Home / Engelli Dostu / Malülen Emeklilik Şartları Genişletilerek Yeniden Düzenlendi

Malülen Emeklilik Şartları Genişletilerek Yeniden Düzenlendi

253-300x2003 Ağustos 2013 tarihli ve 28727 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Maluliyet Tespiti  işlemleri Yönetmeliği’ “1 Eylül 2013 tarihinde yürürlüğe girdi söz konusu yönetmelikle yapılan yeni düzenlemelerle, bazı hastalıklar da maluliyet kapsamına alınarak malullüğüm kapsamı genişletildi, bazı kolaylıklar getirildi. Yeni yönetmelikle yapılan düzenleme ve getirilen yeniliklerden bazıları aşağıda belirtilmiştir;

Eski yönetmeliğe göre sadece böbrek ve karaciğer nakli olan hastalar malul sayılıyorken, kalp, akciğer ve bağırsak nakli olan hastalara da maluliyet hakkı getirildi.

Kronik böbrek hastalığı olan vatandaşlar diyalize girmeden de doktor raporuyla maluliyet hakkı kazanabilecekler.

Down sendromu, otizm gibi hastalıklar da listeye eklendi.

• Eski yönetmelikte maluliyet şartlarıyla ilgili olarak çok farklı hastalık gruplarını içeren, somut olmayan kriterler, yeni yönetmelikte birçok hastalık için ayrıştırıldı, kriterler somut hale getirildi.

1 yıllık kontrol muayeneleri kaldırıldı. Sadece yönetmelik 15. maddede belirtilen durumlarda kontrol muayenesi yapılacak.

Kemik iliği nakli hastalarına da maluliyet hakkı getirildi. Ancak kemik iliği nakillerinde 1 yıllık kontrol muayeneleri devam edecek.

• Birkaç istisna dışındaki tüm kanser hastalarına 18 ay, lösemi hastalarına 24 ay, bulaşıcılığı yüksek veya tedaviye dirençli olan hastalıklar için 2 yıl süreyle maluliyet hakkı getirildi. Malulen emeklilik hakkı verilenlerin tam listesi makalemizin sonunda bulunmaktadır.

Yatalak, bakıma muhtaç kişiler yeni düzenleme ile malul sayılabilecek.

Yeni düzenleme, eski yönetmeliğe göre malullük başvurusu yapıp reddedilenlere tekrar başvuru yapma hakkı getiriyor.  Malulen emekli olabilmek için kişinin çalışma gücünün veya iş kazası ya da meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60’ını veya tamamını kaybettiği sağlık kurulunca raporlanacak. Ayrıca en az 10 yıldan beri sigortalı olup, toplam 1800 gün sigorta primi ödenmiş olma şartı da bulunuyor.

Malulen emekli olabilmek için kemik iliği nakli hariç tüm organ nakilli hastalara koşulsuz maluliyet hakkı veriliyor. Böbrek nakli sonrası uygulanan kontrol muayeneleri ise kaldırıldı. Tüm kanser hastaları tanı aldıktan sonra(Tek doktor tespiti tanı için yeterli olmayabilir patolojik tahliller sonrası bölüm heyetince tanı onaylanmalı) koşulsuz olarak malul kabul edilecek.

Tüm kanser hastaları,Kesin tanı aldıktan sonra koşulsuz olarak 18 ay boyunca malul kabul edildi. Bu hastalara ayrıca tedavi süresince maluliyet hakkı verildi.

Tedavisi olmayan ve kişinin çalışmasına olanak vermeyen genetik hastalıklar maluliyet listesine alındı. Otizm gibi yaygın gelişim bozuklukları malul sayılma kriterlerine eklendi. MS, Parkinson, Alzheimer hastalığı, demans, sara gibi sık ve güncel nörolojik hastalıklar kapsama alındı.

Şeker hastalığına ilişkin maluliyet kriterleri genişletildi, en az 3 organının orta ve ileri düzeyde bozulması maluliyet kriteri olarak kabul edildi.

Solunum yetmezliği nedeniyle yardımcı solunum cihazlarını sürekli kullanan hastalar bakıma muhtaç olarak kabul edildi. Tedaviye dirençli ve bulaşıcılığı yüksek olan verem hastalarına 2 yıl süreyle maluliyet hakkı getirildi.

Malullük Aylığı Bağlanabilmesinin Koşulları

Kanunun 26. maddesi gereğince, sigortalıya malullük aylığı bağlanabilmesi için sigortalının:

– Kanunun 25. maddesine göre malul sayılması,

– En az 10 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması,

Maluliyeti nedeniyle sigortalı olarak çalıştığı işten ayrıldıktan veya iş yerini kapattıktan veya devrettikten sonra kurumdan yazılı istekte bulunması gerekmektedir.

Ancak, 4. maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanların kendi sigortalılığı nedeniyle genel sağlık sigortası primi dahil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması zorunludur.

Maluliyet durumunun tespiti için sevk işlemi yapıldığı tarihte sigortalılığını sonlandırması şartı aranmayacaktır. Sigortalılık devam ederken de sigortalı sevk talebinde bulunabilmektedir. Maluliyetine karar verilen sigortalının, sigortalılığı aylık bağlanması talebinde bulunduğu tarihte sonlandırılmış olmalıdır.

Malullük Aylığının Başlangıcı

5510 sayılı Kanunun 4/1-(a)(SSK) ve 4/1-(b)(BAĞ-KUR) bentleri kapsamındaki sigortalıların malullük aylığı;

Malul sayılmasına esas tutulan rapor tarihi talep tarihinden önce ise yazılı istek tarihini,

Malul sayılmasına esas tutulan rapor tarihi talep tarihinden sonra ise rapor tarihini, takip eden ay başından itibaren başlatılır.

Sigortalı, aylığın başlangıç tarihinde geçici iş göremezlik ödeneği almakta ise, malullük aylığı geçici iş göremezlik ödeneğinin verilme süresinin sona erdiği tarihten sonraki ay başından başlatılır.

Bağlanacak malullük aylığı sigortalının almakta olduğu geçici iş göremezlik ödeneğinden fazla ise aradaki fark, tahsis talep veya rapor tarihine göre belirlenerek malullük aylığı başlangıç tarihinden itibaren verilir.

4/1-(b) kapsamındaki sigortalıların tahsis talep tarihinde prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının bulunması halinde, talepleri reddedilerek borçlarını ödedikten sonra yeniden yazılı istekte bulundukları tarihi takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanır.

EK 1 HASTALIK LİSTESİ

A.        NÖROLOJİ

Epilepsi – konvülsif epilepsi: (grand mal veya psikomotor) Tipik bir nöbetin detaylı bir şekilde tarif edilerek belgelendirildiği, ilişkili olan tüm olayları içeren; en az 3 aylık tedaviye rağmen ayda üç ve üçten fazla yaşanan ve beraberinde;

Gündüz yaşanan ataklar (bilinç kaybı ve konvülsif nöbetler) veya gün boyunca aktiviteyi belirgin olarak kötüleştiren artçıları bulunan gece atakları.

Epilepsi – nonkonvülsif epilepsi: (petit mal, psikomotor, fokal) İlişkili olan tüm olayları içeren tipik bir nöbet şeklinin detaylı bir şekilde tarif edilerek belgelendirildiği, en az 3 aylık tedaviye rağmen haftada birden daha sık ortaya çıkan ve beraberinde

A. Bilinç değişiklikleri veya bilinç kaybı ve atipik davranış gibi geçici postiktal bulguların olması veya

B. Gün boyunca aktiviteyi belirgin olarak kötüleştirmesi.

Santral sinir sistemi vasküler hastalıkları: Aşağıdakilerden biri ile beraber en az 1 yıldır olan post-vasküler hastalık:

Sekel halini almış, başarısız konuşma veya iletişime neden olan duyusal veya motor afazi;

veya kaba ve beceri gerektiren hareketlerde veya yürüme ve duruşta devamlı bozukluğa neden olan, etkilenen vücut yarısında veya tek ekstremitede motor fonksiyonun belirgin ve kalıcı olarak bozulması ve efektif ambulasyonun[1] ve kendine bakım aktivitelerinin sağlanamaması. (Bozukluğun değerlendirilmesi parmak, el ve kol kullanım engeli ve/veya hareket engeli derecesine bağlıdır.)

Benign beyin tümörleri: 1, 2, 3. başlıkları altında veya etkilenen vücut sistemi kriterleri içinde değerlendirilir.

Parkinson Sendromu: Tek başına veya diğer bulgular ile beraber kaba ve beceri gerektiren hareketlerde veya yürüme ve duruşta devamlı bozukluğa neden olan, iki ekstremitede belirgin rijidite, bradikinezi veya tremor ile giden ve tedaviye yanıt vermeyen olgular.

Serebral Palsi:

IQ düzeyi 50 veya altında veya

Zarar vericilik veya duygusal instabilite gibi anormal davranış şekilleri veya

Konuşma, işitme veya görsel kusur nedeniyle olan belirgin iletişim bozukluğu veya

3B’de tarif edildiği şekilde olan motor fonksiyon bozukluğu

Spinal kord, sinir kökü lezyonları, dejeneratif nörolojik hastalıklar veya herhangi bir nedene bağlı olan:

3B’de tarif edildiği şekilde olan motor fonksiyon bozukluğu veya

Anal inkontinansveya

Daimi sonda kullanmayı gerektiren veya

Günde 3 kez ve üzeri TAK yapmak zorunda olan idrar inkontinansı.

Multiple Skleroz:

3B’de tarif edildiği şekilde olan kalıcı motor fonksiyon bozukluğu veya

Görme veya mental bozukluğun bulunması.(Bu durumlarda değerlendirme ilgili vücut sistemine göre yapılır) veya

Multiple skleroz sürecinde patolojik olarak etkilendiği bilinen santral sinir sistemi alanlarındaki nörolojik işlev bozukluğundan kaynaklanan, fizik muayene ile gösterilen, motor fonksiyonda belirgin yorgunluk ile tekrarlayıcı aktivitedeki anlamlı kas zayıflığı veya

EDSS 5,5 ve üzeri olması.

Amyotrofik lateral skleroz

Anterior poliomyelit ile birlikte:

Konuşma, yutma veya nefes almada belirgin güçlük olması veya

3B’de tarif edildiği şekilde olan motor fonksiyon bozukluğu

Myastenia gravis ile birlikte:

Tedavi altında olmasına rağmen konuşma, yutma veya nefes almada belirgin güçlük olması veya

Tedavi altında olmasına rağmen, dirence karşı olan tekrarlayıcı eylemde yer alan ekstremite kaslarında belirgin motor zayıflık olması.

Müsküler distrofi ile birlikte: 3B’de tarif edildiği şekilde olan motor fonksiyon bozukluğu

Periferal nöropatiler ile birlikte:

Tedaviye rağmen sekel halini almış 3B’de tarif edildiği şekilde  motor fonksiyon bozukluğu veya

Tek veya çift taraflı sekel halini almış total brachial plexus lezyonu(EMG ile kanıtlanmış)

Tedaviye rağmen anlamlı düzelme göstermeyen subakut kombine kord dejenerasyonu (pernisiyöz anemi v.b) ile birlikte 3B’de tarif edildiği şekilde olan motor fonksiyon bozukluğu.

Huntington Koresi, Friedrich ataksisi gibi  dejeneratif hastalıklar, spino-serebellar dejenerasyon veya serebellar hastalıklar: Beraberinde;

Başkasının yardımını gerektirecek düzeyde denge bozukluğu, 3B’de tarif edildiği şekilde olan motor fonksiyon bozukluğu, veya

Kronik beyin sendromu (Bulgular Psikiyatri bölümünde yer alan maddelere göre  değerlendirilir)

Serebral travma:

Bu bölümde yer alan 1, 2, 3 maddelerine ve Psikiyatri bölümünde ki kriterlere göre  değerlendirilir.

Syringomyeli:

Ciddi bulbar belirtiler veya

3B’de tarif edildiği şekilde olan motor fonksiyon bozukluğu

Demans:

Günlük yaşam aktivitelerini yapabilmesi için yönlendirme ve destek gerektirecek düzeyde kognitif bozulma (ileri derecede demans)

B.        PSİKİYATRİ

(IQ 50 ve altı) Zeka gerilikleri

Tedaviye rağmen çalışma olanağı vermeyen şizofreni ve alt tipleri

Tedaviye rağmen çalışma olanağı vermeyen şizoafektif bozukluk

Tedaviye rağmen çalışma olanağı vermeyen sanrısal bozukluklar

Tedaviye rağmen çalışma olanağı vermeyen atipik veya başka türlü sınıflandırılamayan psikozlar

Tedavi ile işlevselliği düzelmeyen progresyon gösteren ve çalışma olanağı vermeyen bipolar bozukluk

Tedavi ile işlevselliği düzelmeyen ve çalışma olanağı vermeyen beyin hasarı, beyin işlev bozukluğuna bağlı davranış bozuklukları (organik kişilik ve davranış bozukluğu, frontal lob sendromu, v.b.)

Tedavi ile işlevselliği düzelmeyen ve çalışma olanağı vermeyen psikotik özellikli kronik obsesif kompulsif bozukluk, kronik travma sonrası stres bozukluğu ve komorbiditesi[2]

Tedavi ile işlevselliği düzelmeyen ve çalışma olanağı vermeyen beyin hasarı, beyin işlev bozukluğu ve bedensel hastalıklara bağlı ruhsal bozukluklar (organik bipolar tiplerini içerir, organik sanrılı bozukluk, demansiyel ve amnestik v.b. tablolar)

Yaygın gelişimsel bozukluklar (otistik bozukluk, asperger v.b.)

C.        GÖZ HASTALIKLARI

Görme azlığı

Bariz bir patolojinin varlığını ileri tetkiklerin de desteklediği en iyi düzeltmeyle bile artmayan, her bir gözün görme keskinliğini ileri derecede bozan görme azlığı (Bilateral 0,1 [20/200] ve bu seviyenin altında görme keskinliği olması)

Bu madde kapsamında yer alan katarakt, üveit, glokom, retina hastalıkları tedavi sonrası değerlendirilir.

Pterjium ve semblafaron

Bilateral 0,1 (20/200) ve bu seviyenin altında görme keskinliğini bozan korneada ileri derecede bulanıklığa neden olan, tekrarlayan, tedaviden fayda görmeyen iki taraflı pterjium veya semblafaron

Keratitler ve grefon hastalığı

Bilateral 0,1 (20/200) ve bu seviyenin altında görme keskinliğini bozan keratitler veya grefon hastalığı

Keratokonus

Bilateral 0,1 (20/200) ve bu seviyenin altında görme keskinliğini bozan, kontakt lensten yararlanmayan iki taraflı keratokonus

Üveitler

Bilateral 0,1 (20/200) ve bu seviyenin altında görme keskinliğini bozan, tekrarlayan, tedaviden fayda görmeyen üveitler

Retina Kanamaları

Bilateral 0,1 (20/200) ve bu seviyenin altında görme keskinliğini bozan, sık  tekrarlayan, sekel bırakmış, tedavisi güç retina kanamaları

Orbita Patolojileri

Bilateral 0,1 (20/200) ve bu seviyenin altında görme keskinliğini bozan, her iki göz yuvarlağını hareketsiz kılan, sekel bırakmış orbita travmaları, iltihapları veya tümörleri

Retinopatiler

Bilateral 0,1 (20/200) ve bu seviyenin altında görme keskinliğini bozan, tedaviden fayda görmeyen retinopatiler, retina dejeneresansları, makülopatiler

Görme alanı patolojileri

Her iki gözde periferik görme alanının 10°’ye kadar daralarak sekel oluşturması ve tübüler görme seviyesine düşmesi

Ptozis

Cerrahi tedaviden yarar görmeyen, görüş alanına engel olan, sekel halindeki bilateral göz kapağı düşüklüğü

Diplopi

Primer pozisyonda çift görmeye neden olan, sekel halindeki her iki göz kaslarının paralizisi

D.        KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI

Komplikasyonlu sağırlık

Yardımsız ayakta durmayı engelleyen denge bozuklukları ile birlikte olan, ameliyat ve işitme cihazlarıyla düzeltilemeyen kalıcı iki taraflı çok ileri düzeyde işitme kaybı

Dil

Etiyolojisine bakılmaksızın dilin en az 2/3 ünün alınması

Larenks

Etiyolojisine bakılmaksızın sürekli kanül kullanmayı gerektiren total yada kısmi larenks  yokluğu

Ses organları

Düzeltilemeyen ağır dispne ve afoni ile birlikte olan iki taraflı hastalık, travma ve tümörleri

E.        ONKOLOJİ[3]

Baş ve boyunun yumuşak doku ve diğer malign tümörleri : Tüm kulak (iç,orta,dış), burun, paranasal sinüs, nazofarenks, dudak, yanak, dil, ağız tabanı, çene (tükrük bezleri ve tiroid bezi hariç)

Antineoplastik tedaviyi takiben ilerleyen hastalık veya

Antineoplastik tedavi sonrasında rekurrens gösteren (gerçek vokal kordlarda olan rekürrens hariç) hastalık veya

Bölgesel lenf nodları dışındaki uzak organ veya uzak lenf nodları metastazı varlığı

Cilt

Sarkom veya karsinom: Anrezektabl lokal veya anrezektabl metastatik hastalık

Melanoma: 1 veya 2’de tanımlandığı şekilde;

Geniş eksizyon sonrası metastaz yapmış (rekürren hastalık olarak kabul edilmeyen, başka bir bölgede ortaya çıkan primer melanoma hariç)

a  veya b’de tanımlanan metastazları bulunan;

Anrezektabl 2 veya daha fazla değişik anatomik bölgede lenf bezi metastaz varlığı (Görüntüleme yöntemleri veya fizik muayene ile saptanabilmelidir)

Anrezektabl komşu cilde veya daha uzak bölgelere olan metastazlar

Yumuşak Doku Sarkomu

Anrezektabl bölgesel veya uzak metastazlar ile beraber olan veya

Antineoplastik tedavi sonrasında ilerleyen veya tekrarlayan anrezektabl hastalık

Lenfoma (T-hücreli Lenfoblastik Lenfoma hariç)

Non-Hodgkin lenfoma: 1 veya 2’de tanımlanan şekliyle;

Agresif lenfoma (diffüz büyük B-hücreli lenfoma dahil), başlangıç antineoplastik tedavi sonrasında ilerleyen hastalık

12 aylık periyot süresince birden fazla antineoplastik tedavi başlanması gereksinimi olan, yavaş ilerleyen lenfomalar (mikozis fungoides ve foliküler küçük çentikli hücreli dahil)

Hodgkin hastalığı:  Antineoplastik tedaviden  sonra ilerleyen hastalık

Kemik iliği veya kök hücre nakli ile beraber olan lenfomalar: Nakil tarihinden itibaren en az 12 ay süreyle malul olarak kabul edilir.  Sonrasında,  var olan herhangi bir rezidü hasar(lar)ı etkilenen vücut sistemi kriterleri altında değerlendirilir.

Lösemiler

Akut lösemi (T-hücreli lenfoblastik lenfoma dahil): tanı veya relaps tarihinden itibaren en az 24 ay süreyle; kemik iliği veya kök hücre naklinden itibaren en az 12 ay süreyle malul olarak kabul edilir. Sonrasında, var olan herhangi bir rezidü hasar(lar)ı etkilenen vücut sistemi kriteleri altında değerlendirilir.

Kronik myelojenöz lösemi: 1 veya 2’de tanımlanan şekliyle;

Hızlanmış (akselere) veya blast fazı; tanı veya relaps tarihinden itibaren en az 24 ay süreyle, kemik iliği veya kök hücre naklinden itibaren en az 12 ay süreyle malul olarak kabul edilir. Sonrasında,  var olan herhangi bir rezidü hasar(lar)ı etkilenen vücut sistemi kriterleri altında değerlendirilir.

Kronik faz; a veya b’de tanımlanan şekliyle:

Kemik iliği veya kök hücre naklinden itibaren 12 ay süreyle malul  olarak kabul edilir. Sonrasında,  var olan herhangi bir rezidü hasar(lar)ı etkilenen vücut sistemi kriterleri altında değerlendirilir.

Antineoplastik tedaviye rağmen progresif  seyreden hastalık

Kronik lenfositer lösemi:

Akut lösemiye dönüşüm gösteren veya

12 aylık periyod süresince birden fazla antineoplastik tedavi başlanması gereksinimi olan

Multipl Myelom

Antineoplastik tedavi sonrasında tedaviye yanıtın alınamadığı veya progresif seyrettiği veya

Kemik iliği veya kök hücre nakli ile beraber olan durumlar; kemik iliği veya kök hücre naklinden itibaren 12 ay süreyle malul olarak kabul edilir. Sonrasında,  var olan herhangi bir rezidü hasar(lar)ı etkilenen vücut sistemi kriterleri altında değerlendirilir.

Tükrük bezleri

Anrezektabl uzak metastazları bulunan karsinom veya sarkom

Tiroid bezi

Anaplastik (andiferansiye) karsinom veya

Anrezektabl ve bölgesel lenf nodlarını aşan metastazları bulunan ve radyoaktif iyot tedavisine cevap vermeyen progresif seyreden karsinom veya

Anrezektabl uzak metastazı bulunan medüller karsinom

Meme (sarkoma hariç)

Anrezektabl lokal olarak ilerlemiş karsinom (inflamatuar karsinom, göğüs duvarı veya cilde doğrudan uzanımı bulunan herhangi bir boyuttaki tümör, aynı taraftaki internal mamarian lenf nodlarına metastazı bulunan herhangi bir boyuttaki tümör) veya

Lokal ileri evre veya metastatik hastalıkta verilen antineoplastik tedaviye rağmen ilerleyen hastalık

İskelet sistemi  sarkomu

İnoperabl veya anrezektabl hastalık veya

Antineoplastik tedavi sonrası tekrarlayan ve anrezektabl olan hastalık veya

Anrezektabl uzak metastazı bulunanlar

Maxilla, orbita veya temporal fossa

Anrezektabl bölgesel veya uzak metastazı bulunan, herhangi bir tip sarkom veya karsinom veya

Orbitaya veya etmoid veya sfenoid sinuslere uzanımı bulunan antrum  karsinomu (nazofarinks tümörü hariç) veya

Kafa tabanına, orbitaya, meninkslere veya sinuslere uzanımı bulunan tümörler

Sinir sistemi

1 veya 2’de tanımlanan şekliyle, santral sinir sisteminin (beyin ve spinal kordun) malign tümörleri:

Medulloblastom veya diğer primitif  nöroektodermal tümörler (PNET) gibi oldukça malign olan, belgelenmiş metastazı olan tümörler, glioblastome multiforme, ependimoblastom, diffüz intrinsik beyin sapı gliomları veya primer sarkomlar

Antineoplastik tedaviyi takiben progresif  olan veya rekürrens gösteren anrezektabl hastalık veya

1 veya 2’de tanımlanan şekliyle, periferal sinir veya sinir kökü malign tümörleri:

Metastazı bulunan

Antineoplastik tedaviyi takiben progresif  olan veya rekürrens gösteren

Akciğerler

Akciğerin küçük hücreli olmayan karsinomları

İnoperabl, anrezektabl, rekürens gösteren veya hiler nodlara veya daha uzağa metastazı bulunan veya

Küçük hücreli karsinom: Toraksa sınırlı hastalıkta uygulanan tedavilere rağmen ilerleyen veya yaygın hastalık olması veya

Anrezektabl superior sulcus karsinomu (pancoast tümörleri dahil)

Plevra veya mediasten

Antineoplastik tedaviye rağmen ilerleyen plevranın malign mezotelyoması

1 veya 2’de tanımlandığı şekliyle, mediastenin malign tümörleri:

Bölgesel lenf nodlarına veya daha uzağa metastazı bulunan (germ hücre tümörleri hariç)

Başlangıç antineoplastik tedaviyi takiben progresif  olan veya rekürrens gösteren

Ösefagus veya mide

Ösefagusun karsinomu veya sarkomu (gastrointestinal stromal tümör hariç)

1 veya 2’de tanımlandığı şekliyle, mide karsinomu veya sarkomu;

İnoperabl, anrezektabl, komşu yapılara uzanımı bulunan veya rekürrens gösteren

Uzak organ ve uzak lenf nodlarına metastazı bulunan

Antineoplastik tedavilere dirençli veya ilerleyen gastrointestinal stromal tümör

İnce barsağın karsinomu, sarkomu veya karsinoid tümörleri

İnoperabl, anrezektabl veya rekürrens gösteren (gastrointestinal stromal tümör hariç) veya

Bölgesel lenf nodlarından daha uzağa metastazı bulunan (gastrointestinal stromal tümör hariç) veya

Antineoplastik tedavilere dirençli veya sistemik tedaviye cevap vermeyen ilerleyen gastrointestinal stromal tümör

Kalın barsak (ileoçekal valvden itibaren, anal kanal dahil)

İnoperabl, anrezektabl veya rekürrens gösteren  adenokarsinom veya

Cerrahi sonrası rekürrens gösteren anüsün skuamoz hücreli karsinomu veya

Bölgesel lenf nodlarından daha uzağa metastazı bulunan

Karaciğer, safra kesesi, safra yolları

Anrezektabl karaciğerin malign tümörleri

Anrezektabl safra kesesinin malign tümörleri

Anrezektabl safra yollarının malign  tümörleri

Pankreas

Anrezektabl karsinom (adacık hücreli karsinomlar hariç) veya relaps hastalık veya

Fizyolojik olarak aktif, inoperabl veya anrezektabl olan adacık hücreli tümörler

Böbrekler, adrenal bez veya üreterlerin karsinomu

İnoperabl, anrezektabl hastalık veya

Cerrahi olarak çıkarılamayan nüks veya uzak metastazı olan karsinomlar

Mesanenin karsinomu

Mesane dışına taşan hastalık veya

Total sistektomi sonrası rekürrens gösteren veya

İnoperabl veya anrezektabl olan

Kadın genital yollarının karsinomu veya sarkomu

1 veya 2’de tanımlandığı şekliyle uterin korpus:

Antineoplastik tedavilere cevap vermeyen ilerleyen lokal ileri hastalık veya antineoplastik tedaviye cevap vermeyen uzak organ metastazları

Antineoplastik tedaviyi takiben progresif  olan veya rekürrens gösteren

1 veya 2’de tanımlandığı şekliyle uterin serviks:

Pelvik duvara, vajinanın alt bölümüne veya komşu veya uzak organlara metastazı bulunan

Antineoplastik tedaviyi takiben progresif  olan veya rekürrens gösteren

1 veya 2 veya 3’de tanımlandığı şekliyle vulva veya vajina:

Komşu organlara invazyon gösteren

Bölgesel lenf nodlarına veya daha uzağa metastazı bulunan

Antineoplastik tedaviyi takiben progresif  olan veya rekürrens gösteren

Fallop tüpleri: Antineoplastik tedaviyi takiben progresif  olan veya rekürrens gösteren

1 veya 2’de tanımlandığı şekliyle, overler:

Aşagıdakilerden en az bir tanesinin bulunduğu germ hücreli tümörler dışındaki tüm malign tümörlerde:

Pelvis dışına uzanım gösteren tümör(örneğin; periton, omentum veya barsak yüzeylerinde tümör implantlarının bulunması)

Antineoplastik tedaviyi takiben rekürrens gösteren

Germ hücreli tümörler; antineoplastik tedaviyi takiben progresif /nüks gelişen ve anrezektabl olanlar

Prostat bezinin karsinomu

Hormon tedavisine rağmen progresyon gösteren ileri evre hastalık veya

Kemik dışı visseral metastazı bulunan (iç organlara olan metastazlar)

Testis: Antineoplastik tedaviyi takiben progresif  olan veya cerrahi olarak çıkartılamayan  rekürrens veya  metastatik tümör

Penis: Anrezektabl bölgesel lenf nodlarına veya daha uzağa metastazı bulunan karsinom

Uygun incelemeye rağmen primer kaynağın bilinmediği durumlar

Cerrahi, radyoterapi, antineoplastik tedaviye yanıt vermeyen, ilerleyici hastalık gösteren boyun lenf nodlarına yayılmış, metastatik karsinom veya sarkom

Kemik iliği veya kök hücre nakli ile tedavi edilmiş malign neoplastik hastalıklar

Allojenik transplantasyon: Nakil tarihinden itibaren en az 12 ay süreyle malul olarak kabul edilir.  Sonrasında,  var olan herhangi bir rezidü hasar(lar)ı etkilenen vücut sistemi kriteleri altında değerlendirilir.

veya

Otolog transplantasyon: Nakil de dahil olmak üzere, tedavi planı altında tedavinin başladığı ilk tarihten itibaren en az 12 ay süreyle malul  olarak kabul edilir.  Sonrasında,  var olan herhangi bir rezidü hasar(lar)ı etkilenen vücut sistemi kriteleri altında değerlendirilir.

28. Diğer maddelerde maluliyet süresi belirtilmeyen ve “İyi diferansiye tiroid kanserleri ve derinin bazal hücreli kanseri” dışındaki tüm malign hastalıklar teşhis tarihinden itibaren 18 ay süresince malul kabul edilir ve bu süre sonunda hastalık durumuna göre maluliyet yönünden tekrar değerlendirilir

F.        HEMATOLOJİ

Anemiler

Ağır aplastik anemi (nötrofil 200-500, trombosit 20000’in altı); sık transfüzyon gereksinimi[4]

Fankoni aplastik anemisi ve diğer konjenital aplastik anemiler; sık transfüzyon gereksinimi olan

Diamond Blackfan anemisi (konjenital hipoplastik anemi); tedavilere yanıt vermeyen

Eritrosit enzim ve membran defektleri ile seyreden, Hb <8 g/dl olan ağır anemiler

Ağır ve terminal dönem Paroksismal Nokturnal Hemoglobinüri

Oto-immün hemolitik anemiler(İdiyopatik ve sekonder otoimmün hemolitik anemiler) Tedaviye yanıt vermeyen ve Hb <8 g/dl ile seyreden

Orak hücre hastalığı veya varyantları: Aşağıdakilerden biri ile beraber

5 ay boyunca en az 3 kez olduğu tespit edilen ağrılı trombotik     krizler

12 ay boyunca en az 3 kez uzamış hospitalizasyona (acil bakımın dışında) ihtiyaç duyulması

Htc seviyesinin %26 veya altında seyrettiği kronik ciddi anemi

Kalıcı bozuklukların değerlendirilmesi; etkilenen vücut sistemi kriterleri altında yapılır.

Thalassemi majör ve/veya intermedia

Sık transfüzyon gereksinimi olan homozigot talasemi majör

veya

Hipersplenizm bulguları olan, Fe şelasyon tedavisi gerektirecek düzeyde serum Fe ve Ferritin değerlerinde yükselme olması

Myelodisplastik sendrom; IPSS’e göre orta risk olarak değerlendirilen beraberinde kompleks sitogenetik bozukluk veya standart tedaviye yanıt vermeyen ağır sitopenisi olan

Primer Myelofibrozis; COLOGNE kriterlerine göre evre 3-4 olan

Ağır ve remisyona girmeyen Malign Monoklonal Gammapatiler

Primer Hemofagositik Sendrom

Kronik granülositopeni : A ve B’ deki maddelerle beraber

Kesin nötrofil sayısının tekrarlayan sayımlarda mm3 de 1000’in altında olması

5 ay boyunca en az 3 kez oluştuğu tesbit edilen rekürren sistemik bakteriel enfeksiyonlar

Esansiyel trombositemi, esansiyel polistemi, polistemia vera v.b. myeloproliferatif hastalıklar; (KML ve KLL dışında) Hayatı tehdit eden tromboz ve/veya kanamaya neden olan veya lösemik dönüşüm gösteren

Hemostaz bozuklukları (İTP, trombosit fonksiyon bozuklukları, vasküler nedenler); Ağır ve hayati kanamalar ile seyreden primer hemostaz bozuklukları (tedavinin bitiminden bir yıl sonra kontrol)

Koagülasyon defektleri (hemofili veya benzer hastalıklar)

5 ay içinde en az 3 kez transfüzyona ihtiyaç duyan spontan hemoraji ile beraber

veya

Faktör aktivitesi % 3’ün altında olan (en az iki kez , farklı zamanda ölçülmüş)

Kemik İliği/ Kök Hücre Nakli: Onkoloji bölümünde yer alan kriterlere göre değerlendirilir.

G.        ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

Amputasyonlar

Üst Ekstremite Amputasyon Düzeyi

Skapulotorasik (tek taraflı)

Omuz dezartikülasyonu (tek taraflı)

Kol (omuz ile dirsek arası) (tek taraflı)

Dirsek dezartikülasyonu (tek taraflı)

Bilateral ön kol

Bilateral el bileği

Bilateral metakarpofalangiyal eklemden tüm parmaklar

Bilateral metakarpofalangiyal eklemden baş parmak dahil 8       parmak

Alt Ekstremite Amputasyon Düzeyi

Hemipelvektomi

Kalça dezartikülasyonu (tek taraflı)

Diz üstü

a. Proksimal (tek taraflı)

b. Bilateral orta ve distal

Bilateral diz dezartikülasyonu

Diz altı

a. Bilateral proksimal

b. Bilateral orta

c. Bilateral distal

Ayak – Bilateral Syme

Dizaltı veya üstündeki seviyelerden bir alt ekstremite amputasyonu ve bir el bileğinin amputasyonu sonucu efektif ambulasyonun sağlanamaması

Eklemlerin Majör Disfonksiyonları

Herhangi bir sebebe bağlı olarak etkilenen eklemlerde ciddi anatomik deformite (subluksasyon, kontraktür, osseöz veya fibröz ankiloz, instabilite v.b.) ile beraber hareket kısıtlılığı veya anormal hareketlerin bulunduğu durumlar.

Bilateral kalça ekleminin tam ankilozu

Bilateral diz ekleminin 30° ve üzerinde fleksiyon pozisyonunda ankilozu

Kürek kemiğinin sabit hale gelmesine neden olan iki taraflı omuz eklem ankilozu

Bilateral üst ekstremite eklemlerin tutulumu sonucu ince ve kaba hareket becerilerinin kaybı ve kendine bakım aktivitelerinin gerçekleştirilememesi

Skolyoz, kifoz, kifoskolyoz gibi omurganın anormal eğrilikleri sonucu kardiyak veya solunum sisteminin etkilendiği durumlar (değerlendirme ilgili vücut sistemine göre yapılır.)

H.        ROMATOLOJİ[5]

Sistemik Sklerosis (skleroderma)

3 veya daha fazla organ/vücut sisteminin tutulması(organ/vücut sisteminden birinin tutulma derecesi en az orta düzeyde olmalı)

veya

Aşağıdakilerden birinin bulunması.

Ayaklarda parmak kontraktürü veya sabit deformite sonucu efektif ambulasyonu sağlayamama

Her 2 elde parmak kontraktürleri veya sabit deformiteler nedeniyle ince ve kaba hareket becerilerini efektif yapamama.

Alt ekstremitelerde atrofi ile beraber irriversible hasarlar sonucu efektif  ambulasyonu  sağlayamama

Her 2 üst ekstremitede atrofi ile beraber irriversible hasarlar sonucu ince ve kaba hareket becerilerini efektif sağlayamama.

veya

Raynaud’s fenomeni

En az 2 ekstremiteyi etkileyen gangren

veya

El veya ayak  parmaklarındaki  iskemiyle beraber bulunan ülserler nedeniyle efektif ambulasyonu   veya ince, kaba hareket becerilerini sağlayamama

Polimyozit ve Dermatomyozit: Aşağıdakilerden birinin bulunması;

Proksimal kuşak (pelvis veya omuz) kalıcı kas gücü kaybı nedeniyle efektif ambulasyon veya ince ve kaba hareket becerilerini efektif sağlayamama.

Kas zayıflığına bağlı tedaviye cevap vermeyen aspirasyon ile beraber  yutma güçlüğü (disfaji)

İnterkostal ve diyaframatik kaslarda güç kaybına bağlı solunum bozulması.

Diffüz kalsinosis sonucu efektif ambulasyonu veya ince ve kaba hareket becerilerini efektif sağlamasına engel olacak eklem limitasyonları

Sistemik Lupus Eritamatozis, Sistemik Vaskülit, Sjögren Sendromu, Undifferansiye ve Mixed Konnektif  Doku Hastalığı v.b.

3 veya daha fazla organ/vücut sisteminin tutulması(organ/vücut sisteminden birinin tutulma derecesi en az orta düzeyde olmalı)

Behçet Hastalığı

Vena cava superior ve/veya vena cava inferior sendromu gibi vasküler komplikasyonlar,  görme kaybıyla sonuçlanan göz tutulumu veya pulmoner veya SSS gibi en az 2 veya daha fazla sistem/organın en az orta düzeyde tutulması.

İnflamatuar Artritler

İnatçı inflamasyon veya kalıcı deformite nedeniyle

Ağırlık taşıyan majör periferal eklemlerin tutulumu ile efektif ambulasyon sağlanamaması

veya

Her iki üst ekstremitede majör periferal eklem tutulumu ile ince ve kaba hareket becerisinin kaybı.

Bir veya daha fazla periferal eklemde inflamasyon veya deformite ile beraber birinin en az orta derecede  olmak üzere iki veya daha fazla organ/vücut sisteminin tutulması.

Ankilozan spondilit veya diğer spondiloartropatilerde omurga tutulumunda

Dorsolomber veya servikal omurganın uygun görüntüleme tetkikleri ve fiziksel muayenede vertikal pozisyondan (sıfır dereceden) 50°  veya daha fazla fleksiyonda ankiloze  olması.

veya

Dorsolomber veya servikal omurganın uygun görüntüleme tetkikleri ve fiziksel muayenede  vertikal pozisyondan (sıfır dereceden) 30° veya üzerinde (50°’den az) fleksiyonda ankiloze olması ve herbiri en az orta derecede olmak üzere iki veya daha fazla organ/vücut sisteminin tutulması.

I.         GASTROENTEROLOJİ VE HEPATOLOJİ

Gastrointestinal Kanamalar

Portal Hipertansiyona bağlı olarak gelişen, endoskopik ve medikal tedavi ile hastaneye yatış gerektiren;

TİPS veya cerrahi tedavi gerektiren

veya

Aşağıdakilerden en az birinin varlığı

Parasentez gerektiren asit,

Torasentez gerektiren hepatik hidrotoraks,

Spontan bakteriyel peritonit,

Hepatik ensefalopati,

Hepatorenal sendrom,

Hepatopulmoner sendrom

Karaciğer Sirozu

Aşağıdakilerden  birinin varlığı

Son 1 yılda en az 2 defa hastaneye yatış ve terapötik parasentez gerektiren asit

Son 1 yılda en az 2 defa hastaneye yatış gerektiren spontan bakteriyel peritonit

Hepatopulmoner Sendrom

Hepatik Ensefalopati

Hepatik Hidrotoraks

Portopulmoner hipertansiyon

Hipersplenizm

End Stage Karaciğer Sirozu (SSA CLD skoru 22 veya üzeri olanlar)

Karaciğer transplantasyonu

İnflamatuar Bağırsak Hastalıkları

Stenotik lezyonu olan inflamatuvar barsak hastalığı: Endoskopik veya radyolojik olarak ince barsak ve kolonda ortaya konmuş proksimalindeki dilatasyonun olduğu stenotik lezyonu olan hastaların (Adhesiv stenozlar hariç) hastaneye yatırılarak uygun medikal, endoskopik dekompresif tedaviler ile kontrol edilemeyen  ve son altı ay içinde en az iki defa cerrahi tedavi ihtiyacı olmuş crohn hastalığı.

Stenozan olmayan  inflamatuvar barsak hastalığı

Son 6 aylık takipte aşağıdakilerden en az  ikisinin varlığı

Medikal ve cerrahi tedavi ile kontrol edilemeyen  fistülizan tip hastalık

VKI 17,5 in altında olması (bir yıl sonra kontrol gerekir)

Günlük beslenme ihtiyacının gastrostomi veya venöz kateter yoluyla total parenteral nutrisyonla sağlanması

Son iki ay içinde en az 3 farklı zamanda narkotik analjezikler ile kontrol altına alınamayan karın ağrısı, hassasiyet veya ele gelen kitle olması

Son iki ay içinde yapılan tedavilere rağmen Albumin’in 3gr/dl, Hemoglobinin 10gr/dl’in üzerine çıkarılamaması (transfüzyonsuz)

Son iki ay içinde en az 3 farklı zamanda perianal fistül veya drene edilen perianal absenin narkotik analjeziklere rağmen ağrı kontrolünün sağlanamaması

Kısa Bağırsak Sendromu

Cerrahi olarak ince barsakların en az 2/3’ünün rezeke edildiği ve günlük beslenme ihtiyacının venöz kateter yoluyla total parenteral nutrisyon ile sağlanması.

A. Sifinkterektomi ile birlikte subtotal kolektomi

B. Total kolektomi

C. Anal inkontinans veya anal sfinkter yokluğu

D. Kalıcı ileostomi veya kolostomiler

Bağırsak transplantasyonu

Tanımlanmış bir gastrointestinal hastalığa bağlı olarak; son 6 ayda uygun tedaviye rağmen son 2 ay içinde en az  2 değerlendirmede VKI 17,5 in altında olması. (Bir yıl sonra kontrol gerekir)

Malabsorbsiyonlarla seyreden kronik pankreatit: Radyoloji ve laboratuar yöntemleri ile saptanan birden fazla kalıcı komplikasyonu gelişen veya tedavi ile kontrol altında tutulamayan ağrı ile seyreden

Total pankreatektomi

Whipple operasyonu: Etiyolojisine bakılmaksızın

J.         DERMATOLOJİ

Yama, plak, papül, tümor, Sezary sendromu şeklinde kendisini gösteren, patoloji  pozitif lenf nodu: Evre IVA, IVB olan Kütanöz T Hücreli Lenfoma

Yaygın deri lezyonu olan, uzak metastazlı mycosis fungoides dışı diğer kutanöz lenfomalar

Belirti ve bulguları sürekli olarak mevcut olan, aralıklı veya sürekli tedavi gerektiren, uygun medikal tedaviye cevap vermeyen, günlük aktivitelerin tamamına yakınını etkileyen, hastanın çalışmasına olanak vermeyen veya hastane ya da evde uzun süreli mahsur kalmasına yol açan

Porfirialar

Artropatik şekil gösteren ağır sedef hastalığı (psoriazis) (Değerlendirme romatoloji bölümünde yer alan kriterlere göre yapılır)

Pemfigus grubu, büllöz pemfigoid, dermatitis herpetiformis v.b. Otoimmün büllöz hastalıklar

İktiyozis grubu hastalıklar

Epidermolizis büllosa

Kseroderma pigmentozum, Rothmund-Thompson Sendromu, Diskeratozis konjenita, Werner Sendromu ve benzeri genetik geçişli hastalıklar

Sistemik tutulumu olan atrofiyle seyreden ve trofik bozukluklar gösteren skleroderma. (Değerlendirme romatoloji bölümünde yer alan kriterlere göre yapılır)

Mutulasyon evresindeki cüzzam (Lepra)

K.        KARDİYOLOJİ

Kardiyak Aritmiler

İlaç tedavisi, kateter ile ablasyon, cerrahi girişim, kalıcı kalp pili uygulanması ve ICD implantasyonu yöntemlerinden en az ikisinin uygulanmasına rağmen hayatı tehdit eden ventriküler aritmiye bağlı semptomların devam etmesi.

veya

İlaç tedavisi, kateter ile ablasyon, cerrahi girişim yöntemlerinden en az ikisinin uygulanmasına rağmen Avrupa kalp ritim derneği (EHRA) skoru EHRA IV olan kronik atriyal fibrilasyon

veya

Ejeksiyon fraksiyonu %30’un altında olan hastalarda medikal tedaviye dirençli ventriküler aritmilerin varlığı

veya

Ani kalp ölümü sonrası başarılı resüsite edilmiş yaşayan ve medikal veya girişimsel veya cerrahi tedavi yöntemlerle tedavisi olmayan kalp hastalıklarının varlığı

Pulmoner Hipertansiyon: Medikal ve cerrahi tedaviye rağmen kateterle ölçülen Mean pulmoner arter basıncının 50 mmHg’ nın üzerinde olduğu (kalp kateterizasyonunun mümkün olmadığı durumlarda ekokardiografik olarak sistolik pulmoner arter basıncının 75 mmhg’nın üzerinde olduğu hastalar),  NYHA evre 3-4 semptomları veya ciddi sağ ventrikül yetmezlik belirti ve bulgularının olduğu primer ve sekonder pulmoner arteriyel hipertansiyon hastaları

Konstrüktif Perikardit: Opere edilmesine ve medikal tedaviye rağmen bulguları devam eden veya inoperabl olup NYHA evre 3-4 konstriktif perikardit hastaları

Hipertrofik ve Restruktif Kardiyomyopati: Fizik muayene ve laboratuar sonuçlarıyla hipertrofik kardiyomiyopati tanısı konulan, uygun medikal, cerrahi veya invaziv tedaviye rağmen NYHA evre 4 semptomları olan hastalar

Kalp Yetmezliği

Maksimum medikal, cerrahi ve perkutan tedaviye rağmen, NYHA evre 3-4 semptom ve bulguları olan ve ejeksiyon fraksiyonu %30’un altında olan kalp yetmezliği

veya

Maksimum medikal, cerrahi ve perkutan tedaviye rağmen, NYHA evre 3-4 semptom ve bulguları olan İnvaziv olarak ölçülmüş kardiyak indeksi 2.2 nin altında, pulmoner kapiller kama basıncı 18 mmHg üzerinde olan kalp yetmezliği

Konjenital Kalp Hastalıkları

Maksimum diyet, ilaç, perkutan veya cerrahi tedavisine rağmen NYHA evre 3-4 konjestif kalp yetersizliği semptomları olan konjenital kalp hastalıkları

veya

Cerrahi yada perkutan tedaviye rağmen kalp boşluklarında ciddi dilatasyon veya disfonksiyonu olan, ciddi kapak yetersizliği veya darlığı olan konjenital kalp hastalıkları

veya

Sağ-sol şant gelişen hastalar yada cerrahi ile düzeltilemeyen doğuştan sağ sol şantı olan hastalar

veya

Eisenmenger sendromu gelişen konjenital kalp hastalıkları

veya

Operasyon yapılmış hastalarda aşağıdakilerden en az biri ile beraber;

NYHA evre 3-4  konjestif kalp yetersizliği semptomları olan hastalar

Siyanozu devam eden hastalar

Önemli sol-sağ şantı devam eden ( Qp/ Qs >2:1), hastalar

Sağ-sol şantı bulunan hastalar

Pulmoner vasküler rezistansı sistemik vasküler rezistanstan büyük olan hastalar

Kalp Kapak Hastalıkları

Medikal tedaviye rağmen, NYHA evre 3-4 semptomları ve laboratuvar bulguları ile ortaya konmuş ciddi ventrikül fonksiyon bozukluğu  saptanan orta-ciddi düzeyde darlığı ya da yetmezliği olan cerrahi veya medikal nedenlerle opere edilemeyen (inoperabl) kalp kapak hastalıkları

veya

Perkutan girişimsel yöntem uygulanan veya opere edilen hastalarda medikal tedaviye rağmen NYHA evre 4 semptomları devam eden veya operasyon sonrası en az 1 yıl sonra yapılan takipte ciddi ventrikül fonksiyon bozukluğu devam eden kalp kapak hastalıkları.

Koroner Arter Hastalıkları

Kanada Kalp Derneği (CCS) sınıf 3-4 angina ile birlikte, medikal tedavi, PTCA, CABG tedavisine rağmen miyokard perfüzyon sintigrafisinde sol ventrikülün en az %30’unu etkileyen iskeminin saptandığı koroner arter hastalığı

veya

Medikal tedavi, PTCA, CABG tedavisine rağmen, bir veya daha fazla koroner arterde en az %50 oranında darlığın anjiyografik olarak gösterildiği Kanada Kalp Derneği (CCS) sınıf 3-4 angina pektorisi olan koroner arter hastalığı

veya

Medikal tedavi, PTCA, CABG tedavisine rağmen, Kanada Kalp Derneği (CCS) sınıf 3-4 angina ile birlikte ciddi sol ventrikül fonksiyon bozukluğunun (EF<%30) olduğu koroner arter hastalığı

Kalp Transplantasyonu

L.        DAMAR HASTALIKLARI

Sistemik kökenli ve tedavisi mümkün olmayan, çalışmayı etkileyen, kısa mesafe kladikasyonu olan, iskemik yara ve trofik bozukluğa yol açan arteriyel tıkanıklık (ABI 0.5’den az)

Tedavisi mümkün olmayan büyük arter anevrizmaları (aort v.b.)

Tedaviye rağmen tekrarlayan veya inatçı, geniş ülserasyona neden olan venöz staz

Tedavisi mümkün olmayan ağır lenfödem ve elefantiyazis

M.       GENİTOÜRİNER SİSTEM HASTALIKLARI

Böbrek fonksiyon bozukluğu:

Kronik hemodiyaliz veya periton diyalizi

veya

Böbrek transplantasyonu

veya

En az 3 ay boyunca serum kreatinin düzeyinin sürekli 4 mg/dl (en az 3 kez 3 farklı zamanda) veya üzerinde olması veya kreatinin klirensinin 30 ml/dk veya altında bir değere  düşmesi ile beraber aşağıdakilerden en az ikisi;

Patolojik kırıklar

Kalıcı motor ve  duyusal  nöropati (EMG ile tespit edilen)

Kalıcı aşırı sıvı  yüklenmesi  sendromu  beraberinde:

a. Diastolik kan basıncının 110 mmHg veya üzerinde olduğu diastolik hipertansiyon olması ( ambulatuar kan basıncı monitörizasyonu ile tespit edilen)

veya

b. Tedaviye rağmen devam eden inatçı  vasküler  konjesyon  bulguları (telegrafi, ekokardiografi ve klinik bulgular ile desteklenen)

Takip eden 6 aylık süreçte en az 30 günlük ara ile değerlendirme sonrası hesaplanan ve  vücut kitle indeksinin 18.0’in altında olması ile tanımlanan kilo kaybının olduğu inatçı  anoreksi.

Nefrotik sendrom; anazarka tarzı ödem ile birlikte tedaviye rağmen en az 3 ay süren ve;

Serum albümin  düzeyinin 3.0 gram/desilitre (100 ml) veya altında ve 24 saatlik  proteinüri  miktarının 3.5 gram veya üzerinde olması

veya

24  saatlik  proteinüri  miktarının 10.0 gram ve üzerinde olması

Üretra  darlıkları  sürekli sonda kullanmayı gerektiren veya sürekli  sistostomi

Üreterosigmoidostomi,  üreterokuteneostomi, post operatif  kalıcı fistüller, total inkontinans

Penis ve  testislerin birlikte yokluğu ve idrarın sürekli akması

N.        ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI

Hipofiz ve Hipotalamus Bez Hastalıkları

Cerrahi ve tıbbi tedaviye cevap vermeyen hastalıklar. (Çevre dokulara invaze olan, körlüğe v.b. neden olan adenomlar)

Tiroid ve Parotiroid Bez Hastalıkları

Hipoparatiroidiye bağlı tedaviyle düzeltilemeyen hipokalsemi, hiperfosfatemi ve yumuşak doku kalsifikasyonları

Hiperparatiroidiye bağlı tedaviye cevap vermeyen ağır hiperkalsemi (kan kasiyum düzeyi ≥14 mg/dl )

Kanserlerin yol açtığı malign  hiperkalsemiler

Adrenal Bez Hastalıkları

Tedavi edilemeyen fonksiyonel adrenal bez adenomları

Cerrahi ve medikal tedaviyle kontrol altına alınamayan endokrin hipertansiyon (Feokromasitoma, hiperaldosteronizm v.b.)

Cerrahi ve medikal olarak tedavi edilemeyen gastrointestinal nöroendokrin tümörler

Diabetes Mellitus Kronik  hiperglisemi veya hipoglisemiye  bağlı en az 3 sistemi etkileyen orta-ağır komplikasyonların bulunması (görme kaybı, nöropatiler, periferik damar hastalıkları, retinopatiler ve  nefropatiler v.b.)

Metabolizma Hastalıkları

Tedaviye rağmen kırıklara yol açan ve sekel bırakan metabolizma hastalıkları(osteogenezis imperfekta, genetik ağır osteomalaziler v.b.)

Porfiria (konjenital eritropoetik porfiria)

O.        SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI

Kronik Pulmoner Yetmezlik: Kronik obstruktif akciğer hastalığı, kronik restriktif akciğer hastalığı, klinik olarak belgelenmiş akciğer hastalığına bağlı olarak gaz değişiminde kronik kalıcı bozulma olan durumlar

Ağır fonksiyonel etkilenme; istirahat PO2 değeri  50 mmHg’dan az veya 60 mmHg’nın altında ve beraberinde pulmoner hipertansiyon, kor pulmonale, egzersizle artan ağır hipoksemi bulgularının olması

veya

İdame tedaviye rağmen ağır veya çok ağır dispne (Modified medical research council, MMRC 3-4), şiddetli fizik muayene bulguları ve  spirometride  hastalıkların tanısı dikkate alınarak; FEV1 <%45; FVC <%45; DLCO<%45 veya VO2 maks<15ml/kg-dk olması

Bronş Astımı

Birer hafta arayla  usulüne uygun yapılan 3  spirometri ölçümü ile kalıcı ağır fonksiyonel bozukluğun gösterilmesi ( FEV1/FVC <%55, FEV1<%40)

veya

Spirometriye  uyum  sağlayamayan hastalarda; hastanın yılda en az 6 kez astım atağı ile acil servise başvurmuş olması ve arteriyel kan gazlarında en az hafif veya orta dereceli hipoksemisi bulunması

(Astımda maluliyet için rapor düzenlenmeden önce optimal tedavi yapılmış ve klinik stabil dönem sağlanmış olmalı ve değerlendirme en az 12 haftalık tedaviden sonra yapılmalıdır.)

Uykuda solunum bozuklukları

Ağır fonksiyonel kayıp; uykuda solunum bozukluğunda polisomnografide belirgin noktürnal desaturasyon bulunması ve bu kronik noktürnal hipoksemiye bağlı pulmoner hipertansiyon veya kor pulmonale gelişmesi

veya

Apne hipopne indeksi (AHİ) >30 olup CPAP tedavisini tolere edememesi veya yeterli kompliyans sağlanamaması

Tüberküloz

Çoklu ilaca dirençli tüberküloz (İki yıl sonra tekrar değerlendirilir.)

Bronşektazi

Yaygın hastalığa bağlı olarak pulmoner fonksiyonun bozulması, (kronik pulmoner yetmezlik bölümünde  yer alan uygun kriterler altında değerlendirilir.)

veya

Hastane başvurusu gerektiren , pnömoni veya hemoptizi ataklarının  veya solunum yetmezliğinin yılda en az 6 kez tekrarlaması.

(Bu değerlendirmenin yapılmasına esas sağlık kurulu raporunda hastanın ardışık olarak en az 12 ay izlendiği belirtilmiş olmalıdır.)

Kistik Fibrozis

Yaygın hastalığa bağlı olarak pulmoner fonksiyonun bozulması (kronik pulmoner yetmezlik bölümünde  yer alan kriterler altında değerlendirilir.)

veya

Hastane başvurusu ile intavenöz veya nebulizer antibiyotik tedavisi gerektiren;  pnömoni ve enfeksiyon atakları  veya solunum yetmezliğinin yılda en az 6 kez tekrarlaması

(Bu değerlendirmenin yapılmasına esas sağlık kurulu raporunda hastanın ardışık olarak en az 12 ay izlendiği belirtilmiş olmalıdır.)

7.  Akciğer Transplantasyonu

Not;

Arter kan gazları için kan alınırken hastanın en az 15 dakikadır istirahat halinde olması, 30 dakikadır oksijen tedavisi almıyor olması ve hastanın optimal tedavi altında bulunması gereklidir. En az bir gün arayla tekrarlanmış iki ayrı arter kan gazı(AKG) sonucu olmalıdır.

– Spirometrik incelemeler hastanın sağlık durumunun en iyi olduğu zamanda ve obstruksiyon bulgusu varlığında kısa etkili bronkodilatör inhalasyonundan en az 10 dakika sonra yapılmalıdır.

– Dispnenin değerlendirilmesi MMRC dispne skalasına göre yapılır. Klinik, spirometrik ve arteriyel kan gazı bulguları ile fonksiyonel etkilenmenin derecesinde netlik sağlanamazsa kişilerde pulmoner egsersiz testi sonuçları dikkate alınır (kardiyo pulmoner egzersiz testi (KPET) ve 6 dak. yürüme testi)

P.        DİĞER

AIDS

Tedaviye rağmen CD4 kan lenfosit sayısının <200 mm³

veya

Ağır immünyetmezlik semptomları görülen hastalar (fırsatçı enfeksiyon, kanser, kaposi sarkomu v.b.)

Mevcut hastalık listelerinin dışında kalan, tedaviye rağmen çalışma olanağının bulunmadığı hastalıklar.

Birden fazla hastalığın bir arada olduğu, tedaviye rağmen çalışma olanağının bulunmadığı durumlar.

 


[1] Efektif ambulasyon sağlayamama, ince ve kaba hareket becerilerini efektif yapamama

Efektif ambulasyon, günlük yaşam aktivitelerini devam ettirebilmek için yeterli bir mesafeyi makul bir yürüme hızıyla sağlayabilme yeteneğine sahip olmayı ifade eder. Efektif  ambulasyon sağlayamama,  yürüme yeteneğinde ciddi kısıtlanma olduğunu ve genellikle her iki alt ekstremitenin yetersizliği sonucu kullanılan yardımcı cihaz/cihazlar ile her iki üst  ekstremite fonksiyonun limitlendiğini gösterir.

Aşağıdakilerle sınırlı kalmamak üzere, efektif ambulasyonu sağlayamama şu örnekleri  içerir.

– Tekerlekli sandalye düzeyinde olmak,

– İki baston, iki kanadyen, walker v.b. mekanik destek ve/veya yardımcı cihaz olmadan yürüyememek,

– Tek el desteğine  rağmen yardım olmaksızın yürüyememek, standart toplu taşım araçlarını kullanamamak, rutin aktiviteleri sürdürememek v.b.

– Bilateral üst ekstremite yardımcı cihaz/cihazlarına ihtiyaç duyulmadığı veya uygun olmadığı hallerde de (ankiloz, diz kalça ve ayak bileğinin kontraktürü,  ileri düzeyde kas hastalıkları, Parkinson v.b.) efektif ambulasyon sağlanamayabilir.

Evde yardımcı cihaz kullanmadan bağımsız yürümek ambulasyonu efektif sağladığı  anlamına gelmemektedir.

İnce ve kaba hareket becerilerini efektif yapamama, her iki üst ekstremite fonksiyonlarında ciddi kayıp sonucu, kişinin etkilenmiş ekstremiteleri kendine bakım veya günlük yaşam aktivitelerinde kullanamadığını ifade etmektedir. (El beceri testleri, günlük yaşam aktivitesi ölçekleri ile değerlendirilerek.)

[2] Tedaviye direnç protokollerinin uygulandığını gösteren tıbbi belge ve dokümantasyonlarının dosyada mevcut olması gerekir.

[3] Antineoplastik tedavi: Cerrahi, radyoterapi, sistemik antikanser tedavilerinin tümünü içerir.

[4]  İki ayda bir, en az bir kez

[5] Efektif ambulasyon sağlayamama, ince ve kaba hareket becerilerini efektif yapamama

Efektif ambulasyon, günlük yaşam aktivitelerini devam ettirebilmek için yeterli bir mesafeyi makul bir yürüme hızıyla sağlayabilme yeteneğine sahip olmayı ifade eder. Efektif  ambulasyon sağlayamama,  yürüme yeteneğinde ciddi kısıtlanma olduğunu ve genellikle her iki alt ekstremitenin yetersizliği sonucu kullanılan yardımcı cihaz/cihazlar ile her iki üst  ekstremite fonksiyonun limitlendiğini gösterir.

Aşağıdakilerle sınırlı kalmamak üzere, efektif ambulasyonu sağlayamama şu örnekleri  içerir.

– Tekerlekli sandalye düzeyinde olmak,

– İki baston, iki kanadyen, walker v.b. mekanik destek ve/veya yardımcı cihaz olmadan yürüyememek,

– Tek el desteğine  rağmen yardım olmaksızın yürüyememek, standart toplu taşım araçlarını kullanamamak, rutin aktiviteleri sürdürememek v.b.

– Bilateral üst ekstremite yardımcı cihaz/cihazlarına ihtiyaç duyulmadığı veya uygun olmadığı hallerde de (ankiloz, diz kalça ve ayak bileğinin kontraktürü, ileri düzeyde kas hastalıkları, Parkinson v.b.) efektif ambulasyon sağlanamayabilir.

Evde yardımcı cihaz kullanmadan bağımsız yürümek ambulasyonu efektif sağladığı  anlamına gelmemektedir.

İnce ve kaba hareket becerilerini efektif yapamama, her iki üst ekstremite fonksiyonlarında ciddi kayıp sonucu, kişinin etkilenmiş ekstremiteleri kendine bakım veya günlük yaşam aktivitelerinde kullanamadığını ifade etmektedir. (El beceri testleri, günlük yaşam aktivitesi ölçekleri ile değerlendirilerek.)

 

About nevzaterdag

Check Also

Yeni Kıdem Tazminatı Sistemi Nasıl Olacak ?

  Benzer Yazılar11. Kalkınma Planı Neleri Kapsıyor?Corona Virüsü Küresel, Mücadelemiz Ulusaldır!Corona Virüsünden Dolayı İşçi Çıkarana …

187 comments

 1. yasemin akıncı

  uyku apnesi ve agır obesiteyim 3098 iş günüm var emekli olabilirmiyim

  • Merhaba Yasemin hanım ,
   Malülen emeklilik için yasa şu tanımlamayı yapıyor
   “Uykuda solunum bozuklukları Ağır fonksiyonel kayıp; uykuda solunum bozukluğunda polisomnografide belirgin noktürnal desaturasyon bulunması ve bu kronik noktürnal hipoksemiye bağlı pulmoner hipertansiyon veya kor pulmonale gelişmesi veya Apne hipopne indeksi (AHİ) >30 olup CPAP tedavisini tolere edememesi veya yeterli kompliyans sağlanamaması” doktor raporunuz bu yönde ise
   ve
   – En az on yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması,şartını taşıyorsanız malülen emkli olabilirsiniz

  • benim yazdığım soruya niçin cevap vermediniz merak ediyorum

   • Mehmet bey merhaba,
    gelen sorulara çok fazla olmasına rağmen cevap vermeye çalışıyorum fakat sizden bu soru dışında sistemde başka bir soru görünmüyor

 2. erdoğan şahin

  Eşim 2008 den beri kml hastası olup halen tedavisi devam etmektedir.1998 sigorta başlangıcı olup 1000 gün pirim vardır. Malulen emekli olmak için daha önce yani 1 yıl önce müracaat ettik fakat reddeildi.Yeni çıkan yasaya göre emekli olabilirmiyiz.Eşim 1978 doğumludur.

  • Erdoğan bey merhaba,
   malülen emeklilikte prim gün sayısı en az 1800 gün olarak gecmektedir sizin gün sayınız tutmamakta

   • EŞİMİN PİRİM GÜN SAYISI 1270 İKİ ÇOCUK BORÇLANMASIYLA BU SAYI YAKLAŞIK 2700 GÜN YAPIYOR SİGORTA BAŞLANGICI İSE 2008 VE ÇOCUKLAR 2002 VE 2005 DOĞUMLULAR.YENİ YASAYA GÖRE EŞİM2008DEN BERİ KML HASTASI MALULEN EMEKLİ OLABİLR Mİ.YADA ÜZDE KAÇ ERKEN EMEKLİLİK İÇİN ALIR.VE KAÇ GÜN PİRİM GEREKİR.

 3. merhaba nevzat bey kornea nakileride kapsama giriyormu hangi sartları taşımak gerekir (kornea nakli oldum sağ göz ) malülen emeklilik için şimdiden tşkür ederim hayırlı bayramlar.

  • Mustafa bey merhaba,
   korneo ile alkalı şu tanımlamayı yapmış
   Pterjium ve semblafaron

   Bilateral 0,1 (20/200) ve bu seviyenin altında görme keskinliğini bozan korneada ileri derecede bulanıklığa neden olan, tekrarlayan, tedaviden fayda görmeyen iki taraflı pterjium veya semblafaron teknik terimler olmasına rağmen anlaşılan nakle rağmen görme oranında 20/200 azalma var ise faydalanabilir

 4. iyi günler ,uyku apnesi hastasıyım cpap cihazını kullanmasam apnem var cihazla apnem oluşmuyor malülen emekli olabilirmiyim sonuçta apne hastasıyım bu yeterli değilmi emklilik için

  • Merhaba,
   uyku apnesi ile ilgili şu söylenmekte
   Ağır fonksiyonel kayıp; uykuda solunum bozukluğunda polisomnografide belirgin noktürnal desaturasyon bulunması ve bu kronik noktürnal hipoksemiye bağlı pulmoner hipertansiyon veya kor pulmonale gelişmesi
   veya
   Apne hipopne indeksi (AHİ) >30 olup CPAP tedavisini tolere edememesi veya yeterli kompliyans sağlanamaması Bu durumların birinin oluştuğunu doktor raporu ile ispatlayabiliyorsanız malülen emeklilik diğer şartlarınıda taşıyorsanız möüracat edebilirsiniz

 5. selamun aleykum ben 69 doğumlu 1987 iki ay kadar ssk pirimim var sonra ikibin 9 mayısta isteğe bağlı öduyorum ancak bir senedir kll hastasıyım uç ayabir kontrollerim var te davi baslamadı emekli olur muyum tesekkurle simdiden

  • Zeliha hanım merhaba,
   malülen emeklilik düzenlemesinde sizin hastalığınız
   Kronik lenfositer lösemi:
   Akut lösemiye dönüşüm gösteren veya
   12 aylık periyod süresince birden fazla antineoplastik tedavi başlanması gereksinimi olan şeklinde tanımlanmış sigorta başlangıcınız yazmamışsınız yasa
   En az on yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün prim ödenmesi halinde malülen emeklilik imkanı tanımış sizin hastalığınıza

 6. merhaba
  ben 1972 doğumluyum.23 senedir fiilen çalışıyorum 7800 prim günüm var
  şu anda yaşı bekliyorum.aynı zamanda 7 yıldır crohn ve romatoid artrid hastasıyım.sürekli kontrol altındayım.malülen emekli olabilirmiyim
  teşekkür ederim.

  • Zuhal hanım merhaba,
   makalemde belirtmiştim sanırım tam okumadınız Malulen emekli olabilmek için kişinin çalışma gücünün veya iş kazası ya da meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60′ını veya tamamını kaybettiği sağlık kurulunca raporlanacak. Ayrıca en az 10 yıldan beri sigortalı olup, toplam 1800 gün sigorta primi ödenmiş olma şartı da bulunuyor.
   sizin rahatsızlığınız şu şekilde tanımlanmış
   Stenotik lezyonu olan inflamatuvar barsak hastalığı: Endoskopik veya radyolojik olarak ince barsak ve kolonda ortaya konmuş proksimalindeki dilatasyonun olduğu stenotik lezyonu olan hastaların (Adhesiv stenozlar hariç) hastaneye yatırılarak uygun medikal, endoskopik dekompresif tedaviler ile kontrol edilemeyen ve son altı ay içinde en az iki defa cerrahi tedavi ihtiyacı olmuş crohn hastalığ

 7. Merhaba;

  Babam 1978 SGK İşe başlama yılı 2002den beridir bağkurlu arada askerlik borçlanmasınıda yatırmış bulunmakta,ve şuan hem şeker hastası hem de sedef hastalığı var malulen emekli olabilir mi?
  Teşekkürler,

  • Merhaba mehtap hanım,
   Öncelikle Allah şifa versin ve yardımcınız olsun
   makalemde anlattığım gibi malülen emeklilik için bazı şartlar var
   bunlar
   10 yıllık sigortalılık sizde mevcut
   1800 gün prim ödenmiş olmak buda mevcut
   makale ekindeki listedeki hastalıklardan birinde %60 iş gücü kaybı hastahane raporu bu 3 maddede belirtilen özelliklere sahipseniz malülen emekli olabilirsiniz

 8. merhaba

  nevzat bey ben Apne hipopne indeksi (AHİ) >93,9 olup ağır osast olarak uykumerkezinden rapor verdiler
  endokrinden ve urolajiden de toplam üç hastalıktan %70 rapor aldım 20 yıllık sigortalıyım ve 2000 küsürde pirim günüm var emekli olabilirmiyim saygılarımla

  • Malülen emeklilik için yasa şu tanımlamayı yapıyor
   “Uykuda solunum bozuklukları Ağır fonksiyonel kayıp; uykuda solunum bozukluğunda polisomnografide belirgin noktürnal desaturasyon bulunması ve bu kronik noktürnal hipoksemiye bağlı pulmoner hipertansiyon veya kor pulmonale gelişmesi veya Apne hipopne indeksi (AHİ) >30 olup CPAP tedavisini tolere edememesi veya yeterli kompliyans sağlanamaması” doktor raporunuz bu yönde ise
   ve
   – En az on yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması,şartını taşıyorsanız malülen emekli olabilirsiniz

 9. merhaba ;
  BABAMIN en muayene olduğu hacettepe hastanesınde kenddyy sendromu tespıt edılmiş numune de 15vgun kalmıştı. şahsi rapora başvurduk hacettepe ve bıze % 58 verdı. babamın iş gücü yetmezliği çok gununu 1800 gune tamamaladık ve sgk ya başvurduk en son çalştığı yerın sgk sı bızı bır hastaneye sevk ettı ve hastene kurulu muayene etmeden eskı raporun aynısını verdı. şu an hastanenın raporu sgk yenı gttı bıze gerekn en az %60 . kenddyy sendorumundan emeklı olmak için ne yapmak gerekıyor bız tam bılemıyourz . bırde sgk ıtıraz ederken nasıl edecğimizi itiraz sonrasında babamın malulen emklı olması mumkun mü acaba ?

  • Merhaba makalemde ekli listede babanızın hastalığı var ise 1800 gün %60 rapor ve 10 yıllık sigortası olması halinde malülen emekliliğe müracat edebilir 2. hastanede kontrol edilmeden rapor verildiğini söylüyorsanız bir üniversite hastanesine tekrar rapor için müracaat edebilirsiniz

 10. Merhaba ;

  Ben nörobehçet hastasıyım.Ayrıca göz üveyt hastasıyım.8 yıldır hastalıkla mücadele ediyorum.4500 gün sigorta primim var.Yeni çıkan yasayla emeklilik hakkım var mıdır?

  • Hüseyin bey merhaba,
   Behcet hastalığı yasa ek listesinde geçmekte
   “Behçet Hastalığı Vena cava superior ve/veya vena cava inferior sendromu gibi vasküler komplikasyonlar, görme kaybıyla sonuçlanan göz tutulumu veya pulmoner veya SSS gibi en az 2 veya daha fazla sistem/organın en az orta düzeyde tutulması.”diğer malülen emeklilik şartlarınız(10 yıl 1800 gün ve tam teşekküllü hastane raporunuz var ise) malülen emklilik için müracat edebilirsiniz

 11. Nevzat Bey Merhaba

  Crohn hastası bir yakınım için soruyorum. Malulen emekli olmak için eksik günlerini doğum borçlanması yaparak tamamlamak için başvurda bulundu .Ancak olurda raporları malulen emekli olmak için yeterli görülmez ise doğum borçlanması yaparak yatırdığı parayı geri alabilir mi

  • Handan hanım merhaba,
   16 Haziran 2011 tarihli ve 27966 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (b) bendi ile, 12.05.2010 tarihli Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin “Borçlanmaya İlişkin Süreler” başlıklı 66 ıncı maddesine (11) numaralı yeni fıkra eklemiştir.
   Bahse konu (11) numaralı fıkra hükümleri; “(11) 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre yapılan borçlanmalarda aylık bağlanmamış olması şartıyla borçlanma tutarının tamamı sigortalının talebi halinde bir defaya mahsus olmak üzere iade edilir.” şeklindedir.Bu fıkra, hükümlerine göre SGK’ya hizmet borçlanması yapan vatandaşlar yaptıkları bu borçlanma bedellerini aylık bağlanmamış olması şartıyla bir defaya mahsus olmak üzere SGK’dan geri alabilir.

  • çok teşekkür ederim Syg

 12. abim 10 yılı aşkındır psikolojik nedenden çalışmıyordu son iki yıl içinde tedavi olmayı kabul ederek psikiyatriye gitti ve şizofreni teşhisi kondu halen ilaç kullanıyor ama çalışmıyor malülen emekli olabilirmi tşkl.

  • Mehmet bey merhaba,
   abinizin malülen emeklilik şartları var ise yeni yasada
   B. PSİKİYATRİ Tedaviye rağmen çalışma olanağı vermeyen şizofreni ve alt tipleri doktor raporu ile belirlenmek şartı ile malüllük sayılmıştır

 13. Merhaba abim diyabetik gangren her iki ayakta toplam 2 parmak kaldı ve halen hastahanede tedavi altında prüm günü de tutuyor emekli olabilir mi ? Teşekkür ederim

 14. Merhabalar nevzat bey 2004 yılında ben 20 yasımda ıken testıs kanserı vakasıyla sag testısım alındı ve mıx germ hucrelı tumor tanısı konuldu okmeydanı ssk hast. 4 kur bep tedavısı sonrası ıyılestım ve askerden muaf oldum ve ben vatan millet askı ıle hastalıgımı gızleyerek askerlıgımı yaptım ve 2009 yılı tekrar hastalıgım nuksettı geç fark ettıgımızden karacıger akcıger karın bolgesıne sıcraması sebebıyle 6 kur bep tedavı suresı sonrası çapa da Laparoskopik RPLND amelıyatı oldum karın bolgem de sol meme altından sag bobrek ustu alanında buyuk bı acık dıkıs var ve bu benı çalısma gucumde epey zorluyor ve 4 senedır calısmıyorum yanlız saygın bı iş adamı saolsun benım sıgortamı 2009 dan berı yatırıyor 13 yıl ve 2200 gun prımım olmus benım bu yenı cıkan malul emeklılık ıcın hakkım varmı bunu ogrenmek ıstıyorum egerkı olursa bu 18 aylık ıcınmı olur ömür boyumu? 18 ay sonra kesılırmı maddı zorluk cekıyorum calısamıyorum ve suan da sag bobregımle ılgılı sıkıntı cekıyorum 1.5 cm tas oludug gorunuyor fılm lerde sol bobrek sag bobregı bertaraf etmek uzereymıs dr ların soyledıgıne gore sag bobregımıde kaybedelebılırım emekli olabilirmiyim…

  • Erkan bey merhaba,
   mailinize geç cevap verdiğim için özür dilerim mailiniz silinmedi sadece ben iş yoğunluğumdan dolayı soruları cevaplamakta geçiktim biraz yeni malülen emeklilik yasasında durum şöyle
   Birkaç istisna dışındaki tüm kanser hastalarına 18 aysüreyle maluliyet hakkı getirildi 18 ay sonunda heyet raporu ile bu yaşam boyuna cevrilebiliyor
   emeklilik için şartlar şöyle;
   sağlık kurulunca rapor,
   en az 10 yıldan beri sigortalı olma,
   toplam 1800 gün sigorta primi ödenmiş olma yazdıklarınızdan anladığım kadarı ile bu durumlar size uyuyor yapmanız gereken durumunuzu rahatsızlığınızı devlet hastanesi veya üniversitesi hastanesinden alacağınız raporla belgelendirererk müracat etmek
   inşallah hastalığınıza şifa bulursunuz Allah yardımcınız olsun

 15. Merhaba hocam Ben 16 yasımdan berir rahatsızım askerliğe elverişli sayılmadım sivil hayatımda ön plana çıkan bu rahatsızlık askerlik sonrası iş hayatına atılmam da sıkıntı çıkardı kapalı ortamlarda duramıyorum en ufak bir ses bile delirtiyor 3 yıl ev hapsinde kaldım bağlantım koptu sosyal hiç bişi yok..psikotik bozukluk teşhisi kondu epikriz istendi askerde doktorum gönderdi şuan bile duramuyırum bana bi yol gösterin ne yapmalıyım nasıl yapmalıyım lütfen yardım edin evliyim 2 kızım var ailem perişan ben keza öle emekli olabilirmiyim rapor nasıl alıcam ne yapmam lazım hocam ilgilenirsiniz inşlaalh teşekkür ederim

  • Enes bey merhaba,
   yeni çıkan malülen emklilik yasasında malül sayılan durumlar makalemde belirttiğim gibi şöyle sıralanmış
   B. PSİKİYATRİ
   (IQ 50 ve altı) Zeka gerilikleri
   Tedaviye rağmen çalışma olanağı vermeyen şizofreni ve alt tipleri
   Tedaviye rağmen çalışma olanağı vermeyen şizoafektif bozukluk
   Tedaviye rağmen çalışma olanağı vermeyen sanrısal bozukluklar
   Tedaviye rağmen çalışma olanağı vermeyen atipik veya başka türlü sınıflandırılamayan psikozlar
   Tedavi ile işlevselliği düzelmeyen progresyon gösteren ve çalışma olanağı vermeyen bipolar bozukluk
   Tedavi ile işlevselliği düzelmeyen ve çalışma olanağı vermeyen beyin hasarı, beyin işlev bozukluğuna bağlı davranış bozuklukları (organik kişilik ve davranış bozukluğu, frontal lob sendromu, v.b.)
   Tedavi ile işlevselliği düzelmeyen ve çalışma olanağı vermeyen psikotik özellikli kronik obsesif kompulsif bozukluk, kronik travma sonrası stres bozukluğu ve komorbiditesi[2]
   Tedavi ile işlevselliği düzelmeyen ve çalışma olanağı vermeyen beyin hasarı, beyin işlev bozukluğu ve bedensel hastalıklara bağlı ruhsal bozukluklar (organik bipolar tiplerini içerir, organik sanrılı bozukluk, demansiyel ve amnestik v.b. tablolar)
   Yaygın gelişimsel bozukluklar (otistik bozukluk, asperger v.b.)
   durumunuzu doktorunuz daha doğru tespit edebilecektir yukarıdaki durumlardan birine giriyorsanız o zaman şu şartlarıda taşımanız halinde malülen emkliliğe müracat edebilirsiniz
   * 10 yıllık sigortalılık süresi ve
   * bu süre içinde en az 1800 gün prim ödenmiş olmalıdır.

   Sağlık şartı olarak da işe girmeden evvel en az % 60 oranından az hastalık veya rahatsızlığınız olup da sonrada bu oranın % 60 veya daha fazla oranda olması gerekir.dureumunuzu devlet veya üniversite hastanesinden alacağın raporla tespit dip sgk ya malülen eliliküracatında bulunabilirsiniz

 16. hayırlı günler. ben 4 yıldır siroz hastasıyım, dalağımda damar tıkanıklığı bulunuyor ayriyetten geçen sene trafik kazası geçirdim ve kalçamda platin bulunmakta şuan kızımın sigortasından faydalanıyorum benım 2000 yılında sigorta başlangıcım bulunuyor fakat 220 gün ödenmiş şuan 48 yaşındayım çalışma olanağım düşük malulen emekli ne şekilde olabilirim yardımcı olabilirmisiniz %50 özürlü oranım bulunmakta sizden detaylı bir açıklama istiyorum yardımcı olursanız çok seviniim şimdiden teşekkrler

  • Nurgül hanım merhaba,
   öncelikle Allah acil şifalar versin
   malülen emeklilik için yasada 3 şart konulmuş
   10 yıl sigorta 1800 gün prim ve devlet hastanesi raporu gerekiyor sürekli bakımına muhtaç derecede malul olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması aranıyor sizin yılınız tamam fakat prim gün sayınız eksik görünüyor 1800 gün prim ödeme koşulu muhakkak tamamlanmalıdır. Ancak bir tek istisna var; o da başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olduğuna karar verilenler için ise sigortalılık süresi olan 10 yıl şartı aranmaksızın diğer koşulları karşılaması kaydıyla maluliyet aylığı bağlanır. sanırım arada boşluklarınız var bu durumu sgk dan kontrol ettirmenizi öneririm borçlanarak 1800 güne tamamlama şansınız var ise bundan istifade edebilirsiniz

 17. hocam ben sorunumu paylastım herseyı bır bır yazdıgım halde konum sılınmıs bunu ogrenebılırmıyım istedigim sadece bir cvp tı…

  • Erkan bey merhaba,
   sorunuz silinmedi tüm sorulara cevap verebildiğim ölçüde cevap vermeye çalışıyorum son günlerde ben sorulara geç cevap vermek zorunda kaldım sorunuzu bugün cevapladım geçikmeden dolayı özür dilerim

   • merhabalar ben yüzde 45 engellı vergı ındırımı alıyorum aynı zamanda çalışıyorum astım hastasıyım ama 1998 de teşhis edıldı işe gırış tarıhım 2004 şimdı koah dıyorlar ayrıca fmf yanı ailesel akdenız ateşi var tek böbreklıyım agenetık ve protein kaçağı 30mg tansıyon hapı verdıler cozar ve novraks dıye ben kullanmadım sonra öğrendımkı tansıyonda varmış bana demıştı nefrolog tansıyon var dıye değil böbrektekı kaçağı kontrol alına almak için büyük tansıyonun 110 altında tutmamız gerekıyor dıye benımde hep düşüktü ama şimdı gerçekten tansıyon çıkıyor ve bel fıtığından apandıst guatr ıkı kez de tanısal laparoskopı oldum hıpotıorıdım levetron kullanıyorum ayrıca psıkolojım bozuldu yaklaşık 3 yıldır tedavı görüyorum kalpt rıtım bozukluğu var en son astım için gıtttım bana akcığerler % 60 çalışıyor dedıler öncekı raporum ıkı yıl önce almıştım o zaman sadece astım bronşıt vardı şimdı koah dıyor bırde tansıyon eklendı acaba malulen emeklı olabılırmıyım lütfen cevap fazla yürüyemıyorum ıkı klo bır şeyı elıme alıp eve gelemıyorum çalışıyorum ama ıte kaka bılmem nasıl anlatılır boyun da kemık eğrılmesı ve fıtık var yok yok anlayacağınız ama ıkı see önce %55 olan raporum yuzde 45 onaylandı vergı ındırımınde şimdı koah ve tansıyon ne olur bılmıyorum tşk

    • Halime hanım Allah yardımcınız olsun inşallah tüm şikayetleriniz biter belirttiğiniz rahatsızlıklarınızın dr raporu ile işgörmezlik oranı %60 veya üzeri olarak belirlenirse malülen emekliliğe müracat edebilirsiniz fakat %45-55 vergi indiriminden faydalanırsınız

   • Hakkınızı helal edin bende biraz sabırsız davrandım sanırım bilgiler için çok sağolun aydınlattığınız için..

    • Önemli değil Erkan bey, inanın artık sorulara yetişemiyorum günde 100 soru geliyor gücüm nispetinde geçte olsa cevaplamaya çalışıyorum umarıom faydası olmuştur verdiğim bilginin

 18. Yüksel Özdilek

  skleroderma ile ilgili bir konu yazdım iki kez , ilgilenmediniz nevzat bey soruma cevap alabilirmiyim rica etmsem ?

 19. Mrb ben yuzde 40 oranla engelli kadrosuyla ise basladim vergi indiriminden hic yararlanmadim 1000 gun ssk primi var hastaligim noroloji kaba veya beceri gerektiren hareketleri etkin bir şekilde yapamama ben 10 yil sigorta suresi ve 1800 gun prim doldurma sartiyla emekli olabilirmiyim hastalik ek1 listesinde yer almaktadır

 20. hocam mrb:annem kolon kanserinden kemoterapi görüyor 47 yaşında ssk 3841 gün primi var malulen emekli olabilirmi ?Ne yapmamız gerekiyor özel hastanede tedevi görüyor .cevaplandırırsanız sevinirim

  • Fatma hanım merhaba,
   Annenize Allahtan acil şifalar diliyorum malülen emeklilik 3 şarta bağlanmış
   1-devletveya ünv hastanesinden %60 malüllük raporu
   2-1800 gün prim ödenmesi
   3 en az 10 yıllık sigortalılık sanırım siz iki tanesini tamamlamışsınız hastane raporunuda alıp malülen emkliliğe müracat edebilirsiniz

 21. Mehmet Ağcabay

  Nevzat Bey Merhaba;
  Kronik kalp hastasıyım mitral kapak yetmezliği ve hipertansiyonum var, malül emeklilik için yeterlimidir.? Gün sorunum yok, yaşım 44

  Saygılarımla

  • Mehmet bey merhaba,
   malülen emekliliğin şartlarından biri %60 iş görmezlik raporu almaktır rapor alabiliyor 1800 gün 10 yıl şartınıda taşıyorsanız emekliliğe müracat edebilirsiniz

 22. Yüksel Özdilek

  Teşekkür ederim Nevzat Bey ..

  Ben 10 yılı aşkın SKLERODERMA (Sistematik skleroz) hastasıyım %59 engelli raporum var, 2 yıldır çalışıyorum fakat herhangi bir vergi indirimden yararlanmıyorum, çalışmamı zorlaştıran bi çok faktör var kas eklem tutulumu hareket kısıtlılığı vs. Malulen emekli olmam ve indirimlerden yararlanmak için Vergi dairesine başvurup tekrar heyet raporu almam gerektiği söylendi fakat aldıgım duyumlar rapor oranımın düşeceğini hatta engelli bile sayılmayacağım yönünde , sorum şu şekilde SKLERODERMA hastalığı engelli kapsamında vergiler ve malulen emeklilikten yararlanabilir mi sizce ne yapmalıyım ?

 23. mrb hocam saygılar ben 2006 da iş kazası sonucu sol ayağım kırıldı ameliyat oldum 1 sene sonra tekrar iş başı yaptım 2011de tekrar aynı ayak kalkanüs topuk kemiğim kırldı şuan aşırı kireçlenme var harekette zorlanıyom üzerinde fazla duramıyorum benim malülen emekli olmaam mümkünmü saygılar

  • mehmet bey anladığım kadarı ile sıkıntınız kalıcı olmayacak malülen emeklilik için 3 şart vardır
   1-1800 gün prim ödenmiş olmalı
   2-10 yıl sigortalı olmalısınız
   3-devlşet hastanesi %60 iş görmezlik raporu vermeli bahsettiğiniz kadarı ile size hastane bu raporu vermez doktorunuzla görüşüp malüllük raporu alıp alamayacağınızı öğrenmenizi öneririm

 24. Merhaba hocam
  2007 yılından beri psikiyatri hastalıklarıyla uğraşıyorum özel hastanelerde ve 2011 yılından beri Erenlköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesinde tedavi görmekteyim 2 sefer bir er ay olarak hastanede de yattım teşhisim bipolar 1993 yılından beri SSK ve bağkurluyum toplam 5400 gün pirimim var 1975 doğumluyum ve artık çalışamıyorum nasıl bir yol izlemem lazım emeklilik için
  Saygılarımla

  • Tuncay bey merhaba,
   son değişiklikte “Tedavi ile işlevselliği düzelmeyen progresyon gösteren ve çalışma olanağı vermeyen bipolar bozukluk” malülen emeklilik kapsamına alınmış hastalık olarak hastaneden rapor almak kaydı ile
   10 yıl sigorta 1800 gün ssk primi olanlar müracaat edebiliyor sizde yazdıklarınıza göre tüm şartları tamamlıyorsunuz sağlık raporunuz ile sgk ya giderek malülen emklilik müracatında bulunmanızı öneririm

 25. Yüksel Özdilek

  Merhaba Nevzat Bey ..

  Ben 10 yılı aşkın SKLERODERMA (Sistematik skleroz) hastasıyım %59 engelli raporum var, 2 yıldır çalışıyorum fakat herhangi bir vergi indirimden yararlanmıyorum, çalışmamı zorlaştıran bi çok faktör var kas eklem tutulumu hareket kısıtlılığı vs. Malulen emekli olmam ve indirimlerden yararlanmak için Vergi dairesine başvurup tekrar heyet raporu almam gerektiği söylendi fakat aldıgım duyumlar rapor oranımın düşeceğini hatta engelli bile sayılmayacağım yönünde , sorum şu şekilde SKLERODERMA hastalığı engelli kapsamında vergiler ve malulen emeklilikten yararlanabilir mi sizce ne yapmalıyım ?

  • Merhaba,
   tebliğde bahsettiğiniz rahatsızlık şu şekilde tanımlanmış
   Sistemik Sklerosis (skleroderma)

   3 veya daha fazla organ/vücut sisteminin tutulması(organ/vücut sisteminden birinin tutulma derecesi en az orta düzeyde olmalı)

   veya

   Aşağıdakilerden birinin bulunması.

   Ayaklarda parmak kontraktürü veya sabit deformite sonucu efektif ambulasyonu sağlayamama

   Her 2 elde parmak kontraktürleri veya sabit deformiteler nedeniyle ince ve kaba hareket becerilerini efektif yapamama.

   Alt ekstremitelerde atrofi ile beraber irriversible hasarlar sonucu efektif ambulasyonu sağlayamama

   Her 2 üst ekstremitede atrofi ile beraber irriversible hasarlar sonucu ince ve kaba hareket becerilerini efektif sağlayamama.

 26. hatice özçimen

  sayın nevzat bey.
  meme kanseri teşhisi konuldu ameliyat oldum sonrasında kanser olmadığım anlaşıldı kemoterapi filan almadım ama koltuk altı lenf bezleri ile göğsüm tamamen alınmış oldu şimdi ise kolumu çok fazla kullanamıyorum kontrol altındayım 38 yaşındayım 2009 sigorta girişim 1700 gün çalışmışlığım var halen sigortam işliyor haklarım nelerdir onu öğrenmek istiyorum şimdiden teşekkür ediyorum

  • Hatice hanım Allah yardımcınız olsun demekten ve sizin için dua etmekten fazlası sanırım elimden gelmez sorunuzun cevabı ise şöyle malülen emeklilik için 3 şart var
   1-dr raporu ile %60 iş kaybı veya belirtilen hastalıkları yaşamak
   2-10 yıllık sigortalılık
   3-1800 gün prim ödenmiş olmak
   yazdıklarınızdan anladığım bu 3 şartıda taşımıyorsunuz sadece iş kaybı söz konusu doktorunuzdan %60 rapor alıp alamayacağınızı öğrenip diğer iki şartın dolumunda malülen emekliliğe müracat edebilirsiniz

 27. Hocam mrb annemin mitral kalp kapagı yetmezligi var ayrıca tansiyon ve astm hastası 4 yıldr sigorası var daha önceden bi sigorta girisi yok 1800gunu doldurktan sonra malülen emekli oabilirmi

  • Ece hanım merhaba,
   makalemde tanımlanan tebliğde gecen kalp hastalıklarından birine sahipse anneniz 10 yıl 1800 gün ve %60 işgörmezlik raporu olması halinde malülen emekliliğe müracat edebilir

 28. merhaba benim yakınım 360 gün pirim gün sayısı var hodkin lenfoma tanısı konuldu sgk başvurdugumda bana 1800 sartı istendi ama yukarda tüm lenfoma tanısı alanlar tanı konuldugundan sonra koşulsuz olarak 18 ay maulen emekli sayılır diyor 1800 şartı bu hastalr içinde gecerlimi tşk şimdiden

  • Mehmet bey merhaba,
   1 Eylül’den itibaren rahatsızlığı sebebiyle çalışamayan, çalışmakta güçlük çeken veya mesleklerini icra edemeyenlerden Çağımızın hastalığı olarak adlandırılan kanser, çalışmada ayrıca ele alındı. Bütün kanser türleri tek tek incelendi ve komplikasyonlarına göre düzenleme yapıldı. Buna göre alınan kararla, Bütün kanser hastaları, tanı aldıktan sonra koşulsuz olarak 18 ay boyunca malul kabul edilecek (Tedavi süresi boyunca). Değiştirilen yönetmelikte tüm vücutta gelişen kanserleri içeren bir bölüm bulunmuyordu. Bazı kanserler ilgili bölümlerin altındaydı ve günümüz şartlarında görülen kanserlerin büyük bir kısma yer almıyordu. Kanseri hangi evresinde malul olunacağına dair bilgi de yoktu. Yeni yönetmelikle tüm kanserler organ organ tek tek ele alındı ve tek bir başlık altında toplandı. Ayrıca hangi kanserin hangi evresinde maluliyet hakkı getirildiği açık bir şekilde belirtildi. Yine hem sosyal bir problem olması hasta ve yakınları üzerinde psikolojik depremlere yol açması, yakın takip ve yoğun tedavi gerektirmesi , uygulanan tedavilerden azami bir fayda sağlanılması maksadıyla ortalama tedavi süreleri göz önünde bulundurularak bu tür hastalara 18 ay maluliyet hakkı getirildi. 18 ay maluliyet hakkı verilen hastalar 18. ayın sonunda yeni aldıkları sağlık kurulları raporlarıyla sahip oldukları kanser tipi kriterlerine göre tekrar değerlendirilmeye tabi tutularak maluliyetlerinin devamına karar verilecek.

 29. Merhaba Nevzat Bey
  26.06.2013 tarihinde iş kazası geçirdim. sol el bileğim sağ topuğum ve omurgada kırıklarım oluştu. Ameliyata girdim 6 adet platin konuldu. fizik tedavide tedavim devam etmekte kaza gününden beri raporluyum. Bugün malunen emekliliğe başvurdum. Bu süreç nasıl devam edicek. Sağlık kurumu raporunda ‘ ‘sol radius distal eski kırığı. Ulnar deviasyon 20-30 derece orta. Opere kot fraktürü+ hemotoraks. kontrolde problem yok. opere L1 burst fraktürü.nörolojik defisit yok.’ ‘ yazmakta. 4716 ssk günüm bulunmaktadır malunen emeklilik şamsım varmı?

  • Hasan bey merhaba,
   raporda %60 işgörmezlik verilmişse 1800 gün 10 yıl prim ödenmiş olmak kaydı ile malülen emekliliğe hak kazanabilirsiniz

 30. nevzat bey merhaba
  benim rahatsızlıgım ankilozan spondilit ( AS) gıderek artan kas ve eklem rahatsızlıkları yasıyorum gunluk yasantımı etkıleyen cıddı herekat bozuklukları yasıyorum 97 yılından ssk baslangıcım ve 3200 pırım odeme gunum var malulen hakkım olabılırmı tesekkurler

  • Murat bey merhaba,
   ankilozan spondilit rahatsızlığı romotolojik rahatsızlıklar başlığı altında malülen emeklilik kapsamına alınmış diğer 3 şartın(10 yıl sigortalılık,1800 gün prim %60 işgörmezlik raporu) oluşması ile malülen emekli olabilirsiniz

 31. Merhabalar hocam.Benim sağ kol,sağ bel ve sağ gögüs ile boyunda,vucudumun %20-49 kapsayan belirgin hemangiom mevcuttur.Ayrıca 18 yaşında dalak ameliyatı nedeni iel dalağım alınmıştır.14 yıldır da panik atak tedavisi gömekteyim,daha daoğrusu en son geçen sene psikiyatriye gidip,daha sonra gittiğim hastanede psikiyatri servisi kapanınca kendim ilacımı eczaneden almaktayım ve bunun içim psikiyatriye gitmemekteyim.Ayrıca 2 yaşında akcigerm den ameliyat olup bir parça alınmıştır.En son gögüs cerrahine gittiğimde,solunum fonksiyonu testine tutup,% 25 solunum kaybı var demiştir.Şu an 37 yaşında olup,4.400 iş günüm vardır.Acaba malulen emekli olabilirmiyim.Saygılarımla,iyi günler

  • sinan bey merhaba bu konuda birçok soruya cevap verdim aslında ama size tekrar cevaplayayım
   malülen emeklilik için kanser dışında 3 şart var
   1-1800 gün sigorta
   2-10 yıl hizmet
   3-%60 iş görmezlik raporu olması gerekiyor durumunuzu buna göre değerlendirdiğimizde sadece hastane raporunuz yok%60 işgörmezlik alabilrseniz müracat edebilirsiniz

 32. merhabalar nevzat bey
  daha önce de yazmıştım ama cevap gelmedi sizden sizde çok yoğun oluyorsunuz haklı olarak.
  1976 doğumluyum.1994 sigorta girişim ve 3778 toplam pirim günüm var.küçüklüğümden beri romotoid artrit ile mücadele ediyorum.2006 yılında fmf teşhisi konuldu.2009 yılından beri çalışamıyorum sürekli ataklarım oluyor.2013 yılı başındada vaskülit teşhisi konuldu tedavi olmaktayım.aldığım ilaçlarda bağışıklık sistemini çok zayıflatan ilaçlar çok sık hastalanıyorum.benimde malülen emekli olma gibi bir ihtimalim varmı
  saygılarımla

  • Suat bey merhaba,
   Daha önce yazdığınız sorunuzu görmedim bazen aşırı yoğun soru gelince bazı yazılanları sistem virüs olarak algılıyor belki bu yüzden görmemişimdir yoksa mümkün oldukca burada herkesin sorusuna cevap vermeye çalışıyorum.
   Sorunuza gelecek olursam malülen emeklilik kapsamında 3 şartın oluşması gerekmektedir
   1- hastalığınız belirtilen hastalıklardan olmalıdır ve hastane raporu ile tespit edilmelidirsizin Sistemik Vaskülit, teşhisiniz bu gruptadır
   2- 1800 gün prim ödeme sizde 3778 günle buda uygun
   3-10 yıl sigortalılık süresi buda sizde var yapmanız gereken durumnuzu hastane raporu ile belirletip malülen emekliliğe müracaat etmektir

 33. Merhaba hocam benim rahatsizligim 1999 yilinda basladi beyin tumoru tsk’den elverissiz raporu verildi ameliyat olursam sol gozumu kaybetcem sag ospitalda gozun arkasnda oldugu icin bende bayilmalar goz bozuklugu ve unutkanlik denge bozukluguna sebeb oluyo 2500 ssk gunum var bu durumda emekli olma durumum nedir ve nerelere basvurcam

  • sinan bey merhaba ,
   hastane raporunuz var ise diğer 2 şartı tamamlamış görünüyorsunuz tsk da emekli sandığınamı sgk yamı tabi idiniz hangi kurum ise oraya müracat ederek malülen emeklilik müracatı yapabilirsiniz

 34. selamlar ben 6000 iş günüm var makalenizi okudum ben 4 senedir iltihaplı eklem romatizması hastasıyım doktor tedavisinin olmadığını söleyerek ilaç sürekli kullanmam için raporda verdi ilaç salazoprin dir ubu hastalık emekliliğe ne derece etkendir yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler…

  • Ersin bey merhaba doktor raporunda makaledeki G.ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ bölümünde yer alan rahatsızlıklardan birine girdiğini belirtti ise o zaman malülen emeklilik şartlarına bakılabilir öncelikle konulan tanıyı öğrenin raporunuzdada olabilir

 35. Merhaba hocam benim rahatsizligim beyin tumoru bayilmalara denge bozukluguna neden oluyor ameliyat olursam sol gozumu kaybetcem ve ameliyattan uzak duruyom hayatima boyle devam ediyorum 2500 ssk gunum var ve raporum yok basvurmadim daha ne yapmam gerekiyo bu durumda emekli olma durumum nedir.tesekkurler

  • Sinan bey merhaba,
   makalemdede yazdığım gibi hastalığınızın hastane raporu ile belirlenmesi gerekiyor öncelikle bunu yaptırın

 36. mahmut boyacıoglu

  Merhabalar nevzat bey,
  Ben ailesel FAP hastasıyım. Agustos 2014 de tüm kalın barsak alınarak torbalı yaşama merhaba diyceğim.
  2006 yılında sigorta girişim var . Malulen emeklilik için ne tür bir yol izlemem gerekiyor .Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

  • mahmut bey merhaba,
   malülen emeklilik için 3 şart var
   1- hastane raporu ile %60 iş gücü kaybınızın belirtilmesi
   2-1800 gün prim ödenmiş olması
   3-10 yıllık sigortalılık süresi

 37. Nevzat bey merhaba,
  Kanser tanısı aldıktan itibaren, henüz sağlık kurulu raporu alarak %60 oranında maluliyeti tespit edilmemiş durumda bulunan sigortalı, gerekli tedavi sürecine başlaması ile aylık bağlanmasını talep edebilir mi? Sağlık kurulu raporu ile %60 maluliyet oranı belirlenirse, yaşam boyu malulen emekli sayılabileceği mevzuata göre açık, fakat henüz rapor düzenlenmemişken de başvuru da bulunup 18 ay boyunca maaş bağlanmasını isteyebilir mi? Bunun için nasıl bir yöntem izlenmesi gerekir?
  Teşekkürler ve iyi çalışmalar.

  • merhaba,
   yeni çıkartılan yönetmelikle bildiğiniz gibi kanser hastalarına 18 ay maluliyet hakkı getirildi. 18 ay maluliyet hakkı verilen hastalar 18.ayın sonunda yeni aldıkları sağlık kurulu raporlarıyla sahip oldukları kanser tipinin kriterlerine göre tekrar değerlendirmeye tabi tutularak maluliyetlerinin devam edip etmeyeceği karara bağlanacak.
   Kan kanseri hastalarında

   Tedavi süresi tüm dünyada ortalama 24 aydır. 24 ay sonunda hangi kan kanseri tipi ise ona uygun hazırlanan ma­luliyet kriterlerine göre hastalar tekrar değer­lendirilecek.

   Kemik iliği

   Bu hastalara nedenine bakılmaksızın ortalama tedavi süresi boyunca yani 12ay maluliyet hakkı getirildi. 12. ayın sonunda hastalar kemik iliği nakline neden olan asıl hastalık neyse o hastalık için oluşturulan maluliyet kriterleri göz önünde bulundurularak tekrar değerlendirilecek.

   Nörolojik hastalıklar

   Etkin hareket kabiliyeti bulun­mayan; tekerlekli sandalye, iki baston, iki kanadyen, walker vb. yardımcı ci­haz olmadan tek el desteğine rağmen yardım olmaksızın yürüyemeyen, standart toplu taşı­ma araçlarını kullanamayan, ince ve kaba hareket becerilerini etkin yapamayan, etki­lenmiş uzuvları kendine bakım veya günlük yaşam aktivitelerinde kullanamayan hastalar bu yeni yönetmeliğe göre malul olacaklar.

 38. mrb nevzat bey ben tsk da sözleşmeli uzm cvş um 2004 girşliyim 900 gün 1998-2004 arası ssk primim 18 ay askerlik sürem var aşırı kilodan malül emekli olabilirmiyim çünkü kurum hastanesi görev yapamaz raporu verecek boyum1,73 kliom 114

  • Turhan bey merhaba,
   bu konuda gelen diğer sorularada cevap olması açısından sorunuzu kapsamlı olarak sgk dan malülen emeklilik şartlarını aktararak cevaplayacağım
   Malulen Emekli Olma Şartları:
   Uzun Vadeli Sigorta Kollarından biri de malulen emekli maaşı bağlanmasıdır.
   5510 sayılı Kanunun 25.Maddesinde;
   Sigortalının veya işverenin talebi üzerine Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60’ını, (c) bendi kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün en az % 60’ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalı, malûl sayılır. Ancak, sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce sigortalının çalışma gücünün % 60’ını veya vazifesini yapamayacak derecede meslekte kazanma gücünü kaybettiği önceden veya sonradan tespit edilirse, sigortalı bu hastalık veya özrü sebebiyle malûllük aylığından yararlanamaz.
   Malûllük sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları:
   En az on yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması, Malûliyeti nedeniyle sigortalı olarak çalıştığı işten ayrıldıktan veya işyerini kapattıktan veya devrettikten sonra Kurumdan yazılı istekte bulunması,halinde malûllük aylığı bağlanır. Ancak, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanların kendi sigortalılığı nedeniyle genel sağlık sigortası primi dahil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması zorunludur.
   Sigortalıların ve hak sahiplerinin maluliyet tespitine ve kontrol muayenelerine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporları Sağlık Bakanlığı Eğitim Araştırma Hastaneleri, Devlet Üniversite Hastaneleri veya Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı Askeri Hastanelerce düzenlenecektir. İl sınırları içerisinde bu hastanelerin bulunmaması halinde Sağlık Bakanlığı tam teşekküllü hastanelerince sağlık kurulu raporu düzenlenebilir.
   Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği esaslarına göre maluliyet talebi dikkate alınarak rapor düzenlenmesi ve raporlandırma aşamasında kullanılan dayanağı tıbbi belgelerin de gönderilmesi gerekmektedir.
   Burada obez olmanız malulen emekli olma hakkını tek başına taşımıyor.Yukarıda saydığımız obezliğe bağlı hastalıklar ile birlikte çalıma gücünüzde ortaya çıkan %60 ve üzerindeki kayıplar araştırılacaktır.
   Tüm tedavi yöntemleri denenmiş ve netice alınmıyorsa o zaman karar veriliyor.
   Örneğin:150 yada 170 Kg. Ağırlığına ulaşmış aşırı derece de şişman bir çalışan artık bırakın işe gitmeyi Doktor izni olmadan yataktan çıkamıyorsa modern tıbbın gerektirdiği tüm hizmetler sonucu bu aşırı kilolarından ve onun getirdiği rahatsızlıklardan çalışma gücünde %60 ve üzerinde kayıp yaşanıyorsa SGK belirlediği kriterlere göre Sağlık raporuna haiz ise 5510 sayılı Kanunun hükümleri uygulanarak malulen emekli maaşı bağlanır.

 39. Merhaba Nevzat Bey,

  askerliğimin bitimine 3 ay kala paranoid şizofreni tanısıyla çürük raporu verdiler.İlaçlarımı alabilmek için babamın sigortasından yararlanmaya başladım.2010 yılında babam vefat edince ilaçlarımı alabilmek için isteğe bağlı bağ-kur ödemeye başladım.Şimdi primleri ödemekte zorlanıyorum.1095 gün bağkur primim oldu askerden önce de 357 gün ssk primim var.Askerliği borçlanırsam acaba malulen emekli olabilir miyim?Bir de ehliyetimi geri alırlar mı?Bilgi verirseniz çok sevinirim,teşekkürler.

  • Mehmet bey merhaba,
   malülen emekliliğe 3 şart konulmuş
   1-1800 gün prim
   2-10 yıl sgk
   3-hastane raporu bu 3 şart var ise malülen emekliliğe müracat edebilirsiniz

 40. ilginiz için çok teşekkür ederim Nevzat bey bende çok araştırdım ama benim durumumda şu farklılık var tsk sağlık yönergesine göre boy son iki rakam hanesinin 30-41 arası kilo fazlalığı (askeri personel için) bulunduğu sınıftan geri hizmet sınıfına geçmesi gerekliliği 41 kilo ve üzeri fazlalıkta ise bu(geri hizmette de çalışamayacağı için) mesleğin şartlarını fiziki olarak karşılamayacağı için tsk da görev yapamaz raporu verilmektedir. rapor derecelendirmesi yapılmamaktadır. ilgili maddede:
  (c) bendi kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün en az % 60’ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalı, malûl sayılır.
  hükmü benim için geçerli olurmu? sonuçta mesleğe girerken aldığım sağlık raporunda boy kilo oranı uygun ve uzman erbaş olur kararı mevcut idi. ilginize tekrar teşeşkür ederim.

 41. Merhaba.TSK adi malül emeklisi Jandarma Astsubayım. L-5 S-1 KEMİKLERİMDEN, AMELİYAT OLDUM VE BELİME 10 ADET PLATİN(HERBİRİ 20 ŞER CM ) ve 1 adet te yapay kemik takıldı. Fakat özürlülük oranım tarafıma bildirilmedi.SGK Başkanlığı’nda veya başka bir kurumda bu oran emekli olurken bildirilmiş midir?Sakatların faydalandığı hiçbir haklardan bugüne kadar hiç faydalanmadım.Lutfen bilgisi olan varsa aydınlatabilir mi?HOŞÇAKALIN.

  • sadi bey merhaba,
   siz sanırım emekli sandığından emekli olduktan sonra ameliyatları oldunuz bu durum muhtemelen bildirilmemiştir sağlık durumu raporunuzu dilekce ekinde emekli olduğunuz kuruma gönderip durumunuzun düzeltilmesini talep edin

 42. Hocam İyi geceler hiv pozitif malulen emekli olabilir miyim?

  • Merhaba,
   Hıv Pozitifle alkalı şu tanımlama yapılmış
   Tedaviye rağmen CD4 kan lenfosit sayısının <200 mm³
   veya
   Ağır immünyetmezlik semptomları görülen hastalar (fırsatçı enfeksiyon, kanser, kaposi sarkomu v.b.)
   Mevcut hastalık listelerinin dışında kalan, tedaviye rağmen çalışma olanağının bulunmadığı hastalıklar.
   Birden fazla hastalığın bir arada olduğu, tedaviye rağmen çalışma olanağının bulunmadığı durumlar. bu şartlar var ise malüllük için gerekli diğer 3 şartı(1800 gün 10 yıl sgk,hastane raporu) malülen emekli olabilirsiniz

 43. Mustafa İlyas ÖZBEK

  1996 yılında sol tibia proksimalinde osteosarkom nedeniyle amaliyat oldum 10 yıl sonra tekrarlaması sonucu sol diz üstünden femur bölgesinden ampute oldum. Ayrıca bu zaman zarfında böbrek yetmezliğim meydana geldi, 2014 ocak ayındada kolon ca’dan ameliyat oldum, kolon ca’dan ameliyat olduktan sonra diyalize girmeye başladım, 1200 gün sigortalı hizmetim var malulen emekli olabilirmiyim. Teşekkür eder saygılar sunarım.

  • Mustafa bey size Allahtan acil şifalar dilerim
   malülen emeklilik için şartları makalemde yazmıştım ama tekrar edeyim
   En az 10 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması gerekiyor

 44. Hocam İyi günler dilerim.
  1997 tarihinden beri ssklıyım 2700 günüm var.

  Sol gözüm ambiyolopi rahatsızlığı yüzünden hiç görmüyor.
  ve bu sene itibari ile karaciğer fonksiyon bozukluğu,şeker,hipertansiyon rahatsızlıklarım var.
  18.02.2014 tarihinde safra kesem alındı.
  ve meslek rahatsızlığı statüsünde kasık ve bel fıtığı problemlerim var raporlanmış.
  bu rahatsızlıkların toplamı engelli statüsüne girmeme yetermi.
  malulen emekli olabilirmiyim yada engelli statüsünde ne zaman emekli olabilirim.
  yardımlarınız için teşekkür edeirm.

  • Merhaba,
   malülen emeklilik bildiğiniz gibi 3 şarta bağlanmış 1800 gün prim 10 yıl hizmet ve %60 malüllük raporu sizin 2 şartı kapsadığınızı yazınızdan anlıyorum hastane raporu için müracat edip malüliyet durumunuzu tespit ettirirseniz %60 malüliyet raporu verilir ise o zaman bu haktan faydalanabilirsiniz.

 45. Karaciğer dönörü olarak kardeşime bağışta bulundum. Karaciğerimi yaklaşık %70’i ve safra kesem alındı. Devlet dairesinde işçi olarak çalışmaktayım. Vergi indiriminden faydalanabilir miyim? Müracaat edersem %de kaç maluliyet raporu verilir?

  • Cumali bey emrhaba,
   size ve kardeşinize acil şifalar dilerim
   malüliyet durumu hastane heyetlerince tespit edilir durumunuz ile alakalı o yüzden ne kadar malüliyet alabilirsiniz sorunuza cevap veremeyeceğim size önerim doktorunuz ile konuşup malüliyet tespiti için heyete girin bu size birşey kaybettirmez malüliyet dereceniz heyetce belirlendiğinde sanırım size daha fazla yardımcı olabilirim

 46. Merhabalar, ben 2002 yılında KML tanısının ardından 1 yıl tedavi ve kök hücre transplantasyonu yapıldı, bir süre steroid tedavisi gördüm. rahatsızlık ve yapılan tedaviye göre ne kadar özür alabilirim. yapılan her tedavi ayrı ayrı hesaplanıp mı toplanıyor yoksa en yüksek mi baz alınıyor.Tahmini % kaç rapor verilir.

  • serkan bey merhaba,
   sorunuza benim cevap vermem çok mümkün değil rapor seviyesi doktorun hastalık derecesini belirlemesi ile mümkün olabilir

 47. Yasemin Göktepe

  Eşim 15 yıldır hipertansiyon hastası ve doğuştan tek böbrek malulen emekli olabilir mi? Tansiyon 19 dan aşağı düşmüyor. Güncel hayatı bu şekilde. Ayrıca
  Askere giderkende tek böbrek olduğunu bilmiyormuş Askeriyenin raporunda sağlam gözüküyor. Yasal olarak askerlik yapamazmış bununla ilgilide ne yapabiliriz.
  Gerçekten çok acil cevaba ihtiyacım var.

  • merhaba,
   makalemde sorunuzun cevabı var ama tekrar copyalayayım
   Gastrointestinal Kanamalar
   Portal Hipertansiyona bağlı olarak gelişen, endoskopik ve medikal tedavi ile hastaneye yatış gerektiren;
   TİPS veya cerrahi tedavi gerektiren
   veya
   Aşağıdakilerden en az birinin varlığı
   Parasentez gerektiren asit,
   Torasentez gerektiren hepatik hidrotoraks,
   Spontan bakteriyel peritonit,
   Hepatik ensefalopati,
   Hepatorenal sendrom,
   Hepatopulmoner sendrom ise malülen emekliliğin diyer şartlarıda(10 yıl hizmet 1800 gün pirim ödeme) mevcutsa emekli olabilir

 48. hocam ben 8 yaşında kasık fıtığ oldum şimdi 40 yaşındayım.ama şu anda kasıkta sancı oluyor ayakta kalamıyorum fazla beni rahatsız ediyor malulen emekli olabilirmiyim

  • Ali bey merhaba,
   malüllük acık şekilde tanımlanmış yasada ve 3 şarta bağlanmış 1-10 yıl sgk2-1800 gün prim 3- %60 malüllük raporu bu 3 şart birlikte gercekleşmeden malüliyetten emekli olunamaz

 49. Ben 2009 yılından beri sedef hastasıyım 5 yıldır tedavi görüyorum raporum var.1997sigorta girisim 2900 is günüm var malulen emekli olabilirmiyim.

  • DERMATOLOJİ
   Yama, plak, papül, tümor, Sezary sendromu şeklinde kendisini gösteren, patoloji pozitif lenf nodu: Evre IVA, IVB olan Kütanöz T Hücreli Lenfoma
   Yaygın deri lezyonu olan, uzak metastazlı mycosis fungoides dışı diğer kutanöz lenfomalar
   Belirti ve bulguları sürekli olarak mevcut olan, aralıklı veya sürekli tedavi gerektiren, uygun medikal tedaviye cevap vermeyen, günlük aktivitelerin tamamına yakınını etkileyen, hastanın çalışmasına olanak vermeyen veya hastane ya da evde uzun süreli mahsur kalmasına yol açan
   Porfirialar
   Artropatik şekil gösteren ağır sedef hastalığı (psoriazis) (Değerlendirme romatoloji bölümünde yer alan kriterlere göre yapılır) diğer şartlar mevcutsa 10 yıl sgk 1800 gün pirim müracaat edebilirsiniz

 50. HOCAM MRB. KOLAY GELSİN

  İLERİ DERECEDE SKOLYOZ RAHATSIZLIĞIM VAR 6-7 YERDE DİKS KAYMASINDAN DOLAYI EĞRİLİK VAR 12 TANE PLATİN TAKILMASI GEREKİYORMUŞ VE ÇOK RİKSLİ HATTA AMELİYAT MASASINDA BİLE KALABİLCEĞİMİ GİTMİŞ OLDUĞUM PROF. DOKTOR SÖYLEDİ. TEDAVİ SÜRESİ VE FİZİK TEDAVİSİ BİLE AMELİYAT BAŞARILI GEÇSE BİLE 1-1,5 SENE SÜREBİLİRMİŞ. BU YÜZDEN AMELEYAT OLMADIM. YÜRÜME VE NEFES ALMA VERME PROBLEMLERİM İYİCE ARTTI BU SEBEPLE HER AN FELÇ OLMA DURUMUM VARMIŞ !… 3900 İŞ GÜNÜM VAR MALULEN EMEKLİ OLMAM İÇİN HANGİ KURUMLARA BAŞVURMAM GEREKİYOR. NE YAPMALAYIM YARDIMCI OLURMUSUNUZ LÜTFEN. AĞRILARIMDA AŞIRI DERECEDE ARTTI. İLLA AMELİYAT OLUP SÜREKLİ HASTAHANE HASTAHANE DOLAŞMAM MI GEREKİYOR.

  • Orhan bey merhaba,
   öncelikle Rabbim acil şifalar versin
   heyet raporu ile sgk malülen emeklilik servisine müracaat edip bir müracat formu var onu doldurun sgk daki arkadaşlar yardımcı oluyorlar

 51. merhabalar hocam,
  yaklaşık 15 yıllık sigortalık sürem var,herhangi bir rahatsızlığım yok iken endokrin mide tümörü teşhisi konuldu.büyük ihtimalle ameliyat olacak.normal tedavi sonucuna göre iş görememezlik raporuna göre işime dönmeyi planlıyorum ama maluliyet için sonradan ihtiyaç olursa geçmiş ameliyat geçerli oluyor mu?yada erken emeklilik olabiliyor mu?malulen emekliliğin getirleri yada dezavanajları nelerdir
  teşekkürler şimdiden

  • Hikmet bey merhaba
   öncelikle Allahtan acil şifa diliyorum,
   malülen emeklilik ameliyat ve tedavi sonrası alacağınız rapora göre belli olacaktır
   malülen emekliliği kapsayıp kapsamadığı bu raporda görülecek.
   fakat teşhis konup ameliyat sürecinde alacağınız raporla kısmi süreli malüliyet alabilirsiniz hastalığın devamlı olduğu rapor edildiğinde bu kısmi süreli emeklilik sürekli emekliliğe döner
   malülen emeklilikte daha düşük maaş alacaksınız çalışma durumunuz olup normal emekliliği beklerseniz maaş farkınız olur

 52. Merhabalar ben 6 yildir KML hastasiyim ve 8 yildir askeri personelim. 6 yil once kml teshis kondu 1 ay hastanede yattim 5 ay da istirahat verildi daha sonra ilac tedavisine devam edildi ve halen ilac kullanıyorum. Raporumda hastaligi hayati oneme haizdir yaziyor. Ben 2 sene sonra malulen emekli olup maasa baglanirmiyim yardimlariniz icin simdiiden tesekkurler

  • merhaba,
   makalemde sorunuzun cevabı var ama tekrar copyalayayım
   Gastrointestinal Kanamalar
   Portal Hipertansiyona bağlı olarak gelişen, endoskopik ve medikal tedavi ile hastaneye yatış gerektiren;
   TİPS veya cerrahi tedavi gerektiren
   veya
   Aşağıdakilerden en az birinin varlığı
   Parasentez gerektiren asit,
   Torasentez gerektiren hepatik hidrotoraks,
   Spontan bakteriyel peritonit,
   Hepatik ensefalopati,
   Hepatorenal sendrom,
   Hepatopulmoner sendrom ise malülen emekliliğin diyer şartlarıda(10 yıl hizmet 1800 gün pirim ödeme) mevcutsa emekli olabilir

 53. Merhabalar hocam ben 9 ay önce omur iliginden tümör alindi tümör 2 numara olarak biliyorum sol bacaga felç vurdu ve halan yürüme zorluk çekiyorum acaba malulen emeklilik ya da erken emekli olabilirmiyim 2904 gün sigortaliyim

  • Tuncay bey Allahtan acil şifalar dilerim
   Tüm kanser hastaları, tanı aldıktan sonra koşulsuz olarak 18 ay boyunca malul kabul edildi. Bu hastalara ayrıca tedavi süresince maluliyet hakkı verildi.Kesin malüllük için ise hastalığın devam ettiğine dair hastane raporu gerekiyor doktorunuza danışmanızı öneririm

 54. kulaklarımda yuzde 40 duyma kaybı var bronşıt hastasıyım 3600gun sgk ve tarım bağkuru odemam var 2004 gırışım malulen emeklı olma durumum nedır 40 yaşındayım

 55. Üstadım sorulan soruları ve sabırla verilen cevapları okuyunca gerçekten taktir ettim bu sabır bu azim herkeste olmaz tebrik ve taktir ediyorum saygılarımla AHMED MİKDAT GÜNEŞ

 56. SELAMLARA HOCAM
  DAHA ÖNCE YAZMIŞTIM.YENİ ÇIKAN KANUNLARA GÖRE EŞİM KML VE KALP KAPAKÇILARINDA KAYMA VE DÜŞÜK TANSİYON PROPLEMİ HASTASI OLUP.1998 İŞE GİRİŞ TARİHİDİR.ŞU ANDA 1260 GÜN PİRİMİ OLUP DOĞUM BORÇLANMALARIYLA BU GÜN SAYISI 2700 GÜNÜ BULMAKTADIR.EŞİM ŞU ANDA ÇAILIŞIYOR.BİZ SGK YA MÜRACAAT ETSK .MALULEN EMEKLİ OLABİLİRMİYİZ.YADA VERGİ İNDİRİMİNDEN FAYDALANABİLİRMİYİZ
  TEŞEKKÜRLER

 57. SELAM HACAM BENİMDE EŞİM İNTAHAPLI ROMATİZMA HASTASI VE AYNIZAMANDA AKDENİZ ANEMİSİ 6 YILDIR ÇALIŞIYOR ÇOK AĞRISIVAR KONTROLLER VE İLAÇLAR SÜREKLİ TEDAVİ AMA BİRTÜRLÜ YOL KAT EDEMEDİK KALICI HASTALIKLAR OLDUĞU İÇİN SONUÇ YOK. YÜRÜYEMİYOR KOLUNU AKALDIRAMIYOR HAREKETLERİ KISITLANIYOR AYAKLARI ŞİŞİYOR .ACABA MALÜLEN EMEKLİ OLABİLİRMİ.BİGİLENDİRİRSENİZ SEVİNİRİM. SAYGILARIMLA

  • Yasin bey merhaba,
   malülen emeklilik durumları tanımlamasında
   Anemi ile alakalı şu ifade
   Periferal nöropatiler ile birlikte:
   Tedaviye rağmen anlamlı düzelme göstermeyen subakut kombine kord dejenerasyonu (pernisiyöz anemi v.b) ile birlikte 3B’de tarif edildiği şekilde olan motor fonksiyon bozukluğu.
   iltihaplı romatizma ile alakalı ise;
   İnflamatuar Artritler(başlığında hastalık türleri ayrıntılı tanımlanmış) bu durumda bana göre eşiniz iki hastalık türü itibarı ilede malülen emeklilik sınıfındadır malülen emekliliğin diğer şartlarınıda(10 yıl 1800 gün prim ödenmişlik) taşıyorsa hastane raporu alarak malüllük müracatında bulunabilirsiniz

 58. selamün aleyküm hocam 2000 yılında askere gittim 20 gün sonra azımdan kan geldi revire çikardılar hastaneye sevk etiler hastanede bana veren teşisi koydular 27 gün yatım 3 ay hava değişimi aldım askeriyeye geri döndüm 10gün eğtim yaptım revire çıktım bana sen askerlik yapamassın dediler beni hastaneye sevk etiler gata hastanesin de 17 gün yattım heyete çıkardılar heyet bana çürük verdi gazi olabilir miyim

 59. verem tüber küloz hastaları gazı sayılır mı

  • Gazilik farklı bir husus hastalık dolayısı ile verilen bir ünvan değildir o yüzden sayılmaz

   • Hocam merhaba;
    Ben menier hastasıyım şansızlığım iki kulağımdada olması iki kulağımdada işitme kayıplarım var yeni ölçün yaptırmadım fakat beni olumsuz etkiliyor 1999 SSK girişim ve 5150 prim günüm var erken emekli olabilirmiyim?

    • Merhaba,
     menier malülen emeklilik hastalıkları içinde sayılmamış fakat sağlık kurulu raporunuzda işitme kaybı oranı malüllük için yeterli ise
     1800 günlük prim ve 10 yıllık sgk nız varsa malül sayılabilirsiniz

     • Merhaba hocam sizin yayınladığınız resmi gazetede yayınlanan haller içinde kalıcı işitme kaybı ve tedavi ya da operasyon ile geçmeyen deniyor bu durum beni kapsamaz mı.
      Bi de bu hastalık çok nadir 2 kulakta olur ama bende iki kulakta var.
      Askerde muhafiyet verdiler ben almadım.
      Saygılar

 60. Merhaba hocam. TSK-J.Gn.K.lığı personeliyim(jandarma iç işleri bakanlığına bağlandı) 2003 girişliyim. 2013 mart ayında lenfoma (hogking hastalığı)ya yakalandım. Kemoterapilerle tedavi oldum 22 ay çalışmadım. 2015 ocak ayinda göreve başladım. şu an remisyondayim kontrollerim devam etmektedir. Teshis ve tedavimi g.antep ünv. hastanesinde oldu. Gata ya sadece atamaya esas rapor için gittim ve aldım. Her iki hastanede Malulen emekli etmedi.(lafı dahi geçmedi). Malulen emekli olabilirmiyim. Teşekkürler

  • mERHABA mEHMET BEY,
   Türk Silahlı Kuvvetlerin’de çalışan sivil ve askeri personel için Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve Emniyet genel müdürlüğü bünyesinde çalışan personel adına Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği gibi şartlar esas alınarak maluliyet belirlenir.
   Adi malullük aylığı bağlanabilmesi için 2008/Ekim öncesinde 10 yıl fiili hizmet müddeti gerekirken, bu tarihten sonra 1800 gün (5 yıl) yeterli olacak. Bu hükümden de eski-yeni bütün askerler yararlanacak.
   Başvurdukları sağlık kuruluşlarından red kararı alan kişiler dosyalarının Yüksek Sağlık Kuruluşunda incelenmesini isteyebilirler. YSK hastayı tekrar muayene etmez fakat rapor sonuçlarına göre yetkili hekimler ile tekrar konuşup malulen emeklilik şartları ile ilgili ortak bir karar verirler.

 61. 1967 doğumluyum 1980 sigorta girişim ve bugün itibarı ile 3300 prim günüm var 1991 yılından buyana belirli yıllarda akciğer ameliyatı mide ameliyatı bel fıtığı ameliyatı safra kesesi ameliyatı göbek fıtığı ameliyatı oldum ve önümde boyun fıtığı ameliyatı ve tekrardan göbek fıtığı ameliyatım var bukadar çok ameliyat geçirmem malul emeklisi olmam için bir olanak oluşturabilirmi

  • Merhaba,
   malülen emeklilik şartları okuduğunuz makalemdede belirtilmiş o şartlardan birini taşımıyorsanız bahsettiğiniz ameliyatların olması bu şartları taşıma anlamına gelmez bu durumda malülen emeklilik hakkınız değil şartlarını tamamlayarak normal emeklilik hakkınız olabilir

 62. Eşim kronik hepatit B hastası 3 yıldır da sürekli ilaç kullanıyor işe başlangıç tarihi 1 kasım 2000 4263 prim günü var bu hastalığından dolayı emekli olabilir mi?

  • Merhaba
   Erken emeklilik;
   bir işe girip sonrasında %60 ve üzeri kısacası rahatsızlılığınızın artması durumunda 10 yıllık sigortalılık süresi içersinde 1800 gün prim yatırmanız durumunda
   Diğer bir seçenekse bir yerde %40 ve üzeri özür raporu ile işe başlayıp iş yerinizden alacağınız bir belge ile defterdarlıktan vergi indiriminden yararlanarak 15 yıllık sigortalılık süresi içersinde 3600 gün sigorta primi yatırmanız halinde emekli olabilirsiniz
   Ayrıca 3600 prim günü ve 15 yıllık sigortalılık süresi ile yaş haddinden yani 65 yaşınızı geçmeniz ve sağlıklı olsanız dahi emekli olabilirsiniz.
   Hepatit b net olmamakla beraber taşıyıcı durumda iseniz rapor oranınız %40 altında olur fakat karaciğerdeki yıpranma veya ilerlemiş bir durum söz konusu için %60 verilebilir buda tek bir rahatsızlıktan %60 almanız erken emeklilik şansınızı artırır

 63. Yardımsız ayakta durmayı engelleyen denge bozuklukları ile birlikte olan, ameliyat ve işitme cihazlarıyla düzeltilemeyen kalıcı iki taraflı çok ileri düzeyde işitme kaybı.
  Durumum yukarıdaki gibidir yorumunuz nedir hocam
  Kolay gelsin

 64. merhaba ben 3kez hipofiz adenomu ameliyetı oldum doktorum 2-3 seneye bir ameliyetın tekrarlanacağını söyledi.Malulen emekli olabilirmiyim.

  • Merhaba Emir bey,
   Hipofiz ve Hipotalamus Bez Hastalıkları malülen emekli olunabilecekler arasında sayılmış malüllük için gerekli diğer şartları tamamlıyorsanız(heyet raporu,1800 gün 10 yıl sgk) ilgili sgk müdürlüğü ile görüşmenizi öneririm emekli olabilirsiniz

 65. Mrb hocam bende ahi)45 uyku apnesi var 6 yıllık memurun 2190 primim var 6 yıllık sigortalıyım ben nasıl malulen emekli olurum

  • merhaba,
   (AHİ) >30 olup CPAP tedavisini tolere edememesi veya yeterli kompliyans sağlanamaması olarak tanımlanmış malülen emeklilik şartları içine alınmış durumunuzu bu maddede belirtildiği şekli ile sağlık kurulu raporu ile belirleyebiliyorsanız iş görmezlik raporu 1800 gün ve 10 yıllık sigorta ile malüllük müracatınız mümkün olabilir

 66. merhaba hocam .eşim 57 yaşında bayan 8 yıllık troid kanseri ameliyatı oldu 3600 ğün bagkuru var ameliyattan bu yana calışmıyor .bu prim sayısıyla emekli olma şansı varmı.iyi calışmalar

  • Nihat bey eşinize Allahtan acil şifalar dilerim
   hastaneden heyet raporu almanız halinde diğer malüllük şartları(10 yıl sgk+1800 gün prim) malüllük için müracat edebilirsiniz

 67. hocam merhaba. 6 yildir behcet hastasiyim. sag gozum uveitten dolayi hic gormuyor. hastaliga bagli olarak sag kalca femur basi avn aneliyati oldum . malulen emklilik icin hastaneye nuracat yaptim.butun doktorlar bulgulari yazdi.ortapedi doktoru maluliyeti kurumumizca uygundur yazdi.ama hic bir dr puan vermedi.evragim su an bolge sgk mudurlugunde.sizce malulen emeklilik sansim nedir? saygilar

  • Serkan bey heyet raporu malüliyete uygundur ise bu gecerli bir rapordur malüllük için gerekli diğer şartlarıda tamamlıyorsanız bence emekli edilirsiniz

 68. hocam 1800 gun ve 10 yilim tamam.hastane raporu maluliyeti kuruumumuzca uygundur diyor ama sgk heyeti karar veriyormus.hastanedeki heyet raporumu gecerli. saygilar

  • Serkan bey merhaba,
   evraklarınızı sgk ya verdikten sonra kurul incelemesine giriyor genelde evrakların tam olması halinde malüliyet onaylanıyor

 69. merhaba hocam.evraklarin tam olmasi ne demek anlamadim.kusura bakmayin cok soru sordum.cevaplariniz ve ilginiz icin tesekkurler

 70. Sayın hocam
  Bağırsakları daki diverteküller nedeniyle ameliyat oldum kalın bağırsaklarımın bir kısmı çıkartılarak sol taraftan belli miktarda rezeksiyon oldu bu şartlarda malulen emeklilik şartlarından yararlanabilir miyim

  • Merhaba Gökhan bey,
   tebliğe baktım ama bahsettiğiniz tanımlamaları göremedim tıbbi terimler olduğu için farklı isimlerde olabilir ama size önerim doktorunuzdan sorun bu rahatsızlıkla %60 malüllük raporu alabiliyormusunuz alabiliyorsanız diğer iki şartta(1800 gün prim 15 yıllık sigorta) varsa malüllüğe müracat edebilirsiniz

  • Hocam merhaba annem 64 yaşında mesane kanseri tedavisi görüyor her hafta ilaç saliniyor ayrıca tek böbrek ve kemik erimesi en üst düzeyde malulen emekli.olabilir mi çok teşekkür ederim

   • Ceren hanım merhaba,
    öncvelikle annenize acil şifalar dilerim inşallah iyileşir.
    kanserde kısmi malülen emeklilik mümkündür heyet raporunuz var diğer malüllük şartlarınızda uyuyorsa(1800 gün prim ödenmişlik,10 yıl sigortalılık) müracat edebilirsiniz

 71. Nevzat bey merhaba
  Doğuştan miyotomi – kas hastasıyım yürüyüşlerimde hareketlerimde kısıtlamalar mevcuttur. Erken emeklilik söz konusu olur mu. Teşekkürler.

  • Merhaba Akif bey,
   önceki yazılarımda erken ve malulen emekliliği birçok makalemde işledim ve sorularda cevap verdim. Ancak gelen gelen sorular ve bundan sonra bu husus merak edenlerede hatırlatma olması açısından özetleyeyim malülen emeklilik dört şart altında mümkündür bunlara uymuyorsa malülen emeklilik mümkün değildir:

   1) İlk kez sigortalı olarak çalışmaya başlamadan önce özürlü olanlar, aranan şartları doldurduklarında yaşa tabi olmadan emekli olabiliyor.
   2) İlk kez sigortalı olmadan önce yüzde 60 ve üzeri sakatlığı olanlar malulen emekli olamıyor; ancak erken emeklilik hakkından yararlanıyor.
   3) Bağ-Kur primi ödeyen özürlüler engel derecelerine göre erken emeklilik hakkına sahip.
   4) 01/10/2008’den önce sigortalı olan çalışan engelli, emekli olmak istediğinde “vergi indirim belgesi” almak zorunda. Ancak 2008’den sonra işe başlayan özürlüden aynı belge istenmiyor.
   bu açıklamaya göre sorunuza dönersek 2. madde sizi tanımlamış doğuştam engelli olmak malülen emeklilik için gecerli değil sadece erken emeklilik sebebidir

 72. mustafa kocatürk

  Nevzat bey kolay gelsin.Bende vitiligo ,sağ kulakta %75 işitme kaybı ve solunum yolunda sinüzite bağlı ve burundaki etle çarpık bir solunum yolum var.2007 sigorta girişliyim ve 2625 gün sigorta pirimim (askerlik saydırmadan) var.Emekli olabilirmiyim ?Olursam ne kadar maaş alırım.teşekkürler

  • Merhaba Mustafa bey,
   bahsettiğiniz hastalıklardan vitiligo bulaşıcı veya sağlık sorunu değildir. işitme engelinde ise yasa şöyle tanımlamış “Komplikasyonlu sağırlık
   Yardımsız ayakta durmayı engelleyen denge bozuklukları ile birlikte olan, ameliyat ve işitme cihazlarıyla düzeltilemeyen kalıcı iki taraflı çok ileri düzeyde işitme kaybı”
   sizde bu durumunda olmadığını görüyoruz solunum yolu rahatsızlığınızla alkalı yasa “İnterkostal ve diyaframatik kaslarda güç kaybına bağlı solunum bozulması” mevzubahis olmadığını anlıyorum bu durumda malülen emeklilik için bu rahatsızlıkların hiçbirinden malüllük raporu alamayacağınızı düşünüyorum

 73. Merhaba Nevzat bey.Ben 11yıllık bankacıyım bana 4 sene önce sjögren sendromu tanısı kondu sağ el ve ayakta tutulma gözde kuruluk ağızda kuruluk gibi sıkıntılarım var yazı yazarken zorlanıyorum gibi.Sanırım sjögren sendromunu malulen emeklilik içinde saymışsınız ne yapmam gerekli böyle bir Hakkım var mı bilgi verebilirmisiniz teşekkür ederim.

  • Merhaba Pelin hanım,
   öncelikle Allah inşallah şifanızı verir ve iyileşirsiniz diyorum.
   malülen emeklilikte romotolojik hastalıklarda Sistemik Lupus Eritamatozis, Sistemik Vaskülit, Sjögren Sendromu, Undifferansiye ve Mixed Konnektif Doku Hastalığı v.b. 3 veya daha fazla organ/vücut sisteminin tutulması(organ/vücut sisteminden birinin tutulma derecesi en az orta düzeyde olmalı) sayılmış malülen emekli olmak için
   heyet raporu ile %60 malüllük yanında 1800 gün sigorta ve 10 yıllık sigortalılık süresi gerekli bu şartları tamamlarsanız malülen emekliliğe müracat edeebilirsiniz

 74. hocam öncelikle kolaylıklar diliyorum. Benim eşim non-hodgkin lenfoma (difüz büyük B hücreli tipinden) oldu. 18 kemoterapi ve iki ameliyat sonunda nihayet sağlığına kavuştu. 18 aydır raporlu idi. Şimdi göreve başlayacak 19 yıllık öğretmen kendisi. Maluliyet durumu nedir? Tekrar rapor alabilir mi?

  • Merhaba Canan hanım,
   malülen emeklilik konularında hodgkin lenfoma sayılmış eger heyet raporu alma imkanınız olur ise rapora istinaden malüllük söz konusu olabilir yine raporla raporluluk süresi uzatılabilir

 75. Nevzat bey ben 29 yasindayim. Kamu kurumunda Memurum. 130 kiloyum. Boyum 1.71 bende malulen emekli olabilirmiyim obeziteden. Bu kilodan dolayi askerlikde yapamadim. Saygılar

  • Merhaba Muhammed bey,
   657 sayılı Devlet memurları Kanununda Devlet memurunun genel haklar içinde sayılan emeklilik hakkı ile ilgili 19 uncu maddesinde “Devlet memurlarının, özel kanununda yazılı belirli şartlar içinde, emeklilik hakları vardır.” denilmektedir. Memurların emeklilikleri 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu ile düzenlenmiştir.

   Malülen emekliliğe ilişkin hükümleri 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunun 44 ila 65 inci maddelerinde yer almaktadır.

   MALÜLLÜĞÜN ÇEŞİTLERİ

   Malüllük: Emekli sandığına tabi personelin vücutlarında meydana gelen arızalar veya uğradıkları tedavisi imkansız hastalıklar sebebiyle vazifelerini yapamayacak duruma gelmeleri olarak tanımlanabilir. Malüllük sebeplerine göre 3 grupta düzenlenmiştir.
   1- Adi Malüllük: Emekli aylığı bağlanabilmesi için iştirakçilerin en az 10 yıl fiili hizmet müddetinin bulunması gerekmektedir. İstisna olarak, 5 yıl fiili hizmet müddeti bulunan ve tedavisi imkansız bir malüliyete uğramaları ve başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez duruma düşmeleri halinde de, 15 yıl hizmeti bulunan malüller gibi aylık bağlanabilmektedir.

 76. Hasan çavuşoğlu

  Merhaba ;
  Soruma cevap verirseniz çok memnun olurum.
  2008 yılının nisan ayı başında böbrek yetmezliğine yakalandim.nisan ayında 2008 nisan ayında 2 gu. Sigorta girişim var.mayıs ayı çıkış tarihim.2009 ocak ayında böbrek nakli oldum.2006 yili ekim ayında stajyer olarak sigorta girişim var.SGK sisteminde gözüküyor.malulen emekli olmak istiyorum.2680 gün prim gunum var.yanlis hesaplama yapmadiysam 2018 yılının nisan ayında malulen emeklilik başvurusunda bulunmaya hak kazanıyorum.falan dilekçe verdigde yukarıdaki anlattığım duruma göre malulen emekli olabilir miyim.SGK mudurlugu bana sen nisan başı hastalandin n fakat nisan sonu sigortalı oldun diyip malulen olamazsın dermi.ama sonuç itibariyle 2009 ocağında nakil ameliyatı oldum.fakat SGK hastahanelerinde 2008 nisan ayında böbrek yetmezliği teşhisi kondu.epikirz felan hazırlandı.2013 ylinda böbrek nakilliler icinde malulen emeklilik yasası cikti
  Bu durumlar kafami çok karıştırdı.birde son bir soru olarak eger malulen emekliligim m kabul edilirse aylık bağlanma oranim kaç olur çok teşekkür ederim

  • Merhaba Malülen emeklilik konusu hastalıktan önce sigorta girişiniz varsa ki sizin bahsettiğinize göre nisan ayında var malüllük şartını taşımış sayılacağınız kanaatindeyim

   • hasan çavuşoğlu

    nevzat bey ;

    2008 nisan 1 günü hastahaneye yatırıldım. nisan 30 tarihinde sigorta giriş yapıldı.

    ilk teşhis akut böbrek yetmezliğiydi.

    bu durumda maülül sayılırmıyım.
    birde maaş bağlanma oranı kaç oluyor acaba

 77. ilknur yıldırım

  Hocam eşim safra kesesi safra kanalı ve 12 parmak bagirsagınin bi bölumu alindi emekliligine 3 senesi var .ameliyat yerleri çalışmasıni çok zorluyor malulen emekli olabilirmi

  • Merhaba İlknur hanım,
   Eşinize acil şifalar dilerim.
   makalemde malülen emekliliğe konu hastalıklar listesi var eğer verilen raporlar onlardan birine uyuyorsa ve diğer şartları(15 yıl sigorta 1800 gün prim %60 işgörmezlik) söz konusu ise malüllük olabilir.
   Sorunuzda durumunuzun buna uygunluğunu anlayabileceğim bilgi yok bu yüzden benim degerlendirmem mümkün olmadığı için bu bilgi ile kendiniz degerlendirin

 78. MERHABALAR. Annemin iki kolunda da sinir sıkışması var %50 derecesinde. Malulen emekli olabilir mi?

  • Merhaba Büşra hanım,
   Malulen emekli olabilmek için kişinin çalışma gücünün veya iş kazası ya da meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60’ını veya tamamını kaybettiği sağlık kurulunca raporlanacak. Ayrıca en az 10 yıldan beri sigortalı olup, toplam 1800 gün sigorta primi ödenmiş olma şartı bulunmaktadır

 79. hocam tek gözüm görmüyor 1977 doğumluyum 1995 den itibaren sigortalıyım 5150 gün sigortalılık sürem var emekli olabilirmiyim.birde hocam 2012 nisan ayında sol gözümde tümörden dolayı tedavi oldum ve bu nedenden görme kaybı yaşadım geriye dönük kanser hastalarına tanınan 18 ay malül aylığından faydalanabilirmiyim..

  • Ender bey merhaba,
   Malulen emeklilik yönetmeliğinin 12 Maddesi bakıma muhtaç özürlü kavramını ve hastalık listesini şu şekilde sıralamıştır.

   a) Kuadripleji, parapleji, dipleji ve sigortalının yaşamını kendi başına yürütmesine engel hemipleji veya merkezi sinir sisteminin sfinkter bozuklukları ile birlikte olan diğer hastalıklar.
   b) Süreli veya sürekli ruh sağlığı ve hastalıkları kliniğinde kalmayı gerektiren ve tedavi edilemeyen psikotik hastalıklar.
   c) İki gözde de yüzde yüz (tam) görme kaybı. olması gerekir
   Sigortalıların malul sayılması ve malullük aylığı alması için gerekli bazı koşullar var. Bu koşulları yerine getiren sigortalılara malullük aylığı bağlanabiliyor. Bu koşulların en önemlisi sağlık raporu ile çalışma gücünde kaybın en az yüzde 60 oranında olduğunun tespit edilmesi. Kanser hastaları bu koşula tabi olmaksızın 18 ay süreyle malul sayılıyorlar. Ancak bunun için teşhisten sonra 1 yıl içerisinde başvuru yapmaları şart.

 80. Selam aleykum hocam benim size danışmak istedigim bir konu var babam inşaata çalışıyordu sigortasiz biz ufaktik tabiki babam insaatan düştü yatalak oldu 7 sene ve ustelik ameliyattan cikar cikmaz ifadesini almislar babamin ve babam aklim basimda degildi diyor sikayetci degilim demis o adamda cok zengin varlikli birisiydi ifadeyi aldiktan sonra herhangi bir yardimda bulunmadi babam şuan aradan kac sene gecmesine ragmeen yaklasik 15 sene vardir belki suan çalışamiyor belinde komple platin var ayaklarinda varis var gidip geliyor egiliyor ama iş yapamiyor 10 daka ayakta beklese ayaklari agriyor diyeceklerim o ki ben babamin emekli olmasini istiyorum malulen sigortasi 2 bin gün var acaba belinde platin ve ayagjnda varis olmasi malulen emekli yapabilirmiyiz nasil bir yol izlememi tavsiye edersiniz size zahmet bir yardimci olabilirmisiniz

  • Adem bey merhaba,
   zaman aşımı süreleri söz konusu ve babanızın kendi beyanından bahsediyorsunuz bu aşamada ne yapabilirsiniz sorusunun karşılığını bir hukukcu daha doğru cevap verebilir önerim bir iş hukuku alanında çalışan avukatla temas kurun

 81. Merhaba eşim cocukken kalbinde 3 delik olduğundan ameliyat olmuş 2 delik kapatılmış 3000 günü var ayrıca mide ülseri boyun bel fıtığı ve ayakta 3 ameliyata rahmen geçmeyen nasir bulunmakta emeklilik kapsamında bulunuyor mu

  • Merhaba Bahadır bey,
   kalp ile alakalı rahatsızlığı doğuştan olduğu için malüllükten faydalanamaz diğer sorunlarda malüllikten emeklilik için yeterli değil

 82. sayın hocam benim 2006 da kalp kapağı (aort kapağı)değişti açık kalp ameliyatı oldum.biyolojik yapay kapak takıldı.2017 de şubat ayındada rektumda kitle tespit edildi.kalın bağırsağın 20 cm.alındı.göbek bölgesine geçici olarak ilostomi tahliye torbası takıldı.hazirandada tekrar ameliyat olarak ilostomi torbası kaldırıldı.doğum 1979 .ssk başlangıçı 01.02.1998. prim gun sayısı 5600 günüm var.bu şartlarda nasıl emekli olabilirim.şimdiden teşekkür eder saygılar sunarım..

  • Serkan bey merhaba,
   bahsettiğiniz bilgilerle normal emekliliği henüz haketmediğinizi görüyorum fakat rahatsızlıklarınızdan dolayı %60 işgörmezlik raporu alabilirseniz malülen emekli olabilirsiniz

   • Nevzat bey öncelikle verdiğiniz bilgiler için teşekkur ediyorum.%40 rapor alırsam engelli olarak erken emekli olabilirmiyim.sigorta başlangıcım ve prim gün sayım yeterli olurmu.teşekkür eder kolayliklar dilerim..

 83. merhaba askerde baygınlık gecırdıydım sonra etımesguta sevk ettıler ordan rapor verdıler kalp kapakcıgımda kan kacagı varmıs raporda a bıküsbıt orta yazıo maülen emekli olma oalasılıgım % kaç acaba nereye ıse gırsem bu rahatsızlıgımı ogrenınce ısten cıkarıolar raporda yüzde 40 yüzde 50 gıbı bısey yazmıo ama saygılar..

  • Murat bey merhaba,
   malüllük için 3 şart var
   10 yıl sgk 1800 gün prim ve %60 malüllük raporu sizin yazdıklarınızdan bunların hiçbirinin olmadığını anlıyorum bu durumda malülen emeklilik hakkınız oluşmaz

 84. Merhaba annem 10 yıl önce gögüs kanseri oldu ve tek gögsü alindi sigorta prim suanda kendimiz yatiriyoruz istege baglı 1400 gün civari var malulen emekli olabilmesi için nasıl bir yol çizeriz teşekkürler

  • merhaba,
   malülen emeklilik için 3 şart vardır
   1-10 yıllık sigorta
   2-1800 günlük ödenmiş prim
   3-%60 iş görmezlik raporu bu üç şartı tamamlayarak ancak malüllük maaşı için müracat edebilirsiniz

 85. merhabalar 2010 yılında 3 kalp damarım tıkandı sitent takıldı stebtler kapandı paypass oldum krizlerden dolayı kalbim hasar aldı bu sure zarfında ilac tedavisi gordum ama suan yuzde 25 30 calısmakta son kontroller kalp pili uygulanmalı dendi ve kalp nakli olmam gerektigi soylendi kalbim az calıstıgı için cigerlerimle ilgilide sorun yasamaktayım işim tozlu oldugu için calısamıyorum ve nefes alma guclugu cekiyorum ve su topluyor surekli cigrelerim 2700 gun ssk var bugun başvuru için sgk mudurlugune gittim malulen emeklilik bolumundeki calısan kişi benim emeklilik hakkım olmadıgını soyledi kalp kapakcık ameliyatlarında gecerli falan dedi yasayı acıp okudum basvurunuzu alıcam ama olumsuz cevep alıcaksın boşa ugrasmıs olacaksın dedi dogrulugu ne derecedir acaba merak ediyorum yanıt için teşekkur ederim şimdiden.

  • Erkan bey merhaba,
   yasal düzenlemede kalp ile alakalı bir çok husus belirtilmiş tanımlar tıbbi olduğu için sizin açıklamalarınız bunlardfan hangisine giriyor bilemiyorum ama aşağıda malülen emeklilkiğe hak kazanabilecek kalp rahatsızlıklarını aktarıyorum doktorunuza bu hususu danışıp sizin rahatsızlığınızın bunlardan hangisine girdiğini öğrenebilirsiniz
   KARDİYOLOJİ
   1. Kardiyak Aritmiler
   A. İlaç tedavisi, kateter ile ablasyon, cerrahi girişim, kalıcı kalp pili uygulanması ve ICD implantasyonu yöntemlerinden en az ikisinin uygulanmasına rağmen hayatı tehdit eden ventriküler aritmiye bağlı semptomların devam etmesi.
   veya
   B. İlaç tedavisi, kateter ile ablasyon, cerrahi girişim yöntemlerinden en az ikisinin uygulanmasına rağmen Avrupa kalp ritim derneği (EHRA) skoru EHRA IV olan kronik atriyal fibrilasyon
   veya
   C. Ejeksiyon fraksiyonu %30’un altında olan hastalarda medikal tedaviye dirençli ventriküler aritmilerin varlığı
   veya
   D. Ani kalp ölümü sonrası başarılı resüsite edilmiş yaşayan ve medikal veya girişimsel veya cerrahi tedavi yöntemlerle tedavisi olmayan kalp hastalıklarının varlığı
   2. Pulmoner Hipertansiyon: Medikal ve cerrahi tedaviye rağmen kateterle ölçülen Mean pulmoner arter basıncının 50 mmHg’ nın üzerinde olduğu (kalp kateterizasyonunun mümkün olmadığı durumlarda ekokardiografik olarak sistolik pulmoner arter basıncının 75 mmhg’nın üzerinde olduğu hastalar), NYHA evre 3-4 semptomları veya ciddi sağ ventrikül yetmezlik belirti ve bulgularının olduğu primer ve sekonder pulmoner arteriyel hipertansiyon hastaları
   3. Konstrüktif Perikardit: Opere edilmesine ve medikal tedaviye rağmen bulguları devam eden veya inoperabl olup NYHA evre 3-4 konstriktif perikardit hastaları
   4. Hipertrofik ve Restruktif Kardiyomyopati: Fizik muayene ve laboratuar sonuçlarıyla hipertrofik kardiyomiyopati tanısı konulan, uygun medikal, cerrahi veya invaziv tedaviye rağmen NYHA evre 4 semptomları olan hastalar
   5. Kalp Yetmezliği
   A. Maksimum medikal, cerrahi ve perkutan tedaviye rağmen, NYHA evre 3-4 semptom ve bulguları olan ve ejeksiyon fraksiyonu %30’un altında olan kalp yetmezliği
   veya
   B. Maksimum medikal, cerrahi ve perkutan tedaviye rağmen, NYHA evre 3-4 semptom ve bulguları olan İnvaziv olarak ölçülmüş kardiyak indeksi 2.2 nin altında, pulmoner kapiller kama basıncı 18 mmHg üzerinde olan kalp yetmezliği

   6. Konjenital Kalp Hastalıkları
   A. Maksimum diyet, ilaç, perkutan veya cerrahi tedavisine rağmen NYHA evre 3-4 konjestif kalp yetersizliği semptomları olan konjenital kalp hastalıkları
   veya
   B. Cerrahi yada perkutan tedaviye rağmen kalp boşluklarında ciddi dilatasyon veya disfonksiyonu olan, ciddi kapak yetersizliği veya darlığı olan konjenital kalp hastalıkları
   veya
   C. Sağ-sol şant gelişen hastalar yada cerrahi ile düzeltilemeyen doğuştan sağ sol şantı olan hastalar
   veya
   D. Eisenmenger sendromu gelişen konjenital kalp hastalıkları
   veya
   E. Operasyon yapılmış hastalarda aşağıdakilerden en az biri ile beraber;
   1. NYHA evre 3-4 konjestif kalp yetersizliği semptomları olan hastalar
   2. Siyanozu devam eden hastalar
   3. Önemli sol-sağ şantı devam eden ( Qp/ Qs >2:1), hastalar
   4. Sağ-sol şantı bulunan hastalar
   5. Pulmoner vasküler rezistansı sistemik vasküler rezistanstan büyük olan hastalar
   7. Kalp Kapak Hastalıkları
   A. Medikal tedaviye rağmen, NYHA evre 3-4 semptomları ve laboratuvar bulguları ile ortaya konmuş ciddi ventrikül fonksiyon bozukluğu saptanan orta-ciddi düzeyde darlığı ya da yetmezliği olan cerrahi veya medikal nedenlerle opere edilemeyen (inoperabl) kalp kapak hastalıkları
   veya
   B. Perkutan girişimsel yöntem uygulanan veya opere edilen hastalarda medikal tedaviye rağmen NYHA evre 4 semptomları devam eden veya operasyon sonrası en az 1 yıl sonra yapılan takipte ciddi ventrikül fonksiyon bozukluğu devam eden kalp kapak hastalıkları.
   8. Koroner Arter Hastalıkları
   A. Kanada Kalp Derneği (CCS) sınıf 3-4 angina ile birlikte, medikal tedavi, PTCA, CABG tedavisine rağmen miyokard perfüzyon sintigrafisinde sol ventrikülün en az %30’unu etkileyen iskeminin saptandığı koroner arter hastalığı
   veya
   B. Medikal tedavi, PTCA, CABG tedavisine rağmen, bir veya daha fazla koroner arterde en az %50 oranında darlığın anjiyografik olarak gösterildiği Kanada Kalp Derneği (CCS) sınıf 3-4 angina pektorisi olan koroner arter hastalığı
   veya
   C. Medikal tedavi, PTCA, CABG tedavisine rağmen, Kanada Kalp Derneği (CCS) sınıf 3-4 angina ile birlikte ciddi sol ventrikül fonksiyon bozukluğunun (EF<%30) olduğu koroner arter hastalığı 9. Kalp Transplantasyonu

 86. merhabalar ben 2005 yılından buyana sıgortalıyım ama arada bosluklarda dolayı 1892 gunun var ve dogustan tek bobrek yok gozumden keratakonus sıkyuatınden dolayı amelıyat oldum mıdemde yara var ve en son ayagımda ıltahaplı romazıtma cıktı bu sebeplerden dolayı mamulen emeklı oabılıryım acaba

  • Merhaba Berrin hanım öncelikle Allahtan acil şifalarınızı diliyorum.
   sorunuzun cevabı şöyle,
   doğuştan gelen tek böbrekten dolayı malüllüğünüz mümkün değil fakat diğer rahatsızlıklarınızdan dolayaı şu şartları taşırsanız malülen emeklilik hakkınız olabilir
   1-10 yıl sigortalılık(sizde mevcut)
   2-1800 gün prim(sizde mevcut)
   3-çalışma gücünün veya meslekte kazanma gücünün en az % 60’ını kaybettiğinin Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilmesi gerekir

 87. Merhaba hocam benim sol ayak 92 kısa idi uzatıldı 2004 çok ağrı yaptı doktorum yurumeyeceksin ağır kaldirmiyacaksin ayakta durmayacaksin dedi ayağımın yumuşbaşlığında bozulma var sol gözumde de yüzde 11 bozukluk var çalışamıyorum malulen emeklilik olmasanız varmı teşekkür ederim

  • Ercan bey,
   makalede malüllük şartlarını yazmıştım
   10 yıl sgk
   1800 gün ödenmiş prim
   ve en az %40 engelli raporunuz olmalı bunlar var ise sgk malülen emeklilik bölümüne gidip danışabilirsiniz diğer şartları öğrenebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir