Home / Makaleler / Avrupa Birliği, Dünya Bankası Hibeleri

Avrupa Birliği, Dünya Bankası Hibeleri

126Hibe Programı Nedir?  

 AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla projeler desteklenmektedir. Bu çerçevede programların öncelik alanlarında belirlenecek şartlara uygun olarak hazırlanan projelerden yarışma ortamında seçilecek başarılı projeler hibeden yararlandırılmaktadır.

Ne Zaman Başvurulabilir?

AB hibe programlarına ait duyurular farklı tarihlerde “Proje Teklif Çağrısı” olarak yapılmaktadır. Teklif çağrısı, program kapsamında hibe desteği almak üzere kişilere veya kurumlara, proje tekliflerini hazırlamalarına ve  teslim etmelerine yönelik olarak yapılan çağrıdır. Teklif çağrıları, Başvuru Rehberleri ile birlikte yayımlanır. Bu rehberler; teklif çağrısının amaçları ve öncelikleri, faydalanıcıların uygunluğu ile ilgili kurallar, uygun maliyetler, değerlendirme kriterleri ve süreci, değerlendirme prosedürleri ve başarılı başvuru sahipleri için sözleşme şartlarını içerir. Proje Teklif Çağrısının ilanından sonra, projelerin geliştirilmesi ve başvuruların tamamlanması için verilen süre ortalama olarak 60–90 gündür.

Projeler Nasıl Değerlendirilir?

Projeler, Merkezi Finans ve İhale Birimi koordinasyonunda “Bağımsız Değerlendirme Komiteleri” tarafından, “Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi”nde belirtilen standart değerlendirme ölçütlerine göre titizlikle değerlendirilir.  Değerlendirme ölçütleri; projelerde önerilen faaliyetlerin uygunluğunu, teklifler için yapılan çağrının hedefleriyle tutarlılığını, niteliğini, beklenen faydasını, sürdürülebilirliğini ve maliyet etkinliğini kapsar.

Katılım Öncesi Mali Yardım aracı (IPA): AB’nin 2007- 2013 yılları için kabul edilen mali perspektifine göre PHARE, ISPA, SAPARD, CARDS ve Türkiye Mali Tüzüğü yeni bir araç olan Katılım Öncesi Araç adı altında birleştirilmiştir. Katılım Öncesi Araç, AB üyeliğine aday olan Türkiye ve Hırvatistan ile potansiyel aday olan Batı Balkan ülkelerine yardımı öngörür. Katılım Öncesi Araç katılım sürecine yönelik bir araçtır ve katılım sürecinin tüm gereklerini yerine getirir. Katılım Öncesi Araç, resmen aday olan ülkeler ile potansiyel aday ülkeler arasında, işletme kapasiteleri arasında yönetim programları ve işletme kapasiteleri farklılıkları dikkate alır. Katılım Öncesi Araçlar ile aday ülkelerin geçiş dönemine destek verilecek, kurumsal yapının güçlendirilmesi, bölgesel ve sınır ötesi işbirliği, bölgesel kalkınma, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve kırsal kalkınma konularına önem verilecektir.

2007–2013 bütçe dönemi için katılım öncesi yardım, AB’nin yeni dış ilişkiler enstrümanlarından biri olan “Katılım Öncesi Araç” altına alınmıştır. Bu program çerçevesinde destekler özellikle kurumsal yapılanma ile yatırımlar alanlarına yönelmiştir. Bu program çerçevesinde Türkiye’ye ödenmesi beklenen miktarlar aşağıdaki gibidir:

 

Yıl Öngörülen Miktar (milyon ?) Ödenmesi Beklenen Miktar (milyon ?)
2012 2.613 2.288
2013 2.746 6.242

Milletler Kalkınma Programı (UNDP)

GEF Küçük Destek Programı (SGP)

Proje Konusu:

SGP Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşlarının biyolojik çeşitlilik, uluslararası sular ve toprak bozulması odak alanlarında toplum tabanlı çevre projelerine fon sağlar. Kısa bir süre önce BM İklim Değişikliği Sözleşmesi’nin yürürlüğe girmesiyle bu odak alanlarına İklim Değişikliği de eklenmiş, ancak henüz Ülke Program Stratejisi içinde iklim değişikliği konusu detaylı olarak yer almamıştır

Başvuru Kriterleri:

Bir proje fikrinin SGP desteğine başvurabilmesi için Küresel Çevre Fonu’nun (GEF) genel kriterleri ve belirlediği Uygulama Programları ile uyumlu olması gerekmektedir. Ayrıca projelerin SGP Ulusal Program Stratejisi? ne uygun ve SGP Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından belirlenen ulusal önceliklerle de uyumlu olması gerekmektedirTürkiye’de Biyolojik çeşitlilik, Uluslararası sular, Toprak Bozulması ve İklim Değişikliği odak alanlarındaki projeler SGP kapsamında desteklenmektedir:SGP desteği en fazla 50,000 USD ile sınırlıdır. Bununla birlikte, üst limit proje tiplerine göre (çalıştay ve basılı malzemeler için 10,000 USD, proje geliştirme fonları için 2,000 USD gibi) daha düşük olabilmektedir.

Tüm yıl başvuru kabul edilmektedir

Bölgesel Çevre Merkezi – Regional Environment Center (Rec)

STK’lar ve yerel idareler başta olmak üzere, çevresel paydaşların, çevrenin korunması ve sürdürülebilir kalkınma alanlarındaki etkinliğini ve çalışma kapasitelerini artırmak amacıyla mali olarak desteklenmesi. Bu çerçevede;

Türkiye’de çevre alanında faaliyet gösteren STK’lar, yerel idareler ve diğer paydaşların faaliyetlerini ve proje uygulamalarını mümkün kılmak;

Farklı paydaşlar arasındaki işbirliği yaklaşımlarını, ortak projeleri, faaliyetleri ve girişimleri finanse etmek suretiyle desteklemek;

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım sürecine tüm paydaşların dâhil edilmesini hızlandırmak.

 Başvuru Kriterleri:

Başvuru kriterleri her çağrıda değişmekle birlikte en temel kriterler şu şekildedir:

Başvuruda bulunan lider kurumun çevre konusunda faaliyet gösteren, kâr amacı gütmeyen yerel/ulusal STK (dernek, vakıf) veya Yerel Yönetimler olması

Proje teklifinin İlgili çağrıda belirlenecek öncelik ve hedeflerle uyumlu olması

Ortaklık geliştirilmiş olması (Küçük Hibeler hariç bir gerekliliktir)

Farklı dönemlerde yapılan çağrılar kapsamında farklı hibe miktarları sağlanmaktadır.

Şimdiye kadar yapılan çağrıların miktarları şu şekildedir:

STK’lar için maksimum 10.000 ve 20.000 Euro

Yerel Yönetimler için maksimum 50.000 Euro

Farklı dönemlerde yapılan çağrılar kapsamında farklı başvuru tarihleri belirtilmektedir.

About nevzaterdag

Check Also

Naylon Faturaya Vergi Kanunlarımızın Ve Yargının Bakışı(2)

Naylon faturanın iki ayağı bulunmaktadır; 1- Düzenleyici; ilk sahte belgeyi düzenleyen, kayıtlı veya kayıtsız bir …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir