Home / Gündemden / Komisyondan Geçen Birçok Konuyu Kapsayan Yeni Torba Yasa

Komisyondan Geçen Birçok Konuyu Kapsayan Yeni Torba Yasa

nevzat-erdag-372-torba-yasaHükümet, milyonlarca kişiyi ilgilendiren torba teklifini meclise sundu. AK Parti Eskişehir Milletvekili Salih Koca ve arkadaşlarının imzasıyla, “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 33 maddeden oluşan Kanun Teklifi” TBMM Başkanlığı’na sunuldu ve Plan Bütçe Komisyonunda görüşülmektedir. Plan ve Bütçe Komisyonunda, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç’in, teklifi ile “Konut satışında cayma halinde tazminat” ve “Devre tatil satışına” düzenleme getiren ilk üç maddesi ile “Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun” 30. maddesini düzenleyen 28. maddesini metinden çıkarıldı. Komisyonda görüşülen ve Genel Kurul’a sunulacak Torba Yasa Teklifi Tasarısını kısaca sizler için özetledik.

35 Bin Öğretmen Ataması Yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı’na 47 bin öğretmen kadrosu ihdas ediliyor. Öğretmen unvanlı kadrolardan 35 bin adedi ile Bakanlığa ait diğer hizmet sınıfları kadrolarından 2 bin 320 adedine, “Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu” kapsamında yapılan atamaların dışında 31 Aralık 2015 tarihine kadar atama yapılacaktır.

Yabancılara KDV, ÖTV Muafiyeti 

Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlar ile bu kuruluşlara bağlı program, fon, temsilcilik ve özel ihtisas kuruluşlarının yönetici kadrolarında görev yapan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan mensuplarına, Türkiye’de görevde bulundukları süre içerisinde yapılacak mal teslimi ve hizmet ifaları da Katma Değer ve Özel Tüketim vergisinden istisna getirildi.

Elektronik Yoklama

  1. Vergi Usul Kanunu’na eklenen fıkra ile elektronik ortamda tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonunda yapılmış sayılacaktır.
  2. Aynı kanunda yapılan değişiklikle, yoklama faaliyetleri elektronik ortamda da yürütülebilecek ve yoklama fişleri elektronik ortamda da oluşturulabilecektir.

Kredi Garantisi Veren Kurumlara Nakit Aktarılabilecek

Finansman imkanlarını geliştirmek ve kredi sisteminin etkin işlemesine katkı amacıyla firmalara kredi garantisi veren ve kredi garanti kurumlarına sağlanan destek miktarı artırıldı.

Tasarı ile firmalara kredi garantisi veren Kredi Garanti Kurumlarına 2 milyar liraya kadar nakit kaynak aktarılabilecektir.

Sigortacılık Kanununda Ek Düzenleme

Sigortacılık Kanununda sigortacılık faaliyetinde bulunmak için öngörülen sigorta şirketi, şube ve kooperatif modellerinin yanında, üyelik piyasaları dahilinde sigortacılık faaliyeti yürütülmesi mümkün olacaktır.

Piyasa Vurgununa Hapis

Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış, bilgi veren, yorum yapanlar 5 yıla kadar hapis cezası ve 5 bin güne kadar para cezası ile cezalandırılacaktır.

Halka Açılmaya Teşvik 

Bakanlar Kurulu’na halka açık anonim şirketler için kar dağıtımına bağlı vergi kesintisi oranlarını farklı oranlarda belirleme yetkisi verildi.

Sermaye Arttıran Şirkete Gider Yazma Şansı

Finans, bankacılık, sigortacılık dışında faaliyet gösteren şirketlerin ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden, son açıklanan “Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı” dikkate alınarak, yapılan hesaplama sonucu bulunan tutarın yüzde 50’sinin ilgili hesap dönemine ait kurumlar vergisi matrahından indirilmesi sağlanıyor.

Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısı

27 yaşını doldurmamış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Mavi Kart sahiplerinin, bankalarda gönüllü katılıma dayalı Türk Lirası cinsinden açılacak çeyiz hesaplarına devlet katkısı ödenecek.

Çeyiz hesaplarına yapılacak devlet katkısı, kişilerin sadece ilk evliliklerinde ve tek seferde ödenmek üzere, hesaba yatırılan tutarların, asgari süre kalınması şartıyla, düzenli ödeme planına ve hak ediş sürelerine göre farklılaşan oran ve tutarda ve azami 5 bin Lirayı geçmeyecek miktarda ödenecektir. Azami tutar her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılacaktır. Azami tutarı üç katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacaktır.

İlk Evini Alana Devlet Desteği

Bireylerin ilk konut edinimlerini destek için konut tasarruf hesabı programı başlatılıyor. Devlet katkısı, gerçek kişiler adına açılan konut tasarruf hesabında asgari süre kalınması şartıyla, azami tutar 15 bin lira olacaktır. Bakanlar Kurulu bunu 3 katına çıkarabilecektir.

Sigortalı Çalışana Doğum Yardımı

  • Türk vatandaşlarına, canlı doğan birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL doğum yardımı yapılacaktır. Bu yardım Türk vatandaşı olan anne veya babaya, her ikisi de Türk vatandaşı ise anneye yapılır. Doğum yardımı, Bakanlıkça belirlenen zorunlu hallerde babaya ödenebilir. Doğum yardımı ödenmesinde Kimlik Paylaşımı Sisteminde yer alan nüfus kayıtları esas alınır. Bu kapsamda yapılan ödemeler, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır. Bu fıkrada belirtilen tutarları artırmaya Bakanlık ile Maliye Bakanlığı müştereken yetkilidir.
  • Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen personele doğum yardımı yapılmaz.
  • Doğum yardımı, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve haczedilemez.

Davalarında Temyiz Hakkını Kaybedenlere Temyiz İmkanı

İvedi yargılama usulüne ilişkin olmak üzere, düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce 15 günlük temyiz kanun yoluna süresinde başvurulmadığı için temyiz başvurusu reddedilen kararlara karşı, bu kararların tebliğ tarihinden itibaren 15 gün, bu süre geçmiş olan kararlara karşı ise Kanunun yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yeniden temyiz yoluna başvurulabilecektir.

Üniversitelerden mezun olamayan Öğrencilerden alınan katkı payına Düzenleme 

Yüksek Öğretim Kanununda yapılan değişiklikle, diploma programlarının hazırlık sınıfı eğitimi hariç olmak üzere, iki yıllık ön lisans ve dört, beş ve altı yıllık lisans programlarından bu süreler sonunda mezun olamayan öğrencilerden, ilgili dönem için öngörülen katkı payı ve öğrenim ücreti alınacaktır.

Çift ana dal programında kayıtlı öğrencilerden ise, diploma programının öğrenim süresi ve ilave bir yıl sonunda katkı payı alınacaktır. Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim sürelerinde lisansüstü programlardan mezun olamayan öğrencilerden de katkı payı alınacaktır. Halen mevcut yasada, süresinde okulu bitiremeyenlerden katkı payı veya öğrenim ücretinin yüzde elli fazlası ile hesaplanarak alınmaktadır.

Özel Radyo ve Televizyon Kuruluşlarının Seçim Döneminde Denetimine Düzenleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) özel radyo ve televizyon kuruluşlarının yayınlarını seçim dönemlerinde, hangi hükümler nedeniyle denetleyebileceğine de açıklık getiriliyor. Seçim döneminde seçim yasaklarının denetimi ve uygulanan yaptırımlar yetkisi, YSK’dan alınarak RTÜK’e veriliyor.

 TRT’ye Tarafsız Yayın Zorunluluğu 

  • Türkiye Radyo – Televizyon Kurumu (TRT) yayınları, siyasi partiler ve demokratik gruplar ile ilgili tek yönlü veya taraf tutar nitelikte olamayacaktır.
  • TRT’nin, her türlü program, haber, yapım ve yayınlarla ilgili olarak Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketinden yapacağı mal ve hizmet alımları, Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında olacaktır.

About nevzaterdag

Check Also

Naylon Fatura Sorunu Çözülebilir mi ? (1)

Halk arasında naylon fatura olarak bilinen sahte fatura düzenlenmesi ve kullanılması bilinen bir kavramdır. Naylon …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir