Home / Kanunlar / Son Torba Yasayla Yapılan Değişiklikler 3

Son Torba Yasayla Yapılan Değişiklikler 3

Vergi Erteleme Dâhil Birçok Düzenleme Yer alan Yeni Yasa

27 Ocak 2017 tarihli 29961 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile birçok hususta düzenlemeler yapıldı. Bu düzenlemelerden bazılarını sizin için bu makalemde özetledim.

30 Yıldan Fazla çalışan memur emeklilerine ek ikramiye geldi

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’na 226 nolu geçici madde eklenerek yapılan düzenleme şöyle:

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce (27.01.2017 tarihinden önce), otuz yıldan fazla emekli ikramiyesine müstahak hizmet süreleri bulunmasına rağmen, otuz tam hizmet yılı üzerinden emekli ikramiyesi ödenenlere;

 • Otuz yılı aşan her tam hizmet yılı için 50 Türk Lirası’nın altında olmamak üzere, görevlerinden ayrıldıkları tarihteki emekli keseneğine esas aylık unsurları üzerinden, aylıklarının başlangıç tarihindeki katsayılar ve emekli ikramiyesi ödenmesine esas hükümler dikkate alınarak, tahakkuk ettirilecek emekli ikramiyesinin,
 • Kendilerinin veya hak sahiplerinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden bir yıl içerisinde başvuruda bulunmaları şartıyla,
 • 500 Türk Lirası’na kadar olan kısmı, başvuru tarihinden itibaren üç ay içerisinde, varsa kalan kısmı ise ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte takip eden yılın aynı ayı içerisinde ödenir.

Dava Aşamasında Emeklilerin Durumu

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce başvuru yapıp, dava açmamış olanların başvuruları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte yapılmış sayılır. Bu fıkra kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarı hiçbir şekilde 100 Türk Lirası’nın altında olamaz.

 • Görülmekte olan davalarda ayrıca bir başvuru şartı aranmaksızın, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde, dava öncesi yapılan idari başvuru tarihinden itibaren işleyecek kanuni faiziyle birlikte hesaplanacak tutar birinci fıkra hükümlerine göre ödenir.
 • Mahkemelerce bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış davalarda davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilir.
 • Yargılama giderleri idare üzerinde bırakılır ve vekâlet ücretinin dörtte birine hükmedilir.
 • İlk derece mahkemelerince verilen kararlar hakkında Sosyal Güvenlik Kurumunca kanun yollarına başvurulmaz ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan itiraz veya temyiz başvurularından vazgeçilmiş sayılır.

Para Politikaları Kurulunun Toplantı Zamanları Değiştirildi

Ayda en az bir defa olmak üzere yapılan toplantılar, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 21 ve 22/A maddelerinde yapılan değişiklik ile;

Para Politikası Kurulu toplantıları, Başkan (Guvernör)’ın çağrısı üzerine yılda en az sekiz defa yapılır.”  olarak değiştirildi.

Gümrükte El Konulan Mallara Ve Araçlara Çıkarma İzni Geldi

4458 sayılı Gümrük Kanununun 235. maddesinde gümrükte el konulan mallara yapılan işlem anlatılmıştır. Şimdi çıkarılan 6770 sayılı Kanun’un 13. Maddesi ile Gümrük Kanunu’na geçici 9. Madde eklenerek, gümrükte el konulan araçlara çıkarma izni getirildi.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Gümrük Kanununun 235. maddesi uyarınca el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilen kara ulaşım araçları için;

 • Bu maddenin yürürlüğe girdiği ayı takip eden altıncı ayın sonuna kadar ilgili gümrük idaresine başvurulması ve taşıtın ilk iktisabında ödenen Özel Tüketim Vergisinin %25’ine tekabül eden tutarın, başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili tahsil dairesine ödenmesi halinde, el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı kaldırılır.
 • El konulan araç, sahibine iade edilir. Bu karar gümrük idaresi tarafından ilgili mahkemeye bildirilir.
 • Tasfiyesi tamamlanmış ulaşım araçları için bu fıkra kapsamında başvurular kabul edilmez.
 • El konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı, verilmesi gereken fiilin gümrük idaresince tespit edilmesinden önce ve birinci fıkrada belirtilen süre içinde kendiliğinden bildirilmesi durumunda vergi %15 olarak uygulanır.

Gemi Siciline Kaydedilecek Gemi, Yatlara Vergi Muafiyeti Getirildi

6770 sayılı Kanun’un 14. Maddesi ile, 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu’nda ile, 491 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye bu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir:

 • Türk Uluslararası Gemi Sicili’ne kaydedilecek gemilere ve yatlara ilişkin alım, satım, ipotek, tescil, kredi, gemi kira, zaman çarteri ve tüm navlun sözleşmeleri Damga Vergisi’ne ve harçlara; bu işlemler nedeniyle alınacak paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine ve fonlara tabi tutulmaz.
 • Birinci madde gemi ve yatların, Türk Uluslararası Gemi Sicilinden terkin edilerek, bir başka sicile kaydedilmek üzere veya sair suretlerle devri aşamasında da uygulanır.
 • Ancak, Türk Uluslararası Gemi Siciline kaydedilen gemilerin, bu sicilden terkin edilerek başka bir sicile kaydedilmek üzere veya sair suretlerle devri halinde, bunların en az altı ay süreyle Türk Uluslararası Gemi Sicili’ ne kayıtlı olarak işletilmiş olması şartı aranır.

Gümrükte el konan araçlara iade imkânı geldi

6770 sayılı Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 31. Maddesi ile, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na geçici 10. Madde eklenmiştir. Bunun ile;

 • Gümrük vergilerinin kısmen eksik ödenmesi nedeniyle açılan kamu davalarında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce el konulan ve müsadere kararı verilmemiş kara taşıtları ile ilgili olarak;
 1. Taşıtın tasfiyesinin tamamlanmamış olması,
 2. Bu maddenin yürürlüğe girdiği ayı takip eden altıncı ayın sonuna kadar, ilgili gümrük idaresine başvurulması ve taşıtın ilk iktisabında ödenmesi gereken Özel Tüketim Vergisi’nin %25’ine tekabül eden tutarın, başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili tahsil dairesine ödenmesi

şartlarının birlikte gerçekleşmesi halinde, el koyma kararı kaldırılır ve el konulan aracın sahibine iade edilmesine karar verilir.

 • Kamu davalarında, eşyanın müsaderesi yerine eşyanın gümrüklenmiş değerinin ödenmesine karar verilir.

Yabancı Bayrak Çekilmiş Olan Yat, Kotra, Tekne Ve Gezinti Gemilerinin Türk Bayrağı’na Geçişine İlişkin İstisnalar Getirilmiştir

6770 sayılı Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 38. Maddesi ile, 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen 9. Geçici madde ile;

Yabancı bayrak çekilmiş olan yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin Türk bayrağına geçişine ilişkin istisnalar getirilmiştir:

 1. Yurt dışında bulunan veya yabancı bayrak çekilmiş olan Türk Gümrük Tarife Cetveli’nin 8901.10.10.00.11 ve 8901.10.90.00.11 numaralarında yer alan mallar ile, 89.03 tarife pozisyonunda yer alan mallardan yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin, Türkiye’deki gerçek veya tüzel kişilere bedelsiz olarak intikali veraset ve intikal vergisinden; bunların Türkiye’ye ithali ile kayıt ve tesciline ilişkin iş ve işlemler, 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı (8) sayılı tarifede yer alan bağlama kütüğü ruhsatnamelerinden alınacak harçlar hariç olmak üzere, Gümrük Vergisi dâhil, her türlü vergi, resim, harç, fon ve paylardan müstesnadır.
 2. Birinci fıkra kapsamına giren gemi, yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin, Türkiye’ye ithali veya kayıt ve tescili öncesi dönemlere ilişkin olarak, bunları Türkiye’ye ithal edenler veya adlarına kayıt ve tescil ettirenler hakkında, bunların ediniminden kaynaklı vergi incelemesi veya tarhiyat yapılmaz. Daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan, varsa açılmış davalardan, feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilir, tahakkuk eden tutarlar terkin edilir, tahsil edilen tutarlar red ve iade edilmez. Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Kamu Yararına Derneklere Kamu Yerlerini Bedelsiz Kiralama İmkânı Getirildi

6770 sayılı Kanun’un 22. Maddesi ile, Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna ek 4 üncü madde eklenmiştir.

 • Türkiye Kızılay Derneği, Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve Türkiye Yeşilay Vakfı ile Darülaceze Başkanlığı, Darüşşafaka Cemiyeti ve Türk Hava Kurumu, ihtiyaç duyduğu Hazineye, kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazları, kuruluş amaçlarına uygun olarak kullanılmak üzere kırk dokuz yıl süre ile bedelsiz irtifak hakkı tesis edilebilir.
 • Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler üzerinde ise bunlar adına bedelsiz kullanma izni verilebilir.
 • Bunlardan ayrıca hasılat payı alınmaz. İrtifak hakkı tesis edilen taşınmazların tapu kütüğüne amacı dışında kullanılmayacağına ilişkin şerh konulur.
 • Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflardan öğrencilere yönelik eğitim ve yurt temini faaliyeti bulunanlardan; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından müştereken belirlenen şartları sağlayanlar lehine, kuruluş amaçlarına uygun olarak kullanılmak üzere, mülkiyeti Hazine’ye veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerinde kırk dokuz yıl süre ile bedelsiz irtifak hakkı tesis edilebilir.
 • Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler üzerinde ise, bunlar adına bedelsiz kullanma izni verilebilir. Bunlardan ayrıca hasılat payı alınmaz. Bu şekilde irtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilen taşınmazlardan söz konusu vakıflar tarafından elde edilen gelirin tamamı, münhasıran öğrencilere yönelik eğitim kurumlarının veya yurtların yapım, bakım, onarım, işletim ve benzeri giderlerinin karşılanmasında kullanılır. İrtifak hakkı tesis edilen taşınmazların tapu kütüğüne, amacı dışında kullanılmayacağına ilişkin şerh konulur.

About nevzaterdag

Check Also

Yeni Kıdem Tazminatı Sistemi Nasıl Olacak ?

  Benzer Yazılar11. Kalkınma Planı Neleri Kapsıyor?Corona Virüsü Küresel, Mücadelemiz Ulusaldır!Corona Virüsünden Dolayı İşçi Çıkarana …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir