Home / Makaleler / İhracat Teşvikleri Kredi Ve Destekler

İhracat Teşvikleri Kredi Ve Destekler

res32-300x200KOSGEB KREDİ VE DESTEKLERİ

 Ülkemizde yürürlükte olan ihracat destekleme enstrümanları, kredilendirmeden hibe yardımlara uzanan oldukça geniş bir yelpaze içinde yer almaktadır. En yaygın şekilde kullanılan araç ise, gümrük vergilerinden muafiyet sağlayan “Dahilde İşleme Rejimi” dir. Son yıllarda mahsup sistemi, prim ödemesi ve ihracat iadesi gibi isimler altında vergi iadesi sistemine benzer uygulamalar münferit şekillerde kullanılmaktadır. Eximbank tarafından sunulan ihracat kredi programları da yaygın şekilde kullanılan enstrümanlardandır.

Güncel devlet yardımları anlayışında dikkati çeken bir husus ise, yardımların oluşturulma mekanizmasında kendini göstermektedir. İstisna ve muafiyet sağlayan yardımlar Yüksek Planlama Kurulu Kararlarını müteakiben Bakanlar Kurulu Kararları ile uygulamaya konulurken, çoğunlukla daha fazla kaynak aktarımını gerektiren hibe devlet yardımları, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararları ile yürürlüğe konulabilmektedir.

Doğrudan nakdi hibe yardım uygulamaları 94/6401 sayılı “İhracata Yönelik Devlet Yardımları”na ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı ve bu karara dayanarak çıkarılan Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu tebliğleri ile yürütülen ve başlıcaları;

 • Tarımsal İhracat İadeleri,
 • Sanayi Geliştirme Yardımı,
 • Ar-Ge Yardımı,
 • Fuar Yardımı,
 • Yurt Dışı Ofis-Mağaza Yardımı,
 • Çevre Yardımı, Eğitim Yardımı,
 • İstihdam Yardımı,
 • Pazar Araştırması,
 • Patent ve Endüstriyel Tasarım Yardımı şeklindeki programlardan oluşmaktadır.

Bu yardımların ortak özelliği Dünya Ticaret Örgütü tarafından öngörülen devlet yardımı kriterlerini taşımalarıdır. İhracat artırıcı etkileri ise tartışmaya açıktır. Bu yardımlardan Tarımsal İadeler ile Sanayi Geliştirme Yardımları dışında olanlardan, ihraç ürünlerinin doğrudan yurt dışında pazarlanmasına yönelik olan “Yurt Dışı Ofis-Mağaza Yardımı” ile “Çevre Yardımı” haricindekiler ancak uzun vadede ölçülebilecek sonuçlar ortaya koyabilme niteliği taşımakta olup, ortaya çıkacak sonucun arzu edilen sonuç olmama ihtimali de gözden uzak tutulmamalıdır.

  HİBE PROGRAM DESTEK ÜST LİMİT VE ORANLARI

GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ DESTEK ÜST LİMİTİ  (TL) DESTEK ORANI    (%)
1. ve 2. Bölgeler 3. ve 4. Bölgeler
1 Yurt İçi Fuar Desteği 30.000 % 50 % 60
2 Yurt Dışı İş Gezisi Desteği 10.000
3 Tanıtım Desteği 15.000
4 Eşleştirme Desteği 15.000
5 Nitelikli Eleman İstihdam Desteği 20.000
6 Danışmanlık Desteği 15.000
7 Eğitim Desteği 10.000
8 Enerji Verimliliği Desteği 30.000
9 Tasarım Desteği 15.000
10 Sınaî Mülkiyet Hakları Desteği 20.000
11 Belgelendirme Desteği 10.000
12 Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği 20.000

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

  Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dâhil olmuş sektörlerdeki KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması,

 •  KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması,
 •  Mevcut KOSGEB desteklerinin revize edilerek daha fazla KOBİ’nin bu desteklerden yaygın şekilde faydalanması,
 •  KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi,
 •  KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi

 İHRACAT KREDİSİ DESTEK PROGRAMI

İhracat performansı sağlamış, ihracatını geliştirmek, artırmak veya ihracat taahhütlerini yerine getirebilmek için ilave kaynağa ihtiyaç duyan ihracatçı işletmelerin uluslararası düzeyde rekabet güçlerini arttırmak amacıyla, KOSGEB’in İhracat Kredisi Destek Programı mevcuttur

 İhracat Kredisi Destek Programı’nda kullandırılacak toplam kredi faiz desteğinin faiz/kar payının ¾’ü KOSGEB, ¼’ü ise işletme tarafından karşılanacaktır. Kredinin üst limitten kullanılması halinde işletmeler 874 USD faiz ödeyecektir. Kredinin Faiz oranı %3.98 olarak uygulanacaktır.

 Kredi destek başvuruları, anlaşma yapılan banka şubelerinden herhangi birine yapılabilecektir.

 Krediyi kullanacak işletme, talep ettiği kredi tutarı kadar ihracat yapacağına dair İhracat Taahhüt’ü verecektir.

Kredi destek başvuruları 23 Kasım 2010 Salı günü mesai saati itibariyle başlayacaktır.
KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

 İhracat Kredisi Destek Programından yararlanmak isteyen KOBİ’lerimizin;

 250’den az çalışanı olması ve yıllık net satış hâsılatı ya da mali bilançosunun 25 milyon TL’yi aşmaması,

 • İhracat taahhüt etmesi,
 • KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı olması,
 • KOSGEB’e verilecek güncel KOBİ Beyannamesi’nin onaylanmış olması gerekmektedir.

 İŞLETME BAŞINA KREDİ ÜST LİMİTİ

 İhracatçı KOBİ’lerimize sağlanacak olan kredinin toplam üst limiti 200.000 $ olacaktır.

 KREDİ VADESİ

 Bu programda kullanılacak kredinin vadesi 6 ay olup; vade bitiminde defaten ödenir.

 BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

 KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı KOBİ’ler istenen belgeler ile anlaşma yapılan bankaların

Şubelerinden herhangi birine başvurmaları gerekmektedir.

KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı olmayan KOBİ’lerin ise iletişim bilgileri www.kosgeb.gov.tr adresinde yer alan KOSGEB Hizmet Merkezleri ile irtibata geçmesi gerekmektedir.

Kredi başvurularını BANKA’NIN kabul ya da reddetme yetkisi vardır. KOSGEB’in bu konuda yaptırımı bulunmamaktadır.

Güncel KOSGEB KOBİ Beyannamesi onaylı olan  KOBİ’lerin başvuruları kabul edilecektir.

 Vergi ve SGK borcu olan KOBİ’lerimiz, borçları kredi desteğinden mahsup edilmek suretiyle kredi kullanabileceklerdir.

 ANLAŞMALI BANKALAR

Akbank T.A.Ş Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
Anadolu bank A.Ş HSBC Bank A.Ş
Denizbank A.Ş Türkiye Finans Katılım Bankası
Eurobanktekfen A.Ş T. Vakıflar Bankası A.Ş
Fortisbank A.Ş Yapı ve Kredi Bankası A.Ş
Garanti Bankası A.Ş ING Bank A.Ş.
T.İşbankası A.Ş Finans bank A.Ş.
Şeker bank T.A.Ş Ziraat Bankası A.Ş
T.Halk bankası A.Ş

TÜBİTAK DESTEKLERİ

KOBİ AR-GE başlangıç destek programıKüçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) yönelik strateji ve eylem planlarında geliştirilen temel strateji; KOBİ’lerin verimliliklerini, katma değer içindeki paylarının ve uluslararası rekabet güçlerinin artırılması esasına dayanmaktadır. Ülkemizde, Ar-Ge faaliyetlerinin önemli bir bölümü büyük ölçekli işletmelerle sınırlı olup, ülke sanayinin %98’ini oluşturan KOBİ’lerin Ar-Ge faaliyetleri istenilen düzeyin altında kalmıştır. Yukarıda belirtilen stratejik hedeflere ulaşmak için piyasa koşulları ve uluslararası anlaşmalar kapsamındaki yükümlülükler dâhilinde, KOBİ’lerin Ar-Ge ve yenilik projeleri için farklılaştırılmış bir destek programı TÜBİTAK tarafından kurgulanmış ve uygulamaya alınmıştır.

KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı ile KOBİ’lerin bu sorunları aşabilmelerini sağlamak için yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi. Konularında KOBİ’ler tarafından yürütülen 400.000 YTL bütçe ve 18 ay süre ile sınırlı ilk iki projenin TÜBİTAK tarafından desteklenmesi amaçlanmıştır.

Projelere program kapsamında sağlanacak desteklerle KOBİ’lerin, teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları hedeflenmektedir.

 Sanayi ar-ge projeleri destekleme programı

Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, 1995 yılından beri TÜBİTAK ile Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) işbirliği içinde yürütülmektedir. Programı, firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak üzere oluşturulmuştur.

98/10 sayılı Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) Yardımına İlişkin Tebliğ, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik ve Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme Ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esasları uygun olarak yürütülen programın amacı, sanayi kuruluşlarının Ar-Ge Projelerine %60’a varan oranlarda hibe şeklinde destek sağlamaktır.

 Patent destek sistemi ve miktarı

Patent Teşvik Sisteminin amacı, Türkiye’nin ulusal ve uluslararası patent başvurularının sayısının arttırılması, kişilerin patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesi ve ülkemizde fikri ve sınaî hakların tescili yönünde bilinçlenmeye katkıda bulunulmasıdır.

İlgili patent ofislerinin herhangi birisine başvuru yaparak, başvuru numarası alan T. C. vatandaşları veya Türkiye sınırları içerisinde faaliyet gösteren, Türk hukukuna göre kurulmuş ve Türk tabiiyetinde olan şirketler Patent Teşvik Sistemi kapsamında öngörülen desteklerden yararlanabilirler.

23.08.2006 tarihinden sonra yapılan patent başvuruları Patent Teşvik Sistemi kapsamında sağlanan desteklerden yaralanabilir. Değerlendirme sonuçları yaklaşık 2 aylık bir süreç sonunda açıklanır.

Destek Miktarı:

Ulusal patent başvuruları için geri ödemesiz: 3000 TL

Uluslararası/bölgesel patent başvuruları için geri ödemesiz: 3000 TL

Uluslararası/bölgesel patent başvuruları için geri ödemeli kredi talebi: Talep doğrultusunda incelenerek Jüri tarafından belirlenerek verilebilmektedir. Başvuru sahipleri sahip oldukları başvuru hakları; gerçek kişiler için 5, tüzel kişiler için 20 kadardır.

Bu teşviklerle şirket başına ortalama 2.500.000 $ destek üst limitleri bulunmaktadır.

İGEME DESTEKLERİ

4 temel başlıkta pazar araştırma desteği verilir

1.      PAZAR ARAŞTIRMA DESTEĞİ

İhracat amaçlı yapılan pazar araştırma gezilerinde firmayı temsil eden en fazla iki  kişi için hedef pazar da yapılan harcamalarda;

 • Ulaşım ve otel giderleri
 • Tercüman ve doküman masrafları
 • Araba kiralama giderlerinin
 • İş ile ilgili numune masraflarının % 70 oranında devlet tarafından desteklenmektedir.

Yapılan harcamaların belgelerle ibrazı gereklidir. Her gezide alınabilecek destek üst limiti 10.000 USD’ dır. Pazar araştırma gezi sayısı yıllık en fazla şirketler 5 adet, 3 yılda 15 adet geziye katılabilir.

2.       PAZAR ARAŞTIRMA RAPOR DESTEĞİ

Pazar araştırma kurum ve kuruluşlarına yapılacak üyelik hedef pazara yönelik doküman masraflarının şirketler % 50 oranında desteklenmektedir. Üst limit 20.000 USD kadardır.
Devlet tarafından uygun görülen nitelikli sektörel dış ticari heyet gezilerinde gezi programı başına şirketler % 50 oranında üst limit 10.000 USD ‘ye kadar olan giderlerini devletten geri alabilmektedirler.

TİCARİ HEYET GEZİLERİ DESTEĞİ

İhracat amaçlı yapılan ve ilgili kurumlarca uygun görülen pazar araştırma heyet gezilerine  firmayı temsil eden  yöneticiler için hedef pazar da gezi  harcamalarında;

 • Ulaşım ve otel giderleri
 • Tercüman ve doküman masrafları
 • Araba kiralama giderlerinin
 • Yapılan harcamaların belgelerle ibrazı gereklidir.
 • % 50 oranında devlet tarafından desteklenmektedir. Her gezide alınabilecek destek üst limiti 10.000 USD’ dır. Şirketler için Pazar araştırma gezi sayısı yıllık en fazla 5 adet, 3 yılda 15 adet gezi olabilir.
 1. E -TİCARET PORTALLARINA ÜYELİK DESTEĞİ

İhracata amaçlı yapılan ve nihai tüketiciye hizmet vermeyen e- ticaret sitelerinin üyelik masraflarının şirketler için % 50 oranında destek kapsamındadır

DİĞER DESTEKLER

İhracat amaçlı yapılan aşağıdaki masraflar şirketler için destek kapsamındadır

 • Yurtdışı İş Seyahatleri
 •  Pazar Araştırma İstatistik Raporları
 •  Yurtdışı Reklam, Markalaşma ve Tanıtım
 •  Yurtdışı Marka Tescil
 •  İSO Serisi Kalite Sistem Belgeleri
 •  Uluslararası Nitelikteki  Kalite Belgeleri
 •  CE Belgesi
 •  Laboratuar Analiz Raporları
 •  Yurtdışı Ofis
 •  Yurtdışı Depo
 •  Yurtdışı Mağaza
 •  Yurtdışı Showroom
 •  E-Ticaret
 •  Eğitim
 •  Yurtdışı Bireysel Fuar

 TİCARİ TALEP EŞLEŞTİRME

 Ticari Talep Eşleştirme (TTE) hizmeti Türk ihracatçıları ile yabancı ithalatçıların elektronik ortamda bir araya getirilmesini amaçlamaktadır. Ticari Talep Eşleştirme sisteminde hem alım, satım ve işbirliği taleplerinizi girebilir hem de yabancı firmaların taleplerini inceleyebilirsiniz. Ayrıca e-posta aboneliği sayesinde ilgilendiğiniz ürün grubuyla ilgili bir talep girildiğinde e-posta adresinize gönderilmesini sağlayabilirsiniz.

Bu hizmetten sadece web sitemizin Kurumsal Kayıtlı Kullanıcısı olan firmalar yararlanabilmektedir.

ULUSLARARASI İHALELER

Firmalarımızın internet ve bilgi teknolojilerinin daha etkin kullanımı ile uluslararası ticarete katılımlarının güçlendirilmesi amacıyla; uluslararası kurum ve kuruluşların açmış oldukları uluslararası ihale, proje, iş fırsatları ve bunlarla ilgili kredi olanakları ve fonlar hakkında bilgi veren web siteleri taranmakta ve araştırılmaktadır.

Bu kapsamda oluşturulan; uluslararası kuruluşların açmış oldukları ihale bilgilerine erişilebilen web sitelerinin listesine bu bölümden ulaşabilirsiniz.

TÜRK İHRACATÇILAR REHBERİ

Firma, ürün ve ülke kategorilerine göre arama yapılabilen, Türkiye’nin en kapsamlı ve en güncel ihracatçı firmalar veri tabanına bu bölümden ulaşabilirsiniz.

DESTEKTEN KİMLER, NASIL YARARLANMAKTADIR?

İhracat yapsın ya da yapmasın bütün firmalar bu destekten yararlanabilmektedir. Uygulamadan tüm KOBİ, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) ve Üretici Dernekleri (ÜD) faydalanmaktadır. Bunlar yalnız kendilerinin bizzat yaptığı, yürüttüğü projeler ile değil, kendi bünyelerinde araştırmacı olmaması veya istemeleri durumunda, danışman firmalar yardımıyla yaptıkları projelerle de bu yardımdan yararlanmaktadır.

 KOBİ-Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler

 • Bir ila iki yüz arasında işçi istihdam ettiği, bağlı olduğu meslek  kuruluşunca tevsik edilen,
 • Gerçek usulde defter tutan,
 • İmalat Sanayi sektöründe faaliyette bulunan,
 • Arsa ve bina hariç, mevcut sabit sermaye tutarı, bilanço net değeri itibariyle 2 milyon ABD Doları karşılığı TL’yi aşmayan firmalardır.

SDŞ-Sektörel Dış Ticaret Şirketleri

 • Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından   SDŞ statüsü verilen şirketlerdir.

ÜD-Üretici Dernekleri

 • · Aynı imalat dalında faaliyette bulunan üretici şirketlerin kurdukları derneklerdir.

DESTEK KAPSAMINDA YAPILACAK AZAMİ FİNANSMAN YARDIMI VE KOŞULLARI NEDİR?

Bir KOBİ’ ye her bir projesi için harcama belgelerine istinaden en fazla 7.500 $ ; bir yılda en fazla 15.000 $; bu destek programının uygulamada olduğu süre içinde toplam olarak da en fazla 75.000 $’lık destek sağlanırken, bir SDŞ veya üretici derneğince yürütülen ve uygun görülen her bir proje için, harcama belgelerine istinaden en fazla 10.000 $; bir yıl içinde en fazla 50.000 $’ lık desteği verilmektedir. İPAD kapsamında desteklenen harcama kalemleri: Ulaşım, konaklama ve satın alınan doküman ve hizmetler olmak üzere üç gruptur.

a) Ulaşım: Türkiye’den araştırma yapmaya gidilecek pazara yalnızca bir defalık gidiş ve bir defalık dönüş maliyetini karşılamak üzere otobüs, ekonomi sınıfı olmak kaydıyla uçak, tren veya gemi bileti ücreti; şehirlerarası ve ülkeler arası ulaşımda kullanılan otobüs, ekonomi sınıfı olmak kaydıyla uçak, tren ve gemi bileti ücretlerini kapsamaktadır.

b) Konaklama: Hedef pazarda araştırma yapılırken kalınacak süre içinde, günlük 100 ABD Doları karşılığını  geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) gideridir.

c) Satın Alınan Doküman ve Hizmetler: Araştırmaya yardımcı olmak üzere satın alınacak basılı doküman ve yayın giderleri ile   tercüman hizmetlerinin fatura karşılığında ödenmesidir.

Yukarıda belirtilen harcama kalemlerinden (a,b ve c) her biri için ödenecek destek miktarı, KOBİ ve SDŞ/Üretici Dernekleri için belirlenmiş azami yardım miktarının   %50 (yüzde elli) sinden fazla olamaz. Bu arada uygulamaya ilişkin bir diğer koşul da pazar sınırlamasıdır. Bir proje ile en fazla 5 pazarın incelenmesi mümkündür. Ancak bu pazarların coğrafi konum bakımından yakın, kültürel/sosyal ve pazar özellikleri bakımından birbirine benzer ülkeler olmasına ve uçuş rotasının uygun olmasına dikkat edilmektedir.

DESTEKTEN YARARLANMA ESASLARI NELERDİR?

Firmalar ürünleri için pazar bulmak ve doğru ihracat pazarlama stratejisi belirlemek amacıyla, dünyanın neresinde olursa olsun potansiyel pazar olarak gördükleri ülkede araştırma yapmak istemeleri halinde, seyahat öncesinde İGEME’ ye başvurarak  söz konusu devlet yardımından yararlanmaktadır. Firmanın Pazar araştırması yaparken yaptığı harcamaların bir kısmı daha sonra İPAD kapsamında  devlet tarafından karşılanmaktadır.

Uygulamada KOBİ, SDŞ ve Üretici Derneklerinin;  Pazar Araştırması Desteğinden yararlanmak için İPAD Rehberinde yer alan başvuru formu ve taahhütnameyi doldurmaları, rehberde belirtilen standartlara uygun olarak hazırlayacakları

Masa başı raporu,

Seyahat programı ve diğer gerekli belgeler ile birlikte İGEME’nin Ankara’da bulunan Merkezine ya da Marmara Bölgesinde yer alan firma/SDŞ/ÜD başvuruları için İGEME Marmara Bölge Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Başvurunun İGEME tarafından incelenmesi ve eksikler varsa tamamlanmasından sonra, proje sahibine İGEME tarafından alan araştırmasını yapmak üzere hedef pazara gidebileceği konusunda bir ön onay verilmektedir.

DESTEĞİN ÖDENMESİ VE ÖDEME ESASLARI NEDİR?

 1. KOBİ, SDŞ ve Üretici Derneği ön onay bildirim tarihini takip eden 90 (doksan) iş günü içerisinde hedef pazara giderek Pazar araştırmasını gerçekleştirir,
 2. İPAD rehberinde belirtilen standartlara uygun olarak bir pazar araştırması sonuç raporu hazırlar,
 3. Harcama belgeleri (faturalar) ve rehberde yer alan ödeme talep formunu doldurarak    İGEME’ ye teslim eder.

İGEME tarafından uygun bulunarak, Müsteşarlıkça desteklenmesine karar verilen projelerin onaylanmasını müteakip, T. Cumhuriyet Merkez Bankası ödemeyi öncelikle yapar. Desteklemede; ibraz edilen belgelerdeki giderlerin (KDV hariç) TL. Cinsinden olanları  TL döviz cinsinden olanları ise ödendiği tevsik edilen fatura (belge) tarihindeki  T.Cumhuriyet Merkez Bankası çapraz kurları ve döviz alış kurları esas alınarak, ABD Doları karşılığı TL. Olarak Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan ödenir.

DESTEKTEN YARARLANILMAYAN DURUMLAR NELERDİR?

Belirgin bir projenin parçası olmayan, çok genel mahiyette ön bilgi veren türden araştırmalar, pazar araştırmasının amaçlanmadığı yurtdışı geziler, satış amaçlı yapılan geziler, ticaret fuarları, sergiler ve konferanslara katılımlarla ilgili geziler, grup seyahati, ticaret heyetiyle gidilen veya resmi kurumlarca düzenlenen  yabancı ülkelerde tanıtım amaçlı programlar, ihracata hazır olmayan ürünlere yönelik projeler, hâlihazırda başlanmış bulunan, bu projeye dayalı olarak başlatılmayan pazar araştırmaları ihracat pazar araştırması desteğinden yararlanamaz.

 DESTEKTEN YARARLANMAK İSTEYEN FİRMALARIMIZIN YAPMASI GEREKENLER?

İGEME, ihracatımızın artırılması ve sağlıklı bir yapıya kavuşturulması maksadıyla kurulmuştur. Bu amaç doğrultusunda ihracat yapsın veya yapmasın tüm KOBİ’ lere yardımcı olmaya hazırız. İhracat pazar araştırması desteğinden KOBİ tanımına uygun bütün firmaların faydalanması mümkündür. İhraç edebileceği bir malı olduğuna inanan tüm firmalarımız aşağıda verilen adresimize bizzat ya da faks/posta/e-posta ile başvurarak, tüm başvuru formları ile prosedür ve süreçlerin yer aldığı, İPAD rehberinden edinebilirler. Yâda İGEME web sayfasına girerek www.igeme.org.tr adresinden  görebilirler.

TÜRK EXIMBANK DESTEKLERİ

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank) 1987 yılında çıkarılmış olan 3332 sayılı Kanun’un bazı maddelerinin verdiği yetkiye istinaden Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Ülkemizin Resmi İhracat Destek Kurumudur.

Türk Eximbank ihracatçı ve dış girişimcilere sigorta ve garanti desteği sağlamanın yanı sıra kredi verme işlevini de üstlenmiştir.

Türk Eximbank’ın temel amacı;

 • İhracatın geliştirilmesi,
 • İhraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi,
 • İhraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması,
 • İhracatçıların uluslararası ticarette paylarının artırılması ve    girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması,
 • İhracatçılar ile yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitler ve  yatırımcılara   uluslararası   piyasalarda   rekabet   gücü   ve    güvence kazandırılması,

Özetle Eximbank Kredileri;

İhracatın Finansmanı

İhracatçılarımızın ve yurt dışında faaliyet gösteren müteahhit/yatırımcılarımızın finansman ihtiyaçları ile risksiz bir ortamda faaliyet gösterme gereksinimlerinin, Türkiye’de ihracatın tek resmi destekli teşvik unsuru olan Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank) tarafından ihracat kredisi ve ihracat kredi sigorta/garanti programlarıyla karşılanmaktadır.

İhracatçı, ihracata yönelik üretim yapan imalatçı, imalatçı-ihracatçı, turizm ve nakliye firmaları ile yurt dışında faaliyet gösteren müteahhit /yatırımcılar 18 farklı kredi programı ile desteklenmektedir.

İhracat Kredi Programları

İhracat kredi programları kısa, orta-uzun vadeli nakdi ve gayrı nakdi programlardan oluşmaktadır. Özellikli Kredi, Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kapsamındaki Kredi ve İslam Kalkınma Bankası Kaynaklı Kredi Programları ile Ülke Kredi/Garanti Programları ağırlıklı olarak orta-uzun vadeli finansman ihtiyaçlarına cevap vermektedir.

Kısa Vadeli İhracat Kredi Programları

Bu programların amacı ihracata hazırlık döneminde finansman gereksiniminin karşılanması olup, TL ve döviz cinsinden ve 6 aydan 18 aya kadar vadelerle kullandırılmaktadır.

Bankalar aracılığıyla kullandırılanlar:

 • Sevk Öncesi İhracat Kredisi

Türk Eximbank tarafından doğrudan kullandırılanlar:

 • Dış Ticaret Şirketleri Kısa Vadeli İhracat Kredisi,
 • İhracata Hazırlık Kredisi,
 • KOBİ İhracata Hazırlık Kredisi,
 • Sevk Öncesi Reeskont Kredisi
 • Kısa Vadeli İhracat Alacakları Iskonto Programı

İhracat kredilerinin faiz oranları ihracatçılarımızın ve yurt dışında faaliyet gösteren müteahhit/yatırımcılarımızın ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılamaya yönelik olarak belirlenmekte olup, ihracat kredi sigortası yaptıran firmalar, Türk Eximbank kaynaklı kredi kullanımlarında faiz indirimi avantajından yararlanmaktadır.

Özellikli Krediler

Bu krediler kapsamında proje bazında finansman sağlanmaktadır.

 • Yurt Dışı Mağazalar Yatırım Kredisi,
 • Gemi İnşa ve İhracatı Finansman Programı,
 • Özellikli İhracat Kredisi,
 • Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetlerine Yönelik Teminat Mektubu Programı

Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kapsamındaki Krediler

 • Turizm Pazarlama Kredisi
 • Uluslararası Nakliyat Pazarlama Kredisi
 • Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kredisi

İslam Kalkınma Bankası Kaynaklı Krediler

 • İhracatın Finansmanı Programı
 • İhracata Yönelik İthalatın Finansman Kredisi Programı

Ülke Kredi/Garanti Programları

Ülke Kredi/Garanti programları kapsamında Türkiye’nin dış politikası ve ekonomik hedefleri çerçevesinde önem arz eden ülkelerle kalıcı ve uzun süreli ilişkilerin tesis edilebilmesine hizmet etmek amacıyla, söz konusu ülkelerde Türk yüklenicileri tarafından gerçekleştirilecek projelere, Türk Eximbank tarafından finansman desteği sağlamaktadır. Ayrıca, söz konusu ülkelerle ihracat hacminin artırılması amacıyla karşı tarafın ihtiyaçları gözetilerek tüketim, ara ve sermaye mallarının satışı da bu program kapsamında finanse edilmektedir.

İhracat Kredi Sigortası Programı

İhracat Kredi Sigortası programları kapsamında ihracatçı firmaların ihraç ettiği malların bedelleri ticari ve politik risklere karşı belirli oranlarda teminat altına alınmaktadır.

İhracatçı, ihracata yönelik üretim yapan imalatçı, imalatçı-ihracatçı, turizm ve nakliye firmaları ile yurt dışında faaliyet gösteren müteahhit/yatırımcılar 7 farklı sigorta/garanti programı ile desteklenmektedir.

Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Programı ile ihracatçı firmaların yaklaşık 1 yıllık poliçe geçerlilik süresi içinde yapacakları azami 360 gün vadeli tüm ihracat bedeli alacakları, sevk sonrası dönemde ortaya çıkabilecek ticari ve politik risklere karşı tek bir poliçe kapsamında sigorta teminatı altına alınmaktadır. Ayrıca, söz konusu poliçe kapsamında sigortalı tarafından talep edilen sevk öncesi dönem riskler de işlem bazında azami 180 gün süre için sigorta kapsamına alınabilmekte, böylece sevk öncesi dönemde ilgili risklerin oluşması halinde, sigortalının imalat maliyetleri de sigorta kapsamında değerlendirilebilmektedir. Zararın kesinleşmesine ilişkin bekleme süresi ilgili sevkiyatların vade tarihlerinden itibaren en fazla 4 ay olup, zarar tazmin oranı azami %90’dır. Program kapsamında tazminat almaya hak kazanan sigortalıların bekleme süresinde oluşan finansal kayıpları, ilgili süreye uygulanan ve vade tarihleri itibariyle geçerli LIBOR faiz oranları üzerinden telafi edilmektedir.

Bahse konu program kapsamında, 176 ülkeye yapılacak sevkiyatlar önceden belirlenen şartlar dâhilinde sigorta teminatı altına alınmaktadır. Ancak, poliçe ile kapsam altına alınan riskler nedeniyle ortaya çıkacak zararlarla ilgili olarak Türk Eximbank’ın sorumluluğunun doğabilmesi, sigortalının her bir alıcı için Türk Eximbank’dan alıcı limiti talebinde bulunmasına ve Bankanın da ilgili alıcı için limit tahsis etmiş olmasına bağlıdır.

Sigortalıların limit talebini müteakip, Türk Eximbank kredi enformasyon kuruluşlarından, alıcı firmalar hakkında enformasyon temin eder. Güncel mali ve idari bilgilerin yer aldığı enformasyon, finansal analiz ve etik kredi tespit yöntemleri çerçevesinde değerlendirilerek limit talepleri karara bağlanır. Türk Eximbank’ın sigorta arşivinde kredi değerliliği saptanmış olan alıcı sayısı günümüz itibariyle yaklaşık 119.000 düzeyindedir. İhracat piyasalarında yeterince deneyim sahibi olamayan, ancak yüksek ihracat potansiyelini haiz firmalar için sigorta hizmetinin yalnızca enformasyon temini boyutu dahi büyük bir önem taşımaktadır.

Orta ve Uzun Vadeli İhracat Kredi Sigortası Programları ise orta ve uzun vadeli mal ve hizmet ihracatına yönelik olup, ihracatçı firmaların tek bir satış sözleşmesine bağlı olarak 5 yıla kadar vadeli ödeme koşuluyla yapacakları, yerli katkı oranı asgari %60 seviyesindeki sermaye ve yarı sermaye malı ihracatından doğacak alacakları sigorta teminatı altına alınmaktadır. Zarar tazmin oranı %80 – %95 Aralığında belirlenmiş olup, zararın kesinleşmesine ilişkin bekleme süresinin 6 aydır. Söz konusu program, 3 farklı poliçe kapsamında uygulanmaktadır;

 • Spesifik İhracat Kredi Sigortası Programı,
 • Spesifik İhracat Kredi Sigortası Sevk Sonrası Politik Risk Programı
 • Spesifik İhracat Kredi Sigortası Sevk Sonrası Kapsamlı Risk Programı

Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Teminat Mektuplarının Haksız Nakde Çevrilme Sigorta Programı kapsamında da yurt dışında iş üstlenmek üzere teklif verme aşamasında ya da iş üstlendikten sonra, kamu işveren makamlarına verilen geçici, avans veya kesin teminat mektuplarının veya işveren makamının bankasına muhatap düzenlenen kontrgaranti şeklindeki teminat mektuplarının haksız nakde çevrilmesi riskine karşı sigorta imkânı sağlanmaktadır.

Sigorta Sözleşmeleri aynı zamanda ihracatçılarımızın finansman teminini de kolaylaştırır.Yukarıda sayılan programlar kapsamında sigorta sözleşmesi yaptıran firmalar, gerek Türk Eximbank nezdinde doğmuş veya doğacak alacak haklarını ticari bankalara temlik etmek suretiyle, gerekse kambiyo senedine bağlı vadeli alacaklarını ister Türk Eximbank’da, isterse Türk Eximbank onayı ile ticari bankalarda ıskonto ettirmek suretiyle hem sevk öncesi, hem de sevk sonrası dönem için düzenli finansman imkanına erişebilmektedir

About nevzaterdag

Check Also

Doğum iznindeki Kadın İşçi İşten Çıkarılabilir mi ?

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 74’üncü maddesine göre, “Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir