Ana Sayfa / Girişimci / Bölgesel Kalkınmada Kalkınma Ajanslarının Destekleri

Bölgesel Kalkınmada Kalkınma Ajanslarının Destekleri

18808.02.2006 tarih ve 26074 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile;

 1. Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek,
 2. Kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak
 3.  Yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak,
 4. Sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacı ile kalkınma ajanslarının kuruluşuna izin verilmiştir.
 • Ajanslar, bölgeler esas alınarak, Kalkınma Bakanlığının teklifi ile bakanlar kurulu kararıyla kurulur.
 • Ajanslar, tüzel kişiliği haiz ve bu kanunla düzenlenmemiş bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabidir.
 • Ajansların ulusal düzeyde koordinasyonundan Devlet Planlama Teşkilatı sorumludur.

Ajansların Görev ve Yetkileri :

 1. Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına teknik destek sağlamak.
 2. Bölge plan ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve projelere destek olmak. Bu kapsamda desteklenen faaliyet ve projelerin uygulama sürecini izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına bildirmek.
 3. Bölge plan ve programlarına uygun olarak bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu kapsamdaki projelere destek sağlamak.
 4. Bölge de kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen ve bölge plan ve programları açısından önemli görülen diğer projeleri izlemek.
 5. Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek.
 6. 4 üncü maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi çerçevesinde ajansa tahsis edilen kaynakları, bölge plan ve programlarına uygun olarak kullanmak veya kullandırmak.
 7. Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak, yaptırmak, başka kişi, kurum ve kuruluşların yaptığı araştırmaları desteklemek.
 8. Bölgenin iş ve yatırım imkanlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak.
 9. Bölge illerinde yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerini, ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde sonuçlandırmak üzere tek elden takip ve koordine etmek.
 10. Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve iş gücü eğitimi gibi konularda, ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlayarak küçük ve orta ölçekli işletmelerle yeni girişimcileri desteklemek.
 11. Türkiye’nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin bölgede tanıtımını yapmak ve bu programlar kapsamında proje geliştirilmesine katkı sağlamak.
 12. Ajansın faaliyetleri, mali yapısı ve ajansla ilgili diğer hususların güncel olarak yayınlanacağı bir internet sitesi oluşturmak

Kalkınma Ajansı Hangi Destekleri Sağlayabilmektedir?

Ajans, detayları yıllık çalışma programında ve başvuru rehberinde açıkça belirtilmek kaydıyla; yerel idarelerin, üniversitelerin, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının, kar amacı güden işletmelerin, kooperatiflerin, birliklerin ve diğer gerçek ve tüzel kişilerin proje veya faaliyetlerini 8 Kasım 2008 tarihli 27048 sayılı resmi gazetede yayınlanan Kalkınma Ajansları Proje Ve  Faaliyet Destekleme Yönetmeliğin de belirtilen usul ve esaslar dahilinde

 1. Mali destek
 2. Teknik destek

Olmak üzere iki şekilde desteklemektedir. Bu yönetmelik kapsamında Ajanslar tarafından uygulanacak Mali Destek türleri şunlardır:

 • Doğrudan Finansman Desteği,
 • Faiz Desteği,
 • Faizsiz Kredi Desteği.

Kalkınma Ajanslarının Mali Desteklerinde Usul Nedir?

Kalkınma Ajansı tarafından yürürlükte olan mali destek programlarına ilişkin başvurular matbu formların doldurulup Ajansların hizmet binalarına elden teslim edilmesi veya kargo veya posta yoluyla gönderilmesi suretiyle yapılmaktadır. Mali destek programlarına ait belgeler Ajansın internet sitesinden veya Ajans hizmet binasından temin edilir. Ayrıca bilgilendirme ve eğitim toplantılarında başvuru rehberleri temin edilebilir.

Mali Destek Programlarına ilişkin son başvuru tarihi ve saati teklif çağrısı kapsamında ilan edilir. Bu tarih ve saatten sonra teslim edilen projeler, Ajanslar tarafından kesinlikle değerlendirmeye alınmaz.

Projelerin hazırlanması sürecinde Ajansın sorumluluk alanındaki illerde eğitimler verilir.  Ayrıca kazanan proje sahiplerine proje uygulama eğitimleri de verilir.

Proje Başvuruları Nasıl Değerlendirilir?

Proje başvuruları beş aşamadan oluşan bir değerlendirme sürecinden geçmektedir;

 1. Aşama: Ön İnceleme
 2. Aşama: Teknik ve Mali Değerlendirme
 3. Aşama: Değerlendirmenin Kontrolü
 4. Aşama: Proje Bütçe Tutarlarını İnceleme/Gerekli Durumlarda Ön İzleme Ziyareti   Yaptırma
 5. Aşama: Yönetim Kurulu Onayı

Yönetim projelerin bölgenin mekansal ve sektörel önceliklerinin dikkate alarak desteklenecek nihai listeyi onaylamasından sonra Ajansın proje teklif çağrısı dönemi bütçesinde öngörülen destek ödeneği ile sınırlı olmak üzere, Ajans tarafından listedeki projelere mali destek verilir. Destek almaya hak kazanan Başvuru Sahiplerine yazılı olarak bildirimde bulunularak sözleşme imzalanmaya davet edilir.

Türkiye’de 26 adet Kalkınma Ajansı kurulmuştur.  Bunlar şöyledir;

TR1: İstanbul
TR10: İstanbul – (İSTKA) İSTANBUL KALKINMA AJANSI
TR2: Batı Marmara
TR21: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ- (TRAKYAKA) TRAKYA KALKINMA AJANSI
TR22: Balıkesir, Çanakkale –(GMKA) GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI
TR3: Ege
TR31: İzmir –(İZKA) İZMİR KALKINMA AJANSI
TR32: Aydın, Denizli, Muğla – (GEKA) GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI
TR33: Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak – (ZAFER) ZAFER KALKINMA AJANSI
TR4: Doğu Marmara
TR41: Bilecik, Bursa, Eskişehir – (BEBKA) BURSA, ESKİŞEHİR, BİLECİK KALKINMA AJANSI
TR42: Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova –(MARKA) DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
TR5: Batı Anadolu
TR51: Ankara – (ANKARAKA) ANKARA KALKINMA AJANSI
TR52: Karaman, Konya – (MEVKA) MEVLANA KALKINMA AJANSI
TR6: Akdeniz
TR61: Antalya, Burdur, Isparta – (BAKA) BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI
TR62: Adana, Mersin – (CKA) ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 
TR63: Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye – (DOĞAKA) DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI
TR7: Orta Anadolu
TR71: Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Niğde, Nevşehir – (AHİKA) AHİLER KALKINMA AJANSI
TR72: Kayseri, Sivas, Yozgat – (ORAN) ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI
TR8: Batı Karadeniz
TR81: Bartın, Karabük, Zonguldak – (BAKKA) BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI
TR82: Çankırı, Kastamonu, Sinop – (KUZKA) KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI
TR83: Amasya, Çorum, Samsun, Tokat – (OKA) ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI
TR9: Doğu Karadeniz
TR90: Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon – (DOKA) DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI
TRA: Kuzeydoğu Anadolu
TRA1: Bayburt, Erzincan, Erzurum – (KUDAKA) KUZEY DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI
TRA2: Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars – (SERKA) SERHAT KALKINMA AJANSI
TRB: Ortadoğu Anadolu
TRB1: Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli – (FKA) FIRAT KALKINMA AJANSI
TRB2: Bitlis, Hakkari, Muş, Van – (DAKA)  DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI
TRC: Güneydoğu Anadolu
TRC1: Adıyaman, Gaziantep, Kilis – (İKA) İPEK YOLU KALKINMA AJANSI
TRC2: Diyarbakır, Şanlıurfa – (KARACADAĞ) KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
TRC3: Batman, Mardin, Şırnak, Siirt – (DİKA) DİCLE KALKINMA AJANSI

Hakkında nevzaterdag

Check Also

Kripto Para Nedir? Türkiye’de Mevzuat Ne Durumda? 1

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de yeni bir kavram ve uygulama kripto para. Bana gelen birçok …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.