Ana Sayfa / Kanunlar / Zarar Eden Firma Matrah Artırımıyla Denetimden Kurtulabilir mi?

Zarar Eden Firma Matrah Artırımıyla Denetimden Kurtulabilir mi?

nevzat-erdag-477-matrah-artirimi-ile-incelemeden-kurtulma

6736 sayılı Kanunun 5. maddesinde yer alan gelir vergisi, kurumlar vergisi ve katma değer vergisinde matrah ve vergi artırımı uygulamasına imkan vermektedir.

Matrah ve vergi artırımında bulunabilecek mükellefler yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi vermek mecburiyetinde olan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri ile katma değer vergisi mükellefleri 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 takvim yılları için 6736 sayılı Kanunun 5. maddesine göre matrah ve vergi artırımından yararlanabileceklerdir. Aynı şekilde,

  • Hizmet erbabına ödenen ücretlerden,
  • Serbest meslek ödemelerinden,
  • Yıllara sâri inşaat ve onarım işlerine ait ödemelerden,
  • Kira ödemelerinden,
  • Çiftçilerden satın alınan zirai mahsuller ve hizmetler için yapılan ödemelerden,
  • Esnaf muaflığından yararlananlara yapılan ödemelerden ,

Gelir veya kurumlar vergisi tevkifatı yapmakla sorumlu olanlar da bu ödemelerine ilişkin olarak bu yıllarla ilgili vergi artırımında bulunabileceklerdir. Adi ortaklıklar ve kollektif şirketlerde ortaklar, komandit şirketlerde komandite ortaklar ile adi komandit şirketlerde komanditer ortaklar da anılan yıllar için matrah ve vergi artırımından yararlanabileceklerdir.

Sözü edilen yıllara ilişkin vergi matrahlarının takdiri için takdir komisyonlarına sevk edilmiş veya haklarında vergi incelemesine başlanılmış olan mükellefler de matrah ve vergi artırımından faydalanabileceklerdir. Beyanname vermekle birlikte zarar, indirim ve istisnalar nedeniyle matrah ve vergi beyan etmeyen ya da ilgili yıllarda faaliyette bulunmuş veya gelir elde etmiş olup da bu faaliyetlerini ve gelirlerini vergi dairesinin bilgisi dışında bırakanlar da dahil olmak üzere hiç beyanname vermemiş olan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri de matrah ve vergi artırımı yapabileceklerdir. Kurumlar vergisi mükellefleri, anılan yıllarla ilgili olarak vermiş oldukları beyannamelerinde kurum kazancından indirilen ve 193 sayılı Kanunun geçici 61. maddesine göre tevkifata tabi tutulmuş olan kazanç ve iratlarının bulunması halinde, bu tevkifat tutarlarını da artıra bileceklerdir. Diğer taraftan, kooperatifler de 6736 sayılı Kanunun matrah ve vergi artırımı hükümlerinden yararlanabileceklerdir.

Başvurunun Süresi, 31 Ekim 2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar gelir, kurumlar ve katma değer vergisi yönünden artırımda bulunabileceklerdir. Mükellefler, en geç 31 Ekim 2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar ilgili vergi dairesine başvurmadıkları takdirde, 6736 sayılı Kanunla getirilen matrah ve vergi artırımı hükümlerinden yararlanamayacaklardır

1- Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesine İlişkin Matrah Artırımı

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde Matrah Beyan Etmiş Olan Mükelleflerin Matrah Artırımı 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 takvim yıllarına ilişkin olarak verdikleri yıllık gelir vergisi beyannamelerinde vergiye tabi gelir (matrah) beyan eden gelir vergisi mükelleflerinin bu yıllara ilişkin vergi matrahlarının;

2011 yılı için………………………………………………………….. %35,

2012 yılı için …………………………………………………………. %30,

2013 yılı için ………………………………………………………….. %25,

2014 yılı için ………………………………………………………….. %20,

2015 yılı için ………………………………………………………….. %15

oranlarından az olmamak üzere artırılması gerekmektedir. Dilerlerse mükellefler, ilgili yıllar için, bu oranların üzerinde artırımda bulunabileceklerdir.

Ticari veya zirai kazancı bilanço esasına göre tespit edilen gelir vergisi mükellefleri ile serbest meslek erbabı için;

2011 yılı için …………………………………………………………………..14.000 TL’den,

2012 yılı için……………………………………………………………………14.820 TL’den,

2013 yılı için …………………………………………………………………..15.740 TL’den,

2014 yılı için …………………………………………………………………..16.740 TL’den,

2015 yılı için ………………………………………………………………… 18.970 TL’den

Ticari veya zirai kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilen gelir vergisi mükellefleri için;

2011 yılı için …………………………………………………………………… 9.500 TL’den,

2012 yılı için …………………………………………………………………… 9.890 TL’den,

2013 yılı için …………………………………………………………………..10.490 TL’den,

2014 yılı için …………………………………………………………………..11.160 TL’den,

2015 yılı için ………………………………………………………………….12.650 TL’den

az olmayacaktır.

Söz konusu vergi peşin ödenebileceği gibi taksitler hâlinde de ödenebilecektir. Mükellefin tercihte bulunduğu taksit tutarlarını süresinde ödememesi, matrah artırımı hükümlerinden yararlanmasına engel teşkil etmemekle birlikte, süresinde ödenmeyen taksitler 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen oranın bir kat fazlası oranında gecikme zammı tatbik edilmek suretiyle takip ve tahsil edilecektir.

2- Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesine İlişkin Matrah Artırımı

Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Matrah Beyan Etmiş Olan Mükelleflerin Matrah Artırımı 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 takvim yıllarına ilişkin olarak verdikleri kurumlar vergisi beyannamelerinde vergiye tabi kurum kazancı (matrah) beyan eden kurumlar vergisi mükelleflerinin, bu yıllara ilişkin vergi matrahlarının;

2011 yılı için…………………………………………………………………………….. %35,

2012 yılı için…………………………………………………………………………….. %30,

2013 yılı için…………………………………………………………………………….. %25,

2014 yılı için…………………………………………………………………………….. %20,

2015 yılı için……………………………………………………………………………..% 15

Oranlarından az olmamak üzere artırılması gerekmektedir Dilerlerse mükellefler, ilgili yıllar için bu oranların üzerinde artırımda bulunabileceklerdir. Kurumlar vergisi mükelleflerince artırıma esas olacak matrah, doğrudan üzerinden vergi hesaplanan kurumlar vergisi matrahı olacaktır. Ancak, anılan yıllara ilişkin olarak kurumlar vergisi mükelleflerince artırılan matrahların tutarı;

2011 yılı için……………………………………………………………………28.000 TL’den,

2012 yılı için……………………………………………………………………29.650 TL’den,

2013 yılı için……………………………………………………………………31.490 TL’den,

2014 yılı için……………………………………………………………………33.470 TL’den,

2015 yılı için………………………………………………………………….. 37.940 TL’den

Az olmayacaktır. Kurumlar Vergisi Beyannamelerinde zarar beyan etmiş veya hiç beyanname vermemiş olan mükellefler ile her ne sebeple olursa olsun yerine getirmeyerek ilgili yıllarda faaliyette bulunmuş ve kazanç elde etmiş olup da bu faaliyetlerini ve kazançlarını vergi dairesinin bilgisi dışında bırakanlar da dâhil olmak üzere hiç beyanname vermemiş olan mükellefler ile bu yıllara ilişkin olarak verdikleri yıllık kurumlar vergisi beyannamelerinde indirim ve istisnalar nedeniyle matrah beyan etmeyen ya da zarar beyan eden kurumlar vergisi mükellefleri;

2011 yılı için……………………………………………………………………28.000 TL’den,

2012 yılı için……………………………………………………………………29.650 TL’den,

2013 yılı için……………………………………………………………………31.490 TL’den,

2014 yılı için……………………………………………………………………33.470 TL’den,

2015 yılı için…………………………………………………………………..37.940 TL’den

Az olmamak üzere, matrah beyanında bulunmaları şartıyla, 6736 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanabileceklerdir:

  • Matrah ve vergi artırımında bulunan ve bu konudaki şartları yerine getiren mükelleflerin defter ve belgeleri artırıma konu vergi türleri için kendileri adına tarhiyat yapılmak amacıyla incelenmeyecek. Fakat defter ve belgelere, diğer vergi türleri için inceleme yapılması, üçüncü kişilerle ilgili olarak karşıt incelemeler yapılması, mahkemelerce belli konulara bakılması veya bilirkişilerce ihtiyaç duyulması gibi nedenlerle müracaat edilebilecektir. Bu nedenle, matrah ve vergi artırımından yararlanan mükelleflerin, defter ve belgelerini 213 sayılı Kanun hükümleri uyarınca saklayacakları ve ibraz edecekleri tabiidir.
  • Defter ve belgeleri üzerinde daha önce vergi incelemesi yapılmış olan mükellefler dilerlerse vergi incelemesi yapılan yıllar için de matrah ve vergi artırımında bulunabileceklerdir.
  • Matrah ve vergi artırımı yapılmayan yıllar ve dönemler için vergi incelemesi yapılabilecektir.

Hakkında nevzaterdag

Check Also

KDV Tevkifat Uygulamasında Değişiklik Yapıldı!

             Benzer YazılarAlman Firmaların Verdiği Hizmetlerde Vergiİşçi Ve İşveren Açısından İş …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir