Ana Sayfa / Bilişim / E Haciz Uygulamasının Detayları

E Haciz Uygulamasının Detayları

189Merhaba
Öncelikle verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim; E Haciz Uygulaması Hakkında Bilmemiz Gerekenler konulu yazınızı okuyunca aklıma takılan bazı noktaları sormak istedim.
1-E-Hacizde Tebligat İşlemlerinde hakkında biraz daha bilgi verebilir misiniz? (Tebligatta e-tebligat uygulaması var mı? Fiilen borçluya tebligat yapılamadığı durumlarda da e-haciz uygulanabiliyor mu?)

2- E-Haciz yapıldıktan sonra kişi borcunu ilgili kurumla anlaşarak taksitlendirilirse haciz konulan miktar serbest mi kalıyor yoksa borca karşılık mahsup mu ediliyor?

3-E-Haczi sadece vergi dairelerimi yapabiliyor?

4-Borç miktarından fazlasına da e-haciz işlemi yapılıyor mu?

5-E-haciz uygulanan alacaklarda da haciz masrafları, faiz oranları vs. normal haciz işlemleri ile aynı mı?

6- E-Haciz ile dondurulan hesabımdaki paraya devlet kontrolünde olduğu sure için faiz ödeniyor mu?

7-Vadeli hesaptaki paraya ve yatırım hesabındaki nakit, tahvil, bono, hisse senedi ve altın gibi varlıklara ya da vob hesabındaki emtia yatırımlarına da e-haciz uygulanıyor mu?

Saygılarımla
Mustafa K. 

Siz Sordunuz Nevzat Erdağ Yanıtladı:

Merhaba Mustafa Bey,

E Haciz Uygulaması Hakkında Bilmemiz Gerekenler konulu makalemde devletin e haciz uygulaması ile ilgili bilgiler vermiştim. Ancak sormuş olduğunuz soruları ve konuyla ilgili gelen benzer soruları biraz daha ayrıntılı olarak açıklamak için sorularınızı tek tek ayrıntılı olarak ele alacağım. Bu şekilde bu konuda birçok kişinin aklındaki sorulara da cevap vermiş olmayı umuyorum.

S1-E-Hacizde tebligat işlemlerinde hakkında biraz daha bilgi verebilir misiniz? (Tebligatta e-tebligat uygulaması var mı? Fiilen borçluya tebligat yapılamadığı durumlarda da e-haciz uygulanabiliyor mu?)
C1-Haciz işlemi 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K ’nun 54/2 maddesine göre “Cebren Tahsil ve Şekilleri” başlığı altında sayılmış olup amme alacağının tahsilinde kullanılan en etkili cebri yöntemdir. 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K ’nun 79.maddesindeki düzenleme ile tahsil dairelerince düzenlenen haciz bildirileri elektronik imza ya da şifre kullanılmak suretiyle haciz bildirilerinin elektronik ortamda tebliğ imkânı getirilmiştir. Tahsil dairelerince düzenlenen haciz bildirileri; amme borçlusunun hak ve alacaklarının bulunabileceği bankaların şubelerine doğrudan veya mahallindeki tahsil dairesi aracılığı ile tebliğ edileceği gibi Maliye Bakanlığınca belirlenecek tutarın üzerindeki alacaklar için doğrudan bankaların genel müdürlüklerine de tebliğ edilebilir. Haciz bildirisi bankanın genel müdürlüğüne de tebliğ edilmiş ise tüm şubelerini kapsayacak şekilde beyanda bulunma yükümlülüğü bankanın genel müdürlüğüne aittir. 6183 sayılı Kanunun 79. maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden:

 • Devlete ait amme alacakları için düzenlenecek haciz ve ihtiyati haciz bildirilerinin, takip konusu amme alacağının feri’leri ile birlikte 50.000- lira ve üzerinde,
 • İl Özel İdareleri ve Belediyelere ait amme alacakları için 10.000- lira ve üzerinde olması halinde Bankaların Genel Müdürlüklerine tebliğ edilebilecektir.

Tahsil dairelerince düzenlenen haciz bildirileri, alacaklı tahsil dairelerince ya da alacaklı amme idaresi vasıtasıyla, posta yerine elektronik ortamda tebliğ edilebilir ve bu tebligatlara elektronik ortamda cevap verilebilir. Elektronik ortamda yapılacak tebliğe ve cevapların elektronik ortamda verilebilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığının yetkili kılındığı izah etmiştim.

E hacizin usul ve esasları belirlemeye yetkili Maliye Bakanlığı bu yetkisini A Seri; 1 Sıra No’lu Tahsilât Genel Tebliği’nin ilgili bölümlerinde kullanarak belirlemiştir.

Buna göre; “Ayrıca bir düzenleme yapılıncaya kadar, alacaklı amme idarelerinin Bakanlığımızın (Gelir İdaresi Başkanlığının) uygun görüşünü de almak suretiyle Banka Genel Müdürlükleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ile yapacakları anlaşmalar çerçevesinde, elektronik imza ya da şifre kullanılmak suretiyle haciz bildirilerinin elektronik ortamda sadece bu kurumlara tebliğ edilmesi ve elektronik ortamda cevaplarının alınması, Elektronik ortamda tebliğ edilecek haciz bildirilerinde yukarıda belirlenen tutar ile sınırlı kalınmaması, birden fazla amme borçlusu için tebligat yapılması ve cevaplarının alınması uygun görülmüştür.”

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı amme alacağını daha hızlı tahsil etmek amacıyla 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K ’nun 79. maddesinin tanıdığı yetkiye istinaden vergi borcu olanlara karşı cebri icra yöntemlerini elektronik ortamda kullanmaya başlamıştır. Bu yöntem ile amme idaresine kesinleşmiş borcu olan ve yapılan ödeme emrine rağmen ödememekte ısrar eden borçluları yakından takip ederek banka nezdinde bulunan vadeli – vadesiz mevduatları ile diğer gelirlerine el koyarak alacakları için sanal ortamda haciz tatbik edilebilecektir.

S2- E-Haciz yapıldıktan sonra kişi borcunu ilgili kurumla anlaşarak taksitlendirirse haciz konulan miktar serbest mi kalıyor yoksa borca karşılık mahsup mu ediliyor?


C2– E – Haciz uygulamasına maruz kalan vergi borçlusu borçlu bulunduğu idarede borcunu yapılandırdığı takdirde ilgili vergi dairesi haczi kaldırabilir. Bunun için vergi dairelerinde borcunuzu yapılandırıp haczin kaldırılmasını dilekçe ile talep etmeniz halinde haciz kaldırma izni vergi dairesi müdürünün yetkisi ile yapılmaktadır. Haciz kalkması halinde banka hesabınız serbest kalmaktadır.

S3- E-Haczi sadece vergi dairelerimi yapabiliyor?

 C3-E Haciz uygulamasını vergi idaresi hemen uygulamaya başladı. Fakat bu konuda diğer kamu kurumları da teknik alt yapılarını buna hazır hale getirmeye başladılar.

Örneğin Sosyal güvenlik kurumu SGK;

28445 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 2013 yılı programının ”Sosyal Güvenlik Sisteminin etkinliğinin artırılması” başlıklı bölümünde, 2011 yılı sonu itibarıyla sosyal sigorta programlarının kapsadığı nüfusun oranının, kayıtdışı istihdamla mücadele çalışmalarının da etkisiyle bir önceki yıla göre 2,4 puan artışla yüzde 85,4’e yükseldiği belirtildi.

SGK dan Yeni Tedbirler

Programda, sosyal güvenlik sisteminin etkinliğinin artırılması için 2013 yılında alınacak tedbirlerden bazıları şöyle:

 • Kurum alacaklarının takibi kapsamında bankalarla protokol yaparak, kurum alacaklarının e-haciz ile takip ve tahsil edilmesi sağlanacaktır. Bankalarla gerçekleştirilen protokoller çerçevesinde borçlunun banka mevduat hesabına elektronik ortamda haciz konulabilmesine yönelik bilgi işlem altyapısı oluşturulacaktır.
 • SGK denetim mekanizmaları güçlendirilerek, sosyal sigorta sistemi gelirlerindeki kaçaklar asgari düzeye indirilecek. Denetim mekanizmasının iyileştirilmesi için kurumlar arası veri paylaşımı artırılarak, veri kontrolleri doğrultusunda elde edilecek sonuçlar denetim faaliyetlerinde kullanılacak.
 • SGK, 3 Ağustos 2012 tarihinde yayınladığı genelgeyle şirketler ve iş yeri sahiplerinin, e-posta adresini SGK ’ya bildirme zorunluluğu getirdi. E-posta adreslerinin 31 Aralık 2012 tarihine kadar bildirilmesi gerekiyor. Bu yolla SGK  “E-devlet uygulamaları yoğun bir şekilde geliştiği için kâğıt ortamında tebligatı ortadan kaldırmak, e-posta yoluyla bilgi vermek veya tebligat yapmayı” getiriyorlar.

Görüldüğü gibi E-haciz sisteminin hem vergide hem Sosyal Güvenlik Kurumunda (SGK) uygulanmaktadır.

Gelir İdaresi E Haczi Nasıl İşletiyor?

Devlete ve kurumlara borcu olan herkese öncelikle uyarı mektubu gönderiliyor. Mektubun ardından verilen süre içinde yapılandırma ya da taksitlendirme yapmayan vatandaşların banka hesabı olup olmadığı bankalar arası Kurul’a soruluyor. Devlet veya özel bir bankada maaş, mevduat hesabı bulunanlar için online olarak elektronik tahsilat tebliği yapılıyor. Tebliğin ardından borçlu vatandaşın hesabının bulunduğu banka parayı bloke edip, alacaklı olan vergi dairesine EFT yapıyor.

Öğrenim Kredisi Borcu Olanlarda Hacze Maruz Kalabilir Mi?

Öğrenim kredisi borcu bulunanlarda ise süreç şu şekilde ilerliyor: Kredi Yurtlar Kurumundan çıkan borç alacak işlemi için daha önce getirilen affa müracaat etmeyenlere uyarı yapıldığı dikkate alınarak Maliye Bakanlığı aracılığıyla vergi daireleri takip yapmıştı. Ardından borçluların banka hesaplarından elektronik yöntemle öğrenim kredisi borcu olanların borçlarından dolayı hesapları e hacze uğrayabilir.

S4-Borç Miktarından Fazlasına Da E-Haciz İşlemi Yapılıyor Mu?

C4 E – Haciz banka hesabına konulmuş ise borç miktarından fazla para hesabınızda var ise bu parayı da kullanamayacaksınız. Çünkü bankalar uygulamada hesaba blokaj koydukları için hesap kullanılamaz. Bu durumda hesabınızda bulunan bu fazla parayı da blokaj kalkana kadar kullanamazsınız.

S5-E-Haciz Uygulanan Alacaklarda da Haciz Masrafları, Faiz Oranları vs. Normal Haciz İşlemleri İle Aynı mı?

C5 e Haciz uygulamasında oluşan tüm masraflar havale gideri gibi mükellefin hesabından tahsil edilir.

S6- E-Haciz İle Dondurulan Hesabımdaki Paraya Devlet Kontrolünde Olduğu Sure İçin Faiz Ödeniyor Mu?

C6 E – Haciz uygulamasındaki işlem uzun süren bir işlem değildir. Hesabınızda kamu borcu kadar para var  ise borcunuz karşılığı tahsili yapılacağından blokaj kaldırılmamışsa devlet hesabınızdaki paranın kaybı  faiz vs ödemesi  yapmayacaktır.

S7-Vadeli Hesaptaki Paraya ve Yatırım Hesabındaki Nakit, Tahvil, Bono, Hisse Senedi ve Altın Gibi Varlıklara Ya Da Vob Hesabındaki Emtia Yatırımlarına da E-Haciz Uygulanıyor mu?

C7-E – Haciz uygulaması kullanılan aktif hesabınıza konulabileceği gibi bankada bulunan diğer yatırım hesap ve işlemlerinize de konulabilir.

Başka sorunuz varsa cevaplamaya çalışalım.

Hakkında nevzaterdag

Check Also

Bazı Stopaj Oranları Artırıldı !

1 Mayıs 2024 tarihli ve 32533 sayılı Resmi Gazete‘de bazı stopaj oranlarında değişiklik yapan “193 …

92 yorumlar

 1. Sayın Erdağ,
  aydınlatıcı bilgileriniz için teşekkürler. Fakat ben de uygulamadan bazı örnekler vererek konuya katkıda bulunmak istedim;
  Genel olarak haciz uygulayabilmek için kesinleşmiş bir borcun mevcut olması,bunun için de öncelikle borçluya ödeme emri tebliği şart olduğu halde , maalesef uygulamada ödeme emri tebliğine gerek duymadan yani henüz kesinleşmiş bir borç olmamasına rağmen e-haciz uygulaması yapılmaktadır. Bizzat dahil olduğum 2 ayrı olayda ,
  kendince bir borç çıkararak tüm banka hesaplarına e-haciz göndererek hesapları bloke eden vergi dairesine yapılan itiraz neticesinde zorlukla borcun mevcut olmadığı ispatlanarak hacizler kaldırılmıştır.
  Diğer örnekte ise yine mevcut olmayan ve ödeme emri gönderilmemiş sözde borca karşılık hem e-haciz uygulanmış ve hem de sadece hesapta para bloke edilmemiş, bankadan virman yapılarak tahsilat gerçekleştirilmiştir. Üstelik vergi dairesine yapılan bu virmandan tesadüfen haberdar olunmuş, konu banka yetkililerine sorulunca da vergi dairesi talep edince göndermek zorunda olduklarına dair cevap alınmıştır. Durum uygulamada bu kadar vahimdir !
  Saygılarımla,

 2. Merhaba
  Cevaplarınız için teşekkür ederim. Benim aydınlandığım gibi başkalarının da aydınlanması,bilgilenmesi amacıyla sayfanızı paylaşacağımı bilmenizi isterim. Konuyla ilgili hala birçok sorunun yaşanacağını düşünüyorum. Sayfanız aracılığıyla belirmek isterim ki umarım SGK bu uygulamaya başlamadan önce tüm borçlulara birebir çağrı yaparak mevcut borçlarını yapılandırma ve ödeme\taksitlendirme imkanı tanırsa daha az tepki ile daha başarılı bir sonuç alınacağını düşünüyorum. Tekrara teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.
  Saygılarımla
  Mustafa KUŞ

 3. Merhaba,

  Metni okudum fakat içerisinde kendi sorumun yanıtını bulamadım.
  Eşimin Yapı kredi maaş hesabında maaş haczi var. 1/4 alınıyor buna rağmen vergi dairesi bloke koydu.
  Ve yatan geri kalan maaşı da banka tarafından bloke oldu. Vergi dairesi de şuan sırada haciz koymak için birde.

  Bu mümkün oluyor mu? Bunun bir daha yaşanmaması için ne yapmalıyız?
  (para da hesap ta 1 gün bile durmamıştı)
  Fakat bu 3 – 4 ay da tekrarlanıyor. Bunun önüne nasıl geçebiliriz?
  Ben bankanın bir hatası olduğunu düşünüyorum. Zaten bankanın maaş hesabı olan müşterisiyiz. Banka bunu biliyor. Cevap yazması gerekmez mi bu maaş hesabıdır, haciz var. Bloke koyamayız diye?.
  Ama ben bunu bankaya bir türlü anlatamadım. Bu bankanın suçu ise ve bankanın yapması gereken bir işlem ise nasıl yapılmalı?
  Yardımınız rica..
  Teşekkürler.

  • Merhaba İş kanunumuzun 35. maddesi “İşçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez veya başkasına devir ve temlik olunamaz. Ancak, işçinin bakmak zorunda olduğu aile üyeleri için hakim tarafından takdir edilecek miktar bu paraya dahil değildir. Nafaka borcu alacaklılarının hakları saklıdır.” diyerek haczin sınırını belirlemiş maaş hesabınıza bunun dışında konulan blokaj uyarılarınıza rağmen banka tarafından yapılmaya devam ediliyor ise önerim bir hukukcu ile görüşerek ilgili banka şubesine yapılan blokajların usulsüz olduğunu bu sebepten dolayı gördüğünüz zararın telefi edilmesi durumu BDDK ya bildireceğinizi ihtar edin

 4. merhaba benim bi sorum olacaktı.Bundan 2 yıl önce babam rent a car dükkanımızı benim üstüme yaptı 1 yıl sonra dükkan kapandı ve benim vergi de kapandı.şuan hala babam işsiz.balıkesir üniversitesinde okumaktayım. bundan birkaç gün önce kartıma vergi dairesi tarafından blok konulmus vergi borcumun 8.5 milyar olduğunu öğrendik. şuan kyk da kalıyorum ve durumumuz hiç iyi değil bu yıl başbakanlık bursu çıktı başbakanlık bursumada haciz koyabilirlermi cevap verip yardımcı olursanız çok sevinirm.

  • Dilek hanım merhaba Vergi borcunuzdan dolayı banka hesabınıza blokaj konulmuşsa o hesaba nereden para yatarsa yatsın borç karşılığı kullanılacaktır önerim ilgili vergi dairesine giderek borç dökümü çıkartın ve yapılandırılabilecek borçları yapılandırtarak e haczin kalkmasını sağlayın

 5. Merhaba nevzat bey size bir kac sorum olucak cevap verirseniz sevinirim.
  Kredi yurtlar kurumuna ogrenim ve katki kredisi kullandigim icin borcum oldu mas hesabima bloke koyuldu. Vergi dairesi muduryle gorustum taksit veya yapilandirma yapmayacagini bundan dolayi borc tutaeini odemezsem blokeyide kaldirmayacagini soyledi. Kendisins maas hesabi oldugnu ve hesabimdaki tutarin bir kismina ihtiyacim oldugunu soyledim kabul etmedi ve parayi zaten bankadan istwdiklerini soyledi. Bankayi aradim bana paranin tamamini degil fakat bir kismini cekebilecegimi soylediler. Bugun hesap hareketlerinw baktigimda tum tutarin vergi dairesi hesabina eft yapildigini gordum. Bu durumda madur kaldim odemelerim vardi onlari yapamiyorum boyle bir haklari varmi hesabimdaki tum parayi nasil alirlar. Ne yapmam gerekiyor veya nereye basvurmam gerekiyor en kisa zamanda lutfen bilgi verirseniz cok mutlu olurum. Inanin cok zor durumdayim banka kredi odemelerim var. Simdideb tesekkur ederim.

  • Emrah bey merhaba,
   E hacizle alkalı yazılarımda bu husus belirtmiştim bankadaki hesabınız maaş hesabı ise bunu ispatlayabiliyorsanız bankaya müracat edin yazılı olarak maaş hesabınızdaki maaşınızın 1/4 ünden fazlasının haczedilemeyeceğini kanuni verilen hakkınızın banka tarafından bilginiz dışında kullanılmasının yasal olmadığını magduriyetinizi gidermelerini giderilmez ise dava konusu yapacağınızı ve bddk ya şikayette bulunacağınızı bildirir bir dilekce ile talep edin Banka bunu cevaplamz ise dava konusu yapabilirsiniz kayıplarınızlşa beraber manevi tazminatınızıda talep edebilir ayrıca bddk ya şikayette bulunabilirisiniz bankalar belirlenen kanunlara uymak zorundadırlar

 6. NEVZAT BEY SELAMLAR SİZE 1 SUALİM OLACAKTI,
  E HACİZ SİSTEMİNE DEVLET İLE ANLAŞMAYARAK GİRMEYEN BANKA VA FİNANS KURUMLARI VARMI VAR İSE BANA LİSTESİNİ YOLLARSANIZ ÇOK MEMMUN OLURUM.
  İYİ ÇALIŞMALAR

  • Mehmet bey merhaba,
   E Haciz uygulaması bankaların biz uygulamıyoruz diyebileceği bir şey değil amme alacağı olduğundaq kamu idaresinin yaptırım kararına bankalar uymak zorunda sadece mahkeme kararı ile e haciz uygulanamayacağı hesabınız için karara baglanmış veya maaş hesabınız ise kısmi hacize uygulacak hesaplar dışında bankaların bu uygulamadan kendi kararları ile muaf olma imkanları yok bu yüzden böyle bir liste bildiğim kadarı ile yok

 7. Arkadaşımın KYK borcu var borcu kapatmak için kredi başvurusunda kabul edilmiyor.Vergi dairesi e-haczi gecici kaldırdığını ve bankadan kredi alması için yaptıklarını söylemiş.Banka e-hacizi görmediği zaman daha önce haciz vardı şimdi kalkmış ortadan ve borcu yoktur yazısı getirmesini istermi?Sonuçta borç var ve geçici olarak haciz kalktı.Bankadan sıkıntı yaşanırmı ve haciz kalktığında borcu yoktur yazısı isterlermi??

 8. nevzat bey benım kyk ya kredi borcum vardı ve sımdıye kadar bır odeme yapmadım, ama gecenlerde baktıgımda borcumun vergı dairesine aktarıldıgını gordum, şuan memur oldugum ıcın bır maas hesabım var ama su kısa vadede bu borca bır odeme yapma durumum yok, sizden merak etıgım husus su ; acaba borcum vergı daıresıne aktarıldıgı ıcın kısa zaman ıcerısınde bi e haciz e maruz kalırmıyım yoksa bu e hacız ın nezaman uygulanacagı bellı olmuyormu? yanı bunun kesın uygulanırlıgı varmı yoksa bırazda sansmı, ornegın bır sene kadar bu sekılde kurtulma sansım varmı?

  • Serkan bey merhaba,
   Amme alacakları tahsili ususlü hakkındaki kanuna göre 13.md.
   İhtiyati haciz, alacağın zamanında ödenmesini sağlamak üzere, borçlunun mallarına geçici olarak el konulmasıdır. Bağımsız Vergi Daireleri İşlem Yönergesi’ne göre ise, “ilerde tahakkuk edecek olan veya henüz vadesi gelmemiş bulunan ya da vadesi geçtiği halde ödeme emri tebliğ edilmemiş bulunan amme alacağının tahsil güvenliğini sağlamak üzere yapılan hacze, ihtiyati haciz denir” .metindende anlaşıldığı gibi vadesi geçmiş ödeme için kanun gereği icra yapılabilir ama uygulamada iş yogunluğana göre bu süreç uzayabiliyor

 9. nevzat bey,
  benım kyk ya kredi borcum vardı ve sımdıye kadar bır odeme yapmadım, ama gecenlerde baktıgımda borcumun vergı dairesine aktarıldıgını gordum, şuan banka hesaplarıma e haciz konmuş kısa vadede bu borca bır odeme yapma durumum yok, sizden merak etıgım husus su ;

  vergı daıresınn koyduğu e haciz iki üç ay sonra taksitlendirip ödersem bana e hacizin dışında başka bir
  yaptırım uygulaya bilirler mi ? yoksa en kısa zamanda ödememeli miyim.

  • Orkun bey merhaba,
   E haciz tahsil yöntemlerinden biridir borcunuzu ödemez iseniz e haciz dışında 6183 sayılı amme alacaklarını tahsil usulü hakkındaki kanunda tanımlanan cebri icra yollarınada müracat edilebilir önerim gidip borcunuzu taksitlendirin bu sıkıntıdanda kurtulun

 10. nevzat bey merhaba
  benım kyk ya kredi borcum vergı dairesine aktarıldıgını gordum, şuan vergi dairesi banka hesaplarıma
  e haciz koydu. su kısa vadede bu borca bır odeme yapma durumum yok, sizden merak ettiğım husus su ; acaba borcumu iki üç ay sonra taksitlendirip ödesem bana e hacizden başka bir yaptırım olur mu?

 11. merhaba iyi günler;
  aracıma 5.10.2011 tarihinde cezai işlem uygulanmış tarafıma gelen bir tebligat da yok. 20.08.2013 tarihi itibariyle e-haciz konulduğunu bankalarımdan öğreniyorum.
  66 tl lik trafik cezası tebligatı yapılmadan faizi ile 128 tl olmuş ve vadeli/vadesiz hesaplarıma konulan haciz miktarı 25 bın dolayındadır. Haciz bloke rakamını neye göre hesaplıyorlar acaba öğrenebilir miyim?
  ayrıca yaptıkları fazla miktardaki blokaj yüzünden bügüne kadar tek gecikmiş ödemesi olmayan biri olarak kredi kartımı ödeyemedim ve vadeli hesap dönüşümünü sağlayamayarak maddi kayba uğradığım gibi ticari sicilimde de kara bir leke oluştu.
  bu durumda ilgili vergi dairesini dava edip maddi ve manevi tazminat talep etmek istiyorum bu konuda hangi belgelerin dosyamda olması yararlı olur.
  teşekkür ederim iyi çalışmalar..

  • Alaattin bey merhaba,
   Yaşadığınız olumsuzluk için sizin adınıza üzüldüm malesef e hacizde hesabınızdaki paranın borcunuz kadarlık kısmına haciz konulmayıp hesaba blokaj şeklinde işlem yapıldığı için haciz bedeli ödenmeden hesaptaki blokajda kalkmadığı için sizin ki gibi olumsuzluklar yaşanmaktadır Dava konusunda vergi hukuku alanında çalışan bir avukatla görüşmenizi onun yönlendirmesi ile işlem yapmanızı öneririrm.

 12. Nevzat Bey merhaba,
  Benim daha önce yapılandırdığım ve 4-5 taksitini yatırdığım KYK borcumun devam eden taksitlerini ard arda 3 kez ihlal ettiğim için maaşımı aldığım ziraat bankasına kredi çekmek için gittiğimde haciz engeliyle karşılaştım. Amacım da kredi çekerek bu borcumu ödemekti. Yeni devlet memuruyum, borçlarımı anca kapama fırsatım oldu. Konuyla ilgili ne yapmam gerekir?

  • Şahin bey vergi dairesinden yapılandırmanın devam edip etmediğini öğrenin devam ediyorsa yapılandırmadan aksayan taksitleri toplu ödeyerek konan haczin kaldırılmasını talep edin

 13. E HACİZ AŞAĞILIK BİR UYGULAMADIR.GASPTIR..ALACAĞIN VARSA HUKUKİ YOLLARLA ALMAYA ÇALIŞIRSIN.BENİM HABERİM OLMADAN BENİM PARAMI ALMAK GASPTIR.HERKESİN HERKESE BORCU VAR..BEN ALACAĞIM OLAN KİŞİYİ YERE YATIRIP ZORLA ALAYIM O ZAMAN PARAMI ÖYLE YA..BU UYGULAMA DA BUNUN AYNISI.ZORLA PARAMI ALIYORSUN…KİM BORÇ İSTER KİM SIKINTILI BİR YAŞAM İSTER..VERGİLERİN AĞIRLIĞINDAN HABERİNİZ VARMI..SİZ NE YAPTIĞINIZI BİLMİYORSUNUZ.

  • Çok doğru aynen katılıyorum. Herşeyin bir usülü vardır fakat kanun bilmez memurlar işin kolayına kaçıyor. Tebligatmış borçluya haber vermekmiş kim uğraşacak. Evinize gıda alışverişi yaparken markette içinde paranız varken kartınızın çekmemesi nasıl kahpece bir olaydır bunu yaşamayan bilemez. Fakat bunu yapan maliye çalışanları bu tür uygulamalarda hesap vermedikleri için umurlarında değil. Bir de bu tür olayları vergi dairelerinin Diyarbakır, Şırnak, Hakkari’de yaptıklarını sanmıyorum.

 14. Nevzat bey ehaciz geldiği zaman vergi dairesinden öğrenim kredisi borcumuzu taksittlendirebilirmiyiz? Tesekkürler

 15. nevzat bey verilen sorulara ilginizden tşk ederim.
  türk silahlı kuvvetlerinden astsubay olarak 1 yıl önce ayrılmış,1 yıl 8 ay eksik hizmetle res’en ayrılmış birisi olarak şuan İŞSİZİM.Kamu çalışanı olduğum içim o şartlar altında ingbank, akbank, garanti bankasında hesaplarım vardı.Bu hesaplarımda kalan kredi borcum 21000 tl. Ödeme gücüm yok,ilk başta İngbank’taki hesabıma trafik para cezalarından haciz geldi.Sonrada Dzkk’dan 1600,92 tl hizmet borcu çıktı.İşsizim ödemeye gücüm yok.Ne taksitlendirebiliyorum nede ödeme imkanım var. Tsk dan res’en ayrıldığım için işte bulamıyorum nasıl bir yol izlemeliyim.
  Bu durumdan nasıl kurtulabilirim.
  Saygılarımla.

  • Emre bey merhaba,
   geliriniz yok ise üzerinizede menkul gayrimenkulde yoksa aciz vesikası alarak bu sorundan kurtulabilirsiniz

 16. sayın nevzat bey,cevap verirseniz çok memnun olurum.bir gsm operatörü ödenmeyen telefon borcundan dolayı banka hesabıma kasım ayında haciz koydu.borcun karşılığı olan tutar hesapta mevcut ama bir türlü ödemeyi alıp blokeyi kaldırmıyorlar.işsiz olduğum için borcu ödeyemiyorum.avukat ile konuştuğumda biz sadece bloke koyuyoruz,parayı hesaptan tahsil etmiyoruz diyor.sormak istediğim bunun bir süresi var mı? para hesapta ve kullanamıyorum,alacaklı taraf parayı tahsilde etmiyor,bende borcu ödeyip dosyayı kapatamıyorum,ne yapmam gerek?

 17. Hüseyin Şekeroğlu

  Nevzat bey ilgili açıklamalarınız için çok çok teşekkür ederim. Benim 17 bin tl kadar vergi borcum mevcut. İşim gereği bir kaç banka ile çalışmak zorundayım, işyerimde pos cihazları var müşterilerim alışverişlerinde kart kulllanıyor yok diyemiyoruz kartından çekim yapıyorum ve parayıda ertesi gün hesabımdan almak zorundayım. E-Haciz uygulaması başladığından beridir gözüme uyku girmiyor.. Şöyle ki pos cihazında ki paranın hesaba yatma saati gece yarısı 3-4 arası ben ise bu saatte uykumdan uyanıp atm önlerinde paramı çektiğimi hatırlıyorum sabaha bırakırsam mesai başlangıcında icra dairesinde ki memur arkadaş bütün paralarıma bloke koyuyor.. İşin ilginç yanıda şöyle ben hesaplarımda blokede ki tutarı görüyorum ama el süremiyorum bankaya gidiyorum paramı verin diyorum para blokede cevabı veriyorlar.. Vergi dairesine gidiyorum blokede ki paramı borcuma karşılık alın taksitlendirme yapın diyorum onuda kabul etmiyor. Son olarak vergi dairesi müdürüyle gidip görüştüm onada durumu izah ettim oda birşey yapamıyor. 17 bin tl lik borcuma karşılık 4 bin tl nakit getir kalanını taksit yapalım diyor. Benim bankalardaki hesaplarımda ki bloke tutarı zaten 4 bin tl olmuş durumda blokeyi kaldır parayı alayım size getireyim diyorum kabul edilmiyor, o zaman 4 bin tl yi bankadan isteyin kalanı taksit yapın diyorum yine kabul edilmiyor. Kısacası bu haciz uygulaması tam anlamıyla adil bir şekilde çalışmamaktadır. Bahsettiğim şekilde düzeltilmiş olması daha iyi olacaktır. Birde ince bir ayrıntıyı paylaşmak istedim; bahsettiğiniz gibi vadesiz hesabın tamamına bloke gelmiyor, icra servisinde ki memur kişi programı çalıştırdığında program o esnada hesapta para var ise görüp bloke koyuyor yani komple hesaba bloke koymuyor.. Örneğin Cuma günü müşterimin kartından çektiğim 50 tl. P.tesi gününe kadar hesabımda durabiliyor p.tesi icra servisinde ki memur haciz programını çalıştırmaz ise hesabımda ki parayı Salı günüde alabiliyorum.. Son olarak Kredi kartlarında ki durumuda paylaşmak istedim.. 5 bin tl lik özel bir bankadan kredi kartım geldi, mart ekstresinde farkettim asgari ödeme tutarım olan 1800 tl yi ödedikten sonra aynı tutarda limitim olması gerekirken limitim sıfır tl görünüyordu.. Durumu gidip banka personeline sordum vadesiz hesaplardaki gibi sadece gördüğü paraya mı bloke konuluyor diye aldığım cevap hayır oldu kredi kartlarında durum daha vahim. Komple karta bloke konulduğu için siz kredi kartının asgarisini ödeseniz dahi limiti hiç bir zaman boş olmayacak. Buda ayrı dikkat çekici bir özelliği bu sistemin.. Ben anladım ki namusumuzla dürüst bir şekilde de çalışsakda devletten kaçış yok.. kaçmak isteyende yok zaten en kısa zamanda 4 bin tl bulup borcumu taksitlendirme yapacağım ardından bankalarda ki blokemi kaldıracağım ve gece gündüz çalışmaya devam borç ödemek için…

 18. Peki bir ülkenin ……..nı ve ……ları hırsız ise devleti soyuyorlarsa o ülkede hacize maruz kalan vatandaşın hak hukuk araması biraz komik olmuyor mu?

  • merhaba,
   Tevfik Fikretin güzel bir sözü var “Hak bellediğin yolda yalnızda olsa gideceksin.” Eflatun ise aynı konuda “Haksızlığa uğramak, haksızlık etmekten evladır.” demekte

 19. Merhaba Nevzat bey,

  Konular üç aşağı beş yukarı malum kendikimle..yaklaşık 10.000 tl vergi borcum var..meşhur e-haciz banada geldi kredi çekicem çekemiorum..hemen vergi dairemle görüştüm. bu miktarın 4.400 olan kısmı kdv borcu ve bu peşin isteniyor taksite girmiyor. kalan kısmıda 12 ay taksitlendiriliyor..bu şekilde yaptığım zaman e-hacizin bankalardan kalkma süreci ne kadardır..kaç saat? kaç gün sürer ? Teşekkürler…

 20. merhaba ;benim 14 binliralık öğrenim kredisi borcumdan dolayı 14 binliralık mevduatıma e-haciz getirilmiş. vergi dairesine gittiğimde taksitlendiremeyiz; mahsup edilir hesabınızdan dendi.Yapılacak hiçbirşey yok mu?

  • hesapta para varsa taksitlendirilmez hesaba e haciz konmuşsada yapaılacak bireşey yok borcunuz kadar mevduat hesabınızdan çekilecektir

 21. MERHABA sn erdağ bankadaki parama e haciz kondu hisse senedinin satılıp parayı vergi dairesi tahsil edecek yapılandırmak istiyorum dediğimde olmaz hesaptan para çekilecek mutlaka dedi denizli çınar vergi dairesi müdürü yorumlardan anladığıma göre yapılandırma olabiliyo bunu müdür e nasıl anlatmam gerekiyo acaba ayrıca elime tebligat gelmedi

  • sevgi hanım merhaba,
   yazınızdan tam anlayamadım aynı bankadaki hisse senedini, satarak borcunuzu ödeyecekseniz vergi dairesi müdürü ile görüşüp durumu anlatın hisse sendi hesabından blokajı kaldırısa satma şansınız oluşur bu durumda gerekirse bankayadan alınacak hisse senedi satılarak vergi borcuna yatırılacaktır gibi bir yazıyıda vergi dairesine teminat verebilirsiniz

 22. merhaba benim istediğim bankada ki hesap dursun ben taksitlendirme yaparak ödemek istiyorum unu ama müdür kabul etmiyor sizce bunu itiraz etme hakkım ne kadar

 23. sayın nevzat bey,cevap verirseniz çok memnun olurum.bir gsm operatörü ödenmeyen telefon borcundan dolayı banka hesabıma kasım ayında haciz koydu.borcun karşılığı olan tutar hesapta mevcut ama bir türlü ödemeyi alıp blokeyi kaldırmıyorlar.işsiz olduğum için borcu ödeyemiyorum.avukat ile konuştuğumda biz sadece bloke koyuyoruz,parayı hesaptan tahsil etmiyoruz diyor.sormak istediğim bunun bir süresi var mı? para hesapta ve kullanamıyorum,alacaklı taraf parayı tahsilde etmiyor,bende borcu ödeyip dosyayı kapatamıyorum,ne yapmam gerek? lütfen yardımınızı bekliyorum

 24. Merhaba Nevzat Bey. E haciz durumlarında kişinin Bankaya olan borcu varsa Banka borcu mu önceliklidir yoksa e haciz geldiğinden dolayı banka borcu kredisi yada takip hesabına tahsilat yapılmayıp hesaba bloke mi konulmalıdır. hesaptaki blokeyi kaldırıp krediye mahsup edebilir miyiz hesaptaki parayı ?

 25. Merhabalar benim vodafona bi miktar borcum vardi odeme durumum olmadigi icin hacze verildim banka hesaplarim var ama icinde para yok hic birinin banka hesaplarimin hepsini kapatsam durumda ne gibi degisiklikler olur kredi karti kullaniyorum onlarada haciz koyabilirlermi cevabinizi bekliyorum .

  • Merhaba Kredi kartına haciz koyamazlar hesabınızda para yoksa icra takipte başka bir varlığınız var ise ona haciz koyabilirler

 26. Sayın Nevzat Bey bir sorunum var yardımcı olursanız sevinirim.Ortağı olduğum ltd şti.ni diğer ortağımla şubat 2011 de hisse devri yaparak 3.şahıslara devrettik ticaret sicil gazetesindede yayınlandı.2014 yılı sonundada hisse devrine kadar olan dönemden olan 22.000 tl cıvarı borcumuzun tamamını tek seferde ödedik.Ancak nisan sonunda banka hesabımda e-haciz olduğunu gördüm tekrar vergi dairesine gittiğimde sicilde düzeltme yaptırmam gerektiğini söylediler ayrıca şubat 2011 den itibarende borç dökümü çıkardılar sicile müracaat ettiğimde sistem hisse devrini kabul etmedi sebebide 31-12-2010 tarihinde vergi dairesi şirket için resen terk uygulamış.Müdür muavini olan bey tekrar inceleyeceğiz eski dönemlere ait borç çıkabilir (vergi dairesinde böyle bir şey olabilirmi bilmiyorum) dedi, hesap bloke kaldırımı içinde bir hafta sürebilir siz haftaya bir uğrayın dedi sonrada bunun için gelmenize gerek yok yolunuz düşerse uğrayın dedi (insanın yolu işi olmazsa vergi dairesine niye düşsünkü)
  yani kesin bişey diyemedi.Üstelik servisteki bir memur resen terk olan şirketin borcu olmaz zaten kendi dönemine ait borcu ödemişsin 2 aylık olanda iade edilmeli dedi, bir başka memurda resen kapatılan şirketin hisse devri ticaret sicilde nasıl olurda yayınlanır dedi.Açıkçası bir sürü karışık iş yada ben öyle gördüm.
  Sizinde zamanınızı aldım ama kusura bakmayın .
  Saygılarımla.

  • Merhaba,
   Öncelikle şunu belirteyim Sermaye şirketlerinin vergi dairelerince resen terk edilmesi hukuki açıdan sona ermesi anlamına gelmemektedir. Bu şirketlerin sona ermesi ancak Ticaret Sicilinden kaydının silinmesi ile hüküm ifade etmektedir. Bu nedenle de yapılacak resen terkin işlemlerinin sonucunun Türk Ticaret Kanunu ile uyum sağlanarak aynı hükümleri ifade etmesi gerekir. Şirketiniz tasfiye edilmeyip hisse devri yapıldığına ve bu durum vergi dairesine bildirildiğine göre bildirim tarihi itibarı ile terkin işlemi kaldırılmalı devir sonrası yeni ortaklara devir öncesi eski ortaklara mesuliyet tesis etmeli burada sizin durumunuz ortak olduğunuz döneme ait borcu ödemek ve bildirimde bulunmakla sorumluluklarınızı yerine getirmiş olduğunuz anlamına gelir.
   Danıştay 3. Dairesi 02.11.2011 tarihli Esas No : 2007/1961Karar No : 2011/6446sayılı kararında 6183 sayılı Yasa’nın 35. maddesinden doğan ve limited şirket ortaklarını, şirketten tahsiline olanak bulunmayan kamu alacaklarının ödenmesinden doğrudan doğruya ve payları oranında sorumlu tutan kural karşısında, tahsili gereken kamu alacağını yaratan vergilendirmenin ait olduğu dönemde şirketin paylarına sahip ortakların, bu dönemden sonra paylarını devretmiş olsalar da ortaklık sıfatının sürdüğü dönemlere ilişkin şirketin kamu borçlarından kaynaklanan sorumluluklarının devam edeceği

   Vergi dairesinin terkin yetkisi

   Vergi Usul Kanunu’nun 160.maddesine 5228 sayılı kanunun 6.maddesiyle eklenen fıkralarla 31.07.2004 tarihinden itibaren gayrifaal duruma düşmüş mükelleflerin mükellefiyet kayıtlarının terkin edilmesi yetkisi ilgili vergi dairelerine verilerek 21.12.2004 tarih ve 2004/13 Seri No’lu Uygulama İç Genelgesi ile de uygulamaya yön verilmiştir. Maddede belirtilen hükme göre terk işlemleri iki kısımda değerlendirilmiştir. 1-) İşi bırakma bildiriminde bulunmayan bir mükellefin işi bıraktığının tespit edilmesi veya yapılan araştırma ve yoklamalar sonucunda bilinen adreslerinde bulunamaması ve başka bir adreste faaliyetine devam ettiğine dair bilgi edinilememesi, 2-) Başkaca bir ticari, zirai ve mesleki faaliyeti olmadığı halde münhasıran sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiğinin vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen rapor ile tespit edilmesi ve mükellefiyet kaydının devamına gerek görülmediğinin raporda belirtilmesi, hallerinde mükellef (matrahlı veya matrahsız beyanname verenler dahil) işi bırakmış kabul edilerek mükellefiyet kaydı vergi dairesince terkin edilir.
   Yukarıdaki bilgiler ışığında sorularınızın cevabı

   banka hesabımda e-haciz
   yaptığınız ödeme firma resen terkin edildiği için emanet hesaptadır bu yüzden borç görünüyor ve haciz konulmuş yapılması gereken terkini kaldırıp emanetteki parayı borça aktarmak ve haczi kaldırmaktır
   sistem hisse devrini kabul etmedi
   resen etrkin devam ettiği için sistem kabul etmez bu kaldırılıp devir sisteme işlenmeli
   eski dönemlere ait borç çıkabilir
   hisse devrine kadar yukarıdada bahsettiğim gibi tüm beyan ve vergilerden siz sorumlusunuz ödemeniz dışında borç çıkarsa bu sizin sorumluluğunuzdadır devir sonrası yeni ortakların
   resen kapatılan şirketin hisse devri ticaret sicilde nasıl olur da yayınlanır
   ltd şti tüzel kişiliktir tüzel kişilikler ticaret kanununa göre yasayla kurulur kuruluş ticaret sicilde tescildir vergi kapanışı yapılması şirketin kapandığı anlamına gelmez vergi idaresi ticaret sicil işlemini dikkate almak zorundadır
   size önerim kısa sürede vergi dairesi sorununuzu çözmezse bir mali müşavirle giderek durumunuzu dilekçe ile vergi dairesine bildirip haczin kaldırılıp emanetteki paranızın borçlara mahsubunu isteyin buna cevap verilmez ise bir ticaret hukuku alanında çalışan avukata danışıp gerekirse dava açın

 27. Nevzat bey cevabınız için teşekkür ederim, borcum İkitelli vd ile ilgiliydi bugün ayrıca iki haciz daha OLDUĞUNU öğrendim bir tanesi Halkalı vd .di orasında aradığımda 2004 yılında ödenmemiş stopaj olduğu söylendi 3.300 tl imiş neden tebligat yollamadıklarını sordum bilsem Çoktan öderdim dedim tatmin edici bir cevap alamadım..Sizce ne yapmalıyım 11yıl geçmiş gerçekten haberim yoktu bilsem en azından yapılandırma zamanı öderdim.. Bir diğer konuda şirketin bir aracı vardı motoru Arızalı olan 2001 modeldi bunun Borçları vardı 13.000 tl olmuş araba yok ama ruhsat ve plakaları var hurdaya çıkarılsa olurum borç silinirmi.

 28. Vergi borcumdan dolayı banka hesabım bloke olmus, vergi dairesinden yapilandirma yaptik, iki gün oldu bloke kalkmadi kac gün sürüyor kalkmasi? Bilgilendirirseniz sevinirim

  • Vergi borcunuzdan dolayı banka hesabınız bloke olduğu ve yapılandırma yapıldığı zaman, bloke vergi idaresinin talebi ile 24 saat içinde hemen kalkmaktadır. Fakat yapılan yapılandırma 6552 Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılması ile bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına dair kanun (TORBA KANUN) kapsamında yapıldı ise borcun tamamı ödenmeden blokaj ve haciz kalkmaz. Bununla ilgili takip servisi ile görüşmeniz gerekmektedir.

 29. Bugün başıma gelen bir olay kyk borcumdan dolayı maaş hesabımdaki tüm paraya el konuldu, vergi dairesine gidip 5.344 tl borcuma karşılık 1000 tl para ödedim banka hesabımdaki blokenin kaldırılması için.maliyeye gittim yapılandırma tarihini kaçırmayın ve peşin ödediğinizde 1000 tl civarı Kazancı’nız olur yeni kanuna göre dedi.borcunu 15 yıldır ödemeyen rahat ben 3 yıl geciktirdim başıma bunlar geldi.

 30. Nevzat Bey ne yapmalıyım bir akıl verin bana. Öğrenim borcumun geri ödemesi 2011 sonunda başladı 12 milyar civarı idi. 2013 te elime para geçti 7 milyar ödedim. Askerlik kpss hazırlanma bu sırada da geçici işlerle ev kirası ve geçimi anca sağladım normal maaşlı bir işim olmadı. 1 hafta önce İŞKUR aracılığı ile bir işe girdim mühendis olarak. Bugün tapudan mesaj geldi rahmetli annemden kalan tarla hakkıma haciz uygulamışlar. Muhtemelen ilk maaşıma 40 gün var ki yarım aylık maaş ona da el koyacaklar. Aradım vergi dairesini faizleriyle 7milyar borç. 1.5 milyar öde taksitlendirelim diyorlar. Annem Babam vefat akrabalardan yardımcı olalım diyen de yok. Ne yapabilirim nasıl bir yol izleyebilirim. Haciz koyulan tarlalardaki hakkımı mı satarlar. Maaş alamazsam borcumu da ödeyemem. Yıllar sonra iş buldum mecbur çıalcam gibime geliyor gene elden maaşlı küçük işler yapmam gerekecek :(( resmen boşluktayım

  • Merhaba Ümit bey,
   öncelikle ümitsizliğe kapılmayın size önerim haczi koyan vergi dairesine gidip müdürü ile görüşün dün Maliye bakanımız açıkladı çok kısa süre içinde vergi yapılandırması çıkacak bu yapılandırmada borcunuzu yapılandırırsınız ama bu süreçte haczi bekletmeleri isteyin

  • Sağolun Nevzat Bey dediğinizi yapacağım inşallah olur.

 31. merhabalar arkadaşlar benım de öğrenim kredimi ödemem başladı 3 taksit felan ödedim yaklaşık 1 yıldır da ödemiyorum bu haciz olayları ne zaman soz konusu oluyor bu borcu ödemeye başkamadan öncede yapılandırmıştır bu arada

 32. Merhaba Nevzat Bey KYK borçlarımdan dolayı şuan vergi dairesi banka hesaplarıma e haciz konuldu. Ptt üzerinden bir arkadaşım para gönderecek postaneden gelen paraya e haciz uygulanırmı?

 33. Merhaba nevzay bey tek bir sey sormak istiyorum size benim bilgim olmadan hesabimdaki para baska bir hesaba aktarila biliyormu e haciz sisteminden dolayi hesabimdaki para haciz dairesi tarafindan alinmis bu borcu odeyecekken bununla karsilastim blokeli hesabimdaki para yi ben bile kullanamazken mahkeme bunu yapa biliyormu vekalet ucreti anlasmazligin dan kaynaklanan bir durum bu banka buna musade ediyormu efendim saygilar..

  • Alper bey merhaba,
   hesabınıza e haciz konmuşsa ve hesabınız müsait ise banka bu parayı e haciz koyan kurum hesabına aktarmak zorundadır.

 34. nevzat bey.

  2008 yılından kalma vergi borcum var. düzenli olarak her iki ayda bir bankaya e haciz geliyor bazı bankalar hesabı toptan bloke ediyor bazıları ise anlık bloko ediyor ve hesap tekrar kullanılabiliyor.
  soru 1- tarafıma tebligat yapılmadan e haciz baslatılabilir mi?
  soru 2-baslatılamazsa tarafıma tebligat yapılıp yapılmadığını nasıl öğrenebilirim.
  soru3- tebligat yapılmadıysa usulsuz e hacizlere itiraz edip kaldırtabilirmiyim
  tesekkurler

  • Erdoğan bey merhaba,
   vergi dairenizden tebligatların yapılıp yapılmadığını öğrenebilirsiniz fakat uygulamada vergi dairesi tebligat yapmadan haciz yapmıyor muhtemelen muhtara veya mail adresinize veya ilan panosuna tebligat yapılmıştır.usülsüz e hacizlere itiraz hakkınız var ama öncelikle tebligatların nasıl yapıldığını kontrol edin

 35. Nevzat Bey Merhaba
  Eşimin evlenmeden önceye ait borçları var bu durumda benim bankadaki hesaplarıma yada alacagım herhangi bir mülke el konabilirmi ve benim ilk evliliğimden bir oğlum var biriktirdiğim mevduatımı onun üzerine yatırsam yine haciz işlemi gerçekleşirmi ve eski eşim bu para üzerinde hak sahibi olurmu .Şimdiden teşekkür ederim .

  • Aysun hanım merhaba,
   sorunuz tamamen hukuki bir soru ben bir hukukcu değilim eksik cevap verebilirim sizi yanlış yönlendirmek istemem bir hukukcuya danışmanızı öneririm.

 36. Kredi borcundan dolayı maaş ımın 4/1 kesiliyor.. Fakat kendime ait bir yatırım hesabı açıp hisse senedi alım satımı yaparsam ekstra olarak yatırım hesabına bloke konulabilirmi? Yani banka ilerleyen zamanda hesapta para olduğu için onu bnden talep edebilirmi? Teşekkürler şimdiden

 37. Merhaba Nevzat Bey,
  Bi arkadaşımın ticari kredisine kefil olmuştum.Borcunu ödemeyince banka borç,faiz,avukat ücreti ve harçlarla birlikte 26000 tl borçlu oldum.Çalıştığım kuruma tebligat geldi ve hemen ertesinde maaşımı aldığım bankadaki hesabıma ehaciz konduğunu ve hesabımdaki parayı alamayacağımı öğrendim.Şu durumda maaşımın 1/4 oranında kesilmesi için nasıl bir yol izlemem gerekiyor?Ayrıca maaşımdaki ehacizin kalkması ne kadar sürer ve ben maaşımın geri kalanını alabilirim?
  Şimdiden teşekkürler.

  • Engin bey merhaba,
   banka hesabınız maaş hesabı işse bankanızı ve haciz yapan kuruma bildirinmaaş hesabının tamamına haciz koyamazlar Fakat kişisel hesabınızsa o zaman bankadaki maaş hesabınıza değil kişisel hesabınıza haciz konmuş demektir buna hakları var

 38. Merhaba nevzat bey
  6 ay önce maaşıma haciz geldi hacize para ödendi 430 tl ama avukat ibraname vermesine rağmen e hacizi kaldırmıyor defalarca aradım bankadan kredi kullanacağım fakat e haciz yüzünden alamıyorum mağdur durumdayım ama her aramam da tamam diyolar kaldırmıyorlar ben takımı nasıl ararım teşekürler

  • Ünal bey merhaba,
   ibra edilmiş olduğunuz bir borçtan dolayı hala e haciz devam edi,yorsa önerim e haczin kaldırılmasını noterden ihtar göndererek talep edin

 39. Nevzat bey mrb, cevabınız için şimdiden teşekkürler, sorum şu ki, bir arkadaşıma kredi çektiğinde kefil oldum, banka hesabında para yok ama kredi kartımda yüklü limit var, kredi kartına e haciz, bloke konulabilir mi…

  • Merhaba Fatih bey kredi kartı hesaptaki para değildir bankanın size kullanabilirsiniz dediği bir limittir.E-haciz sistemi ile gelen haciz işlemleri Vergi dairesi dairesi tarafından online olarak Banka hesaplarına işlenmekte olup, haczin içeriğine göre tüm hesaba yada kısmi olarak bloke konulabiliyor. Genelde Bankalara aktarılan yazılarda haciz tutarı bildirimi yapılarak resmi yazılar gönderilmektedir. Banka yetkilileri belirtilen tutar kadar hesaba bloke kaydı işleyerek ilgili İcra Dairesine yada Vergi Dairesine resmi yazı ile bildirim yapılır. Dosyanın işleyişine göre bir süre sonra İcra borcu Banka tarafından talep edilerek ilgili kuruma aktarımı yapılır.Karta sınırlama konabilir fakat limitine haciz konamaz böyle bir durum olursa dava konusu yapın

 40. Merhabalar nevzat bey kredi borcumdan dolayi e faciz geldi ve kredi cekemiyorum vergi bircumu yapilandirdim e hacizi kaldirabilirmiyim ne yapmam lazim

  • Doğan bey merhaba,
   haciz sanırım kredi değil vergi borcundan dolayı eğer öyle ise yapılandırma yapıp ödemeye başladı iseniz 6111 sayılı yasanın 20. maddesinin 3. bend hükmü gereğince “… bu kanuna göre ödenecek alacaklarla ilgili olarak, tatbik edilen hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden teminatlar iade edilir” hükmü bulunmaktadır.

   Bu aşamada borçlarını yapılandıranlar hakkında ihale makamlarına borcu yoktur kağıdı verilmektedir. Ayrıca, SGK borçlarını da yapılandıran işverenlere ilişiksiz belgesi verilebilmektedir. Kesin hacizlerin çözümünde ise, mutlak surette borcun tamamıyla itfa dilmesi gerekmektedir.

 41. Merhabalar Nevzat Bey. Ailemden kalan vergi borcumdan dolayı maaş hesabıma bloke koymuşlar. Ancak hesabımda kalan küsuratlara bloke koymuşlar. (Önce kalan 35 tl sonra bloke miktarı şuan itibarıyle 59 tl olmuş) anlıyorum ki 24 TL’LİK ikinci kez bloke koymuş. Sorum şudur ki bundan sonra ki süreçte maaşımın üzerine bloke gelirse bu bloke tamamına mı olur? Ya da bloke miktarı ne kadar olur? (Kaçta kaçına kadar bloke konur?) 2. sorum bu bloke otomatik bir talimatla mı oluyor yoksa vergi dairesinin ilgili görevlisi hesapta para görünce mi bloke koyuyor? (Çünkü ben maaşımı düzenli çekiyorum bloke 4 yılda 2 kez küsuratlara geliyor) cevaplarsanız müteşekkir kalırım.

  • Gökhan bey maaş hesabının tamamına haciz konulamaz(1/4 hariç) vergi idaresi takipteki borçlarınız için haciz yazısı yazıyordur hesabınızda haczedilemez tutar dışında ne görülüyorsa ona haciz konuyor başka borçlarınız var ise bunlar içinde hesaplarınıza e haciz konulabilir

 42. Merhaba Umarım Soruma İvedi bir Şekilde Cevap Verebilirsiniz ; Şimdiden Çok Teşekkür Ederim

  1- Askerlik Görevimi Yapmadığım İçin Bakaya Durumundayım Ve Bundan Ötürü E-Devlet Vergi Borçları Kısmında Askerlik Borcu Olarak 18.000tl Takipli Bir Borç Görünmekte Bu E-Haciz Yolu İle Benden Tahsil Edilebilr mi ?

  2- Çeşitli Trafik Para Cezalarından Ötürü Takipli Borcum Gözükmekte Tüm Bunlardan Ötürü Şahıs Firmamın Pos Cihazına Bağlı Ticari Hesabıma Bloke Konulabilir mi ?

  Şuan Şahsi Hesabıma Bir Vergi Dairesi Tarafından Tam Takipli Borç Kadar Bir Bloke Konulmuş Durumda BU Blokeyi Yapılandırmadan Sonra Kaldırabileceğim Söylendi Ancak Diğer Borçlarımdan Ötürü Hala Bir Bloke Gelmedi Hesaplarım Aktif Olarak Kullanılıyor Ancak Bloke Yok Korkum Şu ki Şahıs Firmamın Ticari Hesaı Pos Cihazına Bağlı Ve Buradan Günlük 50 bin civarında çekim yapılmakta ; diyelim ki haciz miktarı 18 bin vergi dairesi hesabın tamamına bloke koyabilir mi ?

  • Merhaba,
   bakaya kesinleşip amme borcu haline geldiğinde haciz uygulanabilir trfaik cezalarıda aynı şekildedir şahıs firmanızın olması hesaplarınızın sizin adınıza olması demek buda hacze açıktır anlamına gelir borçlarınızdan dolayı haciz gelebilir ama genelde gelen haciz hesapta görünen rakamın blokesi şeklinde oluyor tüm hesaba blokaj konulursa o zaman hesabınız kullanamzsınız önerim borçlarınızı yapılandırarak bu sorundan kurtulun

 43. Nevzat bey merhaba,
  Benim kısa bir soru olacaktı üzerimde gecmişte kalma bir vergi borcu var.Bu sebepten dolayı emekli maaşımda 5 liralık e-haciz gözüküyor.Benim şuan devam eden bir ortaklığın giderilmesi davam var.Eğer dava sonunda para benim adıma ziraat bankasına yatarsa para haciz olur mu?Banka görevlisi olmayacağını şuan tek hacizin emekli maaşındaki 5 liralık haciz olduğunu onu da vergi dairesine bu hesap emekli maaşı hesabıdır diye beyan ettiğimde kaldırılacağını söyledi.Doğru bilgi mi verdi bilemedim.Cevabınızı sabırsızlıkla bekliyorum.Şimdiden teşekkür ederim…

  • Emre bey merhaba,
   vergi dairesi alacağı için e haciz işlemini banka hesaplarınızın hepsine koyarsa maaş hesabı dışındaki hesaplardaki paralarınız e haciz kapsamında bloke edilir fakat vergi dairesinin haciz işlemi yoksa sorun yaşamazsınız

 44. Merhaba Nevzat Bey,

  Benim daha önce bankalara borcum vardı fakat 4yıl önce hepsini kapattım ve hiçbir yere borcum bulunmamaktadır. Kredi kartı yada kredi için başvursam e-haciz bulunmamaktadır diyor. Vergi dairesinden borcu yoktur yazısı aldım fakat banka bunu yine de kabul etmemektedir. E-hacizi nasıl kaldırabilirim yardımlarınızı rica ederim.
  İyi çalışmalar.

 45. Merhaba nevzat bey
  Benim size bi sorum var cevap verirseniz sevinirim annemin faturalı cep telefonu borcu var
  Borcu oduyenediği için hacizlik oldu ilişkili banka hesaplarınıza bloke koyulacaktır acaba borçlı kişinin çocuklarının hesabına bloke koyabilermi bu arada annemle aynı evde oturuyoruz?

  • Merhaba Yıldıray bey,
   sorunuz hukuki bir soru bir avukat daha kapsamlı cevap verebilir fakat borç kişiseldir kefaletiniz yok ise annenizin borcundan dolayı sizin hesaplarınıza haciz koyamayacakları kanaatindeyim

 46. (((( BENIM EROBND YATAN MIKTARIMI BENDE HABERSIZ VADE NIN GÜNÜ GELMEDEN … BANKA SATMIS VEEURO TL YE CEVIRIP ICRA DAIRESINE GÖNDERMIS . BENIM SORUM SU BANKA GÜNÜ GELMEDEN EURO BONDU BOZA BIRMI ??????

  • merhaba Mesut bey,
   hesabınıza haciz gelmişse banka varlıklarınızı bildirmek zorunda ve idareye ödemeyi yapmak zorunda bu durumda döviz transferi icraya yapılamayacağı için tl yapılmıştır.

 47. merhabalar
  vergi dairesine olan kdv ve gelir vergisi için hesabıma bloke edilmiş borç olan miktarı. benim sorum şudur asıl olan borcumu ödeme imkanım var mı yani faizi sildirebilirmiyim ?

  • Merhaba Hülya hanım,
   vergi idareleri ödemede ana para ve gecikme zamlarını oranlayarak tahsilat yapıyorlar asıl borcu ödeyip gecikme zamlarını sildirme gibi bir durum söz konusu değil fakat daha önceki vergi barışı yasalarında faizi silip yerine tfe tüfeye göre bir oran konulması oldu ama şuanda uygulamada bu yok

 48. iyi günler Nevzat Bey. Belediyelerde e haciz uygulaması nasıl yapılır. İşlemin başından sonuna kadar anltabilirmisiniz. Ben halen Bir il belediyesinin Gelir-Takip İcra Servisinde 3 yıldır çalışıyorum. Şu an da haciz işlemlerini ödeme emirlerine müteakip ilimizdeki bankalara, tapu müdürlüğüne trafik şube müdürlüğüne ıslak imzalı yazılar ile haciz koyuyoruz.

  • merhaba İdris bey istediğiniz uzun bir konu sadece kısaca şunları söyleyebilirim
   Haciz, borçlunun mal bildiriminde gösterilen veya tahsil dairesince saptanan borçlu veya üçüncü kişiler elindeki menkul ile gayrimenkuller de, alacak ve haklarından amme alacağına yetecek miktarına tahsil dairesince el konulmasıdır
   Haciz işlemi 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K’nun 54/2 maddesine göre “Cebren Tahsil ve Şekilleri” başlığı altında sayılmış olup amme alacağının tahsilinde kullanılan en etkili cebri yöntemdir.
   Buna göre; her türlü menkul mallar cins ve nev’ileri, vasıfları, alametleri, sayı ve miktarları ve tahmin edilen değerleri haciz zaptında tespit edilmek suretiyle haczolunur. Dolayısıyla borcun tahsili için borçlu veya zilyedin elinde bulunan her türlü menkul mallar “HACİZ TUTANAĞI” düzenlenerek haczolunur ve haciz tutanağında yapılan haczin teminat, ihtiyati veya kat’i hacizlerden hangisi olduğu belirtilir.
   Vadesinde ödenmeyen amme alacağının takibine tahsil dairesince ödeme emri gönderilerek başlanır. Bu nedenle haciz işleminden önce, vadesinde ödenmeyen alacakların yükümlülere ödeme emri tebliğ edilmesi gerekmektedir. Ödeme emri, amme alacağını vadesinde ödemeyenlere 7 gün içinde borçlarını ödeme veya mal bildiriminde bulunmaları lüzumunun bildirilmesidir.
   Bu bilgiler ışığında haciz işlemi yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekir.

   · Haciz işlemine ödeme emri tebliğ edilmeden başlanamaz. Ödeme emri ise amme alacağını vadesinde ödemeyenlere borçlarını 7 gün içinde ödenmesi içeren talimat olduğundan bu sürenin bitiminden itibaren haciz varakası düzenlenmelidir.
   · Haciz muameleleri, tahsil dairelerince düzenlenen ve alacaklı amme idaresinin, mahallî en büyük memuru veya tevkil edeceği memur tarafından tasdik edilen haciz varakalarına dayanılarak yapılır.
   · Haciz, borçlunun, mal bildiriminde gösterilen veya tahsil dairesince tespit edilen borçlu veya üçüncü şahıslar elindeki menkul malları ile gayrimenkullerinden, alacak ve haklarından amme alacağına yetecek miktarı tahsil dairesince haczolunur.
   · Karşılığında teminat gösterilmiş bulunan amme alacağı vadesinde ödenmediği takdirde, borcun 7 gün içinde ödenmesi, aksi halde teminatın paraya çevrileceği veya diğer şekillerle cebren tahsile devam olunacağı borçluya bildirilir.
   · Kefil ve yabancı veya kurumların mümessilleri bu kanun hükümlerine göre ve aynen asıl borçluların tabi tutuldukları usullerle takip edilir.

 49. Nevzat bey ben 1999-2003 arasi lisansta ogrenim kredisi aldim 2004-2007 yillari arasi da master da burs aldim.Hic calismadim. Babamin saglik sigortasini kullaniyorum hic evlenmedim bekarim.2012 yilinda tebligat geldi her iki borc icin . O Zaman borcu yapilandirdim yuzde onunu odedim fakat guc yettiremedim biraktim.hep faize gidiyordu .tebligat tarihi 11 yil sonra- lisans icin.master icin 5 yil sonra..fakat ogrendigim kadariyla lisans icin borcu isteme suresinin 11 yil gectigi icin doldugu, dava acip odedigim tutari faiziyle geri alabilecegim soylendi..master icin de 5 yil sonra borc dusmus olmuyor mu?yanitinizi bekliyorum saygilar

  • Merhaba Süreyya hanım,
   Birçok kişinin yükseköğrenim hayatı boyunca kullandığı öğrenim kredilerini ödemediği veya ödeyemediği bir gerçek olup bu ödenmeyen kredi borçları için idare haciz işlemi yapabilir.
   idare tarafından tahsil zamanaşımına uğrayan borçlar için de takip işlemleri yapılabilmekte ve yıllar önce tahsil zamanaşımına uğrayan bu borçlar için vatandaşların banka hesaplarına hacizler konabilmektedir.
   Bu uygulamalar devam eder iken Danıştay 10. Daire, 27.05.2015 tarihinde verdiği karar ile tahsil zamanaşımı ile ilgili tartışmalara son vermiştir.
   Danıştay, 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu’nun 16’ncı maddesinin ikinci fıkrasına atıfla öğrencinin, borcunu öğrenim gördüğü öğretim kurumunun normal eğitim süresinin bitiminden itibaren iki yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı sürede ve aylık dönemler halinde Kuruma ödemek zorunda olduğunu; 17’nci maddesinin birinci fıkrasında ise, borç taksitlerini zamanında ödemeyenlerin birinci defada borçlarının bir seneliğinin, tekrarında ise tamamının ivedilik kazanacağını belirterek alınan öğrenim kredisinin geri ödeme tablosunda her bir taksitin geri ödeme vadesinin belirlendiğini ve evvelce tahakkuk etmiş alacağın vergi dairesi tarafından yeniden tahakkuk ettirilmesinin hukuken mümkün olmadığını belirtmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir