Home / Kanunlar / Son Torba Yasayla Yapılan Değişiklikler 2

Son Torba Yasayla Yapılan Değişiklikler 2

27 Ocak 2017 tarihli, 29961 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile birçok hususta düzenlemeler yapıldı. Bu düzenlemelerden bazılarını sizin için bu makalemde özetledim.

Borcunu Ödemeyene Kara Listeye Girene Sicil Affı Geldi

6770 sayılı Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 33. Maddesi ile, 5834 sayılı Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanuna geçici 1. madde eklenerek, kamuoyunda sicil affı olarak bilinen uygulama yürürlüğe girdi.

Bu uygulamanın kısaca ayrıntılarına bakacak olursak;

  1. Anapara ve/veya taksit ödeme tarihi bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce olup da, kullandığı nakdî ve gayrı nakdî kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin, karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükmü uyarınca kurulan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları; “…söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayabilir”.
  1. Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların birinci fıkra hükmü uyarınca, mevcut kredileri yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırması, bu kuruluşlara hukuki ve cezai sorumluluk doğurmaz.

Vergi Oranı İndirilen Teslim Ve Hizmetlerin KDV’ sine İade Ve Mahsup İmkanı Geldi

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Vergi indirimini anlatan 29. Maddesinin 2. Bendi, 6770 sayılı Kanun’un 16. Maddesi ile şu şekilde değiştirilmiştir:

Bir vergilendirme döneminde indirilecek Katma Değer Vergisi toplamı, mükellefin vergiye tâbi işlemleri dolayısıyla hesaplanan Katma Değer Vergisi toplamından fazla olduğu takdirde, aradaki fark sonraki dönemlere devrolunur ve iade edilmez. Şu kadar ki, 28 inci madde uyarınca; Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup, teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirilemeyen ve tutarı Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan vergi, bu mükelleflerin vergi ve sosyal sigorta prim borçları ile genel ve katma bütçeli idareler ile belediyelere olan borçlarına ya da döner sermayeli kuruluşlar ile, sermayesinin % 51’i veya daha fazlası kamuya ait olan veya özelleştirme kapsamında bulunan işletmeler ile, organize sanayi bölgelerinden temin ettikleri mal ve hizmet bedellerine ilişkin borçlarına mahsuben ödenir. (Ek cümle: 18.1.2017-6770/16 md.) “Ancak mahsuben iade edilmeyen vergi, Maliye Bakanlığınca belirlenen sektörler, mal ve hizmet grupları ve dönemler itibarıyla yılı içinde nakden iade edilebilir. Yılı içinde mahsuben iade edilemeyen vergi izleyen yıl içinde talep edilmesi şartıyla nakden veya mükellefin yukarıda sayılan borçlarına mahsuben iade edilir. Bakanlar Kurulu, vergi nispeti indirilen mal ve hizmet grupları ile sektörler itibarıyla, iade hakkını kısmen veya tamamen ya da amortismana tabi iktisadi kıymetler dolayısıyla yüklenilen katma değer vergisi ile sınırlı olmak üzere kaldırmaya; Maliye Bakanlığı, bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir”.

Üretim Yapan İşletmelere Birleşme Halinde Kurumlar Vergisi İndirimi Getirildi

6770 sayılı Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ nun 29. Maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununun Kurumlar Vergisi ve Geçici Vergi Oranı başlıklı 32. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir;

“(5) 19 uncu maddenin birinci fıkrası kapsamında birleşen sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin, birleşme tarihinde sona eren hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançları ile, bu kapsamda birleşilen kurumun birleşme işleminin gerçekleştiği hesap dönemi dâhil olmak üzere, üç hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançlarına uygulanmak üzere, kurumlar vergisi oranını %75’e kadar indirimli uygulatmaya, bu indirim oranını, sektörler, iş kolları, üretim alanları, bölgeler, hesap dönemleri itibarıyla ya da orta ve yüksek teknolojili ürün üreten veya imalatçı ihracatçı kurumlar için ayrı ayrı veya birlikte farklılaştırmaya Bakanlar Kurulu; bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

Çok Tehlikeli İşlerde İş Güvenliği Uzmanı Görevlendirme Yükümlülüğü Süreleri Uzatıldı

6770 sayılı Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 35. Maddesi ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun geçici 4 üncü maddesinde belirtilen, İş Güvenliği Uzmanı görevlendirme yükümlülüğü süreleri uzatılmıştır.

Çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde;

  • sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, 1.1.2020 tarihine,
  • sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, 1.1.2019 tarihine kadar,
  • sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi kaydıyla yerine getirilmiş sayılır.

About nevzaterdag

Check Also

e-Serbest Meslek Makbuzu Ne Zaman Zorunlu Oluyor?

    Benzer YazılarDijital Hizmet Vergisi Kanun Teklifi İle İlgili DetaylarVergi de Özellikli KonularBelge Sayıcı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir