Home / Bilişim / İnternet Satışlarının Faturası Ne Zaman Kesilecek?

İnternet Satışlarının Faturası Ne Zaman Kesilecek?

res41-300x2003065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 10. maddesinin (a) bendinde, vergiyi doğuran olay şu şekilde tanımlanmıştır. Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde malın teslimi veya hizmetin yapılmasıyla meydana gelir, (b) bendinde ise, malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgelerin verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesiyle de vergiyi doğuran olayın gerçekleşeceği, hükmü yer almaktadır.

Buna göre, internet üzerinden yapılan satışlarda vergiyi doğuran olay satışa konu malzemelerinin teslimiyle, hizmet ise ifa edilmesiyle meydana geleceğinden, ücretinin mal teslimi ve hizmet ifasından önce tahsilinde, fatura düzenlenmediği müddetçe KDV hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır.
Ancak, herhangi bir nedenle önceden fatura düzenlenmesi halinde ise, Kanunun 10/b maddesi uyarınca fatura bedeli üzerinden vergi hesaplanacak ve hesaplanan bu vergi faturanın düzenlendiği vergilendirme dönemine ait KDV beyannamesi ile beyan edilecektir.
Ayrıca, 213 sayılı Vergi Usul Kanunun’ un 231′ inci maddesinin 5′ inci bendinde; “Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.” hükmü yer almıştır.
Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre, internet üzerinden mal veya hizmet satışında malların tesliminden ve hizmetlerin ifa edilmesinden itibaren yedi gün içinde fatura düzenlenmesi icap etmektedir. Diğer taraftan, bu tarihten evvel de fatura düzenlenmesi mümkündür

About nevzaterdag

Check Also

Çalışanlar Yıllık İzinlerini Parça Parça Kullanabilir mi ?

Benzer YazılarÇalışanların Yıllık İzin Sorularıİş Kanununa Göre Yıllık İzin UygulamasıSigortalı Çalışanlarda Bayram TatiliPatron, Yıllık İzin …

9 comments

 1. Merhaba Nevzat bey,

  Paylaşmış olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ederiz. E ticaret ile ilgili geçen günlerde karşılaşmış olduğum bir konu hakkında görüşlerinizi rica ediyorum. http://www.ayakkabiplus.com domain name li firmadan ayakkabı satın alırken son aşamada firma ile yaptığım sözleşmede dikkatimi çeken bir madde oldu. Sözleşme maddesinde ürünü teslim aldıktan sonra 3gün içinde iade edebileceğimi ancak ürünü geri gönderirken iade faturası kesmem gerektiği yazıyordu. Takdir edersiniz ki şirket sahibi olmadığım için fatura kesmem mümkün değil. Kişisel bir alışveriş yaparken iade durumunda olması gereken prosedür hakkında bilgi verebilir misiniz?

  Şimdiden vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkür ederim.

  İyi çalışmalar

  • Nihai (son) tüketicilerden iade alınan mallar için uygulanacak prosedür

   • 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 234 üncü maddesinde, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin vergiden muaf esnafa; yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için tanzim edip işi yapana veya emtiayı satana imza ettirecekleri gider pusulası vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmünde olduğu belirtilmiştir.

   • Öte yandan,Maliye bakanlığının B.07.0.GEL.0.44/4422-33/49938 müktezasında Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin 13 numaralı bendinde, 4108 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle “diğer kişilerden” satın alınan mal ve hizmet için yapılan ödemeler vergi tevkifatının kapsamı dışına çıkartıldığından esnaf muaflığı kapsamı dışında kalan diğer kişilere yapılan ödemeler üzerinden tevkifat yapılmayacaktır.denmiştir.

   • Bu nedenle, şirketin nihai tüketiciden alınan iade mal için gider pusulası düzenlenmesi ancak, vergi tevkifatının yapılmaması gerekmektedir

   4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanuna göre, tüketicilerin satın aldıkları mal ve hizmetlerin çeşitli nedenlerle geri verilerek bedelinin alınması veya başka bir mal veya hizmet ile değiştirilmesinin katma değer vergisi karşısındaki durumu ile taksitli ve kapıdan satışlardaki katma değer vergisi uygulaması şu şekilde olacaktır.
   Katma değer vergisi mevzuatında durum;

   1)Satılan Malın İade Edilip Değiştirilmesi, Ödenen Bedelin İade Edilmesi, Değer Kaybının Bedelden İndirilmesi:
   3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 8/2. maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında ödenen katma değer vergilerinin iadesi konusunda aşağıdaki şekilde işlem yapılması uygun görülmüştür.
   Tüketiciler tarafından malların iade edilip bedellerinin geri verilmesinin istendiği durumlarda, satıcı tarafından ödenen bedellerin katma değer vergisi dahil tutarları tüketiciye iade edilecektir. Satıcılar işlemlerinin düzeltilmesi için iade edilen mal nedeniyle gider makbuzu düzenleyecekler ve tüketiciden iade edilen mala ait fatura ve benzeri belgeyi bu makbuz ekinde geri alacaklardır. Gider makbuzunda iade edilen malın katma değer vergisi satış bedelinden ayrı gösterilecek ve bu miktar indirim konusu yapılmak suretiyle işlem düzeltilecektir.
   İade edilen malın yerine aynı veya başka bir malın verildiği durumlarda ise, satıcı tarafından yukarıda sözü edilen işlemlerin yanısıra bu defa verilen yeni mal için fatura ve benzeri belge düzenleneceği tabiidir. Dolayısıyla iade edilen malların yerine verilen yeni malların değerleri dikkate alınarak belge düzenleneceğinden, iade edilen mallar ile yeni verilen mallar arasında değer farkının olup olmaması düzeltme işlemini etkilemeyecektir.

   2) Taksitli Satışlar:
   3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 24/c maddesinde, vade farkı fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerlerin katma değer vergisi matrahına dahil olduğu hükme bağlanmıştır.
   Buna göre, taksitli olarak yapılan satışlarda vade farkı ve faiz dahil toplam tutar üzerinden hesaplanan katma değer vergisinin malın teslimi anında beyan edilip ödenmesi gerekmektedir.
   Ancak, tüketicinin taksitlerini zamanından önce ödemek suretiyle faizde bir indirime gidilmesi halinde ise, indirilen faiz ve bu faize ait katma değer vergisi satıcı tarafından alıcıya iade edilecek ve yukarıda yer alan esaslar çerçevesinde işlem yapılacaktır.

   3) Kapıdan Satışlar:
   4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununun 8. maddesinde, işyeri, fuar, panayır gibi satış mekanları dışında önceden mutabakat olmaksızın yapılan değeri bir milyon lirayı aşan, tecrübe ve muayene koşullu satışlar kapıdan satış olarak tanımlanmıştır. Bu tür satışlarda tüketiciye yedi günlük tecrübe muayene süresi sonuna kadar malı kabul veya hiç bir gerekçe göstermeden reddetme hakkı tanınmıştır.
   3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 2. maddesinde teslim, bir mal üzerindeki tasarruf hakkına malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesi şeklinde tanımlanmıştır.
   Aynı Kanunun 10/a maddesinde ise, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde vergiyi doğuran olayın, malın teslimi veya hizmetin ifası anında meydana geleceği hükme bağlanmıştır.
   Buna göre, kapıdan yapılan satışlarda mallar üzerindeki tasarruf hakkı tecrübe ve muayene sonucu devredileceğinden, bu kapsamdaki satışlara ait katma değer vergisinin, tecrübe ve muayene sonucu tesliminin yapıldığı vergilendirme döneminde beyan edilip ödenmesi gerekmektedir.

 2. Merhaba biz Internet sitesi kurmak istiyoruz AMA isyeri sAhis uzerine kayitli satinaldigimiz urunler icin birebir faturA almiyoruz. Sitede satarken nasil yapmamiz gerekli.

  • Merhaba bu konuda sitemde ki makalelerde ayrıntılı bilgiler mevcut ama kısaca özetleyeyim
   Süreklilik arzeden bir gelir söz konusu olduğunda bu ticari faaliyettir bu sizin vergi mükellefi, olmanızı gerektirir şahıs işletmesi veya şirket kurarak satışlarınıza fatura kesmeniz geliriniz üzerindende vergi ödemeniz gerekir bu konuda mutlaka bir mali müşavire danışın istanbulda iseniz benim mali müşavirlik ofisimden de destek alabilirsiniz

 3. Nevzat bey, internetten satışlarda fatura kesilmesi hususunda öğrenmek istediğim birşey var; Satışlarımız ne zaman “süreklilik” arz eder sayılır? Ne zaman ticari faaliyet sayılır? Yani örneğin ben “gittigidiyor” sitesinden bir iki defa ya da 10 defa satış yaptım. Bunun ticari sayılabilmesi için kriter nedir? Adet bazlı mıdır? Ciro bazlı mıdır? Ne zaman fatura kesmek icap eder?
  Teşekkür ederim.

  • Merhaba Tamer bey,
   Vergi mevzuatımızda süreklilik kavramını açıklayan tam net bir madde yok bunu maliye bakanlığının verdiği özelgelerden anlıyoruz bir yıl içinde 3 den fazla yapılan gelir getirici işlemi süreklilik kavramında düşünebilirsiniz bu durumda gelir türünüze göre vergi mükellefi olup geliriniz üzeriniden vergi ödemeniz gerekir

 4. Merhaba Nevzat Bey,biz e-ticaret yapan bir firmayız bize bir iade faturası geldi faturada iki ürün satmışız fakat müşteri ürünün birini almış diğerini başka bir ürün ile değiştirmek istiyor faturada nasıl bir değişiklik yapmamız gerekir.Şimdiden teşekkürler iyi çalışmalar…

  • Okan bey merhaba,
   eğer müşteri fatura ile iade etme yeteneğine sahip değilse gider pusulası ile iade edilen ürünün girişini yapıp yeni ürünü tekrar faturalayabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir