Ana Sayfa / Bilişim / E Haciz Uygulaması Hakkında Bilmemiz Gerekenler

E Haciz Uygulaması Hakkında Bilmemiz Gerekenler

125İyi günler Nevzat Bey 28.08.2012 tarihinde banka hesabıma 711 lira bloke konmuştu. Banka görevlisini arayıp sorduğumda e-haciz olduğunu söyledi ve bana bir dosya numarası verdi. Bende vergi dairesine ne olduğunu öğrenmek için gittiğimde 2008 de 711 TL, 2009 da 1100 TL trafik borcu olduğunu söylediler. Bunun üzerinden e-haciz in ne olduğunu internetten araştırırken sizin bir yazınızı okudum. Bu yazıya istinaden;
Soracağım Sorular şöyle;

1. Benim Toplam Borcum 1800 Lira Bu Borca Haciz Koyulabilir Mi?
2. Bana Hiçbir Yazılı Uyarı Gelmeden Haciz İşlemi Başlatılabilir Mi?

İlginiz İçin Teşekkür Ederim.

Saygılarımla

Nejdet KESEN

Siz Sordunuz Nevzat Erdağ Yanıtladı :

Merhaba Nejdet Bey,

Sorularınızı bu konuda sorusu olan başkalarına da faydalı olması amacı ile ayrıntılı olarak açıklayacağım

E Haciz Nedir?

125

Elektronik haciz uygulaması, 6183 sayılı yasanın 62.  maddesine eklenen hüküm gereğince  ve yine aynı yasanın  79. maddesi hükmü gereğince borçlu mükelleflerle ilgili bunların banka hesaplarına uygulanan bir haciz yöntemidir.

E Hacizde Amaç Nedir?

E haciz uygulamasındaki amaç; Mevcut alacak takip uygulamasını daha hızlı ve masrafsız yapmak, E-hacizle kağıttan, posta masrafından tasarruf sağlamak, Önemli sayıda personeli de denetim, takibat gibi başka işlerde kullanma olanağı doğurmak amacı ile uygulamaktadır.
Gelir İdaresi işlemlerini kolaylaştırmak ve hızlandırmak için teknolojiden faydalanmakta kullanmakta olduğu VEDOP 3 programının içinde bir programla alt birimlerden gelen bilgilerin takibini yapmaktadır.

E Haciz Uygulama Yöntemi Nedir?

E-haciz uygulanabilmesi için vergi daireleri borçlu mükelleflere  6183 sayılı kanunun 55. maddesine uygun  ödeme emri tebliğ eder 6183 sayılı kanunun 55. maddesine uygun  olarak  kendisine ödeme emri tebliğ edilen amme borçlusu bu  ödeme emrine karşı  7 gün içerisinde mal beyanında bulunmalıdır.  Aksi  takdirde ödeme emri kesinleşir. Kesinleşen ödeme emrinden sonra   VEDOP uygulamaları gereğince  her vergi dairesi  borçlu mükelleflerinin unvanı, adı soyadı, kamu borcunun türü, tutarı, yılı, vadesi, vs bilgileri liste halinde elektronik ortamda bağlı  bulundukları  Vergi Dairesi Başkanlıklarına  bildirir.  Kendilerine borçlu mükellefle ilgili  kapsamlı listeleri alan Vergi Dairesi Başkanlıkları/Defterdarlıklar bu listeyi hemen  elektronik ortamda Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Tahsilat Grup Müdürlüğüne  bildirir.  Buradan da  Gelir İdaresi borçlu mükellefleri için Türkiye çapındaki bankaların genel müdürlüklerine bildirir. Banka Genel Müdürlükleri, kendilerine gelen kamu  borçlusu  listelerindeki bilgilere göre herhangi bir saatte elektronik haciz tatbik edebilir. Böylece e-haciz başlamış olur.

E Hacizden kurtulma Yolu Nedir?

Kesinleşen ve  ödenebilir safhaya gelen bir kamu borcu hakkında ödeme emri tebliğ edilmeden  bu konuda  mükellefin banka hesaplarına elektronik  haciz uygulanamaz.

 1. Kendisine ödeme emri tebliğ edilen amme borçlusu bu  borcuna karşılık  7 gün içinde ödeme yapabilir.
 2. Hata Veya yanılma var ise düzeltilmesini talep edebilir.
 3. Bu Durumda yine mükellef yürütmeyi durdurma kararı aldırarak e haczi kaldırabilir
 4. Taksitlendirme yaptırabilir yalnız taksitlendirmede gayrimenkul ve araçlarınızda ki hacizler kalkmaz ancak banka hesabındakiler kalkar.
 5. Ödeme emrinin tebliği üzerine  amme borçlusu bu  ödeme emrine karşı  vergi  davası açabilir.(6183 sayılı yasa md.58) Dava açma süresi cevabın size tebliğinden itibaren 30 gündür

Neler Haczedilemez?

 1. Devlet malları ile hususi, kanunlarında haczi caiz olmadığı gösterilen mallar.

2. Borçlunun şahsı ve mesleği için gerekli elbise ve eşyası ile, borçlu ve ailesine gerekli olan yatak takımları ve ibadete mahsus kitap ve eşyası.

3. Vazgeçilmesi kabil olmayan mutfak takımı ve pek lüzumlu ev eşyası.

4. Borçlu çiftçi ise kendisinin ve ailesinin geçimleri için zaruri olan arazi ve çift hayvanları ve taşıtları ve diğer teferruat ve tarım aletleri; çiftçi değilse sanat ve mesleği için gerekli olan alet ve edevatı ve kitapları; arabacı, kayıkçı, hamal gibi küçük taşıt sahiplerinin ancak geçimlerini sağlayan taşıt vasıtaları,

5. Borçlu veya ailesinin geçimleri için gerekli ise, borçlunun tercih edeceği bir süt veren mandası veya ineği veyahut üç keçi veya koyunu ve bunların üç aylık yem ve yataklıkları,

6. Borçlu ve ailesinin iki aylık yiyecek ve yakacakları ile;

a) Borçlu çiftçi ise ayrıca gelecek mahsul için gerekli olan tohumluğu,

b) Borçlu bağ, bahçe veya meyve ve sebze yetiştiricisi ise kendisinin ve ailesinin geçimleri için zaruri olan bağ, bahçe ve bu işler için gerekli bulunan alet ve edevatı, malzemesi ve fide ve tohumluğu,

c) Geçimi hayvan yetiştirmeye münhasır olan borçlunun kendisinin ve ailesinin geçimleri için zaruri olan miktarda hayvan ile bu hayvanların üç aylık yem ve yataklıkları,

7. Memleketin ordu ve zabıta hizmetlerinde malul olanlara bağlanan emekli aylıkları ile, bu kabil kimselerin dul ve yetimlerine bağlanan aylıklar ve ordunun hava ve denizaltı mensuplarına verilen uçuş ve dalış ikramiyeleri,

8. Bir yardım sandığı veya derneği tarafından hastalık, zaruret ve ölüm gibi hallerde bağlanan aylıklar,

9. Vücut ve sağlık üzerine ika edilen zararlar için tazminat olarak zarar görenin kendisi veya ailesine toptan veya irat şeklinde verilen veya verilmesi gereken paralar,

10. Askerlik malullerine, şehit yetimlerine verilen harb malullüğü zammı ile, 1485 sayılı kanun gereğince verilen tekel beyiyeleri,

11. Borçlunun haline münasip evi “ancak evin değeri fazla ise bedelinden haline münasip bir yer alınabilecek miktarı borçluya bırakılmak üzere haczedilerek satılabilir”,

12. Harcırah Kanununa göre yapılan ödemeler,

13. 2022 sayılı kanun uyarınca bağlanan aylıklar.

14. 5754/56 Kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu Kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler; kurumlar vergisi kanununun 88 inci maddesine göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez.

E Haciz Uygulamasının Sakıncaları Nedir?

 E-haciz uygulaması, gelir idaresi açısından  pratik bir haciz yöntemi olmakla beraber mükellefler açısından ise, sürpriz  ve olumsuz bir haciz uygulama işlemidir.

 1. E-haciz işlemleri uygulamaları banka sistemini  ve sermaye birikimini olumsuz yönde etkilemektedir.
 2. Uygulamada vergi dairesinden  alacaklı olan, mahsup talebi olan  veya  yaptığı serbest meslek işi dolayısıyla  vergi dairesinde iade alacağı olan kimseler adına e-haciz uygulanması ile karşı karşıya kalabilmektedir.
 3. Kriz ortamının olumsuz koşulları ile mücadele eden ve yeterince bir öngörüde bulunamayan mükellefler için negatif bir parametre oluşturur ve belirsizliği artırır.
 4. Hatalı tahakkuk veya  terkini lazım gelen bir kalem dolayısıyla mükellefin sehven borçlular listesine alınmış olması durumunda kontrol edilmeden mükellefin hacze maruz kalması gibi hatalar yapılmaktadır.
 5. VUK 116, 124 madde hükümlerine göre durumu idare tarafından  tetkik aşamasında olan kimselerin  borçlu gibi yer almaları sebebi ile vergi dairelerinde kontrol edilmeden e haciz listesinde yer almakta sorunlar yaşayabilmektedirler.

 Doğru e haciz için Ne Yapılmalıdır?

 1.  Mükellefe ödeme emri tebliğ edilmeden banka hesabına haciz işlemine başlanılmamalıdır. Bu uygulamada mükellefler için büyük bir problem oluşturmaktadır. Bu durumu önlemek için mükellefin dosyasındaki mevcut adreslerine veya mükelleflerin MERNİS’teki adresine ödeme emri tebliğ edilmedir. Ama alacaklı vergi idareleri bazı zamanlarda bunu yapmayarak direkt olarak o şahısları e haciz listesine almaktadırlar.Vergi idarelerinde bu kontrol için bir mekanizma kurulmalıdır.
 2. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, e-haciz yaparken mükellefin borcunu dikkate alarak bu  borçla  uyumlu ve sınırlı  olarak  sadece tek bir banka e-hesabına haciz koymalıdır.  Mükellefin hem gayrimenkulüne haciz konulması  ve hem de farklı banka şubesindeki hesaplarına ayrı ayrı  e-haciz konulması  doğru bir uygulama değildir.
 3. Ayrıca E Haciz uygulamasında bir alt limit olmadığı için her rakamda borç için e haciz konulabilmektedir bu ticari hayatın devamı için çok sakıncalı bir durumdur.
 4. Uygulamada bankalar mükelleflerin bankada yer alan paraların tamamına haciz konulmuş gibi işlem yapmakta ve gelecekte hesaba yatacak paralar içinde haciz işlemini uygulamaktadır bunun engellenmesi gerekir.
 5. Yine Uygulamada bankalar konulan elektronik  hacizlerin geçerlilik süresi sadece o an olmasına rağmen yani konulan elektronik haciz sadece cari saatle sınırlı olup, ertesi dakikadan sonra  otomatik olarak kendiliğinden kalkması  zorunlu olmasına rağmen bankalar bu haczi kaldırmamaktalar. Buda banka hesaplarının ticari olarak kullanılmasına engel olmaktadır bankalardaki bu sorunun çözülmesi önemlidir.
 6. Mahsup talebi olan ve  vergi dairesinden  alacaklı  gözüken mükelleflerin banka hesaplarına blokaj konulmamalıdır.

Vergi idaresinin e Haciz uygulaması sadece bir bölümünü aktardığım Yaşanan bu sıkıntılar nedeniyle tebligat yapılmadan, küçük rakamlı ödemeler yüzünden sıkıntı çekmelerine sebep olmakta bana göre tüm bunlardan daha önemlisi. Mükellefler paralarını bankalara yatırma konusunda tereddüde düşmekte ve kayıt dışına itilmektedirler. Bu nedenle idare, e-haciz uygulamasını çok dikkatli bir şekilde uygulamalı, bu uygulama ile alacaklarını tahsil ederken diğer taraftan da mükellefleri kayıt dışılığa sevk etmemelidir.

Saygılarımla

Başka sorunuz varsa cevaplamaya çalışalım.

 

Hakkında nevzaterdag

Check Also

Kripto Para Nedir? Türkiye’de Mevzuat Ne Durumda? 1

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de yeni bir kavram ve uygulama kripto para. Bana gelen birçok …

62 yorumlar

 1. Merhaba
  Öncelikle verdiğiniz bilgilere teşekkür eder; yazınızı okuyunca aklıma takılan bazı noktaları sormak isterim.

  1-E-Hacizde Tebligat İşlemlerinde hakkında biraz daha bilgi verebilir misiniz? (Tebligatta e-tebligat uygulaması varmı?, fiilen borçluya tebligat yapılamadığı durumlarda da e-haciz uygulanabiliyor mu?)
  2- E-Haciz yapıldıktan sonra kişi borcunu ilgili kurumla analaşarak taksitlendirilirse haciz konulan miktar serbest mi kalıyor yoksa borca karşılık mahsub mu ediliyor.
  3-E-Hacizi sadece vergi dairelerimi yapabiliyor.
  4-Borç miktarından fazlasına da e-haciz işlemi yapılıyor mu?
  5-e-haciz uygulanan alacaklarda da haciz masrafları, faiz oranları vs. normal haciz işlemleri ile aynı mı?
  6- E-Haciz ile dondurulan hesabımdaki paraya devlet kontrolunde olduğu sure için faiz ödeniyor mu?
  7-Vadeli hesaptaki paraya ve yatırım hesabındaki nakit, tahvil, bono, hisse senedi ve altın gibi varlıklara yada vob hesabındaki emtia yatırımlarına da e-haciz uygulanıyor mu?

  Saygılarımla
  Mustafa KUŞ

 2. Nevzat BEy,
  vergi dairesine borcum nedeniyle hesaplarıma elektronik haciz konmuştur. Benim de bir şahıstan alacaklı olduğum için kişiye haciz koydurdum. Vergi dairesinde borcumu, alacaklı olduğum kişiye yönlendirme şansım var mı?
  yani benim alacaklı olduğum kişiden borcumun tahsil edilmesini sağlayabilir miyim?
  syg

  • Sibel hanım merhaba,
   firmanız şirket ise o zaman vergi dairesi icra servisine yazılı bildirin alacağımın dairenize olan borcu için tahsili diye vergi dairesi resmi yazışma ile alacağınızı teyit edip tahsilini yapabilir sizin borcunuza mahsuben

 3. ali ihsan özmüş

  ben borcumu 12 eylülde ödedim ama hala e hciz de borcum var görüyorum nezaman silecekler acaba

  • Ali, İhsan bey borcunuzun olduğu vergi dairesine gidip borcunuzu ödediğiniz dekontları vererek haczin kaldırılmasını talep edin aynı gün işlem yapacaklardır

 4. Merhaba,

  vergi borcunu taksitlendirdikten sonra , vergi dairesi banka hesaplarına koydurduğu e-hacizi kaldırabilirmiyiz ?
  teşekkürler

  • Merhaba Ayşe hanım borcunuzu taksitlendirdiğinizde vergi dairesinden haczin kaldırılmasını talep edin haciz kaldırılabilir

 5. Merhaba

  Bende eski hükümlüyüm benden iaşe bedeli istenmektedir… e-haciz uygulamasına tabii tutuldum durdurma kararını nereye ve nasıl sağlayabiliriz….

  saygılar

  E Hacizden kurtulma Yolu Nedir?

  Kesinleşen ve ödenebilir safhaya gelen bir kamu borcu hakkında ödeme emri tebliğ edilmeden bu konuda mükellefin banka hesaplarına elektronik haciz uygulanamaz.

  Kendisine ödeme emri tebliğ edilen amme borçlusu bu borcuna karşılık 7 gün içinde ödeme yapabilir.
  Hata Veya yanılma var ise düzeltilmesini talep edebilir.
  Bu Durumda yine mükellef yürütmeyi durdurma kararı aldırarak e haczi kaldırabilir

  • Önder bey merhaba,
   e haciz vergi borcundan dolayı ise vergi dairesinde yapılandırabilirsiniz eğer tebligat yapılmadan usulsüz e haciz uygulanmış ise uygulamayı yapan daire ancak e haczi kaldırabilir müracatınızı e haczi koyan vergi dairesine yapın

 6. nevzat bey merhaba,dün bankaya gittiğimde vadesiz hesabımda 90 tl ye bloke konmuş bunu müşteri temsilcisine sorduğumda vergi dairesi tarafından e-haciz uygulanmış,vergi dairesine durumu sorduğumda 15000 tl vergi borcumdan dolayı 2013’ün nisan ayında vadesiz hesabıma e-haciz konmuş vergi dairesi tarafından.ama ben hesabımda hala para yatırıp para çekebiliyorum,bu nasıl oluyor acaba,cevaplandırabilirseniz sevinirim.

 7. ben aracımla yutdışınacıkacamda acaba e hacizden tutuklama olabilirmi acaba yardımcı olursa nız memnun olurum

  • Mehmet bey merhaba,
   Sorunuz birçok kişiyi ilgilendiren bir konu olduğu için biraz ayrıntılı anlşatacağım bilgilerin faydalı olmasını dilerim

   Yurtdışı çıkış tedbiri, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri gereğince uygulanan amme alacağını koruma müessesesidir.Yurt dışı çıkış tahdidi, yüz bin Yeni Türk Lirası ve üzerinde olan teminat altına alınmamış amme alacağı için uygulanır. Konuya İlişkin olarak da gerekli açıklamalar Seri: A No:1 Tahsilat Genel Tebliğinin[4] IX. Bölümünde “Yurtdışı Çıkış Tahdidi”ne ilişkin gerekli açıklamalar yapılmıştır.
   Çıkış Yasağı Kimleri Kapsar
   6183 Sayılı Kanunun 3.maddesine göre amme borçlusu; amme alacağını ödemek mecburiyetinde olan hakiki ve hükmi şahısları ve bunların kanuni temsilci veya mirasçılarını ve vergi mükelleflerini vergi sorumlusunu, kefili ve yabancı şahıs ve kurumlar temsilcilerini kapsar.

   Amme alacağını borçlusundan kesip tahsil dairesine ödemek mecburiyetinde olan hakiki ve hükmi şahıslar, bu vazifelerini kanunlarında veya bu kanunda belli edilen zamanlarda yerine getirmedikleri takdirde, ödenmeyen alacak bu hakiki ve hükmi şahıslardan bu kanun hükümlerine göre tahsil olunur. (Md 22)

   Bu hüküm gereğince amme borçlusuyla birlikte amme alacağının ödenmesinden sorumlu olan ve bu Kanuna göre amme borçlusu sayılan kişiler hakkında da bu maddede yer alan esaslara göre yurt dışı çıkış tahdidi uygulanacaktır.
   Ödeme Emrinin Tebliği Edilmeden Yurtdışı Çıkış Yasağı Uygulanamaz

   Vadesinde ödenmeyen amme alacağının takibine tahsil dairesince ödeme emri gönderilerek başlanır.

   Ödeme emri, amme alacağını vadesinde ödemeyenlere 7 gün içinde borçlarını ödeme veya mal bildiriminde bulunmaları lüzumunun bildirilmesidir. Ödeme emri şekle bağlı hukuksal bir işlemdir.

   Ödeme emri ile cebri takibat başlatılacağından kurallara uygun olarak tebliğ edilmesi gerekir.
   Yurtdışı Çıkış Yasağını Kaldıran Haller
   a) Borcun ödenmesi
   b) Borcun Belirlenen Tutarın Altında Kalması
   c) Amme alacağına karşılık teminat alınması
   d) Alacağın tecil edilmesi
   e) Borçlunun aciz halinin tespit edilmesi
   f) Yargı mercilerince amme alacağının takibinin durdurulmasına karar verilmesi
   g) İflas Ertelemesi Kararı

 8. sayın nevzat bey.cok acil bilgiye iytıyacım var.toplam 32binlira borcum var.bunun 20binlirası kdv olarak gorunuyor.yaklasık 1yıldır maasımdan para kesılıyor.suan kredı cekıp borcumu ödemek istedım.Ehaciz konulmus.ve bu haciz 1yıldır devam edıyor bankaların hepsınde karsıma cıkıyor.vergıdairesıyle gorusme yapıyorum.kdv bocunuzu peşin ödeyeceksınız dıyor.o durumda kaldırırız diyor.madurum.banka hesabımda para yok.1yıl suren e hacız işlemi var bu haczi nasıl kaldırabılırım.kanunlardan bılgımız yok.cok acil beklıyorum.tesekkurler.taksıtlendırmede yapmıyor vergidairesi.kdv borcu dıye. bende haczi kaldırın kredı cekıp ödeme yapıcam dıyorum dırek kredım buraya yatcak dıyorum anlasma yoluna gırmıyorlar.ne yapmayalım bız bu ullkede para kacırmadık ödemek istıyorum engel koyuyorlar bana.ben bu kdv borcunu abska nasıl odeyebılırım dıyorum aldıgım bellı dıyorum.maasımdan sureklı para kesıyorlar bırde.beklıyorum cvbınızı

 9. maliye bakanligi kredi kartina e haciz yapablirmi

 10. merhaba nevzat bey benim 1564 tl hesabımda para vardı e haciz konmuş yeni yapılandırmadan yararlandım şimdi o e haciz kalkarmı yoksa o para e haciz uygulamasıyla el konulabilirmi

 11. merhaba,borç yapılandırmada bilanço rakamları isteniyor.bu bilanço rakamları misal şimdi haziandayız,bu ay itibariyle mi yoksa geçen senenin bilanço rakamları mı?

  • bilanço rakamları son verdiğiniz bilancodaki rakamlardır bunun ile rasyo hesaplanması yapılarak borcu ödeme gücü olup olmadığına bakılır

 12. Nevzat bey merhabalar yillar once abim benim adima sirket kurmustu ben sadece imzayi atan kisiyim bu sure icinde sigortali baska bir isim vardi sirket anadolu yakasinda ben avrupa yakasinda calisiyorum abim sirketi yillarca kullandiktan sonra vergi borclarini odemegi icin suan 300 bin liralik vergi borcum var bana ait olmayan hesaplarimda e haciz var ve bu parayi odeme gucum yok abime karsi bir hak talebim ya da bu borca karsilik bir itirazim olabilir mi yardimci olursaniz sevinirim

  • merhaba hakan bey,Kurulan işletmeyi abinizin çalıştırıyor olması vergi mevzuatımız açısından sizi kurtarmaz işletme sizin adınıza olduğu için tüm kamu borçlarından direk sorumlusunuz fakat durumun hukuki açıdan da değerlendirilmesi gerekir rucu şansınız olabilirmi sorusuna ticaret hukuku açısından bir avukatın cevap vermesi daha doğru olur bir hukukcuya danışmanızı öneririm

 13. NEVZAT bey bize 9380 tlilik e haciz kondu bunu borcu ödemeden kaldırabilirmiyiz

  • Merhaba Alper bey, haciz e haciz ise ilgili kurum kaldıracaktır haczi kamu kurumları teminat alarak veya borcu ödeterek kaldırıyorlar

 14. Merhabalar size bir sorum olacak benim üzerimde hiçbir mal mülk yok ehliyetim yok arabam evim tarlam falan üzerime hiçbirşey yok ama üzerimde e haciz uygulaması var acaba banka daki geçmişdeki ödediğim borçlar e haciz olarak görünebilirmi yoksa e haciz denen şey sadece vergi ilemi ilgili

  • Gökhan bey merhaba,
   Genelde e haciz kamu (vergi,sgk,bagkur) borçlarından dolayı konulur bankadan haczi kimin koyduğunu öğrenebilirsiniz veya e devlet şifrenizle girip e devlettende öğrenebilirsiniz

 15. Merhaba, Banka hesabıma 540 tl e-haciz konmuş. Gelir idaresi başkanlığının sitesinden borç sorgulama yaptım borcum çıkmadı. e-devlet’ten haciz sorguladım yine borcum çıkmadı. Bu e-hacizin sebebini nasıl, nereden öğrenebilirim? Bankadan da sadece e-haciz olduğunu söylediler. Teşekkürler..

 16. merhaba nevzat bey benım üzerıme 2010-2012 yılına kadar dukkan vardı vergı borcu ve sgk prım borcum var. ben 2011 de evlendım. sımdı ev alsak evı esımın uzerıne yapsam hacız gelırmı. borc evlenmeden oncekı borc haczedılırmı bunu merakettım esımde sorumlumu benım borcumdan tesekkurler

  • [three_fifth_last]merhaba,
   evlilikte edinimler müşterektir . Evinizin yarısına haciz gelebilir. Şimdi Torba yasa çıktı borçlarınızı gidip yapılandırmanızı öneririm

 17. Merhaba Nevzat bey
  Benim ve eşim in öğrenim kredisi kullandığımız dan dolayı e haciz ı mız var ve suan ufak bi iş yeri açmak istiyoruz eşimin üzerine
  Araç alicaz bu işi yapmak için belli başlı malzeme de alınacak
  Eşimin üzerine acicaz her hangi bi sorun ile karsilasirmiyiz acaba
  Haciz koyup is eşyalarını ve is icin kullanılacak araç ı alır mı

 18. Nevzat Bey,
  2014te ogrenim kred’s’ borcumdan dolayi yapilandirma yapmis ama odeyememistim.
  Bir sure once ise ogrenim kredisi borcundan dolayi hesabima bloke kondu. Tam o sirada yapilandirma haberleri baslamis, ve affin cikacagi kesinlesmisti. Resmi gazetede yayimlanana kadar bekledim ve internetten basvurunun mumkun oldugu ilk gun yapilandirma icin basvuru yaptim. Odeme secenegi olrak da pesin sectim.
  Ancak basvurumdan bir sure sonra bloke konulan paraya e haciz geldi ve tum borc hesabimdan cekildi. ve borc gorunmediginden basvurdugum yapilandirma islemi de gecersiz oldu.
  Bu durum normal mi? Benim borcumu neden yapilandirma kapsamina almadilar? Herhangi bir yere basvurarak bu durumu tekrar normalde cevirip yeniden basvurmam mumkun mudur? Bir suredir arastiriyorum ama kimse tam bir cevap vermiyor. Bilginiz var ve paylasirsaniz cok sevinirim.

  • servet bey merhaba,
   yapılandırma öncesi hesabınıza bloke konduğu için çekilmiştir tahsil edilen borç iade edilip yapılandırılamaz bu durumda yapacağınız birşey yok

 19. Sayın Erdağ merhaba
  14 yıl öncesine ait olmakla beraber toplamda 13bin tl lik motorlu taşıt vergi borcumdan dolayı banka hesabıma e-haciz konmuş. Bunun borç ödenmeden vergi mahkemesinden iptalini istemek mümkün müdür? zamanaşımı veya ödeme emri olmaksızın uygulanan e hacizin yasal olmadığı gibi dayanaklara dayanılarak iptali sağlanabilir mi?Trafik cezaları 13 yıllık, zamanaşımı için ipal davası mümkün müdür? Bu e hacizin iptali için bir yol var mıdır? Saygılar

  • Metin bey merhaba,
   213 sayılı Vergi Usul Kanununun 10 uncu maddesi uyarınca öncelikle ödeme emrinin tebligatı almaya yetkili kişiye gönderilmesi ve borcun kesinleştirilmesi gerekiyor.Bunun aksini düşünmek mümkün değildir.
   Henüz kesinleşmemiş bir alacak dolayısıyla mağduriyetinize yol açacak işlem tesis edildiğini düşünüyorsanız şunu öneririm
   1- amme borcundan dolayı tebligat yapılmışmı
   2-Amme borcunda tahsilat açısından zaman aşımını kesen bir işlem varmı
   bu soruların cevabından sonra eğer tebligat yapılmadan ve zaman aşımına girmiş bir borçtan dolayı e haciz yapılmışsa bunun iptalini talep edebilir bundan dolayı hukuki ve cezai işlem davaları açabilirsiniz

   • Sayın Erdağ cevabınız için teşekkür ederim öncelikle.
    Para bloke pozisyonda, yani tahsilat yapılmamış.. Bu durumda da dedikleriniz geçerli mi yoksa tahsil edilmiş olması mı gerekmektedir?
    Ayrıca trafik cezalarında zamanasımı var mıdır?
    Saygılar

 20. Sayın Erdağ bankadaki hesabıma öğretim kredisinden dolayı bloke konmuş ve henüz tahsil edilmemiş. Ödeme emri de gelmedi. Bunun için dava açmak istiyorum. Bu davada görevli mahkeme vergi mahkemesi midir yoksa icra mahkemesi midir? Süresi var mıdır acaba?
  Teşekkür ederim

  • Merhaba MELİKE HANIM,
   6183 sayılı yasanın 58.md.düzenlenmiştir. Madde hükmüne göre, kendisine ödeme emri tebliğ edilen kişiler, (7) gün içinde alacaklı tahsil dairesine böyle bir ödeme emri için ilgili vergi mahkemesine dava açabilir.[4] 6183 sayılı AATUH yasa, 1954 yılında yürürlüğe girmiş olup, Türk Vergi Yargısı ise, 6.1.1982 tarihinde, 2575,2576,ve 2577 sayılı yasalar ile değişmiş ve bugünkü şeklini almış bulunmaktadır.[5] Buna göre, vergi, resim ve harçlar ve benzeri mali mükellefiyetlere ilişkin olarak tanzim ve tebliğ edilen ödeme emirlerine karşı açılacak davalara vergi mahkemeleri birinci dereceli mahkemeler olarak bakmaya yetkilidir. Diğer yükümlülüklerden doğan alacaklar için düzenlenen ödeme emirlerine karşı açılacak davalara ise, “idare mahkemelerinde” dava açılması gerekmektedir

 21. Sayın Erdağ bnm vergi borcum filan olmadığı halde e haciz gözüküyor.. Vergi dairesinde sorgulattim borcum gözükmüyor ama bankadan kredi çekmeye gittiğimde e haciz gözüküyor dio napablrm. Şimdiden teşekkürler..

 22. Merhaba Nevzat Bey;
  3736 sayılı bazı borçların yapılandırılması ile ilgili yapılandırma ve ilk taksit ödememi yaptım.Bankadaki bloke nasıl kalkacak? Bir yere başvurmam gerekiyor mu? Borcumu yapılandırıp taksit yaptırdığım için neredeyse 2 yıla yayılmış durumda.Bu durumda 2 yıl sonunda borcumun tamamı bitince mi bankadaki bloke kalkacak ? Borç toplamım 2000 tl civarı .Bunlar trafik cezaları ve öğrencilik zamanımdan kalma öğrenim katkı kredisi borçlarım.

  • Merhaba,
   Yapılandırma yaptığınız vergi dairesine müracat edin fakat haciz söz konusu ise yapılandırma haczi kaldırmaz borcun tamamı ödendikten sonra kalkacaktır

 23. Nevzat Bey Merhabalar,
  Bankanın firmamıza tanımladığı KMH limitine e haciz yapılabilir mi ?
  Firma talimatı olmaksızın banka bu limiti kullanarak e haciz kapsamındaki borcu ödeyebilir mi ?
  Teşekkürler…

  • Merhaba Ahmet bey KMH Limiti hesapta bir para değildir bu haczedilemez bankanın bunu kullandırması haczedilmesine müsade etmesi doğru değildir

 24. Sayın Erdağ merhaba.
  Yapılandırmaya başvurup hiç ödeme yapmadığım bir borcuma zamanaşımı davası açmayı düşünüyorum. Normalde bu davayı kazanacak dahi olsam, yapılandırmaya başvururken dava açmayacağıma dair internette bir yeri işaretledim diye bu zamanaşımı hakkım mahkemece göz ardı mı edilir?
  Teşekkürler şimdiden.

  • Merhaba Büşra hanım yapılandırmada dava hakkınızdan vazgeçdi iseniz dava konusu yapamazsınız eğer dava konusu yapacaksanız süre dolmadan vergi dairesine müracat ederek yapılandırmanızı iptal ettirin

 25. mrhblar nevzat bey benim sorum geçen hafta şirket muduru olarak garanti bankasına şirket hesabı açtım artı ve pos cıhazı almak içinde başvurdum yanlız 2.gun geçtikten sonra banka müşteri temsilcisimin tarafıma bilgilendirmede şahsıma ait e haciz işlemi oldugunu iletti ve genel merkez tarafından bildirildiğini ilettti vede haciz uygulayan kurum sgk ve ben sgk kurumuna yapılandırma başvurum var sgk aradığımda tarafıma verilen bilgilendirmede yapılandırmanın 1.taksidini yatırdıktan sonra e haciz işlemini kaldıracagını bildirdiler bana ve benim vergi dairesinde yapılandırmam var bole bir sorunla karşılaşmadım yalnız şahıs borcu şirket hesaplarını etkilemeyeceğini biliyorum bu konu hakkında bilgi verirseniz sevinirim

  • Orhan bey merhaba,
   bankalar kredi,pos gibi işlemlerde şirket ortaklarının borç ödeme durumuna da bakıyorlar. Hesaplarınızda e haciz blokaj vs var ise bu şirket adına hareketinizi engeller

 26. Nevzat bey merhaba benim bankalara olan borcumdan dolayı maaşımda haciz vardı borçlarımı yaklaşık bir yıl önce kapattım ve maaşımdaki olan haczi kaldır ttım.O gün bugündür borcum olan bankalardaki hesaplardaki bloke leri de kaldırdı lar. Fakat herhangi bir banka daya bir şey için başvurmaya kalktığımda hep karşıma e haciz çıkıyor zizden isteğim bu e haciz i nasıl kaldırtabilirim.

 27. Hocam merhaba; devlet alacağı haricinde, özel şirketlere olan borçlardan dolayı banka hesaplarına, icra daireleri tarafından e haciz uygulanabilirmi. Bu konuda bilgilendirirseniz sevinirim.

  • Tekin bey merhaba,
   alacaklılar alacağın tahsili için e haciz şeklinde değil normal haciz şeklinde cebri icra takibinde bulunabilir senet,çek vs borcunuz için icra takibinde alacaklının icra talebi üzerine icra dairesince haciz edilebilir.Fakat, borçlunun bankadaki mevduatının haczedilebilmesi için, borçlunun hangi kişide (ban­kada) ne kadar alacağı olduğunun bilinmesi gerekir.Borçlunun belli bir bankada mevduatı olduğu ve bunun ala­caklının (faiz ve masraflar dahil) alacağını karşılamaya yeteceği kesin olarak bilinmiyorsa, o zaman, alacaklının talebi üzerine, ic­ra müdürü birden fazla bankadaki aynı miktar alacağın haczine karar verip, aynı alacak için birden fazla bankaya haciz ihbarna­mesi gön­derebilir

 28. Merhabalar bugün heseabıma e haciz konulmuş borcumu ödedim banka skorumu etkilermi ilerde kredi çekecek olsam

  • Merhaba Samet bey,

   Kredi Skorunu Düşüren Sebepler Nelerdir?
   Notunuzu etkileyen en önemli faktör düzensiz ödemelerdir. Bankalar kredi başvurularında borcunuza sadık olmanızı ve düzenli ödemeler yapmanızı bekler. Bunun için kıstas önceki kredi işlemlerinizdir ve doğal olarak bu işlemler de kredi skorunuza yansır. Eğer ödemelerinizi düzensiz yapıyorsanız ya da asgari ücretini dahi yatırmadığınız olduysa kredi skorunuz büyük ihtimalle zarar görmüştür. Üstelik kredi kartı borçlarınız için de bu kural geçerlidir. Kredi skorunu düşüren ikinci bir faktör ise daha önce yaşanmış idari ve/veya kanuni takiplerinizdir. Öte yandan sık yaptığınız kredi başvuruları, var olan toplam borcunuz, kredi limitlerinizi sonuna kadar kullanmanız, borçlu olduğunuz hesap sayısının fazlalığı da kredi skorunuzu düşüren sebepler arasında yer almıştır

 29. benim iş bankasına borcum var normalde maas haczinde sıradalar ama bugun bana mesaj atmışlar e hciz için randavu alcaz diye ne yapabilirler

  • Merhaba Nevin hnaım,
   Maaş haczinde sırada olmak e hacze engel değildir maaş hesabı dışında başka hesap veya varlıklarınız var ise buna haciz koyabilirler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.