Home / Makaleler / İhracata Yönelik Vergi Teşviklerinde KDV

İhracata Yönelik Vergi Teşviklerinde KDV

res118-300x200[1]Nevzat Bey Merhaba ;

Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. emeğinize sağlık. bir sorum olacak yardımcı olmanızı rica ederim. Dahilde işleme izin belgesi aldığımızı varsayalım, bu durumdu ithal ettiğim ham madede vergi harç vs. ödemeyeceğim ama aldığım bu ürünü ihraç ettiğim zaman ihraç tutarının kdv iadesini alabilecek miyim? Sonuçta ithal edilen hammadde nin dahili işleme izin belgesi olmadığında ödediğim kdv yi iade söz konusu yapıp sgk, stopaj ve diğer ödeyeceğim vergilerden mahsup edebiliyorum. Konu hakkındaki yorumunuza ve bilginize ihtiyacım var. yardımcı olursanızı sevinirim. sağlıcakla kalmanız dileği ile

Saygılarımla

Özhan Özalp

Siz Sordunuz Nevzat Erdağ Yanıtladı :

Merhaba Özhan Bey,

Çok kapsamlı bir konu ile alakalı bir soru sorduğunuz için konuyu özetlemeye çalışacağım. Fakat bu konu ile alakalı önümüzdeki hafta bir makalede yazacağım önemli bir konu Dış Ticaret Müsteşarlığından Dahilde İşleme İzin Belgesi veya Gümrük Müsteşarlığından Geçici Kabul İzin Belgesi almış olan belge sahibi alıcılara ham ve yardımcı madde satanların İMALATÇI olmaları şartı ile .Yurt dışından getirilen ham ve yardımcı maddeler kullanılarak üretilen malların ihraç edilmesi halinde, bu malların ithalinde gümrük vergisi ile diğer mali yükümlülükler teminat karşılığı ertelenerek, ihraç edilecek malların girdi maliyetleri azaltılmaktadır. Aynı şekilde yurt dışındaki müşterilerin mallarının işlenmesi amacıyla geçici olarak ithal edilen mallar için de gümrükte vergi uygulanmamaktadır.
Dahilde işleme veya geçici kabul izin belgesi bulunan imalatçı-ihracatçıların yurt içinden ham ve yardımcı madde alımlarında Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-c maddesi kapsamında tecil terkin uygulanması olanaklı hale gelmiştir.yani ödemeniz gereken vergiyi ödemeyip ihracat sonrası iade alacağınızdan mahsubu gibi terkin ettireceksiniz.
Katma değer vergisi iadelerinin tabi olduğu usul ve esaslar, KDV Kanununda ayrıntılı olarak belirlenmemiş. Ancak mezkur Kanunun:
8/2. maddesindeki, “ ………fazla ödenen vergiler Maliye Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslara göre ilgililere iade edilir.”
9/1. “…………gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir.”
11/2. “Maliye Bakanlığı, katma değer vergisi tahsil edilmeden teslim edilecek mal miktarını; ihracatçı ve ihracatçıya mal teslim edenlerin her biri için, bir önceki yıl iş hacmi, cari yıldaki işlemler ve vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla gerekli görülen hallerde sınırlamaya ve bu istisnaların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile istisnanın uygulanacağı asgari miktarları tespite yetkilidir.”
29/2. “………….Maliye Bakanlığı bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmeye yetkilidir.”
32. “Bu Kanunun 11, 13, 14 ve 15. maddeleri gereğince vergiden istisna edilmiş işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisi, mükelleflerin vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanacak katma değer vergisinden indirilir. Vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen katma değer vergisi, Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre bu işlemleri yapanlara iade edilir.” hükümlerine istinaden Maliye Bakanlığı’na verilen yetki çerçevesinde yapılan düzenlemelerle yürütülmektedir.şeklinde karşılık bulmaktadır.

KATMA DEĞER VERGİSİNDE İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLER:

Katma değer vergisinde iade hakkı doğuran işlemler, düzenlendiği Kanun maddeleri sırasına göre aşağıda sayıldığı gibidir:

Mal ve Hizmet İhracatı: (KDVK, md.11)

a) İhracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler, (11/1-a)
b) Yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler, (11/1-a)
c) Serbest bölgelerdeki müşteriler için yapılan fason hizmetler, (11/1-a)
d) Karşılıklı olmak şartıyla uluslar arası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışındaki müşteriler için Türkiye’de verilen roaming hizmetleri, (11/1-a)
e) Yolcu beraberi ihracat, (11/1-b)
i) Türkiye’de ikamet etmeyen yolcuların satın aldıkları mallar, (Yolcu beraberi eşya ihracatı)
ii) Türkiye’de ikamet etmeyenlere döviz karşılığı özel fatura ile yapılan satışlar, (Bavul ticareti)
d) Yabancıların Türkiye’deki taşımacılık faaliyetlerine ilişkin olarak satın alacakları mal ve hizmetler ile fuar, panayır ve sergilere katılımları dolayısıyla satın alacakları mal ve hizmetler, (11/1-b)
e) Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanan sinematografik eserlere ilişkin yabancı yapımcılar tarafından satın alınacak mal ve hizmetler nedeniyle ödenen katma değer vergisi,(11/1-b)
f) İhraç kayıtlı teslimler, (Bavul ticareti kapsamında ihracat yapanlara satılanlar dahil) (11/1-c)
g) Dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak ham madde teslimleri, (Geçici md.17)

Geçici madde 17 4369 sayılı Kanunun 62′inci maddesiyle eklenen geçici madde. Yürürlük; 29.7.1998) Dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin (6111 Sayılı Kanunla değiştirilen ibare Yürürlük; 25.02.2011, Geçerlilik; 31/12/2010)(5838 sayılı kanunla değişen ibare)31/12/2015(**) tarihine kadar tesliminde Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin 1 numaralı fıkrasının (c) bendi hükümlerine göre, bölgeler, sektörler veya mal grupları itibariyle işlem yaptırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu maddenin uygulanmasında ihracat süresi olarak anılan bentteki süre yerine bu rejimlerle öngörülen süreler esas alınır. İhracatın şartlara uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde zamanında alınmayan vergi, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte alıcıdan tahsil edilir.
şeklindedir geçici madde sorunuzun cevabıdır aslında fakat unutulmaması gereken şey şudur belge kapasamında ödeyeceğiniz kdv yi ödemiyor tecil terkin ettiriyorsunuz zaten bir iade söz konusu burada ayrıca ihracatı yapılan ürünlerin maliyeti daha fazla olması halinde tecil dışında iade hakkınız doğmakta bunuda geçici 17 madde kapasamında iade veya mahsup imkanınız oluşmaktadır

 

Başka sorunuz varsa cevaplamaya çalışalım.

About nevzaterdag

Check Also

Cep Telefonuyla Konuşmak Haklı Fesih Sebebi Olabilir Mi?

  Benzer YazılarÇalışma Koşullarında Değişiklik İşçiye Sözleşmeyi Fesih Hakkı Verir mi?İşçinin Maillerine İşveren KontrolüHasta Olmadan …

One comment

  1. s.a nevzat abi nasılsın afiyettesindir inşallah.abi ben sivasdan serkan soru sormuştum ama orayı bi türlü bulmadım.sitende değişiklik mi oldu acaba?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir