Home / Makaleler / 2012 Yılında Devlet Teşvikleri

2012 Yılında Devlet Teşvikleri

res52Devletin, özel sektörün güçlendirilmesi ve uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesi amacıyla geçtiğimiz yıllarda uygulamaya koyduğu destek, teşvik, hibe ve kredi sistemi 2012 yılında da tüm hızıyla girişimcilere sunulmaya devam edecek. 2012 yılı devlet teşvikleri için, daha esnek ve erişilebilir bir teşvik sistemi planlanmaktadır. Bölgesel teşviklere ek olarak, sektörel teşviklerin de ülkemiz KOBİ ve girişimcilerine tahsis edilmesi amaçlanmaktadır. Buna ek olarak, teşvik sisteminde hali hazırda bulunan 4 bölgeye ek olarak yeni bir bölgenin eklenmesi, böylece toplam 5 bölgeye farklı ve bölgeye özel teşvikler verilmesi öngörülmektedir. Mevcut teşvik sisteminde yatırım üretim-süreci içerisinde teşvik uygulanıyor, yeni sistemle bir anlamda yatırım indirimi sisteminin geri geliyor. Geçtiğimiz dönemlerden elde edilen tecrübelerden yararlanılarak revize edilmesi planlanan teşvik sistemi, KOBİ’lerin ve girişimcilerin daha çok faydalanacağı bir sistem olarak 2012 yılının önümüzdeki aylarında karşımıza çıkacaktır.

Ülkemiz de mevcut teşvik mevzuatı çerçevesinde verilen hibe, teşvik, kredi uygulamaları şu şekildedir;

Enerji yatırımlarına teşvik

Enerji yatırımlarına teşvik enerji bakanlığınca hazırlanan prosedür ve ilgili kanuna göre yatırımcıya biyogaz, güneş enerjisi, rüzgar paneli, elektrik enerjisi v.b gibi konulara yönlenmesi halin de teşvik ve hibe verilmektedir. Kalkınmanın en önemli lokomotiflerinden biri olan enerji sektöründe, jeotermal ve madencilikle alakalı yatırımlara çok önemli teşvikler veriliyor. Nükleer güç santrallerine, Yenilenebilir enerji kaynakları dediğimiz su, rüzgâr, güneş, jeotermal gibi kaynaklara, Bunların yerli üretimlerinin her birinin ayrıca teşvik edildiğini bilmenizi isterim. Yani yurt dışından getirirseniz alacağınız para farklı, Türkiye’de üretmeniz halinde alacağınız para farklı. Yerli üretimi teşvik açısından enerji sektörünün çok iyi takip edilmesi lazım. Aynı zamanda enerji verimliliğiyle alakalı projelerin hem kalkınma ajansları tarafından hem de bakanlık tarafından çok ciddi şekilde teşvik edildiğini bilmelisiniz. Bu konuda söyleyebileceğim son söz ise Herhangi bir yatırımın 7–8 yılda kendini döndüren bir yatırım haline gelmesine rağmen Enerji verimliliğindeki en kötü proje 2 yılda kendini amorti edebiliyor.

Turizm yatırımlarına teşvik

Turizm yatırımlarına teşvik turizm bakanlığınca hazırlanan evrak, kanun ve gerekli belgelere göre yatırımcıya otel “otel yenileme, bar, büfe, alacarte restorasyon” işlemleri de dahil olmak üzere tüm turizm yatırımların da Kültür ve turizm bakanlığınca hazırlanan, Hazine müsteşarlığınca onanan teşvik ve hibe verilmektedir.

Turizm, Otel teşvikleri için Bu alan’da alınabilecek turizm yatırım teşvik belgesi ile;

 • Restorasyon
 • Yapılandırma
 • Yenileme
 • Bakım

İşlemlerinde Mevcut yatırım teşvik belgesi ile, yapılan yatırımlar da KDV uygulamasında ki yükü azaltmak, kurumlar arası rekabeti dengelemek amaçlı yeni otel kuracaklara veya var olan otelini “turizm işletme belgesi, otel işletme belgesi” olması taktirinde yenilemek / restore etmek için verilen devlet teşvikleri ‘dir.

Ayrıca turizm sektörüne yönelik aşağıdaki teşvikler de uygulanmaktadır

 1. KOSGEB kapsamında sağlanan destek ve teşvikler
 2. Yatırımlarda devlet yardımları hakkındaki bakanlar kurulu kararı kapsamında sağlanan teşvikler
 3. 2634 sayılı Turizm teşvik kanunu kapsamında sağlanan teşvikler
 4. 5084 sayılı yatırımların ve istihdamın teşviki ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanun kapsamında sağlanan enerji gider indirimi ve diğer teşvikler
 5. 1319 sayılı emlak vergisi kanunu ile sağlanan muafiyet ve teşvikler
 6. EXIMBANK(Türkiye ihracat kredi bankası)tarafından sağlanan krediler
 7. Yabancı sermaye yatırımlarının teşviki kanunu ile sağlanan teşvikler

Sağlık yatırımlarına teşvik

Sağlık yatırımlarında teşvik sağlık bakanlığı aracılığı ile hazırlanan ilgili kânun, evrak ve maddeler prosedürlerince uygun yatırımcıya medikal, hastane, rehabilitasyon merkezi v.b sağlık yatırımların da  Sağlık bakanlığınca hazırlanan ve yine hazine müsteşarlığınca onanan teşvik ve hibe verilmektedir.

Sağlık bakanlığınca hazırlanan kanun müfredatına uygun yatırım teşvik belgesi hazırlatabilir ve gerekli teşviki sağlayabilirsiniz.

 1. Medikal açmak,
 2. Rehabilitasyon merkezi kurmak,
 3. Hastane açmak,
 4. Sağlık merkezi açmak,
 5. Tıbbi merkezler kurmak,

Gibi tüm sağlık konuların da yatırımcı sağlık bakanlığınca hazırlanan müfredata uygun işletme kurabilir ve bu teşviklerden yararlanabilir.

Maden yatırımlarına teşvik

Maden yatırım teşviklerinde, yatırımcının yer seçimi ve yatırım yapacağı alanın buna müsaitliği sıkça bir problem olsa da bakanlıkça hazırlanıp verilen teşvikler yine vardır teşvik belgesi ile gerekli yatırıma girişilebilir.

Komple yeni yatırım, tevsii, modernizasyon, yenileme, kalite düzeltme, darboğaz giderme, tamamlama, entegrasyon, ürün çeşitlendirme olarak teşvik kapsamında sağlanacak yardımlar sıralanabilir. Madencilik sektörü için vergi, resim, harç muafiyetleri, yatırım indirimi gibi teşvikler dışında kredi tahsisi yapılması da söz konusudur.

Kredi Tahsisi Yapılabilecek Yatırımlar;

Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen konular için Müsteşarlıkça uygun görülmesi halinde teşvik belgeli veya belgesiz olarak kredi tahsis edilebilmektedir. Sağlanacak yatırım kredilerine dair Tebliğin Ek 6 bölümünde bölgesel ve sektörel kısıtlamalar sayılmıştır. Bu kısıtlamalar çerçevesinde kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak madencilik yatırımlarının faizsiz sabit yatırım tutarının %50’si oranında ve/veya yatırımın gerçekleşmesini müteakip 50 kişilik istihdam sağlandığının aracı bankaca tespit edilmesi kaydıyla işletme kredisi tahsis edilebilir. Daha önce yapılmış olan ve 50 kişilik istihdamı bulunan ve işletme sermayesi yetersizliği bulunan tesisler için bölgesel ve sektörel kısıtlamalar dikkate alınmaksızın işletme kredisi sağlanmaktadır

Hayvancılık yatırımlarına teşvik

Hayvancılık teşviklerinden devletin 2010 senesin de adım attığı faizsiz hayvancılık kredisi, faizsiz hayvancılık teşvikleri veya diğer isimleri ile sayacak olursak %0 faizli hayvancılık kredisi, sıfır faizli hayvancılık kredisi, hayvancılık teşvikleri konusun da T.C. Ziraat Bankası tarafından adım atılmış ve 2011 yılına kadar pürüzsüz ilerleyen sistem 2011 yılında geçici olarak durdurulmuştur fakat 2012 yılına açılacağı belirtilen kredilere yine de belli başvuru işlemleri yapılabilmektedir hayvancılık teşvikleri konusundan yararlanırken en dikkat edilmesi gerekenler öncelikli olarak fizibilite, proje ve iş’in düzgünlüğüdür. Bunların yürütülmesi için ise Türkiye de birçok  hibe danışmanlık, kredi danışmanlık hizmetleri mevcuttur. Hayvancılık teşvikleri ‘nden yararlanmak için, hali hazır da kurulu hayvan çiftliği olan veya sektöre yeni yatırım yapacak yatırımcının özkaynaklarına bakılır. Bu durum da nakit kredi alacak olan yatırımcının özsermayesi ve özkaynakları talep edilen krediden az olmamalıdır. Faizsiz hayvancılık kredisi için yatırım teşvik belgesi gerekmemektedir yatırım zaten banka tarafından kullandırılan kredidir. Hayvancılık teşvikleri ’nden yararlanacak yatırımcı bu krediyi hayvan alımı, ahır yapımı, proje uygulamaların da kullanabilir…

Yatırım (Çeşitli yatırımlar, sektörel yatırımlar)

Yatırımlarda devlet teşvikleri

Yatırım teşvik belgesi; Yatırımcıların kaynaklarını katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirmek, üretimi ve istihdamı artırmak, yatırım eğiliminin devamlılığını ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak, uluslararası rekabet gücünü artıracak teknoloji ve araştırma-geliştirme içeriği yüksek büyük ölçekli yatırımları özendirmek, doğrudan yabancı yatırımları artırmak, bölgesel gelişmişlik farklılıklarını gidermek, çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek amacıyla diğer bir ifadeyle yatırımları teşvik etmek için düzenlenen belgeye Yatırım Teşvik Belgesi denilmektedir.

Yatırım cinsleri; Yatırım Teşvik Belgesini yapacağınız komple yeni yatırımlar için alabileceğimiz gibi mevcut yatırımlarınızın büyütülmesi, modernizasyonu, ürün çeşitlendirmesi ve entegrasyonu için de düzenlenebilir.

İthal kullanılmış komple tesis yatırımı; Kullanılmış Komple Tesisler proje bazında yapılacak değerlendirme sonucunda uygun görülmesi halinde Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenerek ithal edilebilir ve teşvik unsurlarından yararlanabilir.

Yatırımlarda kullanılmış makine ve teçhizat ithali; İthalat Mevzuatı çerçevesinde ithali mümkün olan makine ve teçhizat teşvik belgesi kapsamında ithal edilebilir ve teşvik unsurlarından yararlanabilir.

Yatırım teşvik belgeli yatırımlara sağlanacak destek unsurları

Asgarî sabit yatırım tutarının üzerindeki yatırımlar (bazı yatırım konuları hariç) bölgesel ayrım yapılmaksızın gümrük vergisi muafiyeti ile katma değer vergisi (KDV) istisnasından yararlanırlar.

Yatırım teşvik uygulamalarında bölgeler ve destekler

İllerimiz sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyeleri dikkate alınarak dört gruba ayrılmıştır. Bölgesel desteklerden yararlanacak yatırım konuları her bir il grubunun yatırım potansiyeli ve rekabet gücü dikkate alınarak belirlenmiştir.

Katma değer vergisi istisnası ve Gümrük vergisi muafiyetine ilave olarak;

a) I inci ve II nci bölgelerde;

1) Vergi indirimi,
2) Sigorta primi işveren hissesi desteği,
3) Yatırım yeri tahsisi,

b) III üncü ve IV üncü bölgelerde;

1) Vergi indirimi,
2) Sigorta primi işveren hissesi desteği,
3) Yatırım yeri tahsisi,
4) Faiz desteği, desteklerinden yararlanabilir.

c) Büyük ölçekli yatırımlara;

a) Gümrük vergisi muafiyeti,
b) KDV istisnası,
c) Vergi indirimi,
ç) Sigorta primi işveren hissesi desteği,
d) Yatırım yeri tahsisi, uygulanabilir.

About nevzaterdag

Check Also

Cep Telefonuyla Konuşmak Haklı Fesih Sebebi Olabilir Mi?

  Benzer YazılarÇalışma Koşullarında Değişiklik İşçiye Sözleşmeyi Fesih Hakkı Verir mi?İşçinin Maillerine İşveren KontrolüHasta Olmadan …

154 comments

 1. antalya-gazipasa ilcesinde turizme atılarak baslattıgim apartotel ve otel yarida kaldım.nakti durumdan.simdi sizlerden yartim bekliyorum yani devleten.bana yartimci olursaniz. yani devletden nasil tesvik primi alabilirim.ben yurtdışındayam.sizlerden detayli bilgi istiyorum.yapmış olduğum yatırımı.bitirmek istiyorum,ve kısmete acmak istiyorum. saygılar

  • Merhaba Ergün bey,
   Turizm yatırımlarına teşvik turizm bakanlığınca hazırlanan evrak, kanun ve gerekli belgelere göre yatırımcıya otel “otel yenileme, bar, büfe, alacarte restorasyon” işlemleri de dahil olmak üzere tüm turizm yatırımların da Kültür ve turizm bakanlığınca hazırlanan, Hazine müsteşarlığınca onanan teşvik ve hibe verilmektedir.
   Turizm, Otel teşvikleri için Bu alan’da alınabilecek Turizm yatırım teşvik belgesi ile;
    Restorasyon
    Yapılandırma
    Yenileme
    Bakım
   İşlemlerinde Mevcut yatırım teşvik belgesi ile, yapılan yatırımlar da KDV uygulamasında ki yükü azaltmak, kurumlar arası rekabeti dengelemek amaçlı yeni otel kuracaklara veya var olan otelini “turizm işletme belgesi, otel işletme belgesi” olması taktirinde yenilemek / restore etmek için verilen devlet teşvikleri ‘dir.
   Ayrıca turizm sektörüne yönelik KOSGEB kapsamında, Turizm teşvik kanunu kapsamında ,yatırımların ve istihdamın teşviki kanun kapsamında sağlanan enerji gider indirimi ve diğer teşvikler ile birlikte, EXIMBANK kredileride sağlamak mümkündür
   Bu teşviklerden yararlanmanın şartlarına sahipseniz mali müşavirinizden veya teşvik konusunda danışmanlık veren bir kurumdan destek alabilirsiniz bizden destek isterseniz daha ayrıntılı görüşmek için mail veya telefon yolu ile temasa gecebilirsiniz
   saygılarımla,

   • süleyman özdemir

    merhaba:
    iyi günler. bensizden bilgi almak istiyorum.
    aslen rizeliyim bursa da yaşıyorum şahsıma ait hiç bir mal varlığım yok çok hisseli yerler var ama.
    anladığım kadarıyla güvence isteniyor bu yardımlar için.
    ben rizede yayların birinde büyük baş hayvan çiftliği kurmak istiyorum uluslar arası standartlara göre ileriye dönük belkitatil köyüde olabilir. ben nasıl yararlana bilirim . devletin teşvik primlerinden ve ne yapmam gerekli.
    teşekkürler.

 2. Merhaba Ersoy bey,
  yatırımın şirketmi şahısmı adına olduğunu yazmamışsınız ben şirket olduğunu varsayıyorum. yatırımları teşvik veya turizim teşviklerinden faydalanabilmek için öncelikli Turizim bakanlığından verilen hazinece onaylanan teşvik belgesi ile kanunda sayılan teşviklerden istifade edebilirsiniz Ayrıca turizm sektörüne yönelik KOSGEB destekleri ve EXIMBANK kredileride alınması mümkündür.
  mali müşavirinizden veya teşvik konusunda danışmanlık veren bir kurumdan destek alabilirsiniz bizden destek isterseniz daha ayrıntılı görüşmek için mail veya telefon yolu ile temasa gecebilirsiniz
  saygılarımla,

 3. merhaba nevzat bey soruma,cevap verdiginiz icin tesküredrim.sizlerle,telefon,görüsmesi.yapmak isterim sizin telefon nummaranis verirseniz. ben almanyada kaliyorum.saygilarimla,

 4. iyi günler hastane açmak için devlet nasıl yardımcı olur bize mesela binayı sıfırdan yapsak nasıl yapılmış binayı hastaneye dönüştürsek nasıl yardımcı olursanız sevinirim

  • Sağlık bakanlığınca hazırlanan kanun müfredatına uygun yatırım teşvik belgesi alarak gerekli teşvikleri sağlayabilirsiniz.

   1. Medikal açmak,
   2. Rehabilitasyon merkezi kurmak,
   3. Hastane açmak,
   4. Sağlık merkezi açmak,
   5. Tıbbi merkezler kurmak,
   Gibi tüm sağlık konuların da teşviklerden yararlanabilirsiniz Bildiğim kadarı ile bu teşvikler ayni olduğu gibi naktide olabilir Hazine müsteşarlığı veya sağlık bakanlığından teşvik türleri ile daha ayrıntılı bilgi talep edebilrisiniz

 5. yalova ili armutlu ilcesinde otel insati yapmaktayiz otelin kabasi bitmek uzere ama maddenbizde bu konuda devlet ne gibi tesvikler veriyor ogrendime gore birtek mefrusatta kdv muhaifiyeti varmis dogrumu birde yorede buluna kaplica suyunu baglatmak icin nereye ve hangi asamada muracat etmem lazim simdiden yardimlariniz icin tesekkurederim

  • Merhaba,
   Turizimde sadece mefruşat değil otel yapım ve işletmeciliğinin her aşamasında teşvikler var. Bunlar vergi muafiyeti şeklinde olduğu gibi düşük faizli uzun vadeli krediler ve hibeler şeklindede olmaktadır. Ama öncelikle Turizim teşvik belgesi almanız gerekir. Bu konu ile alakalı daha ayrıntılı bir maili hafta sonuna kadar size göndereceğim.
   saygılarımla,

 6. merhaba,
  ben van’da 5 yıldızlı otel yapmk istiyorum.teşvik şartları nelerdir ne yapmamız gerekiyor bilgi almak istiyorum.
  Teşekkur ederim..

  • Merhaba,
   Teşvik ile ilgili makalelerimde bunu açıklamıştım ama Turizimde teşviklerden yararlanabilmek için öncelikle turizim teşvik belgesi almanız lazım Bu konuda hafta içinde size daha ayrıntılı bir mail atacağım
   saygılarımla,

 7. iyi günler ben turizm işletmeciliği öğrencisiyim sizden teşvik kresisi ile ilgili ayrıntılı bılgı rıca edıyorum .yardımcı olursanız sevınırım ..

 8. Boluda yeni bir Öğrenci sitesi projem var.Faliyete geçirebilmek için nerden yararlanabilirim.Nasıl kredi alabilirim.

  • Merhaba,
   Projeniz ile alakalı bazı bilgileri paylaşırsanız sorunuzu daha doğru yanıtlayabileceğim
   1. Bu site web portalımı, yoksa barınma amaçlı konutmu?
   2. siz vergi mükellefimisiniz? mükellefseniz şahıs işletmesimi,şirketmi?
   3. projenizi vergi mükellefiyeti olan şahıs işletmesi veya şirket adınamı yapacaksınız?

 9. iyi günler ben hatay da medikal açmak istiyorum.2012 teşvikleri hakkında bilgi alabilirmiyim.izlenilecek yol nedir acaba ??

  • Orhan bey merhaba,
   Küçük girişimciler için en iyi destekler KOSGEB tarafından sağlanan imkanlardır hibe kredi gibi birçok avantaj vardır Bu konuda yazdığım makaleleri okumanızı ve kosgeb den ayrıntılı bilgi almanızı öneririrm

 10. Amasya’da 100 yataklı otel kurmak istiyorum. 2012 yılı için yatırım teşvik desteklerinden faydalanmak için, yapılacakları sırası ile (Yat.Tşv.Belgesi
  alınması dahil) açıklayabilirmisiniz?
  Saygılarımla,

 11. merhaba,ben güzellik uzmanıyım,kendime ait bi salon açmak istiyorm,bunu memleketim olan hakkari/yüksekovada açmayı düşünüyorum,güzel,büyük,en azındın bir kaç hizmeti bi arada verebileceğim bir yer açmak istiyorm,bunun içinde krediye ihtiyacım var,bu teşvik kredisinden yararlanmak istiyorum ama ayrıntılı bi bilgim yok,yaklaşık olarak 150 veya 200 bin tl gerekiyor,iyi cihaz bulundurabilmem için,bana yardımcı olabilecek misiniz,konu hakkında bilgi almam mümkünmü,nasıl yararlanacam ve neler yapmam gerekiyor…saygılar

  • Merhaba ,
   Doğu, Güneydoğu kalkınmada öncelikli bölgelerdir bu bölgelerdeki girişimciler teşvik açısından avantajlıdır.Size önerim KOSGEB desteklerinden faydalanmanızdır benim sitemde KOSGEB desteklerini ayrıntılı açıkladım o makaleleri okumanızı öneririm KOSGEB in hibe kredi proje finasmanı gibi birçok desteği var fakat öncelikle projeniz için bir fizibilite çalışması yaptırın ve kosgebin istediğiğ belgeleri hazırlayın bu ayrıntıları KOSGEB müdürlüklerinden öğrenebilirsiniz

 12. iyi günler bizde devletten teşvik primi almak istiyoruz gümüşhane torul ilçesinde köyümüze 150 büyükbaş hayvan ve ağır inşaatı için teşvik istiyoruz nereye başvurabiliriz ne kadar para alabiliriz.sırasıyla adımlarını anlatırmısınız.?

  • Merhaba Ayhan bey,
   Hayvancılık teşvikleri teşvik belgesi gerektirmeden verilen bölgelere göre değişiklik arzeden teşviklerdir Doğu,güneydoğu illerinde şartlar daha kolaydır teşvikler Tarım orman köy işleri bakanlığı tarafından basitleştirilerel ziraat bankası üzerinden yürütülmektedir 2 yıl 7 yıl süreli sıfır faizli hayvan alımı veya ahır, fenni tesis için yapımı konusunda bireylere destekler mevcuttur fakat bu düşüncenizi ticari bir şirket üzerinden yapacaksanız op0 zaman teşvik belgesi almanız gerkir onu içinde tarım köy işleri bakanlığı muhatap olacağınız bakanlıktır fakat Türkiyede teşvik belgesini hazine müsteşarlığı teşvik daire başkanlığı verdiği için bu kurumdan teşvik belgesi alınarak belgeye sağlanan nakti ve ayni imkanlardan faydalanabilirsiniz.

 13. merhabalar Ben afyon bölgesinde termal kurmak istiyorum kafamda projemi canlandırıyorum lakin ben bu işe sıfırdan başladığım için teşvik kredisini hangi yolları izleyerek ve hangi taslakları kendime örnek alarak yola cıkmalıyım. ilginiz için teşekkür ederim. iyi çalışmalar

 14. SN:Nevzat bey öncelikle işlerinizde başarılar dilerim kısa bir bilgi alma arzusunda bulunacağım
  Firmamız merkezi tuzla da bulunmaktadır .Firmamızın 5.bölgede yer alan aksaray ilin de organize sanayi bölgesinde 10.000 m2 üzerine kurulu atık geri kazanım tesisi kurmak istiyoruz projeler çizildi ÇED.aşamasında şü an
  Firmamız burada kullanılacak makine ekipmanlar için teşvik kredisinden yararlanmak istiyoruz ama nasıl bir yol izleyeceğimizi bilmiyoruz .yardımcı olursanız sevinirim NOT :YatırımımızI 800.000 tl gibi planlıyoruz.
  İyi çalışmalar.

  • Merhaba Şaban bey,
   Projenizin hayırlı olmasını dilerim doğru bir karar 5. bölgeyi seçmek o bölgede birçok teşvikten yararlanabilirsiniz teşvik için yapmanız gereken;
   Destek unsurlarından yararlanabilmek için esas ve usulleri Hazine Müsteşarlığınca belirlenen yatırım teşvik belgesinin temin edilmesi zorunludur. Yatırımın Teşvik Belgesine bağlanabilmesi için asgari sabit yatırım tutarları belirlenmiştir bunlar Gelişmiş yörelerde yapılacak yatırımlarda, Normal yörelerde yapılacak yatırımlarda, Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlarda farklılık arz etmektedir. Kredi tahsisi desteğinden yararlanabilecek yatırımlar dışındaki imalat ve tarımsal sanayi sektöründe yapılacak sabit yatırım tutarı 4 trilyon Türk Lirasını aşmayan yerli sermayeli yatırımlar için ilgili Sanayi Odalarına,
   Diğer yatırımlar ile yabancı sermayeli yatırımlar için Müsteşarlığa başvurulması gerekmektedir

 15. Sayın Nevzat bey ; öncelikle sizleri selamlıyor ve teşekkür ediyorum.Benim bir sorum var ben geniş kapsamlı büyük süt fabrikasını kurmak istiyorum bu konuda hibe alabilirmiyim evetse Nasıl ? Mesela MARDİNDE KurmAK İSTİYORUM VEYA HANGİ BÖLGEDE KURARSAM HİBE KREDİSİNDEN YARARLANABİLİRİM.Saygılarımla..

  • Merhaba Mehmet bey,
   yeni teşvik mevzuatında Türkiye 6 bölgeye ayrıldı her bölge için farklı teşvikler uygulanmakta fakat en çk tevik verien bölgeler aşıda yazdığım 5-6. bölgeler yatırımınızı 6. bölgede bir yerde yapmanızı öneririm
   5. bölge:Adıyaman,Aksaray,Bayburt,Çankırı,Erzurum,Giresun,Gümüşhane,Kahramanmaraş,Kilis,Nigde,Ordu,Osmaniye,Sinop,Tokat,Tunceli,Yozgat
   6. bölge:Agrı,Ardahan,Batman,Bingöl,Bitlis,Diyarbakır,Hakkari,Igdır,Kars,Mardin,Muş,Siirt,Şanlıurfa,Şırnak,Van

   Teşvik belgesi kapsamında yararlanabieceğniz teşvikler şunlardır;
   Bu illerdeki yatırımı yapacakların sigorta primi ödemeleri 10 yıl süreyle devlet tarafından karşılanacak. 6. bölgede yatırım yapacak firmalar yatırımın yüzde 50’sine, OSB içinse yüzde 55’ine tutar kadar vergi ödeme yükümlülüğünden muaf tutulacaklar. Faiz desteği tavanları da yükseltilecek.
   6. bölgede 31 Aralık 2013’e kadar başlanacak yatırımlarda sigorta primi desteği 10 yıl uygulanacak. Bu tarihten sonra ise 7 yıl uygulanacak.
   Yatırımcı vergi indirimi desteğini yatırım döneminde elde ettiği kazançlara da uygulayabilecek.

   6. BÖLGEDE İŞVERENİN YÜKLERİNİ DEVLET ÜSTLENECEK
   Azami faiz destek tutarları 500-900 TL’ye kadar yükseldi. 6. bölgedeki yatırımlarla sağlanan istihdam için asgari ücret üzerinden hesaplanacak gelir vergisi stopajı 10 yıl boyunca terkin edilecek.
   6. bölgede yatırım yapan SSK işveren payı, SSK işçi payı, gelir vergisi stopajından kurtuluyor. Artıları devlet üstleniyor, işverene sadece net asgari ücret kalıyor. Asgari ücretlinin maliyeti 600 dolardan 350 dolara düşecek.Bunların dışında nakti teşvikler konusunu Bakanlık ile görüşmek gerekiyor.

 16. Merhaba,

  Muğla / Maramariste işletmekte olduğum konaklama tesisin’de yenilenme ve bakım çalışmalrı yapmak istiyorum. Otel odaların mobilyaların yenilenmesi daha konforlu hale getirip böylelikle Yabancı Tur Operatörlerle sözleşme imkanına kavuşmak istiyorum. Malesef gerekli bütçem olmadığından devlet desteğine ihtiyacım var.
  Birçok sitelerden Avrupa Kalkınma Fonu, Dünya Bankası Fonu gibi fonların bazı sektörlere hibe veya faizsiz kredi desteği olduğunu okudum.
  Bu fonlardan benim yararlanma imkanım varmı, başvuru nereye nasıl yapılmalı?

  Teşekkür ederim.

  • Namık bey merhaba,
   sorunuzu ayrıntılı araştırıyorum hafta sonuna kadar size ayrıntılı bilgi vereceğim fakat (nevzaterdag@nevzaterdag.com) adresime iletişim bilgilerinizi mail atarsanız size daha kolay ulaşabilirim.

 17. Merhaba Nevzat Bey;

  Türkiye’de yenilenebilir enerjiye dayalı üretim yapan tesisler kuruluyor ve sayıları da hızla artıyor. Güneş enerjisi sistemleri için konuşacak olursak, panellerin üretimini Türkiye’de yapmak büyük bir yatırım gerektiriyor fakat panelleri yurtdışından satın alıp bireysel müşterilere kurulum yapmak cazip bir iş gibi görünüyor. Bu panellerin ve birtakım elektronik ekipmanın Türkiye’ye getirilmesi konusunda devletin sağladığı, vergi indirimi gibi bir teşvik var mıdır? Aynı zamanda böyle bir iş yapan bir firma için şirket kurmaya yönelik teşvikler var mıdır? Bilgilendirirseniz sevinirim.

  • Merhaba Arslan bey;
   Teşvikler yapıldığı bölgeye göre değişmektedir. hangi ilde bunu yapacağınızı yazmadığınız için daha ayrıntılı bilgi veremiyorum fakat teşvik belgesi kapsamında ki Yatırımlarda vergi resim harç istisnası mevcuttur.Enerji sektöründe, jeotermal ve madencilikle alakalı yatırımlara çok önemli teşvikler veriliyor. Nükleer güç santrallerine, Yenilenebilir enerji kaynakları dediğimiz su, rüzgâr, güneş, jeotermal gibi kaynaklara, Bunların yerli üretimlerinin her birinin ayrıca teşvik edildiğini bilmenizi isterim Buradaki amaç yerli üretimi desteklemek işsizliğe çözüm olmaktır. Kuruluş ile ilgili kosgebin destekleri mevcuttur bunu ordan takip edebilirsiniz

 18. Nevzat bey merhaba bursa nın gemlik ilçesinde 3 dönüm belediye arsasına otel yapmak istiyoruz devlet teşviğinden faydalana bilirmiyiz.şimdisen teşekkür ederim.cevabı mailime atarsanız sevinirim.

  • Nizam bey merhaba,
   Bayram öncesi gönderdiğiniz mailinize bayram sonrası cevap yazacağımı söylemiştim.
   Bursa teşvik bölgelerinde 1. Bölge olarak yer almakta teşvik uygulamalarında amaç bölgelerin kalkınmışlık seviyelerini yükseltmek olduğu için daha az kalkınmış bölgelere verilen teşvikler daha fazladır Bursa kalkınmış bölge olarak görüldüğü için teşvikler en düşük orandadır. Buna rağmen yatırımınız için Turizim teşvik belgesi alarak yapacağınız yatırım normal yatırımdan daha avantajlı olacaktır. Ayrıca Bursa’da nakdi destek olmamasına rağmen teşvik belgesi ile yatırım bankalarından düşük faizli, uzun vadeli kredi alma şansınızda doğacaktır. Bunlardan sonra Bursa için yeni teşvik mevzuatına göre sağlanan teşviklere bakacak olursak.
   1. Yatırım Teşvik Belgesi İle Vergi İndirimi
   Yatırıma Başlama Tarihi
   31.12.2010’dan Sonra
   Yatırıma Katkı Oranı % 10
   Vergi İndirim Oranı % 25
   2. Yatırım Teşvik Belgesi İle Faiz Desteği
   Yatırıma Başlama Tarihi
   31.12.2010’dan önce
   TL Kredisi (yok) –
   Dış/Döviz Kredisi (yok) –
   3. Yatırım Teşik Belgesi İle KDV İstisnası
   Yatırım Teşvik Belgesi İle Gümrük Vergisi Muafiyeti
   4. Yatırım Teşvik Belgesi İle Sigorta Primi İşveren Hissesi
   Yatırıma Başlama Tarihi
   31.12.2010’dan Önce 2 YIL
   5. Bölgesel Asgari Sabit Yatırım Tutarı
   1 Milyon TL (Bu tutar, bölge bazında desteklenen bazı sektörler için daha yüksek olabilmektedir. Asgari yatırım tutarı ve kapasitesi 2009/15199 sayılı bakanlar kurulu kararı ile belirlenmiştir.
   Bu anlattıklarım ışığında durumu toparlayacak olur isem Turizm teşvik belgesi alarak devletin bölgeye sağladığı desteklerden ve finans kurumlarının kredilerinden faydalanabilirsiniz
   Bunun için öncelikle yapmanız gereken

   Fizibilite raporu oluşturmak
   Proje
   Ve şirketin gerekli belgeleri ile Teşvik dairesine müracaat etmektir

 19. merhabalar nevzat ey ben yeni 4 katlı otel yapacağım yaklaşık 50 odalı bana bu konuda bilgi verir misiniz öncelikle hibeden nasıl yararlanabilirim

 20. merhaba ben gıda sektörene girmek istiyorum market açmak istiyorum bununla ilgili teşvik kredisi alabilirmiyim alabliyorsak nasıl alınır yardımcı alursanız teşekür ederim

  • Faysal bey merhaba,
   Marketi nerede açaçağınızı yazmamışsınız sorunuzda teşvik alabilirmiyim demişsiniz küçük işletmeler için devlet yardımları kosgeb destekleri şeklindedir bağlı bulunduığunuz ilin kosgeb müdürlüğüne müracaat ederek küçük işletme desteklerini öğrenebilirsiniz ayrıca halk bankasının girişimciler için düşük faizli kredileride mevcuttur

 21. NEVZAT BEY MERHABA,
  IZMIR’IN TORBALI ILCESINDE 1998YILINDA ALDIGIMIZ TESVIK BELGESI ILE TEKSTIL BOYA VE APRESI YAPAN BIR TESIS KURDUK.aNCAK GECEN ZAMAN ICINDE SEKTORDE HIZLI GELISME
  LER SEBEBYLE KULLANDIGIMIZ MAKINALAR DEMODE OLDU. SU ANDA YENI KULLANILAN
  YERLI VE ITHAL MAKINALAR COK DAHA EKONOMİK. ZIRA KUMAS BOYAMAK ICIN COK DAHA AZ SU, BUHAR, ELEKTRIK KULLANIYOR VE DAHA SURATLI URETIM YAPIYOR. DOLAYISIYLA DAHA
  UCUZA IMAL EDIP REKABET ORTAMINDA DAHA MAKUL KARLAR TEMINI MUMKUN OLABILIYOR.
  ACABA MEVCUT BU TESISIMIZE ( 1.BLG) YENILEME MODERNISAZYON ENERJI TASARRUFU, URETIM ARTISI SAGLAMAK ICIN Y.TESVIK BELGESI ALABİILIRMIYIZ. MURACCAT MAKAMI YINE
  BEGLI OLDUGUMUZ EGE BOLGESI SANAYI ODASIMIDIR. ? TESEKKURLER
  VECDI ERKUCUK BORA TEKSTIL A. S (KURULUSU TEMMUZ 1980)
  0532 2279950

  • Vecdi bey merhaba,
   Sisteminiz ekonomik olmaktan çıkmış ise yeni teşviklerden istifade edebilirsiniz teşvikle ilgili bölümdeki makalelerimde bu konuda ayrıntılı bilgiler mevcut Teşvik müraccat mercii Sanayi odasıdır Teşvik büyük ölçekli olacaksa direk hazine müsteşarklığınada müracaat edebilirsiniz

 22. iyi günler nevzatbey gaziantep bölgesinde küçükbaşhayvan ve büyükbaş havyan çiftliği kurmak için ne gibi destekler vardır ve bunun için ne yapmalıyız nereleri kendimize muhatap almalıyız

  • Volkan bey merhaba,
   Sorduğunuz soruyu ayrıntılı bir cevap vereceğim cevap kapsamlı olduğu için bu konuda yeni bir makale hazırladım bu hafta içersinde sitemde yayınlayacağım

 23. MEHMET GİTMEZLER

  Merhaba ben mali müşavirim.
  T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünden 17.04.2012 tarihli başlangıç olmak üzere Otel komple yeni yatırımı için teşvik belgesi aldık.1.bölge olduğundan 2 yıl sigorta primi işveren hissesi desteği aldık.04.07.2012 de otel inşaatına başladık.
  Benim takıldığım konu bu destek;
  1)sgk teşviklerinden hangi maddeye giriyor ,
  (otel inşaatında çalışan işçiler için bundan faydalınalacağımızı düşünüyorum )
  ve
  2) 2 yıl % Kaç prim desteği veriyor?
  yardımcı olursanız sevinirim.
  teşekkürler kolay gelsin.

 24. ercan kızıltaş

  merhaba benim 6.bölge vanda sahil kıyısında beş yıldızlı bir otel projem var teşvik yasasından yararlanmak istiyorum bu konuda deyerli bilgilerinizle yardımcı olursanız sevinirim.

  • Ercan bey merhaba,
   Van 6. Bölge ve tüm teşviklerden yararlanmakta sizin projeniz şahıs adınamı,firma adınamı yürüyecek ,belediye,imar durumu nedir,altyapı durumu nedir ,cevre faktörleri nelerdir gibi soruların cevabınıda bana mail atarsanız sorunuza daha doğru ve sağlıklı cevap verebilirim

 25. slm i günler ben almanyadan türkiyeye ,bursa-inegöl`e günes pili(pfotovoltaik)getirmek istiyorum ,
  saatte 100 kw üretiyor basvurularimi (nereye) nasil yapacagimi bilmiyorum bu konuda yardimci olursaniz sevinirim .saygilarimla engin kursun

  • Engin bey merhaba,
   Sorunuzdan tam olarak ne yapmak istediğinizi anlamadım Pili getirip satacakmısınız,üretimmi yapacaksınız bu işlemi bir şirket üzerindenmi,şahsınız adınamı yapacaksınız bu bilgileri tam verirseniz sorunuzu daha doğru cevaplayabilirim

 26. Merhabalar,
  Çorumda özel kız yurdu açmayı düşünüyorum, ve bunun için uygun kiralık binaları araştırıyorum şu an. Bu konuda devlet ten ne gibi teşviklerden faydalanabilirim, hibe veya kredilendirmeler mevcutmu bu konu ile ilgili yardımcı olursanız sevinirim. İyi çalışmalar dilerim

 27. Nevzat Bey Merhaba
  Babam hidrolik platform iskele yaptı.Patentini aldı.Kosgeble görüştük ama,sanayi bakanlığının hibe kredisi varmış.(öyle duyduk) internetten araştırdım ama bu konuda bir bilgiye ulaşamadım.Biz bu icadın üretimini ve satışını gerçekleştirmek istiyoruz..Bir kaç şirket projeyi bize satın diyorlar ama biz bu konuda devletin-eğer varsa- vereceği kredi ile kendi işimizi yapmak istiyoruz

  Şimdiden ilginiz için teşekkürler

 28. merhabalar,balıkesir burhaniye ilçesinde 10 dönüm arazimiz bulunmakta,tesis mevcut değil.yatırım yapabileceğim birikimim şu an için yok.kanatlı hayvan üretimi için nasıl bir yol izlemem gerekir.teşekkürler.

 29. Burak Beyceoğlu

  Merhaba. Adana’da normal yörede yaklaşık 7 milyon TL tutarında (azami 2 yılda kendini amorti edecek) geri dönüşüm tesisi/yatırımı yapmak istiyoruz. Halen banka yatırım proje destek kredisi görüşmeleri devam ediyor. Kredi başvuru sonucu beklenildiği için yatırıma başlanılmadı (yatırım alanında küçük ölçekli hazırlıklar hariç) ve teşvik belgesi için de başvuru olmadı henüz.. Enerji verimliliği kapsamında, Enerji Bakan’ının açıkladığı gibi, bu halimizle enerji hibe kredisi için başvurabilirmiyiz ? Eğer başvurma imkanımız var ise hangi kuruma başvurmamız gerekiyor? Teşekkür ediyorum.

  • Merhaba,
   Projenizin öncelikle hayırlı olmasını dilerim. Enerji sektörü ile ilgili projeniz ile ilgili çalışma yapmadan önerim öncelikle projenize fizibilite ve proje çalışması yapın daha sonra hazine müsteşarlığına ve enerji bakanlığına teşvik belgesi için müracaat edin teşvik belgesinde size tanımlanan avantajlar yazacaktır ayrıca enerji bakanlığı teşvik belgesi dışında özel projeler için fonlama yapabilir onuda takip etmenizde fayda var.Burada dikkat etmeniz gereken önemli husus teşvik belgesini almadan finans kurumları ile kesin sözleşmeler yapmamanızdır çünkü faiz indirimi gibi teşvik belgesinde tanımlanan avantajlar olabilir finasal opsiyon sağlayabileceğiniz.
   saygılarımla,

 30. iyigünler nevzat bey;
  ben giresuna tekstil üzerine iş yeri kurmayı düşünüyorum bununla ilgili netür teşfiklerden yararlanabilirim
  teşfiklerden yararlana bilmem için nerelere başvurmam gerekir şartları nelerdir_? nekadar teşfik alabilirim
  lütfen cevabınızı msn(mehmet_kirca@hotmail.com )adresine bildirin şimdiden teşekür ederim

  • Merhaba Mehmet bey,
   Bu konu ile ilgili birçok makale yazdım ve soru cevap bölümündede birçok soru cevapladım onları okumanızı öneririm sorularınızın cevabını bulamaz iseniz tekrar yazarsanız sevinirim

 31. Merhaba,
  benim bilmek istediğim istanbulda 24 yıllık bır bınamız var kentsel dönüşümde devlet teşvik varmıdır bununla ilgili bilgi almak istiyorum şimdiden teşekkürler.

  • Kentsel Dönüşüm Yasası’ olarak bilinen ‘Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun yönetmeliği 4 Agustos 2012 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi yasa kapsamında yıkılması gereken binalar için teşvik paketi hazırlanıyor. Çürük bina sahiplerini binalarını ‘gönüllü olarak’ yıkmayı ve olası mağduriyetleri gidermeyi amaçlayan paket ile çürük binalarını yıkanlara kredi desteği verilecek. Süper krediden ev sahiplerinin yanı sıra evini güçlendirmek isteyenler ve bu binalardaki kiracılar da yararlanacak.ÇÜRÜK binalardaki konut sahiplerine, ‘aynı yerden konut alma’, ‘konutu rayiç bedelinden devlete satma’ ve ‘TOKİ’nin mevcut konutlarından birisini alma’ şeklinde üç ayrı teklif sunulacak.

 32. Nevzat Bey öncelikle verdiğiniz bilgilerden dolayı herkes adına size tşk ederim gerçekten insanlarımıza ışık tutuyorsunuz.bende şanlıurfa organize san bölgesinde pamuk yağı üzerine bir yatırım yapmaktayım.sorum kredi desteği için şanlıurfada çok bankaya başvuru yapmamıza rağmen net bir bilgi alamaıyoruz bu ,kredilerin faiz oranı ve süresi nekadar acaba ve biz en uygun ve en kısa zamanda hangi bankadan yararlanabiliriz.şimdidden tşk ediyorum.

  • Merhaba,
   Şanlıurfa teşvik bölgelerinde en yüksek teşvikleri alan bölgelerden bunu doğru kullanırsanız birçok yatırımıza destek bulabilirsiniz.
   Benim size önerim yapacağınız yatırım ile alkalı öncelikli bir fizibilite etüdü yaptırın sonra hazine müsteşarlığına başvurarak teşvik belgesi alın alacağınız teşvik belgesinde size hangi vergisel teşvikler ve finans teşvikleri sağlandığı yazacaktır o bölgede faiz indirimi var bankalardan kredi kullandığınızda teşvik belgenizde yazan oran kadar faiz indiriminden faydalanacaksınız ayrıca yatırımınızın türünü bilmiyorum fakat teşvik belgesi ile alacağınız makina ve aksamı leasıngle vadeli alma şansınızda olacaktır.

 33. nevzat bey merhaba, gaziantepte büyük bir tarlaya güneş enerjisinden elektirik üretimi yapan makinalar ve gerekli aletler yerleştirmek istiyorum… projesi mevcut….

  -benim yararlanabileceğim kredi ve hibeler neler ?
  -bu kredi ve hibelere baş vurmak için gerekli prosedürler neler?

  bilgilendirirseniz memnun olurum… kolay gelsin

  • Kemal bey merhaba,
   Yatırmınız şahıs adınamı şirket adınamı yapacağınızı yazmamışsınız ben şirket adına yapacağınız düşüncesi ile size önerim öncelikle projenizle sanayi bakanlığına teşvik belgesi müracaatında bulunmanızdır bu belgede tanımlanan bölgesel teşviklerin tamamından yararlanabilirsiniz

 34. Merhaba benim istanbulda halihazırda bir şahıs firmam var konfeksiyon yan ürünleri imalatı yapmaktayız. Memlketim uşak/ karahallı ilcesinde o organize sanayi bölgesi kuruldu şu an altyapı çalışmaları devam ediyor. Biz burdan yeni parsel aldık 3000 metrekare kadar biz burda kumaş dokuma fabrikası kurmak istiyoruz. Uşak 3. Bölge kapsamında biz burda yaklaşık 700 metrekare kapalı alan kurmak istiyoruz. Acaba devlet teşvik desteğinden yararlanabilirmiyiz. Yaklaşık olarak makina ve teçhizat ile birlikte 200000 tl krediye ihtiyacımız olacak. Bizde devlet desteğinden ipotekli veya ipoteksiz faydalanabilirmiyiz.

  • Önder bey merhaba,
   Devletin teşvikleri nakit para verme olarak algılanmakta devlet nakit para vermiyor ne yapıyor? Yapacağınız yatırımın fizibilite etüdünü yaptırırarak teşvik belgesi müracatında bulunduğunuzda projeniz için teşvik belgenizde belirtilen 3. bölgeye sağlanan avantajları kullanabilirsiniz teşvik belgesini gerekce gösterip bankalardan kendi imkanlarınız ile krediler alabilirsiniz ayrıca yatırımcıya kosgeb in destekleri var bunlardan firmanıza uyan var ise bunlara müracat edebilirsiniz

 35. iyi günler nevzat bey ben Almanyada yasayan türk vatandasiyim ve malatyada günes enerjisinden elektirik uretmek istiyorum ve malatya merkezde 60 dönum arazim var. bu konuda bana kimler ve hangi kurumlar yol gösteri ve yardimci olur saygilarimla

 36. nevzat bey merhaba ben gürcistan tiflis te butik hotel acmayı düşünüyorum acaba buraya yapacağımız yatırımdan türkiye bize teşvik veriyormu veriyorsa ne gibi bir evrak ve prosödür talebi var bilgilendirirseniz sevinirim saygılarımla

  • Mehmet bey merhaba,
   Devlet teşvikleri Türkiyede istihdam ve gelişmişliği sağlamak amacı ile verilmektedir Gürcistandaki yatırımınızın Türkiyeden teşvik kapsamında işlem yapması mümkün değildir fakat ordaki yatırım için Dünya bankası veya Avrupa birliğinin fonlarını düşünebilirsiniz

 37. merhaba nevzat bey
  meseala: 5 000 000 tl lik otel projesi icin, yatirimlarda devlet yardimlari teminata goremi veriyor? yoksa projeye goremi veriyor? projeye gore veriyorsa en az teminati projenin sahibinin % kaci olmasi gerekiyor?

  saygilarimla tesekkur ederim
  mustafa ozturk

  • Merhaba Mustafa bey,
   Devlet yatırımların teşvikini öncelikle vermiş olduğu teşvik belgesi ile yapmakta alacağınız teşvik belgesinde tanımlanan vergi sgk muafiyeti faiz indirimi gibi teşvik konuları belirtilir siz bu teşvik belgesindeki avantajları kullanmanın dışında finansal destek verilen bir yatırım yapıyorsanız buna devletin desteği var ise burda projenize göre farklı şeylerle karşılaşabilirsiniz hibe,faizsiz kredi veya düşük faizli kredi veya geri ödemesiz kredi şeklinde bunlar için teminat istenebileceği gibi teminatsız olabilecek projelerde olabilir.
   Fakat yatırımınız için finans kurumlarına müracaat ettiğinizde teşvik kapsamında faiz indirimi var ise öncelikle bundan istifade edersiniz daha sonra finans kurumunun kredilendirme süreçindeki kuralları devreye girer bu durumlarda bankalar proje finansmanı yaparken genelde projenin %70 ini finanse ederler bazen projenin kendisi teminat olarak alınabildiği gibi bazen finans kurumları ek teminat isteyebilirler

 38. Merhaba Nevzat Bey
  Ben Tokat’ ın bir ilçesinin kırsalında 700 bin liralık dağ turizmi için otel yapmak istiyorum. Bölge turizm kapsamında ve hiç tesis yok. Devletten ne kadar teşvik alabilirim.

  • Adem bey merhaba,
   Tokat 5. teşvik bölgesinde o bölgeye bölgesel teşvikler kapsamında birtakım destekler verilmektedir fakat öncelikle bir konuyu açıklamak isterim biz teşvik denilince devletin nakti yardımı algılıyoruz oysa devletin teşvik kapsamında verdiği desteklerin büyük bölümü nakti olmayan(vergi muafiyeti,yatırım yeri desteği,faiz indirimi) vb ayni desteklerdir Dağ turizmi için yapacağınız yatırımda alabileceğiniz destekler için bölgenizdeki kalkınma ajansları ile temas kurmanızda fayda var

 39. murat ali karadurmuş

  merhaba nevzat bey
  kayseri organize sanayi bölgesinde 5bin metre arazimiz bulunmakta biz buraya eps strafor üretim tesisi kurmak istiyoruz devletten nasıl bi teşvik veya hibe alabiliriz .. veya farklı bi üründe üretebiliriz sizin tavsiyeniz ne olur .. fabrika inşaat aşamasındada destek alabilirmiyiz
  teşkler murat ali karadurmuş

 40. Kadir İÇSEZGİ

  Merhaba öncelikle tüm cevaplar için teşekkürler..Yıllardır biyogaz la ilgili araştırmalarım oldu emekliliğimi bekledim ve emekli oldum.Şu an itibariyle başlangıçta 100.000 tavuk kapasiteli bir çiftlik buradan elde edilen gübre ile biyogaz , dolayısıyla organik gübre ve eldeedilen gazın kullanımıyla da elektrik üretim tesisi kurmak istiyorum .İkamet ettiğim bölge İÇEL( 3.bölge olarak geçiyor sanırım) hibe+ destek ve kredi konusunda yol göstereceğinize inanıyor saygılar sunuyorum.İyi çalışmalar.

  • Kadir bey merhaba,
   Öncelikle güzel sözleriniz için teşekkür ederim.
   Emekliliğinizin hayırlı olmasını ve yeni kurmayı düşündüğünüz projenizin size faydalı olmasını dilerim.
   Sorunuza genel cevap vermemek adına anlattıklarınızın biraz detayını verirseniz size daha faydalı olabilirim
   örneğin,
   Projeniz ile alakalı bir fizibilite yaptınızmı?
   Arsa temini yaptınızmı?
   projenizin ne kadarını özkaynakla finase etmek istiyorsunuz? gibi soruların cevaplarının olduğu bir ayrıntılı mail atarsanız sorunuzu ayrıntılı olarak cevaplarım
   saygılarımla,

 41. s.a nevzat abi ben 28 yaşında elektrk teknisyeni olarak hayatımı idame ettirmekteyim.bana şu konuda yardımcı olabilirmisiniz.ben sivaslıyım.arsamda var 10 bin civarında tavuk yetiştirmek istiyorum.altı dönümlük bir arazim var.yumurta üzerine olacak tabi.çiftlik projemde hazır.acaba devlet beni ne kadar teşvik edebilir.yada bana ne kadar yardımcı olurlar.teşekkrler

 42. merhaba nevzat bey ben mersin silifkede kendi arazime iş merkezi kurmak istiyorum bunun için desteklerden yararlanabilirmiyim.şirketim yok ,şirket kurmak gerekir mi, eğer destek verilecekse. selamlar

  • Kenan bey merhaba,
   Mersin 3. bölge olarak tanımlanmış bu bölgede aşağıdaki teşvikler sağlanmakta bu teşvikler teşvik belgesi kapsamında adınıza veya şirket adına alınabilir Bunun için bir danışmnla çalışmanızı öneririrm
   3. Bölge teşvikleri
   Vergi İndirimi
   Yatırıma Başlama Tarihi
   31.12.2010’dan Önce
   Yatırıma Katkı Oranı % 40
   Vergi İndirim Oranı % 80
   Faiz Desteği
   Yatırıma Başlama Tarihi
   31.12.2010’dan önce
   TL Kredisi (puan) 3
   Dış/Döviz Kredisi (puan) 1
   Sigorta Primi İşveren Hissesi
   Yatırıma Başlama Tarihi
   31.12.2010’dan Önce 5
   Yatırım Yeri Tahsisi
   Bölgesel Desteklerden Yararlanacak Bütün Yatırımlar
   KDV İstisnası
   Tüm Sektörlerdeki Teşvik Belgeli Yatırımlar

   Gümrük Vergisi Muafiyeti
   Tüm Sektörlerdeki Teşvik Belgeli Yatırımlar
   Bölgesel Asgari Sabit Yatırım Tutarı
   500 BİN TL (Bu tutar, bölge bazında desteklenen bazı sektörler için daha yüksek olabilmektedir. Asgari yatırım tutarı ve kapasitesi 2009/15199 sayılı bakanlar kurulu kararı ek 2 tablosuna bakınız)

 43. yuksel renogullari

  merhaba ben yurtdisinda ithalat ihracat isi yapiyorum kredili ihracat sigortasi hakkinda bilgi alabilmem icin sizinle iletisim kurmam lazim mumkunmu? veya onerebileceyiniz uzman musavir varmi ? mail im servet_fevz@yahoo.com

  • Merhaba Yüksel bey,
   Sanırım Türkiye ihracat kredi bankası Exımbank ın uyguladığı ihracat ve ithalatcıyı koruyan sigortayı soruyorsunuz
   Exımbank 1989 yılından bu yana kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Programı uygulamaktadır.
   Bu proğramın amacı ;
    İhracatcıların riskli ödeme imkânları ile ihracat yapmalarını teminen rekabet üstünlüğünün sağlanmasıdır.
    1 yıl Poliçe süresi boyunca sigorta kapsamına alınabilecek tüm sevkiyatlar kapsanır.
    İflas, tasfiye, konkordato, ilgili mahkeme kararı veya benzeri gerekçeler kaynaklı alıcının ödeyememe hali,Alıcının kabul ettiği mal bedellerini vade tarihinden itibaren 4 ay içinde
   ödememesi veya ödeyememesi,Alıcının sevk edilen malları kabul etmemesi veya edememesi.
    Transfer yasakları veya kısıtlamaları,Alıcının ülkesinde meydana gelen savaş, ihtilal, iç savaş ve benzeri haller nedeniyle mal bedellerinin ödenmemesi,
    İthal yasakları ve kısıtlamaları,
    İthal müsaadelerinin iptali,
    Alıcının ülkesinde ya da Türkiye sınırları dışında mallara el konulması veya benzeri haller,
    Kamu alıcısının ödeyememe halinde
   360 gün Aksi belirtilmedikçe % 90 finansman temini. Sağlar Bu konuda daha ayrıntılı bilgiyi exımbank ile temas kurarak öğrenebilirsiniz

 44. nevzat bey merhaba. kapodokyada 1200 metrekare arsam var 20 odalı butik otel yapmak istiyorum teminat olarak sadece burda belirtiş oldugum arsam var acaba teşfik kredisi kulanabilmem mümkünmü başvurmam gereken kurumlar neresi iyi çalışmalar

 45. Merhaba, ben 250 kilovatlık güneş enerjisi panelleri ile enerji üretimi yapmak için proje hazırladım ve bu projemi gerçekleştirmek istiyorum. Bu proje için teşvik ve ya hibe varmı? varsa nerelere müracaat etmeliyim? Bu projeyi gaziantep ve ya şanlıurfada hayata geçirmeyi planlıyorum. hibe, destek ve kredi konusunda yol göstereceğinize inanıyor, saygılar sunuyorum. İyi çalışmalar.

  • Ahmet bey merhaba,
   Düşündüğünüz bölgeler teşvik açısından çok farklı desteklere sahip Gaziantep 3. bölgede Şanlıurfa 6. bölgede 6. bölge en yüksek teşviklerin verildiği bölge hangi şehri kesin sececeğinizi belirtirseniz ona göre bilgilendirme yapayım

 46. merhaba ben erzurum atatürk üniversitesinde uluslararası ılişkiler öğrencısıyım oğrencilere yönelik bi apart projem var geniş çaplı bi proje devletin büyük desteğine ihtiyacım var bu konuda ne yapabilirim ?

  • Merhaba Erzurumda yapılacak proje teşvik kapsamında birçok şeyden faydalanabilir o bölgede devletin kurduğu kuzeydoğu kalkınma ajansı ile temas kurmanızı öneririm

 47. hamdi ovacıklı

  Sayın Nevzat Bey;
  Evlerde kullanılmak üzere, güneşten elektrik elde edecek sistemler için devlet destek kredisi var mıdır ?
  teşekkür ederim.

 48. merhaba nevzat bey biz çorluda kat karşılığı usulü 3adet fabrika kuracağız 2 sini arsa sahibine biride bize kalcak bize kalanı satacağız bu yatırım için devletten teşvik veya AB fonlarında hibe alabilirmiyiz şimdiden cevabınız için teşekkürederim..

  • Selçuk bey merhaba,
   Çorlu bölgesi aşağıdaki desteklerden istifade edebilmektedir
   -Doğrudan Faaliyet Desteği
   -Proje Teklif Çağrısı
   -Güdümlü Proje Desteği
   -Faizsiz Kredi Desteği

   Size önerim bölgenizin sorumluluk alanında olduğu Trakya kalkınma ajansı ile temasa geçip projelerinizi onlarla paylaşın ve bölge desteklerini ayrıntılı öğrenin
   -Faiz Desteği

   -Teknik Destek

 49. Bora YANARDAĞ

  Nevzat bey merhaba ,
  Ben 2010 yılında şahıs şirketi kurmuştum. Bunun üzerinden TURİZM YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ALDIM . Bu belgenin üzerinde hem kendi adım hemde işyerime koyduğum isim yeralmaktadır.
  Ben şu anda işyerim için kapanış vermek istiyorum , eğer bu şahıs şirketine vergi dairesi tarafından kapanış verirsem , almış olduğum teşvik belgesini ileri bir zamanda kullanabilirmiyim , yoksa kapanış verdikten sonra bu TURİZM YATIRIM TEŞVİK BELGESİ de geçerliliğini yitirirmi .
  Saygılarımla
  Bora YANARDAG

  • Bora bey merhaba,
   Teşvik belgesi şahış işletmesine ve belli bir yatırıma verilmiş belli bir yatırım dönemini kapsayan bir belgedir
   mükellefiyetin bitişi
   Belgenin süresinin dolup uzatılmaması
   Yatırımın tamamlanması hallerinde belge kapama işlemi yapmanız gerekir

 50. merabalar nevzat bey,ben devletin vermiş oldugu teşviklerle ilgili sorum internet cafe devralmak istiyorum,buna devletin vermiş oldugu herhangi bir teşvik varmıdır acaba?

  • Fatih bey teşvikler bölgelere göre değişmektedir hangi şehir olduğunu yazmamışsınız fakat internet kafeler le ilgili kosgebin girişimci sermayesi desteğini araştırmanızı öneririm

 51. gülden kerimoğlu

  merhaba nevzat bey benim eşim kepçe operatörü kepçe alıp kendi işini yapmak istiyor.ama maddi yönden kepçe alamıyoruz önde verecek peşinat paramız yok bizde bu devlet kredisinden yararlana bilirmiyiz cevap verirseniz çok sevinirim.elimizden tutacak kimsemiz yok

  • Gülden hanım merhaba,
   Devlet teşvik ve desteklerine baktığımızda bölgelere göre teşvik ve desteklerin değişmekte olduğunu görürüz nerede ikamet ettiğinizi yazmamışsınız o yüzden genel bilgi vereceğim iş kurun girişimci eğitimlerine katılanlara kosgeb tarafından girişimcilik sermayesi verilmekte ayrıca halk bankası girişimcilere düşük faizli krediler tahsis etmekte bunun dışında eğere yaşadığınız şehri yazarsanız o bölgeye sağlanan destekler konusunda daha kapsamlı bilgi vermeye çalışırım

 52. merhaba nevzat bey van çaldıranda şehir merkezinde bir bina yapmak istiyorum bu konu ile ilgili devlet teşvikleri varmıdır

  • Numan bey merhaba,
   Ne amaçla bina yapacaksınız ticarimi özelmi çaldıran Van mı? daha ayrıntılı yazarsanız daha faydalı olabileceğim bilgi verebilirim

 53. Mrb nevzat bey:
  6 BÖLGE OLAN AĞRIDA ÇOCUK BEZİ VS ÜRETİM FABRİKASI KURMAK İSTİYORUM YARDIMCI OLABİLİRMİSİNİZ TEŞVİK BELGESİ VE DESTEKLEMELER NELERDİR? NASIL BİR YOL İZLEMEM GEREK

  • Caner bey merhaba,
   6. Bölge teşviklerin en çok verildiği bölgelerdendir yapacağınız iş için fizibilite ve proje oluşturarak teşvik dairesi başkanlığına müracatınız halinde
   Tüm vergi avantajlarından,
   Faiz indiri
   tesis yeri temini gibi teşviklerden faydalanbilirsiniz bölgenizde çalışan bir teşvik danışmanı ile temas kurarak onların yönlendirmesi ile doğru müracaat yapmanızı öneririm.

 54. merhaba,
  şirketimiz bünyesinde sağlık turizmine girmeyi düşünüyoruz.
  bununla ilgili devletten de alabileceğimiz bir çok teşvik olduğunu öğrendik.
  bütün bunlarla ilgili olarak bu teşvik e nasıl başvuruluyor, ne belgeler isteniyor ve nereye başvuruluyor?
  başvuru sürecinde yardımcı olursanız sevinirim.

  • Merhaba Hülya hanım ,
   Evet Devlet 2012 yılından itibaren ülkemize sağlık turizmi açısından insanları çekebilmek bu alandaki gelirleri artırmak adına
   Pazara giriş
   Yurtdışı tanıtım,
   Yurtdışı birim giderlerini karşılama,
   belgelendirme,
   ticaret heyeti”, “alım heyeti giderleri
   Danışmanlık bedelleri gibi bir çok alanı teşvik kapsamına alarak yeni teşvikler getirdi
   Bu konuda önümüzdeki hafta ayrıntılı bir makale yazacağım fakat hemen sorunuzu cevaplamak isterim bu konudaki destekler sağlık bakanlığı tarafından sağlanmakta sağlanan bu desteklerin bir bölümünün kaynağı para kredi kordinasyon kurulu ve detekleme ve fiyat istikrar fonu(DFİF) tarafından sağlanmaktadır. Nereye ve nasıl müracat konusunda sağlık bakanlığından güncel bilgi almanızı öneririm

 55. Kuru temizleme işi ile uğraşmaktayım; makine teçhizat var ama iş gücünden faydalanmak amacı robot makine ilave etmek istiyorum işletmeme ve yeni bir avm içinde şube açmak istiyorum bunun içinde yeni bir makine parkuru kurmak için teşvik alabilir miyim bilgilendirirseniz sevinirim.

  Bir sürü danışmanlık firmaları beni arıyorlar % 90 size hibe teşviki alırız deniyor ama ne kadar güveneceği mide bilemiyorum.

  şimdiden teşekkür ederim.:

  • Serdar bey merhaba, Teşvikler bildiğiniz gibi bölgelere göre farklılık arz eden türlerdeler sizin bölgenizi yazmadığınız için verilen teşvikler nelerdir yazamıyorum fakat sorunuz çok açık olmamakla metropolde faaliyet gösterdiğinizi anlıyorum buralarda teşvik yerine farklı finasal aracları kullanma şansınız olabilir bana daha açık bir mail atarsanız daha faydalı olabilirim

 56. nevzat bey bizde atık yağ geri dönüşüm tesisi kurduk ist deri sanayisinde yanlız oraya ruhsat vermediler daha geniş alan olması lazım artı bazı eksikler var bunları taşımak ve tamamlamak için imkanımız kalmadı yeni bi yere taşımamız lazım bunun için devlet teşvik verirmi bunun için bilgi verirseniz memnun olurum şimdiden teşekkür ederim

  • Cihat bey merhaba,
   İstanbul bildiğiniz gibi 1. bölgede ve bu bölge kalkınmışlık seviyesi üst bölge o yüzden çok fazla teşvikler yok Ben aşağıda birinci bölgede teşvik belgesi kapsamında istifade edebileceğiniz teşvikleri yazıyorum

   DESTEK UNSURLARI 1
   KDV İstisnası VAR
   Gümrük Vergisi Muafiyeti VAR
   Vergi İndirimi OSB Dışı 15
   Yatırıma Katkı
   Oranı (%) OSB İçi 20
   SGK İşveren His. Desteği (Destek Süresi) OSB Dışı 2 yıl
   SGK İşveren His. Desteği (Destek Süresi) OSB İçi 3 yıl
   Yatırım Yeri Tahsisi VAR
   Faiz Desteği YOK
   Gelir Vergisi Stopajı Desteği YOK
   Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği YOK
   (Destek Süresi)

 57. Mrb NEVZAT BEY,
  şirket olarak Hatayda 5 yıldızlı otel kurmak istiyorum proje aşamasında bakanlıktan proje uygun görülürse teşvikten faydalanmak için tekrar başvurumu yapmak gerekiyor
  İYİ ÇALIŞMALR

  • Merhaba Bedi bey,
   Projeniz onaylandıktan sonra teşvik daire başkanlığına müracat edip teşvik belgesi almanız gerekiyor o belgede gösterilen tüm teşvikleri projenizde kullanabileceksiniz

 58. merabalar.Boluda gümüş ve bijuteri sattığım dükkanım var,bu dükkanı açar iken kosgebden faydalanmıştım.şube açmak istesem yada bu işin imalatını yapacak olsam hibe destek alabilirmiyim?2.sorumda bolu hayvancılık için iyi biyer hayvancılığa veya tarıma hibe veya 0faizli kredi nasıl alabilirim?3.sorum ise benimyaşadığım yer köy ve 3katlı evimiz var karşısında 4yıldızlı otel var evi apart otele dönüştürebilirmiyim yada başka bi şekilde turizmden faydalanma imkanım olabilirmi?teşekkür ediyorum

  • Mehmet bey merhaba,
   1-KOSGEB ödeneği var ise şube veya imalat için kullanabilirsiniz
   2-hayvancılığa kredi ve teşvik var tarım kredi koparatifleri vasıtasıyla ziraat bankası kullandırır bu kredileri ve hibeleri
   3-ev aparta dönüşebilir belediye izin verir ise bu durumda projelendirip bir fizibilite oluşturarark turizim teşviğine de müracat edebilirsiniz

 59. merhabalar ben okulöncesi öğretmeniyim Kastamonu’ nun Tosya ilçesinde bir kreş açmak istiyorum. Teşvikten yararlanmak istiyorum. Bana bu konuda bilgi verebilir misiniz…………

  • Azize hanım merhaba,
   kASTAMONU 4. BÖLGE KAPSAMINDA TEŞVİK MEVZUATINDA YER ALMIŞ 4. BÖLGEYE VERİLEN DEVLET DESTEKLERİ ŞUNLARDIR;
   Destek Alt Limiti:
   Her sektör için minumum yatırım tutarları farklılık göstermektedir.
   Destek Oranı:
   Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Vergi indirimi, Sigorta primi işveren hissesi desteği, Yatırım yeri tahsisi, Faiz Desteği
   Yatırımlarda Devlet Yardımları Teşvik Sistemi kapsamında Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzincan, Hatay, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Rize, Sivas illeri için belirlenen sektörlerde, 500 bin TL ve üzeri yatırımlar için “Bölgesel Teşvikler” verilmektedir.
   Teşvik sistemi kapsamında 4. bölgede yer alan Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzincan, Hatay, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Rize, Sivas illerinde belirlenen sektörlerde girişimciler tarafından yapılacak yatırımları desteklemek amacıyla bazı teşvikler verilmektedir.
   Aşağıda belirtilen sektörlerdeki minumum yatırım tutarlarında ve üstünde yapılacak yatırımlara aşağıda yer alan teşvikler verilmektedir:
   – Gümrük Vergisi Muafiyeti,
   – KDV İstisnası,
   – Vergi indirimi,(31.12.2013 tarihine kadar başlanılacak yatırımlar için gelir vergisinden %70, 01.01.2014 tarihinden sonra başlanılacak yatırımlar için ise %60 indirim sağlanacaktır.)
   – Sigorta primi işveren hissesi desteği,(31.12.2013 tarihine kadar başlanılacak yatırımlar için 6 yıl süreyle, 01.01.2014 tarihinden sonra başlanılacak yatırımlar için ise 5 yıl geçerli olacaktır.)
   – Yatırım yeri tahsisi
   – Faiz Desteği (TL cinsi kredilerde 4 puan, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 1 puan)
   Bu nlar teşvik mevzuatı kapsamında verilen destekler ayrıca kosgeb bünyesinde verilen desteklerde mevcut size önerim
   öncelikle projenizie bir fizibilite ve proje oluşturup soınra ilgili kurumlarla temasa geçin ayrıca bölgenizde Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA- kuzka.org.tr) ilede temasa geçmenizi öneririm.

 60. Efendim öncelikle bu yararlı siteyi hizmete sunan tüm arkadaşları tebrik ederek başlamak istedim. malum bürakrasi türkiyede çok ağır ve tenis maçları gibi sürekli farklı kurumlar adres olarak gösteriliyor. Ben öğrenci yurdu yapmak istiyorum Tunceli de. Arsa satın aldım henüz başlamadım Tuncelide üniverside yeni sayılır 3-4 senelik bi geçmişi var ve beklenilenden daha çok ögrenci geliyor.. Küçük bir yer oıldugu için yurtlar çabuk doluyor ve çok fahiş paralarla ögrencilere ev kiralamak zorunda kalıyor. Benim sorum Özel yurt yapımı için devletin bize sunacağı teşvik ve kredileri ile hibe leri varmıdır. Saygılar

  • Özgür bey merhaba,
   Öncelikle güzel sözleriniz için teşekkür ederim Tunceli öncelikli teşvik bölgesidir size önerim bölgenizdeki kalkınma ajansı ile gidip görüşerek bölgeye sağlanan özel teşvikleride öğrenerek teşvik müracatında bulunun

 61. Nevzat bey merhabalar, ben izmir/urla/iskeledeki 3 katlı evimi butik otele çevirmek istiyorum.bunun için devlet teşviği kullanmak istiyorum.bu iş için nereden başlamalıyım bilmiyorum.yapmam gerekenleri yazarsanız sevinirim.şimdiden teşekkürler.

  • İsmail bey merhaba,
   bu konu ile alaklı kalkınma ajansı ile görüşmenizi ve turizim bakanlığının tarihi turizim teşviklerini incelemenizi öneririm

 62. Merhaba Nevzat Bey;
  Kapadokya bolgesinde var olan hali hazirda bir otel isletmesini satin almak istiyoruz. Bunun icin devlet kredisi yada devlet tesviki alabilir miyiz+ .Kredi yada tesvikten nasil yararlanabiliriz nereden baslamamiz gerekiyor. Bu kredi yada tesvikten yararlanma sansimiz olursa alacagimiz isletmenin ne kadarini karsiliyorlar .

  • Sadi bey merhaba,
   Turizim teşvikleri verilmektedir size önerim öncelikle bölgenizdeki kalkınma ajansı ile temas kurup bölgesel teşvikleri öğrenin sonra bir fizibilite oluşturarak teşvik belgesine müracat edin

 63. nevzat bey ben okul öncesi eğitim faaliyetinde bulunmak istiyorum bu konuda devletin teşvikleri varmı
  yardımcı olursanız sevinirim

  • Merhaba Sibel hanım,
   15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın “TEŞVİK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI” başlıklı ekinde
   “1- Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, yüksekokul, üniversite, yükseköğretim ve teknik ve mesleki öğretim dışında kalan eğitim yatırımları ile yetişkinlerin eğitilmesine yönelik (kurslar, dershaneler vb.) yatırımlar.teşvik edilmeyecek diyerek bu konuyu teşvik kapsamı dışında bıraktığı için okul öncesi eğitim faaliyetleri desteklenmemektedir

 64. merhaba nevzat bey. ben gumushanelıyım rusyada bi fabrıka kuracam kısmet olursa yurt dısında acacagım ıcın tesvık alabılırmıyım alırsam ne gıbı tesvik alırım? tesekkurler

  • İbrahim bey merhaba,
   teşvikler Türkiyedeki yatırımlar biçindir yurtdışında yapacağınız yatırıma verilmez fakat dünya bankası ve avrupa kalkınma bankasının desteklerini araştırmanızı öneririm

 65. Turizmde kullanılmak üzre yat almak istiyorum devletin sağlamış olduğu krediler hakkında bilgi verirseniz çok memnun olurum.

  • Merhaba,
   Eğer turizim şirketi,niz var i,se teşvik kapsamında projelendirmenizi bu konuda bölgenizdeki kalkınma ajansından daha ayrıntılı bilgi almanızı öneririm.

 66. sizden bir konu hakkında bilgi almak istiyorum. yardımcı olursanız çok sevinirim şimdiden teşekkürler.
  doğu karadeniz de bayburt merkezinde 1040 m2 arsamız var. buraya üniversite öğrencilerinin kalabileceği
  apart yapmak istiyorum. apartın inşaat yapımı için destek veriliyor mu ? veriliyorsa nasıl bir yol izlemek gerekiyor. teşekkürler…

  • Semra hanım merhaba,
   bölgenizdeki kalkınma ajansı ile temasa gecerek bölgesel teşvikleri öğrenebilir kalkınma ajansından teşvik müracatındada bulunabilirsiniz

 67. merhabalar. Denizli de yaşıyorum. tekstil boya-terbiye sektöründe çalışmaktayım. bu sektörde kendi işimi yapmak istiyorum. teşvik için nasıl bir yol izlemeliyim. teminat zorunluluğu var mı?
  teşekkürler.

  • Ramazan bgey emrhaba,
   kosgeb desteklerini araştırın ayrıca bankaların kobi finansmanlarına bakabilirsiniz temöinat bankalardan alıncak ise destek banka uygulamasına ve kredi tutarına bağlıdır

 68. nezvat bey ;

  sizden sadece apartlara destek veriliyormu onu ögrenmek istiyorum. bölgenizdeki kalkınma ajansına sordum. şuan yokmuş ekim sonu belli olacakmış fakat bizim açacağımız yer yurt değil apart olacak apartlar için destek veriliyormu? bölgesel destek verilecek yerlere baktığımda otel ve yurtlar var . apart diye belirtilmemiş acaba apartlar otel olarak mı destek veriliyor ? yardımcı olurmusunuz teşkekkürler…

 69. Nevzat Bey iyi günler ,

  Ben 6-7 yıldır gemilerde başmühendis olarak çalışıyordum. Şimdi denizciliği bırakıp İstanbul’da bir ltd şirket kurdum ve homeofis olarak isletiyorum. Fakat enerji sektöründe ithalat ve ihracat yapmayı planlıyorum ama bu işe ilk girişim aşamasında nasıl bir yol izlemem gerekiyor , maddi destegi nereden ne sekilde alabilirim bilmiyorum. Yardımcı olursanız cok sevinirim. Teşekkürler

  • Emre bey merhaba,
   enerji bakanlığının desteklerini araştırmanızı öneririm ayrıca bölgenizdeki kalkınma ajansı ilede temas kurmanızı sağlanan destekleri öğrenmeniz faydanıza olacaktır

 70. merhabalar.doğu anadolu yani bitlis te bir özelokul açma niyetim var acaba devletin bu konuda bana sağlayacayı destek maddi ve parasal ve imkan olarak neler olabilir…

  • Merhaba saner bey,
   bölgenizde faaliyet gösteren doğu anadolu kalkınma ajansı (daka) ile temas kurmanızı öneririm

 71. iyi günler nevzat bey ;
  ben üniversite son sınıf ögrensiyim güneydoğu anadolu bölgesine ayran üretim fabrikası açmak istiyorum,bunun için herhangi bir yere sahip değilim , devletten teşvik alabilmek için neler yapmalıyım ,nerelere başvurmalıyım değerli bilgilerinizle bana yol gösterirseniz çok sevinirim,teşekkürler.

  • Esat bey merhaba,
   bu konuda iki kurumla temas kurmanızı öneririm
   1. bölgedeki kosgeb diğeride bölgenizdeki kalkınma ajansı bunlar vasıtası ile teşviklere müracatınız faydanıza olacaktır

 72. Özgür ağırman

  Iyi akşamlar nevzet bey ben güneydoğuda konferans ve düğün salonu açmak istiyorum aceba herhangi bir destekten faydalanabilirmiyim yardımcı olursanız sevinirim

  • Özgür bey güneydoğu illeri kalkınmada öncelikli bölgeler 6. bölge kapsamında birçok devlet desteğine sahiptir size önerim bölgenizden sorumlu gap kalkınma ajansı ile temas kurun gerken cevabı oradan daha net alabilirsiniz ordan cevap alamazsanız bana tekrar yazın

 73. Merhaba Nevzat Bey

  Manisa ili ilçesinde üniversite öğrenci yurdu açmak istiyorum.Bu bölgede yeni bir üniversite açılacak yurt ihtiyacı doğacak . çok büyük birikimim yok.bu konuyla ilgili devlet teşviği varmı.
  saygılarımla

 74. merhabalar benim 1000 metrekare arsam var orada kreş açmayı düşünüyorum fakat içerisinde bina falan yok. herşey sıfırdan yapılacak. bunun için nereden destek alabilirim. teşekür ederim.

  • Merhaba Rahman bey ,
   Mecliste kabul edilen torba yasa içersinde kreş yatırımlarının desteklenmesi maddesi var fakat yasa henüz Cumhurbaşkanınca onaylanıp uygulamaya girmedi

 75. s.a nevzat bey öncelikle size çok teşekkür ediyorum yaptığınız bilgilendirmeden dolayı ALLAH yardımcınız olsun ben bir apart yapmayı düşünüyorum ilçem de yapabileceğim geniş arazi elimiz de bulunmakta ama parasal yönde karşılamak ta sıkıntı çekeceğim nasıl olacak desteklemelerden nasıl yararlanacağız bu yapmayı düşündüğüm yerde herhangi bir apart bulunmamakta sizce bu na devletimiz destek verir mi verirse de % kaç ayrıntılı bir bilgiyi kardeşinize verirseniz çok sevinirim E-postadan ulaşabilirsiniz şimdiden teşekkürler

  • Burak bey merhaba,
   size önerim öncelikle baglı olduğunuz kalkınma ajansına giderek bölgeye sağlanan devlet desteklerini öğrenin sonrasında teşvik müracatında bulunun

 76. Tevfik GÜLTEKİN

  Nevzat bey;
  Oncelikle merhabalar işiniz de de kolaylıklar dilerim ben gıda sektöründe 3 yıldır yönetici olarak çalışmaktayım ve artık kendi işimi kurmak istiyorum ve bunun için Bilginize ihtiyacım var.
  Amasya merkezde bi market açmak istiyorum ve sermaye olarak cok kısıtlı yim devletten alabileceğim herhangi bir teşvik yada destek bulunuyor mu konu için bilgilerinizi bekliyorum çok teşekkür ederim allaha emanet olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir