Ana Sayfa / Engelli Dostu / Malulen Emeklilik Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Malulen Emeklilik Hakkında Bilinmesi Gerekenler

2275510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununun 4. bölümü Uzun Vadeli Sigorta Hükümlerini açıklamaktadır. Kanunun 25. maddesi malul sayılmayı anlatmıştır. Bu makalemde konu hakkında akla gelebilecek tüm soruları soru cevap şeklinde yazarak bu konunun anlaşılmasını amaçladım.

Malûl Sayılma

Sigortalının veya işverenin talebi üzerine kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu sigortalılar için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60’nı veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalı, malûl sayılır.

Malulen emeklilik için iki temel şart vardır:

 • Birincisi sigortalılık şartları
 • İkincisi de sağlık şartları.

 Sigortalılık şartı olarak en az 10 yıllık sigortalılık süresi ve bu süre içinde en az 1800 gün prim ödenmiş olmalıdır.

 Sağlık şartı olarak da işe girmeden evvel en az % 60 oranından az hastalık veya rahatsızlığınız olup da sonrada bu oranın % 60 veya daha fazla oranda olması gerekir.

Malulen emekli olmanın şartı nedir?

5510 sayılı kanunun 25. maddesine göre malulen emekli olmanın şartları:

 • 10 yıllık sigortalılık süresinin olması,
 • 1800  gün prim ödenmiş olması,
 • Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olan sigortalılar için ise, sigortalılık süresi aramadan 1.800  gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödenmiş olması,
 •  Malullüğün sigortalı işe girdikten sonra meydana gelmesi,
 •  Ve en önemlisi sigortalılar için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte maluliyetin tespiti için yapılacak başvuruda dikkat edilecekler?
  1. Geçirdiği kaza veya hastalığı sonucu çalışma gücünün %60 ‘nı kaybetmiş 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş sigortalı maluliyetinin tespiti için, ikametgahının bulunduğu Sosyal Güvenlik İl veya Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerine yazılı olarak başvurup yetkili sağlık kurumuna sevkini yaptırarak maluliyet raporu alınır.
  2. Prim gün sayısı eksik olanlar hizmet borçlanması yaparak prim gün sayısını tamamlayabilirler. Hizmet borçlanma bedellerini ödemeden sevk edilen sigortalılar maluliyetlerinin tespitine ilişkin masraflarını kendileri öder.
  3. Sigortalının maluliyetinin tespitini isteyebilmesi için fiilen çalışıyor olması gerekmez. Çalışmayan ancak malullük aylığını hak etmek için sigortalılık süresini ve prim gün sayısını tamamlamış olan sigortalı da son çalıştığı yerin bağlı olduğu Sosyal Güvenlik İl veya Merkez Müdürlüklerine yazılı olarak başvurup maluliyetinin tespitini isteye bilir.
  4. Hizmet akdi devam etmekte iken maluliyetinin tespitini yaptıran sigortalıların malullük aylığının bağlanması için kuruma başvurmadan önce hizmet akitlerini sona erdirmeleri gereklidir.

Malullük aylığı ne zaman ödenmeye başlar?

 1. Sigortalının malul sayılmasına esas tutulan rapor tarihi, malullük aylığının bağlanması için yazılı başvurunun yapıldığı tarihinden önce ise yazılı istek yapılan tarihten,
 2. Malul sayılmasına esas tutulan rapor tarihi, malullük aylığının bağlanması için yazılı olarak başvurulan tarihten sonra ise rapor tarihini takip eden aybaşından itibaren başlar.
 3. Sigortalı aylığın başlangıç tarihinde geçici iş göremezlik geliri alıyor ise malullük aylığı geçici iş göremezlik gelirinin sona erdiği tarihi takip eden aybaşında başlar.

Malullük aylığının kesilme nedenleri?

Malullük aylığı, sigortalının;

 1. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa veya yabancı bir ülkenin mevzuatına tabi olarak çalışmaya başlaması halinde çalışmaya başladığı tarih itibariyle,
 2. Yapılan kontrol muayenesi sonucu sigortalının malullük halinin ortadan kalktığının tespit edilmesi halinde ise buna ilişkin raporun tarihini takip eden aybaşından itibaren malullük aylığı kesilir.

Malullük aylığı almakta iken çalışmaya başlaması nedeniyle aylığı kesilen sigortalı işten ayrıldıktan sonra tekrar malullük aylığının bağlanmasını talep edebilir. Kurum tarafından kontrol muayenesi yaptırılan sigortalının maluliyet halinin devam ettiği tespit edilir ise malullük aylığı yeniden bağlanır.

Maluliyet aylığı alanlara kontrol muayenesi nedir?

•    Maluliyetine karar verilen sigortalının ileride maluliyet derecesinin değişebileceğinin düşünülmesi halinde Kurum Sağlık Kurulunca,

•    Kurum Sağlık Kurulunun kararına karşı sigortalının veya hak sahiplerinin itirazları halinde,

•    Sigortalının maluliyetinin tespiti ile ilgili olarak diğer kimselerin itirazları veya şikayet ya da ihbar hallerinde,

•    Kurumun yürüttüğü denetim, inceleme ve soruşturma sırasında ihtiyaç duyması halinde sigortalının maluliyetine karar verilen hastalık ya da sakatlığı ile ilgili olarak yeniden muayene ve tetkike tabi tutulabilir buna kontrol muayenesi denir.

Kontrol muayenesine Sağlık Kurulunca ihtiyaç duyulması veya sigortalının kendisinin ya da hak sahiplerinin itirazları sonucu yapılan kontrol muayenesi sonrasında düzenlenen raporda;

 • Sigortalının maluliyet halinin devam ettiğine karar verilmiş ise malullük aylığını almaya devam eder.
 • Maluliyet halinin ilerleyip muhtaç duruma düştüğü tespit edilmiş ise buna göre malullük aylığı yeniden hesaplanır.
 • Sigortalının maluliyet halinin ortadan kalktığı, bir başka söyleyişle çalışma gücünü ya da meslekte kazanma gücünün kayıp oranı  %60 altına düştüğü tespit edilirse rapor tarihini takip eden aybaşından itibaren malullük aylığı kesilir.

Ancak malul olmadığı halde malullük aylığının bağlandığı tespit edilir ise aylık bağlandığı tarihten itibaren kesilerek, ödenen aylıklar faizi ile birlikte geri alınıp, müsebbipler hakkında yasal işlem yapılır.

Malullük aylığı alırken aynı zamanda emekli aylığını da alınabilir mi?

Malullük aylığı almakta iken emekliliğini de hak eden sigortalıya, sigortalının yazılı müracaatı halinde emekli aylığı da hesaplanır. Her iki aylık karşılaştırılır. Hangisi yüksekse o aylığı ödenir. Diğer aylık kesilir.

İş kazası ve meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü %60 ve daha yukarı oranda kaybeden sigortalılara hem gelir hem de malullük aylığı bağlanır. Yüksek olanın tamamı diğerininse yarısı ödenir.

Kadın Sigortalılardan Bakımına Muhtaç Derece Özürlü Çocuğu” olanların emeklilik yaş haddinin indirilmesi

Bakıma muhtaç özürlü çocuğu olan kadın çalışan hakkında düzenlenecek sağlık kurulu raporları ve dayanağı tıbbi belgelerin Kurum Sağlık Kurullarınca incelenmesi neticesinde, çocuğunuzun “ Başka birinin sürekli bakımına muhtaç olduğuna” dair karar çıkması halinde, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayınızın dörtte biri, toplam priminize eklenir ve eklenen bu süre emeklilik yaş haddinden indirilir.

Malulen emeklilik için SGK’yı dava süreci

Malulen emekliliğin sağlıkla ilgili ön şartı işe girildiğinde malul sayılacak derecede hasta olmamaktır. Ama SGK oranı ne olursa olsun işe girmeden evvel var olan hastalıklarda malulen emekli etmiyor ise SGK dava edilerek kazanılması halinde Mahkeme kararı ile emekli olma şansı vardır.

Bu süreç şu şekilde olmalıdır;

 1. En son çalıştığınız veya ikametgâhınızın bağlı olduğu SGK’ ya malulen emeklilik için talepte bulunun,
 2. SGK sağlık raporu oranı sebebiyle reddederse,
 3. SGK Yüksek Sağlık Kuruluna itiraz edin,
 4. İtirazınız red olunca da İş Mahkemesinde dava edin.

Konu ile İlgili Yargı Kararı

T.C.Yargıtay 10. Hukuk Dairesi E. 2008/9350 sayılı kararında;

• Kimlerin Malul Sayılacağı ( İlk Defa Çalışmaya Başladığı Tarihte Malul Sayılmayı Gerektirecek Derecede Hastalık ve Arızası Bulunmayan Sağlık Kurulu Raporundaki Görme Kaybına İlişkin Çalışma Gücü Kaybı Oranı da Eklendikten Sonra Çalışma Gücünün 2/3’ünü Kaybedenler )

• Maluliyet Aylığı İstemi ( İlk Defa Çalışmaya Başladığı Tarihte Malul Sayılmayı Gerektirecek Derecede Hastalık ve Arızası Bulunmayan Rapordaki Görme Kaybına İlişkin Çalışma Gücü Kaybı Oranı da Eklendikten Sonra Çalışma Gücünün 2/3’ünü Kaybeden Davacının İsteminin Kabulü Gereği )

• Çalışma Gücü Kaybı ( Maluliyet Aylığına Hak Kazandığının Tespiti İstemi -ilk Defa Çalışmaya Başladığı Tarihte Malul Sayılmayı Gerektirecek Derecede Hastalık ve Arızası Bulunmayan Rapordaki Görme Kaybına İlişkin Çalışma Gücü Kaybı Oranı da Eklendikten Sonra Çalışma Gücünün 2/3’ünü Kaybeden Davacının İsteminin Kabulü Gereği )506/m.53

Özet: Davacı, çalışma gücünü 2/3 oranında kaybettiğinin ve maluliyet aylığına hak kazandığının tespitine karar verilmesini istemiştir. Davacının ilk defa çalışmaya başladığı tarihteki çalışma gücü kaybı oranının % 63 olduğu ve bu oranın 2/3 oranı karşılığını oluşturan % 66,66 oranının altında kaldığı gözetilerek; ilk defa çalışmaya başladığı tarihte malul sayılmayı gerektirecek derecede hastalık ve arızası bulunmayan, sağlık kurulu raporundaki görme kaybına ilişkin çalışma gücü kaybı oranı da eklendikten sonra, çalışma gücünün 2/3‘ünü kaybetmiş konuma düşen davacının isteminin kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçelerle davanın reddine karar verilmiş olması, usul ve yasaya aykırıdır.
Not: 1.10.2008 gününden önce malulen emeklilikte 506 sayılı Kanuna göre üçte iki (yüzde 66) oranı gerekiyordu, 1.10.2008 gününden itibaren 5510 ile oran yüzde 60 olmuştur.

Hakkında nevzaterdag

Check Also

Doktorlarda Vergi Rehberi

Doktorluk mesleği, önemli bir meslektir çünkü insanların sağlıklı bir yaşam sürdürebilmelerine yardımcı olur. Doktorlar, insanların …

158 yorumlar

 1. serkan kapucuoğlu

  selam eşim bronşektazıy hastası 1900 sigortası var.ve işten ayrılmıs durumda hastalığından dolayı devamsızlık yapıyordu.acaba yenı cıkan malulen emeklılık kanununda bronşektazıy hastalarıda faydalanıcakmı bılgı verırsenız sevınırım teş.

  • Serkan bey merhaba,
   Eşinize Allahtan acil şifa diliyorum
   Bronşektazi
   Yaygın hastalığa bağlı olarak pulmoner fonksiyonun bozulması, (kronik pulmoner yetmezlik bölümünde yer alan uygun kriterler altında değerlendirilir.)
   veya
   Hastane başvurusu gerektiren , pnömoni veya hemoptizi ataklarının veya solunum yetmezliğinin yılda en az 6 kez tekrarlaması.
   (Bu değerlendirmenin yapılmasına esas sağlık kurulu raporunda hastanın ardışık olarak en az 12 ay izlendiği belirtilmiş olmalıdır.)
   Yukarıdaki durumu hastane raporu ile belgelemek kaydı ile malülen emekli olabilir

 2. Nevzat bey merhaba,

  ben 19 numara gözlük kullanıyorum %40dan daha az görüyorum ayrıca 2-3 ayda bir fakültede gözümden iğne oluyorum. bir plastik fabrikasında çalışıyorum malulen emeklilik için başvurmayı düşünüyorum. sigorta başlangıcım 1980 yılı ve toplam 2230 ödenmiş prim günüm var. malulen emekli olabilir miyim?

  • Melih bey merhaba,
   yasada benim manladığım %20 oran malülen emeklilik hakkı kazanıyor fakat başka tanımlamalar yapılmış bunlar biraz tıbbi teknik terimler aşağıda yazdığım listeyi doktorunuza göstererek sizin bunlardan birine uyup uymadığınızı sorun
   Görme azlığı

   Bariz bir patolojinin varlığını ileri tetkiklerin de desteklediği en iyi düzeltmeyle bile artmayan, her bir gözün görme keskinliğini ileri derecede bozan görme azlığı (Bilateral 0,1 [20/200] ve bu seviyenin altında görme keskinliği olması)

   Bu madde kapsamında yer alan katarakt, üveit, glokom, retina hastalıkları tedavi sonrası değerlendirilir.

   Pterjium ve semblafaron

   Bilateral 0,1 (20/200) ve bu seviyenin altında görme keskinliğini bozan korneada ileri derecede bulanıklığa neden olan, tekrarlayan, tedaviden fayda görmeyen iki taraflı pterjium veya semblafaron

   Keratitler ve grefon hastalığı

   Bilateral 0,1 (20/200) ve bu seviyenin altında görme keskinliğini bozan keratitler veya grefon hastalığı

   Keratokonus

   Bilateral 0,1 (20/200) ve bu seviyenin altında görme keskinliğini bozan, kontakt lensten yararlanmayan iki taraflı keratokonus

   Üveitler

   Bilateral 0,1 (20/200) ve bu seviyenin altında görme keskinliğini bozan, tekrarlayan, tedaviden fayda görmeyen üveitler

   Retina Kanamaları

   Bilateral 0,1 (20/200) ve bu seviyenin altında görme keskinliğini bozan, sık tekrarlayan, sekel bırakmış, tedavisi güç retina kanamaları

   Orbita Patolojileri

   Bilateral 0,1 (20/200) ve bu seviyenin altında görme keskinliğini bozan, her iki göz yuvarlağını hareketsiz kılan, sekel bırakmış orbita travmaları, iltihapları veya tümörleri

   Retinopatiler

   Bilateral 0,1 (20/200) ve bu seviyenin altında görme keskinliğini bozan, tedaviden fayda görmeyen retinopatiler, retina dejeneresansları, makülopatiler

   Görme alanı patolojileri

   Her iki gözde periferik görme alanının 10°’ye kadar daralarak sekel oluşturması ve tübüler görme seviyesine düşmesi

   Ptozis

   Cerrahi tedaviden yarar görmeyen, görüş alanına engel olan, sekel halindeki bilateral göz kapağı düşüklüğü

   Diplopi

   Primer pozisyonda çift görmeye neden olan, sekel halindeki her iki göz kaslarının paralizisi

 3. NEVZAT BEY MERHABA,
  BEN EPİLEPSİ HASTASIYIM GÜNLÜK İLAÇ KULLANMAKTAYIM VE ÖMÜR BOYUDA KULLANACAĞIM , 5000 GÜN PRİM ÖDEMEM MEVCUT ERKEN EMEKLİLİK YADA MALULEN EMEKLİLİK HAKKIM VARMIDIR? BİLGİ VERİRİSENİZ SEVİNİRİM. İYİ GÜNLER

  • Merhaba Sinan bey,
   10 yıl sigortalılık süresi ve 1800 gün primle malulen emekli olabilmek için şu tanıma uymak şart: “Uygun tedaviye rağmen kontrol altına alınamayan, ayda en az 3 jeneralize nöbetle seyreden grandmal veya haftada en az 3 nöbetle seyreden psikomotor epilepsi”Aksi halde sakatlık oranı cetveli’ne göre alacğaınız % 40 ve üzeri rapora karşılık defterdarlıktan elde edeceğiniz sakatlık indirimine istinaden erken Yaşlılık emekliliğişnden yararlanabilirsiniz

 4. salim altunoluk

  2008 de geçirdiğim bel fıtıg sebebiyle felç kaldım 2009 malul emekli başvurdum ret geldi

  2010 iş mahkemesine dava acdım adli tıp yeniden rapor isdedi giden rapora giden 2012 tarihli raporu onadı hangi tarih itibariyle maluluk aylıgım bağlanır 25.12.2013 mahkemem var

 5. newzat bey merhaba eşim gırtlak kanseri teşhisiyle ameliyat oldu boğazının tamamını aldılar konuşma olasılığı yok 1800 iş gününde mallülen emekliliğe hak kazandı benim öğrenmek istediğim özürlülük maaşından da yararlana bilirmiyiz 5 kişilik bi aileyiz beni bilgilendirirseniz cok minnettar olurum hayırlı akşamlar..

  • Merhaba,
   Öncelikle eşinize acil şifa diliyorum malülen emekli özürlü maaşı alamaz özürlü maaşı almanız için şu şartlar gerekiyor
   Özürlü Maaşı na Kimler Başvurabilir :

   * Sosyal Güvenlik Kurumundan (SSK,Emekli Sandığı,Bağ-Kur) gelir ve aylık hakkından yararlanmayan, %40 ve üzeri özürlülük oranı olanları,
   * Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödemeyenleri,
   * 2022 sayılı Kanunda belirtilen muhtaçlık sınırından az geliri olan ve bu durumu Valiliklerce/Kaymakamlıklarca tespit edilen kişileri
   kapsamaktadır.

 6. nagihan coşkun

  merhaba ben şeker hastasıyım 1996 yılında ilk sigorta başlangıcım var2 yıl çalıştım malülen emekli olmak için 1800 günü tamamlamam şartmı boçlanarak emekli olabilirmiyim şimdiden teşekkür ederim

  • Merhaba Nagihan hanım,
   Malulen emekli olmak için 10 yıl sigortalılık süresi, en az yüzde 60 işgücü kaybı raporu ve 1800 gün prim ödemesi aranıyor.

 7. merhaba ben 40 yaşındayım bir sene önce düşme sonucu gözümün biri kör oldu.diğeri ise 18 numara bir buçuk senelik sigortam var malulen emekli olmak için sigortalı işe girdim özürlü olarak raporum yüzde 58 süresiz rapor.psikiyatri tedavisi görüyom ordanda rappr alırsam ne kadar çalışmam lazım teşekkürller

  • merhaba Şükran hanım malülen emeklilik için en az % 60′ını veya tamamını kaybettiği sağlık kurulunca raporlanacak. Ayrıca en az 10 yıldan beri sigortalı olup, toplam 1800 gün sigorta primi ödenmiş olma şartı var

 8. merhaba nevzat bey babam diyazil hastası doğuştan tek böbrekli diğer böbreğininde iş göremez olduğu tesğit edildi. 1 aydan beri haftada 3 gün diyalize giriyor. 8 YIL 1 AY 8 GÜN YANİ 2918 GÜN TOPLAM PRİM ÖDEMİŞ. EMEKLİLİĞİNİ İSTEYEBİLİRMİYİZ

  • Merhaba,
   En az on yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olan sigortalılar için sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması,şartını taşıdığı için malülen emekli olabilir babanız doktor raporuyla maluliyet hakkı kazanabilecektir.

 9. hocam s a kolay gelsin 1998 in 9. ayında prim başlangıcım ve şu an itibariyle 3600 ün üzerinde prim ödemem var ayriyetten şu anda beş ay önce devlet hastanesinden almış olduğum %55 raporum mevcut bu şartlarda malülen emekli olmam mümkünmü araştırmalarıma göre prim başlangıcım ve ödemelerime göre sanırım %80 rapor gerekmekte imiş doğrumudur birde maliye kanalı ile emekliliğe başvurma gibi bi durum varmı acaba şimdiden cvplarınız için çok sağolun hocam

  • Orhan bey merhaba,
   malülen emeklilik için sakatlık oranı en az %60 olmak zorunda fakat prim ve gününüz den dolayı sgk dan alacağınız 15 yıl 3600 günü doldurdu yazısı ile işyerinizden kıdeminizi alarak ayrılabilirsiniz fakat malülen emekli olamzsınız

 10. Merhab kardeşim 2011 yılında üniversite hastanesinin nöroloji fizik tedavi göz üroloji psikiyatri bölümlerinden aldığı malüllük raporu ile emekli oldu işlemler kayseriye gönderildi ve maaşı bağlandı kendisine kontrol muayenesi bildirimi yapılmamış ve sadece eve bir kağıt gelmiş ve şu tarihten itibaren Emeklisiniz yazmaktaydi fakat ağustos 2013 te maaşı kesilerek yeniden rapor istediler ms hastasi olduğu için hastalığının tedavisi de olmadığından zaten aynı raporu aynı bölümlerden iki yıl öncesi gibi aldı gönderdi fakat sonra kayseri üniversite hastanesine geleceksin dediler gitti ve sadece nöroloji fizik tedavi hiçbir tahlil emar istemeden muayene edip yolladılar ve sonuç geldi maaş bağlanmadi şimdi süreç ne olmalı hiçbir tedavisi ve düzelmè imkanı olmayan ms hastasi biri nasıl olurda iki yıl sonra yüzde 60 kayıp yok diye yollanir ve sadece kendi bölümünden ve malatya farklı rapor verdiği halde ve hastalık sadece fiziksel etki bırakmadı kardeşim üstüste atak geçirip durduğu için psikolojik olarak sağlıklı değil ama şimdi psikiyatriden rapor istenmedi

  • Aslıhan hanım ,
   durumu bir hukukcu ile paylaşarak dava konusu yapmanızı öneririm tedavisi mümkün olmayan bir hastalığı doğru inceleme yapmadan çalışabilir raporu veren hastaneyide ayrıca dava konusu yapabilirsiniz dediğim gibi mutlaka bir hukukcu ile temas kurun

 11. Merhaba %84 sürekli raporum var pirim gün sayım 560 gün borçlanma yapabiliyormuyum bana bu konuda yol gösterirmisiniz

  • Murat bey merhaba,
   yeni malülen emeklilik istemi,nde emeklilik için 3 şart getirilmi,ş
   1- 1800 gün prim ödenmiş olmalı
   2-10 yıllık sigortalılık sürsi olmalı
   3-en az %60 engel raporu olmalı siz sanırım ödenen primden dolayı bu şartı taşımıyorsunuz borçlanabilme şartı ancak ağaıdaki maddelerde gecen hallerin varlığında mümkündür
   orçlanmaya ilişkin süreler
   MADDE 70 – (1) Hizmet borçlanmasına ilişkin talepler, örneği Kurumca hazırlanan hizmet borçlanması başvuru belgesi veya borçlanma isteğini belirtir dilekçe ile Kuruma yapılır. Adi posta veya kargo ile gönderilen veya Kuruma doğrudan verilen belgenin Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarih, taahhütlü, iadeli taahhütlü olarak veya acele posta servisi ile gönderilenlerde ise postaya verildiği tarih, başvuru tarihi olarak kabul edilir. Kanunun yürürlük tarihinden önce veya sonra geçen ve Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürelerin borçlanılması için Kanun veya mülga sosyal güvenlik kanunlarına göre tescil edilmiş olmak yeterli olup, borçlanma talep tarihi veya ölüm tarihi itibarıyla sigortalı olma şartı aranmaz.
   (2) Sigortalıların veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları ve talep tarihinde Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın % 32’si üzerinden hesaplanacak primlerini borcun tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde ödemeleri şarttır. Tahakkuk ettirilen borç tutarı, ilgiliye iadeli taahhütlü olarak tebliğ edilir. PTT alındısının ilgiliye teslim edildiği tarih borcun tebliğ tarihidir. Bir ay içinde ödenen tutara isabet eden süre geçerli sayılır. Tebliğ edilen borcunu süresi içinde ödemeyenler ile kısmi ödeme yapanların kalan sürelerinin borçlandırılması için yeni başvuru şartı aranır.
   (3) Kanuna göre tespit edilen sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler için borçlandırılma hâlinde, sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülür.
   (4) Kanunun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının;
   a) (a), (b), (d), (e), (f), (g) ve (h) bentleri gereği borçlanılan süreler, talep tarihinde tabi olunan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ilgili bendine göre,
   b) (c) ve (ı) bentleri gereği borçlanılan süreler, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre,
   uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası bakımından prim ödeme gün sayısı olarak değerlendirilir.
   (5) Fakülte veya yüksek okullarda kendi hesabına okuduktan sonra subay veya astsubaylığa nasbedilen veya yedek subaylık hizmetini takiben subaylığa geçirilenler ile fakülte ve yüksekokullarda kendi hesabına okuduktan sonra, komiser yardımcısı veya polis memuru olarak atananların başarılı öğrenim süreleri; borçlanmanın yapıldığı tarihte ilgisine göre en az aylık alan teğmenin, astsubay çavuşun veya polis memuru ya da komiser yardımcısının prime esas kazancı üzerinden, bu sürelere ait primler kendilerince ödenerek, borçlandırılmak suretiyle hizmetten sayılır. Bu şekilde hesap edilecek borç, tebliğ tarihinden itibaren iki yıl içinde eşit taksitler hâlinde ödenir.
   (6) Fakülte veya yüksek okullarda kendi hesabına okumakta iken Türk Silahlı Kuvvetleri veya Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrencilerin, daha önce kendi hesabına okudukları normal okul süreleri hakkında, 5 inci fıkra hükümleri uygulanır.
   (7) 5 ve 6 ncı fıkralar uyarınca borçlandırılan süreler uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası bakımından prim ödeme gün sayısı olarak değerlendirilir.
   (8) Borçlanma sürelerinin belgelendirilmesi, hizmet borçlanma başvuru belgesindeki ilgili bölümün aşağıdaki fıkrada belirtilen işveren, kurum ve kuruluşlarının onayı ile gerçekleşir. Gerektiğinde usulüne göre düzenlenmiş ayrı bir belgenin de Kuruma ibrazı istenebilir.
   (9) Borçlanma başvuru belgeleri;
   a) Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni sürelerinin borçlanma talebinde bulunulması hâlinde, sigortalının bu sürelerde tabi olduğu işyerince,
   b) Er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen sürelerin borçlandırılması talebinde bulunulması hâlinde, askerlik şubelerince veya kuvvet komutanlıklarınca,
   c) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olanların, personel mevzuatına göre aylıksız izin sürelerinin borçlandırılması talebinde bulunulması hâlinde, ilgili işverenlerince,
   ç) Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim sürelerinin borçlandırılması hâlinde, ilgili hastane veya öğrenim kurumlarınca,
   d) Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj sürelerinin borçlandırılması hâlinde, ilgili baro başkanlıklarınca,
   e) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında geçen süreler hariç, sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan, bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen primi ödenmemiş sürelerin borçlandırılması hâlinde, Cumhuriyet Savcılığınca,
   f) Grev ve lokavtta geçen süreler Bakanlık Bölge Müdürlüğünce,
   g) Hekimlerin fahri asistanlıkta geçen sürelerinin borçlandırılması hâlinde, ilgili kurumca,
   ğ) Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri sürelerinin borçlandırılması hâlinde, ilgili kamu idarelerince,
   onaylanır.

 12. Merhaba. babam 2003te sigortasız çalıştığı bir inşaattan düşüp %60 oranında maluliyet yaşıyor. bu 10 yıl boyunca defalarca ameliyat oldu. çalışabilecek durumda değil. 1800 gün primi ve 10 yıllık sigortalılığı mevcut. ancak inşaattan düştükten sonra müteahhitten korktuğu için hiçbir yerde bunun iş kazası olduğunu söyleyemiyor ve kayıtlara iş kazası olarak gecmiyor. SGK ya yaptığımız başvurunun sonucu red geldi. Dava açsak malulen emekli olabilir mi?

  • Ece hanım merhaba,
   malülen emeklilik için müracatınızı tekrar yeni,leyin kabul edilmez ise dava konusu yapabilirsiniz fakat iş kazasının bildirilkmemiş olması babanızın kaybına fakat bu durumu(iş kazasını) ispatlayıcı şahit veya belgeleri var ise zaman aşımı süresinde hak iddiasında bulunabilir

 13. 1 yıl önce baypass ameliyatı oldum operasyon öncesi tansiyon ve astimat sorunum vardı ameliyat sonrası diyabet,astım,kolestrol,tansiyon zaten vardı rahatsızlıklarım çıktı mayıs 2013
  te malüliyet için başvurdum hastaneden dr,um %90 aldığımı söyledi istanbul sgk bölge müd.temmuz 2013 red verdi karara ıtıraz ettim ankaraya gönderildi dosyam eylül 20 de ordanda red geldi malüliyet için yeni düzenleme eylül 2013 te yürürlüğe girdi aaba eski sisteme göremi yoksa yeni sisteme göremi red almış oloabilirim tekrar başvurmak için ne kadar süre beklemeliyim sağlık sorunlarım dolayısıyla ekim sonu ıtıbariyle işimede son verildi beni aydınlatırsanız sevinirim teşekkürler

  • zeki bey merhaba malülen emekliliğin şartı olan rapor,1800 gün ve 10 yıllık süre şartlarını babanız taşıyor ise tekrar müracat edin eski müracatınız muhtemelen eski mevzuata göre reddedildi

 14. merhaba
  benim çok yakın dan tanınıdığım ve sevdiğim bir amcam var .Kendisini yüzde 80 den fazla görme kaybı var,böbrekleri çalışmıyor DİYALİZE GİRİYOR ayrıca şeker hastası 1900 gün sigorta pirimi yatmış . yaklasık olarak on yılı aşkın bir süredir bu halde ve sigorta pirimi 10 yıldır veya daha fazla yatmamış. acaba malulen emekli olabilir mi.
  olabilirse nereye nasıl ve hangi evraklarla baş vurmalıyız bana mail atarsanız sevinirim.

  • Hasan bey merhaba,
   malülen emeklilik şartlarının 3. nüde yakınınız tamamlıyor görünüyor hastane raporu ile sgk ya malülen meklilik için müracat edebilir

 15. nevzat bey iyi günler diliyorum ben iş yerimden 2010 yılı ocak ayında vizite kağıdı alarak antalyada bir özel hastaneye rahatsızlığımdan dolayı gittim ve burada yapılan tetkiklerden sonra akciğer kanseri olduğum teşhisi konuldu 3 ameliyatımıda bu hastanede oldum daha sonra iş yerim beni devlet hastanesine sevk etti sağlık kurulu raporu aldım %46 ve beni işten çıkardılar şimdi ise sadece 3 ayda bir özürlü maaşı alıyorum raporumu yükseltmek için sosyal yardımlaşma kurumu tekrar hastaneye sevk etti ancak kanser hastası olmama rağmen ve bu hastalıktan dolayı sesimi tamamen kaybetmeme rağmen hastane raporumu %52ye çıkardı 1959 doğumluyum 1972 sigortalısıyım 1572 gün pirimim ve 18 ay askerliğim var ancak ben bu hastalığımı çalışmış olduğum iş yeri kimyasal gübre işi olduğundan oradan kaptım diye düşünüyorum sizden ricam ben nasıl malülen emekli olabilirim şimdiden ilginize teşekkür ederim.

  • kenan bey merhaba,
   1 Eylül’den itibaren Çağımızın hastalığı olarak adlandırılan Bütün kanser hastaları, tanı aldıktan sonra koşulsuz olarak 18 ay boyunca malul kabul edilecek 18 ay maluliyet hakkı verilen hastalar 18. ayın sonunda yeni aldıkları sağlık kurulları raporlarıyla sahip oldukları kanser tipi kriterlerine göre tekrar değerlendirilmeye tabi tutularak maluliyetlerinin devamına karar verilecek.

   • sayın nevzat bey ,benim kardeşime klasık hodkın lenfoma tanısı kondu ,şu anda kemoterapi görüyor 1996 tarihli sigorta girişi var 1800 günü doldurmadı bizi bu kon uda yardımcı olrsanız çok sevinirim teşekkürler.

    • Hodgkin lenfoma, bağışıklık sistemindeki hücrelerde başlayan bir kanserdir Birkaç istisna dışındaki tüm kanser hastalarına 18 ay, lösemi hastalarına 24 ay, bulaşıcılığı yüksek veya tedaviye dirençli olan hastalıklar için 2 yıl süreyle maluliyet hakkı getirildi

 16. Merhaba nevzat bey benim eşimin 2005 tarihi itibariyle sağ böbreginin yüzde 10 çalisiyor kronik bobrek yetmezligi tanısi kondu ve ayriyetten esime efmf (akdeniz atesi) tanisida kondu 2000 prim gunu ve 2005 sigorta baslangici var bu durumda malülen emekli hakkina sahip midir ? Bilgilendirirseniz sevinirim tesekkur ederim kolay gelsin ..

  • Ramazan bey merhaba,
   Kronik böbrek yetmezliği malülen emklilik kapsamındadır diğer 3 şartın(10 yıl sigortalılık,1800 gün prim %60 işgörmezlik raporu) oluşması ile malülen emekli olabilirsiniz

 17. nevzat bey merhabalar benim eşim 2011 yılında bir iş kazası geçirdi bu kaza sonucunda yapılan ameliyatta anüs bölgesi komple temizlenmiş ve oradaki sifinkterlerde alınmış bunun sonucunda kolostomi kullanıyor bu kolostominin kalıcı olduğunu söyledi doktorumuz bize özür oran cetveline göre % 43 rapor verdiler ancak öğrenmek istediğim kalıcı kolostomilerde maluliyet cetveline göre değerlendirilip malülen emekli olması gerekmiyormu

  • Gonca hanım haklısınız cetvelde
   D. Kalıcı ileostomi veya kolostomiler malülen emeklilik gerekcesi doktorunuzla tekrar görüşüp raporu tekrar düzenleterek diğer şartlarada sahi,pse eşiniz malülen emekliliğe müracat edebilirsiniz

 18. Merhaba Nevzat bey, eşim ms hastası, manavgat devlet hastanesinden 2 yıl süreli %66 oranında özürlü raporu verildi. Bu raporla ssk malülen emeklilik başvurusu yapmak istedik, fakat antalya araştırma hastanesinin vereceği raporun geçerli olacağını söylediler, antalya araştırmada hayete girdi, heyet incelemeleri antalya sgk gönderildi, inceleme sonucunda, %60 iş gücü kayıbı olmadığından dolayı başvurunuz reddedilmiştir denildi. %66 oranında özüllü raporunuda veren devlet hastanesi, bir hastane %66 verirken diğeri neden %60 altında değerlendirme yapıyor. elimizde bulunan 2 yıl süreli %66 oranlı raporu göstererek mahkemeye verebilirmiyiz?

 19. Mrb nevzat bey bn 2007 subat ayında engelli kadrosuyla özel bir şirkette yüzde 40 oranı engelli raporuyla çalışmaya başladım hastalıgım noroloji kaba ve beceri gerektiren hareketleri etkin bir biçimda yapamıyorum yani tek taraflı felçliyim ve eylül 2013 te yayınlanan hastalık ek1 listesinde hastlıgım mevcut şuanda 1564 iş günü prim ödemem var çalışaçak durumde degilim nasıl bir yol izlemem gerek teşekürler

  • Talip bey merhaba,
   Öncelikle Allah yardımcınız olsun düşünceniz malülen emeklilik ise makalemde belirtiğim gibi 3 şartın oluşması gerekiyor
   bunlar 1800 gün prim 10 yıl sigortalılık ve %60 malüllük raporu size önerim malüliyet raporunuzu yeniden talep edin %60 olarak alabilirseniz 1800 güne prim gün sayınız fazla kalmamış isteğe baglı ödesenizde 1 yıl gibi bir sürede malülen emeklilik alabilirsiniz

 20. nazmi ilker biçer

  nevzat bey merhaba

  9 ay once geçirdigim kalp krızı sonucunda 3 kez anjıo oldum ve ıkı adet stent takıldı.malulen emeklılık ıcın basvuru yaptım ama red cevabı aldım.toplamda 3533 günüm var ve %35 kalbimin calısma performansı var.bunlara ragmen nasıl olurda red yanıtı alabılıyorum.yardımcı olabılırmısınız.teşekkür ederim.

  • merhaba Nazmi bey,
   malülen emekliliğin şartlarını hatırlatayım
   en az %60 oranında iş göremezlik raporu
   · 1800 prim günü ve 10 yıllık sigortalılık süresi (Bakıma muhtaç derecede malul olanlarda 10 yıl şartı aranmaz.)

   · Malullüğe sebep olan rahatsızlığınızın çalışmaya başladıktan sonra ortaya çıkmış olması

   Ancak kalp rahatsızlığı olması, stent takılmış olması, başlı başına malulen emeklilik için yeterli değildir. Kalp hastalarının malülen emeklilik başvurularında, bütün fiziki ve ruhsal durumu, kalp krizi geçirip geçirmediği, efor testleri gibi pek çok faktör birlikte değerlendirilerek karar verilir. Hekim heyetinin verdiği kararı SGK değerlendirir. Bu konuda ‘Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği’ hükümlerine göre karar verilir.

   Malulen emekli olamayanlarda, vergi indirimi alarak emekli olabilirler. Örneğin, yüzde 40 rapor ve vergi indirim hakkı alanlar belli şartlarda emekli olabilir.

 21. abdulkadir vural

  2008 yılında bayybas amaliyatı oldum.4 damarı degiştirdiler. şeker, tansiyon,kolestrol,gut hastalıgı için,kronik astım ,kan sulandıcı,mide,ayak şişkinlikleri için tam olarak21 adet raporlu olarak yaşadıgım müddetce ilaç alacagım ve defalarca onju oldum son olarak ŞUBAT 2013 DE ki anjumda dedilerki seni amaliyat yapamayız masada kalırsın ilaçla tedavi olacaksın dediler siyami ersek hastanesinde ve bieklerimden sag ,solher ikisiden amaliyat oldum . yüzde 68 engelliyim rapor verdiler.malulelen emeklilik için müracaat yaptım ankaradan red geldi ne yapmalıyım emeklilik için 1976 da sirta başlangıcım var 1420 calışmışlıgım var 20 ay aykerligim var.saygıyarramazan bey….

  • Abdulkadir bey öncelikle Allah yardımcınız olsun ve sıhhat versin
   malülen emeklilik için 3 şart var
   10 yıl sgk
   1800 gün prim
   %60 rapor sizde rapor var 10 yıl tamam ama 1800 gün priminiz tam değil o yüzden red yemişsiniz size önerim askerlik borçlanmasını yaptırıp 1800 günü tamamlayıp tekrar müracat edin

   • abdulkadir vural

    Nevzat bey iyi ve hayırlı günler dilerim.yukarda beliittiginiz 10 yıl sgk lıgım var.%60 raporum var.1800 iş günümü askerlik borçlanmasıyla ödeyecektim.Göstepe hastanesi 2 adet şık sundu1 tanesi hastane masraflarını kendin karşılayacaksın (muayene ücretleri) 2 askerlik borçlanmasını hastanemiz tarafından teminat altına alacak dediler o yüzden parayı yatırmadım emelilik olunca hastahane yazı verip bankaya yatıracaktım ve sonra red cevabı çıktı . ne yapmalıyım şimdi nevzat bey sagı ve hürmetler.

 22. abdulkadir vural

  2008 yılında bayybas amaliyatı oldum.4 damarı degiştirdiler. şeker, tansiyon,kolestrol,gut hastalıgı için,kronik astım ,kan sulandıcı,mide,ayak şişkinlikleri için tam olarak21 adet raporlu olarak yaşadıgım müddetce ilaç alacagım ve defalarca onju oldum son olarak ŞUBAT 2013 DE ki anjumda dedilerki seni amaliyat yapamayız masada kalırsın ilaçla tedavi olacaksın dediler siyami ersek hastanesinde ve bieklerimden sag ,solher ikisiden amaliyat oldum . yüzde 68 engelliyim rapor verdiler.malulelen emeklilik için müracaat yaptım ankaradan red geldi ne yapmalıyım emeklilik için 1976 da sirta başlangıcım var 1420 calışmışlıgım var 20 ay aykerligim var.saygıyarramazan bey….3damarım yüzde yüz tıkalı…

  • Abdulkadir vural

   Nevzat bey iyi ve hayırlı günler dilerim.yukarda beliittiginiz 10 yıl sgk lıgım var.%60 raporum var.1800 iş günümü askerlik borçlanmasıyla ödeyecektim.Göstepe hastanesi 2 adet şık sundu1 tanesi hastane masraflarını kendin karşılayacaksın (muayene ücretleri) 2 askerlik borçlanmasını hastanemiz tarafından teminat altına alacak dediler o yüzden parayı yatırmadım emelilik olunca hastahane yazı verip bankaya yatıracaktım ve sonra red cevabı çıktı . ne yapmalıyım şimdi nevzat bey sagı ve hürmetler.

 23. Yorumunuz moderatör onayı beklemektedir.
  (yukardaki metinde bir kaç yanlış vardı tekrar yazdım özür dilerim)
  nevzat bey merhaba;
  ben orduda 3 sena 9 ay uzmanerbaş olarak görev yaptım. ve geçirdiğim epilepsi nöbeti sonucu 25. maddenin 1. fıkrasına göre malulen emekli olduğum bana bir raporla bildirildi ve anladığım kadarıyla maaş almaya hak kazanmıyorum.

  1) ilk olarak ben borçlanma yoluyla 1800 günü doldurmam durumunda emekli maaşı alabilecekmiyim ? yani bu tek başına benim durumum için yeterli bir şart mı?)

  2) normalde rahatsızlığın bende 3 yıldır olduğunu söylemiştim fakat bana gönderilen belgede doktor 13 yıl olarak rapor etmiş, ve kullandığımı söylediğim ilaca kadar daha bir kaç ifademi daha yanlış raporlamış. zaten bende bu rahatsızlık daha öncesinde olsaydı beni o göreve hiç getirmezlerdi çünki bu konuda göreve başlarken bir çok kontrolden geçtik. bu konuda ne yapabilirim.

  • Alpaslan bey merhaba,
   malülüyet raporunun yenilenmesini talep edebilirsiniz ayrıca raporun hatalı olması sebebi ile dava konusuda yaparak yeni rapor talep edebilirsiniz
   malülen emklilik için 3 şart var 1800 gün 10 yıl ve %60 malüllük raporu

 24. babam 65yasında ssk.prımı1900gunu var.astım hastası nasıl emeklı olur.

  • merhaba,
   hastanın yılda en az 6 kez astım atağı ile acil servise başvurmuş olması ve arteriyel kan gazlarında en az hafif veya orta dereceli hipoksemisi bulunması
   (Astımda maluliyet için rapor düzenlenmeden önce optimal tedavi yapılmış ve klinik stabil dönem sağlanmış olmalı ve değerlendirme en az 12 haftalık tedaviden sonra yapılmalıdır.) bu şart varsa malüllüğe müracat edebilirsiniz

 25. Hocam Allah razi olsun güzel anlattiniz. Fakat bi sorum var da. benim babam da mide kanserinden ameliyat oldu ve midesinin yarısı alındı. Babam ne ameliyay oncesi ne de sonrasi herhangi bir kurumda sigortalı olarak çalışmayan biri. Yani sigortası işlemiyor. yeşil kart sağlık güvencesine sahip yukarıda bahsettiğiniz 18 ay maaşı babam alabilir mi?

  • merhaba ünal bey , babanıza Allahtan acil şifalar dilerim malülen emeklilik sosyal güvencesi olanlar içindir yani sgk,bagkur babanızın bu durumda malülen emekli olma imkanı yok

 26. Nevzat bey mrb. Babam 1997 tarihinde vefat etti.toplam prim gun sayisi askerlik borclanmasi ile 898 gune tekabul ediyor. 900 gun ile annemi emekli edebilmem icin nasil bir yol izlemeliyim.lutfen yardimci olurmusunuz. Tesekkur ederim

 27. Nevzat bey merhaba ben prim gün sayımı tamamladım emeklilik yaşımı bekliyordum geçirdığim rahatsızlık nedeni ile malulen emekli oldum 4 sene sonra maaşım maluliyetiniz kalktı diye kesildi.Şimdi yaşımın dolması için 3.5 sene var daha önce emekli olabilir miyim ? Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

  • Merhaba Neval hanım,
   malüliyetiniz devam ediyorsa heyet raporu alarak malülen emekliliğinizi devam ettirebilirsiniz. Malüliyetiniz devam etmiyorsa normal emeklilik için gerekli şartları beklemek zorundasınız

 28. Slm hocam. Esimin yuzde 90 surekli 17 yildir seker hastalığı sonradan tansiyon ve sekere bagli kronik bobrek yetmezlig oldui rapor aldik 2013. 12 inci ayda. Seker dışındaki rahatsizliklar işe girdikten sonra oldu. 2016 yilinda otv indirimli arac aldik. 2018 yilinda sigorta yılı 10 yasini dolduruyor 1800 gunu de var. Bu raporla malulen emeklilik icin basvura bilirmiyiz yoksa yeni rapor mu isterler.

  • İlkay bey merhaba,
   malülen emeklilik için üç şart var
   10 yıllık sigorta
   1800 gün prim ödemesi
   ve sağlık raporu(rapor müracaat tarihinde yeni alınacak)

 29. Nevzat Bey merhaba. 16 yıl Türk Silahlı Kuvvetlerinde astsubay olarak görev yaptım. Sağ bacağımda Derin Ven Trombozu DVT ( toplar damar tıkanıklığı) meydana geldi. Ankara GATA tarafından uygulanan tedaviler sonuçsuz kaldı ve TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği 43/B F-1 kararı verilerek sınıf değişikliği işlemi uygulandı ve rapor SGK sağlık kurulunda yapılan toplantıda görüşülüp ‘adi malul olduğunuza karar verilmiştir’ ifadesi yazan bir yazıyla bana bildirildi. Ancak maluliyet derecesi veya engel yüzdesi yoktu gelen yazıda. Bundan başka bir rapor ya da yazı da göndermedi SGK. Bir süre daha çalışmaya devam ettikten sonra sol bacağımdaki damar da vena cava inferior daki daralmaya bağlı olarak tıkandı. Tedavi süreci devam ederken ben zaten daha önce hak kazandığım için emeklilik dilekçesi verip adi malul olarak emekliye ayrıldım. Şu an hastalık ilerleyerek devam ediyor. Özel bir firmanın engelli kadrosunda çalışmak için İŞ-KUR müdürlüğüne başvurdum. Engelli sağlık kurulu raporu istediler. SGK mevzuat gereği çalışma gücünün % 60 ı ve üzerinde iş gücü kaybı olduğu için adi malul olarak emekli etmiyor mu? SGK sağlık kurulu kararında maluliyet derecesi veya engel derecesi yüzde cinsinden yazmıyordu. Bu konuda SGK dan net bir resmi açıklama bilgi almak da neredeyse imkansız. Ben normal fiziksel efor gerektiren işlerde çalışabilecek sağlık durumunda değilim ve maaş yetersiz olduğu için özel bir firmanın engelli personel kadrosunda 4-a statüsünde çalışmak istiyorum. Bunun için ayrıca engelli raporu almam gerekiyor mu? Ayrıca malullük aylığımdan kesinti yapılır mı? Teşekkür ederim.

  • Merhaba Hakan bey,
   SGK sizi adi malül aylığı bağladıktan sonra dilediğiniz zaman dilediğiniz kadar özel sektöre ait işyerlerinde sigortalı olarak kısa adı SGDP (Sosyal Güvenlik Destek Primi) ödeyerek çalışabilirsiniz hem de emekli aylığını almaya devam edebilirsiniz. Veya yine dilerseniz işyeri-dükkan açabilirsiniz bu durumda da aldığınız malullük aylığı SGK tarafından yüzde 15 eksik ödenir. Özelde çalışmak veya işyeri açmak için herhangi bir yerden muvafakat vs gibi bir şeye ihtiyacınız yok.
   Engelli çalışma husus işse şöyle; mevzuatımız Engelli işçi, bedensel ve/veya ruhsal durumundaki engelleri nedeniyle, çalışma gücünden en az %40 oranında yoksun olan ve bunu mevzuatta belirtilen hususlara uygun bir sağlık kurulu raporuyla belgelemiş kişidir. demektedir.Engelli çalıştırmakla yükümlü olan işverenler, çalıştıracakları engellileri İş Kurumu aracılığı ile sağlayacaklarıda yasada belirtilmiştir.Bu durumda iş kurumuna engellilik raporunuzla müracat edin mevcut raporunuz yeterli görülmez ise iş kur sizden engellilik derecenizi gösterir rapor isteyecektir o zaman yeni rapor alırsınız.

   • Cevap için teşekkür ederim. Size bu soruyu sorduktan sonra SGK genel müdürlüğüne gittim. %15 SGDP kesintisinin bu yıl itibarıyle kaldırıldığını, özel sektörde çalışanlardan bu kesintinin artık yapılmadığını da öğrenmiş oldum.

 30. Merhaba benim babamda seker hastaligindan dolayi bobrek yetmezligi var. Doktorundan %85engel raporu aldigi halde malulen emekliligi kabul edilmedi. 1800gun prim ve 10yil calisma sartlarinada uygun. Bu konuda ne yapabiliriz. Neden reddedildigini nereden ogrenebiliriz. Babam iki hafta sonra diyalize girecek bu arada. Damar yolu acildi. Doktorundan haber bekliyoruz. Ayrica bobrek nakli icin siraya girdi.

  • Özlem hanım merhaba,
   Babanıza öncelikle acil şifalar dilerim. Bahsettiğiniz babanızın durumu malülen emeklilik şartlarının bulunduğunu gösteriyor. Emeklilik müracatınız kabul edilmedi ise sgk lı ise sgk dan(Emekli sandığına tabi ise emekli sandığından) reddedilme sebebini öğrenip duruma göre itiraz veya dava aşamaları haklarınızı kullanabilirsiniz

 31. İyi gunler nevzat bey beim abim parkison hastasi bagkur pirimi yatiriyorduk 2011 yilindan beri 1800 gunu gecmisti muracat ettik %94 rapor aldik malulen emeklilik icin bize ret geldi 2011den oncede hastaligi varmis diye bunun icin bilgi verirmisiniz tesekur

  • Merhaba Mustafa bey,
   hastalık sigortalılık döneminden önce başlamış ise malüllük onaylanmaz fakat sigortalı çalışmaya başladıktan sonra oluştu ise malüllük şartlarını taşıması halinde emekli olabilir Sizin durumunuz soruda açık değil bu bilgiye göre degerlendirebilirsiniz

 32. Merhaba Nevzat bey;
  Babam 5 sene evvel akciğer kanseri olmuştu ve ameliyatla sağ alt lop alındı. Sağlık kurulu raporu ile malulen emekli oldu. Fakat emekli olduktan bir bucut sene sonra sağlık kontrolünden gecti ve malulen emekliligi iptal edildi. 2016 Ağustos ayında hastalığı beynine metastas oldu yani ayni hastalik hala hazirda beyninde devam ediyor. Hasta iken maaşini kestiler kesilen maasi tekrar alabilmemiz icin ne yapmamız gerekiyor? Teşekkür ederim

  • Merhaba Sinan bey,
   öncelikle babanıza Allahtan şifalar dilerim hastalık tekrarladı veya sıçradı ise tekrar sağlık kurulu raporu alarak müracat edebilirsiniz

 33. Merhaba Nevzat Bey.
  Utku ben.36 yaşındayım.3 ay önce ALS teşhisi kondu.Şu anda çok zor yürüyorum. Kol ve bacaklarda güç kaybı ve kas erimesi var. Esnafım. Kendi işyerim var ama şu aralar kardeşim ilgileniyor. 10 yıldır bağkur primi yatırıyorum. İşyerim var iken malulen emekli olabilirmiyim? Ben çalışmıyorum, elemanlarım çalışıyor sonuçta. Benim rahatsızlığımla alakalı malulen emekli etmiyorlar diye duydum. Doğrumudur? Teşekkür ederim.

  • Utku bey öncelikle Allahtan acil şifalar dilerim.
   Amyotrofik lateral skleroz hastalığı malülen emeklilik alanlarında sayılmış
   fakat emeklilik için gereken diğer şartlarıda makalemde yazmıştım(heyet raporu,1800 gün sgk 10 yıl)tam tamamlıyorsanız malüllükten istifade edebilirsiniz size önerim sgk müdürlüğünüzle görüşüp müracatta bulunun

 34. müjdat menekşe

  Merhaba Nevzat bey;
  Lenfoma kanser tedavisi görüyorum.En son kök hücre nakli oldum.Geçici olarak malulen emekliyim.4900 günüm ve 15 yılım var.Malullük sürem dolacağından dolayı,uzatmak için 2016 kasım ayında tekrar heyete gireceğim.Sgk uygun görürse tekrar malulluk maaşı bağlanacak.Şuan ki sağlık durumum kısmen çalışmaya müsait ama malulen emekli olduğum için çalışırsam maaşım kesilecek.Engelli sütatüsünden malulen emekli olsaymışım çalışma şansım olabilirmiş.Onun içinde vücüutta bir organ kaybı olması gerekiyormuş.Vücudumda bir organ kaybım yok ama sürekli direnç düşüklüğü yorgunluk yaşıyorum.Nasıl bir yol izlemem gerekiyor.Teşekkür ederim.

  • Müjdat bey merhaba,
   Öncelikle Allahtan acil şifalar vermesini diliyorum. Heyet raporunuzda malülen emekli olabilir ibaresi olursa kalıcı malüliyetiniz onaylanaır bu yüzden öncelikle doktorunuzla görüşmenizi öneririm.

 35. İyi günler Nevzat Bey, abimin sigorta günü ve çalışma süresi malüllük için yeterli ancak kendisi tek böbreğini kaybetti ve mesane kanseri dolayısıyla sistektomi ameliyatı geçirecek.bu iki sağlık sorunu malüllük için yeterli orana sahip midir?

  • Merhaba Salih hanım,
   abiniz Allahtan acil şifalar dilerim kanser kısmi malüllük için gecerli sebeptir heyet raporu ile müracat edin

 36. merhaba nevzat bey

  40 yaşında gut hastasıyım 23 yıllık sigortam 6300 günüm var. malulen emekli olabilirmiyim..

 37. Üstadım merhabalar. KardeşiMin İlk sigortalılık tarihi 1984 ama sadece iki ay süren bir çalışma olmuş. Daha sonra 1990 dan 2012 yılına kadar 22 yıl boyunca aralıksız topluluk sigortasına prim Ödemiş. Emekli olmak için gereken bütün şartlara sahip olduğu halde yaşa takılması nedeniyle emekli olamamış.Çünkü onun hesabına göre 15/10/1966 doğumlu olduğu için 48 yaşında emekli olabilirmiş. Ancak 2011 yılının 12. Ayında geçirdiği bir trafik kazası nedeniyle boynundan aşağısı felç oldu ve yatağa bağımlı, bakıma muhtaç bir şekilde engelli hale geldi. Engellilik oranı %98 olarak tespit edildi ve 2012 yılının ortalarında kendisine malûlen emeklilik aylığı bağlandı. Ama maaşı komik denecek kadar düşük. Halen 1100 TL’nin altında malül aylığı alıyor.
  İlk sorum şu; 51 yaşına geldiği için normal emeklilik aylığı bağlanmasını isteyebilir mi? Hem Malul aylığı hem emekli aylığı alabilir mi?
  Şimdi herhangi bir yerde danışman olarak çalışmaya başlarsa malül aylığı kesilir mi? Kesilirse kardeşim SGK’ya bağlı olarak çalışmaya başladığında pirim çalışma yılı ve yaşı da doldurmuş olduğu için normal yollardan emekli olabilir mi?
  En doğru soru sanırım şu olacak: yukardaki koşulları taşıyan kardeşim için en avantajlı durum hangisidir yardım ederseniz seviniriz teşekkürler

  • Merhaba Faik bey,
   sorularınızın cevabı şöyledir
   1-Bilindiği gibi yaşlılık aylığından faydalanabilmek için işe girilen tarihe sigortalılık süresi, yaş şartı ve prim hizmet günü şartlarının birlikte sağlanması gerekmektedir. Bunlardan biri eksik olduğunda yaşlılık aylığı bağlanmamaktadır.Sigortalılık süresi ve prim hizmet süresi dolduğu halde yaş şartını sağlayamayan ve yaşlılık aylığından faydalanamayıp malulen emeklilik hakkından faydalanan kişiler talepleri halinde yaşlılık aylığından faydalanabilmektedirler.
   2- Malül aylığı alırken danışman olarak sgk lı çalışırsa malüllük maaşı kesilir
   3- Normal emeklilik ve malüllük maaşını almak en doğru karardır

   • Hem normal emeklilik maaşını hem de malül aylığını bir arada alabilir mi ? Alabilirse hangi tarihten itibaren alabilir başvuru tarihinden İtibarın mi yoksa aylığı hak ettiği tarihten itibaren mi? Teşekkürler

 38. iyi günler ben epilepsi hastasıyım her gün olmasa da hemen hemen ay da 1 2 defa nöbet geçiriyorum ilaç kullandıgım halde ama bir nöbet geçirmeye günde 6 defa 7 defa peşpeşe nöbet geçiriyorum ve psikolajik sorunların var herşeyi kafama takıyorum ondanda tedavi görüyorum en ufak bunalma da sinirlenmede nöbet geçiriyorum bu durumda da çalışamıyorum malulen emekli olma şansım var mı acaba

  • Merhaba Serkan bey,
   öncelikle rabbim sorunlarınıza kısa sürede şifa verir inşallah
   sorunuzun cevabı ise şöyle;
   epilepsi – konvülsif epilepsi: (grand mal veya psikomotor) Tipik bir nöbetin detaylı bir şekilde tarif edilerek belgelendirildiği, ilişkili olan tüm olayları içeren; en az 3 aylık tedaviye rağmen ayda üç ve üçten fazla yaşanan ve beraberinde;
   Gündüz yaşanan ataklar (bilinç kaybı ve konvülsif nöbetler) veya gün boyunca aktiviteyi belirgin olarak kötüleştiren artçıları bulunan gece atakları.
   Epilepsi – nonkonvülsif epilepsi: (petit mal, psikomotor, fokal) İlişkili olan tüm olayları içeren tipik bir nöbet şeklinin detaylı bir şekilde tarif edilerek belgelendirildiği, en az 3 aylık tedaviye rağmen haftada birden daha sık ortaya çıkan … olarak tanımlanmış sizin anlattıklarınız bunlara uyuyor bu durumda diğer şartlar yani (1800 güğn prim,10 yıllık sigorta ve heyet raporu) nuz varsa müracat edebilirsiniz

 39. Nevzat bey öncelikle verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz kanser hastasıyım ve yüzde 60 geçen ay maluliyetim çıktı 2360 SGK olmak üzere 5120 gün Bağkur olmak üzere toplam 7470 günün sigortalı geçmiş Bağkur 12 basamaktayım sigorta giriş tarihim 05-01-1994 prim gün sayımın yüksek olması malulen emeklilikte maaşımın yüksek olmasına etkenmidir. Birde malulen emekli olanlar Özel hastene imkanlarından faydalanamadıklarını duydun doğrumudur ayrıca SGK dan bana şirketimin hisse devirlerini yapmamın zorunlu olduğunu söylediler doğrumudur.

  • Murat bey merhaba,
   Yazdıklarınızdan malüllük için şartları tamamladığınızı anlıyorum. Malüllük maaşı sgk tarafından onaylanıp verileceğinden 5510 sayılı yasanın 27. maddesinde maaş hesaplanması şu şekilde tanımlanmış “Malûllük aylığı; prim gün sayısı 9000 günden az olan sigortalılar için 9000 gün üzerinden, 9000 gün ve daha fazla olanlar için ise toplam prim ödeme gün sayısı üzerinden, 29 uncu madde hükümlerine göre hesaplanır. Sigortalı başka birinin sürekli bakımına muhtaç ise tespit edilen aylık bağlama oranı 10 puan artırılır. Ancak, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için 9000 prim gün sayısı 7200 gün olarak uygulanır.” özel hastanede tedavı konusunda engelli maaşı alanlar 15 mart 2012 tarihinden beri özel hastanelerden tıbbi hizmet almadan istifade edemiyorlar
   Şirket ortaklığı husus bagkur sigortalısı olmayı gerektirdiği için engelli maaşı almanıza engeldir bu husus mevzuatta şöyle tanımlanmıştır “Malullük aylığı alanların Kuruma tabi olarak yeniden çalışmaya başlamaları halinde, aylıkları çalışmaya başladıkları tarihte kesilir. Bunların sosyal güvenlik destek primine tabi tutularak, aylıkları kesilmeden çalışmaları mümkün değildir.
   Malullük aylığı bağlandıktan sonra T.C.Emekli Sandığı, Bağ-Kur veya 506 sayılı Kanunun Geçici 20 inci maddesine bağlı sandıklara tabi göreve başlayanların aylıkları ise kesilemez. “

 40. merhaba 1994 senesinde doktor heyetine girerek butun raporlari alarak malul emekliligi baglanan ablam icin simdi kontrol muayenesinde saglam raporu cikti . Simdiye degin aldigi maaslari devlet faizi ile geri mi isteyecek ??

  • Merhaba,
   Belirlenen rutin kontrol sonrasında tespit ise tespit tarihi itibarı ile maaş kesilir öncesine rucu edeceklerini sanmıyorum

 41. Sayın Erdağ merhaba.
  Yüzde 80 tedaviye rağmen çalışamaz raporum var. Devlet Memuruyum. Hem malüllük hem de erken yaşlılık(engellilik) emeklilik şartlarını sağlayacak kadar hizmetlerim var. Kurumum beni malülen emekli etmek istiyor. Ben ise engelli emeklisi olmak istiyorum. Benim tercih yapma şansım var mıdır ne yapmalıyım? Saygılar.

  • Merhaba Naime hanım,
   Normal emeklilik şartlarıonı tamamladı iseniz malülen emkliliğe müracat etmemenizi öneririm. Siz şartları taşıyorsanız kurumun malülen olmalısın zorlaması yapma hakkı yoktur

 42. Sayın Erdağ;bende cevap verdiğiniz Astsubay arkadaş gibi TSK’dan Adi Malül olarak emekli oldum.Tsk’dan aldığımız raporda özür oranı yazılı değil. %60 ve üzeri rahatsızlığımıza istinaden adi malül olarak emekli edilirken malül sayılıp, aynı raporla özürlü sayılmamayı anlamıyorum. Çünkü özürlü arkadaşlarımızda sonuçda vücutlarında oluşan rahatsızlığa göre rapor almıyorlar mı. Sizin söylediğiniz gibi bende malül raporumla tam teşekküllü bir hastaneye müracaatta bulunup özür oranımın belirlenmesini talep ettim. Kalp deki ritmi bozukluğu, aşırı derecede uyku anne rahatsızlığıma ki cihazda kullanıyorum,belimde oluşan ağır derecedeki bel fıtığı rahatsızlığıma verilen oran %33 oldu.Bu nasıl oluyor ben şimdi TSK çalışamaz şekilde malül, özürlü olamayacak kadar sağlammıyım. Saygılar.

  • Merhaba Duran bey,
   malesef bahsettiğiniz çelişkili durumlarla karşılaşıyoruz size verilen malüllük raporuna itiraz ve yenilenme talep hakkınız olduğunu bilmenizi isterim.
   ayrıca;sürekli iş göremezlik derecesi ve vazife malullük derecesine ilişkin Kurumca verilen kararlardan itiraza konu olanları Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu inceleyerek karara bağlar. Kurum sağlık kurulu kararlarına itiraz, kararın ilgililere tebliğ tarihinden itibaren 6 ay içerisinde yapılır. Tabii afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri vb. mücbir sebepler dışında belirtilen süreyi aşan itirazlar yeni başvuru olarak değerlendirilir.

 43. Merhaba ben kolon kanseri tedavi si görüyorum. 4000 gun Sigortam var malulen emekli olabilir miyim ve olursam ilerde maasimin kesilme ihtimali varmi ve yasim 31 calisirsamda maasim kesilir mi?Teşekkürler

  • merhaba Ahmet bey,
   öncelikle Allahtan açil şifanızı vermesini dilerim hastalığınızı heyet raporu ile belgeleyip malülen emeklilik servisine müracat etmeniz halinde kısmi emeklilik şartını tamamlayarak malülen kısmi emekli olabilirsiniz

 44. Nevzat bey merhaba bende kalp yetmezliği var kalp kapağında sorun var 4 ay öncesinde bana ıcd kalp pili takıldı .1 buçuk ay ònce de crt kalp pili takılıcaktı bu olmadı damar yapısı uygun çıkmadığı için.malülen olabilirmiyim 8600 brim gün sayım 05 1990 girişim sigortaya

  • Resul bey merhaba,
   yasada durumunuz şöyle tanımlanmış
   “kalıcı kalp pili uygulanması ve ICD implantasyonu yöntemlerinden en az ikisinin uygulanmasına rağmen hayatı tehdit eden ventriküler aritmiye bağlı semptomların devam etmesi.veyaİlaç tedavisi, kateter ile ablasyon, cerrahi girişim yöntemlerinden en az ikisinin uygulanmasına rağmen Avrupa kalp ritim derneği (EHRA) skoru EHRA IV olan kronik atriyal fibrilasyon veya Ejeksiyon fraksiyonu %30’un altında olan hastalarda medikal tedaviye dirençli ventriküler aritmilerin varlığı” sizin durumunuz bana göre buna giriyor tam teşekküllü hastaneden alcağınız %60 engelli raporu ile 10 yıl 1800 prim gününüzde var ise malülen emekli olma şansınız olabilir

 45. Merhaba benim babamın göz derecesi sağ göz 9 sol göz 8 numara ve gözlükle bile zar zor görüyor ayrica askerliktenden muaf olmuş Bunun yanında 3 kez fıtıktan ameliyat oldu ama hâlâ bir iyileşme yok ve ameliyatli bölgenin çok rahatsız ettiğini söylüyor.10 yıldan fazla Bağkuru var.Sizce malul emekli olma durumu nedir?

  • Görmeyi Etkileyen Hastalıklar Nelerdir
   Miyop, Hipermetrop, Astigmat, Tavuk Karası gibi birçok hastalık görme azlığına sebep olabilmektedir. Önemli olan hastalığın ilerleme derecesi ve görme oranına etkisidir.
   Gözün derecesi yüksekse engelli raporu alınabilir mi?
   Göz için engelli raporunda görme derecenizin fazla bir önemi yoktur: Örnek vermek gerekirse kişinin göz dereceleri Miyop Sağ 11 derece, Sol 12 dir. Eğer kişi lens kullanıyor ve lense ile tam görüşe sahipse alabileceği rapor oranı % 0’ dır.
   Engelli Raporu ve Göz Tembelliği
   Görme tembelliği gözün hiçbir sorun olmamasına rağmen görmede sorun yaşamışıdır..
   Bir örnek vermek gerekirse gözü fotoğraf makinesi gibi düşünelim. Elinizde 5 MB lik bir fotoğraf makinesi var. Fotoğraf makinesi içindeki işletim sistemi sadece 5 MB lik fotoğraflar çekmenize izin veriyor. Eğer siz bu makineye 10 MB lik bir parça takarsanız alacağınız fotoğraflar maksimum yine 5 MB olacaktır. Çünkü işletim sistemi yani beyniniz sadece 5 MB izin verir.
   Görme tembelliğinde sorunlu olan kısım gözler ile beraber beyindir. Göz lens veya gözlükle tam görüşe sahip olması gerekirken beyin görmeyi sınırlandırdığı için görme azlığı meydana gelmektedir.
   Göz Tembelliği için Özürlü Rapor Oranı Alınabilir mi ?
   Görme tembelliği için engelli raporu alınabilmektedir. Çünkü görme tembelliği az görme sonuçlanan ve kanıtlanmış tedavisi olmayan bir hastalıktır.
   Göz Tembelliği Nasıl Ölçülür
   Göz tembelliğini kesin olarak ölçebilen cihaz bilinmemektedir. Görme tembelliğini derecesi doktorun duvara yansıttığı ve okuttuğu harfleri hastanın okuyup/okuyamamasına göre belirlenir.
   Göz Tembelliği Ne Kadar Olursa Rapor Alabilirim
   Duvara yansıtılan harflerden en üst sırada yazan rakamı görebilen, 2. Sıradaki harf ve rakamları silik ya da hiç göremeyen kişilerin %10-% 15 oranında gördüğü varsaymaktadır. Aşağıdaki sıralara inildikçe ve okuma arttıkça verilecek engel raporu oranı düşmektedir.
   %10-%15 oranında gördüğü varsayılan kişiler % 50 oranında engelli raporu almaktadır.

   ayrıca aşağıdaki tebliğde gecen konularda %60 rapor alabilirseniz malülen emekli olabilirsiniz
   GÖZ HASTALIKLARI
   Görme azlığı
   Bariz bir patolojinin varlığını ileri tetkiklerin de desteklediği en iyi düzeltmeyle bile artmayan, her bir gözün görme keskinliğini ileri derecede bozan görme azlığı (Bilateral 0,1 [20/200] ve bu seviyenin altında görme keskinliği olması)
   Bu madde kapsamında yer alan katarakt, üveit, glokom, retina hastalıkları tedavi sonrası değerlendirilir.
   Pterjium ve semblafaron
   Bilateral 0,1 (20/200) ve bu seviyenin altında görme keskinliğini bozan korneada ileri derecede bulanıklığa neden olan, tekrarlayan, tedaviden fayda görmeyen iki taraflı pterjium veya semblafaron
   Keratitler ve grefon hastalığı
   Bilateral 0,1 (20/200) ve bu seviyenin altında görme keskinliğini bozan keratitler veya grefon hastalığı
   Keratokonus
   Bilateral 0,1 (20/200) ve bu seviyenin altında görme keskinliğini bozan, kontakt lensten yararlanmayan iki taraflı keratokonus
   Üveitler
   Bilateral 0,1 (20/200) ve bu seviyenin altında görme keskinliğini bozan, tekrarlayan, tedaviden fayda görmeyen üveitler
   Retina Kanamaları
   Bilateral 0,1 (20/200) ve bu seviyenin altında görme keskinliğini bozan, sık tekrarlayan, sekel bırakmış, tedavisi güç retina kanamaları
   Orbita Patolojileri
   Bilateral 0,1 (20/200) ve bu seviyenin altında görme keskinliğini bozan, her iki göz yuvarlağını hareketsiz kılan, sekel bırakmış orbita travmaları, iltihapları veya tümörleri
   Retinopatiler
   Bilateral 0,1 (20/200) ve bu seviyenin altında görme keskinliğini bozan, tedaviden fayda görmeyen retinopatiler, retina dejeneresansları, makülopatiler
   Görme alanı patolojileri
   Her iki gözde periferik görme alanının 10°’ye kadar daralarak sekel oluşturması ve tübüler görme seviyesine düşmesi
   Ptozis
   Cerrahi tedaviden yarar görmeyen, görüş alanına engel olan, sekel halindeki bilateral göz kapağı düşüklüğü
   Diplopi
   Primer pozisyonda çift görmeye neden olan, sekel halindeki her iki göz kaslarının paralizisi

 46. Merhabalar nevzat bey… benim annem psikolojik hasta ilaçını kullanmadığı zamn çok kötü oluyor kullandığı halde senede 2 kere nöbet geçiriyor 1buçuk 2 ay kendine gelemiyor hastanede yatması gerekiyor dediler her severinde ve ben buna izin vermedim daha kötü olur diye hep özelle götürdüm ama her nöbet geçirdiğinde. hastanelerde kaydı var 2013 den buyana 90 günlük psikolojik den aldığı raporu var şuan da çalışıyor işyrrinde çalışma arkadaşlarıda bu hastalığını biliyor hastalığı başladığı yani nöbeti başladığı zamn kimseye güvenmiyor korkuyor ve dini şeylere daha çok düşüyor büyü yaptılar diyor ve kapı zili çalınca korkuyor yapancı kişileri yanında görmek istemiyor hep bi tedirginlik var bunun gibi bi çok şeyler yapıyor ama bu sadece nöbet geçireciği zamn oluyor buda 1 ve 2 ay sürüyor toparlaması nevzat bey……
  Annem 65 doğumlu 2003 iş girişi 3550 iş ğün pirimi var ben annemi erken emeklilik için ne yapmam gerek tanı özel hastanede konuldu sadece devlet hastanesinden rapor aldım psikiyatriden

  • Hüseyin bey merhaba,
   önce rabbim annenize acil şifalar versin .Anneniz normal şartlarda 55 yaş,3600 gün prim 25 yılla emekli olabilir fakat psikolojik sorunu yüzünden devlet hastanesi heyetinden %60 rapor alırsanız malülen emekli olabilir

 47. Nevzat bey öyle demiyorlar araştırdım alo 170 aradım bana 58 yaş 7000 iş günü dediler…
  1965 doğumlu ilk işe giriş tarihi 2003 de gün pirim sayısı 3550 nevzat bey

 48. Nevzat bey merhabalar
  TSK den 2.09.2013 yılında. 1- I25.1 Aterosklerotik kalp hastalığı teşhisi ile 42/D/10 (TSK DA GÖREV YAPAMAZ) raporu aldım. Adi malul olarak emekli oldum.
  Sorum şu olacak:
  Raporda herhangi bir özür derecesi yazmıyor. Eskisehirde yaşıyorum ve engelli kartı almak istiyorum.nasil bir yol izlemem gerekir?
  Bu arada 1.02.2017 de devlet hastanesi kardiyoloji bölümünden sintigrafi raporuna göre hicbir rahatsızlığım yok. Fakat ben tsk sağlık yeteneği yönetmeliğine göre emekli oldum. 2013 yilinda emekli olurken aldığım kalp grafikleri ve efor testiyle hastanelerin saglik kurullarina engelli karti icin müracaat yapabilirmiyim?

  • Serdar bey merhaba,
   Engelli Kimlik Kartı Nedir ve Hangi Kurum Tarafından Verilmektedir?
   19.07.2008 tarihli ve 26941 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Engelliler Veri Tabanı Oluşturulmasına ve Engellilere Kimlik Kartı Verilmesine Dair Yönetmelik” gereği engellilere tanınan hak ve hizmetlerden yararlanmada kullanılmak üzere engelli kişilere verilen kimlik kartıdır. Engelli kimlik kartı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri aracılığı ile düzenlenmektedir.
   Engelli Kimlik Kartı Kimlere Verilmektedir?
   Engelli kimlik kartı, doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle meydana gelen bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini yüzde kırk (%40) veya daha yüksek bir oranda kaybeden ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan engelli bireylere verilmektedir.
   Engelli kimlik kartı almanın şartları nelerdir
   Özürlü kimlik kartı çıkartmak için öncelikle heyet bulunan bir Sağlık Bakanlığına bağlı hastanede heyete girmeniz ve sonucunda yüzde kırk ve üzeri rapor almanız gerekmektedir. Raporunuz aslı ve fotokopisi, kimliğinizin aslı ve fotokopisi ile iki adet resimle birlikte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının bulunduğunuz şehirdeki ilgili birimine baş vurarak alabilirsiniz.

 49. Üstadım hayırlı günler. Bir hukukçu olmama rağmen ve maluliyet aylığı bağlama olgusunu çözümleyebilmiş değilim. Zira bulunduğum bölgede kurum içerisinde tahsis birimindeki arkadaşlar da konuya haiz değiller. Öğrenmeye çabaladığım husus ise şudur ; Annemin bipolar bozukluğu ve buna bağlı uzun yıllar lityum ve ketiapin içerikli ilaç kullanması sebebi ile oluşan şeker hastalığı ile birlikte kardiyak arrest geçirmişliği mevcut. Maluliyet raporumuz neredeyse muhakkak. 1800 günlük primini hepsini borçlanma suretiyle tamamlayacagız lakin prime esas kazancı asgariden de azamiden de ödeseniz farklılık arz etmez gibi bir söylem var. Evet 5510 sk. Md. 27 göre 1800 gün 9000 gün gibi hesaplanacak ancak 1800 gün tavandan ödense 9000 gün tavandan ödenmiş gibi mi sayılacak belirsiz. İki borçlanma arasında malumunuz üzere 2017 yılı için 7.5 kat fark bulunmakta. Maaşta olası 200-300 lira değişiklik için bu kadar fark oluşturan borçlanmayı ne şekilde yapmak gerektiği önemli ancak bır türlü prime esas kazancın tavandan ödenmesi halinde aylık tavandan mı bağlanır doğru yanıtı bulamıyorum. Bu arada annem 1983 işe girişli kendi doğum borçlanmamı 1985 den rahmetli kardeşimin ( bu arada 17 yaşına kadar yaşadı , borçlanma bilgisi adına söylüyorum ) 1988 den yapacağım. 32 gün ilk sigorta başlangıcında, 528 gün de 1994-1997 arasında bagkurunda mevcut. Yani aylık 560 sk. Göre bağlanacak. Prime esas kazancın 1800 günde tabandan veya tavandan olmasının etkisi muhtemel ne olacaktır , cevabınız ve ilginiz için şimdiden teşekkür ediyor ve iyi çalışmalar diliyorum…

  • Merhaba Güray bey sorunuzun karşılığı cevap için epey okumak zorunda kaldım ama en son 506 sayılı yasanın ek 21 maddesinde şu cümle dikkatimi çekti;
   “b) Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları için düzenlenecek üst gösterge tespit tablosunda, sigortalının aylık talep veya ölüm tarihinden önceki beş takvim yılında prim hesabına esas gösterge tablosundaki en yüksek gösterge üzerinden hesaplanacak günlük kazançların beş yıllık tutarının yıllık ortalama taban rakamını, aynı yıllara ait üst gösterge tablosunun en yüksek göstergesi esas alınarak hesaplanacak azami günlük kazançların yıllık
   ortalaması tavan rakamını oluşturur
   son cümlede kazançların ortalamaısına dikkat çekilmiş bu durumda taban üstünden ödeme ortalamayı yükseltecektir kişisel kanaatim borçlanmanın tavandan ödenmesinin doğru olmadığıdır

 50. Nevzat bey merhabalar,

  Kanser nedeniyle malülen emekliliğe başvurduğumuz bir yakınımızın (sigorta günleri dolu yaşı bekliyordu) başvurumuz sonuçlanmadan vefat etti. Bu durumda kalan eşine bağlanacak olan maaş, malülen emekli maaşımı olması gerekir yoksa ölüm aylığı mı olması gerekir. hangi seçenek daha uygun olur bilgilendirirseniz sevinirim.

  • merhaba,
   öncelikle yakınınıza Allahtan rahmet dilerim emeklilik müracatı normal emeklilik olarak yapıldı ise o onaylanacaktır.Malüliyetten Erken emeklilik talebi varsa malüllük onaylanacaktır

 51. Harun reşit demir

  Merhabalar nevzat bey ben 1991 doğumluyum 1996 da kalp kapağı ameliyatı oldum askerliğe elverissiz raporu verdiler askerlikten muafim malülen emekli olabilirmiyim? Eger oluyorsam 1800 günden mi yoksa 3600 günden mi emekli olabilirim şimdiden teşekkür ederim hayırlı cumalar

  • Kalp hastası olanların Maluliyet Cetveli‘nde öngörülen işgücü kaybı varsa, malulen emekli olabilir. Kalp hastalığı olup çalışamaz durumda olan kişilere hastanın genel durumunun değerlendirilmesi sonucunda çalışamaz durumda olduğu görülürse bu kişilere maluliyet maaşı bağlanabilir
   Malulen emekli olabilmek için üç ayrı şart aranır.
   En az %60 oranında iş göremezlik raporunuz olmalı.
   1800 prim günü ve 10 yıllık sigortalılık süresiniz dolmalı. (Bakıma muhtaç derecede malul olursanız 10 yıl şartı aranmaz.)
   Malullüğe sebep olan rahatsızlığınızın çalışmaya başladıktan sonra ortaya çıkmış olması gerekiyor.

   • Harun reşit demir

    Nevzat bey benim rahatsizligim doğuştan 4 yaşında ameliyat oldum yani ben işe başlamadan yıllar öncesinden o zaman malulen emekli olamiyormuyum illaki işe başladıktan sonra mı bu rahatsızlık ortaya çıksa malulen emekli olunur

 52. Nevzat bey kolay gelsin,ben 29 kasım 2016 sabahı kalp krizi geçirdim,daha önce şeker hastalığım ve kolestrolüm vardı,sol ana damarım 100% tıkalıydı açtılar,4 gün yoğun bakımda kaldıkdan sonra taburcu oldum,bu arada hipertansiyon teşhiside koydular ve şuan benim kullandığım 10 çeşit raporlu ilaçlarım var,20 yılı aşkında bağkurdan hizmetim var,bu raporları verileri toplayıp heyete verdim,24 nisanda heyete çıkcam,benim malulen emeklilik şansım nedir?

  • Ferhat bey merhaba,
   Öncelikle Allahtan acil şifanızı dilerim.
   heyet eldeki tetkik ve alt raporlarla bir rapor oranı belirleyecektir benim bunun oranı ne oluru size söylemem mümkün değil çünkü verilerle degerlendirilecektir

 53. Merhaba nevzat bey ben vucudumun farklı bölgelerinden sekiz defa amaliyat oldum bunların hepside meslek hastalığı bunlar nedir ikisefer bel fıtığı kasık fıtığı dizde menisgus safra kesesi iki elimde sinir sıkışması sağ elimde serçe ve yüzük parmağı tendonkesisi serçe parmak çalışmıyor ve belim halen düzelmedi üçüncü ameliyat diyorlar bu ameliyatlardan dolayı vucüt direncini iyice kaybetti şuan çalışamıyorum budurmumdan dolayı malulen emekli olabilirmiyim yaşım 44 prim 4100 yardımcı olursanız cok sevinirim

  • Merhaba Tuncay bey,
   öncelikle acil şifalar dilerim.
   makalemde ayrıntılı anlattığım gibi malüllik için öncelikle sağlık kurulunun %60 işgörmezlik raporu vermesi gerekir bunun dışında iki şart 1800 gün prim sanırım sizinki uygun ve 10 yıl sigortalılık buda sizde uygun bahsettiğiniz kadarı ile tek eksiğiniz rapor rapor alabilirseniz malüllik için müracat edebilirsiniz

 54. Ayrıca iki kolumdada tenisci dirseği hastalığı teşhisi konuldu bütün tedavileri yapıldı fakat düzelmedi ameliyat diyorlar

 55. Nevzat Bey merhaba,

  Malulen kontrol muayenesine tabi tutularak malullük aylığına hak kazanan bir kişi Yüksek Sağlık Kuruluna itiraz ederek aylığının ömür boyu bağlanmasını talep edebilir mi? Teşekkür ederim ilginize, iyi çalışmalar.

  • merhaba Murat bey,
   Bilindiği üzere Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu, Kurum sağlık kurulunca verilen karara esas tüm dosyanın aslı üzerinden değerlendirme yapar. Bu nedenle itiraza ilişkin dilekçe ile birlikte tüm dosya Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kuruluna iletilmek üzere Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne (Maluliyet ve Sağlık Kurulları Daire Başkanlığına) gönderilir. Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kuruluna gönderilen dosya içerisinde; Kurum sağlık kurulunca verilmiş tüm kararlar ve kararlara esas sağlık kurulu raporları ile dayanağı tıbbi belgeler ve üst yazının bulunması gerekmektedir. Diğer taraftan, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kuruluna gönderilen dosyalarda, Kurum sevki ile düzenlenmiş ve Kurum kararı bulunmayan sağlık kurulu raporu bulunmaz. Bu durumda söz konusu rapor değerlendirilmek üzere öncelikle Kurum sağlık kuruluna gönderilir, verilen karara itiraz olması halinde ise tüm dosya Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu’na iletilir.
   Kurum sağlık kurulu kararına itiraz edenler, her türlü masrafları kendilerine ait olmak üzere, Kurulda kendi belirledikleri bir uzman hekimin dinlenmesini talep edebilir. Bu durumda ilgilinin talebi yazılı olarak alınır ve dosyaya eklenerek üst yazıda belirtilir. Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu’nda dosyanın görüşüleceği tarih ve saat belirlenerek Kurul sekretaryası tarafından Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgiliye bildirilir. Dinlenmesi talep edilen uzman hekimin belirlenen tarih ve saatte hazır bulunmaması durumunda, Kurulca değerlendirme yapılır ve karara bağlanır.

 56. Tsk da astsb olarak çalışıyodum Emekli olalı bir yıl oldu beni ankara gata uyum bozukluğu diye adi malul emekli etti ben rapora itiraz ettim bu defa Etimesgut askeri hastanesine yolladılar oda emekli dedi ben bu defa bu karara rağmen yinede çalışmak istiyorum diye dilekçe yazdım kabul edilmedi yani beni zorla emekli ettiler şimdi ben kendimi iyi hissediyorum beni tekrar hastaneye sevk edin görevime dönmek istiyorum ye başvursam kabul ederlermi yani saglam rapor u alsam TSK ya dönebilirmiyim

  • Nejdet bey merhaba,
   sorunuz ile alakalı mevzuatta bir araştırma yaptım bulduğum sonuçları başka arkadaşlarada faydalı olması düşüncesiyle aşağıda ayrıntılı özetliyorum.
   Konuya ilişkin 18/04/2014 tarihli ve 1884 sayılı Devlet Personel Başkanlığı (DPB) görüşünde şu ifadelere yer verilmiştir: “Başkanlığımızca 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde yer alan “.. .herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan atanamazlar…” cümlesindeki “emeklilik aylığı alanlar” ifadesinden kimlerin anlaşılması gerektiği hususunda hasıl olan tereddüt’ün giderilmesi hususunda Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından görüş talebinde bulunulmuş, adı geçen Kurumca verilen görüş de; “.. .5434 sayılı Kanunda bu kanun ile tanınan haklar mülga 13 üncü madde ile; emekli aylığı, adi malullük aylığı, vazife malullüğü aylığı ve dul ve yetim aylığı olmak üzere ayrı ayrı maddelerde düzenlenmiş, ayrıca 5510 sayılı Kanunda da “Uzun Vadeli Sigorta Hükümleri” başlığı altında malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları yine ayrı sigorta kolları başlıkları altında düzenlenmiştir. Gerek 5434 gerekse 5510 sayılı kanunda anılan sigorta kolları ile sağlanan haklar ve yararlanma şartları birbirinden farklı olarak belirlenmiştir.
   Buna göre, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde yer alan “emeklilik veya yaşlılık aylığı” ibaresinin kapsamına, malullük aylığının girmediği değerlendirilmektedir.”
   Özetle DPB ve SGK görüşlerine göre malullük aylığı alanlar 5335 sayılı Kanunun 30. maddesindeki kısıtlamaların kapsamında değildir.
   Memurken Malul Olanların Tekrar Atanması
   1- Sınavsız olarak tekrar atanmaları
   657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 93 üncü maddesinde; “T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli olanlardan (5434 sayılı Kanunun 104 üncü maddesine göre emeklilikle ilgili görevlere yeniden atanamayacaklar hariç) sınıfında yazılı nitelikleri taşımakta bulunanlar kanunun 92 nci maddesi hükümlerine göre kurumlarda boş kadro bulunmak şartiyle yeniden memurluğa alınabilirler.” hükmü, 105 inci maddesinin dördüncü fıkrasında ise; “Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmi sağlık kurullarınca tespit edilen ve emeklilik hakkını elde etmemiş olanlar, yeniden memuriyete dönmek istemeleri halinde, niteliklerine uygun kadrolara öncelikle atanırlar.” hükmü yer almaktadır.
   Buna göre,
   657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinde mezkur hüküm gereğince emeklilik hükümleri uygulanan personelden gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmi sağlık kurullarınca tespit edilenlerden;
   • Emeklilik hakkını elde etmemiş olanların yeniden memuriyete dönmek istemeleri halinde, niteliklerine uygun kadrolara öncelikle atanacağı belirtilmekte olup; emeklilik hakkını elde etmeyen ve memuriyete dönmek isteyen personelin durumuna uygun boş kadroya atanması gerekmektedir.
   • Emeklilik hakkını elde etmiş olup malullük aylığı alanların ise 5335 sayılı Kanun gereğince aylıklarının kesilmesi suretiyle başvuracakları kamu kurum ve kuruluşlarına atanabilmeleri mümkündür. (Bu noktada kurumların takdir yetkisi bulunmaktadır.)
   2- Sınavlara girerek tekrar atanmaları
   Maluliyet aylığı alan memurlar gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıklarını ispatlamaları halinde KPSS ile ya da haklarında “Çalışabilir” ibareli sağlık kurulu raporunun Sosyal Güvenlik Kurumun da teşekkül ettirilen Sağlık Kurulunca incelenerek onaylanması ve EKPSS’ye girmek için gerekli diğer şartları taşımaları halinde EKPSS ile tekrar memuriyete atanabilirler.

 57. Merhaba Nevzat bey ben bir sene önce malulen emekli oldum memekanseri nedeniyle ama alti ay önce malullükum düşürüldü yuzde altmış oranı altında söylendi ama ben ayni zamanda diyabet tip bir ve tiroid kas romatizmasiyim ayni zamanda hemolotoloj hastasıyım beyazkürüm düşük çıkıyor ben sgk itiraz dilekçesi yazdim ret geldi son ikiverdikleri parayida istiyorlar ne yapmalıyim

  • Nevin hanım merhaba,
   bahsettiğiniz diğer hastalıklardan dolayı sağlık kurulu raporu talep edebilirsiniz burada işgörmezlik oranınız malüllük için gerekli oranda çıkarsa iyileşen rahatsızlığınız değil diğer sağlık sorunlarınızdan dolayı malüllük alabilirsiniz

 58. Oktay Çöğürcü

  Nevzat Bey Merhaba

  Ben Temmuz 2014 te kontrollü malulen emekli oldum. Temmuz 2016 tada yapılan tetkikler sonucunda hastalığımın kronik olduğu belirlendi ve %80 süresiz engelli raporu verildi. Mayıs 2017 de emekliliğimin kontrolü geldi ve beni % 80 rapor aldığım hastaneye sevk ettiler. SGK aldığım raporu kabul etmiyor. Tekrar kontrole gönderiyor. Size sorum şuan elimde olan süresiz %80 raporumla kontrolsüz emekliliğim devam edebilir mi ? Eğer edebilirse ne yapmam lazım ?

  • Oktay bey merhaba,
   Özürlü sağlık kurulunca kişinin özür durumunun sürekli olduğuna karar verilmesi durumunda, özürlü sağlık kurulu raporunun ilgili bölümünde bu durum belirtilir. Ancak özür durumunun değişmesi halinde, kişinin talebi üzerine rapor ve buna bağlı kişinin özür oranı yeniden belirlenir.
   Özürlü sağlık kurulunca özürlünün özür durumunun sürekli olmadığına karar verilmesi halinde de bu husus ilgili bölümde belirlenerek özürlü sağlık kurulu raporunun geçerlilik süresi belirtilir. Zaman içinde değişebilen veya kontrolü gerektiren hastalıklar, hastanın önceki özürlü sağlık kurulu raporu da kurula sunularak, özürlü sağlık kurulunun belirleyeceği süre içinde yeniden görüşülür ve karara bağlanır.
   4)Yönetmelik hükümlerine göre alınmış olan sürekli raporlar ile süreli raporların geçerlilik süresi dolmadan tekrar rapor alınmak istenmesi durumunda, mükerrer rapor tanzimini önlemek maksadıyla, ilgililerin daha önce özürlü sağlık kurulu raporu alıp almadıklarına ilişkin beyanı istenir.aldığınız rapor özürlü sağlık kurulu raporu değil ise sgk bu raporu tekrar isteyebilir

 59. Merhaba Nevzat Bey,
  Ben 2011 yılında mesleğe başlamış bir astsubayım.Geçen ay doktora gittim aort kapak yetmezliği rahatlızlığım öıktı.Daha önceden hiç böyle bir rahatsızlığım olmadı.Rahatsızlığımın doğuştan olduğunu söylediler.Tsk’da görev yapamaz raporu vericekler şimdi bana.Ama ben malülen emekliliği araştırdığım da rahatsızlığın doğuştan olmaması gerekir diyor.Ama bu mesleğe girerken tüm sağlık polikliniklerinden sağlık raporu aldım.Hiç bir sıkıntı çıkmadı.Üstelik 3 senede bir periyodik olarak sağlık kontrollerinden geçtim ordada bir şey çıkmadı.Hatta bu raporlarda sınıf ve görevini yapar ibaresi var.Şimdi bana tsk da görev yapamaz raporu verirlerse ve bunu sgk ya gönderirsem ne olur ? Malüllük başvurum iptal edilirse beni nasıl bi süreç bekliyor?İptal olmazsa maaşlı bir şekilde malülen emekli olabilir miyim ?

  • Merhaba Murat bey,
   5434 sayılı yasanın 44.madde 3.fıkrasına göre dogustan gelen hastalıklarda malüllük hükümleri uygulanmaz
   tsk da görev yapamaz raporunuz var ve si̇ze sgk dan malül olduğunuza dai̇r tebli̇ğ yapıldı , si̇gortalılık yönünden
   yani̇ okul+ fi̇i̇li̇ hi̇zmet+ yıpranma +varsa ssk,bağkur +askerli̇k borçlanması +okul borçlanması (si̇vi̇l kaynaklar i̇çi̇n) bu şeki̇lde 120 ay si̇gortanız var i̇se adi malüllük emekli̇si olabilirsiniz.

 60. Mrb nevzat bey ben lenfödem hastasiyim yanı halk arasında fil hastalığı olarak geçmekte yuzde 80 raporum var malulen emekli olabilirmiyim sizce 2000 günüm var

  • Mustafa bey merhaba,
   malülen emeklilik için bildiğiniz gibi 3 şart var
   %60 işgörmezlik raporu
   1800 gün prim
   10 yıllık sigortalılık
   siz prim gün ve rapor şartını tamamlamışsınız görünüyor 3 şart 10 yıllık sigortanızda varsa malüllük için sigorta ile görüşün

 61. Nevzat bey 2003 yılında sigorta girişim 14 senedir sigortalayım yuzde 80 raporum 2000 gün sayım var

 62. Nevzat bey hayırlı gunler dılıyorum. Vermiş oldugunuz bu hızmetten dolayıda sızı yurekten tebrık edıyorum. Ben 01,04,1994 sıgorta gırısıyle 01 04 1996 tarıhıne kadar sıgortalı calıstım. 10,05,1996 tarıhı ıtıbarıylada arralıksız 18,05,2017 tarıhınde ıhrac edılene kadar devlet meuru olarak hızmet verdım. Bu sure ıcerınde de yaptıgım ısten dolayı 2 (ıkı) yıl yıpranma payı aldım. Bu surec ıcerısındede 2000 yılında kronık bobrek hastalıgı ve 2010 yılındada ms hastalıgına yakalndım ve 14 ,01 ,2016 yılındada %54 kısının engel oranı adında rapor alıp vergı ındırımı aldım, Fakat hastalıklarım bu bır yıl ıcerısınde artarak psıkıyatrık sorunlarımda eklenınce rapor oranım % 72 oldu. 18,05,2017 tarıhındede halen ne ıcın oldugunu anlamadıgım bır sebepten dolayı ıhrac edıldım. Ben %72 engellı raporumdan dolayı emeklılık ıcın muracat edecek ıken sgk nın ıhrac edılen devlet meurunun erken emeklılıkten hakkından yararlanmayacagı ve ssk lı hızmet donemı oldugundan dolayı tazmınatta alamayacagı kararıyla sok oldum(bu karar karı koca engelli devlet memurluguna gırıp ıhrac edılen bır cıfte verılmıs. Kendılerı engellı kadrosundan devlet memuru olmuslar.) Bugunde aldıgım bır haberle engellı ememklılıgını onaylamayan sgk nın eger sartları uyuyor ıse malulen emeklılıgı verdıgı yonunde oldu. Cok sevındık. Su an rahatsızlıklarımdan dolayı zaten saglık acıısndan calısacak durumda degılım Dısarıda da hıc kımse basıtte olsa bır engellıye maalesf ıs vermek ıstemıyor. Sızden rıcam engeelı olarak ısten atılan(ıhrac edılen) bırı engellı olarak degılde malulen emeklıye ayrılabılır mı? Daha oncekı kısa donem ssk lı calısmıs oldugundan dolayı tazmınatı kesılır mı? Smdıden verevcegınız cevabı yazınızdan dolayı tesekkur edıyorum Bu cevap benım gıbı magdur durumda olan bırcok engellı arkadasa da cevabı bır yazı olacagından dolayı tumu adına sıze sukranlarımı sunuyorum Saglıcaklakalınız.

  • Merhaba Yasemin hanım,
   Memur görevden çıkarıldıysa, görevine son verildiyse, istifa etmişse emekli ikramiyesi ödenmesindeki kurallar ikiye ayrılıyor.
   Birincisi: Memurun SSK’lı, Bağ-Kurlu hizmetleri yoksa, sadece memurluk hizmeti varsa emekli ikramiyesi ödeniyor.
   İkincisi: Ancak, memurun SSK’lı, bağ-kurlu hizmetleri varsa, memurluk hizmetine emekli ikramiyesi ödenmiyor, bu durumda 1475 sayılı İş Kanunu Madde 14 hükmünün kuralları kıyasen uygulanıyor. Bu işlemler 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu Madde 89 hükmünde yapılan değişiklik sonucudur.
   1475 sayılı İş Kanunu Madde 14 kuralları;
   Görevine son verilen işçiye kıdem tazminatı ödemesi yapılmadığı için aynı durumda memurun da görevine son verildiğinde emekli ikramiyesi ödenmez.
   KHK ile İhraçlarda Emekli ikramiyesinde hizmetin tamamı normal memurlukta geçmişse sorun olmuyor emekli ikramiyesi alır. Yalnız memuriyetten önce 1 gün dahi SSK lı çalışmış olan bir memur emekli ikramiyesi alamıyor
   engelı olarak ısten atılan(ıhrac edılen) bırı engellı olarak degılde malulen emeklıye ayrılabılır mı? sorunuzun karşılığı ise şöyle
   engellilik için üç şart var
   10 yıl sgk
   1800 gün prim
   %60 engelli raporu bu şartlar var ise engellilik emekliliği söz konusudur

 63. Nevzat bey1986 yılından sigorta başlangıcı var 3 yıl sigorta var .8 yıl Bağkurum var. Şu an 6 aydir sigortali calisiyorum.4 gün önce arkadaşı ziyaret için gittiğim hastanede epilepsi geçirdim emar çekildi doktor 5 beyin damar icin tıkalı olduğunu ve sarà krizi geçirdiğimiz soyledii laclarimi kullanıyorum ben malulen emekli olabilirmiyim

  • Merhaba Serpil hanım,
   makalemde yazdığım malülen emekliliğin iki şartı yıl ve günü tamamlıyorsunuz hastaneden %60 işgörmezlik raporu alabilirseniz malüllük için müracat edebilirsiniz

 64. MERHABA NEVZAT BEY BEN SIGORTA BASLANGICI 20.09.2006 BEN 2009 YILINDA BOBREK NAKLI OLDUM VE NAKILDEN SONRADA CALISMAYA DEVAM ETTIM SUAN TOPLAM GUN SAYISI 1513 GUN BEN NAS EMEKLI OLABILIRIM MALULEN BI YARDIMCI OLABILIRSENIZ SIMDIDEN TSK

  • Emin bey merhaba,
   malülen emeklilik için üç şart vardır 1800 gün prim 10 yıl sigorta ve %60 işgücü kaybı bu şartları tamamlarsanız malülen emekliliğe müracat edebilirsiniz

 65. merhaba nevzat bey 93 bağkur kaydım var 2010 beyin kanaması geçirdim 2012 de erken yaşlanma diye emekli oldum normal emekli olma yaşım 52 gözüküyordu maşım 1300 felan 93 de çifçi bakurumdan başladım 97 de esnaf bağkurlu oldum şu anda maşım yetmiyor 4 çocuğum var çocukların ikisi üniversitede babadan kalma arazi ev,arsam vardiye eşimi kaybettim anne babası ölen çocuklara devlet burs veriyor dediler müracat ettik üstümde mal varlığı var diye çıkmadı geri ödemeli burs alıyoruz biraz iyileştim yinede sol tarafım güçsüz araç kullanabiliyorum e sınıfı ehliyetim var şöfer işi yapabilirim yani sorum şu çalışırsam maşım kesilirmi yoksa zaten emekliliği gelmiş derlermi siğortalı bir şirkette çalışabilirmiyim çok parasızlık çekiyorum yardımcı olursanız sevinirim

  • merhaba sabri bey,
   malullük aylığı alırken çalıştığı tespit edilenlerin aylıkları hemen kesilmektedir. Ancak, engelli raporuyla emekli olanlar ise normal emeklilerden sayılırlar ve emekli olduktan sonra hem emekli aylığını alıp hem de bir iş yerinde çalışma hakkına sahiptirler

 66. Merhaba Nevzat bey 4 yil once troid kanserine yakalandim ameliyat oldum tedavim devam ediyor omur boyu ilac bagimlisi oldum ve ilac kemik erimesine yol aciyor simdiden eklem ve kemik agrilari basladi ve ayrica yuksek seker cikti ilac+insilune basladim bu durumlardan dolayifiziksel olarak cok yiprandim 1998 yilindan beri sskliyim 6300 pirimim var sartlarim uyuyorsa malulik icin napmam gerekiyor. Tesekkurler

 67. mrb nevzat bey iş kazası sonucu % 13 maluliyet aldım maaş bağlandı ama haklarım tam olarak nedir bilmiyorum mesela normal emeklilikte yıpranma payı alarak erken emekli olabilir miyim.şuan bir işte sgk lıyım farzedelim işten çıktım sgk olmadan hastanelerden yararlanabilir miyim.. yardımcı olursanız çok memnun olurum

 68. MERHABA
  BEN 18 YILLIK DEVLET MEMURUYUM MEMURLUGA BASLADIKTAN SONRA ENGELLI RAPORU ALDIM MALULEN EMEKLILIK ICIN SGK DAN IS GOREMEZLIK OARNI YUZDE 92 OLARAK BELIRLENDI.BU DURUMDA MALULEN EMEKLI OLURSAM ALACAGIM MAAS NORMAL EMEKLILERE GORE NE ORANDA DUSER AYRICA ALACAGIM TAZMINAT HESAPLANIRKEN ENGEL DURUMUM NEDENI ILE DUSME OLURMU TESEKKURLER

  • Merhaba,
   Malulen emeklilik 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununun 44, 46, 47, 53 ve 54 üncü maddelerinde düzenlenmiştir.
   Bu düzenlemeler ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlük tarihi olan 2008 yılı Ekim ayı başından önce devlet memuru olanların;
   – Vücutlarında meydana gelen hastalıklar yüzünden görevlerini yapamama durumuna girmeleri ve bu durumlarının tam teşekküllü devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporları ile tespit edilmesi ve bu rahatsızlıklarının/hastalıklarının Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca da değerlendirilerek kabul edilmesi halinde malül sayılmaktadırlar.
   – Hizmet süreleri en az 10 yıl olanlara malullük aylığı bağlanmaktadır. Ancak, tedavisi imkansız hastalığı bulunanlarda ise malullük aylığı bağlanabilmesi için 10 hizmet yılı yerine 5 hizmet yıllarının bulunması yeterli görülmektedir.
   – Şayet malullük durumları göreve girmeden önce varolanlar malullük aylığının bağlanması hakkından yararlanamamaktadırlar.
   – Vazifelerini yapamıyacak derecede hastalığa uğrayanlardan hastalıkları kanunlarında tayin edilen müddetlerden fazla devam edenler, hastalıklarının mahiyetlerine ve doğuş sebeplerine göre malul sayılmaktadırlar.
   – Vazife malulleri hariç malullük aylığı alanlar hakkında kontrol muayene sistemine yani devre muayenesine tabi tutulmamaktadırlar.
   Malullük emekli aylığının bağlanma sistemi ile normal Emekli olanlara emekli aylığı bağlanma sistemi aynıdır.Hiçbir farklılık bulunmamaktadır.

  • Eşim sigortalı çalışırken %90 zihinsel engelli oldu 1300 gün SKK primi var emekli olabilir mi Ağır engelli

   • Merhaba ,
    malülen emeklilik için 3 şart vardır
    1800 gün ödenmiş prim 2-10 yıllık sigortalılık süresi ve%40 üstü heyet malülüyet raporu sizin yazdıklarınızdan anladığım 2 şartınız tamam ama gün eksiğiniz var sigortalılık durumunuzu kontrol ettirin borçlanma imkanınız varsa 1800 güne tamamlayabiliyorsanız durumu netleştirmek için bağlı olduğunuz sigorta müdürlüğüne müracat etmenizi öneririm

 69. Ergin Ustabaş tlf 0507 8205704

  Teşekkür ederim

 70. Ergin Ustabaş tlf 0507 8205704

  Teşekkür ederim

 71. Ergin Ustabaş tlf 0507 8205704

  İlginize teşekkür ederim

 72. Merhaba ben anne karnında hormon yetmezliği başladı ve tedaviye başlandı iki kere amilyat ğeçirdim testislerim yukarıdaydı ve küçük tüler sonra onları aşağıya indirdiler ama Bi kaç sene ğeçti aradan hormon inesi almaya başladım ve hormon larımın hiç büyümedi ini anladım sağ tarafındaki testis hiç görünmüyor soldaki ise çok küçük ve kemik erimesi de başladı ama hiç çalışamıyorum ayaklarım belim kollarım arada ellerim bile tutmuyor askerlikten de muhaf edildim peki hem enğelli raporu hemde malülen emekli ola biliyormuyum lütfen cevapyın teşekkür ederim

  • Bedirhan bey merhaba,
   Öncelikle Allahtan acil şifanızı dilerim.Sağlık sorunlarınıza konulan tıbbi tespiti doktorunuza sorup bunların malüllük listesinde olup olmadığına bakmanız gerekir eğer listede olan bir rahatsızlık ise malüllük şartlarınızda gerçekleşmişse malülen emekliye başvurabilirsiniz
   Malülen emeklilik şartları şöyledir;
   • Bir kişinin engelli maaşı alabilmesi için en az %40 engel oranına sahip olması gerekmektedir.
   • Engel Sağlık Kurul Raporu devlet hastanesinden alınmalı ve raporda engel durumu ve oranı açıkca yazılmalı
   • Kişinin 18 yaşını doldurmuş, 65 yaşını aşmamış olması gerekmektedir.
   • Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan herhangi bir gelir elde edilmiyor olması gerekmektedir.
   • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunması gerekmektedir.
   • Başvuru sahibi engelli bireyin çalışmıyor olması gerekmektedir.
   • Nafaka ödemesi almıyor olması gerekmektedir.
   • 10 yıllık sigortası olması gerekir
   • 1800 gün sigorta primi ödenmiş olmalı

 73. ismail çalışkan

  selamlar, lenfoma kanser teşhisi nedeniyle malülen emekliye ayrıldım maaş bağlandı. ötv indiriminden faydalanarak araç alabilirmiyim.

  ve malülen emekliye ayrılmanın bilmediğimiz başka hakları varmı

  • Merhaba İsmail bey,
   öncelikle Allahtan acil şifalar diliyorum
   2018 yılı itibariyle değişen ÖTV indirimli engelli araç alımı şartlarında, bazı belgelerin de değiştiğini görebilirsiniz. Araç alımlarınızda ÖTV indiriminden yararlanmak için öncelikle sürücü belgesine ihtiyacınız bulunuyor. Geçtiğimiz yıllarda H sınıfı belgeye ihtiyaç duyarken, artık engelli B veya A sınıfı sürücü belgesine ihtiyaç duyulmakta. Sürücü belgenizi uygun şekilde temin ettikten sonra, ÖTV indirimi alabileceğinize dair sağlık raporuna ihtiyaç duyulmaktadır. Bu rapor sağlık kuruluşlarından temin edilmelidir. Çoğu durumda bu rapor üzerinde ÖTV indiriminden faydalanabileceğinize dair gerekli ibareler bulunur. Eğer sakatlık oranı %90 üzerindeyse, bu ibareye gerek duyulmamaktadır. Alacağınız sağlık raporu doğrultusunda, araçta herhangi bir tertibata ihtiyaç duyulup duyulmadığına dair karar makine mühendisleri tarafından verilecek ve size iletilecektir. Bu doğrultuda araç üzerinde gereken düzenlemeler yapıldıktan sonra satın alma işleminiz tamamlanır. Bu belgelerin dışında, araç satışı sırasında acente tarafından düzenlenen MTV istisna bildirim formu, vergi dairesine iletilmektedir. Bu form ile ilgili işlemler acente tarafından gerçekleştirilir.

 74. Merhaba Nevzat Bey;
  Babam Doğan 7 yıl önce sağ akciğeri kanser komple sebebiyle alındı. Malulen emeklilik için başvuruda bulunduk ve onaylandı. 3 yıl sonra sol akciğerde kanserli hücre çıktı ameliyat şansı olmadığı için radyoterapi gördü ve kitle orada hala durmakta. Bu arada neredeyse her yıl kurul tarafından görüldü ve maaş ödemesine devam edildi. 2016 yılında ise dil kökü kanseri sebebiyle dilinin 3/2’si sağ ve sol lenf bezleri alındı. Ek olarak heyet raporu kararıyla yaşadığı nefes problemi sebebiyle oksijen cihazı aldık. 2017 ve 2018 yıllarında da emekli maaşını almasında sakınca görülmedi. 2019 yılı Ocak ayında ki kontrolünden 3 ay sonra ara karar istendi tüm evrakları teslim ettik %60 sağlanamaz raporuyla ret geldi. Bizde Ankara’ya dilekçe ile başvuruda bulunduk. Ankara’dan da kararın 2-3 aya geleceği bildirildi. Nasıl bir yol izlemeliyiz? Akciğerinin komple olmaması bir kıstas değil mi?

  • Arzu hanım merhaba,
   Öncelikle babanıza Allahtan acil şifalar diliyorum.
   sağlık kurulu raporlarına kişininikametgahına en yakın bir hakem hastane belirlenir.Ve hakem hastane ismi kişinin matbu dilekçesinde
   belirtiği adrese normal posta ile tebliğ edildiği gibi telefon, SMS ilede kişiye iletilir.
   Kişi adına belirlenen hakem hastanede tüm işlemlerini sonlandırdıktan sonra adına düzenlenen engelli sağlık kurulu raporunun bir nüshası hastane
   sağlık kurulunca kişiye elden teslim edilir.Hakem hastanenin raporu kesindir.

 75. Merhaba eşim kalp krizi geçirdi ve bundan heyet %30 verdi ve majör depresyon teşhisi konuldu bundan emekli olabilmesi için yüzde kaç rapor gerekir malulen emekli mi yoksa erken emeklilik mi olur malulen emeklilik ile erken emeklilik arasında fark varmı erken emeklilik şartları nedir bilgi verirseniz sevinirim teşekkür ederim

  • 7200 gün sigorta primi var yaşı 40

  • Merhaba Selma hanım
   bu soruyu birçok kez cevapladım ama sizin için tekrar cevaplayayım
   yasa malülen emeklilik için şartlar tanımlamış
   Bunlar;
   1800 gün ödenmiş prim
   10 yıllık sigorta
   %60 malüllük raporu üç şartta aynı anda taşınıyor ise malülen emeklilik için müracat edebilirsiniz yoksa kabül görmez

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir