Home / Makaleler / Milli Piyango da Büyük İkramiyeye Vergi Var mı?

Milli Piyango da Büyük İkramiyeye Vergi Var mı?

Milli Piyangodan Büyük İkramiye Çıkarsa Vergi Ödeyecek miyim?

Düzenlenen yarışma ve çekilişler karşılığında taahhüt edilen ve kazananlara verilmesi gereken nakit dahil her türlü menkul ya da gayrimenkul mallar ile sair bütün hak ve alacaklara ikramiye; çekiliş, bahis, iştirak, kura ve benzeri yöntemlere dayanan düzenlemelerle katılımcıların bir bedel ödemeden veya ödedikleri bedelden daha yüksek bir değerde mal edinmelerine çekiliş denir. 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 2. maddesinde gelirin unsurları belirtilirken aynı kanunun 37 ile 82 inci maddelerin de gelirin unsurlarına detaylı olarak yer verilmiştir. İlgili maddelerde şans oyunlarına ilişkin olarak bir açıklama bulunmadığından şans oyunlarından elde edilen ödül ve ikramiyeler Gelir Vergisi Kanunu kapsamında vergilendirmeye tabi tutulmamaktadır. Ancak bu durum söz konusu ödül ve ikramiyelerin hiç vergilendirilmediği anlamına da gelmemektedir. Veraset ve İntikal Vergisi Kanunun da:

  • Yazılı ve görsel basın başta olmak üzere gerçek ve tüzel kişiler tarafından düzenlenen çekilişler ile bilgi, kültür, deneyim veya sair becerilerin sergilenmesine dayanan yarışmalar,
  • Yazılı basının iştirak edilmesini kupon toplamaya bağladığı çekilişler,
  • Gerçek ve tüzel kişilerce sunulan mal veya hizmetlerin tanıtımı veya satış hacminin artırılması amaçlarıyla tüketiciye yönelik olarak düzenlenen çekilişler ile benzerleri, yarışma ve çekiliş kapsamında değerlendirilen ödemeler

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, “Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye’de bulunan malların veraset yoluyla veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikalinin veraset ve intikal vergisine tabi olduğu belirlenmiş, anılan Kanunun 4 üncü maddesinin (e) bendinde ise para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerin 2017 yılı için 4.068 TL’nin vergiden istisna edileceği hükme bağlanmıştır.” Maddeden de anlaşılacağı gibi ikramiye veya çekiliş yolu ile elde edilen varlıkların ivazsız bir tarzda bir şahıstan ve kurumdan diğer şahsa intikali Veraset ve İntikal Vergisine tabidir.

Gelir idare son yıllarda yaptığı düzenlemeler ile şans oyunlarından elde edilen ödül ve ikramiyelerden alınacak veraset ve intikal vergisi için kaynakta kesinti uygulamasına geçmiştir. Bu kapsamda veraset ve intikal vergisi şans oyunlarını düzenleyenler tarafından ikramiyeleri kazananlar adına Kanun’da belirlenen istisna tutarı da dikkate alınarak hesaplanmakta ve idareye ödenmektedir. Bu durum 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4783 sayılı Kanunla değişik 16 ıncı maddesinin son fıkrasında, “gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerin yüzde 20 oranında vergilendirileceği ve ikramiyenin ayni olarak ödenmesi halinde, fatura değerinin esas alınacağı belirlenmiştir.”

Aynı Kanunun 7 inci maddesinin birinci fıkrasında da yarışma ve çekilişi düzenleyen gerçek ve tüzel kişilerin, ikramiye kazananların ikramiyeleri üzerinden kesilen vergileri bir beyanname ile bildirmeye mecbur oldukları hükme bağlanmıştır.

Bu hükümlere göre, yarışma ve çekiliş düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, düzenledikleri yarışma ve çekilişler sonucu ödeyecekleri ikramiyelerin istisna tutarını aşması halinde, aşan kısım üzerinden %20 oranında vergi tevkifatı yapmaya ve tevkif ettikleri vergileri, yarışma ve çekilişin düzenlendiği tarihi izleyen ayın 20’nci günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine beyan etmeye ve aynı süre içinde ödemeye mecburdurlar.

Milli Piyango’da ikramiye eğer 4.068 liranın üzerindeyse ikramiyeden %10 vergi alınıyor. Milli Piyango İdaresi vergi kesintisini ikramiye ödemeden önce yapıp vergi dairesine beyan ediyor. Halen mecliste olan torba yasaya göre şuan alınan vergi kesintisi miktarı %10 iken yeni yılda %20’ye çıkıyor. Fakat bu oran yeni yasayla birlikte kabul edilse bile Milli Piyango 2017 yılbaşı çekilişi 31 aralık’ta yapılacağı için Milli Piyango İdaresi’de 31 aralık üzerinden vergiyi Ocak’ta da beyan edecek.

Öte yandan, gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişlerle ilgili olarak 28 ve 34 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliğlerinde gerekli açıklamalar yapılmıştır.

Yarışma veya çekilişin, yardım toplanması, kamu hizmetlerine destek olunması, eğlence, kültür, tanıtım, anma veya kutlama amaçlarıyla düzenlenmiş olması ya da kamu kurum ve kuruluşları, vakıflar ve dernekler (kanunla kurulanlar dahil), cemaatler, spor kulüpleri, okul aile birlikleri, emekli ve yardım sandıkları, görsel ve yazılı basın kuruluşları tarafından düzenlenmiş olması vergilendirilmesine engel değildir.

Yarışma ve çekiliş dolayısıyla ödenen ikramiyelerin vergilendirilmesi için bunları düzenleyen gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunması zorunlu olmadığı gibi tüzel kişilerin kanuni veya iş merkezlerinin Türkiye de bulunması da şart değildir.

Diğer taraftan 3670 sayılı Milli Piyango Teşkiline Dair Kanunun 9 uncu maddesinde, “Piyango idaresinin hasılatı ile bilet, liste ve ilanları ve resmi dairelerle olan muharebatı keşide de kazananların ikramiye ve amortileri: Devlet, belediye ve hususi idarelere ait her türlü vergi ve resimden muaftır.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre, Milli Piyango İdaresinin düzenlemiş olduğu şans oyunlarından ikramiye kazanan talihlilerin, yukarıdaki hüküm sebebiyle Veraset ve İntikal Vergisine tabi tutulmaları söz konusu değildir.   

Özetleyecek olursak  Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen çekilişlerden (milli piyango, sayısal loto, şans topu vb) kazanılan ikramiyelerin ise tamamı veraset ve intikal vergisinden istisna. Bu yüzden tutarı ne olursa olsun kazanılan söz konusu ikramiyeler üzerinden hiçbir vergi kesintisi yapılmıyor.

About nevzaterdag

Check Also

Yeni Kıdem Tazminatı Sistemi Nasıl Olacak ?

  Benzer Yazılar11. Kalkınma Planı Neleri Kapsıyor?Corona Virüsü Küresel, Mücadelemiz Ulusaldır!Corona Virüsünden Dolayı İşçi Çıkarana …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir