Ana Sayfa / Makaleler / Devletten Doğu Güneydoğuya Teşvik Yağmuru

Devletten Doğu Güneydoğuya Teşvik Yağmuru

nevzat-erdag-481-dogu-ve-guneydoguya-tesvik

Terörün Doğu ve Güneydoğu illerimizde yapmış olduğu tahribat ve bölgenin kalkınmasını yeniden ele alıp refah seviyesini yükseltmek amacı ile devlet kolları sıvadı. Geçtiğimiz günlerde başbakanımızın Diyarbakır’ da yaptığı basın toplantısıyla açıkladığı yenilikler: 6743 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapan yasa ile hayata geçti. 23 il yatırımların  cazibe merkezi olarak ilan edildi. Cazibe merkezleri 5 ana kümeye ayrıldı.

Yeni Yatırım Cazibe Merkezleri ve Çevre İlleri;

 1. Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl illeri Elazığ merkezli,
 2. Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt illeri Erzurum merkezli,
 3. Van, Hakkari, muş, Bitlis  illeri Van merkezli,
 4. Ardahan Kars Ağrı Iğdır illeri Kars merkezli,
 5. Diyarbakır, Şanlı Urfa, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak illeri  Diyarbakır merkezli olacaktır.

 

Yatırım cazibe merkezli illere verilecek destekleri aşağıda şekilde özetlemek mümkündür:

 1. Devlet tarafından yatırım yerleri ücretsiz  olarak verilecektir.
 2. Fabrika niteliğinde üretim tesisleri ile içerisindeki teçhizat ve donanımlar devlet tarafından anahtar teslim yapılacaktır.
 3. Yatırımcıların sabit yatırım  maliyetleri özellikli üretim konularına göre bazı durumlarda  sıfıra kadar düşebilmektedir.
 4. Her yıl cazibe merkezli iller içerisindeki 8 ilde il başına 10 adet fabrika devlet tarafından yapılacak olup yılda toplam 80 fabrika kurulacaktır.
 5. Bu illere yatırım yapmak isteyen yatırımcılara makine ve teçhizat  alımları  için sıfır faizli kredi verilecektir.
 6. Teminatı olmayan yatırım projeleri destek kapsamında olacaktır. Teminat için gerekli kaynak kredi garanti fonundan karşılanması hedeflenmektedir.
 7. Mali destekler  2027 yılına kadar (işletme kredisi desteği) 10 yıl devam edecek olup, 1 yıl ödemesiz, 4 yıl vadeli, toplam vade 5 yıl  vadeli geri ödeme planında olacaktır.
 8. Üretim tesislerini cazibe merkezli  illere taşımak isteyen yatırımcılara  ayrıca  tesis taşıma desteği de verilecektir.
 9. Sektör yatırımları içerisinde çağrı merkezlerinin de  anahtar teslim kurulması konusu var.
 10. Devlet tarafından kurulan bu iktisadi birimlerin işletmeciliğini özel sektör yapacaktır.
 11. Devlet öncelikli ihtiyaçlarını cazibe merkezli illerde  kurulan iktisadi birimlerden satın  alarak pazarlama konusuna da bu şekilde bir çözüm bulmayı amaçlamaktadır.

Bu değişiklikleri barındıran yasanın ilgili maddelerini yasada yer aldığı şekli ile ayrıntılı olarak inceleyecek olursak;

MADDE 66 – 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesinin ikinci fıkrasına, birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş, aynı fıkranın (c) bendine “her bir il grubu” ibaresinden sonra gelmek üzere “, bölgesel, büyük ölçekli, stratejik ve öncelikli yatırımlar ile konusu, sektörü ve niteliği itibarıyla proje bazında desteklenmesine karar verilen yatırımlar” ibaresi eklenmiş ve aynı bentte yer alan “%80’e” ibaresi “%100’e” şeklinde değiştirilmiştir.

“Yatırımın tamamlanması şartıyla, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle yararlanılan kısmı hariç olmak üzere kalan yatırıma katkı tutarı, yatırımın tamamlandığı hesap dönemini izleyen yıllarda Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınır.”

MADDE 80 – (1) Bakanlar Kurulu; kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda ülkemizin mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarını karşılama, arz güvenliğini sağlama, dışa bağımlılığını azaltma, teknolojik dönüşümü sağlama, yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve katma değeri yüksek olma niteliklerine ayrı ayrı ya da birlikte sahip olan ve proje bazında Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenmesine karar verilen yatırımlar için;

a) 13.6.2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesine göre kurumlar vergisi oranını % 100’e kadar indirimli uygulatmaya ve yatırıma katkı oranını % 200’ü geçmemek üzere belirlemeye veya yatırımın işletmeye geçmesinden itibaren 10 hesap dönemine kadar, yatırımdan elde edilen kazançla sınırlı olmak üzere kurumlar vergisi istisnası tanımaya,

b) 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 80 inci maddesinde yer alan gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlandırmaya,

c) Gümrük vergisi muafiyeti tanımaya,

ç) Yatırımın Hazine taşınmazı üzerinde yapılması halinde, belirlenecek yatırımcı lehine doğrudan, hasılat payı alınmaksızın, 49 yıl süreyle bedelsiz irtifak hakkı tesisi veya kullanma izni verilmesine ve yatırımın tamamlanması ve öngörülen istihdamın 5 yıl sağlanması şartıyla Hazine taşınmazının talep edilmesi halinde bedelsiz devredilmesine,

d) 31.5.2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun ek 2. maddesinde yer alan prime esas kazanç alt sınırına bağlı kalınmaksızın 10 yıla kadar sigorta primi işveren hissesinin karşılanmasına,

e) İşletme döneminde yatırıma ilişkin enerji tüketim harcamalarının %50’sine kadarının en fazla 10 yıla kadar karşılanmasına,

f) Sabit yatırım tutarının finansmanında kullanılan yatırım kredisi için 10 yıla kadar faiz veya kâr payı desteği ya dahibe desteği sağlanmasına,

g) Yatırım için özel önem taşıyan belirlenen sayıda her bir nitelikli personel için 5 yılı geçmemek üzere, asgari ücretin aylık brüt tutarının 20 katına kadar ücret desteği verilmesine,

ğ) Yatırım tutarının %49’unu geçmemek üzere ve edinilen payların 10 yıl içerisinde halka arz veya yatırımcıya satış şartıyla yatırıma ortak olunmasına,

(1) karar vermeye ve yukarıdaki desteklerden bir veya birden fazlasını uygulatmaya yetkilidir.

(2) Birinci fıkra kapsamındaki destekler Ekonomi Bakanlığı bütçesinden karşılanır.

(3) Proje bazlı yatırım konusu ürüne, süresi ve miktarı Bakanlar Kurulunca belirlenecek alım garantisi verilebilir.

(4) Proje bazlı yatırımlara diğer kanunlarla getirilen izin, tahsis, ruhsat, lisans ve tesciller ile diğer kısıtlayıcı hükümler için Bakanlar Kurulu kararı ile istisna getirilebilir veya yatırımları hızlandırmak ve kolaylaştırmak amacıyla yasal ve idari süreçlerde düzenleme yapılabilir.

(5) Projenin gerekli kıldığı hallerde Bakanlar Kurulu kararı ile her türlü altyapı yatırımının yapılması kararlaştırılabilir.

(6) Uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Yatırımların belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmemesi halinde, birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer alan indirimli kurumlar vergisi veya istisna uygulaması ile gelir vergisi stopajı teşviki nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte, diğer destekler ise 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır.

(7) Yatırımın devri halinde, devralan kurum, aynı koşulları yerine getirmek kaydıyla belirtilen istisna, muafiyet ve desteklerden yararlanır.

Yukarıda ayrıntılı verdiğim teşviklere baktığımızda kelimenin tam anlamı ile devlet doğu güneydoğuda yatırım yapmak isteyen girişimciler için teşvik yağmuru yağdırıyor.

Hakkında nevzaterdag

Check Also

Vergi Ziyaı Suçu ve Cezası Nedir?

Vergi Usul Kanununda belirlenen kurallara göre iş ve işlemlerini yapma mecburiyeti olan mükelleflerin bu kurallara …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir