Home / Bilişim / Web Sitesi Üzerinden Alınan Ürünlerde Belge Düzeni

Web Sitesi Üzerinden Alınan Ürünlerde Belge Düzeni

77İnternet üzerinden perakende satış yapan bir web sitesi üzerinden tedarikçi firma ürünlerinin mal alımı yapılmadan kredi kartı ile ödeme yapmak suretiyle satışı yapılmakta, söz konusu ürünlerin belirtilen tarih aralığında kurye veya kargo aracılığıyla tedarikçi firma tarafından doğrudan müşteriye teslim edilmekte bu durumda;

 1. Şirketimiz tarafından müşterilere düzenlenecek fatura şekli nasıl olmalı?
 2. Ürün sevki ile ilgili olarak sevk irsaliyesi düzenlenecek mi?
 3. Satışını yapacağımız ürün ile ilgili olarak kredi kartı ile tahsilât yapıldığı zaman mı, yoksa ürün teslimatının yapıldığı zaman mı müşteriye fatura düzenlenecek?
 4. Tedarikçi firma tarafından düzenlenen faturanın şirketimize girişi olmadan müşteriye düzenlenebilir mi?

 1- 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 229’uncu maddesinde;”Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.”denmekte 230’uncu maddesinde “Faturada en az aşağıdaki bilgiler bulunur şeklinde açıklanmaktadır

 • Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası;
 • Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası;
 • Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası;
 • Malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı;
 • Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası, (Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının, taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve taşıtta bulundurulması şarttır.)

2-Malın, bir mükellefin birden çok iş yerleri ile şubeleri arasında taşındığı veya satılmak üzere bir komisyoncu veya diğer bir aracıya gönderildiği hallerde de, malın gönderen tarafından sevk irsaliyesine bağlanması gereklidir. Bu bentte yazılı irsaliyeler hakkında fiyat ve bedel ile ilgili bilgiler hariç olmak üzere, bu madde hükmü ile Vergi Usul Kanunu’nun 231 inci madde hükmü uygulanır. İrsaliyelerde malın nereye ve kime gönderildiği ayrıca belirtilir.

Şu kadar ki nihai tüketicilerin tüketim amacıyla perakende olarak satın aldıkları malları kendilerinin taşıması veya taşıttırması halinde bu mallara ait fatura veya perakende satış fişinin bulunması şartıyla sevk irsaliyesi aranmaz”

173 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin C/1-d bölümünde “Bazı mükelleflerin başka mükelleflere teslim edilmek üzere üçüncü şahıslara talimat vererek mal sevk ettirmesi durumunda sevk irsaliyesi aşağıdaki örnekte açıklandığı şekilde düzenlenecektir, şeklinde açıklaması ile örneklenmiştir.

Örnek: Toptancı (A) müşterisi olan perakendeci (C) ye teslim edilmek üzere imalatçı (B) ye talimat vererek kendi adına mal sevkiyatı yapılmasını istemektedir. Bu örnekte (C) ye karşı esas satıcı (A) dır. (B) ise (A) ya karşı satıcı durumundadır. Ancak, malı (A) yerine (C) ye teslim etmektedir.

Buna göre, 167 sıra sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 6/a maddesinde açıklandığı gibi, malın alıcı (C) ye teslim edilmek üzere (B) tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde.  (B), bir nüshası kendinde kalacak ve diğer nüshası (C) ye gönderilecek şekilde sevk irsaliyesi düzenleyecek. Ayrıca kendinde kalan nüshasının bir (örneğini) fotokopisini de (A) ya gönderecektir. Sevk irsaliyesinin müşteriler bölümüne ise “(A) adına (C) ye teslim edilmek üzere” ibaresini yazacaktır.

Daha sonra, (B) tarafından (A) ya ve (A) tarafından da (C) ye düzenlenecek satış faturalarına, (B) tarafından düzenlenmiş sevk irsaliyesinin tarih ve numarası yazılmak suretiyle, mal alım satımına ilişkin belgeler düzenlenmiş olacaktır.” açıklamalarına yer verilmiştir.

3-Mezkûr Kanunun 231’inci maddesinin 5’inci bendinde, “Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azamî yedi güniçinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.”   hükümleri yer almaktadır.

Bu hüküm ve açıklamalara göre;

 • Şirketiniz tarafından satışı yapılan ürünler için teslim tarihinden itibaren yedi gün içinde müşterileriniz adına fatura düzenlenmeli,
 • Tedarikçi firma tarafından da şirketinize satılan mallar için yedi gün içinde fatura (tedarikçinin yurtdışındaki bir firma olması halinde ilgili ülke mevzuatına göre muteber bir belge) düzenlenmelidir.

4- Ürünün tedarikçi firma tarafından alıcıya teslim edilmek üzere taşınması veya taşıttırılması nedeniyle, tedarikçi firmanın, bir nüshası kendinde kalacak ve diğer nüshası müşterinize gönderilecek şekilde sevk irsaliyesi düzenlemesi, ayrıca kendinde kalan nüshasının bir (örneğini) fotokopisini de şirketinize göndermesi ve sevk irsaliyesinin müşteriler bölümüne ise “…….. Dış Tic. Ltd. Şti. adına müşteri (X)’e teslim edilmek üzere” ibaresinin yazılması, gerekmektedir

About nevzaterdag

Check Also

Evde Yapılan Kurabiye, Pasta Veya Takıların İnternetten Satışı ve Vergi

  Benzer YazılarYatırımcılara Ne Tür Devlet Teşvikleri Sağlanıyor?Çocuk Genç İşçi KavramıPlastik Poşetler Neden Paralı Oldu?KOSGEB …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir