Ana Sayfa / Bilişim / Yurtdışından Alınan Alan Adı (Hosting) Vergilendirmesi

Yurtdışından Alınan Alan Adı (Hosting) Vergilendirmesi

nevzat-erdag-422-yurt-disindan-alinan-domain

Artık birçok firmamız, internet ağı üzerinden Hindistan, Amerika, Almanya gibi birçok ülkeden alan adlarını (domain) alarak Türkiye’de satmak suretiyle hosting hizmeti yapmaktadır. Bu hizmet nedeniyle internet üzerinden gönderilen fatura bedeli üzerinden hesaplanan katma değer vergisini 2  No.lu KDV Beyannamesi ile yapıp,  gelir vergisi tevkifatını ise muhtasar beyanname ile  beyan etmemektedir. Bu makalemde bu durumun mevzuata uygun olup olmadığı hususunu, mevzuat ve Gelir İdaresinin görüşlerine göre açıklayacağım.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunumuzun 3. maddesinin ikinci fıkrasında, kanunun 1. maddesinde sayılan kurumlardan, kanuni ve iş merkezlerinden her ikisi de Türkiye’de bulunmayanların, dar mükellefiyet esasında sadece Türkiye’de elde ettikleri kazançlar üzerinden vergilendirileceği hükmü yer almakta olup, üçüncü fıkrasında ise dar mükellefiyette kurum kazancını oluşturan kazanç ve iratlar sayılmıştır.

Aynı maddenin dördüncü fıkrasında da bu maddede belirtilen kazanç veya iratlar ile gelir unsurlarının Türkiye’de elde edilmesi ve Türkiye’de daimi temsilci bulundurulması konularında, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ilgili hükümlerinin uygulanacağı hükmüne yer verilmiştir.

Kurumlar Vergisi Kanununun 30. maddesinin birinci fıkrasında, dar mükellefiyete tabi kurumların maddede sayılan kazanç ve iratları üzerinden, bu kazanç ve iratları avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben ödeyen veya tahakkuk ettirenler tarafından kurumlar vergisi kesintisi yapılacağı hükme bağlanmıştır. İkinci fıkrasında ise, ticari veya zirai kazanca dahil olup olmadığına bakılmaksızın, telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, marka ve benzeri gayri maddi hakların satışı, devir ve temliki karşılığında nakden veya hesaben ödenen veya tahakkuk ettirilen bedeller üzerinden kurumlar vergisi kesintisi yapılması öngörülmüş olup, 12.01.2009 tarih ve 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kesinti oranı % 20 olarak belirlenmiştir.

Bu çerçevede, yurt dışından satın alınan (domain) alan adı, karşılığı yapılan ödemeler gayri maddi hak ödemesi niteliğinde olup, yapılan bu ödemeler üzerinden kurumlar vergisi kesintisi yapılması gerekmektedir.

Diğer taraftan, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun;

– 1/2 ‘nci maddesinde, her türlü mal ve hizmet ithalatının KDV’ye tabi olduğu,

– 8/1-b maddesinde, ithalatta mal ve hizmet ithal edenlerin verginin mükellefi olduğu,

– 9/1’inci maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı’nın vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği, hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, 15 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin “Yurt Dışından Sağlanan Hizmetler” başlıklı (C) bölümünde;

KDV Kanununun 1 inci maddesine göre, işlemler Türkiye’de yapıldıkları takdirde vergiye tabi tutulabilecektir.”

Aynı Kanunun 6/b maddesine göre;

“Türkiye’de yapılan veya faydalanılan hizmetler Türkiye’de ifa edilmiş sayılacaktır. Yurt dışındaki firmalara yaptırılan hizmetlerden bu kapsama girenlerin vergiye tabi olacağı açıktır. Bu gibi hizmet ifalarında mükellef esas olarak yurt dışındaki firma olmakla birlikte, firmanın Türkiye’de ikametgahı, işyeri, kanuni merkez ve iş merkezi bulunmaması halinde vergi, sözü edilen Kanunun 9. maddesi gereğince hizmetten faydalanan yurt içindeki muhatap tarafından bağlı bulunulan vergi dairesine sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecektir” açıklamasına yer verilmiştir.

Hosting hizmeti karşılığında ödenen bedel üzerinden stopaj yapılacak mı?

Yurt dışından alınan web hosting hizmeti karşılığında ödenen bedel üzerinden stopaj yapılıp yapılmayacağı alınan web hosting hizmetinin türüne göre değişmektedir.

Web Hosting Türleri

Paylaşımlı Hosting

Tek bir sunucu üzerinde, sunucunun bant genişliği ve fiziksel gücüne göre çok sayıda internet sitesine aynı yerden hosting hizmeti verilmesidir. Tipik ticari hizmet sunumu olarak değerlendirilmeli ve hizmetin yurt dışından alındığı durumda da stopaj yapılmamalıdır.
web hosting ödemelerini stopaj yapılması gerekmeyen ticari hizmet alımı olarak değerlendirmesi sadece shared hosting türü için geçerlidir.

Sunucu Bulundurma

Mülkiyetine sahip olduğunuz sunucunun fiziksel olarak çalışır durumda veri merkezine teslim edilmesi ve teslim edilen sunucu için yer tahsisi, internet erişimi, elektrik bağlantısı, soğutma, teknik destek ve güvenlik hizmeti alınmasıdır.

Yer kirası için yapılan ödemenin ayrıştırılarak gayrimenkul sermaye iradı ödemesi olarak stopaja tabi tutulması gerekir. Ancak hizmeti veren şirketin mukim olduğu ülke ile Türkiye arasında çifte vergilemeyi önleme anlaşması varsa, stopaj yapılıp yapılmayacağında anlaşmanın 6’ncı maddesi hükmü dikkate alınır.
Türkiye ile yabancı ülkeler arasında imzalanmış olan vergi anlaşmalarında gayrimenkul varlıkların doğrudan kullanımından, kiralanmasından veya diğer herhangi bir şekilde kullanımından elde edilen gayrimenkul sermaye iratlarının vergilendirilmesinde gayrimenkulün bulunduğu ülke yani kaynak devlet vergilendirme yetkisini kullanmaktadır.

Bu doğrultuda, mülkiyetine sahip olunan sunucuların tutulduğu fiziki mekanlara ilişkin olarak yurt dışında mukim hosting şirketine ödenen yer kiraları üzerinden stopaj yapılmayacaktır.

Teknik destek ve danışmanlık hizmeti karşılığı yapılan ödemelerin ayrıştırılarak serbest meslek ödemesi olarak stopaja tabi tutulması gerekir. Hizmeti veren şirketin mukim olduğu ülke ile Türkiye arasında çifte vergilemeyi önleme anlaşması varsa, stopaj yapılıp yapılmayacağında anlaşmanın 14’üncü maddesi hükmü dikkate alınır. Bir çok vergi anlaşmasında doğrudan yurt dışında ifa edilen teknik hizmetler için Türkiye’den yapılan ödeme üzerinden stopaj yapılması öngörülmemektedir.
Elektrik tüketimi bedelleri ile soğutma hizmeti bedelleri ise fatura üzerinde ayrıştırılması şartıyla stopaja tabi değildir.

Kiralık Sunucu

Belli bir sunucunun tümüyle bir kullanıcı tarafından hosting amaçlı olarak kiralanmasıdır. Sunucunun mülkiyeti hosting firmasındadır. Kiralanan spesifik sunucu sadece kiralayan kişiye hizmet verir.
Sunucu kiralaması karşılığı yurt dışında mukim hosting firmasına yapılan ödeme sınai teçhizat kullanım bedeli olup gayrimaddi hak bedeli ödemesi olarak %20 oranında stopaja tabi tutulmalıdır.

Ancak hosting hizmetini veren firmanın mukim olduğu ülke ile Türkiye arasında çifte vergilemeyi önleme anlaşması varsa, anlaşmanın 12’nci maddesi kapsamında vergileme yapılarak, gerekli şartların sağlanması halinde indirimli oran uygulanabilir

Bu itibarla, yurtdışında mukim firmalardan alınan (domain) alan adlarına ilişkin bedeller üzerinden hesaplanan katma değer vergisinin 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilerek ödenmesi,  bazı domain bedelleri için stopaj tahakkuku yapılarak, muhtasar beyanname ile beyan edilip, stopaj ödenmesi gerekmektedir.

 

Hakkında nevzaterdag

Check Also

Doktorlarda Vergi Rehberi

Doktorluk mesleği, önemli bir meslektir çünkü insanların sağlıklı bir yaşam sürdürebilmelerine yardımcı olur. Doktorlar, insanların …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir