Ana Sayfa / Bilişim / İnternet Sitesi Kurma Ve Sitenin İçeriği

İnternet Sitesi Kurma Ve Sitenin İçeriği

100Birçok kişinin merakla beklediği internet sitesi zorunluluğunun  Değişen Türk Ticaret kanunundaki son durumu

 1. 6335 sayılı kanunun 6. Maddesi ile6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 39 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tescil edilen ticaret unvanı, ticari işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde yazılır. Tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi ile tacir internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise tescil edilen internet sitesinin adresi de gösterilir. Tüm bu bilgiler şirketin internet sitesinde de yayımlanır. Bu  sitede ayrıca,  anonim  şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı, limited şirketlerde müdürlerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticilerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı yayımlanır.”

2. 6335 sayılı kanunun 12. Maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 157 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Birleşmeye katılan şirketler; alacaklılarına, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, yedişer gün aralıklarla üç defa yapacakları ilanla ve ayrıca internet sitelerine konulacak ilanla haklarını bildirirler.”

3. 6335 sayılı kanunun 30. Maddesi ileTürk Ticaret Kanunun 1524 üncü maddesinde öngörülen internet sitesini oluşturmayan şirketlerin yönetim organı üyeleri, yüz günden üç yüz güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır. Aynı madde uyarınca internet sitesine konulması gereken içeriği usulüne uygun bir şekilde koymayan bu fıkrada sayılan failler yüz güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

4. 6335 sayılı kanunun 34. Maddesi ile6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 1524 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ (1) 397 nci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca denetime tabi olan sermaye şirketleri, kuruluşlarının ticaret siciline tescili tarihinden itibaren üç ay içinde bir internet sitesi açmak ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına özgülemek zorundadır. İnternet sitesinde yayımlanacak içerikler, bu Kanunda belli bir süre belirtilmiş ise bu süre içinde. Belirtilmemiş ise içeriğin dayandığı işlemin veya olgunun gerçekleştiği tarihten, tescil veya ilana bağlandığı durumlarda ise tescil veya  ilanın  yapıldığı  tarihten  itibaren  en  geç beş gün içinde, şirketin kuruluşundan internet sitesi açılıncaya kadar geçen sürede yayımlanması gereken içerikler de bu sitenin açıldığı tarihte siteye konulur.

5. 6335 sayılı kanunun 38. Maddesi4. Bendi ile Ticaret sicili müdürlüklerince;

a) Kapsam dâhilindeki şirket ve kooperatiflerin ticaret sicilindeki kayıtlı son adreslerine ve sicil  kayıtlarına göre şirket veya kooperatifi temsil ve ilzama yetkilendirilmiş kişilere bir ihtar yollanır. Yapılacak ihtar, ilan edilmek üzere Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğüne aynı gün gönderilir. İlan, ihtarın ulaşmadığı durumlarda, ilan tarihinden itibaren otuzuncu günün akşamı itibarıyla, 11.2.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılmış tebligat yerine geçer. Ayrıca anılan ilan, bildirici niteliği haiz olarak ilgili ticaret ve sanayi odası veya ticaret, sanayi ya da deniz ticaret odasının internet sitesinde aynen yayımlanır.

(5) a) Tasfiye memuru olarak; şirket veya kooperatifin ortaklarından herhangi biri, ticaret siciline kayıtlı en son yetkilileri ya da bunların belirleyecekleri üçüncü şahıslar bildirilebilir. Tasfiye memuru olarak başka ortak veya yönetici tarafından bildirilen ortak veya yöneticiler ile üçüncü şahısların bu görevi kabul ettiklerine ilişkin yazılı beyan da bildirime eklenir. Üçüncü şahısların tasfiye memuru olarak tescil edilebilmeleri ortakların veya yöneticilerin hiçbirinin tasfiye memuru olarak bildirilmemiş olmasına bağlıdır.

b) Dördüncü fıkra uyarınca yapılan ihtar ve ilan üzerine süresi içinde tasfiye memurlarını bildiren şirket ve kooperatiflerin, tasfiye memurları ve tasfiye adresi, ilgili ticaret sicili müdürlüğü tarafından tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve ilgili odanın internet sitesinde ilan edilir.

6. 6335 sayılı kanunun eklenen geçici 8. Maddesi ile (1) 1524 üncü maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan denetime tabi sermaye şirketlerinden internet sitesine sahip olanlar söz konusu maddenin yürürlüğünden itibaren üç ay içinde internet sitelerinin belli bir bölümünü 1524 üncü maddedeki içeriklerin yayımlanmasına özgülemek, internet sitesi olmayanlar ise aynı süre içinde internet sitesi açmak ve bu sitenin belli bir bölümünü anılan maddedeki içeriklerin yayımlanmasına özgülemek zorundadır.

Özet

Değişen Türk Ticaret kanununda internet ve web sitesini ilgilendiren yukarda tamamını aktardığımız maddelerin bir özetini yapacak olursak; Her sermaye şirketi değil, 397’nci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca, sadece, “denetime tabi olacak sermaye şirketleri”, kuruluşlarının ticaret siciline tescili tarihinden itibaren üç ay içinde bir internet sitesi açmak ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına özgülemek zorundadır. Denetime tabi olacak şirketlerin hangi şirketler olacağını ise, Bakanlar Kurulu belirleyecektir. Keza, 1524’üncü maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan denetime tabi sermaye şirketlerinden internet sitesine sahip olanlar söz konusu maddenin yürürlüğünden itibaren üç ay içinde internet sitelerinin belli bir bölümünü 1524’üncü maddedeki içeriklerin yayımlanmasına özgülemek, internet sitesi olmayanlar ise aynı süre içinde internet sitesi açmak ve bu sitenin belli bir bölümünü anılan maddedeki içeriklerin yayımlanmasına özgülemek zorundadır. İnternet sitesinde yayımlanacak içerikler Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 1524’üncü maddesinde 12 bent halinde sayılmışken, değişiklik ile bunlar çıkartılmaktadır

 

About nevzaterdag

Check Also

Bilgisayar Oyununun Online Olarak Satışının Vergilendirilmesi

  Benzer YazılarBilgisayar Oyunu Yazılımlarından Elde Edilen Gelirlerin VergilendirilmesiPatron Şirket Satışından Pay Verdiğinde VergiDevlet Memuru …

4 comments

 1. Vakıfların da internet sitesi oluşturma yükümlülüğü var mı acaba?

  • yeni ttk nun 1524. maddesi internet sitesini kimlerin kuracağını belirlemiş ilgili maddenin 1. bendinde her sermaye şirketi bir internet sitesi açmak zorunda tanımlanmış sermae şirketleri bildiğiniz gibi
   – Anonim Şirketler
   – Limited Şirketler
   – Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler dir
   vakıflar sermaye şirketi statüsünde olmadığı için internet sitesi zorunluluğu yoktur

 2. Merhabalar;

  Yeni TTK ya göre tarımsal amaçlı kooperatiflerde anonim şirketi olarak sayılıyormuş. Bu kooperatiflerin de web sayfası kurma zorunluluğu var mı?

  • Merhaba Gürkan bey,
   6102 sayılı Kanunun 124. maddesinde kooperatifler ticaret şirketleri arasında sayılmıştır.
   Yine ticaret kanunumuzun 1524. Maddesinde “397 nci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca denetime tabi olan sermaye şirketleri, kuruluşlarının ticaret siciline tescili tarihinden itibaren üç ay içinde bir internet sitesi açmak ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına özgülemek zorundadır“Demiştir Hangi şirketlerin denetime tabi olacağı ile bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesine ilişkin Bakanlar kurulu kararı ilede
   Tek başına veya bağlı ortaklıklarıyla birlikte aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayan sermaye şirketleri bağımsız denetime tabi olacak denmiştir
   Bu 3 ölçüt şunlardır;

   a) Aktif büyüklüğü yüzellimilyon ve üstü Türk Lirası.
   b) Yıllık net satış hasılatı ikiyüzmilyon ve üstü Türk Lirası.
   c) Çalışan sayısı beşyüz ve üstü.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir