Ana Sayfa / Gündemden / Yeni Torba Yasa Neler Getiriyor?

Yeni Torba Yasa Neler Getiriyor?

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı

Maliye Bakanlığınca hazırlanan 02.02.2018 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonunca incelemeye alınan “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı” meclis genel kurulunda görüşülecek yeni torba yasanın içerdiği detayları şu şekilde özetleyebiliriz:

 1. Yatırım, üretim, Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinin teşvik edilmesi,
 2. İstihdamın, Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinin teşvik edilmesi,
 3. Amatör sporun desteklenmesi,
 4. Vergi tabanının genişletilmesi,
 5. İhtilafların ve belirsizliklerin giderilmesi,
 6. İş yapma kolaylığının artırılması,
 7. Ekonomik canlılığın ve tasarrufların artırılması,
 8. Enerji verimliliğinin ve enerjide tasarruf sağlayıcı yatırımların teşvik edilmesi,
 9. Koruma ve bakım altındaki çocukların istihdamının iyileştirilmesi amacıyla
 10. İnternet Üzerinden Yayın Yapan Kurumlara Düzenleme
 11. Kamu taşınmazlarının değerlendirilmesi yönünde düzenlemeler yapılmıştır.
 12. Yasadaki diğer hususlar

 1. YATIRIM VE ÜRETİMİN TEŞVİKİ AMACIYLA;

2018 ve 2019 yıllarında imalat sanayii ile Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerine yönelik makina ve teçhizat alımlarında KDV istisnası ve amortisman uygulama süresinin kısaltılması sağlanmaktadır.

Amortisman İndirimi

Yasanın 16. Maddesi ile  213 sayılı Vergi usul kanununa Geçici 30. Madde eklenerek şu tanımlama yapılmıştır

Madde ile, üretim, yatırım, Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinin teşvik edilmesi amacıyla, sanayi sicil belgesine haiz mükelleflerin imalat, Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanmak üzere iktisap etikleri yeni (kullanılmamış) nitelikteki makina ve teçhizat Maliye Bakanlığınca ilan edilen faydalı Ömür süresinin yarısı dikkate alınmak suretiyle bulunacak amortisman oranlarına göre daha kısa sürelerde itfa edilebilmesine imkân sağlanmaktadır. Öngörülen düzenlemeden, maddenin yürürlük tarihinden 2019 takvim yılı sonuna kadar iktisap edilecek makina ve teçhizat için yararlanılabilecektir.

Öte yandan, bu düzenlemeden yararlanılması mükellefler açısından ihtiyari olmakla birlikte, bu imkandan yararlanılmaya başlanılmasını müteakiben izleyen yıllarda, madde kapsamında belirlenen oran ve sürelerin değiştirilmesi mümkün değildir.

KDV İstisnası

Yasanın 31. Maddesi ile   3065 sayılı katma değer vergisi Kanununa Geçici 39. Madde eklenerek şu tanımlama yapılmıştır

Sanayi sicil belgesine haiz katma değer vergisi mükelleflerine münhasıran imalat sanayisinde kullanılmak üzere 31.12.2019 tarihine kadar yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri katma değer vergisinden istisna tutulmuştur

 • İstisna kapsamında alman makina ve teçhizatın İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler, mükellefin talebi üzerine iade edilir.
 • İstisna kapsamında alman makina ve teçhizatın, teslim tarihini takip eden takvim yılının başından itibaren üç yıl içinde; imalat sanayii veya Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetleri dışında kullanılması veya elden çıkarılması hallerinde, zamanında alınmayan vergi alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir.

 Demek suretiyle imalatçı mükellefler üzerindeki katma değer vergisinden kaynaklı finansman yükünün azaltılması amaçlanmaktadır.

Yurt dışından Sermaye Olarak Getirilen Paraların Kur Farklarına Vergi Muafiyeti Getirildi

Yasanın 11. Maddesi ile – 213 sayılı Kanuna 280/A maddesi eklenmiştir  Yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım yapacak tam mükellef sermaye şirketlerine, işe başladıkları hesap dönemini takip eden hesap dönemi sonuna kadar yurt dışından getirilerek sermaye olarak konulan yabancı paraların, söz konusu dönem zarfında yatırım teşvik belgesi kapsamında sarf olunan kısmı nedeniyle oluşan kur farkları pasifte özel bir fon hesabına alınabilir.

fon hesabı, sermayeye ilave edilme dışında, herhangi bir suretle başka bir hesaba nakledildiği veya işletmeden çekildiği takdirde, bu işlemlerin yapıldığı dönemlerin kazancı ile ilişkilendirilmeksizin, bu dönemde vergiye tabi tutulur. Bununla yabancı paraların değerleme nedeniyle vergiye tabi tutulması önlenmektedir.

Organize sanayi bölgeleri tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere KDV  istisnası geldi

Yasanın 29. Maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

Madde ile, organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin, su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme tesisleri ile yol yapımına ve küçük sanayi sitelerindeki iş yerlerinin inşasına ilişkin, organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerine veya bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere yapılan mal teslimleri ile hizmet ifaları katma değer vergisinden istisna tutulmak suretiyle yatırımlar üzerindeki katma değer vergisi yükünün azaltılması amaçlanmaktadır.

Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerine veya bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere istisna kapsamında teslimde bulunan veya hizmet ifa eden mükelleflerin mal ve hizmet alımları ise genel hükümlere göre KDV’ye tabi olacaktır.

Yerli Araç üreticilerine ÖTV ye tabi mal kullanımında istisna getirildi

Yasanın 51-55-76-80 inci maddelerinde Özel Tüketim vergisi ile ilgili düzenlemeler yapılarak Yurtiçinde üretilen taşıtlar üzerindeki imalat sürecinde ÖTV’ye tabi malların kullanımından kaynaklanan ÖTV yükü kaldırılarak yerli araç üreticilerinin ithalatçılara göre aleyhte olan durumunun düzeltilmesi amaçlanmıştır.

Ayrıca 16 ve daha büyük yaştaki araçların ihraç edilmesi ya da hurdaya çıkartılması kayıt ve tescilinin silinmesi şartıyla, aynı cins bir aracın alımında, 10.000 lirayı aşmamak üzere, özel tüketim vergisi terkin edilmesine imkan tanınmaktadır.

 1. İSTİHDAMIN TEŞVİK EDİLMESİ AMACIYLA;

Asgari ücretin vergi dilimi değişikliklerinden etkilenmemesini sağlayacak kalıcı düzenleme

Yasanın 44 maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen Geçici 19-20-21-22 inci maddelerinde Asgari ücretin yıl boyunca vergi dilimi değişikliklerinden etkilenmemesini sağlayacak kalıcı düzenleme yapılmıştır

Geçici 21. Maddede bu durum kısaca şöyle tanımlanmıştır

– Bu Kanunun geçici 19 ve 20 nci maddeleri kapsamında işe alınanların ücretlerinin, ilgili yılda uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına İsabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir.

Bu madde kapsamında yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kâğıtlara ait damga vergisinin aylık brüt asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan edilmez ve ödenmez.

Geçici maddelerdeki diğer teşvikler;

Yasanın 44 maddesinde yer alan Geçici maddelerdeki diğer teşvikler şöyledir;

 • Yasanın Geçici 21 inci maddesi ile 2020 yılı sonuna kadar yeni işe alımlarda, gelir vergisi stopajı, damga vergisi, sigorta prim desteği ile ücret desteği sağlanmaktadır.
 • İmalat sektöründe faaliyet gösteren küçük işletmelerimize ilave istihdam sağlamaları şartıyla gelir vergisi stopajı, damga vergisi, sosyal güvenlik primi ve asgari ücret üzerinden ücret desteği verilmektedir.
 • İşverenlere asgari ücret desteği verilmesi uygulamasına 2018 yılında da devam edilmektedir.
 • Okul öncesi çağındaki çocuklar için kreş ve gündüz bakım evi hizmetlerini sağlayan işverenlerin sağladıkları bu hizmetler sebebiyle kadın hizmet erbabının elde ettiği ücret vergi dışı bırakılmaktadır.
 1. AMATÖR SPORA VERGİDEN DESTEK GETİRİLDİ

Yasanın 35 inci maddesi ile ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna ek madde 12. İle  Amatör sporun desteklenmesi amacıyla;

Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş spor kulüpleri tarafından sporculara yapılan ücret ödemeleri üzerinden kesilen gelir vergisinin, amatör spor faaliyetlerinde kullanılması yönünde düzenleme yapılmıştır.

  1. VERGİ TABANININ GENİŞLETİLMESİ AMACIYLA

Yasanın 17-18 inci maddesi ile Elektrik motorlu taşıtlar, “taşıt değerlerine ve yaşına isabet eden vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilir.”ibaresi ile  Motorlu Taşıtlar Vergisine dahil edildi

 • Yasanın 51 inci maddesi ile Akaryakıt olarak kullanılabilen bazı mallar ÖTV, kapsamına alınmaktadır.
 1. BELİRSİZLİKLERİN GİDERİLMESİ VE İHTİLAFLARIN ORTADAN KALDIRILMASI AMACIYLA

Yasanın 7 inci maddesi ile 193 sayılı Gelir vergisi Kanunun 61 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“7. Hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra; karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, İş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar.” İbaresi ile Hizmet erbabına iş sözleşmesi sona erdikten sonra yapılan ödemelerin, ücret olduğu hususu ve gelir vergisi istisnası karşısındaki durumu açıklığa kavuşturulmaktadır.

 • Yasanın 9 inci maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 10 uncu maddesine fıkralar eklenmiştir.
 • “Tasfiye edilerek tüzel kişiliği ticaret sicilinden silinmiş olan mükelleflerin, tasfiye öncesi ve tasfiye dönemlerine ilişkin her türlü vergi tarhiyatı ve ceza kesme işlemi, müteselsilen sorumlu olmak üzere, tasfiye öncesi dönemler için kanuni temsilcilerden, tasfiye dönemi için tasfiye memurlarından herhangi biri adına yapılır. Limited şirket ortakları, tasfiye öncesi dönemlerle ilgili bu kapsamda doğacak amme alacaklarından şirkete koydukları sermaye hisseleri oranında sorumlu olurlar. Şu kadar ki bu fıkra uyarınca tasfiye memurlarının sorumluluğu, tasfiye sonucu dağıtılan tutarla sınırlıdır.
 • Tüzel kişilerin tüzel kişiliklerinin veya tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin sona ermesi halinde, sona erme tarihinden önceki dönemlere İlişkin her türlü vergi tarhiyatı ve ceza kesme işlemi, müteselsilen sorumlu olmak üzere, tüzel kişiliği olanların kanuni temsilcilerinden, tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde ise bunları idare edenler (adi ortaklıklarda ortaklardan herhangi biri) ve varsa bunların temsilcilerinden herhangi biri adına yapılır.” İbareleri ile

Adi ortaklıklar gibi tüzel kişiliği olmayan veya vakıflar, dernekler ve üniversiteler gibi tüzel kişiliği olan teşekküllerin sona erinesi durumunda, bunlar hakkında sona erme tarihinden Önceki dönemlere ilişkin olarak yapılacak tarhiyatların ve kesilecek cezaların muhatabı netleştirilmektedir.

 • Yasanın 51 inci maddesi ile Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan mer’i G.T.İ.P. numaraları ile Özel Tüketim Vergisi Kanunu ekinde yer alan listelerdeki mevcut G.T.İ.P. numaraları uyumlaştırılmaktadır.
 • Yasanın 30 inci maddesi ile 3065 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde yapılan değişikliklerle Okul aile birlikleri tarafından yapılan kantin kiralaması işlemlerine KDV istisnası tanınmaktadır.
 • Yasanın 15-17-18-19 inci maddesi ile 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda yer alan taşıt tanımları, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda yer alan tanımlarla uyumlu hale getirilmektedir
 • Usulsüzlük ve özel Usulsüzlük cezalarında indirim oran
 • Yasanın 12-13-14-15 inci maddesi ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında indirim oran artırılmakta, elektronik ortamda düzenlenmesi gereken belgelerin kağıt ortamında düzenlenmesi ve e-tebligatla ilgili yükümlülüklere uyulmaması halinde kesilecek cezalar netleştirilmektedir.
 • 12 inci Madde ile, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında elektronik olarak düzenlenmesi gereken belgelere ilişkin maddede belirtilen fiiller için kesilecek özel usulsüzlük cezaları ile ilgili tereddütlerin giderilmesi amaçlanmakta, ayrıca Kanun kapsamına giren belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması durumunda, özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerektiği hususu da açıklığa kavuşturulmaktadır.
 • 13 inci Madde ile, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesinin başlığı değiştirilmekte, ayrıca Kanunun 107/A maddesinde yer alan yetkiye istinaden Maliye Bakanlığı tarafından getirilen yükümlülüklere uyulmaması durumunda kesilecek özel usulsüzlük cezasıyla ilgili belirleme yapılmaktadır.
 • 14 inci  Madde ile, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında kesilen usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında, Kanunun 376 ncı maddesinde yer alan şartlara uyulması kaydıyla, kesilen cezanın yarısı oranında indirim uygulanması yönünde değişiklik yapılmaktadır.
 • 15 inci Madde ile, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları, tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamından çıkarılmaktadır
 1. İŞ YAPMA KOLAYLIĞININ ARTIRILMASI AMACIYLA;
 • Yasanın 22 inci maddesi ile Arabuluculuk müessesesinde alınacak harç tutarı 492 sayılı harçlar Kanununa bağlı (1) sayılı Tarifenin “A) Mahkeme Harçları” başlıklı bölümünün “III- Karar ve ilam harcı” başlıklı alt bölümünün (2) numaralı fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. ”e) Açılmış davalarda uyuşmazlıkların arabuluculuk yoluyla çözümlenmesi halinde, arabuluculuk son tutanağına dayalı olarak verilen kararlarda” ibaresi, eklenerek bu husus netleştirilmiştir.
 • Yasanın 10 inci maddesi ile Madde ile gıda veya ilaç gibi bozulma, çürüme veya son kullanma tarihinin geçmesi gibi nedenlerle imha edilmesi gereken emtianın, emsal bedelinin, takdir komisyonu kararı olmaksızın mükelleflerce değerlemesinin yapılabilmesine imkân sağlanmaktadır.

Bu kapsamda işlem tesis edilebilmesi için, bu mahiyetteki imha işlemleri süreklilik arz eden mükelleflerce Maliye Bakanlığına başvurulması gerekmektedir.

Bu başvuru üzerine mükellefin geçmiş yıllardaki işlemleri, fiili üretimi, satış ve imha süreçleri ile sektördeki diğer mükelleflerin durumu, yetkili idare, oda ve kuruluşların görüşleri de dikkate alınmak suretiyle mükellefle yapılacak anlaşma ile belirlenecek usul çerçevesinde ve imha oranını aşmayacak şekilde imha edilen emtianın emsal bedelinin sıfır olarak kabul edileceği düzenlenmektedir.

Kamu Kurumları verilerini Birbiriyle paylaşacak

 • Yasanın 8 inci maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesine beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere fıkra eklenmiştir. Buna göre Kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliğini artırmak suretiyle bu kurumların görevlerini yerine getirirken zorunlu olarak ihtiyaç duyduğu verilerin paylaşılmasına imkan sağlanmaktadır. Bu bilgilerin, bu kurum ve kuruluşlara verilmesinin vergi mahremiyetinin İhlali sayılmayacağına yönelik düzenlemeler yapılmıştır.
 1. EKONOMİK CANLILIĞIN VE TASARRUFLARIN ARTIRILMASI AMACIYLA;

Yasanın 42 inci maddesi ile 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiş. Konut Hesabı Sistemine işlerlik kazandırılması amaçlanmıştır.

Konut Hesabı sistemi ile tamamı kendisine ait bir konutu olmayan Türk vatandaşlarının yurtiçinde ilk ve tek konut satın alımlarına destek olunması amaçlanmış olup; Madde ile, %20 olan Devlet katkısının %25’e çıkarılmıştır,

Ayrıca, Konut Hesabı Sistemine tabi kişilerin işlem yapmaları halinde 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı Tapu İşlemlerinde alım satım harçlarını sıfıra kadar indirmeye bakanlar kurulu yetkili kılınmıştır.

 • Yasanın 45 inci maddesi ile Bireysel Emeklilik Sisteminin etkinliğinin artırılması için,

Bireysel Emeklilikte çalışanın iki ayda cayma hakkını üç katına çıkarma yetkisi bakanlar kuruluna verildi

Ayrıca

 1. Katkı payları üzerinden yüzde yirmi beş Devlet katkısı;
 2. Cayma hakkının kullanılmaması halinde, bin Türk lirası tutarında ilave Devlet katkısı;
 3. hesapta bulunan birikimin en az on yıllık, yıllık gelir sigortası sözleşmesi kapsamında alınarak emekli olunması halinde birikimin yüzde beşi karşılığında ek Devlet katkısı sağlanmaktadır.
 • Yasanın 80. Maddesinde bulunan Geçici 1. Maddesi ile Yapılan düzenlemeyle, model yılı ilerlemiş 16 ve daha büyük yaştaki araçların ve yıpranmış araçların ihraç edilerek veya hurdaya ayrılarak trafikten çekilmesi ve bu araçların yerine yeni araç alımında 10 bin TL ye kadar ÖTV Muafiyeti getirildi.
 1. ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE TASARRUF SAĞLAYICI YATIRIMLARIN TEŞVİK EDİLMESİ AMACIYLA;
 • Yasanın 3 inci maddesi ile Sahibi oldukları veya kira ile kullandıkları meskenlerde, 6446 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi hükümlerine göre lisanssız yürütülebilecek faaliyetler kapsamında kurdurdukları, kurulu gücü azami 10 kW (10 kW dahil) olan, çatı ve cephe uygulamalı yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinden ürettikleri elektrik enerjisini, son kaynak tedarik şirketlerine satan gerçek kişilerin gelir vergisinden muaf esnaf kapsamına alınması,
 • Bu şekilde ürettikleri elektriği son kaynak tedarik şirketlerine satan gerçek kişilerin, belge düzenleme, defter tutma, beyanname verme yükümlülüğü olmayacak, satış yapan kişiye son kaynak tedarik şirketi gider pusulası düzenlemek suretiyle ödemelerini tevsik edecektir.
 • Yasanın 69-70 inci maddesi ile kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, enerji tüketimlerini veya enerji giderlerini düşürmek üzere enerji performans sözleşmeleri yapabilir.

Ayrıca; Ülke arz güvenliğinin sağlanması ve doğal gazın kesintisiz bir şekilde tüketicilere sunulmasını teminen, uzun dönemli bir kontrat şartı aranmaksızın kısa dönemli spot boru gazı ve sıkıştırılmış doğal gaz ithalatının yapılmasına olanak sağlanması,

 • Yasanın 75 inci maddesi ile Ak kuyu Nükleer Güç Santrali Projesi ve Japonya Hükümeti ile Ülkemiz arasında akdedilen İşbirliği Zaptı kapsamında yapılacak nükleer enerji santrali yatırımlarının Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda nükleer enerji santrali için öngörülen teşvik ve desteklerden yararlandırılması,
 1. KORUMA VE BAKIM ALTINDAKİ ÇOCUKLARIN İSTİHDAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA;
 • Yasanın 25-26 inci maddesi ile Koruma ve bakım altındaki çocukların istihdamının iyileştirilmesi amacıyla Bu çocuklar hakkında verilen, korunma/bakım tedbiri kararının veya 2828 sayılı Kanunda belirtilen himaye onayının sona erdiği tarihten itibaren istihdam hakkından yararlanmak üzere başvurma zorunluluğuna ilişkin iki yıl olarak belirlenen süre beş yıla çıkarılmaktadır.
 • Öğrenim durumlarına uygun olmayan kadrolarda istihdam edilen koruma ve bakım altındaki çocukların mağduriyetlerinin giderilmesi ve yükseköğrenime devam etmelerinin teşvik edilmesi amacıyla öğrenim durumlarına uygun kadrolara atanması
 • Öğrenim durumlarına uygun kadrolara atanamamış olanların, kurumların kadroları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren öğrenim durumlarına uygun kadrolara atanmaları
 • Ayrıca, bu düzenlemenin yürürlük tarihinden önce hak sahibi olanlar için beş yıllık başvuru süresi getirilmekte ve sürenin bu maddenin yürürlüğünü takip edecek şekilde başlaması
 • Yasanın 36 inci maddesi ile 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun 4 üncü maddesinin son fıkrası değiştirilmiştir.

“Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan tahsis edilebilecek olan % 5 Tİk kısmın, engellilerin ve yaşlıların topluma uyumunu kolaylaştıracak proje, faaliyet, yapım ve kiralama işlerinde kullanılması,”

 • Yasanın 37 inci maddesi ile Terör eylemlerinin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinde yardımcı ve faydalı olanlardan hayatını kaybeden sivillerin hak sahiplerine ikinci istihdam hakkı verilmesi,
 • Yasanın 78 inci maddesi ile Çeyiz hesabı açtıranlara ödenen Devlet katkısının oranı %25 e  azami tutarının 7500 TL artırılması,
 1. İNTERNET ÜZERİNDEN YAYIN YAPAN KURUMLARA DÜZENLEME
 • Yasanın 72. maddesi ile İnternet ortamında yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan lisans alacak

Radyo ve televizyon yayınlarını sadece internet üzerinden sunmak isteyen kuruluşlara da sadece bu amaçla lisans alabilme imkanı getirilmektedir. Bu sayede söz konusu yayınlar da karasal, uydu ve kablo ortamından yapılan diğer yayınlar gibi Üst Kurulun içerik denetimine tabi olacaktır. Bunların haricinde, internet üzerinden, radyo ve televizyon yayını yapan, ancak Üst Kurulca yetkilendirilmeyen kuruluşların yayınları ise Üst Kurulun bildirimi üzerine sulh ceza hakimi kararı ile engellenebilecektir. Bu karara karşı, Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilecektir.

 1. KAMU TAŞINMAZLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ,
 • Yasanın 45 inci maddesi ile Kamu taşınmazlarının değerlendirilmesi amacıyla;

Hazineye ait taşınmazların,

 • Küçük sanayi sitesi yapılmak üzere bu amaçla kurulmuş kooperatifler ile
 • Kamu kurum ve kuruluşlarına, borsa yapılmak üzere ticaret borsalarına,
 • Serbest bölge olarak kullanılmak üzere, bu amaçla tahsis edilmiş taşınmazlar da dahil, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına,
 • Teknoloji geliştirme bölgelerinde yönetici şirkete ve
 • Toplu konut üretmek amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığına Hazine taşınmazlarının, harca esas değerin yarısı üzerinden doğrudan satılabilir.
 • Özel bütçeli idarelerin mülkiyetinde bulunan taşınmazları izinsiz kullananlardan ecri misil tahsil edilmesi ve bu taşınmazların tahliyesine yönelik idari ve hukuki ihtilafların giderilmesi,
 • Yasanın 36 inci maddesi ile Belirlenmiş taşınmazların, bulunduğu bölgede yer alan Süryani cemaatine ait vakıflar arasından Vakıflar Meclisinin kararı ile belirlenecek vakıflar adına, ilgili tapu sicil müdürlüklerince tescil edilmesi,
 • Yasanın 72 inci maddesi ile Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan asgari nispi ödeme oranının kaldırılması, hizmet ihracatında nispi ödemenin tahsil edilmemesi ve hizmet sektöründe bir İhracatçılar Birliği kurulması halinde gelirlerini oluşturmak üzere giriş ve yıllık aidat belirlenmesi,
 1. YASADAKİ DİĞER HUSUSLAR
 • Yurt içi pazar payı %2’ nin altında olan sıvılaştırılmış petrol gazları dağıtıcı lisansı sahiplerinin, Petrol Piyasası Kanunu gereği ulusal petrol stok mükellefiyeti kapsamındaki stok yükümlülüğünden muaf tutulması,
 • Türk Petrol Kanunu kapsamında, petrol işlemine etkileri oranında petrol hakkı sahibinin hak ve yükümlülüklerinin ertelenmesine olanak tanıyan ve sadece doğal afet ve savaş halinin sayıldığı mücbir sebep hallerinin, Türk hukukundaki genel yaklaşıma uygun olarak yeniden düzenlenmesi,
 • Kaynak veya rezerv içermediği halde Maden İşleri Genel Müdürlüğü kayıtlarında ihalelik ruhsat sahası olarak gözüken sahaların sistemden silinebilmesi amacıyla ihalesi iki defa yapılmasına rağmen hakkında müracaatta bulunulmayan sahaların aramalara açık hale getirilmesi,
 • Kaçak madencilik faaliyetlerinin önüne geçilmesi amacıyla bu faaliyetlerde bulunanlara hapis cezası getirilmesi ve bu sebeple hapis cezası alanların infazının tamamlanmasından itibaren on yıl boyunca madencilik faaliyetinden men edilmesi,
 • Özel hukuk tüzel kişilerinin işlettikleri yeraltı maden işletmelerinde olduğu gibi, kamu kurum ve kuruluşlarının iştiraklerinin işlettirdikleri yeraltı maden işletmelerine de işçilik giderleri nedeniyle gerçekleşen maliyet artışlarının karşılanması için destek verilmesi,
 • Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde istihdam edilecek sözleşmeli bilişim personeli sayısının ve bunlara ödenecek ücret tavanının artırılması yönünde düzenlemeler yapılmaktadır.

About nevzaterdag

Check Also

15 Yıl 3600 Günden Ayrılıp Tekrar Çalışan İşçi Kıdem Alırmı?

    Benzer YazılarÖnce Ülkene Sadakat Sonra İşinde LiyakatDijital Hizmet Vergisi Kanun Teklifi İle İlgili …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir