gösteren makbuz, ibraname gibi bir belge olmasıdır İbra, alacak ve borcu doğrudan doğruya ve kesin olarak ortadan kaldırmaktadır. Tam ibrada borcun tamamı, kısmi ibrada ise borcun ibra edilen kısmı sona ermektedir. Bunun sonucu olarak da, borçlu borcundan kısmen ya da tamamen kurtulmaktadır.(Hukuk Genel Kurulunun 22.10.2008 gün ve 2008/9- 639 E.-653 K. sayılı Kararı)

13. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Esas No: 2005/9518Karar No: 2005/12140 Tarihi: 05.04.2005İşverenin gerekçesiz olarak davacıya emsallerinden daha az ücret artışı yapması, işçiye iş sözleşmesini haklı olarak fesih imkanı vermektedir. Davacı işçinin iş sözleşmesini feshi haklı nedene dayandığından kıdem tazminatı isteğinin kabulü gerekir. Sonuç Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA,

14. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Esas No: 2004 / 18432 Karar No: 2005 /12959 Tarihi: 12.04.2005 işçi uzun süreden beri kullandığı vincin bir başka üretim aracına çarpmasına neden olmuş ve bu olayda %30 oranında kusurlu bulunmuştur. Anılan kusur oranına göre azaltılmış olsa dahi işverenin uğradığı zararın işçinin 10 günlük ücretinin çok üzerinde olduğu da dosya içeriği ile sabittir. Böyle olunca, fesih tarihinde yürürlükte olan 1475 sayılı İş Kanunu’nun 17/2-h maddesi uyarınca davalı işverence yapılan feshin haklı nedene dayandığının kabulü gerekir. Bu durumda ihbar ve kıdem tazminatlarına hak kazanılmasına olanak bulunmamaktadır.

15. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Esas No: 2004 / 24571 Karar No: 2005 /13555 Tarihi: 18.04.2005 Gerçek ücretin saptanabilmesi için fesih tarihindeki ve diğer işçilik haklarının gerçekleştiği tarihteki ücretin ne olabileceğinin davacının kıdemi, yaptığı iş ve işyerinin özellikleri dikkate alınarak meslek kuruluşundan sorulmalı ve alınacak cevaba göre hüküm kurulmalıdır. Gerekçede belirtildiği üzere uzun yıllardan beri usta olarak çalıştığı anlaşılan bir kimsenin asgari ücret ile çalıştığı kabul edilemez ise de hesaplamalara baz alınan ücretin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı da araştırılması gereken bir konu niteliğindedir.

16. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Esas No: 2004/25508 Karar No: 2005/14341 Tarihi: 25.04.2005 fesihten sonra işverence tutulan devamsızlık tutanaklarının ve bu nedenle gerçekleştirilen feshin sonuca etkisi yoktur. davalının kusurlu eylemi nedeni ile mahrum kaldığı anılan tarihler arasındaki kesinti ve nema miktarı hesap bilirkişisine hesaplattırılmalı ve sonucuna göre karar verilmelidir.

About nevzaterdag

Check Also

Youtube Videolarda Yer Alan Reklam Gelirleri KDV’ye Tabimi

      Benzer Yazılarİşçiye Avans Vermek Zorunda mıyım?Kısmi Süreli İş Sözleşmelerinde Cezai ŞartYurt Dışından …

965 comments

 1. Merhaba,
  ben özel bir güvenlik şirketinde güvenlik görevlisi olarak çalıştım 4 ay sonra beni izin değiştirici olarak farklı bir projeye yönlendirdi izin değiştirici görevini bitirdikten sonra yine farklı bir projeye verdi bu esnada sürekli değiştirilmeler esnasında sigorta giriş-çıkışı yapılmıştı bende son işyerinde habersiz ayrıldım herhangi bir istifa içeren yazı yazmadım bu durumda yasal herhangi bir sorun ile karşılaşırmıyım yada yasal cezai müeddeler uygulanır mı bu konuda bilgi verirseniz sevinirim.

  iyi çalışmalar,

  • İş sözleşmesinin feshinde bildirim süreleri (ihbar süreleri) işveren için geçerli oldğuğu gibi, işçi bakımından da geçerlidir. İşçi önceden haber vermeden işini terk ederse, çalışma süresine göre değişen miktarda ihbar tazminatını işverene ödemek zorundadır. işçinin bildirim süresine uymaması koşulunda işverenin uğrayacağı zararı düşünerek yaptırım getirecek uygulamalar dava,icra takip vs yapma hakkı vardır (Yrg. 9. HD’nin, 21.03.1991 tarih ve E: 1990/2595, K: 1991/6272 Sayılı Kararı.)

   http://nevzaterdag.com/isci-ve-isveren-acisindan-is-akdinin-feshi/

  • merhabalar neolur biri beni yardımcı olsun ben dokuz yıldır aynı okulda çalışıyorum ama heryıl girdi çıktı yapıp bizi işetekrar alıyolar hiçbir evrak imzalamadan özlük dosyası hazırlayıp veriyoduk ama iki yıldır dört artı beş ay toplamda dokuz ay çalıştırıyolar ve ben temizlik elemanı gözükmeme rağmen beni aşçılık yaptırıyolar ve onbir saat ve hafta sonları pazar günleride çalışıyorum şimdi sözleşme bitiyo ve beni belgeli aşçı alcazdiye işten çıkarıyolar 30/12/2016da ve ben 09/14/2016 yeni girdi çıktı yaptıkları için işsizlik maaşını da hakedebiliyormuyum

   • Merhaba Sevcan hanım,
    işe giriş çıkışlarınızda boşluk yok ise işsizlik maaşı alabilirsiniz
    İşsizlik sigortasından yararlanabilmek için;
    *Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
    * Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak,
    * Son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
    * Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,gerekmektedir.
    sürekli giriş çıkış olayında sizin imzanız olmadan işverenin kendi insiyatifi ile çıkış gi,riş işlemi yapması yasal değildir bu durumu tespit edebilirseniz bu haklı fesih hakkı verebilir size

 2. merhaba,

  işe başladığımda 2 yıllık sözleşme imzalamıştım ve unvanım “iş analisti” görev tanımım da unvana uygundu. işe başlamamdan 18 ay sonra üst yönetimdeki değişimden dolayı unvanımı, iş tanımımı ve maaşımı negatif yönde değiştirdiler ve bana yeni bir süresiz sözleşme imzalattılar. bu sözleşme haziran ayında 6 ayı dolduracak. bu işimden ayrılırken 6 aylık yeni süresiz sözleşmeye göre mi yoksa süreli + süresiz sözleşme toplamına bakarak mı ihbar süresi belirleyecekler ?. kanuni olarak hakkım nedir?

  saygılarımla

  • 4857 sayılı İş Kanunu’ nun İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkını düzenleyen 24. Maddesinde bahsettiğiniz işin şeklinin değiştirilmesi işcinin haklı sebeple fesih hakkını doğurur fakat aynı kanunun 22. Maddesi işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. İşçi bu durumda 17 ila 21 inci madde hükümlerine göre dava açabilir. İş Kanunu’ nu taraflar aralarında anlaşarak çalışma koşullarını her zaman değiştirebilir diyor. Ayrıca Çalışma koşullarında değişiklik geçmişe etkili olarak yürürlüğe konulamaz denmektedir ilk sözleşmeniz değiştirildiği zaman sözleşmenizi haklı sebeple fesih hakkınız vardı fakat siz rızanızla ikinci sözleşmeyi imzalamış ve işverenin yeni çalışma şartlarını kabul etmişsiniz bundan sonraki çalışma sürecinde son imzalanan iş sözleşmesi geçerlidir kanuni haklarınız son sözleşmeye göre hesaplanacak

   • nevzat bey öncelikle cevabınız için teşekkür ederim. anladığım kadarıyla yeni imzaladığım süresiz sözleşmeye göre şu an 6 ayı doldurmadığım için 2 hafta ihbar sürem var. doğru mudur?

    • ihbar önelleri sözleşmeye göre değil çalışma süresine göre hesaplanır sigortalı çalışmaya başladığınız tarihten itibaren hesaplanır fakat sizin çalışma süreniz bir yılı geçmediği için 2 hafta ihbar öneli doğrudur

 3. Merhaba,
  İşe başladığım tam olarak 9 ay oldu ancak iki ay sonra sigorta yapıldı yani sigortalı olarak tam 7 aydır çalışıyorum. Ayrıca başlarken herhangi bir sözleşme imzalamadık. Şuanda işimi bırakmak istiyorum ancak durumun biraz acil. bu durumda 4 haftalık ihbar sürecinden önce çıkmak istersem ne gibi bir yaptırım olacaktır? Herhangi bir sözleşme imzalanmamış olması hala bu 4 haftalık ihbar bildirimi gerektirmekte midir?

  Teşekkürler

  • Merhaba,
   7 ay süre ile sigortasız çalıştırılmış olmanızın size verdiği;
   sigortasız çalıştırıldığınız dönemin sigorta kesintisinin iadesini talep etmek
   İş kanunun 24 maddesine göre haklı sebeple iş aktinin feshi gibi bazı haklar vardır. fakat sizin sorunuza cevap olabileceğini düşündüğüm
   iş kanunun derhal fesih konusunun anlatıldığı26. Maddesinde ; 24 ve 25 inci maddelerde gösterilen ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan hallere dayanarak işçi veya işveren için tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisi, iki taraftan birinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu diğer tarafın öğrendiği günden başlayarak altı iş günü geçtikten ve her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl sonra kullanılamaz.Bu haller sebebiyle işçi yahut işverenden iş sözleşmesini yukarıdaki fıkrada öngörülen süre içinde feshedenlerin diğer taraftan tazminat hakları saklıdır. demektedir.Buna göre iş kanunun 26 maddesine istinaden sigortasız çalıştırılarak ahlak ve iyiniyet kurallarına uyulmadığı gerekcesi ile derhal fesih hakkınızı kullanabilirsiniz fakat işverenin bunun aksini iddası ile tazminat talebi hakkıda saklıdır. Çalıştığınız firmada fiili olarak bir sözleşme imzalamış olmasanız bile imzaladığınız sigortalı işe giriş bildirgesi denetimlerde işcinin iş sözleşmesine sahip olduğu olarak görülmektedir. Benim şahsi önerim işvereninizle anlaşarak işten ayrılmanız hemen çıkmanıza sorun çıkarılacaksa o zaman iş kanunun 26 maddesini kullanarak hemen fesih hakkınızı kullanmanız

   • Nevzat Bey,

    Çok hızlı cevabınız için teşekkür ederim. Ancak işe girdiğimde sigortalı işe giriş bildirgesi de imzalamadım. Girdiğimde herhangi bir yazılı belge imzalatılmadı. Bu duurm ne gidi sonuçlar doğurur işi bırakma sürecimde? Teşekkürler tekrar.

    • normal prosödür işe giren personele işe giriş bildirgesi internetten verilir giriş bildirgesi personelede imzalatılır özlük dosyasına konulur.Sorunuzdan anladığım kadarı ile hemen işi bırakırsam benden tazminat vs talep edilirmiyi sormaya çalışıyorsunuz işcinin haklı sebeple hizmet akdini fesih,tazminat talebi vardır ama aynı hak işveren içinde geçerlidir bildirim önellerine uymadan yapılan fesih işvereni zarara ugratıyor ise tazminat hakkı saklıdır fakat sizin özel durumunuzda(sigortasız çalıştırılmanız,işe girişinizin bilginiz dışında düşük maaşla yapılması) sizin için işvereninizle uzlaşmanızda size destek olabilir

 4. merhaba. ben özel bir kolejle dün öğretmenlik için sözleşme imzaladım. ancak ön sözleşme bu. sözleşme başlangıç tarihi olarak 1 temmuz yazıyor. ancak bir gün sonra eşim çalışmamı istemediği için işvereni arayıp çalışmak istemediğimi söyledim. işveren hukuki yollardan hakkını arayacağını söylüyor. ben daha işe bile başlamadım. işe başlamama daha 2 ay var. hiçbir maaş ve sigorta yoktur henüz. sözleşme imzaladıktan bir gün sonra hemen sözleşmeyi ailevi sebepten iptal etmek istiyorum. adamın hiçbir maddi kaybı olmadığı halde sözleşmem daha 2 ay sonra başlayacağı halde bana hukuki yollardan hakkımı ararım diyor. izlemem gereken yol nedir? teşekkürler…

  • merhaba,
   Sorunuz sözleşme hukuku açısından değerlendirilmesi gereken bir konu daha çok hukukcuları ilgilendirir bu konu fakat bende kısmide olsa bilgi verebilirim fakat imzaladığınız sözleşmeyi görmem lazım sözleşmede işverenin talep ettiği bu haklar ile ilgili maddeler varmı ona bakmak lazım imzaladığınız sözleşmeyi bana mail atarsanız size daha faydalı olabilir tecrübelerim ışığında sorunuza yanıt vermeye çalışabilirim.

   • nevzat bey;
    işverenden sözleşmenin nüshasını istiyorum ancak veremem diyor. bunu nasıl alabilirim? benim hemen belli bir sürede (sözleşme başlamadı hala 2 ay var) noter aracılığı ile ihtarname çekmem gerekir mi? kişi diyorki “hocam ağustos ayında ben seni derse çağırırım gelmezsen hukuki hakkımı ararım diyor”. bu süreçten önce benim ihtar çekmem en azından çalışmaya başlamadan ben 2 ay önce çalışmayacağımı haber ettim gibi bir belge olarak elimde olur mu? kişinin hiçbir maddi kaybı yok sonuçta… teşekkürler nevzat bey…

    • Merhaba,
     benim size tavsiyem sözleşmenin bağlayıcı hükümleri vardır zaman kaybetmeden iş hukuku konusunda iyi bir avukatla temasa geçmeniz ve ihtar vs tüm süreçleri bir avukat vasıtası ile yürütmenizdir

   • merhaba 3 yıllık işciyim bazı sebeblerden dolayı işime düzenli gidemiyorum ya hastalıgımdan dolayı raporum oluyor yada haber verip ücretsiz izin formu doldurup işe gitmiyorum beni tazminatsız işten cıkartabılırler mı devamsızlık hakkında tazmınatsız nasıl cıkarılırım acıklayabılırmısınız cok tedekkurler

    • Merhaba Nevin hanım,
     İş kanunumuzun 25. maddesi işverene haklı fesih hallerini tanımlamıştır. Bu maddenin sağlık sebepleri ile fesih bölümünde şöyle demektedir;
     işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre 17 nci maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar. Demektedir
     17. maddedeki sürelere baktığımızda ise
     ş sözleşmeleri;

     a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,
     b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,
     c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,
     d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra,Tanımlamalarını görüyoruz
     sizin durumunuz için c bendinde bahsedilen 6 haftalık süre4 esas alınacaktır yani 6 hafta+6 hafta=14 haftayı bulursa bu devamsızlıklarınız işveren haklı fesih sebei olarak iş akdinize son verebilir.

  • ahmet harbalıoğlu

   iyi günler mahmut bey durumunuz ne oldu bende sizle aynı durumdayım da

 5. Nevzat Bey Merhabalar.
  Ben bundan iki sene önce işyerinden maaş nedeniyle istifa etmiştim.
  Fakat işyeri ile daha fazla ücret karşılığı farklı bir projede çalışmak üzere sözel olarak anlaştım. Aldığım fark bana hep elden ödendi. Bordroma yansıtılmadı. Şimdi Proje durduruldu deyip eski ücretime geri dönmemi istiyorlar. bu işlerin bir adet şahidi var. birde ek olarak aldığım paranın muhasebe ekstresi fakat mühürsüz imzasız. kıdem tazminatımı alıp ayrılmak istiyorum fakat istifa seçeneği dışında bir seçenek sunulmuyor. Teşekkürler …

  • Çalıştığınız işyerinden kıdem tazminatı alabilmeniz için tazminat almayı haketmeniz gerekir kıdem tazminatı ile ilgili bu pazartesi bir yazımı sitemizde yayınlayacağım onu inceleyin lütfen kendi isteğinizle işten ayrılmak kıdem tazminatı ödemeyi gerektirmez. Fakat işvereninizin size resmiyette farklı reelde farklı bir maaş ödemesi sgk açısından suç tur bunun çalışma bakanlığına şikayeti halinde iş müfettişleri ilgili şirketi incelemeye alır eğer belirttiğiniz şekilde durum tespit edilir ise düşük ücretten dolayı kaybınız olan sigorta priminizin size ödenmesi,işletmenin devleti ugrattığı sigorta primi,gelir vergisi gibi zararının telefaisi cezai olarak sağlar.

 6. Merhabalar Nevzat Bey
  Ben Arge personeli mühendis olarak bir şirkette çalışıyorum. Arge personellerine verilen sgk ve vergi indirimlerinden şirket yararlanıyor. Fakat şirketin diğer elemanları arge bölgesinde çalışmamasına rağmen arge bölgesinde çalışıyor gösterilip arge teşviğinden yararlanıyor. Arge bölgesinde çalışmayan personel için giriş çıkış kart basma işlemlerini bana yaptırıyorlar. Bu yasal olmayan işlem haklı fesih nedemidir? Cevabınız için teşekkürler

  • iş yasasının 24. maddesi işciye verdiği haklardan haklı sebeplerle sözleşmenin feshi maddesinde ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hal gerekce gösterilerek işverene noter vasıtası ile ihtar cekerek sözleşmenizi haklı sebeple fesh edebilirsiniz bu durumda tazminatı hakedersiniz ayrıca işvereni çalışma bakanlığına şikayet hakkınızda vardır.

 7. Nevzat Bey Merhabalar,

  Bir e-ticaret firmasında 3yılı aşkın suredır görev almaktayım. 2 yıl once bir sözleşme imzaladım ve sözleşmede işten çıktıktan sonra 2 yıl boyunca benzer bir görevde çalışamaz ya da kendi iş kuramaz ifadesi vardı. O zamanlar üniversiteden yeni mezun olduğum için imzaladım ne olacak ki diyerek. Ama şuanda benzer bir iş yerinde iş görüşmelerine dahi gidemiyorum ki ceza şartı benim bir ömürlük maaşım diyebiliriz. Şimdi 1 temmuzda çıkacak olan yeni ticaret kanunda 1 temmuz öncesi bütün sözleşmelerin iptali diye bir şey varmıdır. Bazı internet haber sitelerinde 1 temmuzdan önceki bütün sözleşmeler geçersiz sayılacak yazıyor. Bu işçi işveren sözleşmesinide etkiliyormu?

  • Ahmet bey merhaba,
   Öncelikle bir konudaki hatalı bilgiyi düzeltmek isterim 1 Temmuzda yürürlüğe girecek Türk Ticaret kanunu sizin sorunuzun konusuna girmemektedir sorunuz Türk ticaret kanununa göre değil 11.01.2011 tarihinde kabul edilen 6098 sayılı yeni Borçlar kanunu ile ilgilidir tarih benzerliği var yeni borçlar kanunumuzda 1.Temmuz 2012 tarihinde yürülüğe giriyor ve sözleşmeler konusunu düzenleyen kanunumuzda budur. Bu kanunumuzla alkalı ayrıntılı bir makaleyi hafta başında sitemde paylaşacağım fakat sorunuza hemen cevap verebilmek adına yeni borçlar kanumuzun 27. maddesi şöyle diyor ” Kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı veya konusu imkânsız olan sözleşmeler kesin olarak hükümsüzdür.Sözleşmenin içerdiği hükümlerden bir kısmının hükümsüz olması, diğerlerinin geçerliliğini etkilemez. Ancak, bu hükümler olmaksızın sözleşmenin yapılmayacağı açıkça anlaşılırsa, sözleşmenin tamamı kesin olarak hükümsüz olur” sanırım portallardan okuduğunuz budur fakat dediğim gibi yeni kanunun sözleşmeleri düzenleyen bölümünün tamamını okuyup ona göre bir yorum oluşturmak daha doğru olacaktır.

 8. Merhabalar;

  Özel bir Çağrı Merkezinde müşteri temsilciliği ile meşgulüm. Yaklaşık 2,5 yıldır çalışıyorum. Kesintisiz sigortam yatmaktadır. Askere gideceğim zaman işverenime yazı bildirmek durumdamıyım. Askere gideceğim zaman bana tazminat vermek zorundamıdır. İşten döndükten sonra işe almak zorundamıdır almazsa işsizlik maaşı veriyorlar mı? İşimizin yükü stresi çok bunaltmış durumda ve ben askerliği beklemeden istifa etmek istediğim zaman tazminat vermiyorlar. iş yükünden dolayı sağlık raporu alındığında tazminat verilmesi gerekiyor mu ? alınacak rapor heyet raporu mu oluyor? Cevap için şimdiden teşekkürler yazdıklarımı okudumda çok sormuşum 🙂

  • Faruk bey merhaba,
   sorduğunuz soruların cevabı o kadar kapsamlı ve uzun ki burda açıklamak zor fakat çok kısa özetleyeceğim.
   kıdem tazminatı ödemeyi gerektiren hallerden biri askerliktir bunun işverene yazılı olarak ve askerlik belgesi ile ispatlanması gerekir tazminatınızı aldıktan sonra askerlik dönüşü aynı iş yerine müracaatınızda işe alıp almama işverenin insiyatifindedir,
   iş yogunluğu haklı sebeple fesih olabilmesi size belirtilen iş dışında ve sözleşmenizde gösterilen iş zaman,türü dışında iş olur ise bu iş kanununa göre haklı sebeple fesih sebebi olabilir bunun devlet hastanesi pisikiyatri servisi dr raporu ile ispatlamanızda destekleyici belgedir

 9. Teşekkürler 😉

 10. Merhabalar.
  Ben 16 yıldır bir şirkette çalışıyorum.3600 gün ve 15 yıllık sigortalılık süresini doldurduğum için çalıştığım şirketten ayrılıp başka bir şirkette çalışmayı düşünüyorum.Sgk dan aldığım yazıyı işyerime dilekçe ile verdiğim zaman fesih süresi olan 8 haftayı çalışmak zorundamıyım? Bilgilendirirseniz sevinirim. Çok teşekkür ediyorum.

  • Merhaba,
   iş kanunumuza göre 15 yıl çalışma ve 3600 gün tamamlamış olmak kıdem tazminatınız alarak ayrılma hakkı verir fakat ihbar önellerine uyma zorunluluğunuz vardır

 11. ben çalışmakta olduğum işyerinde yaklaşık olarak 15 yıl oldu sgk günüm 5200 gün şuan çalışmata olduğum iş yerimden ayrılmayı düşünüyorum bunun için karşı tarafa işi bırakacağımı söyleyerek işi bırkmak istiyorum yapmam gereken konusunda bilgi verirseniz sevinirim çalışmalarınızda başarılar dilerim.

  • Merhaba Metin bey;
   iş kanunumuza göre 15 yıl çalışma ve 3600 gün tamamlamış olmak kıdem tazminatınız alarak ayrılma hakkı verir fakat ihbar önellerine uyma zorunluluğunuz vardır çalışma sürenize uyan ihbar öneli neyse o süre kadar çalışmak zorundasınız fakat sgk dan 15 yıldan dolayı tazminatı hakettiğinize dair yazıyı alıp işverenize ibraz edin

 12. mrblar ben özel bir güvenlik şirketinde yaklasık 3 senedir çalışmaktayım.bu süre zarfında ilk işe basladıgım gun maasımın 700+yol+agi olarak soylendi ve yaklasık 3 senedirde degişmedi..maaslarımız sureklı olarak bır kısmı (635 tl) ılk etapta ayın 20 sınde dıger kalanıda ayın sonunu bulmakta bu 3 senedirde bu sekılde uyarmamıza ragmen maaslarımız parca parca almaktayız.mayıs ayının maasını hazıranın 29 unda aldık dıyebılırım..ayrıca 2 gunduz 2 gece 2 ızın seklınde calıstıgımızdan dolayı aylık 240 saate takammul edıyor..sozlesmemızdede haftalık calısma saatı 45 saat olacak sekılde yazıyor..sırketten bır yetkılıyle gorustum sıkıntılarımızı anlattım dınlemedıler bende buna ıstınaden noterden bıldırımsız direk sozlesmemı fesh ettım..nedenlerım cok acık aslında fazla mesaılerın verılmemesı maasların zamanında odenmemesı ve parca parca alınması vs.. noterden cektıgım ıhtarnameye karsın sırketten bır yetkılı telefonla arayarak sozlesmenı fesh etmıs olabılırsın bızde senın ıse gelmedıgıne daır tutanak tutup noterden gonderıcez seklınde bır beyanı oldu..sırketten 1 haftadır ses seda yok son 1 gunlerı kaldı ve arıyacaklarınıda sanmıyorum..suan yıllık ıznım dolmak uzere 2 ay kadar sonra,tazmınatımı ve fazla mesaılerımı alma durumum nedır sızce ?? ayrıca noterden cektıgım ıhtarname sonrasında 7 gunun dolması akabınde neler yapmam gerekır ??

  • Merhaba,
   Yazmış olduğunuz kısım kısım maaşların ödenmesi,fazla mesai gibi unsurlar işcinin haklı sebeple hizmet akdini fesih sebebidir yaptığınız yöntem dogrudur noterden ihtar etmişsiniz yazınızdan anladığım kadarı ile izindesiniz izin dönüşü ihbar öneli kadar çalışın bunuda noter vasıtası ile bildirin ve çalıştığınızı belgeleyin ihbar öneli dolduktan sonra mesuliyet ve zimmetleriniz var ise yazılı tutanakla teslim ederek işten ayrılın
   hakettiğiniz kıdem tazminatı fazla mesaiyi işvereniniz ödememesi halkinde hukiki olarak haklarınız saklıdır

   • Nevzat bey ben şubat ayında bir kolejle eylülde ise baslayacagima dair iş teklif formu imzaladım bunun içeriği maaş miktarı ve öğretmen olarak eylül 2013 de işyerinde hazır bulunacagima dair sözleşme imzaladım şimdi ise bu kurumdan ayrılmayı düşünüyorum bunun hükmü nedir.

    • Nur hanım merhaba,
     Yeni borçlar kanunumuz bildiğiniz gibi sözleşme konusunu neredeyse yeniden tanımladı Bağlayıcı sözleşmelerde kural olarak ortada haklı bir neden yokken ayrılmak cezai şartı ödemeyi gerektirir. Süresi belirli bağlayıcı akitlerde bu bağlayıcılığın her iki taraf içinde geçerli olması gerekir siz nedensiz yere akdi tek taraflı olarak fesih ederseniz cezai şartlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.Bu anlattığım genel kuraldır yargınında bu yönde birçok kararı vardır.
     Benim önerim imzaladığınız sözleşme ile bir iş hukuku avukatına giderek imzaladığınız sözleşmenin hukukcu tarafından ayrıntılı incelenmesi ona göre bir eylem planı belirlemeniz en doğru yoldur. O inceleme sonucunda onun hazırlayacağı sözleşme fesih ihbarnamesi ile sözleşmeyi fesih edebilirsiniz.

 13. Merhabalar,
  Bir süre önce ayrıldığım ve yaklaşık 6 ay çalıştığım iş yeri, konum itibariyle ulaşmamın zor olduğu bir konumdaydı ve üstlerime bu durumu daha fazla sürdüremeyeceğimi bildirerek, iş aktimi bu durumun işe giriş öncesi bildirilmediğinden dolayı iş aktimi sonlandırdım. Ancak bu fesih işlemi sırasında nedenimi bildirmemiş olmam nedeniyle, işverenimin benden ihbar tazminatı talep edebileceğini öğrendim ve feshin ertesi günü çektiğim ihtarnamede bu sebebi bildirdim. Sizce bu durumda ihbar tazminatı ödemek durumunda kalır mıyım? Bazı bilenler, gerekçemin haklı neden olarak kabul edilse dahi, fesih sırasında neden bildirmemem nedeniyle bu feshin istifa olarak kabul edileceğini ve sebebi değiştiriyor gibi gözüktüğümü söylediler. Sizce durum nedir, ihbar tazminatı ödemem gerekir mi?

  • Merhaba,
   iş kanununda tazminat konusu karşılıklıdır işcinin hakkı olduğu gibi işvereninde hakkı vardır.
   Sizin pozisyonunuz için iş sözleşmesinde olmayan bir şekilde işcinin yer,mekan ve işte çalıştırılması haklı nedenle fesih dir fakat bunu ihtarınızda bildirerek haklı sebeple fesih yapabilirsiniz fakat anladığım kadarı ile siz bunu yapmamışsınız. Bu durumda işveren ihbar tazminatı talep edebilir. sizde buna dava yolu ile itiraz edersiniz o zaman konu hukiki platforma taşınmış olur Hukukta temel bir karine vardır “iddia eden ispatlar” karşınıza bu çıkacaktır bu konu iş hukuku alanına daha yakın bir soru sizi yanlış yönlendirmek istemem bir iş hukuku avukatı ile temas kurmanızı öneririm fakat benim şahsi görüşüm iddanızı ispatlar iseniz açılacak davayı kazanabilirsiniz

 14. merhaba bir diyaliz merkezinde 3 yıldır hemşire olarak çalışmaktayım. işe başladığımda sözleşmemin bir nüshası tarafıma verilmedi. bölgemizde başka birdiyaliz merkezine geçmek istiyorum.bu nedenle sözleşmemi görmek istediğimi söyledim ona göre hareket edip istifamı gerekli zamanı ayarlyarak verecektim. sözleşmemde 3 ay önceden bildirlmesi gerekir yazıyor tamam kabulum 3 ay önceden bildirebilirim fakat sözleşmede başka bir madde daha var istifa veya herhangi bir nedenle isten ayrılma durumunda iki yıl bölgede başka birdiyaliz merkezinde çalışamaz . çalışırsa 10 maaş tutarında yaptırım ödemek zorundadır diyor. danıtştığım hukukçular anayasal olarak hak v eözgürlüğünüzü kısıtlayamz o madde geçersiz diyenler var fakat geçmek istediğim diyaliz merkezinin avukatı ilerde başımız ağrıtır bu konu diyor sözleşmeye bu madde sonradanda eklenmiş olabilir diyede şüphelerim var.varsayalım patron beni çıkardı ben iki yıl kazancımdan mahrummu olacağım ekmeğimi kazanmak için şehri değiştirmek zorundamı kalacağım.mantığım almadı . tıkandım kaldım yardımcı olursanız sevinirim

  • Merhaba,
   sormuş olduğunuz soru tamamen iş hukuku alanına giren bir avukatın cevap vermesinin daha doğru olacağı bir soru fakat size bir faydası olabilirmi diye saatlerdir kanunları inçeledim düşünce ve tespitlerimi aşağıda yazıyorum bunları avukatınızla paylaşırsanız belki size bir çıkış yolu oluşturabilir.
   Anayasa’nın 48.maddesinin getirdiği “Herkes dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetine sahiptir.”hükmüyle sözleşme yapma serbestisini, Anayasal Güvenceye bağlanmıştır.
   Yeni Borçlar kanunumuzun 2. maddesi sözleşmenin esaslı noktalarında uyuşmuşlarsa, ikinci derecedeki noktalar üzerinde durulmamış olsa bile, sözleşme kurulmuş sayılır.İkinci derecedeki noktalarda uyuşulamazsa hâkim, uyuşmazlığı işin özelliğine bakarak karara bağlar demektedir.Yani anayasanın 48. Maddesi gereği hür iradeniz ile borçlar kanunun 2. Maddesinde belirtildiği gibi imzaladığınız sözleşmeniz bağlayıcı mahiyettedir
   Yine Yeni Borçlar kanunumuzun 12. maddesi Sözleşmelerin geçerliliği, kanunda aksi öngörülmedikçe, hiçbir şekle bağlı değildir. Diyerek imzaladığınız sözleşmenin içeriğini kabul etmeme şatınızı ortadan kaldırıyor buraya kadar ki anlattıklarımdan sözleşmeniz deki şartlara uyma zorunluluğu, uymama halinde kabul ettiğiniz cezaları ödeme sorumluluğunuz olduğu anlaşılmaktadır fakat size bir faydam olur mu diye epey araştırdım bulabildiğim tek şey yeni borçlar kanunumuzun 27. Maddesinde açıklanan “ Kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı veya konusu imkânsız olan sözleşmeler kesin olarak hükümsüzdür. Sözleşmenin içerdiği hükümlerden bir kısmının hükümsüz olması, diğerlerinin geçerliliğini etkilemez. Ancak, bu hükümler olmaksızın sözleşmenin yapılmayacağı açıkça anlaşılırsa, sözleşmenin tamamı kesin olarak hükümsüz olur.” demektedir yukarıda da söylediğim gibi Bu konu tamamen iş hukuku konusunda uzman avukatların iş alanına girmekte fakat benim şahsi kanaatim alternatif başka iş yapamama gibi mesleğe dayalı bir iş yapıyor olmanız sebebi ile borçlar kanunun 27. Maddesini kullanarak yasak maddesinin hükümsüzlüğü öne sürülebilirsiniz. Bu konuyu avukatınızla paylaşırsanız belki bunun üzerinden hareket ederek iş sözleşmenizin yasaklayıcı maddesinin iptalini içerir bir dava açarak hukiki olarak bunu çözebilir

 15. Merhaba Nevzat bey,
  Son 6 yıldır aynı iş yerinde çalışıyorum. 01/08/1987 yılında sigorta başlangıcım var. Toplam 5750 gün yatan primim var. Doğum tarihim 26/11/1971. İş yerimden maaşlarımı düzensiz aldığım gerekçesiyle ayrılmak istiyorum. Ne tür haklarım var, nasıl bir yol takip etmem gerekir. Beni aydınlatırsanız sevinirim, teşekkürler.

  • Merhaba Uğur bey,
   Benim size önerim sigorta müdürlüğüne giderek 15 yılı dolduruğunuz için kıdem tazminatınızı alabileceğinizi gösterir bir yazı alarak işyerinizden öncelikle kıdem tazminatınızı alın, bunu yapmak istemezseniz iş kanununa göre düzensiz maaş ödemesi haklı nedenle hizmet akdinin fesih sebebidir bir ihtarnama ile(Noterden) hizmet akdinizi fesh edip tazminatlarınızı talep edebilirsiniz.

 16. Merhaba,

  Şuan çalıştığım iş yerine 01.02.2012 tarihinde başladım. 13.07.2012 de de istifamı verdim. Ancak ihbar süresi 14 iş günü olacak şekilde hesaplıyorlar bu süre doğru mudur ? 14 gün olarak hesaplanması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü çalışma sürem hesapnlırken hafta tatilim pazar günü de hesaplanıyor sonuçta. Ayrıca başka bir iş buldum gerekçesiyle ayrılıyorum. ihbar sürem içerisinde 2 saatlik iş arama süremi kullanbiliyorum.

  Bilgilerinize rica ederim,
  Saygılarımla,
  İyi çalışmalar.

  • 4857 sayılı iş kanunun 17. Maddesinde Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir.İş sözleşmeleri;
   a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra, şeklinde tanımlanmış burada iş günü tanımlaması yapılmamış şahsi görüşüm bildirimden sonra 2 hafta olarak bakılmalı firmanız sorun yaratır ise bir avukat vasıtası ile iş kanunun bu maddesinin ihtar edilmesini öneririm

 17. ben 4 yıldır özel bir şirkette özel güvenlik görevlisiyim.maaşlarım düzenli
  ödenmiyor senelik izinlerim kullandırılmıyor işten ayrılmak ve bütün haklarımı almak istiyorum
  ne yapacağım ve mahkeme süresi ne kadar gün sürer haklarımı kesin alabilirmiyim

  • Merhaba Oğuzhan bey;
   4857 sayılı İş Kanunu’ nun İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkını düzenleyen 24. Maddesinde bahsettiğiniz maaşların ödenmemesi izinlerin kullandırılmaması işcinin haklı sebeple fesih hakkını doğurur. Haklı fesihlerde tazminatlarınız ödenmek zorundadır fakat işveren buna itiraz edebilir bu durumda dava konusu yapmanız gerekebilir söz konusu mevzu dava konusu olduğunda iddialarınızı ispatlamanız ve sözleşmeyi usulüne uygun fesih etmiş olmanız önem kazanır bu konuda iş sözleşmelerinin feshi makalemi bir kez daha okumanızı tavsiye ederim.

   • merhaba nevzat bey,
    ben şirketime ihtarname çektim ama biz karşılıklı konuşarak anlaştık şimdi ihtarnameyi iptal ettiğime dair tekrar noterden ihtar çekmem lazım ben acizane yazı yazdım doğrumudur acama eksiklerim varsa tamamlarmısınız lütfen

    İHTARNAME
    17.08.2012 tarihinde Özel Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.’ne maaşımı ödemediğinden dolayı 4857 sayılı kanunun 24\2-e maddesi gereğince Antalya 11.Noterliğinden iş akdimi fesih ettiğime dair ihtarname göndermiştim.
    18.08.2012 tarihinde Özel Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.’nden Muammer ORDULU ile yapmış olduğum görüşme sonucunda bulunduğum pozisyon ve şartlarda işyerine devam etme ve 01.08.2008 tarihinde yapmış olduğumuz karşılıklı iş sözleşmesinin devamı konusunda sözlü anlaşmaya varıldığından dolayı, aksi halde fazlaya ilişkin her türlü hakkımın saklı kalmak kaydıyla göndermiş olduğum iş akdi feshi ihtarnamesini iptal ettiğimi ihtar ederim.

 18. merhaba 9 temmuzda bir özel okulla meb anlasması yaptım, ancak vazgectim ve eski iş yerinde calısmaya karar verdim. 3 gun once karsı tarafa belirttim halen donmediler. anlaşmayı fesh ederler mi ve bunun için haklı sebep ne gosterebilirim cok onemli tesekkurler.

  • Merhaba Duygu hanım,
   Sorunuz sözleşme hukuku açısından değerlendirilmesi gereken bir konu daha çok hukukcuları ilgilendirir bu konu fakat bende kısmide olsa bilgi verebilirim fakat imzaladığınız sözleşmeyi görmem lazım sözleşmede işverenin talep ettiği bu haklar ile ilgili maddeler varmı ona bakmak lazım imzaladığınız sözleşmeyi bana mail atarsanız size daha faydalı olabilir tecrübelerim ışığında sorunuza yanıt vermeye çalışayım.
   İş hukukunda fesih, işçi ya da işverenin tek taraflı irade beyanıyla sözleşmeye son verebilmesi imkânını sağlayan hukuki işlemdir. Feshin bir hüküm ifade edebilmesi için, sözleşmenin taraflarından birinin iş ilişkisini sona erdirmek yönündeki iradesini açıklaması gerekmektedir İş hukukunda geçerli sebebin gösterilmemesi ya da fesih bildirimine uyulmaması feshi kendiliğinden geçersiz kılmaz iş sözleşmesinin feshi, genel olarak taraflardan birinin tek taraflı irade beyanıyla sözleşmeye son verebilmesi olanağını sağlayan bir hukuki işlemdir. Fesih, hak sahibinin bu doğrultuda iradesini açıklamasıyla hüküm ifade eder. Bu nedenle de fesih beyanının karsı tarafça
   Kabulüne gerek yoktur. Sözleşmenin belirli bir zamanda sona ermesini temin etmek amacıyla bu iradeyi karsı tarafa bildirmek yeterlidir. Karsı tarafa ulaşması gerekli tek taraflı bir irade açıklaması olan fesih, iş ilişkisini sona erdirme iradesini içermelidir. Sözleşmeyi fesheden taraf sözleşmeyi sona erdirme iradesini dışarıya karsı yeterli açıklıkta beyan etmelidir.
   İş sözleşmesinin feshi, sureli fesih ve haklı sebeple fesih olmak üzere iki türlüdür.
   İşçinin işe başlamaktan vazgeçmesi halinde, doktrinde benim de katıldığım bir görüşe göre, işçinin bu davranışının sözleşmenin işçi tarafından feshi olarak kabulü gerekmektedir dolayısıyla baştan itibaren geçerli bir şekilde devam eden iş sözleşmesini işçi ise başlamamakla sona erdirmiştir. Bu nedenle, işçinin daha önce peşin
   Ücret ödemesi ile kıdem tazminatı almış ise bunları iade yükümlülüğü ve usulsüz feshin sonuçlarından sorumluluğu söz konusudur.
   İş Kanunu ile is mevzuatımıza giren iş güvencesine ilişkin hükümler, bu kapsamdaki işçilerin sözleşmesinin feshinde işverene geçerli neden gösterme ve kanunda öngörülen fesih bildirim usulüne uyma yükümlülüğünü getirmiştir

   • maalesef aynısından 3 tane imzalamama ragmen elime sozlesme orgeni verilmedi. ben de uzerine dusmemiştim. ancak herhangi maddi bit yukumlulugu olmadıgını hatırlıyorum. ancak anlasma feshi maddelerini anımsayamıyorum ilginize cok tesekkur ederim

    • Duygu hanım merhaba sözleşmenin örneği yok ise önerim işe başlamayacağınızı noterden bildirir bir ihtarnama ile tek taraflı sözleşmeyi fesh ettiğinizi bildirmenizdir fakat burada haklı bir sebebe dayandırmanızı öneririm

 19. Merhaba Nevzat Bey,

  Eşim 18.7.2012 tarihinde, kaçak yabancı işçi çalıştırmaya zorlandığı ve SSK Primleri olması gerekenden düşük yatırıldığı haklı sebepleriyle noterden derhal fesih ve kıdem tazminatı talebi bildiriminde bulundu. Bir gün sonra (19.7..92012) tarihinde, işyerinden devamsızlık tespiti (18.7.2012 tarihinde tespit tutanağı)ve tazminatsız işten çıkarma tebliği geldi. Derhal fesih bildiriminden sonra işe gitme sorumluluğu var mı? Ayrıca Çalışma Bakanlığı, SGK ve Yabancılar Şubesine gitmemizi söyledi. Şikayet mercii bu kurum değil mi? Yoksa Avukat tutup mahkemeye mi vermemiz gerekiyor?

  Saygılarımla.

  • Merhaba Banu hanım,
   Sorunuzdan eşinizin yabancı uyruklu ve çalışma izni olmadığını algılıyorum.
   yabancı uyrukluların Türkiye’ye gelmeden önce dış temsilciliklerden çalışma vizesi almaları ve bilahare de ülkemize geldikten sonra da çalışmaya başlamadan önce ilgili emniyet biriminden çalışma meşruhatlı ikamet tezkeresi almaları gerekmektedir. Yabancıların Türkiye’de çalışabilmesi için çalışma izni alması, yasaklanmamış bir işin söz konusu olması ve ikamet tezkeresi alınması gerekmektedir.
   ayrıca Çalışma izni alınacak merci, yabancı işçinin çalışacağı alana göre farklılıklar göstermektedir.

   – Özel kuruluşlarda çalışacak yabancılar 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu’na göre Hazine Müsteşarlığından; (bu paragraf kaldırıldı)

   – Serbest Bölgelerde çalışacak yabancılar 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’na göre Dış Ticaret Müsteşarlığından; (Çalışma Bakanlığı’ndan)

   – Özel kuruluşlarda memur ve mühendis sıfatıyla çalışacak yabancılar 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu’na göre Bayındırlık ve İskan Bakanlığından;

   – Spor kulüplerinde futbolcu olarak çalışacak yabancılar Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nden;

   – Üniversitelerde görev yapacak yabancı öğretim elemanları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na göre YÖK Başkanlığından;

   – Film çekimi ile kültürel ve sanatsal faaliyetlerde bulunacak yabancılar Kültür Bakanlığı’ndan;

   – Turizm belgeli işletmelerde çalışacak yabancılar 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu’na göre Turizm Bakanlığı’ndan;

   – Turizm belgeli işletmelerde çalışacak yabancılar 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu’na göre Turizm Bakanlığı’ndan;
   çalışma izni alması gerekir. işverenin sorumluluğu çalışma izni olan personeli çalıştırmaktır bu kurala uymaz ise çalışma bakanlığına yapılacak şikayette Sigortasız işçi çalıştıran işveren 1 yıl için asgari ücretin 38 katı ceza kesilir.işverenin işe derhal son verebilmesi için çalışanın sözleşmeli veya sigortalı çalıanı olması gerekir sorunuzdan bunun olmadığını algılıyorum eşinize ç.ekilen ihtar çalıştığını ispatlayıcı bir belgedir bunun ile iş hukuku konusunda iyi bir avukat nezaretinde yürütmenizi öneririm

 20. Merhaba Nevzat Bey ;

  İhbar süremde kuulanabileceğim en az 2 saat iş arama iznimi iş verenim istediğim zamanlarda kullanmama izin vermiyor.Kafalarına göre yapıyorlar. Onda da ben istemez isem hiç bir şekilde kullandırılmıyor.
  Ben istediğim zamanlarda kullanabiliyor muyum ? Yoksa buna iş veren mi karar veriyor.
  Konu ile ilgili yardımlarınızı rica ederim,

  Saygılarımla.

  • Yeni iş arama izni işçilerin eski işinden ayrıldıktan sonra işsiz kalmadan yeni bir iş bulmaları amacıyla getirilmiş olan bir düzenlemedir. iş sözleşmesinin işçi veya işveren tarafından feshedilmesinin bir önemi yoktur.
   4857 sayılı iş kanunumuzun 27. Maddesi şöyle demektedir
   1. “Bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş
   arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur.
   2. İş arama izninin süresi günde iki saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin
   saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir
   3. Ancak iş arama iznini toplu kullanmak isteyen işçi, bunu işten ayrılacağı günden evvelki
   günlere rastlatmak ve bu durumu işverene bildirmek zorundadır.
   4. İşveren yeni iş arama iznini vermez veya eksik kullandırırsa o süreye ilişkin ücret
   işçiye ödenir.
   5. İşveren, iş arama izni esnasında işçiyi çalıştırır ise işçinin izin kullanarak bir
   çalışma karşılığı olmaksızın alacağı ücrete ilaveten, çalıştırdığı sürenin ücretini yüzde
   yüz zamlı öder.”
   6. Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin ihbar süresi verilerek sone erdirilmesi durumunda
   ihbar süresi içerisinde işçiye iş araması için izin verililir.
   7. Belirli süreli iş sözleşmelerinde süre bitiminden önce bir ihbar süresi öngörülmüşse iş
   sözleşmesi belirli süreli de olsa ihbar süresi içerisinde yeni iş arama izni
   kullanılabilir.
   8. İş sözleşmesinin ihbar süresi verilmeden sona erdirilmesi durumunda yeni iş arama izni
   işçiye verilmez.

 21. Nevzat bey merhaba,

  3 yıldır bir firmada teknisyen olarak çalışmaktayım Fakat son bir haftada iş yerimden asılsız aslı olmayan bir neden olan yemek molasına 6 ve 9 dk gecikme yaptığımdan dolayı savunmam istendi. İlkinin açıklmasını yaptım fakat ikinci savunmamı ne yazdım nede imzaladım. Suçlamayı kabul etmedim. Firma elinde herhangi bir kanıt ve delil söz konusu değil. 3 . tutanakta firma iş akdimi fesh edebilirmi? Bu durumda nasıl bir yol izlemeliyim. Şirkete herhangi bir maddi bir zarar yada başka bir zarar verme söz konusu değil.

  • Aydın bey merhaba,
   firmanızla imzalamış olduğunuz iş sözleşmesinin özel şartlarını, işyerinde uygulanan iş kurallarınızı bilmiyorum fakat yazdıklarınızdan anladığım yapılmak istenen kasdi olarak iş sözleşmesinin feshine zemin oluşturmak ise savunma ve tutanaklar ile bu yapılmak isteniyor olabilir Tutanakları itirazi kayıtla imzalamanızda fayda var bu tutanaklara istinaden iş akdiniz fesih edilir ise bunun haklı sebeple fesih olmadığı gerekcesi ile dava açabilir işe iadenizi talep edebilirsiniz

 22. merhaba;
  ben 1 hafta önce özel bir okulla anlaştım. bana sözleşme öncesinde koşullardan konuşurken burda çalıştığınız sürece devlette kadro bile alsanız gitmeyeceksiniz, yani bu şartla anlaşıyoruz sizinle dediler. ben de tamam dedim. sözleşmeyi imzalarken sözleşme metni dışında 40 bin tl lik bir makbuz da imzalamam için verdiler, ben de açıkçası pek üstünde durmadım, sormadım. fakat şimdi olur da bu işten ayrılmam gerekirse ben bu 40 bin tl yi ödemek zorunda mı kalacağım diye düşünmeye başladım ve bu konuda beni bilgilendirmenizi rica ediyorum.
  teşekkürler.

  • Ayşer hanım merhaba,
   Sorunuza benzer sorulara verdiğim cevaplar bu makalenin altındaki soru cevaplarda var o cevaplarıda okumanızı öneriririm
   fakat kısaca yinede sorunuza cevap vermek isterim Yapmış olduğunuz sözleşmede özel hükümlerin olması bunları kabul etmiş olmanızın bağlayıcı bir yanı var fakat bu çalışanın iş akdini fesh etmesine engel değildir Çalıştığınız kurumdan ayrılma gerekceniz haklı bir sebebe dayanır ise iş akdinizi fesh edebilirsiniz haklı sebep oluşmadan yapacağınız akdin feshi işverenede bazı haklar sağlar işveren bunuı kullanmak isterse sıkıntı yaşayabilirsiniz

 23. merhaba nevzat bey.çalıştığım yerde sigortam alığım maaş üstünden yatırılmıyor,servisim yok yol parası alamıyorum.mesailerimi maaş bölü 225 saat üstünden alamıyorum.ve 3 defa ücretsiz izne çıkarıldım.patronumuz iş kanundaki 24. maddeyi defalarca çiğnemiştir calışanlara karşı.agır söz ve hakaretleri sürekli kullanıyor.maaşımı geç alıyorum.baskı altında imzalar attırmaya kalkıyorlar.bu sebeplerden dolayı ben pazartesi günü işi bırakmak istiyorum.9 yıl 2 aydır hizmet veriyorum.kıdem tazminatımı alablirmiyim bırakırsam.izlememem gereken yol nedir?noterden bıraktığıma dair ihbarname çekmelimiyim?çüünkü bizim şirket çıkanın ardından ordaki işçilere çıkan işçi işe gelmedi diye kağıtlar imzalatıp 3 gün gelmedi göstermeye çalışıyor.iş yerim işçilerle defalarca mahkemelik oldu ve hepsini kaybetti.hepsinde tazminata mahkum oldu.mahkemeye versem kazanma şansım nedir tazminatımı.ve pazartesi itabri ile izlemem gereken yol nedir?iş yerine işi bıraktım ihbarnamesini nasıl çekmeliyim.ihbarnamede baş bahsettiğim husuları gundeme egıtırmelımıyım.cvbnız ıcın şimdiden tşk ederim.yardımcı ollursanı cok sevınırım…

  • Fesih bildirimi bozucu yenilik doğuran, hemen veya belirli süre geçmesi ile iş sözleşmesini sona erdiren, karşı tarafa yöneltilmesi gerekli tek taraflı bir irade beyanıdır. Bu nedenle fesih bildiriminin karşı tarafa varması yeterli olup onun kabulüne ve öğrenmesine bağlı değildir. Önelsiz fesih bildirimiyle yapılan derhal fesihler, hem belirsiz süreli hem de belirli süreli iş sözleşmelerinde yapılabilir. Yeter ki taraflar bir haklı sebebe dayanmış olsunlar kanunda bu sebepler “sağlık sebepleri”, “ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri” ve “zorlayıcı sebepler” olarak sayılmıştır. İhbar fesih beyanı olduğu için karşı tarafa bildirilmesi yeterli olup onun kabulüne bağlı değildir. Bildirimin yazılı olarak yapılması yeterlidir.
   İşçi açısından fesih’in şekli
   1. Fesih bildirimi Noterden ihtarname ile yapılmalı
   2. İş kanunun ilgili maddesindeki feshi gerektiren bentler yazılmalı
   3. Fesih sebebinin açık ve kesin bir şekilde belirtilmeli,
   4. Feshin şekli belirtilmeli(derhal veya ihbar önelli)

   Sizin durumunuzda iş kanunun 24. Maddesindeki aşağıdaki hallerin oluştuğunu bildirmişsiniz
   II. Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:
   b) İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler, davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa.
   c) İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verirse yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirir, kışkırtır, sürükler yahut işçiye ve ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnad veya ithamlarda bulunursa.
   e) İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse,

   Yukarıdaki açıklamalar ışığında İşçi belirtilen durumlardan biri ile iş sözleşmesini feshederse kıdem tazminatına almaya hak kazanacaktır. Özet olarak; gerek işci gerekse işveren tarafından fesih etmeden önce yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda İş Hukuku kurallarına göre somut hareket ederek iş akdi feshi gerçekleşmelidir. Aksi halde yapılan fesih sonuçları ise işe iade ya da kötü niyet tazminatı ile karşımıza çıkmaktadır.

 24. nevzat bey merhaba,

  ben 4 aydır özel bir şirkette proje sorumlusu olarak çalışıyorum. ilk aydan itibaren maaş ödemelerim hiç düzenli ve tam yapılmadı. hatta yazılı sözleşmem bile yapılmadı. iş kanunu da okudum haklarımız neler biliyorum. ödeme alamadığım için iş akdini fesih edebilirim ama anladığım kadarı ile ile bunu ödeme yapılmadan yapmam gerekli, 3 gün sonra şirketin bana 2 aylık ödeme yapması gerekiyor, muhtemelen bugün ya da yarın bir miktar ödeme yapacaklar. hiç maaş almadan ayrılmak istemiyorum ama maaş alırsam da haklı fesih olmayacak yeniden beklemem gerekecek bu benim açımdan bir kısır döngüye dönüşecek. yapılabilecek başka bir şey var mı?
  teşekkürler.

  • Merhaba Özgür bey,
   İş kanunun 32. Maddesi ücreti; Genel anlamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır şeklinde tanımlamıştır yine aynı maddede Ücret en geç ayda bir ödenir demektedir. Ücretin zamanında ödenememesi ancak 33. Maddede belirtilen işletmenin konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması veya iflası nedenleri ile işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde geçerlidir. Bunlar oluşmuyor ise işci 4857 sayılı kanunun 24. maddesinin e) fıkrası geregince ücreti ödenmeyen işçi haklı nedenle iş akdini fesih edebilir. Bu maddeye göre fesih olursa kıdem ve ihbar tazminatı alabilir.( diger şartlarda yerine geliyor ise) fakat sizde tazminatı hak edecek süre henüz çalışmadığınız için hizmet akdinizi fesh edebilirsiniz 2 aylık toplu maaş karşılığı ödeme yapılması buna engel değildir maaşınızı alıp bu gerekce ile noterden ihtarname çekerek iş akdinizi fes edip işten ayrılabilirsiniz

   • Nevzat Bey teşekkürlerç;

    o zaman kısmi ya da maaşın tamamı ödense bile haklı gerekçe ile akdi fesih edebilirim, doğru anlıyorum değil mi?

    kimsenin bu tür konularla uğraşmadığı bir çalışma hayatı dilerim.
    iyi çalışmalar.

 25. Merhaba Nevzat bey,
  3 yıldır bir fabrikada çalışıyorum işe girdikten sonra rahatsızlıklarım oluştu muayeneye gittiğimde 2009 yılında bel fıtığı tanısı kondu.Zaman zaman fizik tedavi almak zorunda kaldım.Son zamanlarda rahatsızlıklarm arttığı için ağır iş , eğilip kalkmayı gerektiren iş hastalığını arttırabilir diye sağlık raporu aldım. işimden tazminatımı alarak ayrılabilir miyim bunun için nasıl bir yol izlemem gerekir

  • Aykut bey merhaba,
   işçilerin işverenlerle olan çalışma ilişkilerini düzenleyen 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24. maddesinin I. Fıkrasında düzenlenmiştir. Buna göre; “ İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa” işci hizmet akdini fesih edebilir.
   Kural olarak işten kendi isteğiyle (istifa) ayrılan işçi, kıdem tazminatı alamamaktadır. Ancak; iş sözleşmesinin askerlik görevi, emeklilik hakkının elde edilmesi, sağlık problemlerinin işin yapılmasına sürekli bir biçimde engel oluşturduğunun belgelenmesi halinde işçi tarafından feshi halinde (istifa), çalışma süresinin en az 1 yıl olması koşulu ile kıdem tazminatı hakkı alınabilmektedir. Özetle;iş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa, işçi hizmet sözleşmesini bildirimsiz olarak feshedebilir ve bu durumda işçi kıdem tazminatına hak kazanır. Yapmakta olduğunuz işin, sağlığınız ve yaşayışınız için sakıncalı olduğuna dair doktor raporu almanız halinde yaptığınız işin değiştirilmesi, değiştirilmemesi halinde hizmet sözleşmenizi bildirimsiz olarak sona erdirmeniz mümkün olabilir. Bu durumda kıdem tazminatına hak kazanırsınız.

   • Yapmakta olduğunuz işin, sağlığınız ve yaşayışınız için sakıncalı olduğuna dair doktor raporu almanız halinde yaptığınız işin değiştirilmesi, değiştirilmemesi halinde hizmet sözleşmenizi bildirimsiz olarak sona erdirmeniz mümkün olabilir. Bu durumda kıdem tazminatına hak kazanırsınız.

    fabrıkanın herkoşesı su ankı sartlarıma uygun degıl benım ordan bısekılde tazmınat alıp cıkmam gerekıyor. pzartesı noter aracılıgı ıle cıkıs dılekcemı ekınde kurul raporu ıle bırlıkte sunacagım ve dılekcenın sonunda iş akdimi fes ediyorum. ibaresi kullanacagım. bu sartlarda bana donuslerı nasıl olabılır ?

 26. iyi günler ben iş yerimde aile dostu diye bildiğim karı-koca (bunlar resmi olarak evli gözükmüyorlar) işe aldım sigortaları tam olarak yattı bazı durumlardan ki bunlar maaşların geç ödenmesi (5 günlük geçikme ile) konumları ile aynı konumdaki çalışanları kıskanma geçineme sebeplerden çalışma esnasında diğer çalışan bir kaç personel ile işi bırakıp sözlü olarak alacaklarını isteyip gittiler.ben de istifa dilekçesi yazmalarını söyledim kabul etmediler sonra alacaklarını hesaplayıp bunlara imzalatarak verdim.çıktıkları gün iş kur a şikayette bulunmuşlar sağ da solda benim ve iş hakkında konuşuyorlar bunlar için ne yapmam gerekir.

 27. Özel bir sağlık merkezinde 7 senedir çalışmaktayım. 31.12.2011 tarihinde brüt 1023 tl den gösterilen sigortamız 2012 itibari ile asgari ücretten gösterilmeye başlanmıştır. 2011 e kadar bankaya yatan maaşlarımız 2012 itibari ile ilk 7 ay elden , 8.ay ise bankadan 750 + AGİT yatırılmıştır. Hem SGK primimiz az yatarak benim hakkım yenmekte hemde devletin kaybına göz yummuş olmaktayım. Ayrıca çalışma ssatlerimiz sabah 8 akşam 18 hafta içi cumarteside 8 -14 saatleri arasındadır. Öğle yemek molamız 30 dakikadır. Öğle yemeklerimizi çıktığımızda haftada 53 saat çalışmaktayız. İşyeri herhangi bir mesaide vermemiştir. Sözleşmemi haklı olarak feshedebilirmiyim, feshedersem geçmişe dönük mesai ve tazminat hakkım varmıdır. Uygulayacağım prosedürler nelerdir. Saygılarımla,

 28. iyi günler, 2 yıldır “… marketler a.ş’de” taşeron olan bir şirkette çalışmaktayım şirketin …. zamanında imzalanan sözleşmesinin sona ermesi sebebiyle 24.09.2012 tarihinde işten çıkartılmış olacağız. Taşeron şirket tazminatlarınızı biz ödemeyeceğiz …. ve …. mahkemelik onlardan birisi ödeyecek diyor sigortam taşeron şirket tarafından yatırılıyor..

  fikir olarak yardımcı olurmusunuz?
  teşekkürler..

  • Merhaba Volan bey,
   Bir sigortalı taşeron bir firma vasıtası ile başka bir şirkette çalışsa bile siğortalının özlük ve tazminat haklarından mesul olan sigortalı olduğu firmadır. Taşeron firma iş yaptığı firma ile tazminat veya özlük haklarınıda üstlenme konusunda bir iş sözleşmesi imzalamış olabilir, fakat bu firmanın çalıştırdığı elemanlara karşı sorumluluklarına engel değildir kıdem tazminatını haketti iseniz işten çıkarılma halinde bunu talep edeceğiniz firma sizi sigortalı gösteren firmadır yasal haklarınızı bu firmadan talep edin işten çıkarılmada hakların talebi konusunda izlenecek yollar konusunda bu makalede sorulmuş daha önceki sorulara verdiğim cevaplarıda okuyabilirsiniz.

 29. çok teşekkürler Nevzat bey.

 30. ayşe tütüncü

  kolay gelsin
  ben 1 eylül 2012 itibari ile bir özel okulda öğretmen olarak 1 yıllık sözleşme imzaladım.
  okuldan cok memunun maas sosyal ımkanlar falan
  fakat annem amelıyat oldu dun bende 1 gunluk ızın alarak yanına geldım sımdı yanındayım ve 1 ay ayaga kalkamayacak bakıma muhtac durumda başka kimse yok yanında,yalnız yasıyor
  bu durumda calısamayacagınızı soyledıler
  2 ay deneme süreli sözleşmede 15 bın tl maddı manevi tazminat yükümlülüğü maddesi vardı
  bu durumda benım fesih hakkım varmı varsa nasıl yapmam lazım daha yeni başladım ama bırakmak zorundayım annemı yalnız bırakamam lütfen yardımcı olun.

 31. Merhaba
  Özel bir şirkette 2,5 yıldır çalışmaktayken istifamı vererek ay sonunda ibralarımı imzalayarak şirketten ayrıldım.
  Sonrasında beni arayarak ihbar önelimin 45 gün olduğunu, bu sure içinde onlarla çalışmak zorunda oldumu aksi takdirde 45 gün ihbar öneline uymadığım için maaşımı ödemeyeceklerini söylediler. Böyle birşey kanunen uygunmudur,yapabilirlermi böyle birşeyi?
  Yapacak birşeyim varmı bu durumda?bana yol gösterin lütfen

 32. merhabalar nevzat bey; benim sorum şu olacak. şuanda bir tekstil firmasında çalışmaktayım. 26. ayımın içindeyim.işyerim.yapmış olduğumuz mesai ve uyguladığı yıllık zamları. bizlere elden ödemektedir.maaş borduroma yansıtmamaktadır. sosyal hak olarakta sadece yıllık izin vermektedir.(ikramiye,erzak,yakacak parası ve bayram parası vermemekte) buyüzden daha önceleri başka firmalara baş vurdum. ummadığım anda iyi bir iş teklifi aldım ve bana iş başı verildi. eski işimden istifa etmek için yazılı dilekçe vermeye gittiğmde.istifamı kabul etmediler. yeni çalışmak istediğim firmayı öğrenip benim içindiğer firmaya bu işçiyi alamazsın ihbar süresi var eğer alırsan sana ve işçime ihbar süremi çalışmadığımdan dolayı tazminat davası açaçaklarını söyldiler.bu yüzden diğer firma beni işe almaktan vazgeçti
  benim asıl öğrenmek isteğim ve benim için gerçekten çok önemli olan konu ben eninde sonunda bu iş yreinden ayrılmak istiyorum. işten ayrılmadan ne kadar zaman öne şu an çalıştığım işyerine haber vermeliyim. internetten araştırmama göre 1.5-3 yıl arasında geçen çalışma sürem oldundan dolayı 6 hafta önceden haber vermem geretiğini öğrendim.eğer bu doğruysa 6 haftadan önce haber verirsem hayriyetten işveren benden ihbar süremi çalışmamı isteyebilirmi böyle bir hakka sahipmidir. 6 haftadan önce haber verdiğim halde ihbar süremi çalışmak zorundamıyım. bu benim için çok önemli bana biran önce cevap yazabilirseniz çok memnun olacacağım. şimdiden size çok teşekkür ederim.

 33. Hüseyin çınar

  merhaba nevzat bey, 2 ay 10 gün çalıştığım yerden,sorumlu kişiyi arayıp,işi bırakacağımı söylemiş’dim istifa dilekçesi imzalamadım 1 hafta sonra, Tazminatsız olarak iş akdi fesih bildirimi yolladılar. devamsızlık günlerimin mazeretlerini ve savunmamı işverene derhal bildirmemi istiyolar, eylül 1 de işverenle telefonla görüşmüşdüm 4 iş günü devamsızlık yapmışım, ne yapmam gerekiyor. saygılar..

 34. mrb. nevzat by. iki saatlik is arama iznini vardiyali calisanlar nasil kullanir.yani gece vardiyasindayken is arama iznimi kullanmam zorunlumu.

  • İş arama izninizi sizin isteğinize göre işverenin işi uygunsa kullanabilirsiniz fakat topluda kullanabilirsiniz iş bitiminde günlük iki saatleri birleştirip kullanın

 35. mrb aklıma bir konu takıldı şuanda bir işde çalışyorum ve iki aylık sözleşmeliymişim fakat ben işden memnun değilim başka bir iş arıcam burdan çıksam benden her hangi bir tazvinat yada mahkemeye verme gibi yada işi bırkamadan önce belirmem gereken bir belge var mı bana tedaylı olarak yardımcı olursanız sevinirm iyiiyi günler

  • Merhaba Necmi bey,
   İşvereninizle yapmış olduğunuz sözleşmenin muhteviyatını bilmiyorum sözleşmeyi incelemek gerekir fakat 2 ay çalıştığınız bir iş yerinden ayrılırken yapmanız gereken işten ayrıldığınızı yazılı beyan etmenizdir. Yaptığınız iş özellikli bir iş değilse işverenin sorun çıkaracağını sanmıyorum fakat imzaladığınız sözleşmede bağlayıcı hükümler olabilir o yüzden sözleşmeyi incelemek gerekir elinizde nüshası varsa bana mail atın bakayım

 36. Sn. Hocam
  Ben çalıştığım işyerinde 1 yılda 2 adet uyarı aynı konudan aldım. Ve başka konuda bir uyarı aldım.
  2011 ağustos ile 2012eylül arasında oldu.
  Uyarı ve İhtar aynı niteliktemi ?
  Bu uyarıların kıdemsiz işten ayrılmama sebep olurmu.
  Bu uyarıların sonunda SSK dan 15 yılı doldurduğama ve 3600 günü geçtim için yazı alırsamsam yine de tazminatımı alabilirmiyim.
  Kaç ihtar yada uyarıdan işten çıkartılırım.
  İhtar ve Uyarılarda zaman aşımı var mı ?
  İlginize teşekkür ederim.

 37. Merhaba. İlk önce ilginize teşekkür ederim. Ben bir iş yerinde 3.5 yıldır çalıyorum ve işi bırakmak istiyorum. tazminat alabilir miyim? Benim duyduğum ihbar süresini kullanıp ondan sonra tazminat alabilirsiniz demişlerdi. Bu doğru mudur? Yani patrona ben bırakıyorum 2 ay ihbarım var sen adam bul ben de iş bulayım deyip, 2 ay sonra sadece tazminatımı ve yıllık izin paralarımı alabilir miyim? Şimdiden teşekkür ederim.

  • Merhaba Mustafa bey,
   İş kanunumuza göre kıdem tazminatı almanın yolu öncelikle işverenin işten çıkarmasıdır.Eğer kendi isteğinizle işten çıkacaksanız kıdem tazminatı alamazsınız. İş kanunu işverene sorumluluklar yüklediği gibi işciyede sorumluluklar yüklemektedir ,
   Bunların en başında işciye işten ayrıldığını işverene yazılı bildirmek,Çalıştığı süre ile ilgili ihbar öneli kadar süre çalışmak gelir. İhbar süreniz kadar çalıştıktan sonra işten ayrılırken kullanmadığınız izinleriniz var ise bunların bedelini,maaş,mesai gibi hakedişlerinizi alabilirsiniz fakat bunların dışında kendi isteğinizle ayrılışınızda tazminat alamzsınız.

 38. merhaba
  Ben bir işyerinde 6 aydır çalışmaktayım.iş yeri maddi sebepler yüzünden kaptılıyor ve bize 4 hafta önceden teblig edildi.ve 4 hafta daha çalısacagımız soylendı.ihbarı aldıgımıza dairde imza aldılar.bilgi verilmiş olunsa bile ihbar tazminatımızı alabılıyormuyuz.attıgımız imzanın bizim açımızdan zararı varmı.şimdiden teşekkürler…

  • Merhaba Ahu hanım,
   İşci veya İşveren ihbar öneline uygun bildirimde bulunmuş ise işci açısından önel kadar çalışmış ise işveren açısından önel kadar çalışmas sağlanmış ise ihbar tazminatı ödenmez çalışan kıdemi hakediyor ise işveren tarafından ihbar ödenmemekle beraber hakedilen kıdem tazminatı ödenir.
   Atılan imza ihbar sürenizin başladığını bildirir yazıdır bunu imzalamanızın sizin için sakıncası yoktur çünkü bu işverenin size yaptığı bir bildirimdir imzalarda aldığınıza dair ispattır.

 39. Nevzat Bey merhaba,

  Çalıştığım firmada sigorta başlangıcım 1 ekim 2011. İstifamı da 1 ekimde vermeyi düşünüyorum. İzin haketmediğim halde işverenim 2011 yılında izin kullandırdı. 1 ekim tarihinde istifamı verirsem bu 1 yıllık izinlerimi haketmiş olur muyum? İşverenim benden kullandığım izinlerin ücretini talep edebilir mi? Aynı zamanda ihbar sürem olan 4 haftayı çalışmak istemiyorum. Bunun için yapabileceğim birşey var mıdır acaba? 4 haftalık sürenin ücretini ödeyerek çıkma durumu söz konusumudur? İşveren çalışanı zorla çalıştırabilir mi? Katılmak istemediğim bir projeye dahil edebilir mi bu dönem içerisinde ? Katılmak istemiyorum dersem yasal bir yol izleyebilir mi?

  Teşekkürler

  • Merhaba Cansu hanım,
   izin hakkınız 1 yılı tamamladığınız tarih itibarı ile oluşur 1 Ekimde işe girmişseniz Yine 1 Ekimde izini haketmiş olacaksınız bu tarihte işten ayrılmanız halinde hakettiğiniz izin süresi kullandığınız izine sayılır.
   Çalıştığınız iş sizin şirket açısından önem arzeden bir pozisyon ise ihbar öneli kadar çalışmadan ayrılmanız işverni zora sokacaksa işveren bunu kullanarak ihbar öneli ve gidişinizden dolayı işletmenin uğradığı zararı tazmin etmenizi talep edebilir Ancak iş kanunumuzun 24. maddesindeki gerekcelerden birinin oluşması halinde işci ihbar önelini kullanmadan hemen işi bırakabilir. İşciye tanımlanan iş dışında yeni bir iş verilmesi iş kanunun 22.ç maadesi açısından iş sözleşmesine fesih imkanı verebilir size

 40. Merhaba ,
  8 aydır bir şirkette makina mühendisi olarak çalışmaktayım ve bugun bana işten çıkarılacağım söylendi. Herhangi bir yazılı beyanda bulunulmazken muattap olarakta kimseyi karşımda bulamamaktayım. Şirketin 40 kişi kadar çalışanı bulunmaktadır ve muhasebesi dışarıdan idare edilmektedir. İş akdinin feshedilmesiyle ilgili çıkışımın yapıldığına dair bir belge vermek istenmiyor bende haklı sebeplerden istifa yazmak istemiyorum. Bu durumda nereye gitmem gerekmektedir. nasıl bir yol izleyeceğim.
  İşten çıkarılmam için herhangi bir gerekçe bulunmamaktadır.
  Yarın benim oradan almak zorunda olduğum belgeler nedir. Ayrıca ihbar tazminatı almam için İş akdi feshi belgesinde ihbar tazminatı verilerek is akdine son verilmiştir yazması gerekiyormu.Yoksa sadece karşılıklı imzalanmış iş akdi şu tarihte sonra ermiştir diye bir belge ihbar tazminatı almamda yeterli midir.
  Yardımcı olursanız sevinirim. Şimdide teşekkürler
  Saygılarımla ,
  Yusuf

  • Merhaba Yusuf bey,
   Öncelikle işinizi kaybettiğiniz için üzüldüm.
   İş kanunumuz İşverene işciyi işten çıkarma halinde makalemde de belirttiğim gibi işverenin kafasına göre işten çıkarması olamaz işten çıkarmayı bir nedene bağlamak zorunda sizi işten çıkartırken
   kıdem ihbar tazminatlarınız, kullanılmamış izin ücretlerinizi ödemek zorunda Bunları almadan ibraname veya başka birşey imzalamayın
   işvereninizden almanız gereken belge işverenin işten çıkardığını gösterir işten çıkış bildirgesi çalıştığınız süreyi ve hakedişlerinizi gösterir bordro
   çalışma belgesi

 41. Merhaba,08.10.2007 tarihinde finansman sorumlusu olarak başladığım fabrikadaki görevime halen devam etkteyim. Yalnız firma ekim 2010 tarihinde üretim yapmama kararı almış, bünyesinde çalışan 80 kişiyi işten çıkarmıştır. Firmada son kaln kişi olarak 60 dönümlük bir fabrikada 16 Ocak 2012 tarihinden itibaren tek başıma işleri yönetmeye çalışıyorum.Firmada yönetim binasından oldukça uzakta giriş kapısında 1 adet silahsız güvenlik görevlisi var. Kesinlikle can güvenliğim yok.Firma sahipleri bu aydan itibaren maaşımı vermeyeceklerini söylediklerinde işten çıkarmalarını istedim. Tazminat tutarım yüksek geldiği için işten çıkışımı da yapmayacaklarını söylediler.Size sorum 24. maddeden çıkışımı istersem kıdem tazminatı haricinde işsizlik maaşından yararlanma hakkım var mıdır?Ya da ne yapmam gerekir.?

 42. Merhaba Nevzat Bey,

  5 Ekim 2012 günü çalıştığım şirkette 6 ayım dolacak. Bu süre dolmadan işyerinin zarar ettiği gerekçesi ile işe son giren birisi olarak beni çıkaracaklarını öğrendim. Bu durumda da 2 haftalık ihbar tazminatı hariç bir tazminatım olmayacak. İşyeri benden önce de zarar ediyordu. 6 ayımı doldurmadığım için işe iade davası da açamayacağım. Bu durumda işverenin sayılı gün kala beni çıkarmasından dolayı kötü niyetli olmasına istinaden bir dava açmamın bir faydası olur mu?

  Cevabınız için şimdiden teşekkürler

  • İşci işverenin kötü niyetle işten çıkarmasını gerekce göstererek dava açabilir fakat davanın dayanağının ispatlanması görevi işciye düşeceğinden işverenin niyetini veya şirketin söylendiği gibi zarar ettiğini ispatlayamayacaksınız dava açmanızı önermem çünkü davayı kaybederseniz mahkeme masrafları avukatlık ücretleri gibi bir takım yükümlülüklerle karşı karşıya kalacaksınız.

 43. Orhan Yıldırım

  Merhaba Nevzat Bey,

  8.5 ay çalıştığım işyerinde sigortam hiç yapılmadı bende bu gerekçeyle işverene haber vermeden işi bıraktım. Maaşımı almaya gittiğimde sözleşmede geçen madde bahane edilerek 15 günlük ücretim verilmedi ve bayram süresinde verilen 10 günlük izinin ücretsiz olduğunu söylediler. Bende bir sonra ki gidişimde telefonumun kamera ve ses kaydını açarak sigortasız olduğum için bu eylemin haksız olduğunu belirttim. İşverense benm çalışma sürecimde sadece 1 aylık sigortamın yapılı olduğunu söyleyerek bu eylemin kanuni olduğunu belirtti ve sözlerine “hiçbir elemanın ilk 3 ay sigortasını yapmayacağımı herkese sözlü olrak beyan ettim kimsenin sigortasınıda o süreden önce yapmadım ” diye ekledi ama internet üzerinden yaptığım araştırmada sigorta girişimin dahi yapılmadığını gördüm. Ses kaydı ve şahitle işvereni dava ederek 15 günlük kesinti ücretini ve tazminat alabilmem mümkünmüdür.

  Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

  Saygılarımla,

 44. Merhabalar. 9 yıl ulusal bir firmanın bölge satış sorumlusu olarak çalıştım. . müdürümle olan anlaşmazlıkları genel müdürlüğe bildirdim. firmam da 16 temmuz 2012 de şirket iş akdimi bütün alacaklarımla fesh ettiğini tarafıma bildirdiler. iş akdiminde 30 eylül 2012 tarihinde biteceğine dair ve alacaklarımın ekim ayının ilk 15 günü falanca hesabıma yatırılacağına dair yazıyı imzaladık. 06 eylül 2012 de de fesih sözleşmemi bu şartlarla imzaladık. 25 eylülde müdürüm bana haziran ayında başka bir firmanın promosyonu ile bana verilen telefonu işaret ederek savunmamı istedi. Karşı firmanın genel müdürü telefonunu kendilerinin vermediğini iddea edmiştir. Savunmamın istendiği kağıdı imza atmadan aldım. Savunmaya cevabımı vermem için sürede de yoktu. 29 eylül 2012 günü şirkete ait zimmetli arabamı ve pc vs. teslim ettim. ancak bugün 01 ekim 2012 noterden iş kanununun 25 II e maddesi gereği 28 eylül 2012 tarihi itibariyle iş sözleşmemin tazminatsız olarak fesh edildiği ihbar edildi. ben ne yapacağımı bilemiyorum. yasal haklarımı almam için nasıl bir yol izlemeliyim. teşekkür ederim

 45. iyi çalışmalar..
  2 senedir çalışmakta olduğum özel eğitim kurumundan işverenim tarafından sözleşmem yeni 1 senelik yenilenmesine rağmen işten çıkarıldığım iletildi. devamında bende haklarımı arayacağımı belirttiğimde 5580 sayılı özel okullar kanunu gereğince kıdem ve ihbar tazminatımın bulunmadığı,yapılan sözleşmenin belirli süreli sözleşme kapsamına girdiği söylendi.tarafıma hiç bir bildirimde bulunmaksızın işten çıkarılmam devamında hiç bir hak elde edemeyeceğim doğrumudur?
  sözleşmemde 5580 sayılı ve 4857 sayılı iş kanunu şartlarında fesh edilir yazmaktadır.

  teşekürler….

  • saliha hanım merhaba,
   yapmış olduğunuz iş sözleşmesini bana mail atarsanız daha ayrıntılı inceleyip sorunuzu cevaplayabilirim

 46. slm nevzat bey
  benım ogrenmek ıstedıgım konu bır ıscı bır yıl ıcende aldıgı raporların toplamı kac gunu asarsa ıs veren ıscının fesshıne son verır bu durumda calısan kıdem ve ıhbar tazmınatını alabılırmı ve buna benzer ısın püff noktaları nelerdır tazmınatsız cıkıs yapma hakkına sahıpmıdır calısan bu durumda neler yapmalıdır .
  ıyı calısmalar.

 47. Merhaba Nevzat Bey,
  Eşim tekstil mağazasında satış sorumlusu olarak 22 ay çalıştı ve 06.08.2012 tarihinde iş yerine haciz geldi mağaza kapandı bu durumda eşim tazminatını alabilir mi? Nasıl bir yol izlemeliyiz?

  teşekkürler

  • Mehmet bey merhaba,
   Eşinizin işsiz kalışına üzüldüm. Sorunuzu eksik cevaplamamak adına aşağıdaki sorularıda kapsayacak şekilde sorunuzu tamamlarsanız sevinirim.
   Eşinizin çalıştığı magaza şirketmi şahıs işletmesi idi?
   Magazaya haciz sonrası ticari faaliyet başka bir şekilde devam ediyormu?
   Eşiniz sigortalı olarakmı çalışıyordu,sigortalılık süresi tam gösterildimi?

   • Nevzat Bey merhaba,

    Eşimin çalıştığı mağaza ltd.şirket di,ticari faaliyet mağaza da devam etmiyor fakat şirketin başka faaliyet alanları var ve eşim 22 ay boyunca sigortalı çalış dı ve tam gösterildi.

    teşekkürler

    • Nevzat Bey merhaba,

     Eşimin çalıştığı mağaza ltd. şirket di ticari faaliyet mağaza da devam etmiyor fakat şirketin başka faaliyet alanları da vardı ve eşim 22 ay boyunca sigortalı çalış dı ve tam gösterildi.

     teşekkürler

 48. mücahid tağilli

  selam nevzat bey ben 04-08-2010 tarihinden beri otelde çalışmaktayım ve her sezon sonu askıya alınmaktayı bu yıl ise askıya anmamamı isteyeceğim ve çıkışımı isteyeceğim acaba böyle yaparsam tazminatımla işten çıkışı hak edip isteye bilirmiyim teşekkürler sağolun…

  • Mücahit bey merhaba,
   Sorunuzu tam olarak anlayamadım o yüzden yanlış yönlendirmemek adına cevap yazmıyorum.
   Bir otelde sigortalımı çalışıyorsunuz?
   Sizin izniniz olmadan işveren işten çıkışınızımı yapıyor ücretsiz iznemi ayırıyor?
   sorularımıda cevaplar şekilde sorunuzu tekrar düzenlerseniz severek cevap verebilirim

 49. Merhabalar, yaklasık olarak 4 yıl 8 aydır yurt dısı baglantılı lojistik firmasında calısmaktayım. Bu sure zarfında sureklı olarak anlasmalı oldugumuz fırmanın ıcerısınde gorev aldım, fakat anlasmalı oldugumuz fırmanın bızımle olan sozlesmesı bıttı ve baska bır lojistik fırması ıle anlasma saglandı. Ben calısmıs oldugum 5 yıla yakın zamandakı tazmınatımı alıp ısı bırakma hakkına sahıpmıyım?

  • Merhaba Fatih bey,
   Sorunuzu anladığım şekli ile cevaplamaya çalışacağım sigortalılığınız devam ettiği halde işveren sizi geçici görevle başka bir yerde çalıştırmaya başladı ve o geçici görev sona erdi bu durumda iş akdinizi fesih edip edemeyeceğinizi sormuşsunuz.Öncelikle şunu söylemek gerekir geçici görevde siz başka bir firmada görev yapsanız bile sigortalılığınız devam eden firmada sosyal ve yasal haklarınız açısından muhatapsınız işveren şirket merkezinde çalışmaya veya başka sözleşmeli olduğu bir firmaya görevlendirmeye yetkili olabilir tabi çalışma şeklinizin iş sözleşmenizin mahiyetini yazmamışsınız iş sözleşmenizde çalışma yeriniz sözleşmeniz biten firma olarak görülüyor ise o zaman
   iş kanunun 22. maddesinde “İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz. İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. İşçi bu durumda 17 ila 21 inci madde hükümlerine göre dava açabilir”demektedir

 50. Nevzat Bey Merhaba,

  6 ayı dolmayan bir işçimizi, formen in performansını beğenmemesi sebebiyle işten çıkarmak istiyoruz.
  Fakat performans ölçmeyle ilgili bir sistemimiz yok, sadece bölüm sorumlularınıda doldurtulan deneme dönemi formu var. Bu durumda yazılı bir ihbar vermeli miyiz işçiye, yoksa konuşarak bunu çözebilir miyiz?

  • Serkan bey merhaba,
   4857 Sayılı İş Kanunu, 25’inci maddenin 2’nci bendi içinde sıralanan fiilleri işleyen işçiyi, işveren haklı sebeple ve derhal işten çıkarma yetkisi vermekte ve işten çıkarılan işçiye hiçbir tazminat ödemesi gerekmez.
   Ayrıca 1475 Sayılı İş Kanunu’nun 14 üncü maddesindeki esaslara göre ödenmesi gereken kıdem tazminatına hak kazanabilmenin ilk yolu 1 yıl sigortalı çalışmak olduğundan çalışan kıdem tazminatınada hak kazanmayacaktır.
   Diğer bir husus ise ;4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25’inci maddesinin 2’nci bendine göre işveren tarafından ihbar öneline gerek kalmadan hemen işten çıkarılan işçiye kıdem tazminatı ödenmez.
   1. Yalan söylemek
   2. İşverene hakaret etme
   3. İşverene veya işçisine sataşma
   4. İçki veya uyuşturucu madde kullanma yasağı
   5. Doğruluk ve bağlılığa aykırılık
   6. İşe devamsızlık
   7. Talimatlara itaatsizlik
   8. İşverenin malına zarar vermek
   yukarıda saydığım fiillerden herhangi birinin işlenmesi halinde işverence 6 iş günü içinde işçinin iş akdini fesh edebilir tabi bu durumların hiçbiri iş akdi fesh edilen işciye ihbar öneli kadar çalışma veya ihbar tazminatı ödemenize engel değildir.

   • mehmet çetin
    Ekim 15, 2012, 10:54 pm
    Nevzat Bey merhaba,

    Eşimin çalıştığı mağaza ltd. şirket di ticari faaliyet mağaza da devam etmiyor fakat şirketin başka faaliyet alanları da vardı ve eşim 22 ay boyunca sigortalı çalış dı ve tam gösterildi.

    teşekkürler

 51. Merhaba Nevzat Bey,

  Eşim 3 yıldır calistigi kuruma; avukat aracılığıyla 12.10 günü haklı nedenle iş akdinin feshi için noter üzerinden ihtarname gönderdi. İhtarnamede 15.10 dan itibaren iş akdinin tek taraflı olarak feshedildiği yazıldı.
  Eşim 15.10 (dahil) dan itibaren iş yerine gitmedi.

  Bu ihtarnamenin işyerine ulaştığından nasıl haberdar olabiliriz. Henüz bir geridönüş olmadı zira. Bu süre zarfında, eşimin çalıştığı kurum tarafından devamsızlık veya farklı başka nedenlerle tutanak tutulup, eşimi hukuken zor durumda bırakacak bir yaptırım mümkün müdür?

  Bu süreç tamamlanıp, iş yerinden bir cevap alınmaz ise ya da karşı ihtarname alınsa dahi, dava açmama seceneğimiz mevcut mudur? ( süreçten dolayı yıpranmamak için)

  Teşekkürler.

  • Merhaba Ertuğrul bey ,
   sorunuza geç cevap verdiğim için özür dilerim birkaç gündür şehir dışında bir eğitimde idim.
   Haklı sebple fesih hallerinde noterden ihtarnameyi gönderdiğiniz tarih esastır işverenin bu tarihten sonra devamsızlık gerekcesi ile tutanak tutması bunun ile hukiki takibat vs yapması mümkündür fakat bu durum hukiki dayanak değildir. ihtarı çektiğiniz noterden ihtarnamenin kim tarafından teslim alındığını öğrenebilirsiniz.İşverenin ihtarnameyi aldıktan sonra cevap vermemesi veya cevap vermesi durumunda eylem planınız farklı olmak durumunda işverenin cevabına göre size önerilerim olabilir.O yüzden sürecin hukiki süresini beklemekte fayda var.

 52. mete bayrakaçan

  bir yıl altı aydır aynıu yerde çalısıyorum senelık ıznımı kullandırmadılar işten cıkmak ıstıyorum ve tazmınat almak ıstıyorum

 53. Merhaba Nevzat Bey;
  İş sözleşmesinde deneme kaydı bulunmayan bir işçimiz bir hafta kadar çalıştıktan sonra işi bırakıp gitmiştir. Deneme süresi bulunmadığı için işten çıkış nedeni olarak deneme süresi içinde işçi diyemiyoruz ve personelden de bir ihbar tazminatı falan isteğimizde olmayacak. İşten çıkış nedeni olarak ne yazabilirim, nasıl bir prosedür uygulayabilirim. Yardımınız için teşekkürler.

  • Merhaba serdar bey,
   iş kanunumuzun 25/g bendi İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi halinde işverenin haklı sebeple iş akdini fesih edebileceğini belirtmiştir.İşci bildirimsiz ve habersiz işi terk ettiği için durumu tutanakla tespit etmenizi öneriririm bundan sonra iş akdinin fesih edileceğini ihtarla bildirip çıkışını yapabilirsiniz

 54. Nevzat bey merhaba,

  Eşim ltd. şirket olan bir tekstil mağazasında satış sorumlusu olarak 22 ay çalıştı ve 06.08.2012 tarihinde iş yerine haciz geldi mağaza kapandı şirketinde başka faaliyet alanları vardı fakat iflasını istediğini duyduk. 22 aylık sürede sigortalı çalıştı ve asgari ücret üzerinden tam olarak gösterildi bu durumda eşim tazminatını alabilir mi? Nasıl bir yol izlemeliyiz?

  teşekkürler

 55. Nevzat bey merhaba,

  Eşim ltd. şirket olan bir tekstil mağazasında satış sorumlusu olarak 22 ay çalıştı ve 06.08.2012 tarihinde iş yerine haciz geldi mağaza kapandı şirketinde başka faaliyet alanları vardı fakat iflasını istediğini duyduk. 22 aylık sürede sigortalı çalıştı ve asgari ücret üzerinden tam olarak gösterildi bu durumda eşim tazminatını alabilir mi? Nasıl bir yol izlemeliyiz?

  teşekkürler.

 56. merhabalar nevzat bey 1seneden fazla …. güvenlik şirketinde çalışmakta bulunmaktayım. işveren görevim olmadığı halde beni sevkiyat ;kantarda çalıştırdığı için haversiz işten ayrıldım 2 defa ihtarneme gönderdiler ihtarnemeleri aldım . şuan yıllık izin ücretimi ve maaşı yatırmıyorlar nasıl bir yol izlemem gerekli?

  • Merhaba Ali bey,
   İşvereninizin göreviniz dışında işlerde çalıştırması size haklı sebeple fesih hakkı tanırken habersiz işten ayrılmanız işverene haklı sebepler vermiş anladığım kadarı ile ihtarlara da işiniz olmayan işte çalıştırıldığınızı beyan eden cevapta vermemişsiniz.İşvereninizin nasıl bir yol izleyeceğini bilmiyorum ama ihtar göndermeleri hukiki süreç başlatacaklarının göstergesidir. Önerim geç kalmadan size gelen ihtarlara noterden iş kanunun 24. maddesinin III. bendine göre göreviniz olmayan işte çalıştırıldığınız için işi terk ettiğinizi ve haklı sebeple sözleşmenizi fes ettiğinizi hakedişlerinizin ödenmesini bildirir bir ihtarname çekin

 57. semiha yurtsever

  merhaba nevzat bey;
  ben ısyerım 2 senedır calısıyorum ve daha oncesında 3 vardıya calısyordum gece 12 de servıs osrunum vardı servısım evıme kadar yoktu ısyerım bunu bılıyordu ve sana cozum uretıcez bayram gırdı vs olarak 5 ay ole gectı bunun uzerıne ısyerımız hıc bır ıscıye sormadan 12 saat e cevırdı 4 gun calısıp 2 gun tatıl seklı bu bı hafat gece bı hafta gnduz olark. bır bayanın 7.5 saatten fazla calısmasıda ayasak 11 saate olabılıyor fakat ısyerımız bıze sormadan mecbursunuz bu sıstemde calısmaya dedı. ben bole calısmak ıstemedıgımı bıldırdım olursa 8 6 olur sa çalşmak ıstedıgmı olmazsa calısmıyacagımı zorunlu mesaıye gelmıyeceğımı bıldırdım.ıhtar ımı gondercemı belırttım bana 4 gun ıcınde gerı donecekelrını soledıler o zamanda ısıme devam etmemı ıstedıler fakat ıscının kabul etmemesı halan de 6 ıs gunde gecıyor neyapmam gerek. sene basında zorla mesaı kagıdı ımzalatmak ıstedıler bır ay kadr ımzalamadık daha snra kendı yazmızla ozel durum ve ısmız oldugu zaman mesaı gelmıyecegız dıerek ımza attık bu nekadr etkıler teşekkür ederim

  • Semiha hanım merhaba,
   İş kanunumuzun 69. maddesinde 1-3 bendlerinde şömyle denilmektedir.” İşçilerin gece çalışmaları yedi buçuk saati geçemez.Gece süresinin belirlenmesi açısından önemli bir düzenleme de Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’de yer almaktadır. Buna göre “günlük kanuni çalışma süresinin yarısından çoğu gece dönemine rastlayan iş gece işi sayılır.” (YÖN. 7/b)
   Fazla mesailerle ilgili sitede bulunan aşağıdaki linkten yazmış olduğum makaleyi okumanızı öneririm.Sanırım sorularınızın tamamının cevaplarını içermektedir
   https://www.nevzaterdag.com/is-kanunumuzda-calisma-sureleri/
   Özetle şunu söylemek isterim Gece vardiye mesailerindeki çalışmalar iş kanunu ve yönetmeliklerle belirlenmiştir burda işcinin rızası olmadan fazla çalışma yapması istenemez

 58. Merhaba Nevzat bey,
  15 Temmuz 2009 tarihinde işyerinde yönetici olarak işe başladım. Mayıs 2012 tarihinde ekonomik olarak bana yardım etmek istedikleri bahanesi ile tazminatımı alabileceğim söylendi, O tarihte herhangi bir kuşku duymadığım için kabul ettim. ve sadece tazminatımı ödediler.
  Bu arada Maaşım Bürüt 7500 TL civarında olmöasına rağmen üst tavan olduğunu bildirerek bana toplam 7000 TL civarı ödeme yaptılar. Bu arada İhbar tazminatımıda hesabima yatırdılar fakat bu tazminatı şirkette başka birinin hesabına iade ettirdiler.
  Ben o zmana hiç kuşkulanmadım halbuki bunlar hepsi bir senaryo imiş.
  7 Mayısta çıkışımı verdiler hemen ertesi gün tekrar giriş yapıldı.
  Daha sonra 15 Ekim tarihi itibari ile çıkışımın verildiği bana sözlü olarak tebliğ edildi.
  Bu durumda;
  1- İşe iade ve haksız fesih için dava açabilirmiyim,
  2-ihbar tazminatımı nasıl alabilirim.
  3- Tazminat tutarım yaylık bürüt maaşımdan mı yoksa sözsa sozkonusu olan bir üst limit mevcutmudur.

  Şimdiden teşekkürler.

  • Erhan bey merhaba,
   Yaşadığınız olumsuzluktan dolayı adınıza üzüldüm.
   Anlatımınızdan anladığım kadarı ile sistematik bir olayla karşı karşıya kalmışsınız fakat bu durumlarda ayrıntılar önemli olabilir.
   İşten çıkış ve işe iadenizde sizin imzanız ile mi giriş-çıkış yapıldı bu önemli olabilir. Siz imzalamadan giriş-çıkış yapıldı ise işlemin geçersizliğini idda edebilirsiniz ayrıca yaşadığınız durumu belgelendirebilirseniz( şahit ifadeleri havale dekontları,işleme ait mailler) bunları kaynak olarak kullanarak hak iddasında ve hasız fesih beyanında kullanabilirsiniz
   sorularınızın cevabına gelince,
   1-işe iade ve hasız fesih için dava açabilirsiniz fakat yukarıda belirttiğim gibi dava açmanız demek bir iddiadır hukukta temel karinelerden biri iddia eden ispatlamak zorundadır iddianızı ispatlayabilmelisiniz
   2-İşveren ihbar önellerine uyarak bildirimde bulunmuş ise ihbar önelini zaten haketmemiş oluyorsunuz fakat adınıza yapılan sonra başka bir hesaba aktarılan ödemenin fiktif bir işlem olduğunu ispatlayabilirseniz bunu talep edebilirsiniz
   3-Kıdem tazminatının ödenmesinde bir üst limit vardır bu aylık brüt maaş üzerinden hesplanır fakat üst limiti gecen brüt maaşlarda üst limit esas alınır
   İşverene karşı hukiki bir süreç takibi yapacak iseniz iş hukuku konusunda iyi bir avukat veya iş hukukunu iyi bilen bir mali möüşavir ile kordineli çalışmanızı öneririm.
   saygılarımla,

 59. merhaba 1 ayı yeni doldurduğum iş yerinden istifa ederek istediğim gün ayrıla bilirmiyim. herhangi bir sözleşme imzalamadım. daha iyi şartlarla bir iş bulduğum için ayrılmak istiyorum. zaten şu anda çalıştığım iş yeri maaşları da zamanında yatırmıyor. nasıl bir istifa dilekçesi yazmalıyım ki alacağımı sorunsuz alıp bu iş yeriyle ilişiğimi kesmeliyim

  • Merhaba,
   İş akdi ile işe başlamamşsınız fakat sigortalı işe girişinizin yapılmış olması sözleşme niteliği taşır yaptığınız işten ayrılmanız işvereni sizin ayrılmanız halinde zor duruma sokmayacak bir iş ise ihbar önellerini beklemeden maaş ödemelerinin zamanında yapılmamasını gerekce göstererek istifa dilekcenizi verirseniz dilekcenin onaylı bir nüshasını alarak işten ayrılabilirsiniz. Eğer işveren dilekce verdiğinizde sorun çıkartır ise işten ayrılışınız noterden ihtar ile yapabilirsiniz

 60. merhaba nevzat bey sorumun cevabını mail adresine atarsanız ayrıca sevinirim şimdiden teşekkürler
  Ben iş yerim de güvenlik görevlisi olarak 19 ay çalıştim ve bi gün izinli günümde bana sormadan fazla mesai yazmışlar bende mesaiye gitmeyeceğimi belirttim ve bana o zaman şirkete gel çıkışıni verelim dediler şirkete gidince de ben istifa etmişim gibi göstermek için yazı imzalatmaya çalıştılar zorla bende imzalamadım ve beni sen nasılsa 3 gün işe gitmezsin karşılıksız sözleşme fesh olur tazminat alamazsın diye tehdit ettiler bende gittin iş yerime ihtar çektim sonuç vermezse ne yapmalıyım

 61. Merhaba. 3 aylık hamileyim işveren hamileliğim dolayısıyla beni işten çıkarttılar. Bugün fesih düzenlediler ve tehditle imzalattılar 25. maddeye göre çıkış verilecek imzalamazsan diye. İmzalamak zorunda kaldım çünkü hakarete maruz kalıyoruz iş yerinde.Dava açacağım acaba ne yapmam gerekiyor kazanmam için haksızlığa uğradım ve tehdit edildim ve 9 ay boyunca hakaret edildim fakat hiçbirini kanıtlayamıyorum sadece çalışanlardan 1 kişi şahitlik yapıyor. Fesihte işe gelmemişim onu gösterdiler. Gelmediğimi biliyorlar çünkü hastanede yattım fakat öle gösteriyoruz dediler. Ne yapmam gerekiyor lütfen yardım edin.

  • Merhaba Sanem hanım,
   İş kanunun hangi maddesine göre ve nasıl bir çıkış yazısı imzaladınız bilmiyorum. Muhtemelen 25. maddenin g bendine göre işe gelmediğiniz için çıkış yapmışlardır.
   Yazdıklarınız çok ciddi şeyler iradeniz dışında zorla veya tehditle çıkış işlemi için size baskı yapıldı ise bu iş kanunu dışında ceza hukukunuda ilgilendiren bir konudur.Öncelikle bir avukata danışarak hareket etmenizi öneririm.
   Neler yapabilirsiniz?
   1-Hastanede yattığınız sürecin raporunu noter vasıtası ile firmaya iletin devamsızlığınızın mazerete dayandığını bildirin
   2-Öncelikle noterden bir ihtarname cekerek imzaladığınız çıkışın iradeniz dışında olduğunu sizin iş kanunun 24. maddesi g bendi gereği sözleşmenizi fesh ettiğinizi ve hukiki takibat yapacağınız bildirin daha önce dediğim gibi bu süreci bir avukatla yürütmeniz daha doğru olacaktır

 62. İyi günler. 28 mayıs 2010 da işe başladım ve bu sene ocak ayından itibaren şirketim maaşları düzensiz yatırıyor, hiç bir yetkiliden hiç bir açıklama yapmıyorlar ve maaşların yatacağı gün her ay için büyük bir bilmece gibi. son iki aydır da maaşımızı ödemiyorlar, normal maaş günümüz her ayın beşi ben en son 10 eylül de ağustos maaşımı aldım ve şu an içerde iki aylık alacağım var. kredi kartı borcumu iki aydır ödeyemiyorum üniversite (açık öğretim) harcımı ödeyemiyorum. benim mahkemeyle uğraşmadan noterden ihtarla tazminatımı, ücretli izin hakkımı ve iki maaşımı alarak çıkmam mümkün mü. bazı kulaktan dolma bilgiler var ve tedirgin ediyor insanı mesala diyorlar ki ihtar çekersen sadece maaşını yatırırlar diyorlar ama ben tazminatımı almadan işten çıkarsam bütün kış işsizlikten daha çok borca batarım… yardımcı olursanız çok sevinirim. bu bilgiye çok ihtiyacımız var benim ve benim gibi madur olan iş arkadaşlarımın… teşekkürler…

  • Merhaba,
   İş kanunumuzun 24. maddesi II. Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:
   bölümünde e) İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse işci haklı sebeple iş akdini derhal fesih edebilir haklı sebple fesihlerde kıdem tazminatı, kullanılmamış izin ücretleri ödenmek zorundadır maaşınızı düzenli alamamnız size haklı fesih hakkı vermektedir noterden yukardaki maddeyi belirterek iş akdinizi fesih halinde işverenin ödenmeyen ücret,izin,ve kıdem tazminatlarınızı ödemesi gerekir işveren bunları ödememekte israr eder ise o zaman mahkemye müracat edip dava yoluna gitme hakkınız vardır
   Benim önerim işverene önce maaşlarınızı düzenli ödemesini noter ihtarı ile bildirmeniz düzensizlik devam eder ise o zaman haklı fesih hakkınızı kullanmanızdır

 63. merhaba,

  4 yıl özel bir şirkette çalıştım. Bu süre içinde zaman zaman maaş gecikmeleri oldu. Son 6 aydır bu gecikmeler 2-2,5 ayı buldu. Bunun sonucu olarak 1 hafta önce haber vererek istifa ettim. (20-ekim 2012 de)istifa dilekçeme maaşımı alamadığım için istifa ettiğimi yazdım. onlarda dilekçeyi aldıklarını onayladılar. ayrılırken 2 ay 20 günlük alacağım vardı. sonradan bir miktar para yatırdılar ama bunun dışında bişey yapmadılar.

  mahkemeye başvursam tazminatımı ve biriken maaşlarımı alabilir miyim.
  şimdiden teşekkürler.

  • Gülsen hanım merhaba,
   Kendi isteğinizle işten ayrılmanız halinde işverenin kıdem tazminatı ödememe hakkı vardır oysa durumunuz iş kanunumuzun aşağıdaki maddesine girebilmektedir. Bu maddede;
   İş kanunumuzun 24. maddesi II. Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:
   bölümünde e) İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse işci haklı sebeple iş akdini derhal fesih edebilir haklı sebple fesihlerde kıdem tazminatı, kullanılmamış izin ücretleri ödenmek zorundadır diyordu.
   Size önerim noter ihtarı ile ödenmeyen maaşlarınız yüzünden işten ayrıldığınızı tazminat haklarınızın ödenmesini aksi durumda ilgili kurumlara şikayet ve dava yoluna gideceğinizi ihtar edin bu durumda belki işveren hukiki süreç ve sgk incelemesinden imtina ederek ödemenizi yapar

   • Nevzat Bey tekrar merhaba,

    öncelikle yorumunuz için teşekkür ederim.

    Ben işten 20 Ekim’de ayrıldım. Şuan yine Noterden ihtar çekebilir miyim? Bunun bir süresi var mıdır?

    çok teşekkür ederim, iyi çalışmalar.

 64. merhaba nevzat bey.. ben bi otelde geçen yıl çalışmaya başladım. 144 günün sonunda süreli iş sözleşmem sona erdi ve askıya alındım. bu sene tekrar çalışmaya başladım herhangi bir sözleşme imzalamadım ve 210 gün çalıştım daha sonra rahatsızlığım nedeniyle on gün rapor aldım. raporumun başlangıcından bir gün sonra iş akdimin feshedildiğine dair bir ihtarname geldi. raporumla birlikte toplam 362 gün çalışmış bulunmaktayım ve raporlu olduğum sürede beni ihtarname göndererek işten çıkarttıklarını beyan ediyorlar. sorum şu geçen seneki imzaladığım sözleşmeden dolayı beni haberim olmadan işten çıkartmaya hakları var mı ? rapor sonunda kıdem ve ihbar tazminatı hakettiğim için iş akdimin feshi raporluyken gerçekleşti bu haklarımı alabilirmiyim yani fesih rapor sonunda geçerli olur öyle değil mi ? ve herhangi bi yasal işlem yapmama gerek varmı (benimde ihtarname göndermem gibi) ?

  • Merhaba Emre bey
   İş kanunumuza göre İşçinin kıdemi, işe başladığı tarihten iş sözleşmesinin sona erdiği tarih arasındaki süredir. İşçinin istirahat süresinin altı haftayı aşmayan kısmının kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması gerekmektedir. Ancak, işçinin istirahat süresinin altı haftayı aşan kısmı kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmayacaktır. İşçi raporlu iken iş sözleşmesinin sona erdirilmesi halinde fesih rapor süresi sonunda hüküm doğuracağından işçinin kıdemi rapor süresi sonuna kadar ileriye götürülmelidir. Verdiğiniz bilgiye göre sizin raporlu olduğunuz dönemde işten çıkışınız yapıldığı için raporun bittiği tarih çıkışınızın yapılması gereken tarih olarak alınması gerekir bu sürede 1 tam yılınız dolduğundan işten çıkarılışınızla kıdem tazminatını hak edersiniz. İşveren bunu ödemeyeceğini beyan eder ise o zaman ihbar çekerek hukiki müracaatta bulunma hakkınız saklıdır.

   • nevzat bey hukuki müracatta bulundum fakat iş göremezlik ödeneği için bugün sgk yı aradım. çalıştığım otel rapordan iki gün sonra iş akdimi feshetmiş o iki günlük sürede sigortamı yatırmış fakat sgk ya bildirimini yapmamış bu sebeple iş göremezlik ödeneği alamıyorum ne yapmam gerekir ?? şimdiden teşekkürler..

 65. Nevzat Bey merhaba,
  Emekliliği dolan bir kişiyi, işveren küçülme politikasına gidiyorum diyerek ve emekliliğinin gelmiş olmasını bahane ederek işten çıkarırsa, işçinin mahkeme yolu kapanır mı? Bilginizi rica ederim.Saygılarımla,

  • Merhaba Ayşegül hanım,
   İşverenin işciyi işten çıkarabilmesinin yolunu daha önceki makalelrimde yazmıştım fakat esas olan şudur işveren haklı bir sebebe dayandırmadan işcinin iş akdini fesih ederse işci her zaman hukiki haklarını kullabilir tazminat,işe iade gibi taleplerde bulunabiliremekliliğin gelmiş haklı bi,r sebep değildir fakat ekonomi,kriz sebebi ile küçülme bir gerekce olabilir onunda ispatlanması gerekir. Tabi tüm bunlar işten çıkarılan işcinin hakedişlerini vermemek için gerekce değildir

 66. MERHABA NEVZAT BEY,BENIN ESIM OGG OLARAK CALIŞTIGI 1 HAFTALIK İŞİNDEN AYRILMAK İSTEDGNI YAZILI BEYANDA BULUNDU FAKAT ŞİRKET SAHIBI BIRAKAMAZSIN VE CALIŞTIGIN ZAMAN DAKI ÜÜCRETINIDE ALMA HAKKIN YOK DEMIŞ .BU DURUMDA NE YAPABILIRIZ YARDIMCI OLURSANIZ ÇOK SEVINICEM ŞIMDIDEN TSKR EDRM …

  • Merhaba Habibe hanım,
   İş kanunumuzun 15. maddesinde deneme süresi tanımlanmış bunun 2 ay olduğu bildirilmiş “Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedebilir. İşçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır.” demektedir. İşveren deneme süresi içinde iş sözleşmesini sonlandıran işcinin çalıştığı süreyi ödemek zorundadır bu durumu ihtarname ile işverene bildirmenizi öneriririm.
   iş kanunumuzda ihbar önelleri tanımlanırken işci içinde işveren içinde süreler belirlenmiştir
   İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,diye belirlenen ihbar öneli sizin içinde geçerlidir

 67. Merhaba. kurumsal bir firmada 05.26.2010 tarihinden itibaren askeri ücretle engelli kadrosunda sözleşmeli olarak çalışmaktayım bu iş yerinde engelli kadrosunda çalışan hiç kimseye prim veya mesai verilmediğini engelli olduğumuz için kariyer yolumuzun açık olmadığını söylenişlerdi yıl 2012 oldu ve benim gibi engelli kadrosunda çalışan bazı arkadaşların prim alarak çalıştıklarını gördüm, bu sebebpden dolayı işten istifa etmeyi düşünüorum herhangi bir tazminat hak edişim olabilirmi olursa ne kadar olur desteğinizi rica ederim. teşekürler.

  • Merhaba özürlülerle alkalı bu hafta yeni bir makalem yarın yayınlanacak sanırım sorunuzun cevabını orda bulacaksınız

 68. Nevzat Bey tekrar merhaba,

  öncelikle yorumunuz için teşekkür ederim.

  Ben işten 20 Ekim’de ayrıldım. Şuan yine Noterden ihtar çekebilir miyim? Bunun bir süresi var mıdır?

  çok teşekkür ederim, iyi çalışmalar.

 69. enis yıldırım

  nevzat bey,
  ben 7.5 aydır bir işletmede çalışıyorum.geçen yılda aynı işletmede 6 ay çalıştım.şimdi bana çıkış veriyorlar.benim sormak istediğim haklarım ve geçen yıl ile bu yıl günlük 8 saatten fazla çalıtırıldık.mesai ücreti mi talep edebilirmiyim?

  • Merhaba Enis bey,
   Kıdem tazminatı bir yılı dolduran işcilere verilir aynı işletmede çalışılan süreler bütün sayılır işten çıkarıldığınızda kıdem tazminatı hakkınız doğar bunu talep edin

 70. Nevzat bey merhaba benim sorum şu;
  Yaklasik 3yildir bir is yerinde magaza yoneticisi olarak avmde oldugundan resmi dini bayram izni yapmadik haftalik izinlerinharicinde bir iznimiz yok ve gunde 12 saat calisiyorum mesai ucreti de almiyorum borcum oldugu icin katlandim fakat artikiyice mobbing uygulanmaya basladi ayrica 2 yildir maas in ucte biri extra hesabima yatiyor sigortada maasim dusuk gorunmekte
  Bu gune kadar hic maas bordrosu is sozlesmesi imzalamadim extra yatanpara ve primlerde ayni sekilde. Sizce ne yapmaliyim yol gosterirmisiniz? İsten de cikarmiyolar ki ckarsalar bile tazminatlarim cok dusuk gorunuyor
  Ben feshetsem ihbarm yanacak o da az bir para degil

  • Merhaba Fuat bey,
   Maaşlarınızın bir bölümün gayriresmi ödenmesi fazla mesai iş kanununa göre haklı fesih hakkı doğurur size önerim iş hukuku konusunda bir avukatla görüşerek haklı fesih yapın bu durumda ödenmeyen fazla mesai,resmi tatil günleri fazla çalışma, eksik beyan edilen sgk lardan kaybınızı tazmin edebilirsiniz

 71. merhaba Nevzat Bey
  ben toplam 67 gündür sigortalı olarak bir iş yerinde çalışıyorum ancak bu süre içinde maaşımı almadım yalvar yakar 540 tl avans alabildim. ve bütün çalışanların iş yerinde neredeyse 4 aylık maaşları var fakat onlarda benim gibi maaşlarının tamamını deyil avans adıyla bir kısmını alabildiler işe girerken hiç bir şey imzalamadım sözleşme imzalamam gerektiği söylendi ancak daha sonra hiç bir şey yapılmadı. şu an bir bankada hiç para yatmamış bir maaş hesabım ve ödenmiş sigorta günlerim dışında hiç bir şeyim yok. iştende alacak olduğum parayı vermezler diye çıkamıyorum ne yapmalıyım. asgari ücretle çalışıyorum ancak o bile elime geçmedi daha.

  • Merhaba,
   Sigorta girişiniz yapılmış bildirimleriniz yapılıyor ise primlerin ödenmemesi sizi bağlamaz maşların ödenmemesi iş kanununa göre haklı fesih sebebidir önerim işten ayrılmak hakedişlerinizi almka istiyorsanız maaşlarınızın ödenmesini ihtarname ile işvereninize bildirin ödeme yapılmaz ise haklı sebple iş akdinizi fesaih ederek hukiki takibat yapın

 72. patronum beni ustabasından izin aldıgım halde beni işten cıkardı hemde küfür ederek ne yapmam lazım tskler

  • Merhaba Murat bey,
   Bağlı olduğunuz yönetciden izin aldığınızı ispatlar iseniz küfür ve izinli iken haksız yere işten çıkarılmayı gerekce gösterip kıdem tazminatınız ve hakedişlerinizin ödenmesi noterden ihtarname cekerek talep edin

 73. nevzat bey merhaba;
  ben 3 yıldır bır firmanın izmir subesinde magaza yöneticisi olarak calısıyorum alısverıs merkezı oldugu için sabah 10 aksam 10 ve 365 gün açığız.
  3 yıldır magaza sızın ;mudur 8 saat calıscak dıye bır sey yok 12 saat orda dur dıyorlardı kendi işin olsa aynısını yapmıcan mı dıyorlardı ve bende borcum var dıye 3 yıldır calıstım fakat bu son dönemde işler kötü diyerek haftalık izin bile kullandırmadılar.geçtiğimiz bayramda 1 gun izin yaptım diye cok büyük tartısma yaşadık ve ıstanbula cekip psikolojık baskı kurdular 3 yıldır ne resmı ne dını bayram yada haftasonu tatılı görmedim 1 tl mesai ücreti almadım ama artık iş iyice çığrından cıktı ve ben artık cıkısımı ıstememe ragmen verılmıyor ıstıfa etmem istenıyor. bızde calısma saatlerı bu işine gelirse diyorlar ve şirketin 17 mağazasını da bu sekılde tabiri caiz se gazlayarak full calıstırıyorlar.
  ayrıca maasımın 3 te 1 ını her ay extra maaş farkı dıye yatırıyorlar ve sıgortam gerekenden düşük gösteriliyor.maaş bordrosu ıstedım vermedıler alo 170 i aradık 3 arkadas bu durumdan full calıstırmaktan şikayet ettik fakat sıra aldılar 2 aydır gelen yok calışma saatlerini denetleyen yok.
  ben ve calısma arkadaslarım hıc maaş bordrosu veya prim verildiğinde herhangi bir kagıt ımzalamadık. psıkolojım bozuldu ınanın ve ne yapacagımızı bılmıyoruz . iş sözleşmemiz de yok.
  lütfen bize yol gösterin…

  avukata mı versek onlar cıkarmadıgından ıhbar alamıcaz sanırım ve maasım düşük gösterildiğinden kıdem tazmınatım da düşük cıkıyor.

  ayrıca işsizlik maaşı almam için ben tek taraflı feshetsem sakıncalı olurmu

  mail adresime gönderirseniz cevabı cok sevinirim..

  ilginize şimdiden cok tesekkur ederım

  merakla beklıyorum

 74. nevzat bey benım merak ettıgım bır konu var bır hastanede tıbbı sekreter olarak 2.5 yıldır çalışıyorum.ıkı tane tutanagım var bırı hasta yakını vermış bırını doktor.hasta yakını gerı aldıgına daır ımza attı.ama doktor daha yenı vermış.doktorun tutanank verme sebebı doktor hastanın klınık seyır vb hastaya uyguladıgı tedavıyı kendı word üzerınden yazıyor bende kopyala yapıştır epikriz hazırlayıp dosyayı düzenleyıp faturalamaya teslim edıyorum.neymış hastanın bılgılerını kendı yazıp ben hazırdan kopyala yapıştır yapıyormuşum.müdür beye gıttım benı dınlemedı bıle şirkete yazı yazdım başka bır resmı kuruma alsınlar dedı.merak ettıgım yüz kızartıcı bır sucum yok hırsızlıkyolsuzluk yalaklık gıbı benı işten atabılırlermı veya haklarımın ölmemesı için nasıl bır yol gözlemem gerekır bırde hastaneler bırlıgı geldı taşeron şirket personellerıne kadro gelecek dıyorlar benım de hakkım yanarmı bu tutanaklardan.teşekkurler.ha bende kızdım doktora beddua ettım söylemışlerdır.

  • Merhaba,
   Anladığım kadarı ile taşeron şirket kadrosunda hastanede çalışıyorsunuz.Bu durumda çalıştığınız hastanenin tutanaklarına işlem yapma ve özlük haklarınızın mesuliyeti çalıştığınız asıl işveren sorumluluğundadır.
   İş hukuku açısından çalıştığınız taşeron firma ile görüşmenizi ona göre onların sizinle alakalı tavrına göre bir davranış modeli geliştirmenizi öneririrm

   • Nevzat Bey,Merhaba. İlk olarak bu faydalı bilgiler için teşekkür ederim. Sormak istediğim soru, özel bir eğitim kurumunda görev yapıyorum yaklaşık 1,5 yıldır. İşe başlarken istifa ettiğime dair bir kağıt imzalamak zorunda kaldım. Bunun yasal açıklaması nedir? Var mıdır? ikincisi şu anda başka bir kuruma geçersem, beni bağlayan yasal sorumluluklar nelerdir? Teşekkür ederim.

    • Adnan bey merhaba,
     İşe başlarken size imzalatılan istifa dilekcesi gayri yasal bir işlemdir
     Yeni bir kuruma geçmek için iş kanunumuz size bazı haklar tanımlamıştır usülüne uygun ihbar önelinize uyarak yazacağınız istifa dilekcenizle ihbar öneliniz kadar çalışarak ayrılmanız mümkündür. Fakat bildiğim kadarı ile eğitim kurumları iş sözleşmesi yapmadan personel almıyorlar siz böyle bir sözleşme imzaladı iseniz o sözleşmeninde ayrıntılı incelenmesinde fayda var.

 75. Merhabalar efendım

  yurtdısında ınsaat sektorunde çalışıyorum..6 ay uzerı çalıştıgımdan ötürü 4 hafta öncesinden istifamı karşı tarafa bildirdim..İstifa dilekçemde aynen şu şekildedir.

  15 kasım 2012 de verdiğim dilekçe

  kişisel sorunlarım sebebiyle ıhbar suremın bitiş tarihi olan 15 aralık 2012 de firmayla olan ilişkimin kesilmesini istiyorum…

  bu dilekçeden 3 gün sonra ihbar süremi beklemeden işten çıkarıldım..ıhbar sürenın bitiminden once işten çıkarıldıgım için Herhangi bir tazminat alabilmem mumkunmudur.

  • Merhaba Orçun bey,
   İşyerinden kendi isteğinizle işten ayrılma talebinizde işveren ihbar öneli kadar çalışmanızı talep edebileceği gibi hemen ayrılmanızıda isteyebilir. Sizin işinizde işveren hemen işten ayrılmanızı işleme almış işverenden talep edebileceğiniz tel şey çalışsaydınız ihbar süresi kadarki ücretiniz olabilir fakat bunun için yapacağınız harcama vs alacağınızdan daha yüksek olacağı için bunuda önermem

 76. merhaba,
  bizim işyerimizde patron bize sürekli size iş sözleşmesi hazırlatıyorum, bayramlarda resmi tatillerde hiçbir ücret talep etmeden çalışacağınızı , ayrılırken ihbar ,kıdem tazminatı alamayacağımız şekilde maddeler koyduracağını söylüyor. eğer imzalamazsak işten atacağını söylüyor. ne yapmamızı önerirsiniz ? toplam 20 kişi sigortalı olarak çalışıyoruz.

  • Merhaba Berfin hanım,
   Sözleşmeler yeni borçlar kanunda yeniden düzenlendi tektaraflı düzenlenmiş sözleşmeler imzalanmış olsa bile bir hüküm ifade etmez Borçlar kanunun 420. maddesinde ” Hizmet sözleşmelerine sadece işçi aleyhine konulan ceza koşulu geçersizdir.İşçinin işverenden alacağına ilişkin ibra sözleşmesinin yazılı olması, ibra tarihi itibarıyla sözleşmenin sona ermesinden başlayarak en az bir aylık sürenin geçmiş bulunması, ibra konusu alacağın türünün ve miktarının açıkça belirtilmesi, ödemenin hak tutarına nazaran noksansız ve banka aracılığıyla yapılması şarttır. Bu unsurları taşımayan ibra sözleşmeleri veya ibraname kesin olarak hükümsüzdür.
   Hakkın gerçek tutarda ödendiğini ihtiva etmeyen ibra sözleşmeleri veya ibra beyanını muhtevi diğer ödeme belgeleri, içerdikleri miktarla sınırlı olarak makbuz hükmündedir. Bu hâlde dahi, ödemelerin banka aracılığıyla yapılmış olması zorunludur.”Demektedir buradan anlaşılması gereken işten çıkarıldığınızda iş sözleşmesinde siz sözleşmeden tazminat almayacağım diye imzalamış olsanız bile bu madde geçerli olmayacaktır

   Ayrıca iş kanunumuz açısından da iş sözleşmesinde tazminat almayacağım demek geçerli değildir işveren işten çıkartmış ise yasal haklarınızı kullanarak tazminat taleplerinizi isteyebilirsiniz Sözleşmeye tatil günleri çalışmanız karşılığı ücret almayacağınız yönünde bir madde konulamaz iş kanunun 24. maddesine göre bu işcinin haklı fesih sebebi olabilir.
   Tüm bunların dışında yazdıklarınızdan işverenin sizleri kendi isteği ile işten ayrılmaya zorladığı gibi bir strateji izlediği düşüncesine kapıldım

   • nevzat bey merhaba,
    öncelikle vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ederim. içim çok rahatladı. patronumuz ilk defa birini işten çıkardı , onunla da tazminat konusunda anlaşamadı. böyle bir durumla bir daha karşılaşmamak için kendini sağlama almaya çalışıyor. tazminat verip vermeyeceğime ben karar vereyim istiyor. ya da ben ne veriyorsam onu alsın gitsin istiyor. ayrıca tazminat konusunda anlaşamadığı o işçiden de önüne 3 tane tutanak koyarak savunmasını istedi eğer hakkına razı olmazsa 3 tane şahite imzalatarak hiçbirşey vermeden işten atmakla tehdit etti.

 77. meraba ben bi sorunum var ben bi dükkan kiraladım kontrat ve her aya senet yaptık beş ay oldu ama dükkan da yapılan iş kirasını karşılamıyo dükkan sahibine işyapmıyo dükkan dedim çıkacam dedim her ay kiramı alırım dedi yanı senetler bitene kadar ödeyeceksin dedi bende ödeyemiyorum neyapmam lazım .cvp yazarsan sevinirim iyi çalı8şmalar.

  • Simge hanım merhaba,
   Mülk sahibiniz bir konuda haklı yeni borçlar kanunumuzun kira sözleşmeleri ile ilgili bölümünde 325. maddesinde şöyle denmektedir
   “Kiracı, sözleşme süresine veya fesih dönemine uymaksızın kiralananı geri verdiği takdirde, kira sözleşmesinden doğan borçları, kiralananın benzer koşullarla kiraya verilebileceği makul bir süre için devam eder. Kiracının bu sürenin geçmesinden önce kiraya verenden kabul etmesi beklenebilecek, ödeme gücüne sahip ve kira ilişkisini devralmaya hazır yeni bir kiracı bulması hâlinde, kiracının kira sözleşmesinden doğan borçları sona erer”bu maddeden anlaşılan mülk sahibi siz cıktıktan sonra yeri kiraya verişr ise o tarihe kadarki kiraları ödemek sizin sorumluluğunuzda ondan sonrasını ödemeyebilirsiniz fakat kontrat dolum tarihine kadar kiraya veremez ise yeni borçlar kanununa göre kiraları sizden alabilir kaldı ki siz kira kontratı dışında kira bedellerini senet olarak vermişsiniz size önerim sulh yolu ile mülk sahibiyle anlaşıp senetlerinizi geri almanız bu mümkün olmayacak ise sözleşme hukuku konusunda çalışan bir avukatla bundan sonraki süreçi kordineli götürmenizdir

 78. Merhaba Nevzat Bey;
  İki senedir alışveriş merkezinde,özel bir gıda şirketinde çalışmaktayım.Güvenlik görevlisine otoparkta sigara içerken yakalandım.Kartımı aldı.Hakkımda noter tasdikli ihtarneme gönderdiler.Çalıştığım şirket beni bu yüzden işten çıkardı.Adıma yalnızca bir tane noter onaylı ihtarname var.Aynı gün gönderdiler.Kıdem ve ihbar tazminatı mı alabilirmiyim?Ayrıca 25//II maddesiyle işten çıkarıldığımı söylediler.Ne yapmalıyım?

  • Merhaba Semih bey,
   Mesai saatlerinde işte olmanız gerekirken tutanak tutuldu ise 25/II ye istinaden işveren haklı sebeple işinize son verebilir fakat mesai dışı ise işten çıkışınızı haklı sebeple işten çıkarma olarak gösterseler bile dava konusu yaparak kıdem tazminatınızı talep edebilirsiniz

 79. Merhaba Nevzat Bey

  Bunca kalabaligin arasinda benim de durumumla ilgili bir fikir vermeyi cok gormezsiniz umarim.
  Kisa ve oz anlatiyim:

  Okumadan imzladigim bir sozlesme var.Is yerinde 4 ay kadar calistim.Her ay maasim bankaya 600 tl yatirildi ve elden harici para almadim.yani maasim 600 tlydi.Ise Martin 21inde basladim ve Nisan 25 de160 tl maas aldim.Ilk maasim 160 tl.Isverenin demesine gore 1 aylik maas geriden geliyormus,bana gore ise bir aylik maasim icerde.4 ay sonunda isi birakmak istedigimi belirttim,sozlesmede ki 5000 tl yi odersin dedi.Sozlesmenin nushasini vermedi,israrim uzerine sadece okurum dinlersin dedi,dikkatlice dinledim,beni ilgilendiren madde su sekildeydi:..~kullandigim aracla kaza vesaire yaparsam ve herhangi bir trafik sucu islersem dogacak maddi zarari karsilamayi ve isi sozlesme zamanindan once birakirsam XXX firmasina 5000 tl tazminat odeyecegimi kabul ederim.//
  Sonrasinda bana ~`araci eksiksiz teslim ettim ve sozlesmedeki yazanlari kabul ediyorum ve isi birakiyorum~` seklinde bir yazi yazan tutanak imzalayip isi biraktim.Bir hafta sonra avukati arayip benden para odememi yoksa dava acacaklarini soyledi bende red ettim.sonraki zamanlarda bir kac kere daha arayip her seferinde daha dusuk bi mebla para talep ederek dava tehditleri aldim.Aradan kac ay gecti avukat bugun yine aradi dava edeceklerini soylediler.Buna gore ben ne yapmaliyim.Bana vermedigi bir aylik maasim var.600 tl maasla calistim yol ve yemek parasi yoktu,sofor oldugum icin sehir disina ciktim bazen sabah 8 aksam 10 da eve geldigim oldu.Isten ayrilmak istedigim zamanda hakaretlere maruz kaldim.Simdi nasil hareket etmemi onerirsiniz.Isveren haklimi.Sozlesemede okudugu tek tarafli hazirlanmis metin beni biraz rahatlatiyor ama orneghini vermedigi icin de guven duymuyorum.Fazla uzatmayim.tesekkur eder iyi calismalar dilerim.saygilarimla…

  • Belirli süreli iş sözleşmelerinde cezai şart işverenlerce tercih edilen bir ek şart olmaktadır. Belirli süreli iş sözleşmelerinde, işçi ve işveren için eşit şartlarda belirlenmiş sözleşme şartı olmalıdır Cezai şartın geçerliliğinin koşulu tazminatın iki taraflı olması, miktarca eşit veya işçi lehine fazla saptanmış olmasıdır. Yani “İşveren feshederse bir şey ödemez, ancak işçi feshederse şu kadar tazminat öder” biçimindeki bir cezai şartın hukuki değeri yoktur.(Yargıtayın bu konuda birçok kararı vardır)
   Önerim İşvereninize işe girmek için imzalamışi olduğunuz iş sözleşmenin bir nüshasını tarafınıza vermediği ve konulan cezai şartların tek taraflı oluşu sebebi ile gecerli olmadığını bildirin sonuç alamz iseniz iş hukuku alanında çalışan bir avukatla temes kurun çünkü hukuki süreçlerin bir ehil tarafından takip edilmesi sizin hayrınıza olacaktır

 80. Degerlendirmeniz icin cok tesekkur ederim Nevzat Bey iyi calismalar basarilar dilerim.

 81. Nevzat Bey Merhaba.

  Çalıştığım şirkette 9 mağazadan sorumlu bir yöneticiyim. Üst amirlerim magazalarda gördükleri her olumsuzlukta tarafıma yazılı uyarı vermekteler . Tarafıma iletilen 7 adet yazılı uyarının hiçbirini imzalamadan tekrar kendilerine geri ilettim. Bu uyarılar sonucunda iş akdinin feshi durumu gerçekleşebilirmi. Konu ile ilgili ne yapmalıyım?

  Yardımlarınız için teşekkür ederim….

  • Merhaba Enes bey,
   4857 sayılı İş Kanununumuzun 109. maddesinde “İş Kanunu’nda belirtilen bildirimlerin işçiye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir. İşçi kendisine yapılan bildirimi tebliğ almazsa ise, bu durumun tutanakla tespit edilmesi gerekmektedir” demektedir İşçinin uyarı ve ihtarı tebliğ almaması durumunda ise, tebliğden imtinaya ilişkin durumun tutanak altına alınması ve sonrasında işçiye iadeli taahhütlü mektup veya Noter vasıtasıyla gönderilmesi gerekir.
   Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 2007/15713 Esas 2007/30206 Kararında uyarılar sonucu iş akdi fesih edilen çalışanın işten çıkarılmasının haklı olduğu “işyerinde olumsuzluklara yol açtığı ve iş sözleşmesinin davalı işveren açısından sürdürülmesi olanağının kalmadığı, davacının davranışlarından kaynaklanan geçerli nedenler bulunduğu sabittir”cümleleri ile belirtilmiştir
   Önerim;Sizden kaynaklanmayan sebeplerden dolayı ihtar almanızı gerektiren sebepler oluşmuş ise bunu işvereninize yazılı belirtin işverenin sizi işten çıkarma gibi bir davranışı söz konusu değil isede ihtar konusu işlemleri yok etme yoluna gitmenizde sizin açınızdan fayda vardır.

 82. Nevzat Bey merhaba,

  4 yılı aşkın bir süredir bir bankada çalışmaktayım ve daha iyi bir iş bulduğum için istifa etmeyi planlıyorum. Amacım ihbar sürem olan 8 haftayı kullanmadan tazminat ödeyerek derhal işten ayrılmak. Konuyla ilgili olarak net bir bilgi bulamadım ve kanunda bu konu açıkça yer almıyor (işveren için tazminat koşulu var fakat işçi için tazminatı ödeyerek işten ayrılma tam açık değil). Ödeyeceğim tazminat nasıl hesaplanır? Bu tazminatın bir üst sınırı var mıdır (TL 2.850 diye kulaktan dolma bir bilgi aldım)? Kullanmadığım ihbar süresi içerisinde diğer bankada işe başlamamda bir sakınca olur mu?

  Çok teşekkürler,

  • Merhaba Ali bey,
   Sizin durumunuzda öncelikle bilinmesi gereken hususların başında çalıştığınız kurumla yapmış olduğunuz iş sözleşmesinin detaylarıdır benzer bir kurumda çalışmama taahhüdünüzün olup olmadığı husus hukuki olarak önem taşıyabilir
   4857 sayılı iş kanunumuzun 26. maddesinde “işçi yahut işverenden iş sözleşmesini feshedenlerin diğer taraftan tazminat hakları saklıdır demektedir.(Bu süre 17. maddede belirtilen ihbar önelleri kadardır )
   işçinin bildirim süresine uymaksızın işi bırakması halinde, işverenin talep etmesine bağlı olarak işi bildirim süresine uymadan bırakan işçi ihbar tazminatı ödemek durumunda kalacaktır.İhbar tazminatı hesaplanırken işçiye ödenen giydirilmiş brüt aylık ücretinin günlük tutarı veya iş sözleşmesiyle belirlenen hak edişe esas günlük giydirilmiş brüt tutar dikkate alınmaktadır.
   İhbar tazminatı hesaplamasında öncelikle;
   – Günlük kazanç bulunur,
   – Brüt günlük kazancı tespitten sonra, bildirim süreleri gün sayısına çevrilerek bu kazançla çarpılır,
   – Bulunan kazanç brüt ihbar tazminatıdır,
   – Bu kazanç üzerinde işçinin yıllık kümülatif gelir vergisi matrahının hangi tevkifat dilimine giriyorsa, bu tevkifat oranı üzerinde gelir vergisi ve yine brüt kazanç üzerinde %0.66 oranında damga vergisi kesintisi yapılır.İhbar tazminatı hesaplamaısnda bir üst sınır limiti yoktur.

 83. merhabalar
  bir yıl önce çalıştığım şirkette sgk müfettişleri geldi incelemeleri neticesinde 2 yıllık çalıştığım iş yerine tarafıma 1920 saatlik fazla mesai ödenmesi yüzde 50 fazlasıyla ödenmesi gerektiğine dair yazılı bildirim verdiler.işveren bana sadece 1100 tl para yatırdı bu miktar yeterlimi fazlaya dair haklarım varmı muhasebecilerin daha fazla 5-6 milyar olarak hesaplamaları doğrumudur

  • Merhaba M.Ali bey,
   iş kanunumuzun 41. maddesinde fazla mesai ile ilgili ” Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir.” tanımlaması yapılmıştır iş müfettişlerince belirlenen fazla mesaiyi talep hakkınız var

 84. slm. ben bir işyerinde makina oparatörü olarak çalışıyorum.yıllık fazla mesailerim tatil çalışmaları dahil 340 saatibuluyor.8 saat ara ile işe gidiyorum ve mesai iznim alınmadan yaptırılıyor.elimde personel ve müdür imzalı belgeler var ve bu işyeri mesai parası vermemek için denkleşme uygulaması yapıyor.4 ay içinde yaptığımız fazla mesai 200 aati buldu gece çalışamaları 12 saat vesadece 30 dakka yemek izni veriliyor.bu tazminatlı işten çıkış sebebi olarak sayılabilirmi mahkemeye versem kıdam tazminatı davasını kazanabilirmiyim ben ve çalışma arkadaşlarım canımızdan bezdik

  • Merhaba İbrahim bey,
   İş kanunumuz 41. maddesinde fazla çalışma ile ilgili şöyle demektedir;
   1- Ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırkbeş saati aşan çalışmalardır. 63 üncü madde hükmüne göre denkleştirme esasının uygulandığı hallerde, işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık iş süresini aşmamak koşulu ile, bazı haftalarda toplam kırkbeş saati aşsa dahi bu çalışmalar fazla çalışma sayılmaz
   2-Fazla saatlerle çalışmak için işçinin onayının alınması gerekir.
   3-Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda ikiyüzyetmiş saatten fazla olamaz demekte
   yine iş kanunumuzun 76. maddesinde çalışma sürelerinin günlük yasal çalışma süresini aşmayacak şekilde ve en çok altı aya kadar denkleştirme süresi tanınarak uygulanabileceğini söylemekte
   iş kanunumuzun 24. maddesi işcinin hangi hallerde hakewdişlerini alarak hizmet akdini fesih edebileceğini anlatmakta bu maddeye baktığımızda sizin durumunuza uyan maddelerin
   I. Sağlık sebepleri:

   a) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa.

   III. Zorlayıcı sebepler içerisnde olduğu görülmekte önerim çalışma şartlarınızın zorluğunu öncelikle işvereninize bildirip şartlarınızın düzeltilmesini talep edin
   Bu durum düzelmez ise o zaman iş huku alanında çalışan bir avukatla yol haritası çizmenizde fayda var

 85. BEN NİSAN 19 DA BELİRSİZ SÜRELİ SÖZLEŞME İLE İŞE BAŞLADIM VE İŞYERİM İHALE USULÜ ÇALIŞIYOR 25 ARALIKDA İŞTEN ÇIKARILACAĞIM VE MUHASEBEDEN GELEN YAZIDA BÖYLE YAZIODU YASAL OLARAK BİR HAKKIM VARMI İŞ VEREN TARAFINDAN ALACAĞIM

  • Merhaba Sibel hanım ,
   Verdiğiniz bilgilerden anladığım kadarı ile işveren işten çıkarılış tarihinizi beyan etmiş iş kanunumuz çalışana bazı haklar vermektedir
   Bunlar;
   Bir yılı doldurmuş personele kıdem tazminatı
   Çalıştığı süreye göre i,hbar tazminatı( fakat ihbar öneli kadar süre önceden bildirilmiş ve personel çalıştırılmışsa ihbar tazminatı alamaz)
   sizin durumunuzda anladığım kadarı ile bunların ikisinide hak etmiyorsunuz maaş ödemeleriniz aldı iseniz işverenin başka bir ödeme yapma zorunluluğu yok

 86. Merhaba Nevzat bey ,

  Ben 2 senedir bir şirketin muhasebesinde çalışıyorum. İşverenim bütün çalışanlarından yaptıkları işlerin detaylı bir şekilde yazılmasını istedi mesela imalatta bir makine nasıl tamir ediliyor nasıl ayarlanıyor ustalardan istedi neyin nasıl yapıldığını ne şekilde kayıtlara işlendiğini soruyor ve yazılı bir şekilde istiyor ben muhasebede oldugum için programda hangi modülleri kullandığımı kısa yolları faturaları nasıl işlediğimi ödemeleri nasıl kaydettiğimi vs. bütün hepsini istedi ben yapmak istemedim çünkü en ince detayına kadar istiyor ben işverenime karşı işimle alakalı herşeyi paylaşmak zorunda mıyım ben bunu hazırlarsam eğer bir başkası benim işimi çok rahatlıkla yapabilir. Ne yapabilirim bu konuda bana yardımcı olursanız çok sevinirim. İmalattaki herkes hazırlayıp verdi muhasebe ve kayıtta tek ben çalısıyorum işverenimin bu istediğini yapmak gibi bi mecburiyetim var mı sürekli soruyor bana yaptınmı diye lütfen yardımcı olun şimdiden teşekkürler..

  • Merhaba Emine hanım
   İş kanunumuz işverene bazı sorumluluk ve haklar vermiştir. Bunlar arasında işverenin çalışandan talep edebileceği şeyler vardır çalışma şeklinin rapor halinde verilmesini talep etmek gibi buna işci uymak zorundadır veya işci bunu çalışma şartlarının değiştirilmesi olarak düşünüp yazılı itiraz edebilir bu durumda iş kanunumuz şöyle diyor;
   “ İşveren, iş sözleşmesindeki şartları değiştirmek isterse işçiye yazılı bildirmek zorundadır. İşçi altı gün içinde bu değişikliğe itiraz edebilir.”
   Ancak, unutmayın ki işveren değişikliğin gereğini haklı nedene dayandırırsa, bildirim önerilerine uymak kaydıyla sözleşmeyi fesh edebilir.
   4857 sayılı yasanın 25 II h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi. Maddesi işverene haklı fesih yetkisi vermiştir.
   Size önerim işvereninizle sürtüşmeden tüm ayrıntıları anlatmadan yaptığınız işin genel hatlarını bildirir bir rapor oluşturup verin

 87. Merhaba Nevzat bey
  Ben bir çağrı merkezinde 5 yıldır çalışmaktayım son 1,5 yıldır kulak rahatsızlığına yakalandım ve toplam 5 defa ameliyat geçirdim ve bu sağ kulakda işitmemi yitirdim bundan dolayı görevimi yapamıyorum Dr.konu hakkında durum bildirir bir rapor hazırladı çağrı merkezinde çalışmaması uygundur diye ancak bu rapor heyet raporu değil bunu ilgili yere verdim görev değişikliği yapılması için bana herhangi bir yere geçiş işlemi yapılmadığını belirttiler bana tazminatımı vererek işten ayrılabilirmiyim veya beni bu şekilde işten çıkarabilirler mi? Teşekkür ederim

  • Merhaba Filiz hanım,
   4857 sayılı iş kanunumuzun 24. maddesinde I. Sağlık sebepleri bölümü a bendi şöyle demektedir;
   “a) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa. bu durumda işci haklı sebple iş akdini fesih edebilir.”
   Sizin anlattığınız durum buna uymaktadır.Sağlık raporunuzuda ekleyerek yaptığınız işten dolayı sağlık sporunu yaşadığınızı bu sebeple iş değişikliği talebinizi işvereninize iletiniz işvereniniz bunu olumlu karşılamaz ise aldığınız rapor ile değil tam teşekküllü bir devlet hastenesinden alacağınız sağlık raporu ile noterden yukarda bahsettiğim maddeyi ve sağlık raporunu belirterek hizmet akdinizi fesih ettiğiniz ihtarını çekerek kıdem tazminatınızın ödenmesini talep edebilirsiniz

 88. habip hüseyin güler

  13.12.2010 tarihinde başladığım iş yerinden 30.10.2012 tarihinde çıkarılmak istendim. 6 haftalık ihbar süresi sözleşmesi imzaladım. 11.12.2012 tarihinde sona ermesi gereken sözleşmemi yıllık izin kullanabilmek için 4 gün rapor kullanarak iş verenden uzatmasını istedim, sözlü olarak 15.12.2012 tarihine kadar uzattı.Ve ben yıllık izin hakkı kazanmış olacağım. Günlük ücretli iznimi toplu olarak kullanacağımı belirtmiştim.
  Fakat iş verenim ihbar süresinin 28. günü yani 27.11.2012 günü işten tamamen çıkarıldığımı söyleyerek kıdem tazminatını ve ihbar süresinden kalan günlerin ücretini vereceğini söyledi. Bende ihbar süresine uymadığını, yasal olmadığını eğer bu şekilde yaparsa bildirim süresinin yani ihbar tazminatını vermesi gerektiğini söyledim. Vardiyalı çalıştığım iş yerime 27.11.2012 günü alınmadım. Aynı gün iş yerinden çıkarıldığıma dair yazılı bir belge istedim ama çıkış için imza atmazsam vermeyeceklerini söylediler. Alo 170 hattını aradım ertesi gün noter aracılığıyla yasal olmadığına ve ihbar tazminatımın verilmesini gerektiğine ayrıca yıllık izin ücretininde verilmesi gerektiğini belirten bir ihtarname göndermemi söylediler… NE YAPMAM GEREKTİĞİNİ BİLMİYORUM LÜTFEN YARDIMCI OLUR MUSUNUZ?

  • Merhaba Habip bey,
   Öncelikle durumunuza üzüntümü belirtmek isterim. Size önerim durumunuzu yazılı olarak noter vasıtası ile işvereninize bildirin hakedişleriniz buna rağmen ödenmez ise Hukuki sürece girmeniz gerekecek bu durumdada mutlaka iş hukuku konusunda bir avukatla temas kurmanızı öneriririm

 89. Hafta içi izin alarak ayrıldığım iş yerimden o güne ait telafi çalışması yapmak için cumartesi iş yerine geldim. kartımı bastım çıktım akşamda geldim mesai sonu için kartımı bastım. bunun iş yeri tarafından belirlenmesi halinde ne olur? işime son verilir mi, verilirse tazminatım ödenir mi?

  • Merhaba Cem bey bu yapmış olduğunuz şey
   iş kanunun 25. maddesi II e bendinde tanımlanmış “İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması”.
   İş veren bu durumu tespit etmesi halinde yukarıdaki, madde gereği iş akdinizi hemen fesh edebilir

 90. çiğdem canpolat

  merhaba nevzat bey,ben yabancı uyruklu bir kadın çalıştırıyorum evde yardımcı olarak.yeni kanunla ekim ayında calışma izni ve oturma iznini aldım şimdide çıkarmak istiyorum nasıl bir yol izleyeceğimi bilmiyorum yardımcı olursanız çok sevinirim.

  • Merhaba Çiğdem hanım,
   Yardımcı elemanı nezaman çalıştırmaya başladığınızı yazmamışsınız iş kanunumuza göre işciyi işten çıkartmadan önce şunları yapmalısınız
   1-Haklı bir sebebe dayandırılmalı( aksi durumda işe iade davası açabilir)
   2-İhbar öneli kadar süre önce bildirim yapılmalı veya ihbar öneli kadar sürenin ücreti peşin ödenmeli
   ihbar önelleri;
   a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,
   b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta
   c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta
   d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra,Feshedilmiş sayılır
   3-İşcinin hakedişi olan ihbar tazminatı var ise izin ücreti hakediyor ise(bir yıl üstünde çalışmışsa) kıdem tazminatı hesaplanıp ödemesi yapılır
   4-İşiciden alacağı kalmadığına dair ibraname alınır
   5- sgk çıkışı yapılır

 91. çiğdem canpolat

  çok tesekkür ederim saygılar

 92. nevzat bey merhaba ben afrıkada ekvator gınede turk şirketınde inşaat sektorunde calışmaktayım yaklaşık 40 gundur rahatsızım sıtma denılen bır sınek dıger adı malarya ısrdı 3 defa hastanede yattım ve genıtal bolgemde ve kalcamda su kabarcıkları olustu burda teşhısı konmadı cunku hastaneler gercekten cok gerı ve teknolejıden uzak ve bu sebebten internetten araştırdım internette yazan bulgular la bendekı aynı herpes hastalıgı bulasıcı ve tedavısı yok 25 gundur burahatsızlıgı cekıyorum

 93. Merhaba Nevzat bey..Ben bir inşaat firması’nda 4 yıldır çalıştım.İş yerim haftalık 60 saat üzerinden 4 yıl boyunca beni çalıştırdı ve sigortamı asgari ücretten yatırdı.resmı tatıl gunlerınde mesaı ucretı odemeden calıstırdı.Mesleğim dışında alt kademelerdeki islerde çalıştırdı ve beğenmıyorsan kapı orda dedi.Ben de yasaları tam olarak bilmedıgımden dolayı 13 kasım 2012 tarıhınde ısverene detay gostermeden yazılı olarak ıstıfamı bıldırdım.ve 28 kasım 2012 de ıhbar suremın dolmasını beklemeden sırketten ayrıldım.30 kasım 2012 de noterden sırkete 4857 sayılı kanunun 24-2-e bendi gereğince ihtar çektim.Sizce tazminatım ve diğer ödemelerdeki kazanma şansım nedir.Simdiden çok teşekkür ederim.

  • Hakan bey merhaba,
   Kendi isteğinizle işten ayrıldığınızı yazmışsınız bu durumda kıdem ve ihbar tazminatı alma hakkınız yok fakat fazla mesai ve eksik gösterilen sigortalarınız için hukuki yollardan talep hakkınız var tabi bu durumda bunları ispat etmeniz gerekecek

 94. Merhabalar. 6 aylık çalıştığım hastaneden mobbıng nedenıyle istifa ettım. 2 haftalık süre zarfı ıcerısınde gunluk 2 saat iş arama hakkım yok mu ? Israrla böyle bir hakkımın olduğunu bilsem ve savunsam da itiraz ediyorlar, işten çıkarılmıs olsam bu hakkın verılecegını soyluyorlar. Aynı işyerınden daha once bır cok arkadasım ıstıfa ettı ve 2 saatlık haklarını kullandılar. Yerime birini bulmadan benı bırakmayacaklarını söyluyorlar, 2 saatlık hakkımın verılmemesı yasal suç mudur ? 14 günüm dolduktan sonraki gün ilişiğimin kesilmesi gerekıyor değil mi ? Ve beni zorla tutmaları gıbı bırsey mumkun mu ? teşekkürler…

  • Merhaba Yasemin Hanım,
   4857 sayılı iş kanunumuzun 27. maddesi aynen şöyledir;
   “Bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur. İş arama izninin süresi günde iki saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir. Ancak iş arama iznini toplu kullanmak isteyen işçi, bunu işten ayrılacağı günden evvelki günlere rastlatmak ve bu durumu işverene bildirmek zorundadır. İşveren yeni iş arama iznini vermez veya eksik kullandırırsa o süreye ilişkin ücret işçiye ödenir.”
   Maddede görüldüğü gibi iş arama izninin şart ihbar önelleri içinde işten ayrılmadır işcinin istifası veya işverenin çıkarması gibi bir tanımlama yapılmamıştır işvereninize iş kanunun 27. maddesini yazılı olarak hatırlatmanızı öneririm

   • Teşekkür ederim Nevzat Bey. Bir sorum daha olacak size, beni bırakmak istemiyorlar, istifamın bittiği gün maaş günüm. Maaşımı vermeyerek beni devam etmeye zorlarlarsa nasıl bir yol izlemeliyim ??

 95. Dün merkezi izmirde olan şirketimizin toplantısı vardı.Orada bize sözleşmenin 31 ocak2013 tarihinde biteceğine dair imza aldılar.Ve günde 2 saat iş arama hakkımızın bulunduğunu ama sadece çalıştığımız bina içinde iş arayabileceğimiz söylendi.Eğer ihaleyi kazanırsak devam yoksa gelen şirket size tekrar işe alır dediler.Şu durumda bizim durumumuz hakkında bir açıklama yapar mısınız.Teşekkürler

  • Merhaba,
   Süreli iş sözleşmelerinde süre bitimi sözleşmenin sonudur. Sanırım sizde böyle bir sözleşme imzalamışsınız işten çıkışınızı işveren yaptığı için çalışmanızın karşılığı kıdem tazminatı hak ediyorsunuz .İhaleyi alacak yeni taşeron sizi çalıştırıp çalıştırmama serbestisine sahiptir.Ancak çalıştığınız firma ihalesini aldığı kurumla işe girerken imzaladığı iş sözleşmesinde sigortalılık haklarınızın devride söz konusu ise o zaman yeni ihaleyi alan firmaya işvereninizin haklarınızı devretmesi gerekir

 96. sayın yönetici maruzatım sudur ; bir üniversitenin açık ögretim bürosunda 19 aydır taşeron firma aracılıgıyla sözleşmeli çalışmaktayım 26 yaşındayım universiteden bu yıl mezun oldum ve izin kullanmadan yapacagım 5 aylık askelık görevim var … yakın zamanda askere gidecegim dolayısıyla işten çıkacagım askerden donunca aynı iş yerinde işe devam edebılme şansım varmı bu konuda yasalar bana nekadar yardımcı olucak , yoksa baglı bulundugum üniversitenın insıyatifinemi kalır benı tekrar işe alıp almamak ????

  • Merhaba Mehmet bey,
   Askerlik hizmeti çalışanın kıdem tazminatını almasını gerektiren bir durumdur siz taşeron firmada çalıştığınızı yazmışsınız askerlik dolayısı ile işten çıkışınız yapılacağı için döndüğünüzde tekrar işe alıp almamak işvereninizin insiyatifindedir.
   İşvereninizle konuşabilirsiniz kabul ederse tazminat almadan 5 ay ücretsiz izin kullanmak istediğinizi söyleyerek çıkışınızı yaptırmadan askere gidip gelebilirsiniz

 97. merhaba 4.5 yıldır bir şirkette uzun yol şöförlüğü yapıyorum çalıştığım şirketin ankara ve kırıkkalde olmak üzere 2 yeri var patronum ankaradaki yerini kapatıp işçilerine iflas ettik diyerek ve kendisini iflas ettim diye göstererek tazminat vermeyeceğini kırıkkaledeki işçisine söylemiş bende bu konu hakkında sizden bilgi almak istiyorum kendisini iflas etti diye gösterdiği zaman işçilerine tazminat ödeme zorunluluğu varmı birde yalandan kendini iflas etti diye gösterme durumu varmı

  • Merhaba Erhan bey iflasdan kastınız şirketin iflas erteleme almasımı tasfiyeye girmesimi iki duruma görede açıklama değişiklik arz edecektir.
   İflas ertelemede ertelenen süre kadar işveren ödemelerini geçiktirebilir ,tasfiye halindede tasfiye memuruna alacağınızı yazdırmanız halinde şirketin tasfiye sürecinde önce alcaklar toplanıp sonra borçlar ödenir ki bu durumda personele olan borçlar öncelikli ödenmesi gereken borçlardır

 98. Nevzat bey merhaba benim dünürüm elektirikçi idi şirketi kendi adına idi direkten düşerek iş kazası geçirdi 10 gün yoğun bakımda yattıktan sonra vefat etti. varisleride şirketi kapatmaya karar verdiler .vefat eden dönürümün dört tane çalışanı vardı.İşkazası ile ölüm olduğundan dolayı çalışanlar tazminat hak edermi? bunun kanunu süreci nedir ?

  • Merhaba Recep bey,
   Hizmet sözleşmelerinde işverenin ölümüyle kural olarak iş akdi son bulmaz. İşverenin yerine mirasçıları geçer. Ancak, iş akdi işverenin kişiliği gözönüne alınarak yapılmışsa, yani işin yapılması işverene bağlı ise o zaman son bulur. Bu durumda, işverenin tüm hak ve borçlarını devralan mirasçıları, işçilerin her tür alacaklarını da ödemek zorundadır.Tabi mirascıların yasal süre içinde mirası reddetmemiş olmaları gereki.Mirascılar mirası reddetmişler ise çalışanlar tazminat haklarını alamazlar

 99. merhaba yaklaşık 3 yıl 3 ay dır çalıştığım işten ayrılmak istiyorum. benimle işe başlayan ve 1 sene önce falan ayrılanlar sadece 14 gün çalıştıktan sonra ayrıldılar. sorun çıkmadı. şimdi ben ayrılmak istiyorum 8 hafta süresini diretiyorlar.bunu neye dayanarak yapıyorlar ben buna nasıl itiraz edebilirim.

  • Merhaba asuman hanım,
   4857 sayılı iş kanunumuzun 17 maddesi çalışma sürelerine göre ihbar önellerini belirlemiştir bu maddede şöyle diyor
   Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir.

   İş sözleşmeleri;

   a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,
   b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,
   c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,
   d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra,Feshedilmiş sayılır.Diyor siz 3 yıl çalıştığınız için 8 hafta ihbar öneliniz vardır işveren dilerse bu süreyi çalışmanızı veya ihbar öneli kadar ücreti ödemenizi talep edebilir

 100. merhabalar,
  özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde öğretmen olarak işe başladım,1 yıllık sözleşme imzaladım ve tazminat maddesinde,işten ayrılmak isterse istifa dilekçesini 3 ay önceden vermeli ve yerine öğretmen bulununca ayrılabilir aksi takdirde 15000 lira yı öder diye bi madde vardı..işe başladıktan 1 hafta sonra işten ayrılmaya karar verdim.. nasıl bir yol izlemeliyim? tazminatı ödeyecek durumum yok,bankalara kredi borcum var..tazminat davası acarsa tutukluluk falan olabilir mi? noluuuur bana yol gösterin…bu işten nasıl kurtulabilirim…teşekkürler…

  • Zeynep hanım merhaba,
   İş sözleşmelerinde tek taraflı cezai şartlar yeni borçlar kanunumuza göre geçerli değildir cezai şartlar iki tarafıda bağlayıcı olmalıdır işverene bu tarz maddi bir cezai şart yoksa sözleşmenin o maddesi yeni kanuna göre geçersizdir
   İş kanunumuzun 15 maddesinde 60 günlük bir deneme süresinden bahsedilir sizin sözleşmenizde deneme süresi var ise bu maddeye istinaden hizmet akdinizi fes edebilirsiniz eğer deneme süresi konulmamışsa
   iş kanunumuzun 17. maddesinde a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra, gibi bir madde olmasına rağmen rıza ile imzalanan sözleşmelerde bu süre sözleşmede belirlenen şartlar ile bağlanabilir Sözleşmede belrtilen yerine bir kişinin bulunmasından sonra ayrılabilr ibaresi şahsi düşünceme göre hukuki birşey değildir
   Benim size önerim iş hukuku konusunda bir avukatla temasa gecerek benim anlattığım bilgileride aktarıp sözleşmenin geçersizliği bu sebeplede iş akdinin feshi talebinizi belirtir bir ihtarname cekerek işten ayrılın

 101. Merhaba Ben 19 aydır ozel soktorde calısmakdayım ayrılmak ıstıyoyorum nasıl kıdem tazmınatı alırım suan asgerı gecım ıdırımı dahıl 940 tl net alıyorum yanlız yol parası yemek parası mesai parası resmı tatılerde calısıyoruz yıede ucret vermıyolar haftada 75 saat calısıyoruz yınede mesai alamıyorum ıkramıye var ama alamadım neyapmak gerekıyo kıdem tazmıatı almak ıcın vede ıse gırerken hıc bırsey ımzalamadım ıs sozlesmesı dahıl tsk ederım sımdıden

  • Merhaba İş kanunun 41 . maddesinde haftalık çalışma süresi “Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle kırkbeş saatin altında belirlendiği durumlarda yukarıda belirtilen esaslar dahilinde uygulanan ortalama haftalık çalışma süresini aşan ve kırkbeş saate kadar yapılan çalışmalar fazla sürelerle çalışmalardır. Fazla sürelerle çalışmalarda, her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yirmibeş yükseltilmesiyle ödenir.” Şeklinde belirlenmiştir fazla çalıştığınız halde mesai almadığınızı veya düzenli ödeme alamadığınızı belgeler iseniz iş kanunun 24/II e bendine göre hizmet akdinizi fesih edebilirsiniz haklı sebple fesih halinde işveren işcinin kıdem tazminatını ödemek zorunda fakat dikkat etmeniz gereken önemli husus haklı fesih yaptığınızı ispatlamanızdır

 102. Merhaba,
  İşe yeni başlayan arkadaşım, çalışma arkadaşlarından biriyle sorun yaşadı. Ortada tahrik yokken sadece bir uyarı sonucu, ilgili kişi iş yerinde arkadaşımın üzerine yürüyüp ölümle tehdit etti. Kendisi işten çıkarıldı, arkaşıma da ihtar verildi ve 2 hafta işe gelmemesi söylendi. Bu durumda bir sonraki maaşı nasıl ödenmelidir? 2 hafta çalışmayacağı için maaşı 2 hafta eksik mi ödenecek?
  Teşşekürler.

 103. Merhaba Nevzat Bey,
  Ben 10 yıldır resmi bir kurumda taşeron firmaya bağlı şirket işçisi olarak çalışmaktayım ve işyerinde yaşadığım bazı olumsuzluklardan dolayı işi bırakmayı düşünüyorum, fakat malum şirket işçilerine yıl dolmadan işten çıkış gösterdikleri için herhangi bir özlük hakkımız bulunmuyor. Ben bu durumda tazminat hakkımı nasıl kullanabilirim. Sonuçta 10 yıllık bir emeğim söz konusu ve işi keyfi bırakmıyorum, kurumda yaşanan olumsuzluklar nedeni ile mecbur kaldım bunu yapmaya. Bu konuda beni bilgilendirirseniz çok sevinirim. İyi günler diliyorum…

  • Nur hanım merhaba,
   Sormuş olduğunuz soru bu köşeden bana sıkca sorulan sorulardan biri ve bana göre taşeron firmalarada çalışan sizin gibi birçok çalışanın önemli bir sorunu.
   İş kanunumuz çalıştığınız firmada 1 yılı tamamladığınızda kıdem tazminatını hak edeceğinizi söylemekle beraber sizler taşeron firmada çalışırken kamu kurumuna hizmet veren taşeronun personeli olarak gecici görevle çalışmaktasınız taşeronlar ihale alamayıp ihaleyi başka bir taşeron aldığında sizi işten çıkartıyor yeni taşeron yeni personel olarak sizi işe alıyor bu durumda ayrıldığınız her taşerondan tazminat alacağınız kalıyor ve çalışanlar genelde bunun farkında değil
   Bu sorunla karşı karşıya kalmamak için ne yapılmalı
   1-Her taşeron değiştiğinde tazminat ve hakedişlerinizi alabilirsiniz
   2-Yeni taşeron özlük haklarınızı devralabilir yeni taşeronda özlük haklarınız devam eder
   Bunlar yapılmaz ise Birden fazla taşeronda çalışmış görünürken işten ayrılmak zorunda kaldığınızda çalıştığınız her taşerondan ayrı ayrı hukuki takibatla alacaklarınızı tahsil edebilirsiniz

   • Merhaba Nevzat Bey;
    Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde işe başladım 15 gün oldu ama ortama alışamadım..Sözleşmem 1 yıllık tazminat olarak ta 10000 lİra ödeme var..İşten ayrılmak istiyorum,Ortama alışamamak ve uyum sağlayamamak gerekli sebep olabilir mi?Tazminat ödememi gerektirir mi? Başka sebep olarak ne sunabilim? bana yardımcı olursanız sevinirm.. teşekkürler…İşverenin beni 1 yıl zorla çalıştırma durumu olabilir mi?

    • Berna hanım merhaba,
     Sorunuz gibi birçok soruyu sitede cevapladım fakat sizi yormamak adına tekrar cevaplayayım.
     Öncelikle iş hukukumuzda ve sözleşmelerin düzenlendiği borçlar kanunumuzda sözleşmenin şartları belirlenmiştir. Ve sözleşmelerde tarafların iradeleri ile şartların belirlenebileceği belirtilmiştir.
     İmzalamış olduğunuz sözleşmede deneme süresi, sözleşmenin bağlayıcı hükümleri nelerdir? bilmiyorum sözleşmenizin incelenmesi gerekir. Fakat şu husus önemlidir iş sözleşmelerinde tek taraflı cezai şartlar olması yani işi bırakırsanız sadece size bir bedel ceza veren işten çıkarılırsanız işverene bir yaptırım uygulamayan sözleşmeler yeni borçlar kanunumuza göre geçersiz sözleşmelerdir.
     Benim size önerim imzalamış olduğunuz sözleşmenin bir sureti ile İş hukuku ve sözleşmeler hukukunu bilen bir avukatla görüşerek sonrasında iş aksinizin fesih şeklini belirlemeniz sizin yararınıza olacaktır.

 104. Ayberk Murat TAŞDEMİR

  Merhaba ben özel güvenlik görevlisi olarak bir şirkette çalışmaktayım. 22 aylık personelken şirketim 31 aralıkta ihaleye giricek. Projeyi kaybetme durumuna karşın ben dahil 45 personele iş hakdi sözleşme bildirim feshi tebligatı düzenlediler. Bu tebligat 3 aralıkta bana düznlenmiş. Tebligatın içeriğinde ikametgaha uygun başka yerde proje olmadığından sözleşmeniz feshi olcaktır, kazanırsak öncelik sizin olcaktır diyor ancak sosyal haklarımızdan bahsetmiyor. Şirket yetkilisi önceden haber verdiğin beyan ediyor taminatlarımız projeyi kaybedersek verilceğini söylüyor. Tebligatta yazmasa bile vermek zorunda mı? Yoksa vermeme hakk var mı? Kağıdı imzaladım geri almalımıyım? Arkadaşlarla resmni cektik..

  • Merhaba Ayberk bey,
   Süreli sözleşmelerde sürenin bitimi sözleşmenin fesih sebebidir.Sanırım sizde süreli sözleşme imzalamışsınız işverende süre bitiminde sözleşmenin yenilenmeyeceğini ihbar öneline göre bildirmiş size Fakat süreli sözleşme olması kıdem tazminatı gibi hakedişlerinizin ödenmesi için engel değildir. Sözleşmeniz yenilenmez ise hakedişlerinizi ihtarname ile işverenden talep edin

   • rahim maraşlıoğlu

    Merhabalar, şu an çalışmış olduğumuz taşeron firma 31.05.2013 tarihinde sözleşme süresi bittiği için mart ayında işten çıkartılacağımızı yazılı olarak bizlere bildirdi. Belgede hak etmiş olduğumuz bütün yasal hakların tarafımıza engeç 02.06.2013 tarihinde ödeneceği yazıyor. Fakat şöyle bir olasılık oluştu. Aktif olarak çalıştığımız firmanın tekrar ihaleyi alma ihtimali var. Bu durumda işten ayrılmayıp aynı firma ile çalışmaya devam edersek (3 Yıl) geçmiş dönem yasal haklarımızı alabiliyormuyuz? Yani biz ihaleyi tekrar aldık. Tazminatlarınızı vermiyoruz diyebilirler mi?
    Başka bir sorum ise: firma ihaleyi alır ise ve biz ihbar süresi içerisinde yeni bir iş bulursak, yine hak etmiş olduğumuz tazminatlarımızı alabilecekmiyiz.. Teşekkür ederim. (Aynı durumda yaklaşık 40 arkadaşım bulunmakta)

    • Rahim bey merhaba,
     İki ayrı soru olarak sormuşsunuz sorunuzu daha önce ikinci kısmına cevap verdim işveren işten cıkışınızı yaptı ise kıdem ve hakedişlerinizi alarak çalışmayabilirsiniz fakat işten cıkışınız yapılmadı ise işveren çalışmanızı talep edebilir bu durumda ancak dava konusu yaparak işten cıkarıldığınızın beyan edildiğini bu gerekce ile tazminat talebinde bulunabilirsiniz

 105. mbrlar ben özel bir hasantanede calışıyorum istifa ettim 28 günlük ihbar sürem cıktım tamam dedik gün de iki saar iş arama hakkım var onu da toplu olarak kulanmak istıyorum dedim tama dediler 7 gün cıktı şimdi ben ayın 1 istaifa ettim ihbar sürüm 28 gün şimdi 7 cıkarınca 21 gün çalışacam ayni 21 de doluyor o 7 günlük iznimi memlekete gidecem ama cok uzak ben 21 de doluyorya günüm o zaman istafa edip gitmsem dedim 28 gün çalışmış olurum dedim yok olmazz 28 de gelip istifa edeceksin diyor bu kış yagmur da ben 1000 bin km gidip tekrar gelemk zor olur ben ne yapacam lutfen yardım…..

  • Merhaba Doğan bey,
   Sorunuzu biraz karmaşık sormuşsunuz İstifa ettiyseniz ihbar öneli kadar çalışmanız gerekir iş arama izninizi toplu kullanabilirsiniz söylediğinize göre bu 7 günlük süre imiş kalan 21 gün çalışacağınıza göre burda bir sorun göremedim. Fakat işveren ihbar önelinin sonuna kadar çalış önelin son günü işle ilişkini kes diyor ise burada haklı üzerinizde zimmet vs sorumluluklarınızı çalışma sürenizin sonunda teslim etmek zorundasınız fakat siz iş arama izninizi ihbar öneli sonun da toplu kullanacağınızı işverene yazılı beyan edip bu sürenin başlangıcında zimmet vs sorumluluklarınızı devir ederek işi bırakırsanız işveren açısındanda burda bir sorun yok. Bunu yazılı olarak işverene bildirip sorumluluklarınızı teslim ederek ayrılmanızı öneririrm.

 106. Merhaba Nevzat bey
  Özel bi şirkette 21 aydır çalışmaktaydım diğer bi şirketle görüştüm işe alındım istifa ediceğimi bu şirkete söylediğimde ihbar süresini konuştuk ve elindeki işleri hallet sonra çıkışın yapılır dendi işlerimi hallettim ve çıkışımı öğlen aldım akşam çıkışta bana ihbar süresini çalışmadığımı ve çalışmadığım süre için para ödemem gerektiğini söylediler bişey imzalatmak istediler bende imzalamadım yetkili kişiyle tekrar bunu konuştuğumuzda ve böyle bişeyin en başta benden istenmediğini söyledim ama o gün farklı bi istifa daha aldıklarından artık herşeyin kanuna göre yapılacağını söylediler ben yinede tam olarak ne olduğunu bilmediğim şeyi imzalamadım ve iş yerinden ayrıldım ve 1 hafta sonra diğer iş yerinde göreve başladım.bugün noter onaylı bi yazı geldi belirli bi süre içinde ödemem gereken para yazıyo bunun için bi hak talep edebilirmiyim ne gibi bi işlem yapabilirim yoksa direk parayımı yatırmalıyım şimdiden yardımınız için teşekkür ederim

  • Ahmet bey merhaba,
   Usulüne uygun istifa etmediğiniz için bugün işvereniniz tarafından ihbar tazminatını ödenmek üzere ihtar ediliyorsunuz
   iş kanunumuzun 17. maddesi c bendinde ) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta ihbar öneli olarak çalışmanız gerekiyor veya bu kadar süre önce yazılı olarak işvereninize bildirmeniz gerekirdi bunu ispatlayabilirseniz sözlü bile olsa (şahit yolu ile) bildirim önelinde çalıştığınızı gelen ihtara cevabi ihtarla bildirin işveren buna itiraz edebilir o zaman dava konusu olur fakat bu ispatı yapamıyorsanız o zaman işveren haklıdır ödemeniz gerekir

   • Cok tesekkurler Nevzat Bey aciklamalariniz icin.istifami verdigimde yetkili kisi ile gorustugumde bolum sefimide cagirip ozellikle sordu ve ikisinin karari uzerine elimizde olan isi hallettigimde cikabilecegim soylendi bana ve 5 gun icinde islerimi hallettim ve cikisimi verdiler bolum sefim ve o donemde istifasini veren bolum arkkadasimda sshittir 2 kisinin sahitligi yeterlimidir peki.5gun icinde parayi yatirmam eisteniypr yatirmadan noterden benimde ihtarmi gondermem gerrekiypr yada tanik oldubgunda gkazanabilirmiyim davayi dava acilirsa.

    • Ahmet bey önceki mailimdede uazmıştım çalışma sürenize göre ihbar önelleri vardır bölüm şefinizin izin vermesi işverenin izin vermesi anlamına gelmez ancak bölüm şefiniz işveren temsilcisi ise o zaman işveren adına işlem yapabilir ihbar öneliniz kadar süreden şahit ifadesi ile beyan ettiğiniz tarihten çıkıncaya kadarki sürenin ihbardan sayıldığını ispatlayıp kalan ihbar önelini ödeyeceğinizi bildirebilirsiniz

    • Ahmet bey önceki mailimdede yazmıştım çalışma sürenize göre ihbar önelleri vardır bölüm şefinizin izin vermesi işverenin izin vermesi anlamına gelmez ancak bölüm şefiniz işveren temsilcisi ise o zaman işveren adına işlem yapabilir ihbar öneliniz kadar süreden şahit ifadesi ile beyan ettiğiniz tarihten çıkıncaya kadarki sürenin ihbardan sayıldığını ispatlayıp kalan ihbar önelini ödeyeceğinizi bildirebilirsiniz

 107. Merhaba Nevat Bey;
  Bir üniversite taşeron firma üzerinden 2 yıldır çalışmaktayım.Yapılan merkezi atamada memur olarak atandım.Tebligatı verdiğim takdirde tazminatımı vereceklerini söylemişlerdi.Aradan 1 hafta geçince tazminatımı almak için mahkemeye başvurmam gerektiğini söyledi taşeron firma yetkilisi nasıl bir yol izlemeliyim.Tazminatımı alabilir miyim?

  • Merhaba Naz hanım,
   Taşeron firmada sigortalı çalışırken ayrılıp üniversitede başladınız doğru anladı isem bu durumda taşeron firmadan kendi isteğinizle ayrılmış oluyorsunuz bu kendi isteği ile işten ayrılanlara tazminat hakları yoktur. fakat işveren ödemek istiyorsa ödeyebilir.

 108. tesekkur ederim Nevzat bey veedoginiz bilgiler icin….

 109. İyi gunler.
  Türkiye de çalışırken yurtdısı tesisinde gorevlendirildim.
  3 sene sonra geri donmek istediğimde ise bunu istifa kabul ederiz cevabıyla karşılaştım.
  Bundan sonrada en küçük açıkta savunmam alınarak psikolojik savas baslatıldı.
  Bu durumda tazminatımı alıp ayrılabilirmiyim?
  Yardımcı olurmusunuz.

  Barış Çakır

  • Merhaba Barış bey,
   Yurtdışı şantiyede çalışmak sizin yaşam tarzınızı,aile hayatınızı,sağlığınızı bozuyorsa çalışmak istememniz işveren veya vekilleri veya onlar adına hareket edenlerce baskı unsuru olarak kullanılıyorsa(Bu mobbing e girer)iş kanunumuzun 24. maddesinde gecen aşağıdaki maddeleri gerekce göstererek haklı sebeple fesih yapabilirsiniz fakat benim size önerim bu konuda kişisel davranmayıp bir iş hukuku avukatına danışarak ihbar ve tebligatları onun nezaretinde hazırlanızdır
   a) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa.
   c) İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verirse

 110. Merhaba Nevzat bey
  6.5 yıldır aynı iş yerinde asgari ücretle 260 saat mesai ile çalışıyorum bu sebepten dolayı iş feshi yapmak istiyorum 20 günlük senelik iznim var iş feshi yaptıktan sonra ihbar süresini çalışmak zorundamıyım veye
  senelik iznim ihbar süresi için sayılırmı. TEŞEKKÜR EDERİM!!!!!

  • Merhaba Maşide hanım,
   İş kanunumuzun 41. maddesinde şöyle demektedir;
   Fazla saatlerle çalışmak için işçinin onayının alınması gerekir.
   Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda ikiyüzyetmiş saatten fazla olamaz.Sizin yazdığınıza göre yıllık 480 saat fazla mesai yapıyorsunuz
   iş kanunun 24. maddesinde a) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa.Fazla mesailer yaşam tarzınızı etkilemekte ve kanuna aykırı olarak uygulanmak bu durumu gerekce göstererek haklı fesih yapabilirsiniz fakat tüm yıl fazla çalıştığınızı belgelemeniz gerekebilir haklı fesih yaparsanız kıdem tazminatınızı alabilirsiniz
   Fakat Bunu uygulamayıp istifa ederseniz o zaman ihbar önelinin başladığı gün yıllık izninizi kullanmaya başlar bunu bildirerek yapın ihbar önelinin bitiminde iş başı yapmadan işten ayrılabilirsiniz

 111. merhabalar….
  ozel bi sirkette calismaktayim (6 aydan az )10.12.2012 istifa dilekcesi yazdim.merak ettigim son is gunum pazartesi 24.12 mi olmali??

  • Merhaba Melek hanım,
   iş kanunumuzun 17. maddesi İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,
   siz bildirimi 10 unuda yaptığınıza göre 14 gün 24.12 de doluyor mesai bitimi

 112. Teşekkur ederim Nevzat Bey.

 113. 18.10.2010 tarihinden beri taşeron bir firmada belirli süreli iş sözleşmesiyle çalışmaktayım.Sözleşmem kasım 2012 tarihi itibariyle sona erdileceği söylendi ve 2012 aralık ayı itibariyle yeni belirli süreli iş sözleşmesi imzalamam için verildi.Yeni iş sözleşmesi imzalamadığım takdirde şirkette çalıştığım iki yıllık kıdem tazminatımı alabilir miyim?Şirketin tazminatını vermeme gibi bir hakları var mı?Tazminat verilmediği takdirde ne yapabilirim.

  • Merhaba Melek hanım,
   Belirli üreli iş sözleşmelerinde çalışanın tazminat hakkı yoktur bu konuyu yarın bir makale olarak yazacağım soru sor bölümünden okuyabilirsiniz

 114. ben 3 aydır ozel bir şirkette otelde çalışmaktayım .2 aylık maaşımı alamadım. ve bazı nedenlerden dolayı istifa etmek istiyorum şefime bir hafta öncesinden bildirdim sonra dedim ki ben size 12 sinde ve 13 de haber edeceğim istifa edeceğimi dedim ama müdürüm istifamı kabul etmiyor ben yarın dilekçemi verip gitsem ne olur her hangibir cezai işlem uygulanır mı

  • Merhaba Betül hanım,
   İş kanunun 17. maddesi ihbar önellerinin süresini tanımlamış 1. maddesinde şöyle demiştir,a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,
   yani sizin 2 hafta önceden yazılı olarak bildirimde bulunmanız gerekir veya ihbar öneli kadar bedeli ödemeniz gerekir Fakat işverenden maaş alacağınız olduğunu belirtmişsiniz maaştan ihbar önelinin düşülmesini yazılı bildirebilirsiniz Fakat işverene sözlü bildiriminizi şahitlerle ispatlayabilirseniz bu süre ihbar sürenizden düşülmesini belirten bir istifa dilekcesi ile ayrılabilirsiniz
   Önemli bir uyarım olacak ne yaptığınızı yazmamışsınız yaptığınız iş özellik arzeden bir iş ise sizin yokluğunuzda işveren zarar uğrayacak ise o zaman işverenin hakkınızda tazminat davası hakkı doğabilir

 115. Merhaba Nevzat bey,
  ben özel bir şirkette 01.07.2007 de işe başladım 5 yılı aşkın bir süredir çalışıyorum ancak iş yerim şimdiye kadar
  1. hiç haftalık izin yıllık izin vermedi telep ediyorum fakat işine geliyorsa çalış diyor bu 5 buçuk yıl zarfında sadece ramazan ayranlarında 2 kurban bayramlarında 3 aksi hiç izin vermiyor günlük çalışma sürem 8 saati geçiyor çok izin ihtiyacım var evlenmem lazım bari bu yıl yıllık izin verin dedim bu iş böle çalışmak istemiyorsan başka birini bulalım diyor
  2. bu arada ilk 3 yıl …………. bayi iken sonra ……….dağıtım olmuş ama ben aynı yerde çalışıyorum
  3. 2010 da iş kazası yaptım iki ay sonra beni arayıp git sgk ya ben o gün izinliydim de yoksa ise geri almayız senin bütün haklarını biz verecez dediler 5 aylık rapor birtiminde ben iş başı yaptım ancak benim girişimi rapor bitimin de yapmamış 2 ay sonra yapmışlar
  4. ben bıktım geriye yönelik haftalık izin yıllık izin kıdem ve ihbar tazminatı alabilirmiyim?
  5. okulum vardı izin vermedikleri için sınavlara giremedim ama kaydı her yıl yeniledim açık okul ama sınavlara giremedim eğitim hakkım engellendi ve hiç izin kullanmadığım için psikolojim bozuldu hakikaten çok kötü olmaya başladım millet denize akrabalarına geziyor ben kendimi aşağılamaya başladım bana bir yol göstere bilir misiniz sevinirim

  • Merhaba güven bey,
   Sorduklarınızın tamamına cevap vereceğim fakat sorunuz birden fazla soru içerdiği için ben numaraladım ve ayrı ayrı cevaplıyorum umarım faydalı olur

   1. 1.sorunuzun cevabı sitede sorulmuş bir soruya cevap olarak yazdım linki aşağıda ordan ayrıntılı okuyabilirsiniz fakat ben kısaca özetleyeceğim.
   https://www.nevzaterdag.com/izin-kullandirmayan-isverene-iscinin-hakli-fesih-hakki/
   İzinler konusu 4857 sayılı İş Kanunumuzun 53. ile 60. maddeleri arasında düzenlenmiştir
   .İş kanununun 54. maddesinde:“İşçi her hizmet yılına karşılık, yıllık iznini gelecek hizmet yılı içinde kullanır.” denilmektedir. Bir başka deyişle çalışan iznini hak ettiği tarihten, bir sonraki hak ediş tarihine kadar kullanması gerekir. İşverenler iş yerinde en az 1 yıl çalışmış olan işçilerine bu haklarını kesintisiz olarak kullandırmalıdırlar Ancak işçi onay verirse yıllık izin süresi bir bölümü 10 günden az olmamak üzere en çok 3’ e bölünebilir İş Kanununun 24. maddesi, işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle fesih edebileceği gerekçeleri göstermiştir. Çalışanın yıllık ücretli iznini hak ediş tarihinden itibaren, yeni hak ediş tarihine kadar kullandırmayan işverenin bu davranışı, Ahlak ve İyi niyet kurallarına uymayan davranışlar kapsamına girmektedir.

   2. 5 yıl aynı yerde çalıştığınızı söylüyorsunuz çalıştığınız yer isimmi değiştirdi yoksa devredilerek başka birimi aldı?
   Eğer isim değiştirdi ise 5 yıllık süre aynı işyerinde çalıştığınız anlamına gelir
   Fakat işletme devredildi yeni işletmede çalışmaya devam etti iseniz sigorta açısından 3 yıl bir firmada 2 yıl bir firmada çalışmış sayılırsınız o yüzden hak edişlerinizi iki ayrı firmadan talep edebilirsiniz ancak bu durumda devir halinde yeni işveren sizin özlük haklarınızıda devraldığına dair bir sözleşme varsa elinizde son işverende 5 yıl çalışmış gibi işlem yapabilirsiniz

   3. is kazası ile ilgili istemlerde zamanaşımı 10 yıldır yani henüz zamanaşımı dolmamış ancak burada is koşullarına bakmak gerekecektir yani iş kazası isçinin mi işverenin mi ihmali veya kusuru neticesinde meydana gelmiştir? Siz sorunuzda izinli idim demenizin istendiğini yazmışsınız eğe riş kazası tutanağında böyle dedi iseniz iş kazası olarak görülmeyecektir
   4. İş kazalarında işçi işten çıkarılmaz sanırım o süreçte sizin sigorta çıkışınız yapılmış döndüğünüzde tekrar giriş yapılmış
   5. İş kanunun 25. maddesinde(25-I a) şöyle demektedir. İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa.İşci haklı sebeple iş akdini fes edebilir.

 116. çalışmakta olduğum şirket küçülmeye gidildiğini söyledi ve yanımda beraber çalışmış olduğum arkadaşımı işten çıkardılar imza attırarak aynısını benden de istediler 6 yıllık çalışanım bende tazminat talebinde bulundum sözlü olarak belirtim fakat ister çalış istersen çalışma deyip kestirip attılar daha öncesinde 2 kişi çalışıyor demiştim çalışma saatlerim 2 kişi dahilinde 10 saat idi şuanda 2 haftadır 16 saat çalışıyorum ve yorgun olduğumu 6 yıllıdır hiç izin kulanılmadığını ve ne mesai nede tatil talebinde bulunmadım ayrı olarak ta asgari sigortam ödeniyor fakat asgari ücret verilmiyor itiraz ettim bana karşılık beğenmiyorsan çık dendi sözlü olarak bunun yanı sıra doğum izni dahi kulandırılmadı ve sigortayada belirtmemem gerektiğini söylemişlerdi fakat artık susmak istemiyorum evet işe mecbur olabilirim ama bu kadar saat ve az bir ücretle çalışmak istemiyorum bizi şikayet edemezsin tazminat alamazsın diyorlar bir kanıt yokmuş ama ben ilk işe girerken imzada atmadım sigortam ödeniyor allah tan gerçi ilk üç ay 15 gün ödenmişti bu çalışma saatleri dışında yaz saatim 21 saat hiç uyuyamıyorum ve çocuğuma zaman ayıramıyorum ne yapmalıyım biliyorum çok karışık yazdım ama benim kafam çok karışık

 117. merhaba nevzat bey benim sorum,bir iş yerinde yaklaşık 8 senedir ssk lı olarak çalışmaktayım 2 ay evvel kredi kartı borcumdan dolayı maaşıma haciz geldi ve patronum da beni düşünerek muhasebeciyi arayarak bana çıkış verdi .bende işsizlik maaşı için başvurduğumda madde 3 ten dolayı yani kendi isteğimle işten ayrılmış olduğumu belirten bir maddeden ötürü ne tazminat yani toplu para nede işsizlik maaşı alamayacağımı söylediler ama benim hiç biryere atmış olduğum imza yok istifa dilekçesi yada sözleşme gibi hiç bir evrak da yok .Benim bu haklarımı geri alabilmem için ne yapmam gerekir. SAYGILAR.

  • Merhaba Bekir bey,
   İşvereniniz işten çıkışınızı iptal edip yeniden işveren tarafından çıkarma olarak yapsın bu durumda işsizlik sigortasına müracaat edebilirsiniz

 118. MERHABA NEVZAT BEY. BENİM BERBERLİKLE İLGİLİ OLARAK HERHANGİ BİR DİPLOMAM YOK VE BİR BERBER DÜKKANI AÇTIM İŞLETMECİ OLARAK. BERBERLİĞİM VAR. AMA DİPLOMAM OLMADIĞI İÇİN MECBUREN DİPLOMASI OLAN BİRİ İLE MESUL MÜDÜRLÜK ANLAŞMASI YAPTIM. BU ŞAHIS BİR YERDE SİGORTALI OLARAK ÇALIŞIYORDU. BENİM İLE NOTER ARACILIĞI İLE İŞ SÖLEŞMESİ YAPTIK. ANCAK BU ARKADAŞ BENDEN ÖNCE DİPLOMASINI ÜÇ YERE DAHA VERMİŞ VE BERBERLER ODASINDAN KAYDI ÇIKTI. BUNA İSTİNADEN MECBUREN İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNİNİ YAPACAĞIZ. BENİ MAĞDUR ETTİ. FESİH YAPACAĞIMIZDA FESİH SÖZLEŞMESİNE NE YAZDIRMAMIZ GEREKİYOR, YANİ ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM AMA İLERİDE BAŞIMIZ AĞRIMASIN İSTİYORUM, BEN BUNUN DİPLOMASI İLE GEREKLİ DÜKKAN AÇILIŞ İÇİN İLGİLİ KURUMLARA EVRAKLARINI VERMİŞTİM HER İŞ TAMAM. ANCAK BEN ŞUAN MESUL MÜDÜRSÜZ ÇALIŞMAK ZORUNDA KALDIM. EN KISA SÜREDE BİR TANESİ İLE ANLAŞACAM İNŞALLAH, DURUM BU. İLERİDE SIKINTI OLMAMASI İÇİN NE GİBİ BİR YOL İZLEMEM GEREKİYOR. KARŞILIK ANLAŞARAK FESİH YAPACAĞIZ. YARDIMLARINIZI BELKLİYOR, SAYGILARIMI SUNUYORUM.

  • Merhaba Hasan bey,
   Yeni borçlar kanunumuzun 430 .maddesinde sözleşmenin yenilenmeyeceğinin bildirimi ile sözleşmenin son bulacağı belirtilmiştir size önerim noterden yapılan sözleşmenin belirtiğiniz haklı nedenlerle fesih edildiğini ihtarname ile karşı tarafa bildirmenizdir.Karşılıklı anlaşarak fesih yapacak iseniz yaptığınız sözleşme ile birlikte notere giderek sözleşmenin iptalini, yaptırın.

 119. MERHABA NEVZAT BEY, ÖNCELİKLE YARDIMLARINIZ VE İLGİNİZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜRLER.
  ÖZEL BİR BANKADA 56 GUNDUR ÇALIŞMAKTAYIM VE GEREK İŞİN STRESİ GEREK ÇALIŞMA SAATLERİNDEN DOLAYI İSTİFA EDİP TECİLİMİ BOZDURUP ASKERE GİTMEYİ DÜŞÜNÜYORUM. AMA BU SURECTE 20 GÜNLÜK EĞİTİM SÜRECİM OLDU BAŞKA BİR ŞEHİRDE. SÖZLEŞMEMDE OKUDUĞUM KADARIYLA EĞİTİM MASRAFLARINI KARŞILAMAYI KABUL EDİP İSTİFA ETMEM MÜMKÜN. AMA BEN İSTİFAMI ASKERE GİTMEMİ GEREKÇE GÖSTEREREK YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUM. ÖDEYECEĞİM TAZMİNAT VE İZLEYECEĞİM HUKUKİ SÜREÇLE İLGİLİ
  YARDIMLARINIZI RİCA EDİYORUM. TEŞEKKÜRLER

  • Merhaba Tuğrul bey,
   İş kanunumuz ve yeni Borçlar kanunumuza göre tarafların tüm şartlar üzerinde anlaştıkları ve imzaladıkları iş sözleşmeleri gecerliliğini korur ve şartları uygulanır .Çalıştığınız banka ile imzaladığınız sözleşme bu noktada önemli olmaktadır sözleşmenin bir hukukcu tarafından okunması sizin faydanıza olacaktır Sözleşmede hizmet akdinin feshi hallerine bakmak lazım fakat işveren sözleşme gereği işi ile ilgili çalışana özel eğitim vermiş ve sözleşme fes edilmişse bu eğitim bedelini çalışandan talep edebilir.Fakat askere alışınızı iş kanunun 24 III zorlayıcı sebeplerine dayandırarark fesih haliniz olabilir askere alınmanıza ilişkin Askerlik Şubesinden alınan kararın bir örneğini (sülüs) işten ayrılma dilekçenize eklemelisiniz. Askere alınma belgesi olmadan fesih talep etmenin aleyhinize sonuçlara yol açabilir.

 120. iyi aksamlar….
  ise yeni basladigim bir sirkette 2 aydan az calistigim zaman isten istedigim zaman istifa edebilirmiyim??
  simdiden tesekurler

  • Merhaba Hülya hanım
   iş kanunumuzun 15. maddesinde “Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, bunun süresi en çok iki ay olabilir. Ancak deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle dört aya kadar uzatılabilir.Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedebilir. İşçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır.demektedir. Bir iş sözleşmesi imzaldı iseniz ordaki şartlara bakmak gerekir fakat iş sözleşmesi imzalamadı iseniz iş kanunun yukardaki maddesine göre hareket edebilir bildirimde bulunarak işinizi bırakabilirsiniz

 121. Merhaba nevzat bey
  12.12.2012 tarihinde fazla mesai ücretini alamadıgım için noterden iş feshi yaptım. Yanlış bilmiyorsam 8 hafta ihbar süresi var ve 20 günlük senelik izin. iş yeri senelik izin kagıdını onaylamayabilir bu durumda iznim içerde kalırmı yoksa onay olmadan izin kullanabilirmiyim. Birde iş arama iznim kaç saat bunun içinde izin almak gerekirmi ne zaman izin için talepte bulunabilirim.SGK ya bildirmemmi uygun olur yoksa yasal yollardan hakkımı aramakmı. Fazla çalışma saatleri bodroda görünmüyor yani belge yok şahit yeterli olurmu. TEŞEKKÜREDERİM!!!!

  • Merhaba Maşide hanım,
   İhbar önelleri iş kanunumuzun 17 . maddesinde çalışma süresine göre belirlenmiştir siz ne kadar süre çalıştığınızı yazmadığınız için 20 günlük süreyi teyit edemiyorum
   17. maddede
   a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,
   b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,
   c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,
   d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra,demeketedir
   işveren iznin ihbar süresinde kullanılmasını kabul etmez ise ihbar öneli kadar çalıştıktan sonra izin paralarınızın nakten ödenmesini talep edebilirsiniz fakat iş kanunun 27. maddesinde belirtilen “Bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur. İş arama izninin süresi günde iki saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir. Ancak iş arama iznini toplu kullanmak isteyen işçi, bunu işten ayrılacağı günden evvelki günlere rastlatmak ve bu durumu işverene bildirmek zorundadır.”demektedir sormuş olduğunuz son soru ise bordroda görülmeyen fazla mesaiyi dava aşamasında 2 şahitle ispatlamanız halinde diğer şartlarda göz önünde bulundurularak hakim tarafından değerlendirmeye alınır.

 122. mrb nevzat bey ben bir özel güvenlik firmasında 01.02.2012 de işe başladım işe girdikten sonra proje müdürü sürekli sıkıntı yaratmaya başladı ben ve 2 arkadaşım daha bunlara katlanmayıp iş ten ayrılma kararı aldık ben 13.07.2012 tarihinde istifa verdim ve 16.07.2012 tarihinde işten ayrıldım işten çıkıp şirket yetkilisiyle görüştüm haklı oldugumu söyledi ve paramın kesilmemesini saglayacagını söyledi ama maaş zamanı benim param verilmedi muhasebeyle görüşmem neticesinde 15 ihbar süremi doldurmadıgım için içerdeki 15 günlük paranın verilmeyecegini belirtiler ben işçi mahkemesine gitmeyti düşünüyorum sizce paramı alma şansım varmı?

  • Merhaba Süleyman bey,
   iş kanunun 17. maddesinin a. bendi “İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,”tanımlaması ile sizin istifadan sonra 14 gün çalışmanızı zorunlu kılar siz 3 gün çalışıp ayrıldığınız için işveren kalan 11 günlük ihbar bedelini sizden talep edebilir bundan dolayı açaçağınız davada haksız duruma düşersiniz işvereninmizle konuşarak sulh yolu ile halletmenizi öneririm.

 123. Nevzat bey 4857 ye bağlı işçi statüsünde yaklaşık 2.5 senedir çalışıyorum, çalıştığım kurumda istifa etmem yönünde baskılar oluştu bende istifa etmeyince bana 10.12.2012 tarihinde zoraki tayin dilekçem yazılması istendi bende zoraki tayin dilekçemi yazmayınca , insan kaynakları daire başkanı beni odasında çağırıp 3 kişi tarafından yumruk atılıp darp edildim kendilerine kesinlikle hiç bir vucut temasım bile olmadı, akabininde beni ambulansla acile kaldırdılar ve adli tıp rapor aldım, daha sonra adli makamlara başvurdum . Ve ertesi gün emniyet tarafından bir daha yollandım hastaneye ve bu seferde adli tıp raporu(kati) aldım. Bu son yaşanan olaylardan sonra işyerinde duramıyorum psikolojik baskı oluşuyor.Bu gün 14.12.2012 tarihinde noter aracılığıyla iş akdimin haklı sebeplerle 4857 kanunun 24 .mad gereği nce feshini istedim,şahsıma ait kıdem tazminatı,ihbar tazminatı, ve sözleşmeden doğan tazminatlarımın hesaplanıp tarafıma verilmesini istediğimi yazdım. Beni darp edenler inkar edecek muhtemelen ve beni darp edenler müdür ve daire başkanı, yalan beyan bulunup tanık gösterecek güçleri var kurumda, ben bu aşamadan sonra ne yapabilirim. İşi ne zaman bırakmalıyım, bu şahıslar biz yapmadık diyip inkar etseler, ne yapabilirim. Zaten savcılık, bimer ,çalışma bakanlığınada şikayetimi bildirdim, başka neler yapabilirim? bu olaydan sonra psikoloji bırakmadılar bende malesef. iyi çalışmalar şimdiden teşekkür ediyorum.

  • Merhaba,
   Öncelikle yaşadıklarınız için üzüntümü bildirmek isterim geçmiş olsun.
   Aslında yapılması gerekenlerin çoğunu yapmışsınız
   1-Darp için sağlık raporu
   2-İş akdinin haklı sebeple derhal feshi ihtarı(fesih ihtarının noterden çekildiği günden sonra çalışmanız gerekmiyor)
   3-savcılık suç duyurusu
   işyerinde darp inkar edilse bile bu olayda olayın iki boyutu vardır savcılık şikayeti ile vaka amme davasına dönecektir. Şikayet, rapor,iş akdi feshinizi ihtardaki süre zarfında işverenizden kıdem tazminatınız ve diğer hakedişleriniz ödenmez ise önerim iş hukuku konusunda çalışan bir avukatla görüşmeniz çünkü bundan sonrası tamamen hukuki süreç

   • Çok teşekkür ederim. bir kaç sorum daha olacak cevaplarsanız çok sevinirim.
    1.)Noter tarafından haklı sebeblerden dolayı işakdi feshini istedim fakat kurumun bunu uygun görmeme durumu olabilirmi? (Elimde adli tıp darp raporum mevcut, ve kurumda darp oldukdan sonra beni ambulansla acile kaldırılma görüntüleride mevcuttur, fakat darp yediğim odada kamera yoktu.)
    2.) Sizce bu hukuki süreçde işe devam etmem benim için avantajmı , dezavantajmı olur? Eğer işe devam edersem haklarımdan feragatmı etmiş olurum?
    3.) Benim noterden haklı sebeblerle işakdi feshi yazım Kurumun eline pazartesi günü geçecek , kurum benim bu iş akdi feshime hitaben kaç gün içinde cevap vermeli ? veya vermese işin hukuki süreci ne olur?
    4.)Ayrıca bu ihtar sürecinde ben ne kadar süre zarfında kıdem tazminatımı ve ihbar tazminatımı alabilirim kurum bunu bana en geç ne zamana kadar vermekle mükellefdir.?
    5.) Kafama takılan bir hususta beni muhtemelen disipline sevk etmişler ve bu disiplin yazısını yazacak olan kişide kurumda beni darp edenlerden birisidir , ne kadar objektif olacak disiplinin sonucu, ben dışardan denetleyici bir kurumu talep etme hakkım var mıdır?
    6.)Muhtemelen bunlar adli makamlarda ve kurumun teftişinde ifadelerinde bana iftira atacaklar ve beni haksız duruma düşürecekler , lakin onlara karşı hiç bir vucut temasında bile bulunmadım ve vuran onlar oldu bana, eğerki benim tanıklarımda makam sahibi kişilerden çekinip ifade vermezse elimdeki adli darp raporu delil olarak sunabilirmiyim ispatlamam açısından.?
    7.)İşime devam etmeyi düşünüyorum çünkü bu hukuki süreçi gözlemleyip ona göre hareket etmek, şikayette bulunduğum adli merciler ve bazı bakanlıklarca soruşturma evresine girildiğinde elimdeki tüm belgeleri yetkililere sunmak istememdir.Amacım para kıdem tazminatı vs değil, benim amacım daha yeni hayata atılmış bir gencin makam mevki sahibi insanlarca bir odaya 3 kişice kapatılıp darp edilmesi ve daha yeni başladığı iş hayatına küsdürülmesidir. Ve bende bu hukuki süreçde kim cezalıysa cezasını çeksin istiyorum.

    Yardımcı olduğunuz için teşekkürlerimi iletiyorum, sizinde illetiğiniz üzere en kısa sürede bir iş hukuku konusunda uzman avukat ile irtibata geçeceğim.

 124. iyi gunler nevzat bey.
  21.12,2012 tarihinde isten ayrılıyorum
  şirket bana aralık ayı için çoçuk bakım ssk ücretini vermeli mi
  teşekurler

  • Melek hanım merhaba,
   Sorunuzu tam anlayamadım fakat 21.12.2012 tarihinde rızanız ile işten ayrılıyorsanız çalıştığınız süreye ait alacaklarınız verilir

 125. Merhaba, is sözleşmesinde 10000 lira tazminat vardı.. İsten ayrılma kararı aldım..sözlesmede tazminat 3 gun icinde bankaya yatırılır maddesi vardı.. Fakat benim zaten bankaya 15000 lira kredi borcum var.. Ödeme durumum Hic yok ..tazminattan dolayı hapis cezası varmidir? Yoksa maaşımdan mı kesilir ? Teşekkürler…

  • Berna hanım merhaba,
   Yeni borçlar kanunumuz iş sözleşmelerinin karşılıklı mutabak ile şartlarının geçerli olduğunu belirtmiştir. Fakat yine aynı kanunda cezai şart gerektiren hallerin karşılıklı olmak zorunluluğuda belirtilmiştir tek taraflı cezai şartlar içeren iş sözleşmlerinin bu maddesi mükümsüzdür. Benim size önerim iş hukuku konusunda çalışan bir avukata sözleşmenizi inceletmeniz ona göre davranmanızdır.

 126. merhaba nevzat bey iş yerinde sürekli uyuyan bir işçinin işine son verdilirdi işten çıkarılan işçi tazmınat hak edermi

  • Merhaba Mehmet bey,
   İş kanunumuzun 25/II maddesinide h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.hali iş akdinin tazminatsız hemen feshi olarak görülmüştür fakat burada işlcinin yazılı olarak uyarılması işten çıkışın ihtarlara dayandırılarak yapılması gerekir

 127. Merhaba,3 ay önce bi eğitim firmasında bir eğitim alarak 1 yıllık sözleşme imzaladım işi bırakmam durumunda 2600 lira gibi bi tazminat ödemem gerekiyormuş aldığım eğitimden dolayı. fakat bu eğitim sonunda bana verilen her hangi bir belge yada sertifika yok.Ayrıca ilk planda anlaştığım maaş üzerinde değişiklik yapıldı ve daha az kazandıran bir sisteme geçildi.maaşım da elden ve 2 yada 3 parça şeklinde gecikmeli olaraködeniyor.işi bırakmak istiyorum. Bu konu ile düşüncelerinizi paylaşırsanız sevinirim.
  Teşekkürler

  • Belirli süreli iş sözleşmelerinde tarflardan birinin süreyi beklemeden sözleşmeyi fesih etmesi halinde sözleşme önelleri karşı tarafı bağlar şöyleki; Çalışan işi ile ilgili işverenin bedelini karşıladığı bir eğitim alarak işe başlamış ise ve işini bırakıyorsa işveren ona özel aldırdığı eğitim bedelini işciden talep edebilir. Fakat iş sözleşmesinde cezai şart olarak tek tarflı bir bedel konulmuş işcinin ayrılması halinde bu gecerli ise bu durumda yeni borçlar kanunumuz iş sözleşmesinin o maddesinin gecerli olmayacağını belirtiyor.
   Sorunuzda maaşlarınızı düzenli alamadığınızı yazmışsınız bu iş kanunu açısından hizmet akdinin feshi için gecerli sebep olabilir fakat şartları tamamen taşımanız gerekir bu konuda sitemden aşağıda linkini verdiğim makalemi okumanızı öneririm
   https://www.nevzaterdag.com/zamaninda-alinamayan-maas-isciye-fesih-hakki-verir-mi/

 128. mehaba ben 10 senedir bir fabrikda çalışmaktayım geçen ayın 20 sinde de işveren iş yerini kapatma kararı almış ve 70 kişinin iş ten çıkardığını bildiren bir yazı gönderdi bu ayın sonna kadar çalışıp tazminatlarımız ödenecekmiş..ama daha sonra iş yeri temsilcileri ve başka bir çalışan arkadaşımız 5 kişi çalışmaya devam edecekmiş.gerekçe ise elinde olan stok malları bitene kadar bu arkadaşları çalıştıracakmış bize gönderdiği yazıda bütün çalışanların iş haklarının sonlandırıldığydı ayrıca 1 ocakta yeni bir söşleşme süreci başlıyor iş verenin böyle bir hakkı varmıdır var ise sıkıntı yok.yok ise bize mahkeme yolu açıkmıdır…şimdiden tşkr ederim saygılarımla

  • Faruk bey merhaba,
   Bildiğiniz gibi ticari hayatta firmalar iş yapamayıp kapanabilir. Şirketinizin kaoanma kararı alması art niyetle değil ticari hayatın gereği gerekceler ile ise normaldir. Yazdıklarınızdan anladığım kadarı ile İşvereninizde sizlerin hakkını yemek ödeme yapmamak gibi bir davranış sergilememiş uygulamada bir şirketi kapatmak bir süreç alır muhasebesel işlemlerin yapılması tasfiye sürecinin hazırlanması 1 yıl bir zamandır bu süreçte şirkette birkaç elemanın çalışması normaldir

 129. Merhaba yaklaşık 11 yıla yakın bir şirkette çalışıyorum bu gün itibari ile bize sizi taşeron firmaya aynı haklarla ve maaşla Ocak 1 itibariyle geçiş yapılacak fakat çoğunluk taşeron firmaya gecmek istemiyor mevcut şirkette kalmak istiyor. Şimdi benim sormak istediğim konu biz geçiş için imza atmassak iş hakkımızı fesh edecekler iş akdi feshi tutanağına imza atmazsak bize kıdem ve ihbarı vermezler deniliyor bu doğrumu 2. Sorum iş akdi ne imza artık tazminatlarımızı aldık peki geri dönüş açabilirmiyiz. Teşekkürler

 130. gökhan kılınç

  Nevzat Bey, İş yeri küçülmeye gidiyor, bu sebepten dolayı 15 kişiye yakın iş çıkartıyor. Bunlardan biride benim ihbar süresiyle beraber 15 gün eksik ile 1 yılı tamamlayamıyorum. Kıdem tazminatı alabilirmiyim? Hukuk, olarak ne yapabilirim???

  • Merhaba Gökhan bey,
   Kıdem tazminatı için ödeme esası bir tam yılın doldurulmuş olmasıdır bu süreyi tamamlamadı iseniz kıdem tazminatınız ödenmez ama ihbar tazminatınız ödenir

 131. Biraz karışık gelebilir ama ortada bir sebep yokken bunu nasıl yapabilirler. Bir de arkadaşlar bizim için imza toplayacak bizim çalışmamızdan tüm hastane memnundu bunun kararını veren başhekim yardımcımız ve şirket sahibidir. Sistem gitmesin diye bizi sattılar başhekim kendi adamımı alırsanız sizin sistemi göndermem o kızları çıkar demiş. Ben yasal yollarla hakkımı arayacağım bizim durum çok ama çok karışık keşke telefonda konuşabilsek de anlatsam.

  • Merhaba Süheyla hanım,
   Sorunuzu şimdi gördüm ve hemen yanıtlıyorum umarım sizin için geç değildir.
   İşveren haklı sebep olmadan sizi işten çıkarması tazminatı gerektirir bir işlemdir fakat siz bir kağıt imzaladığınızı yazmışsınız eğer bu istifa dilekceniz ise o zaman kendi rızanızla işten ayrılmış olacağınız için tazminat hak etmeyeceksiniz.
   Benim size önerim en kısa sürede iş hukuku konusunda çalışan bir avukatla görüşüp durumu anlatarak bir ihtarname çekmeniz ve hile ve desise ile elini,zden alınan dilekcenin hükümsüz olduğunu işten çıkarılmak isteniyorsanız tazminatınızın ödenmesini talep edin
   Saygılarımla,

 132. merhaba, 1,5 aydır çalıştığım iş yerinde 29.11.2012 tarihinde beni ustabaşı itti ve üslubunu bozdu benimle arasında kavga çıktı bizi ayırdılar daha sonra patron çık git çalışma gözüm görmesin dedi, bende hatanın usta başında olduğunu söyledim. ihbar tazminatımı ödeyin gideyim dedim tamam gel 05.12.2012 tarihinde ödeyelim dedi fakat o gün tekrar ödemeyecekleri söyledi ben sana çalış dedim çık git demedim dedi bende çık git çalışma dedin dedim. çalışma bakanlığına şikayet etmek istemiyorum dedim patron git nereye istersen oraya şikayet et dedi. sonra öğrendim ki çıkışımı 29.11.2012 tarihinde istifa olarak vermişler. ben istifa yazmadığım gibi hiç bir evrak imzalamadım. ben ihbar tazminatı almak için çalışma bakanlığına dilekçe versem ihbar tazminatımı alabilirmiyim?
  yarın çalıma bakanlığına gideceğim bu konuda bana yardımcı olmanızı rica ederim.

  • Kadir bey merhaba,
   1,5 yıl çalışmış olmanız sebebi ile işverenin sözlü işten çıkışını kaynak göstererek ihbar ve kıdem tazminatı talep edebilirsiniz fakat öncelikle istifa etmediğinizi işten çıkarıldığınızı bu sebple kıdem ve ihbar tazminatınızın ödenmesini noterden ihtarname ile talep edin ödenmez ise bir iş avukatı ile görüşüp dava açın bu aşamada işverenin çık git dediğini ispatlayan şahide ihtiyacınız olacak bunu sağlayabilirseniz dava sonucuna göre kıdem ve ihbar tazminatınızı alma şansınız doğabilir

 133. Merhaba Nevzat bey,

  Özel sektör tavuk kesimhanesi A.Ş de 1 yıldır çalışmaktayım, İş yerimiz fazla işçi çalıştırdığı beyan ederek bize 15 günlük ihbar verdi. 15 gün sonunda iş yerinde çalıştığımız bütün günleri toplayıp ödeceğini söyledi. Buraya kadar herşeyi araştırdım anladım. Benim asıl sorum ihbar tazminatıyla kıdem tazminatımızı beraber alma imkanımız yokmu ? Neden kıdem yani yıpranma tazminatını alamıyoruz onu anlayamadım sonuçta kendi isteğimizle veya bir haklı bir sebepden çıkarılmıyoruz
  sağlıcakla kalın teşekürler.

  • Cihan bey merhaba ,
   Kıdem tazminatı bir tam yılı tamamlayan işverence işten çıkarılan personele verilir eğer çalışma süreniz bir tam yılı doldurmuş ise kıdem ve ihbar tazminatınızı birlikte alabilirsiniz.Ayrıca dilerseniz haklı olduğunuza inanıyoresanız haksız gerekce ile işten çıkartma yüzünden işe iadenizi isteyen davada açabilirsiniz

 134. merhaba nevzat bey size sorum olacak ben yarı kamu kuruluşunda çalışıyorum ve memurluğu kazandım ben 8 yıldır bu işte çalıştığımdan dolayı işyerim bana kıdem tazminatımı vermek istiyor nasıl bir prosedür izelememeiz lazım onların beni çıkartmış gibi gösterebilmesi içn…..

  • Merhaba Hasan bey,
   İşvereni,niz kıdeminizi ödemek istiyorsa sorun yok işveren tarafından işten çıkartma olarak gösterip kıdeminizi ödeyebilir siz yeni kamu kurumunda yeni giriş olarak başlayacaksınız

 135. Merhaba Nevzat bey ben yaklaşık 2 yıldır ankarada aynı iş yerinde çalışıyorum fakat esimde calismak istiyor ve istanbulda bir isbuldu ve benimde işi bırakmam gerekiyor bu şekilde herhangi bi hak talep edebilirmiyim yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler

  • Hakan Bey merhaba,
   İş kanunumuza göre işci işveren tarafından işten çıkarılır ise kıdem ihbar tazminatını hak eder işci kendi rızası ile hiçbir sorun(iş ile,işletme ile ilgili)yokken işten ayrılırsa tazminat haklarını kaybeder sadece kullanmadığı izni var ise bunun karşılığını nakten alabilir. Sadecedikkat edin sizin ihbar öneli kadar önceden işten cıkışınızı vildirip o süre kadar çalışmanız gerekiyor bunu yapmazsanız işveren ihbar önelini talep edebilir
   Saygılarımla,

 136. Merhaba,

  Çalıştığım yer başka bir firma ile birleşme gerçekleştirdi. Birleşmeye göre çoğunluk hisse karşı firmanın elinde bulunuyor. Bu durumda sözleşmelerimiz yenilenecek mi? Sözleşmemiz yenilenirken imzalamazsam eğer 1 senemi doldurduğum için tazminat hak edişim olacak mı?

  Ve bir arakadasım 11 aydır bu işyerinde çalışıyor eğer sözleşme yenilenirse izin hak edişi 1 seneden sonra kazanılacağından bu hakkı kaybeder mi?

  Çok teşekkür ederim cevaplarınız için.

  • Merhaba Sinem hanım,
   Öncelikle arkadaşınızla alkalı sorusunun cevabın https://www.nevzaterdag.com/is-kanununa-gore-yillik-izin-uygulamasi/ linkteki makalemden okuyabilir
   sizin durumnuz için ise;
   İş Kanunu’nun 6.maddesinin 5. fıkrası devreden ve devralan işverenlerin süreli fesih hakkını da sınırlandırmıştır. Adı geçen fıkrada ‘’Devreden veya devralan işveren iş sözleşmesini sırf işyerinin veya işyerinin bir bölümünün devrinden dolayı feshedemez’’ denilmek suretiyle salt devir nedenine dayanan süreli fesihler de yasaklanmıştır.
   İşyerinin devri işçi açısından haklı bir derhal fesih nedeni oluşturmamasına karşın bu durumda işçinin İş K. m.17 uyarınca süreli fesih bildiriminde bulunmasına herhangi bir engel yoktur[42]. Ancak, işyerinin devri nedeniyle iş sözleşmesinin İş K. m. 17’ye göre fesheden işçi bu durum haklı bir fesih nedeni (m.24) sayılmayacağından kıdem tazminatı talep edemez Ancak iş kanunun 24. maddesindeki sebplerden dolayı haklı fesih yapılırsa o zaman kıdem tazminatı alabilirsiniz

 137. büyük bir firmanın otobark bölümünde muhtemet olarak çalışıyor eşim.kasalara para verip mesai satti bitince kasa gurubundaki kişilerden parayı teslim alıyorlar…4 kişi vardıyalı olark çalışıyor.4. kişi 1 sene oldu geleli.eşim 10 yıldır aynı firmada aynı departmanda çalışıyor..kasada 1000tl açık çıkınca kasalar sayılmış. bu olay genel müdüre kadar gitmiş..savunma istemiş yazılı olarak vermişler..daha sonra genel müdür sözel olarak yanına çağırmış kim yaptıysa söylesin demiş…ama şüpelendikleri insan sesini bile çıkarmamış…daha sonra genel müdür bu suçu kim işlediyse söylesin yoksa herkezi işten çıkartırım bu durumda hiç birinizle çalışamam demiş…birkaçgün içinde belli olacakmış…..bizim böyle birşey başımıza gelirse işten atarsa ne gibi haklara sahibiz beni bilgilendirirseniz sevinirim…

  • Merhaba,
   Eşiniz Parayı toplayan kasiyer olmadığı için zimmet gi,bi bir gerekceyle iş akdini sonlandıramazlar fakat işveren herkesi işten çıkartacak ise eşinizin kıdem ,ihbar tazminatlarını ve kullanılmamış izin bedellerini ödemek zorunda tabi işten çıkışı hangi gerekce ile yapacaklarıda önemli işten çıkışını umarım yapmazlar fakat yapılacak olursa tekrar temas kurarsanız o günkü duruma göre sizi yönlendiririm

 138. Nevzat bey merhabalar ben sizinle konuştuğum gibi bir avukatla görüştüm hatta notere bile gittim Noter O attığınız imzayı kafaya takmayın dedi. Bazı işverenler insanlara boş kağıt bile imzalatıyorlar yeni yasaya göre attığınız imzanın fazla bir hükmü yok, ihtarnameyi göndermeniz sizin inisiyatifiniz de dedi. Bende buna binaen ihtarname göndermeme kararı aldım. Birde benim 1 yılımı doldurmama 18 gün vardı, işverenin tazminat ödememesi için sizi işten çıkardığı, bu da işverenin kötü niyetli olduğu anlamına gelir dedi. Şöyle bir durum da var bunu noter bizim aklımıza getirdi, Eğer işvereniniz sizin sigorta çıkışınızı yapmamışsa ki Sgk ya sorduğumda 4 gün geçmesine rağmen yapmamıştı, size karşı bunlar 4 gündür işe gelmiyor diye beyanda bulunup işten çıkarmayı haklı sebep gösterebilir dedi acaba bunu yapabilir mi? Bir şey daha soracağım bizim adımıza hastaneden toplanan imzalar mahkeme için bir şey ifade eder mi? Çünkü işveren bizim yetersiz olduğumuz için çıkardığını iddia ediyor, Şikayet ediliyormuşuz yalanını söylüyor bunları delil olarak mahkemeye sunamaz çünkü elinde öyle bir delil yok şikayet edilen sadece kendi otomasyonuyla ilgili sorunlardı bizde çözmek için elimizden geleni yapıyorduk, yani şahsımıza bir şikayet yok sadece otomasyonun kullanımı zor olduğundan dolayı şikayet var. Bu toplanan imzalar da onu yalanlamış olmaz mı? Üstelik bizim yetersiz olduğumuzu söylemesine rağmen sistemi hiç bilmeyen iki kişiyi yerimize almış. Biz dava açarsak işimizi geri alabilir miyiz? İşveren bize karşı davayı kazanabilir mi? Ben hiç böyle bir şeyle karşılaşmadığım için biraz endişeliyim. bu yüzden size yazmak ihtiyacı duyuyorum kusura bakmayın. Ama yine Davamdan vazgeçmeyeceğim. Ben Allah’ın adaletine sığındım ama mağduriyetimizin bedelini ödemeleri için Mahkemelerimizin adaletine başvuracağım. Yardımlarınız için çok çok teşekkür ederim. Bu kadar soruyla başınızı ağrıttım kusura bakmayın Saygılarımla

  • Süheyla hanım ,
   Şunu söylemek isterim işe 3 gün mazeretsiz gitmemek çalışan personel açısından işverene haklı sebeple fesih hakkı verir avukat iş hukuku avukatı değildi sanırım çünkü bana göre eksik ve yanlış bilgiler vermiş size sizin işten çıkarılmanızın beyan edilmesine itiraz edecektiniz ihtarla yine sorunuzda yazdığınız toplanan imzalar sizin teknik personel olmanız sebebi ile ve şikayetlerin teknik konuda olması şahsiyetiniz veya iş kanunuda haklı fesihi gerektirecek sebepler olmadığı için mahkeme bu konuda bilirkişi incelemesi talep edecektir etmezse bile siz bilirkişi incelemsi i,steyin bu durumdada bahsettiğiniz gibi sizden değil kullanılan sistemden kaynaklı problemlerin size mal edildiği görülebilir haklı gerekcelerle ve ispatlayıcı belgelerle açaçğınız davada kaznma şansınız var davayı açarken tazminat ve hakedişlerinizin ödenmesi ve işe iade olarak açarsanız kazanırsanız işe iade edilebilirsiniz fakat işveren sizi çalıştırmamak isteyebilir bu durumdada işe iade davası sonucu işverenin işçiyi işe başlatmaması sonucu ödeyeceği iş güv. tazm. + en fazla 4aylık çalışma ücreti ve diğer hakları ödemesi gerekir. Umarım sizin hayrınıza bir sonuç elde edersiniz durumunuz konusunda benide bilgilendirseniz< sevinirim örnek olarak başka ihyiyacı duyanlarada açıklamalarımda kullanabilirim saygılarımla,

   • Merhabalar Nevzat bey öncelikle cevaplarınız için teşekkür ederim. Maalesef dava açamadık çünkü dava açacağımızı duyan şirketin sahibi bize ihbar ve bildirim, kıdem tazminatımızı yatırmış…. işten çıkarılma sebebimizi sonradan öğrendik ki maaş bordromuzu 1000 lira üstünden istememizmiş.. işveren bizi Asgari ücretle gösterip bize masraf ödemesi şeklinde kalan parayı yatırıyordu… (Diğerlerini elden vermişti, 1 aydır hesabımıza masraf ödemesi olarak yatırıyordu) buda sgk ya şikayet için yeterli bir süre değil diye düşünüyorum. Buna karşılık elden bir şey gelmedi ve biz arkamızdan konuşulan, onlarca insanın hakkımızda işten neden atıldığımıza dair hurafelerini uzaktan izleyip, dinleyip sinirlerimizi bozmakla yetiniyoruz maalesef ve anladım ki insanlar çok ama çok kötülermiş buda bana güzel bir ders oldu… Her şey için çok teşekkür ederim hemşerimiz kendinize iyi bakın…

 139. bana yardımcı olabilirseniz cok sevinicem 17 haziran 2010 yılında kasa sorumlusu olarak calısmaya basladım halende calıyorum iş yerinde daralmaya gidileceği için iş veren 2 bürüt maas kıdemihtar ve de içerde kalan izin günleriniz para olarak verilecek diyor biz istifa yazarsak bunu alabilecekmiyiz bilmiyorum bu arada ben yeni evlendim 1 hafta oldu 31 mart 2013 de işten cıkıcam o zaman sadec kıdem tazminatı ve de aylıgımı alıcam sizce evlilik sebebi ile cıkmam mı da dahma uygun olur yoksa bize önerilen sekilde mi cevabınızı bekliyorum cok az bir süremiz kaldı cevaplarsanız cok sevinicem

  • Merhaba Burcu hanım,
   Evlilik sebebi ile işten ayrılabilirsiniz bu durumda kıdem tazminatınızı ve kullanmadığınız izin ücretlerinizi alırsınız .Fakat yazdığınızdan anladığım işvceren istifa etmeniz halinde ihbar tazminatınızıda ödemeyi kabul ediyor bu tabi sizin elinize daha fazla bir para geçmesi demek fakat burada bir risk var oda istifa dilekcenizden sonra işveren hakedişlerinizi ödemez ise hukuki hak iddia edemezsiniz. Fakat hakedişlerinizi istifa haklinde ödeyeceğini size yazılı olarak bildirise istifa mantıklı olabilir fakat dediğim gibi istifa dilekcesi vermek risk

 140. mrb ben 2,5 senden beri yemek hane şirketinde çalışmaktayım işyeri işçi çıkartıyor bende çıksam tazminat ala bilirmiyim yemek hane şirketim anlaştıgı firmayla sözleşme feshi yaptılar işyeride işçi çıkarıyor bende kendim çıksam tazminat alabilirmiyim saygılarımla

  • Hasan bey merhaba,
   Kendi isteğinizle işten ayrılmanız halinde işverenden kıdem ihbar tazminatı talep hakkınız yoktur ançak işveren çıkartır ise o zaman kıdem ,ihbar tazminatı alabilirsiniz

 141. merhaba ben 2004/2012 tarihleri arasın da zircir marketler sektörin de yaklaşık 9 yıl hizmet ettim şirketim e hiç bir yüz kızartıcı bi olay yaşamayıp özel aile vi nedenler dolayısı ile kendim istifa etmem yönün de baskı oldu ve kendim istifa ettim çalışmış olduğum şirketten hiçi maddi tazminat ve işsizlik yardımı almadım ve hiçi yazılı kağıta da imza atmadım sadece kendim istifa dileçesi yazdım şimdi hak talep edebilirmiyim ve nereye başvurmalıyım tşk. ..

  • Merhaba Sedat bey,
   Çalışanın kendi rızası ile istifası halinde kıdem ,ihtar tazminatı gibi alacaklarını alma şansı yoktur sadece kullanmadığınız izin bedelleri var ise onları talep edebilirsiniz

 142. Merhaba nevzat bey ben tam 4,5yildir iş yerimde çalışıyorum fakat işyeri fazla mesailerimizi kısmen yazmakta (gece sevkuyatlarda )fakat sabah vardiya bitiş saatimiz3.5 ta bitiyor ve ben sürekli saat4ile5 ve daha geç zamanlarda çıkıyorum aynı zamanda bayram mesailerini hafta sonu mesaisi diye yatiyo bayramlarda izinlerde bi illegallik söz konusu kimine 2 kimine 1 gün izin kullandiriliyor .ben ve bi çalışma arkadaşım bu durumu sindiremedik avukatkete ihtar çektik fakat bize henüz donulmedi ve bizi işten soğutmaya çalışıyorlar ben ve arkadaşım geçmişteki mesai ,kidem ve ihbarı alip işi bırakmak istiyoruz b nasil bize bi yol gosterebilirmisinz..?

  Simdiden teşekkürler NEVZAT Bey

 143. merhaba nevzat bey, arkadaşım toki ihalesini alan şirkette 16 ay çalıştıktan sonra kendisine çkış verildi, çalıştığı süre içerisinde maaşının asgari ücret tutarı bankaya yatırılırmış, geriye kalan kısmı elden verilirmiş, işten çıkarıldıktan sonra arkadaş başka bir işyerinde çalışmaya başlamış ancak belgelerini sgk ya verirken görevli memur eski işyerinden istifa ederek ayrıldığını belirtmiş, arkadaş istifa etmediğini ve istifa ettiğine dair her hangi bir belge imzalamadığını söylüyor. arkadaşım kıdem tazminatı labilirmi? alması için ne gibi bir yol izlemesi lazım? teşekkür ederim

  • Merhaba Kadir bey,
   Arkadaşınız işten çıkarıldığını belgeleyebiliyorsa noterden ihtarname çekerek işten çıkmadığını,çıkarıldığını sgk bildiriminin doğru olmadığınını belirterek,kıdem tazminatı ve hakedişlerini talep etsin ödenmezse dava konusu yapsın

 144. merhaba benim bi sorum olacaktı..ben 1 ay önce evlendim .buğünde sozleşmeli olarak sağlık bakanlığını atamam çıktı.1 .5 yıldır özel hastanede çalışıyorum..eşim bu kurumda çalışmama izin vermiyor diyerek çıksam kıdem tazminatı alabilirmiyim.yoksa hem 40 kusur gün önceden bildirim yapamadigim için tazminati ben odemek zorunda kalacagim…

  • Merhaba Arzu hanım,
   1475 Sayılı İş Kanunu’nun, hala geçerli olan 14. maddesi, kıdem tazminatına hak kazanma koşullarını belirtmiştir. 14. madde hükmüne göre “kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi hallerinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren iş sözleşmesinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için aynı oran üzerinden ödeme yapılır”. Yasal düzenleme çok net, kadın işçi çalıştığı süre ile orantılı kıdem tazminatını alacaktır.
   Kadın işçinin evlendiği tarihten itibaren 1 yıl içinde iş sözleşmesini feshetmesi ve kıdem tazminatını işverenden talep etmesi gerekir. Aksi halde bu haktan yararlanamaz.

 145. 4857 tabi işçi statüsünde bir kamu kurumunda çalışmaktayım, raporlu olduğum dönem içinde ssk dan toplam 2800 tl aldım ve çalışdığım kurumda benim maaşımdan 3450 tl kesdi. çalışdığım kurumun benden kesdiği para ssk dan aldığım paradan 650 tl civarı fazla, kuruma ssk dan aldığım parayı yatırdım ,ki kurumun kesdiği paranın tarafıma yatırılması için fakat bunuda kurum kabul etmedi ve yatırdığım parayı bana geri verdiler. benden kesilen 650 tl tutarı alma gibi bir hakkım varmıdır acaba. iyi çalışmalar..

 146. herşeyden önce iyi çalışmalar. 4857 tabi işçi statüsünde 4 yıldır çalışmaktayken işverenle yaşadığımız sorunlardan ötürü ,işveren tarafıma zorla ikale sözleşmesi imzalattı, eğerki ikale sözleşmesi imzalamassam artık işyerinde huzurlu olamayacağımı bildirip üstü kapalı tehdit edilip , güzelce ayrılalım sende kıdem tazminatını ,ihbar tazminatını ve maaşını al ayrıl dediler, bende o anda endişe içinde ikale sözleşmesini imzaladım, ama şimdi pişmanlık duyuyorum, işe iade davası açabilirmiyim.bu süreçte ne gibi haklarım olabilir , sizce neler yapmalıyım.ayrıca işsizlik maaşıda alabilirmiyim?

  • İkale, iki tarafın karşılıklı anlaşıp aralarındaki sözleşmeyi feshetmek için yeni bir sözleşme yapmaları olarak açıklanabilir
   4857 sayılı Kanun’un 18’inci maddesine göre, “Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır”.Yargıtay’ın da kabul ettiği üzere, ikale sözleşmesinde zorunlu olmamakla beraber işçiye kıdem ve ihbar tazminatlarının yanı sıra iş güvencesi tazminatlarının dahi ödenmesi kararlaştırılabilir. Bu teklif, işçiden de gelebilir. İkale sözleşmesinde tarafların bilgileri, sözleşmenin amacı ve işçiye ödeme yapılmışsa bu bilgilerin bulunması gereklidir. İşçiden alınacak ibraname ya da feragatnamenin, ikale sözleşmesinin tarihinden en az bir gün sonrası tarihini taşıması gerekmektedir.
   Aslında, ikaleye başvurulduğunda yasal olarak kıdem ve ihbar tazminatları ortadan kalkmakta, iş güvencesinde elde edilecek haklar kaybedilmekte, işsizlik ödeneği tehlikeye girmektedir.
   Yargıtay bu konuda ikale sözleşmesinin işçi tarafından imzalanması için işçinin “uygun bir yararının” bulunması gerektiğini aramaktadır
   Şayet işverenler işçinin yararını gözetmeden sadece iş güvencesinden ve işe iade davalarından kurtulma yolunu esas almış ise, Yargıtay’ın bu sözleşmelere şüpheyle yaklaşmasına sebep olmuştur. Yargıtay 9. HD’nin 2008/1888E, 2008/25058K sayılı kararında
   “ikale sözleşmesinde kıdem ve ihbar tazminatlarına yer verilmesi, işçinin uygun yararını göstermemektedir. Çünkü, işveren feshinde kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmesi zaten kanun hükmüdür. İşçinin, ikale sözleşmesi ile mahrum kaldığı haklarının karşılığı olarak, uygun bir yarar sağlaması halinde ikale sözleşmesine geçerlilik tanınmalıdır. İkale sözleşmesiyle işçiye kıdem ve ihbar tazminatlarının yanı sıra iş güvencesine yakın bir miktar da tazminat ödenmesi, ikale sözleşmesine duyulan inancı pekiştirecektir”.iş akdi feshedilen işçinin işsizlik ödeneğinden yararlanması için, çıkış nedeninin “işveren tarafından yapılan fesih” olarak gösterilmesi gerekmektedir. Sizde böyle gösterilmişse işsizlik ödeneği alabilirsiniz. sonuç olarak ikale sözleşmesi olması işe iade davası açmanıza engel değildir…

 147. merhaba
  özel bir tıp merkezinde 2 gün önce hemşire olarak işe başladım sözleşme imzaladım fakat işi bırakmak istiyorum sözleşmenin bir maddesinde tek taraflı feshi halinde 10 bin TL tazminat ödenmesi diye bir madde vardı işten ayrılsam bu tazminat bana sorun yaratırmı ?

  • Simge hanım merhaba,
   Sorunuzun cevabını ayrıntılı bir makale olarak iş hukuku makeleleri içinde ve kısa özetinide soru sor bölümünde hafta başı okuyabilirsiniz

 148. Öncelikle iyi gunler.Benım bır sorum olacak.Ben 3,5 yıldır bır fabrıkada çalısmaktayım kendi isteğimle ayrılmak ıstıyorum.Aynı zamanda br hafta ıcerısınde baska bır yerde çalışmaya başlayacagım.Bunun ıcın ıs yerı bana zorluk çıkarırmı , tazminatımı alabilirmiyim?
  .cevabınızı beklıyorum.. Saygılarımla…

  • Merhaba Mustafa bey,
   İş kanunumuz işverene haksız yere işten çıkarma engeli koyduğu gibi işciye de gerekçesiz işten ayrılması halinde bir takım haklar tanımıştır işten ayrılışınızı haklı bir sebebe dayandırmaz iseniz iş vereniniz in hukuki hakları doğacaktır. öncelikle ayrılışınızı haklı bir sebebe dayandırarark yazılı olarak bildirip ihbar öneliniz kadar (İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta ) çalışarak üzerinizdeki sorumluluk ve zimmetleri devrederek ayrılmanızı öneririm

 149. merhaba nevzat bey 10.05.2012 mayıs ayında işe girdim ve halen aynı iş yerinde çalışmaktayım otomotiv sektöründeyim yaklaşık 400 çalışanı olan bir iş yeri şimdi size sorum beni bu iş yerinden üretim hatlarında çalışan başka bi personelle uzun süreli konuşma yaptıgım gerekçesiyle savumam istendi ben böyle bir şey olmadıgını ve gerekçeleriyle yazdım ben lojistik bölümünde forklift kullanıyorum ve 7,8 tane üretim hattına bakıyorum beni bu sebepten dolayı işte çıkarırlarmı çıkarma olursa ihbar ve kıdem hakkım varmı .

 150. Merhaba Nevzat Bey. 4 yıl çalıştığım kurumda doğum izine ayrıldığım dönemde yaşanan yönetim değişikliği neticesinde tek taraflı olarak hazırlanan ikale sözleşmesini imzalamam istendi. Şerh düşerek imzalamam üzerine de ‘ devamsızlık tutanağı’ gerekçe gösterilerek tek taraflı fesih gerçekleştirildi. İşe iadesi davasını kazanmam halinde işsizlik ödeneği alabilecek miyim? İlginiz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum.

  • Feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. İşçi, feshin başka bir sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde, bu iddiasını ispatla yükümlüdür.
   4857 sayılı Kanun m.21’e göre, Dava seri muhakeme usulüne göre 2 ay içinde sonuçlandırılır. Mahkemece verilen kararın temyizi halinde, Yargıtay 1 ay içinde kesin olarak karar verir.İşe İade davasında iki çeşit tazminat öngörülmüştür. Bunlar boşta geçen süreye ilişkin ve işe başlatmamaya ilişkin tazminatlardır. Boşta geçen süre eğer 4 aydan az ise boşta geçen süre kadar eğer 4 aydan fazla ise en fazla 4 aya kadar boşta geçen sürenin tazmin edilmesi öngörülmüştür. İşe başlatmama tazminatı ise işçinin çalışma süresine göre belirlenir ve en çok 8 aylık ücreti tutarında olabilir.İşe iadeniz halinde bu tazminatları alabilirsiniz fakat mahkemenin iadeyi onaylamamaıs halinde iş kanununda belirtilen
   herhangi bir sigortalının işsizlik ödeneğinden yararlanabilmesi için öncelikle iş sözleşmesinin işçinin kusrundan veya kendi isteğinden kaynaklanmayan bir nedenle feshi gerekmektedir.
   Ayrıca; işsizlik ödeneğinden yararlanmak isteyen sigortalının işten ayrılma tarihinden önceki “3” yılda en az “600”gün ve son “120” günde eksiksiz olarak işsizlik sigortası primi ödemiş olması gerekmektedir. Bu koşulları sağlayan sigortalı, işten ayrılma tarihinden itibaren İş Kurumu’na yazılı başvuruda bulunarak işsizlik ödeneğinden yararlanabilecektir

 151. 7 yıllık işçim işten ayrılmak istiyor. Ancak Siz beni çıkartın diyor. Kıdem tazminatını vereyim. Kendin çık diyorum. Üstüne de ihbar tazminatı istiyor. İşe gidip gelmesine karşın kendini zorla işten çıkarmak isteyen işçiye ne yapılabilir?
  Yanıtınız için teşekkürler…

  • Gürsel bey merhaba,
   iş kanunumuza göre işci kendi isteği ile işten ayrıldığında kıdem tazminatı haketmez fakat siz buna rağmen kıdem tazminatı verecekseniz bu sizin insiyatifiniz ve iyiniyetiniz kendisi işten ayrılan bir personelide siz işten çıkartmış görünmenizi önermem muhtemelen işci işsizlik maaşı almak için bunu talep ediyor. Fakat sizin açınızdan yasal sorumlulukları var

 152. Nevzat Bey Merhaba;

  Ben bir hastanede taşeron bir firmanıın elemanı idim. İş sözleşmem tek taraflı olarak fesh edldi. Ne bir ihbar tazminatı alabildim ne de çıkarılacağıma dair bir önceden bir yazı bana ulaşmadı. daha sonra yazı geldi ve yazıda ‘performans yetersizliğinden dolayı tek taraflı fesh edildi’ şeklinde. Ve işten ayrıldım. Hastane müdürü de şirket de istemiyor çalışmamı. Bu durumda dava açarsam 4 ay ile 8 ay arası ceza yer mi şirket. Yoksa ihbar sürem göz önünde bulundurularak ihbar tazminatı mı alırım. Şimdiden teşekkür ederim.

  • Merhaba Emre bey bu konuda yazdığım makaleleri okumanızı öneririm fakat sorunuza kısaca cevap vereceğim.
   Hastahanede taşeron firma elemanı olarak çalıştığınız için taşeron firma muhatabınızdır. işten çıkarılışınızın haksız olduğunu düşünüyorsanız, önerim bir iş hukuku Avukatına danışmanız onun nezaretinde öncelikle işten çıkarılışın haksız ve yersiz olduğunu bildirir bir ihtarda bulunmanız Akabinde işe iade ve tazminat davası açarak hakkınızı aramanız yolundadır.

 153. merhaba nevzat bey 01.01.2010 tarihinde özel bir şirketin kendi bünyesinde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başladım. şirket, güvenlik birimini taşeron firmaya vermeye karar verdi ve bize 13.02.2013 tarihinde 13.03.2013 tarihine kadar geçerli olmak kaydıyla çıkış tebliği verdi. şimdi bu durumda biz ihbar tazminatımızı kaç hafta üzerinden almaya hak kazanıyoruz ikincisi şirket isterse bizim rızamız olmadan taşeron firmaya vermekten vazgeçtim diyebilir mi? şimdiden teşekkürler sağolun…

  • Ali bey merhaba,
   İhbar ve kıdem tazminatınız iş akdinin son bulduğu tarih itibarı ile hesaplanacaktır yani 13.03.2013 ikinci sorunuzu çok net anlamadım fakat anladığım kadarı ile çevaplamaya çalışacağım İşveren işletmesinin güvenlik bölümünü kapatarak taşeron firmaya geçmesi konusunda Yargıtay 9.Hukuk Dairesinin 18.9.2008 23980 esas numaralı kararın da:

   “iş yerinin bir bütün olarak veya bir bölümünün hukuki bir işleme dayalı olarak başka birine devri iş yeri devri olarak tanımlanabilir” derken,

   4857 sayılı İş Kanununun 6. maddesinde iş yerinin bir bütün olarak veya bir hukuki bir işleme dayalı olarak başkasına devri halinde mevcut iş sözleşmelerinin devralana geçeceği düzenlenmiştir.

   Bu anlatıma göre alt işverence asıl işverenden alınan iş kapsamında faaliyetini yürüttüğü iş yerinin tamamen başka bir işverene devri 4857 sayılı İş Kanununun 6.maddesi kapsamında iş yeri devri niteliğindedir. Dairemizin kökleşmiş içtihatları da bu yöndedir. Diyerek işçilerin özlük haklarını da iş yeri devri koşullarında değerlendirmemiz gerektiğini anlatmaktadır. İşçinin işi yeni alan alt işverenle çalışmaya devam etmesini bir sözleşme devri olarak kabul etmektedir.

   Fakat Yargıtay 9.Hukuk Dairesinin 19.01.2012 tarihli E.2009/34509 K.2012/kararında süresi sona eren alt işverence işçinin iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde yapılan fesih bildirimi ile iş ilişkisi son ereceğinden işçinin daha sonra yeni alt işveren yanındaki çalışmaları yeni bir iş sözleşmesi niteliğindedir demektir.

 154. Merhaba Nevzat Bey

  29.08.2012 trıhınde yurtdısında calısmak uzere ıskur tarafından yapılan sozlesme yurtdısında bulunan ınsaat fırmasında ınsaat teknıkerı olarak basladım.yapılan sozlesmede unıversıte mezunu olmama ragmen lıse mezunu olarak kayıt yapılmıs.sozlesme ucret beyanıda 600 usd ama benım aldıgım maas normalde 2500 usd .bankada ıkı tane hesap actırdılar bırı tl dıgerı ıse usd hesabı .sozlesme gergı maasımı tl olalark dıger kalan kısmı ıse usd olarak oduyorlar .6 ayım dolduktan sonra ıs akdımın feshını edecegım sebeb verılen sozlerın yerıne getırlmemesı ve calsıma saatlerının 08:00-18:00 olması gerekırken 08:00-20: 00 arası calsıtırıyorlar.noterden ıstege baglı ssk basvuru ıcın fırma bellı sahıslara vekelat verdım.benım ıstege baglı sıgortamı 4 ay sonra baslatıldı .sgk hızmet dokumunde 2012 yılı aıt hıc bır prım ve odeme yok bunun ıcın ne yapmam gerekıyor nasıl bır yol ızlemem lazım

 155. ilk olarak verdiğiniz ve vereceğiniz bütün cevaplara teşekkür ederim.
  eylül ayından bu yana bir dershanede çalışıyorum. sigortamı sallaya sallaya kasım ayında yatırmaya başladılar. bunu da çok sroun etmedim ancak ilk günden itibaren maaşlarımı yarım yamalak veriyorlar ve hatta 3 aydır hiç alamıyorum. en sonunda patladık. 2 hafta sonra ayrılacağımı sözlü olarak beyan ettim. alacağımı alamazsam ne yapmam gerekiyor. ve ayrılma beyanımı yazılı olarak beyan etmem gerekiyor mu. sigortamı da asgari ücretten yatırıyorlar ve ayrıca iş sözleşmesi yapmadım kurumla. bundan dolayı bir şey talep edememem mümkün mü?

  şimdiden teşekkürler…

 156. Nevzat bey merhaba
  İşimde 9 yıldır çalışmaktayım en son aldıgım görev yöneticilik. Bağlı oldugumuz markanın görev tanımlarında değişiklik yapılacağı söylendi ancak resmi bir şey gelmeden benim görevimi bir alt kademeye düşürüp başka bölümde çalışmamı istediler bende bu işi kabul etmeyip noterden işi kabul etmediğimi kıdem ve ihbarımın ödenerek iş akdimin feshini istedim. Görev yazılı olarak bildirildiği aynı gün ihtar yolladım noterden. şimdi benim kıdem tazminatımı veriyorlar ancak ihbar tazminatımı ödemiyorlar böyle bir hakları varmı ? ayrıca yapılan görev değişikliğinin art niyetli oldugunu düşünüyorum avukat bunun içinde dava açabiliriz dedi ancak sadece haklarımı alıp çıkmak istiyorum bu konuda ne yapabilirim nereye başvurabilirim.
  Yardımlarınız için şimdiden teşekür ederim.

  • Elif hanım merhaba,
   4857 Sayılı İş Kanunumuzun 22. maddesi şöyle der
   “İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz. İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. İşçi bu durumda 17 ila 21 inci madde hükümlerine göre dava açabilir.
   Tenzili rütbede bu görev yerinin tebliğinden itibaren 6 iş günü içersinde haklı nedenle hizmet akdini feshettiğiniz için kıdem tazminatına hak kazanacaksınız.Feshi siz yaptığınız için haklı fesihte kıdem tazminatınız ödenir ihbar tazminatınız ödenmez

 157. merhabalar nevzat bey 5 yıldır çalışıyorum belımı sakatladım durum bıldırım raporum var heyeten iş yerıne ayrılmak ıstedıgımı soledım cevap gelmedı 3 ay oldu noter aracılıgıyla ihbar cekecem tum haklarımı ala bilirmiyim ihtarı cektıkten sonra ne yamalıyım vs işemi gitmeliyim yoksa beklemelimiyim saygılar

  • Bedensel zarara uğrayan kimse büsbütün veya kısmen çalışamamasından ve ilerde ekonomik yönden uğrayacağı yoksunluktan kaynaklanan zarar ve ziyanı ile bütün masraflarını isteyebilir”Buna göre, tazminat istemeyi gerektirecek bir olay sonucu yaralanan kişinin maddi zararları, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 14-19 maddelerindeki ve ondan önce 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 11-20.maddelerindeki İş Hukukunda ve 506 sayılı Yasa’da “sürekli işgöremezlik” olarak adlandırılan bedensel zararlara “kalıcı sakatlık” denildiği gibi,Yargıtay kararlarında ve Adli Tıp Kurumu raporlarında “beden gücü kaybı” veya “çalışma gücü kaybı” ya da “meslekte kazanma gücü kaybı” da denilmektedir. Sizin raporunuz geçici iş görmezlikmi sürekli iş görmezlikmi yazmamışsınız.
   Sürekli tam işgöremezlik, beden gücünün bütünüyle yitirilmesi durumudur. Bu durumdaki iseniz yani artık çalışamayacak ve kazanç elde edemeyecek durmuda iseniz. Bu nedenle tazminatı yüzde yüz oranı üzerinden hesaplanacak, giderek başkasının yardımıyla yaşamını sürdürmesi zorunluluğu varsa, ayrıca tazminat tutarına bakıcı giderleri de eklenecektir. Bu durumu iş hukuku konusunda uzman bir avukatla takip etmenizi öneririrm.

 158. Nevzat bey merhaba kurumsal bir telekuminasyon sirketinden yuz kizartici sucdan cikartildim fakst hakli oldugum halde hic bir savunma (sozlu , yazili) alinmadan isten cikartildim sadece insan kaynakları ndan cagirip is hakkimi sonlandirdiklarini soylediler ve bana bildiri ve fesh kagitlarini ayni anda imzalatip yolladilar yapacak bisey yok mu yani yaptiklari normal mi ?

  • Bekir bey merhaba,
   4857 sayılı iş yasamızın 24. maddesi işverene derhal fesih hakkı veren şeyleri saymıştır ilgili kanunun II- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri başlıklı maddesindede
   a) İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.

   b) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması.

   c) İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.

   d) İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması veya 84 üncü maddeye aykırı hareket etmesi.

   e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.

   f) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.

   g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.

   h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.

   ı) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması halleri derhal fesih hallerini açıklamıştır. Bu hallerin biri veya birkaçı oluşması halinde işveren hemen iş akdini fesih edebilir
   fakat aynı kanunun 26. maddeside ….Bu haller sebebiyle işçi yahut işverenden iş sözleşmesini yukarıdaki fıkrada öngörülen süre içinde feshedenlerin diğer taraftan tazminat hakları saklıdır.

 159. yalçın özdoğan

  merhabalar nevzat bey;
  5 yıldır aynı iş yerinde çalışıyorum ve her yıl yeni sözleşme yapıyoruz 1 yıllık.sözleşmem sona erdiğinde yeni sözleşme yapmazsam işten ayrılsam kıdem tazminatı alabilirmiyim…teşekkürler…

 160. Merhaba ; ben yaklaşık 10 sene önce bir firmada sigortalı olarak işe başladım ,,sonradan öğrendiğim kadarıyla işe başlarken bana işe giriş belgesi dedikleri aslında bütün haklarımdan feragat ettiğime dair açık tarihli bir belgeymiş,,bu durumda işe giriş belgesinide benim imzamı taklit ederek kendileri imzalamış,,bu durumda bana şahitlik yapacak kimse yokken ,işten ayrılacağım zaman tazminat hakkımı nasıl aramalıyım ve bunda başarı oranım nedir ,,teşekkürler …

  • Kayhan bey merhaba,
   İşe girerken imzaladığınız belge için işverene noterden bir ihtar çekerek o belgenin iptal edilmesini istemenizi öneriririm fakat işveren tarafınıdan işten çıkartıldığınızda işten çıkışınız işveren tarafından çıkış olarak gösterildiğinde böyle bir belge olsa bile bu haklarınızı aldığınız anlamına gelmez hesaplanan hakedişlerinizin bankaya ödenmesi gerekir işvereninde ödemeyi ispatlaması gerekir o yüzden çokda endişe duymanıza gerek yok

 161. Nevzat bey merhaba, altı aydır özel güvenlik şirketinde çalışıyordum.Istifamı verdiğim gün tamam gelme artık dendi.Ihbar suresince calistirilmadigim icin o surenin ucretini alabilir miyim?

  • Yaşar bey merhaba,
   İş kanunumuza göre ihbar önelinizden sonra 2 hafta çalıştırılmanız gerekirdi işveren bunu yapmadan hemen işinizle ilişkinizi kesmiş bu duru ispatlamak kaydı ile ihbar sürenizin çalıştırılmasını veya ücretinin ödenmsini talep edebilirsiniz

 162. Nevzat Bey Merhabalar,
  Şu anki iş yerimde 4 aydır çalışmaktayım. İstifa ettim ve dilekçemde son çalışacağım güne 2 haftalık bildirim süremi ekleyip de yazdım. Fakat son güne kadar çalışmak istemiyorum, işverenim zorla bu 2 haftalık süreyi doldurmamı istiyor. İşe bundan sonra gelmeyeceğimi söylediğim andan itibaren aleyhimde işveren neler yapabilir? Bunların karşısında ben ne yapabilirim?
  Şimdiden çok teşekkür ederim.

  • Faruk bey merhaba,
   İstifanızın kabulünden sonra ihbar öneliniz kadar çalışmak istemiyorsanız bunu işverene ödemeniz gerekir önerim işten cıkışınızın onaylandığını yazılı olarak alın daha sonra haksız fesih durumu ile farklı sorumluluklarla karşı karşıya kalmayın

 163. Selam nevzat abe bır soeunum var vede cok acıl abem ben bır kamu bankasında caycı olarak calısıyorum ve calıstıgım ozelfırmanın sozlesmesı bıttı gecenlerde yonetıcılerden bırı bıldırım ımzalatmak ıstedı bende ımzalamadım daha posta yoluyla aynı bıldırımı altında personel ımza atmaya ımtına etmıstır dıye bır not yazılmıs sımdı bu bıldırımde 6 ıs gunu ıcerısınde yazılı beyanatta bulunarak fırmayla farklı projede calıstırılmak uzere ayrılmamı ıstıyorlar ama ben calsıtıgım bankada calısmaya devam etmek ıstıyorum sımdı ben bu bıldırıme karsı bır beyanatte bulunmam lazımmı herhangı bır yazılı beyanatta bulunmazsam ne olur aıl cevap verırsenız sevınırım ne yapmam lazım haklarımı kıdem tazmınatımı kaybetmek ıstemıyorum sımdıden cok tskrler

  • Muhsin bey merhaba,
   Taşeron firmada çalıştığınız için siz bankanın değil firmanın personelisiniz firmanın sözleşme süresi dolmuş ise sizinde başka yere geçmeniz gerekir burda kalmak istiyorum diyemezsiniz bu bildirime uymazsanız işveren haklı fesih yapabilir bu durumdada hakedişlerinizi almazsınız

 164. Nevzat bey merhabalar… Size sözleşmem ile ilgili bir sorum olacak. Süresi dolmadan istifa etmek istiyorum. Ama sözleşmemde süresinden önce istifa edersem tazminat ödemesi var. Haklı sebep olarak sözleşmede yer alan maaş artışının gerçekleşmemiş olması uygun mudur? Ya da maaşların sürekli geciktirilmesi mesela?

  Şimdiden teşekkür ederim.

  • Aykut bey merhaba,
   haklı sebep olarak 2 gerekcede şartları taşıyorsa uygundur maaş ödemelrinin geçiktirilmesi süreklilik arz etmeli maaş artışıda taahüt tarihi geçip belirtilen artışın yapılmadığı ispatlanmalıdır

 165. Merhaba,
  İşime 28 aralıkta başladım bana sigortamın 01 ocakta yeni şirketin kurulmasıyla başlanacağı söylendi fakat 2,5 ay kadar sigortasız çalıştırıldım,7 gün önce sigorta girişim yapıldı,şimdide iş akdimi fesih etmek istiyorlarmış sebebde işi bilmiyor olmammış,ancak bana eğitim vericeklerini söyleyip işe aldılar ve 2,5 ay boyunca eğitim falan vermediler ben sana gidip geldim bu nedenlede şimdide beni yetersiz bulup beni yetiştremeyeceklermiş henüz işten çıkarılacağima dair bildiri yapmadılar işten çıkarıldığım gün kayıp sigorta günüm ve diğer nedenler için dava açabilirmiyim. Acil olarak yardımınızı bekliyorum. Teşekkür ederim
  saygılar

  • Nur hanım merhaba deneme süresi içersinde işveren işciyi işten çıkartabilir siz resmi girişinizden 7 gün sonra işten çıkartılmışsınız Fakat sizin sigorta girişinizin geç yapılmıs olması ispatlamanız halinde şikayet konusu olabilir işveren geç bildirimden dolayı ceza yer. Fakat bir iş sözleşmesi imzaladı iseniz durumu onun üzerinden degerlendirmek lazım

 166. merhaba Nevzat bey. kendi isteğimle iş feshi ile ilgili size bir sorum olacak. diyelimki belirsiz süreli bir iş sözleşmesiyle işe başladım ve 1 hafta çalıştım(2 haftada olabilir yada 1 haftadan daha kısa bir sürede olabilir). sonra başka bir işveren daha iyi fırsatlar sunarak bana bir iş teklifi yaptı(aslında 3 gun arayla yapılmış iki teklif var) herhangi bir mazeret olmaksızın 1 hafta yada daha kısa çalıştığım ilk işimden ayrılmam mümkün müdür? sizden rica ediyorum çok acil bana yardımcı olun. iyi çalışmalar

  • Merhaba MURAT BEY,
   İş kanunun 15. maddesinde Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedebilir. İşçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır.demektedir bu durumda deneme süresinde işten ayrılmanız size bir yaptırım getirmeyecektir

 167. abdullah namlı

  merhaba nevza bey ben 1997 yılından beri aynı fabrikada hersene değişen şirketlere çalıştım 2004 den bu yana aralıksız tek şirkete çalışmaktaydım kpss den işçi kadrosuyla devlete atamam çıktı tazmınatımı vermedıler mahkemeye başvursam birşey çıkarnı ? teşekkürler

  • Merhaba Abdullah bey kpss de başarılı olmanız veya kamuya atanmanız sebebi ile işten ayrılmanız tazminat almanızı gerektirmez siz kendi isteğinizle işten ayrıldığınız için tazminat alamzsınız dava konu yapsanızda bu değişmeyecektir

 168. merhabalar nevzat bey,
  Eşim satınalma uzmanı olarak çalıştığı yerden ayrılmak istiyor.
  Yasal olarak 6 hafta durması isteniyor.Bu süre dolmadan ya da hemen işi bırakırsa nasıl bir durumla karşılaşabiliriz.Cevabınız için şididen teşekkürler.

  • Merhaba Erdal bey iş kanununun 17. maddesi iş sözleşmesinin bitirlmesinde çalışılması gereken ihbar sürelerini belirtmiştir eşiniz çalıştığı yıla göre istifasından sonra ihbar öneli kadar çalışması gerekir veya işverenle anlaşarak ihbar önelini hakedişi maaşından kestirerek hemen ayrılabilir

 169. İSMAİL FATİH ÜLKER

  Merhaba Nevzat Bey,
  Herhangi bir sözleşme imzalamadığım işimden, 11 Mart itibariyle ayrıldım.Bildirimimi mail yoluyla yaptım.Ve o gün sigorta çıkışımı istifa olarak vermişler.Şubat ve Mart ayına ait alacaklarımı istediğimde ise bana 9 gündür bildirimde bulunmadan işe gelmediğimi ve iş kanununun 17 ve 24’üncü maddelerini uygulayacaklarını mail attılar.Yazılı,imzalı ve ispat kanallı(noter,telgraf vs.gibi) herhangi bir belge bulunmamaktadır.Bu durumda haklı olan ben olmuyor muyum? SGK 170 Hattına şikayette bulundum. İşkur’a yönlendirmişler.Sizce benim açımdan sakıncalı bir durum söz konusu olabilir mi? Yani burada imzalı bir belgem olmadığı halde istifa olarak çıkış yapan işverenim haksız değil mi?
  Saygılarımla,

  • ismail bey merhaba,
   istifanızı işyeri maili ile bildirdi iseniz ve bu tarihtede hemen işten çıkışınız yapılmışsa İşveren mailinizi istfa dilekcesi olarak kabul edip işlem yapmıştır iş kanunumuzun 17. maddesi ihbar önellerini tanımlamakta işten ayrılacağınızı ihbar öneliniz kadar önce beyan etmeli veya istifadan dolayı o kadar çalışmalı idiniz sanırım işveren ihbar öneli kadar çalışmadığınız için bunu talep edeceğini bildirmiş

 170. Nevzat Bey merhaba,
  Eşim özel bir şirkette çalışıyor.Agi bidiriminde ben çalıştığım halde çalışmıyor olarak göstermiş.İşveren hatalı bildirimden dolayı onu tazminatsız işten çıkarabileceğini söylemiş.Gerekli düzeltme beyannamesini vereceğini söylemiş.Düzeltme beyanını verdikten sonra ilerde işten çıkardığında bunu öne sürüp tazminatsız işten çıkarabilir mi? Böyle bir durumda ne yapmamız gerekiyor.

  Teşekkür ederim.

  • Merhaba Ebru hanım,
   Anlattığınız olay sehven yapılmış bir olay durumu yazılı olarak işverene bildirin fazla ödenmiş AGİ lerin kesilmesini talep edin fakat işveren kötü niyetlki ise bunu sebep kullanmak isterse iş kanunun ahlak ve iyi niyet bölümüne sokup akdinizi fesih edebilir ama sizin dilekceniz iyiniyet göstergesidir bu dava konusu olursanız mahkeme acısından önem arz eder verdiğiniz dilekcenin tasdikli nüshasını kendinizede almayı unutmayın

 171. merhaba Nevzat bey; işten ayrılmak için dilekçe verdim yalnız bana 8 hafta sonra ayrılabileceğimi söylediler .işte buldum tazmınat odemek istemiyorum ne yapmam gerekiyor .15 martta dilekçeyi verdim…ne kadar sürem var yıllık ıznımde var .bu durumda ne yapabilirim

  • Merhaba,
   İşveren kabul ederse ihbar öneli kadar ücreti hadişlerinizden kestirerek veya ödeyerek ihbar öneli kadar çalışmadan ayrılabilirsiniz

 172. Merhabalar Nevzat bey.
  Ben 13/08/2012 tarihinde işe başladım ve 19/03/2013 tarihinde işverenim bana işten çıkartıldığımı sözlü olarak bildirdi ve sebep olarak ; ben iş görüşmesine gittim diye ama iş görüşmesi değildi üniversite öğrencisiyim ve kendi bölümümle alakalı bi görüşmeydi hiç bir şekilde işe girmeyeceğimi sadece ilerisi için beni nasıl yönlerdirebilecekler bunu konuşmak için gittiğimi ve işverenime bizzat bu durumu bu şekilde aktardım bana tabiki gidebilirsin dedi fakat 1 hafta sonra eleman alındığını ve işveren bana kendimi hazır hissettiğim zaman istifamı yazmamı söyledi. Bende işten çıkartıldığım için istifa etmedim iş akdimi fesh ettiğine dair kağıt istedim kendilerinden. Fakat bana söledikleri kağıdı aldığım takdirde ihbar süresini çalışıcaksın diyor ben çalışmak istemiyorum ve ben mağdur durumdayım. bana yardım edermisiniz bu ihbar süresini çalışma zorunluluğum varmı çok acil..
  İyi çalışmalar..

  • Suzan hanım merhaba,
   yaşadığınız durum için üzgünüm ama iş kanunumuz ihbar öneli kadar çalışmayı zorunlu kılmış sadece haklı fesih hallerinde ihbar önelleri çalışmaz

 173. Merhaba ben bi sirkette 1 hafta egitim aldim. Ve sonrasnda.iki hafta calistim. İki ay deneme süresi vardi ben haber vermeden isten ciktim . İki haftalik maasimi alablrmiyim

  • Aslı hanım merhaba iş kanunumuzun 32. maddesi ücret konusunu anlatmıştır işveren ücretinizi ödemek zorunda fakat işe girerken bir sözleşme imzaladı iseniz bu sözleşmede işten ayrılmanız halinde eğitim bedelini ödeme gibi bir taahhüdüz var ise bunu talep edebilir ayrıca 4857 sayılı İş kanunu 17. madde uyarınca iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa yazılı olarak bildirilmesi esastır. Madde gereğince; 6 aya kadar süren çalışmalarda 2 hafta, 6 aydan 1,5 yıla kadar süren çalışmalarda 4 hafta, 1,5 yıldan 3 yıla kadar süren çalışmalarda 6 hafta, 3 yıldan uzun süren çalışmalarda 8 hafta bildirim süresi uygulanmaktadır.ihbar öneli kadar süre içinde işten ayrılacağınızı bildirmeniz gerekirdi bunu yapmamışsınız bunuda talep edebilirler

   • Merhaba nevzat bey egitim ucretsizdi bize para ödemediler ama cevabinizdan anladigim üzre maasimi alablrm.hizli cevabiniz icin cok tesekkur ederm

 174. Nevzat Bey, merhaba

  Ben is yerimde 3 aydir calisiyordum. Bugün hic bir gerekçe gostermeksizin is akdimi fesih ettiler. Bana “isci ve isveren karsilikli anlasarak sozlesmeyi fesh kararı almislardir” diye yazan bir kagit imzalatmak istediler. Kabul etmedim ve imzalamadim. Şimdi ne yapmam lazım?

  • Atilla bey merhaba,
   4857 sayılı iş kanunumuzun15. maddesinde; Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, bunun süresi en çok iki ay olabilir. Ancak deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle dört aya kadar uzatılabilir.deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedebilir. İşçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır.demektedir bu süre içersinde işveren işten çıkartır ise ihbar tazminatını ödemek zorundadır

 175. ir konu hakkında sizden sadece görüş mahiyetinde bilgi rica ederim.

  Ben 02.01.2008 yılından beri mevcut iş yerimde çalışıyorum, Temmuz
  2010 tarihinde evlendim, eşim başka bir şehirde yaşıyor ancak işimi
  bırakmak istemediğim için 2 yıl bulunduğum şehire haftasonları geliş
  gidiş yaptı, 2012 yılında (9aydır) evimizi eşimin bulunduğu şehire
  taşıdık, (işi artık bulunduğu şehirde olduğu ve geliş gidişlerin
  kendini olumsuz etkilemesi nedeniyle). Bu sefer ben haftasonları geliş
  gidiş yapıyorum. Ancak 5 yıllık bir emeğim var, bu işten önce de 3
  yıldır çalıştığım firmadan ayrıldığım için tazminat alamamıştım. sizce
  tazminat alabilmek için ne yapmalıyım? Bir türlü bir çözüm gelmiyor
  aklıma.. Öneride bulunabilirseniz gerçekten çok çok memnun olacağım.
  Teşekkürler,

  • Merhaba Sena hanım,
   1475 sayılı eski İş Kanunumuzun hala geçerli olan 14 üncü maddesi hükümlerine göre kıdem tazminatı hakları belirtilmiştir
   İş Kanunu’nun 14. maddesindeki hüküm ‘kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi’ şeklindedir. Yasal düzenlemeden anlaşılacağı üzere iş sözleşmesini sona erdirebileceği süre evlilik tarihini takip eden 20. günde olabilir, 1 yıllık sürenin dolmasına 20 gün kala da olabilir. Bilindiği üzere işçilerin (kadın-erkek işçi ayrımı olmadan) evlenmelerde üç güne kadar izin hakları vardır ve bugünler iş Kanunu’nda çalışılmış gibi kabul edilir bunun dışında haklı bir sebep olmadan işinizden ayrılmanız halinde kıdem tazminatı alacağınız oluşmayacaktır işinizle ilgili iş kanunda haklı sebeple işcinin fesih halini açıklayan maddeye uygun bir gerekceniz olmazsa tazminatınızı alamazsınız

   • Nevzat Bey,

    Öncelikle çok teşekkür ederim. Mevcut durumda zaten İŞ Kanununa göre tazminat alamayacağımı biliyorum. Ama yaşadığım özel duruma emsal bir dava v.s var mı? Tazminatımı alamasam bile ne yaparsam ilerde dava halinde hakkım olur. Çünkü İş Kanunu 1 yıl diyor, biz 3 yıldır eşimle ayrıyız, aile düzeninin ayakta kalabilmesi için haklı bir neden. Bildiğiniz emsal teşkil eden bir olay bir dava varsa rica ederim.

    • Nevzat Bey Merhaba,

     Emsal dava olup olmadığını sormuştum şayet varsa çok memnun olacağım.

     Teşekkürler.

     Sena

 176. sayın: nevzat ERDAĞ Öncelikle saygılarımı sunar teşekkür ederim. benim sorunum iş yerinden anlaşmalı ayrıldım toplamda 7 yıl 3 ay kıdem ve ihbarımı verdi 4 kodlu çıkışımı vermiş toplam 8 653 tl çıktı bunu 7 aya böldü 1200 gibi bir rakam çıktı ilk ay şubat ayı için 700 tl sini yatırdı mart 26 oldu hala bir hareket yok nasıl bir yol izlememi önerirsiniz kısacası anlaşmaya uymuyor kendisini defalarca uyardım mahkemeye vereceğim diye ama dinleyen yok ne yazık. tekrardan teşekkür eder çalışmalarınızda başrılar dilerim.

  • Merhaba,
   İş Kanunu’muz 2003 yılında değişti ve 1475 Sayılı İş Kanunu’nu atıp yerine 4857 Sayılı İş Kanunu’nu getirdik. Fakat, kıdem tazminatının ödenmesi ve hesaplanması konusu halen 1475 Sayılı eski İş Kanunu’nun 14’üncü maddesine göre yapılmaktadır. Bu madde şöyledir:

   “Madde 14 – Bu kanuna tabi işçilerin hizmet akitlerinin:

   1. İşveren tarafından bu kanunun 17’nci maddesinin II numaralı bendinde gösterilen sebepler dışında,

   2. İşçi tarafından bu kanunun 16’ncı maddesi uyarınca,

   3. Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla,

   4. Bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla,

   5. (Ek bent: 25/08/1999 – 4447/45 md.) 506 Sayılı Kanun’un 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı kanunun geçici 81’inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle,

   feshedilmesi veya kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusuyla sona erdirmesi veya işçinin ölümü sebebiyle son bulması hallerinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır.

   Kıdem tazminatının hesaplanması, son ücret üzerinden yapılır. Parça başı, akort, götürü veya yüzde usulü gibi ücretin sabit olmadığı hallerde son bir yıllık süre içinde ödenen ücretin o süre içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama ücret bu tazminatın hesabına esas tutulur.

   Ancak, son bir yıl içinde işçi ücretine zam yapıldığı takdirde, tazminata esas ücret, işçinin işten ayrılma tarihiyle zammın yapıldığı tarih arasında alınan ücretin aynı süre içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle hesaplanır.

   13’üncü maddede sözü geçen tazminat ile bu maddede yer alan kıdem tazminatına esas olacak ücretin hesabında 26’ncı maddenin birinci fıkrasında yazılı ücrete ilaveten işçiye sağlanmış olan para ve para ile ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan menfaatler de göz önünde tutulur. Kıdem tazminatının zamanında ödenmemesi sebebiyle açılacak davanın sonunda hâkim gecikme süresi için, ödenmeyen süreye göre mevduata uygulanan en yüksek faizin ödenmesine hükmeder. İşçinin mevzuattan doğan diğer hakları saklıdır.

   Bu maddede belirtilen kıdem tazminatıyla ilgili 30 günlük süre, hizmet akitleri veya toplu iş sözleşmeleriyle işçi lehine değiştirilebilir.

   Ancak, toplu sözleşmelerle ve hizmet akitleriyle belirlenen kıdem tazminatlarının yıllık miktarı, Devlet Memurları Kanunu’na tabi en yüksek devlet memuruna 5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemez.”

   Bu madde ve yargı kararları gereğince kıdem tazminatı hak edildiği anda, nakden ve defaten ödenmelidir. Yani nakit para olarak ve bir defada ödenmesi lazım gelir. Ancak, işveren taksitle ödeme isteğini size iletir veya teklif eder, siz de kabul ederseniz taksitle ödenmesi de mümkündür.

   • Sayın Nevzat Bey verdiğiniz cevap için teşekkür ederim yanlız zaten anlaşma ve imzalar var ama işveren zamanında ödeme yapmıyor bu doğrultuda ben nasıl bir yol izlemeliyim . mesela mahkeme açsam kaç ay sürer ,bana ödenecek tutar en fazla kaç aya bölünür,mahkeme masrafı ödermiyim,avukat tutmam lazımmı yoksa baro bana avukat tayin edermi.eğer beni bu konularla ilgili aydınltırsanız sevinirim.şimdiden teşekkür eder çalışmalarınızda başarılar diler SAĞLIKLI MUTLU GÜNLER dilerim caner filis.

 177. Merhaba Nevzat bey ,
  Ben 1,5 yıla yakın bir süredir çağrı merkezinde çalışmaktayım. Aşırı yoğunluk ve stres psikolojik anlamda yorup sağlık sorunlarına yol açtı. Bu sebeple kendimi çalışamayacak durumda hissettiğim anlarda hastaneden rapor alıyorum. 1 yıl içerisinde ne kadar rapor kullanma hakkım bulunmaktadır? Yoğun rapor kullanımı sebebiyle iş veren tazminat ödemeden işten çıkarabilir mi? Konuyla alakalı yardımlarınızı rica ederim. İlginiz için teşekkürler..

  • Merhaba Cem bey,
   sorunuzun cevabı iş kanunumuzun 25. maddesinde işverenin haklı fesih hakkı maddesinde şu şekilde tanımlanmıştır.
   Madde 25-Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:
   I -Sağlık sebepleri:
   a) İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa
   veya sakatlığa uğraması halinde, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi.
   b) İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması durumunda.
   (a) alt bendinde sayılan sebepler dışında işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre 17 nci maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar. Doğum ve gebelik hallerinde bu süre 74 ün
   cü maddedeki sürenin bitiminde başlar. Ancak işçinin iş sözleşmesinin askıda kalması nedeniyle işine gidemediği süreler için ücret işlemez.
   yukarıdada gördüğünüz gibi maddede 17 nci maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar. demektedir buda rapor sürenizin en fazla bu kadar olabileceği anlamına gelir

   • nevzaterdag
    Mart 27, 2013, 5:02 pm
    “Merhaba Cem bey,
    sorunuzun cevabı iş kanunumuzun 25. maddesinde işverenin haklı fesih hakkı maddesinde şu şekilde tanımlanmıştır.
    Madde 25-Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:
    I -Sağlık sebepleri:
    a) İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa
    veya sakatlığa uğraması halinde, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi.
    b) İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması durumunda.
    (a) alt bendinde sayılan sebepler dışında işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre 17 nci maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar. Doğum ve gebelik hallerinde bu süre 74 ün
    cü maddedeki sürenin bitiminde başlar. Ancak işçinin iş sözleşmesinin askıda kalması nedeniyle işine gidemediği süreler için ücret işlemez.
    yukarıdada gördüğünüz gibi maddede 17 nci maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar. demektedir buda rapor sürenizin en fazla bu kadar olabileceği anlamına gelir” demiştiniz.
    Yoğun rapor kullanımı sebebiyle iş veren tazminat ödemeden işten çıkarabilir mi?
    Bu şekilde işten çıkarılma durumunda ihbar ve kıdem tazminatı almaya hak kazanmış oluyor muyum? İlginiz için tekrar teşekkürler.

 178. Merhaba ; ben yaklaşık 10 sene önce bir firmada sigortalı olarak işe başladım ,,sonradan öğrendiğim kadarıyla işe başlarken bana işe giriş belgesi dedikleri aslında bütün haklarımdan feragat ettiğime dair açık tarihli bir belgeymiş,,bu durumda işe giriş belgesinide benim imzamı taklit ederek kendileri imzalamış,,bu durumda bana şahitlik yapacak kimse yokken ,işten ayrılacağım zaman tazminat hakkımı nasıl aramalıyım ve bunda başarı oranım nedir ,,teşekkürler …

 179. Nevzat bey 10.01.2013 işe giriş tarihim .Maaşımı eksik ve zamanında alamadığımdan işi bırakmak istiyorum hangi yolu izlemeliyim?

  • Apti bey merhaba,
   İş kanunumuz zamanında ödenmeyen maaştan dolayı işciye fesih hakkı vermiştir fakat bunun süreklilik arz etmesi gerekir siz daha yeni işe girmişsiniz bu süreklilik sizin için oluşmuş gibi görünmüyor fakat işten hoşnut değilseniz durumunuzu işverene yazılı olarak belirtin takip eden süreçte aynı şekilde devam ederse o zaman ayrılmayı düşünün veya çok rahatsızım diyorsanız istifa dilekcenizde işten ayrılışınızın haklı bir sebebe dayanması gerektiği için bunu gerekce göstererek ayrıldığınızı belirterek ayrılabilirsiniz

 180. merhaba nevzat bey
  ben 2009dan bu yana özel bir şirkette çalışıyorum.yöneticiyim.ve son 6 aydır işverenle sürekli problemler yaşıyorum.hiç olmadıkları kadar baskı yapıyorlar.sürekli haksızlığa uğruyorum.yaptığım her iş denetleniyor.hem ruhen hem bedenen çok yıprandım.ayrıca bu süre zarfında stresten ve çalışma ortamımın havasızlığından dolayı astıma yakalandım.yalnızca 10 gün rapor kullanmam bile sorun yarattı.üstelik her ay çalışma saatimiz 195 saat olmasına rağmen fazla çalışıyorum ve bu saatler bana ödenmiyor.195 saat çalıştığım aylarda çalışmadığım iddia ediliyor.sürekli moral motivasyon bozukluğu yaşıyorum ama istfa edipte tazminatımdan mahrum kalmak istemiyorum,üstelik savaşıcak gücümde kalmadı onlarla.bu zmana kadar yalnızca bir ihtarım ve bir savunmam var.bu işyerinde çalışmak istemiyorum ama istifa edip onca yıllık emeğimide yok etmek istemiyorum.tazminat alabilmek için nasıl bir yol izlemem gerekir?yardımcı olursanız çok sevinirim.

  • Seher hanım merhaba,
   Yaşadığınız stresden dolayı üzüldüğümü bildirmek isterim umarım yazacaklarım size faydalı olur,
   İŞ kanunumuzun 24. maddesi bildiğiniz gibi işcinin haklı fesih hallerini anlatmaktadır.
   Bu madde şöyledir;
   I. Sağlık sebepleri:
   a) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için
   tehlikeli olursa.Tanımlaması ile haklı sebep açıklaması yapmıştır çalışma ortamınız ,işin gereği gibi sebeplerden dolayı sağlık sorunları yaşadığınızı hastahane raporu ile ispatlamanız şartı ile haklı fesih yapabilir kıdem tazminatı ve hakedişlerinizi alabilirsiniz
   Bir diğer konu bahsettiğiniz baskı vs tanımlaması Mobbing olarak adlandırılan eylem ve davranışlara girer buna maruz kalan işçi yasal anlamda haklı konuma gelmek için , mağduriyetlerini mümkünse somut belgelerle, bu mümkün değilse tanık beyanlarıyla ispat etmeleri halinde bu gerekce ilede haklı fesih yapabilirsiniz.
   Anlattıklarınızda bir başka konu fazla mesai sorunuzun o bölümü tam anlayamadım her aymı 195 saat fazla mesai yapıyorsunuz?
   iş kanunumuz işcinin rızası olmadan fazla mesai yapılamayacağını tanımlamış ve 4857 sayılı İş Kanunumuzda Haftalık kırkbeş saati aşan çalışmalar fazla çalışma olarak nitelendirilmiş ve bir yıllık azami fazla çalışma süresi getirilmiştir. Buna göre yıllık en fazla 270 saat fazla çalışma yapılabilecektir. eger sorunuzdaki fazla çalışma süreleri yasadaki süreden fazla ise fazla mesai yapmayacağınız yazılı olarak bildirmenize rağmen devam ediyorsa bu durumda haklı fesih sebebidir.
   Tüm bu anlattıklarımdan sonra size önerim durumunuzu ve anlattıklarınızı ispatlayıcı belgelerinizle bir iş hukuku avukatına danışmanız ve ona göre bir eylem planı yapmanız sizin için faydalı olacaktır.

 181. merhaba ben bir taşeron firmaada özel güvenli görevlisi olarak çalışmakta iken devlet memurluğuna atandım.bağlı bulunduğum şirkete kamuya atandığımı tüm haklarımın saklı kalması şartı ile sözleşmemin feshini istedim.o zaman için tazminat talep etmedim işten ayrılalı yaklaşık 10 ay oldu.şimdi kıdem tazminatı talebinde bulunsam alabilirmiyim izlemem gereken yol nedir? teşekkürler

  • Hasan Bey Merhaba,
   Kıdem tazminatı alabilmenin ilk şartı işverenin sizi işten çıkarmasıdır siz kendinizin istifa ettiğini yazmışsınız bu durumda kıdem tazminatı hakkınız zaten doğmamaktadır talep etseniz bile işveren ödemek zorunda değil fakatişveren rızası ile ödemek isterse ödeyebilir

 182. merhaba ben tır şöföruyum.1 yıl aradan sonra tekrar aynı iş yerınde işe basladım yaklasık3.5 yıldır sıgortalı calısıyorum.işe ara vermeden baslarken hiç bir kagıt imzalamadım yıllık izin kullanmadım cocuk parası almadım vede bızım işte saat yok 24 saat araba kullandıgımız oluyor duzenlı maas artısıda yok en dusuk sigortadan yatıyor bana nasıl bı fıkır verebılırsınız iş bırakmam için vede yasal haklarım için şimdikten teşekkürler

  • Ömer bey merhaba,
   Yaptığınız iş zor bir iş Allah yardımcınız olsun,
   İş kanunumuz açısından kıdem tazminatı almadan işten ayrılıp aradan sonra tekrar aynı iş yerinde çalışmaya başladığınızda kıdeminiz eski süreleride kapsar yani şimdi haklı sebeple işinizden ayrılırsanız eski yıllarda calıştığınız sürede dikkate alınarak kıdem tazminatı hesaplanır. Anlattığınız şartlara baktığımda sizin haklı sebeple fesih için birçok sebebiniz var Bunları sizin için özetliyorum
   1- 4857 sayılı İş Kanunumuzun 53. ile 60. maddeleri arasında düzenlenmiş olup konuyla ilgili birde yönetmelik yayınlanmıştır.İş kanununun 54. maddesinde:“İşçi 55 inci madde hükümlerine göre hesaplanacak her hizmet yılına karşılık, yıllık iznini gelecek hizmet yılı içinde kullanır.” denilmektedir.iş Kanununun 24. maddesi, işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle fesih edebileceği gerekçeleri göstermiştir. Çalışanın yıllık ücretli iznini hak ediş tarihinden itibaren, yeni hak ediş tarihine kadar kullandırmayan işverenin bu davranışı, Ahlak ve İyi niyet kurallarına uymayan davranışlar kapsamına girmektedir
   2-4857 Sayılı İş kanunumuzun 63. Maddesi gereği Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırk beş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır demektedir.Ayrıca yine 4857 Sayılı İş kanunumuzun Fazla çalışma ile ilgili. 41.Maddesinde işçinin yazılı izni olmadan fazla çalışma yapılamayacağı belirtilmektedir.Yine 4857 Sayılı İş kanunumuzun iş akdinin feshi ile ilgili işçinin derhal fesih yapabileceği durumları belirten kanunun 24. Maddesine baktığımızda;Maaşınızın düşük gösterilmesi hak edişlerinizin bu yüzden düşük olması 24. Maddenin e) bendinde açıklanmıştır.
   Burada “İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse” işçi haklı sebeple derhal hizmet sözleşmesini fesih edebilir denmektedir.
   Bu durumda siz ne yapabilirsiniz
   1- İşvereninizle konuşup gercek maaşınızdan sigortanızın ödenmesini,izinlerinizin kullandırılmasını veya bedelinin ödenmesini,çalışma ve dinlenme saatlerinizin yeniden düzenlenmesini isteyebilirsiniz önerim bunu yazılı olarak talep etmenizdir
   2- Durumunuzu İş kura veya Alo 170 hattına şikayet edebilirsiniz
   3-iş Hukuku alanında çalışan bir avukat vasıtası ile yukarda saydığım sebeplerden biri veya hepsini gerekce göstererek haklı fesih yapabilir kıdem ve diğer hakedişlerinizi talep edip işten ayrılabilirsiniz
   4- Hiçbirşey yapmayıp işinize devam edebilirsiniz

 183. Nevzat bey merhaba , Hazır Beton sektöründe taşorön olarak çalışıyorum 2009 senesinde girdim yani sizin anlayacğınız 4 senedir çalışıyorum .Burada maaş geciktirmeye başladılar . Ayın 10 ile 20si arasında verilen maaşlar.Şimdi ise değişti . Geçen ocak ayının maaşını martın 20 sinde verdiler . Buna rağmen şubat maaşı henüz verilmedi . Benim bunları gözetmek sizin işyerinden habersiz hafta sonu bir işyeriyle anlaştım ama çalıştığım firmaya çıkmak istediğimi söylememe rağmen çıkaramayacaklarını söylediler . Verilen maaş askeri ücretin biraz üstünde maaş bodrosu hesaba geçiyor kalan agi ise bize elden veriliyor. Hesaba yatan miktar 930,00 geriye kalan ise 85,00 . Çalışma saatleri burada ,08:00 ile 18,00 .Bu saatlarin üzerinde çalıştığımız da oluyor . Pazarları bayram günleri (23 nisan ,19 mayıs gibi) Bir de iş yeri ikamet etdiğim il sınırları içersinde değil buradan 30 km uzaklıkta gelip gitmeyi servis olsada çalışma bitimi geç saatlere kalıyoruz.istifa etmek istiyorum. Kendi isteğimle çıkarsam bu haklarımı geri tepeceğim. Bu durumda benim nasıl bir yol çizeceğimi tazminat ve ihbarı nasıl alacağımı söylerseniz . Şimdiden teşekkür eder çalışmalarınızda başarılar dilerim.Kolay gelsin. Not . Bu maili göndersim ama emin olmadığımdan tekra gönderiyorum .

  • Merhaba Mehmet bey,
   İşverenin 2 ay boyunca ücret ödememesi yasal değildir. Çünkü 4857 sayılı İş Kanununun 32’nci maddesinde işçiye ücretin en geç ayda bir ödeneceği ve iş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile ödeme süresinin bir haftaya kadar indirilebileceği belirtilmektedir.Bu madde size haklı sebeple iş akdinizi fesih imkanı verir fakat önerim haklı fesih işlmlerinizi bir avukata danışarak onun hazırlayacağı ihbarname ile noterden işverene bildirerek haklı fesih gerekcesi ile yasal alacaklarınızı talep edin

 184. Mevlüt Erdem İZCİ

  İyi günler öncelikle bilgilendirme için teşekkür ederim.
  Ben işe başlarken sözleşmemde söyle bir madde vardı:
  Sözleşmenin çalışan tarafından tek taraflı olarak feshedilmesi halinde,bu görevin gerektirdiğibilgi ve deneyimi edinmesi için verilen eğitimler, harcanan masraflar ve mesailerin tutarını ödemeyi kabul ve taahhüt ederim .
  gibi bir madde bu maddenin yasal dayanagı nedir acaba cevabınız için simdiden teşekkürler kolay gelsin.

  • Borçlar Yasasında bir sözleşmenin taraftarları, sözleşmenin sona ermesi durumunda diğer tarafın maruz kalacağı cezai şart tutarını sözleşme yapılırken serbestçe belirleme hakkına sahiptir. Diğer bir anlatımla, eğitim karşılığı cezai şart, tamamen Yasal bir müessesedir.İş sözleşmelerindeki genel cezai şartın, sözleşmenin tarafları arasında karşılıklı olarak değil de, sadece sözleşmenin bir tarafı (örneğin sadece işçi) için öngörülmüş olması durumunda, bu düzenlemenin sözleşmenin bir tarafı aleyhine hükümler içermesi nedeniyle bağlayıcılığı bulunmadığı kabul edilmektedir. Bu durum, Yargıtay tarafından “İşçinin aleyhine daha fazla miktarda cezai şartın öngörülmüş olması halinde, daha düşük olan, işveren aleyhindeki cezai şartın göz önünde tutulması ve bunun üzerindeki kısmın geçersiz sayılması gerekir” biçiminde ifade edilmiştir. Ancak, eğitim karşılığı cezai şartta durum tamamen farklıdır. İş sözleşmelerinde eğitim karşılığı cezai şart niteliği gereği sadece işçi bakımından öngörülebileceğinden, cezai şartın sadece işçi bakımından söz konusu olması normal olup, cezai şartı geçersiz hale getirmez.

 185. nevzat bey merhaba ben evleneceğim için eşim çalışmamı istemiyor diye dilekçe vereceğim.700 gün primim olacak işten cıktıgımda. Ben kendim dilekçe verip işten ayrıldığım için işsizlik maaşından yararlanabilir miyim? yararlanamaz mıyım?

  • Yani, işsizlik sigortası yardımlarından faydalanabilmek için kişinin kendi istek ve iradesi dışında işsiz kalması gerekmektedir. İstifa, emeklilik, evlilik, işçinin hatası ve kusuru nedeniyle hizmet akdinin sona ermesi durumlarında işsizlik sigortasından yararlanma imkanı bulunmamaktadır.
   işsizlik sigortası konusundaki yasal düzenlemeler gereği, herhangi bir işçinin işsizlik ödeneğinden yararlanması belirli hükümlere bağlanmıştır. İşsizlik ödeneği almak isteyen işçinin;

   *Son “3” yılda en az “600” gün İşsizlik Sigortası Primi ödemiş olması,
   * Son “120” günde kesintisiz işsizlik sigortası primi ödemiş olması,
   * Fesih tarihinden itibaren “30” gün içinde İşkurumu’na yazılı olarak başvurması,
   *İşçinin feshi gerektiren bir kusur işlememiş olması,
   *İşçinin kendi isteğiyle işten ayrılmamış olması

 186. Merhaba Nevzat Bey. İşe başlamak istediğim firma min. 5 yıl sözleşme ile işe alacağı şartını sundu. Bu konular hakkında bilgisizim de aynı zamanda. 5 yıl çok uzun bir süre evlilik, şehir değiştirme gibi bir şeyler yaşayabilirim bu durumda bu sözleşme beni ne kadar bağlayıcı olur. Ücret artışım benim durumuma göre belirlenecekmiş. İş verene göre yetersiz gelirim ama maaş artışı isterim anlaşamayız ayrılmak isterim bu durumda bu sözleşmenin ne gibi bi bağlayıcılığı olur. İşten memnun kalmazsam eğer çıkmayı düşünürsem sözleşme beni ne kadar zorlar. Bu konular ile ilgili bilgi verir misiniz? Teşekkür ederim.

  • Metin bey merhaba,
   Yeni Borçlar kanunumuza göre sözleşmelerin bağlayıcılığı vardır fakat sözleşmelerde bazı kurallarında uygulanması gerekir örneğin şartlar eşit veya işci lehine olmalı fakat brıza ile imzalanan sözleşmeler imzalayanları bağlar benim size önerim sözleşme imzalamadan sözleşmeyi sözleşme hukuku konusunda çalışan bir avukata okutarak sizin çıkarlarınızı koruyacak maddeler yok ise ekleme yaptırtın sonrasında imzalayın

 187. Merhaba Nevzat bey,

  dogum ıznımın bıttıgı gunden bır gun sonra ıstıfa etmemıs olmama ragmen ,ıstıfa nedenıyle ıs aktıme son verılmıstır.ve tarafıma hıcbır tazmınat odemesı yapılmamıstır.22.03.2013 tarıhınde ıstıfa ettıgım gerekcesıyle ıs aktıme son verılmıstır.raporum bıtıs tarıhı 21.03.2013 tarıhıdır.tarafıma hıcbır odeme yapılmamıstır.toplam calısma surem 9,5 yıldır.konuyla ılgılı kanunı haklarım nelerdır,nasıl bır yol ızlemelıyım.ben hıcbır sekılde ıstıfa etmedım konuyla ılgılı yazılı sozlu herhangı bır sekılde ıstıfam bulunmamaktadır.

  Saygılarımla,

  • Berna hanım merhaba,
   yaşadığınız olumsuzluk için üzgün olduğumu bildiririm.İstifa etmemiş bir personeli istifa etmiş gibi işten çıkartmak yasal olarakta suçtur işten çıkış bildirgenizin bir nüshasını ve sgk gün dökümünüzü alarak bir iş hukuku avukatı ile görüşmenizi ve noterden ihtarnama çekerek yapılan işlemin usulsüz olduğunu hakedişlerinizin ödenmesini talep edin ihtar sonrası dava açmanız gerkecektir fakat dediğim gibi bu süreçleri mutlaka bir hukukcu ile götürün

 188. Merhaba Nevzat bey,

  Adiyaman Golbasi ilçesinde ikamet etmekteyim. Esim hemşire ve özel bir tıp merkezinde acil hemşiresi olarak 10 yil görev yapti ve işveren işçileri biranda kapatıyoruz diye kapıdışarı etti işten kendimiz ayrılmadık ve hala sigortamız yatıyor ama bizi bankaya gidip imza atmamız için zorluyorlar. Benim burda öğrenmek istediğim tazminat için avukata müracaat ettik ve biz bu tazminatı hak edebilirmiyiz eğer hak edersek kendimiz isteyerek işten ayrılmıyoruz ve bir yere imza atmadık iş veren çıkarırsa ve biz bu tazminatı hak edersek başak işyerinde ya da aynı iş yerinin kapanıp başka bir şahsa devredilmesi durumunda aynı iş yerinde çalışmaya başlarsak eski iş veren bize tazminatı geri almak için bir dava açabilir mi eğer açarsa bizim ne yapmamız lazım. iş yerinin devri ile aynı iş yerinde çalışmamızı tavsiye edermisiniz. Tşk lr….

  • Ökkeş bey merhaba,
   İŞ kanunumuz kıdem tazminatının ödenme halleriniş açıklamış genel ve ilk şart işverenin işten çıkarmasıdır işveren işten çıkarıp kıdem tazminatınızı öderse siz aynı firmada veya başka bir firmada çalışmanız halinde kıdem açısından işverene bir bağlığınız olmadığından yaptığı bu ödemeyi geri talep diye birşey söz konusu olmaz işletme başka birine devredilecek olursa yeni işveren ile sözleşme imzalayarak özlük haklarınızın bu firmadan devam etmeside mümkündür

 189. ibrahim öztürk

  şimdiden teşşekkür ile başlamak istiyorum sorum şu ben bir gıda firmasında iş başvuursuna gitmiştim işe alındım fakat benim işe başlamam icin başka bir firmadan sigorta girişimi yaptılar temizlik şirketinden resmiyette bordromda temizlik gorevlisi olarak kayıt altında faka yaptıgım iş tır cve kamyon boşaltmak ve yüklemek 2 3 ay icerisindede beni kendi bünyelerine alacaklarını soylemişlerdi fakat 1 yılı gecti daha almadılar gıda firmasının kendi bünyelerindekş personelleri ikramiye alıyorlar fakat biz alamıyoruz aynı iş yerinde calıstıgınmız halde ben ve benim gibi 10 11 kişi daha var bizim haklarımız nedir bunlara karşı ne yapabiliriz bilgi verirseniz sevinirim

  • İbrahim bey merhaba,
   İşe girerken alındığınız pozisyonu gösterir bir belgeniz var ise iş kanunumuzun 22. maddesi şöyle demektedir
   “İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz. İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. İşçi bu durumda 17 ila 21 inci madde hükümlerine göre dava açabilir. Taraflar aralarında anlaşarak çalışma koşullarını her zaman değiştirebilir. Çalışma koşullarında değişiklik geçmişe etkili olarak yürürlüğe konulamaz. “

 190. nurhan küçük

  merhaba ben 2009 nisan 18 de özel bir okulda öğretmen olarak sözleşme imzaladım.sözleşmeler bir yıllık.her yıl nisan ayında sözleşmem yenilendi.okulda 4 yıldır çalışıyorum..fakat buay 19 mart 2013 te tarafıma beyan edilmiş kağıt verildi.okulun gelirlerinin giderleri karşılamadığı öğretmen fazlalığı olutuğu yazıyor ve benle sözleşmeyi yenilemiyorlar sorum şu tazminat alabilirmiyim.şuan halen çalışmaktayım 18 nisan 2013 son kez okula geleceğim.tazminat hakediyormuyum pirimimde 2800..birde okulda çalışan herkese şubat 20013te herhangi bir alacağım yoktur diye birkağıt imzalattılar.mecbur hepimiz işverenle ters düşmemek için imzalamıştık.şimdiden teşekkürler

  • Nurhan hanım merhaba,
   Sorunuzu mail adresimede göndermiştiniz ve adresinize cevabımı aynı gün gönderdim sanırım okumadınız tekrar verdiğim cevabı burayada aktarıyorum

   Sorunuzu okudum size imzalatılan kağıtta işinize son verildiğimi yazıyordu? Eger öyle ise işveren kıdem tazminatınızı ödemek zorunda

   1 ben tazminat alabilirmiyim
   İşveren işten cıkartıyorsa tazminatınızı ödemek zorunda aman dikkat okumadan danışmadan bir şey imzalamayın
   2.şubat 2013te bize tüm çalışanlara sekreterin gelişi güzel dağıttığı bir kağıt imzalatıldı kağıtta herhangi bir alacağım yoktur şeklinde ibare vardı işverenle sorun yaşarız korkusuyla hepimiz sorgusuz imzaladık.
   Bu kağıdı imzalamasa idniz iyi olurdu ama alacağım yoktur demek geniş bir cümle kıdem ödendiği anlamına gelmez
   3 bu kağıdın bana bir engeli olurmu.
   Bu kağıt sorun olabilir ama yasal birçok hakkınız var kıdem tazminatınızın bankaya ödenmesi zorunludur
   4.sigorta pirimim 2800.sigortam 1400lr olarak ödeniyor tazminat alırmıyım alırsam nekadar olur?
   Kıdem tazminatı her yıl için 30 günlük brüt maaş olacaktır
   2800xçalıştığınız yıl

 191. İyi günler nevzat bey daha önce size yazmıştım. Şimdi de şöyle bir gelişme oldu eski iş veren iş yerini başka bir firmaya sattı bizim de eski iş yeri sahibiyle mahkememiz önümüzdeki salı günü başlıyor. Şimdi sormak istediğim bu adam biz kendiyle uzlaşmamışken nasıl bu iş yerini nasıl satabiliyor ve bize işçilere hiç haber vermeden böle yapması nasıl burum durum sizce. Bir de bizim salı günü mahkememiz başlıyor ve iş yerini yeni alan firmada çalışabilirmiyiz hem mahkeme devam edip hem firmanın yeni sahiplerinin yanıda mahkeme devam ederken çalışabilirmiyiz. Bu arada eski işveren hala sigortamızı yatırıyor ama maaş alamıyoruz ve eşim hamile doğumuna 3,5 ay kaldı. Nasıl bir yol izlememiz lazım sizce yardimci olursanız sevinirim.Saygılarımla…

 192. merhaba nevzat beyben ben bir şirkette 7senedir çalışıyorum2013 ocak ayında fabrika 3 vardiyaya geçti yani normal 8 saat çalışma yapılıyor sadece ben 11 saat çalışıyorum fakat maaşımda herhangi bir değişme olmadı net 1000 tl aylık maaaş alıyorum normalde ve maaş bordrosu verilmiyor epey bunalmaya başladım işverenin yaptığı yasalmı yasal deyilse ne yapmam gerekiyor bana bu konuda bilgi verirseniz çok memnun olacağım saygılarımla,,,,,,,,,,,,,,

  • Sait bey merhaba iş kanunumuza göre Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırkbeş saati aşan çalışmalardır. iş kanununun 41 maddesi Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir.Fazla çalışmaların ücret bordrosuna yansıtılması gerekmektedir bu yapılmıyorsa yasal olmayan bir işlem yapılıyor demektir maaşın düğşük gösterilmesi işci,ye haklı fesih hakkı verir bu konudaki makalemi ayrıntılı okumanızı öneririrm

 193. mehmet karagöz

  sunu söylemeyıde unuttum taseron sirket temizlik sirketi ve vasıfsız bır eleman olarak calısdırıldıgım yerde vasıflı işi yapıyorum yapdıgım iş kaynak işi mahkemede bunları öne surdugum takdırde kazanma durumum ne olur bana bılgı verırsenız cok sevınırım

 194. merhaba nevzat bey 2.5 senedir özel bir şirketde çalışmaktayım son zamanlar iş ten çıkmam için baskı yapıyorlar bır tane savunma ımzaladım ıkıncısını sunduklarında red etdım ımzalamadım bana noterden bır kagıt gelecegını soyledıler boyle bısı mumkunmu sofor olarek calısıyorum normalde sabah 7 akşam 6.30 calışma saatlerımız haftada bır gun ızın uzun yola gıtdıgımde bu saat kamyon yasagından dolayı en erken aksam 11 oluyor sabah tekrar 7 de iş başı maaş bodrosu almıyoruz asgarı ucret olarak maasımız bankaya gerı kalanı elden verılıyor maasımız ayın 10 da verılmesı gerekırken sureklı ayın 26 sına kadar aksıyor istifa etmem icin zorluyorlar sızce ne yapmam gerekır

  • Engin bey merhaba,
   Personel kendisine yapılan tebligat veya savunmayı kabul etmez ise işveren bunu noter vasıtası ile gönderebilir o zaman sizde savunmanızı aynı yolla göndermenizde fayda var bu savunma konusu gerekce gösterilerek işinize son verilmek isteniyorsa bu gerekce haklı bir nedene dayanmıyorsa işten çıkarılsanız bile dava hakkınız vardır
   fakat maaşınızın sürekli 26 sında ödendiğin,i belirtmi,şsiniz iş sözleşmenizde maaş her ayın 10 unda ödenir diye bir şey imzalamdı iseniz maaşınız en geç ayın 21. gününe kadar ödenmeli bu madde size haklı fesih sebebi verebilir ama bir iş hukuku avukatına danışmadan işlem yapmamanızı öneririm

 195. Sayın Nevzat Erdağ Bey : Ben 02.03.2013 tarihinde bir işe girdim.Ancak , daha önce Devlet memurluğu yaptığımdan ve yeni emekli olduğumdan , sözleşme konularına yeterince vakıf olmadığımdan , karşılıklı güvene dayanarak , işten ayrıldığım takdirde son alınan maaşın 6(altı) katını tazminat olarak ödemek ve aynı il sınırları dahilinde ve aynı iş kolu ile ilgili bir alanda, en az 3 ( üç) yıl çalışmamayı kabul etmek şartıyla hazırlanmış bir sözleşmeyi , okumadan imzalayarak , daha sonra okuduğumda ise 2 ( iki ) aylık deneme süresi kaydıyla bu müeyyideleri onayladığım anlamına geldiğini üzülerek farkettim.Devamlı bu sözleşme ile şüphe içinde çalışmamak için , nasıl ve en erken , sorunsuz bir şekilde bu durumdan kurtulabileceğimi söyleyebilirmisiniz ? Deneme süresi bitmeden ihbar öneli dediğiniz 15 gün içinde bir süre belirterek ve yazılı olarak ve/veya noter kanalıyla mı ? bunu belirtmeliyim ? ayrıca daha maaş almamakla birlikte , hakedişimin geldiği şu günlerde maaş almamamın bu altı kat tazminat olayından kurtulmam için yararı olabilir mi ? yoksa ne yapmalıyım ? şimdiden yardımlarınız için teşekkürler ve saygılar ..Dr.İlhan KORKMAZ

  • ibrahim bey merhaba,
   Sorduğunuz soru Bir hukukcunun cevaplaması gereken bir konu olmasına rağmen bildiğim kadarı ile size faydalı olmak adına cevap vereyim,
   Yeni borçlar kanunumuzda tarafların rızası ile imzalanan sözleşmeler gercerlidir demkle beraber yine aynı kanunda tek taraflı cezai şartlar taşıyan sözleşmelerin bu maddesinin geçersiz olduğuda belirtilmektedir.Sözleşmenizde denem süresi sonundamı iş akdi kesinlik kazanıyor anlayamadım fakat 4857 sayılı iş kanunumuzun 15. maddesi
   “deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedebilir. İşçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır.”diyerek sizinde bu süre zarfında işten ayrılabileceğini hüküm altına almıştır noterden gönderceğini,z bir ihtarname ile eğer tek taraflı ise cezai şart bunun değiştirilmesini veya kaldırılmasını talep edebilirsiniz veya süre içinde bildirmle çalışmayacağınızı beyean edebilirsiniz

   • Çok teşekkür ederim , Nevzat Bey , yardımlarınız ,ilginiz ve bilgilendirmeleriniz için sağolun , kolay gelsin…İlhan KORKMAZ

 196. nevzat bey pekı işçiye bir ihbar suresi verilmiş ve buna uymadan verıldıkten 4 sonra ısten cıkarılmıssa ıscının ıhbar tazmınatını alması ıcın ne yapması gerekmektedır?

  • Merhaba Kemal bey,
   4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesi, süreli fesih (bildirimli fesih) başlığı altında bildirim süreleri ile bildirim sürelerine uyulmaması halinde tazminat ve tazminatın hesaplama biçimi hakkında bilgi içermektedir.Buna göre;
   “Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. İş sözleşmeleri;
   a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,
   b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,
   c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,
   d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra,
   Feshedilmiş sayılır.
   Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir.
   Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır.
   İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir.Demektedir işveren buna uymadı ise noterden ihtarname göndererek çalıştırılmadığınız ihbar önelinizinde ödenmesini talep edebilirsiniz

 197. ben taşeron firmaya bağlı unıversıte hastanesınde çalışmaktaydım sirket işten çıkarılmam için ihtarname gonderdı kıdem tazmınatı vereceğine dair ve 6 hafta is aramam ıcın sure tanımıs fakat gonderdığı ıhtarnameden 2 gun sonra ssk cıkısımı yaparak yarın ıse gıtmıceksın ve kıdemınıde vermıyorum dıyerek benı ısten 04 ısten cıkarılma koduyla işten cıkardılar ihbar suresıne uymayarak cıkarıldım.ben ne yapmalıyım haklarım nelerdır.

  • Merhaba MELİH BEY,
   İşten çıkış bildirimlerinde 4- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi olarak tanımlanmıştır işveren normal şartlarda işten çıkışınızı ihbar etmişken dönüp sizi haklı sebeple işten çıkartmasının hukuki bir dayanağı yoksa bir iş hukuku avukatı ile görüşerek haksız işten çıkarılışınız ve kıdem,ihbar tazminatlarınızın ödenmesini öncelikle noterden göndereceğiniz bir ihtarname ile talep edin buna olumsuz yanıt verirlerse dava açmanız gerekecek

 198. merhaba nevzat bey ben bı fırmada 2,5 yıldır 11 saat çalışıyorum ısten ayrılmaya karar verdım personel sefıne sozlu olarak soyledım bana 45 gun calısmam gerektıgını soyledıler ben 45 gun calısırsam ıs veren bana ıhbar tazmınatı ödemek zorundamı veye na gıbı haklarım var

  • Ahmet bey merhaba,
   Kendi isteğinizle işten ayrıldığınızda iş kanunda belirtilen çalışma sürenize bağlı ihbar önelleri kadar çalışmanız zorunludur bu süreyi çalışmadan işten ayrılırsanız işveren ihbar öelini sizden talep edebilir
   sizin durumuzda uygulanacak ihbar öneli
   İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra şeklinde tanımlanmıştır. Bu süreti çalıuştığınızda sadece hakettiğiniz maaş mesai vs alacaklarınızı alırsınız

 199. nevzat bey merhaba 03 agustos 2009 tarihinde özel bir sektörde işe girdim sigortam 09 09 2009 tarihinde başlamış bu süre zarfında maaşlarımızın bir kısmını elden alıyorduk ocak 2013 itibariyle maaşlarımızın tamamı bankaya yatmaya yatmaya başladı şimdide resmi bir kurumda iş imkanı buldum 12 mart 2013 tarihinde şube müdürüne sözlü olarak 15 nisan tarihinde işten ayrılacagımı beyan ettim sizce tazminat alma hakkım varmıdır ve bunu kanıtlamam için daha önce aynı işyerinde çalışıp ayrılan kişilerin şahitliği yeterlimidir saygılarımı sunar vereceginiz cevap için şimdiden teşekkür ederim.

  • Özgür bey merhaba,
   kıdem tazminatı kanunumuzda sizin durumunuz için iki şekilde ödenmektedir
   1-işveren tarafından işinize son verilirse
   2-haklı sebeple siz iş akdini fesih ederseniz
   sizin anlattıklarınızda bu iki durumunda oluşmadığını görmekteyiz. Tam tersine aleyhinize olabilecek bir durum hakkında sizi uyarmak isterim sözlü beyanla işten ayrılmanız sizin için sıkıntı olabilir çünkü iş kanunumuz işverene bazı haklar tanımıştır bunlardan biride işcinin işten ayrılacağını ihbar önellerine uygun bildirimidir sizin durumunuzda bu süre İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra,olarak görülmektedir. işverenden kıdem alırmıyım diye düşünüyorsunuz bunun için geçmiş dönemi esas alıp şahit olarakta eski işcileri gösterebileceğinizden bahsetmişsiniz bu dava konusu olacak bir konudur ancak o aşamada o şahitler ve maaşınızın düşük gösterildiğinin ispatı gerekecektir fakat şu anda ihbar önelinde işten ayrılmamanız gerekce gösterilerek işverenin ihbar önelini sizden talep etme gibi bir durumla karşı karşıyasınız önerim bir dilekce ile işverene … tarihinde işten ayrılacağımı bildirmiştim … tarihinde işten ayrılacağım varsa üzerinizdeki zimmetler vs alınarak ilişiğinizin kesilmesini bildirir bu dilekcenin işveren tarafıondan veya vekili tarafından imzalanarak alınmasını sağlamayın ki ileride ihbar öneline uyulmadan işten ayrıldığınız için ihbar ve tazminat davaları ile karşı karşıyya kalmayın.

 200. nevzat bey merhaba önceki yazıma devam etmek istiyorum çalıştığım 3yıl 7 ay süre içinde hiç izin kullanmadım izin üçretlerini talep edebilirmiyim
  yazılı istifa dilekçemi işveren kabul etmezse nasıl bir yol izlemem gerekir cevabınız için şimdiden teşekkürler

 201. sağlık durumumla alakalı anlaşmalı işi bırakmak istedim ayrıca iş yerinde diğer çalışanların hırsızlık gibi davranışları oldu anlaşmalı ayrılıp işsizlik hakkımdan yararlanmak istedim kabul edilmedi ve istifamı yazmak zorunda kaldım ne yapabilirim ?

  • Merhaba Selçuk bey,
   Sağlık sorunlarınız işten kaynaklı oluşmuş sorunlar ise durumunuz farklı değerlendirilecek iş dışı sorunlar ise farklı değerlendirilecektir iş dışı sağlık sorunları yüzünden işveren tarafından işten çıkartıldı iseniz hak ettişğiniz kıdem ve ihbarlarınızın varsa ödenmesi gerekir buınları haketmediyseniz çalışma süreniz dolayısı ile işveren ödemeye bilir fakat sağlık sorunlarınız işle alkalı oluştu ise bunu ayrıntılı yazarsanız öyle cevaplayayım

 202. Merhaba Nevzat bey öncelikle ilginize tesekkur ederim. Ben bir işleriyle iki yıllık sozlesme imzaladım sözleşmeme bir yıl çalışacak ikinci yıl evlenirse gidebilir ibaresini eklentim. Bir yıl dolmadan evlenerek ısı bırakırsam tazminat konusunda bir yılın dolmasına kalan süreden mı yoksa bir yıl dolmadığı için ikinci yıldan da mı sorumlu tutulabilirim? Evlendiğim için ikinci yıl geçersiz sayılır mı ? Ayrıca maaş asgari ücret üzerinden yatırılacak geri kalan kısmı elden verecekler itiraz etmeme rağmen fikirleri değişmedi . Bu durumu nasıl engelleyebilirim.

  • Zehra hanım merhab,
   Sorduğunuz soruyu anlattığınız kadarı ile cevaplamam sizi yanlış yönlendirmeme sebep olabilir öncelikle imzalamış olduğunuz iş sözleşmesinin bütününü incelemek gerekir sorunuzu cevaplamam için

 203. bende dün bir soru sordum neden dir bilmem sorduğum soru da silinmiş

 204. ilhan pırıltı

  benim sormak istedigim bizi 5 arkadası isten çıkardılar çıkış sebebi olarak 25 nci madde sebeb isverenn is sırlarını ortaya çıkarmak hırsızlık yapmak işverenn güvenini sarsmak ve bize bir buçuk ay sonra falan ihbarname yollayıp biz den belli miktarda para istediler bizde kabul etmedik bu olay mahkemeye gidermi gidersede bizi suçlamaları için ellerinde nasıl br delil sunmaları gerekmektedir. çünkü yalancı sait bulmalarından korkuyoruz bide bizim le beraber suçladıkları arkadasların bazılarına işveren tokat attı ve tokat attıgı arkadasları halen işçi olarak işyerinde çalıştırıyolar bundan dolayı başımız agrırmı hırsızlık suçundan suçalanan kişiyi ne delil gösterer suçlarlar ..tank you

  • Merhaba İlhan bey,
   İş veren iş kanunun 25. maddesine göre haklı fesih gerekcesi ile işinize son vermişse fesihe sebep gösterilen maddelere göre sizinle ilgili icrai ve hukuki işlemler yapabilir
   bu işlemler dava yolu ile yapılabileceği gibi ihtar yolu ile size bildirilerek zararların tazminini talep şeklindede olabilir işveren sizin ile ilgili dava konusu yapacaksa veya işinize son verdi ise iş kanununa göre bunu haklı bir sebebe dayandırmak zorundadır ve bu haklı sebebi ispatlaması gerekir çalışan veya ayrılmış personelin ifadesi dava aşamaısında ispatlayıcı olabilir, ayrıca işletmede hırsızlık veya 25 maddedeki dier hususlar hakkında tutulmuş tutanaklar varsa kamera kayıtları gibi ispatlayıcı belgeler kabul edilebilir size önerim durumunuzu bir iş hukuku avukatı ile paylaşıp onun yönlendirmeleri ile hareket edin.

 205. Tesekkur ederim nasil gonderebilirim size acaba bir arkadasım daha var bize söylenen miktarı bir kısmının elden verilmesi dolayısıyla sozlesmeyi fesih etmeyi düşünüyoruz bir haftadır çalışıyorum ben henüz para almadım

 206. Nevzat bey istenen paranın elden verilmesi nedeniyle sozlesmeyi fesih edersek bı sorun olurmu ya inanın bu konuda ısrar edince bana kızıp bağırdılar şimdi de cok soğuk davranıyorlar işyerinde

 207. Merhaba nevzat bey

  ben 25.02.2013. işe başladım fakat ssk girişim mart 07 oldu ve sonra belirtisiz iş sözlemesi imzaladım ve sonra bazı olaydan dolayı işten ayrılmaz zorunda kaldım ve iş veren asgari ücret maaaşımı veriyor fakat ben 1200 TL anlaşma yapmıştım bununla ilgili ben ne yapabilirim iş veren 480 TL veriyor ben şikayet etmek istiyorum nasıl bi yola baş vurabilirim cevap bekliyorum

  Saygılarım

  • Merhaba Nurgül hanım,
   Alo 170 kaçak işçi ihbar hattı olarak çalışmaktadır. Şikayetlerinizi bu numaradan yapabilirsiniz.şikayetinizin tespiti halinde işveren önemli miktarda para cezasına çarptırılabilir.Fakat bu sizin alamadığınız paranızı almayı sağlamayacaktır bunun için işvereninizle konuşmanızı öneririrm olumsuz yanıt alırsanız bulunduğunuz durumuda ispatlayabiliyorsanız o zaman hukuki yolları deneyebilirsiniz(noterden ihtar,dava açma vb)

 208. meraba bu sıtede emegi gecen herkese teşekkur ederım benım sorum 16 yıldır aynı iş yerinde çalısıyorum fakat eskıden sıgortalarda fazlasıyla gırış çıkış yapılıyorde san birbuçuk yıldır sigorta duzgun bır sekılde yatmaya başladı birbuçuk yıldırda kadrolu elemanlık yapıyorum hiç yol parası almadım ve izin kullanmadım maaşım 2500 lira şimdi isden çıkartılsam haklarımdan ne kadar alabılırım ve birbuçuk yıl oncesıne bırseyler yapabılırmıyım teşekkurler

  • Merhaba,
   Öncelikle güzel sözleriniz için teşekkür ederim güçümüz nispetinde bu sitede her soruya cevap vererek bilgilerimiz paylaşarak faydalı olmaya çalışıyoruz okuyucuların bunu takdiri sizin gibi teşekkürleride bizim için yaptıklarımız açısından yetiyor.
   işyerinizde sizin bilginiz dışında işe giriş çıkışların yapılması sigorta günlerinizin eksik gösterilmesi iş kanunumuz açısından size bazı haklar vermektedir bu konuda bazı makalelerim var onlardan detaylarına bakabilirsiniz sorunuza dönecek olursam iş kanunumuz işveren tarafından işten çıkartılan personele kıdem,ihbar tazminatları bürüt maaşları üzerinden her tam yıl için bir maaş olarak ödenir şeklinde tanımlanmıştır işten çıkartılmanız halinde çalışma sürenize göre kıdem ve ihbar tazminatı yanında hakettiğiniz izin sürelerinin ücretlerini talep etme hakkına sahipsiniz ödenmemesi halinde dava açma hakkınızda vardır.