Home / Makaleler / Kültürel Sponsorluk Harcamalarında Vergisel Teşvikler 2

Kültürel Sponsorluk Harcamalarında Vergisel Teşvikler 2

res91Sponsorluk, bir kurumun, kurumsal ve pazarlama amaçlarına yönelik, katılmakta yarar gördüğü olay ve etkinliklere para vererek ya da o olay, etkinlik için gerekli olan araç / malzeme gibi materyal donanımını sağlayarak desteklemesidir şeklinde tanımlanan Sponsorluk. Çoğu zaman reklam ya da bağış ile karıştırılır; şirketlerin spor, kültür, sanat, sağlık, eğitim ve sosyal alanlarda toplumsal yararlar yaratmalarına katkıda bulunarak, kendilerini tanıtmalarını sağlamak amaçlı  Sponsorluk harcamaları bazı esaslar dâhilinde gelir ve kurumlar vergisinin matrahından indirim konusu yapılabilmektedir. Geçen hafta spor konusundaki teşvikleri anlatmıştık bu haftaki yazımızda ise kültürel sponsorluk harcamalarının vergisel boyutunu anlatacağım.

Kültürel alanda Sponsorlukta Vergi Avantajları

Kültürel alandaki destek (sponsorluk) faaliyetlerinin teşvik edilmesi amacıyla 14 Temmuz 2004 tarihinde kabul edilen 5228 sayılı “Bazı Kanunlarda ve 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile Kurumlar Vergisi Kanunu ve Gelir Vergisi Kanununun ilgili maddelerine yeni düzenlemeler getirilmiştir.

Buna göre;

bahse konu Kanunda belirtilen kültürel faaliyetlere ilişkin harcamalar ve bu amaçla yapılan her türlü bağış ve yardımların %100’ü Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde kurum kazancından;

Gelir Vergisinin matrahının tespitinde ise gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirilmek suretiyle vergi muafiyeti kapsamına alınmıştır. Bakanlar Kurulunada bölgeler ve faaliyet türleri itibariyle bu oranı yarısına kadar indirmeye veya kanuni oranına kadar çıkarma yetkisi verilmiştir.

 

Gelir vergisi kanunu açısından ;

Yukarda bahsettiğimiz yasa ile gelir vergisi kanunumuzun 89 maddesi değiştirilmiş Gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aşağıdaki indirimler yapılabilir denmiştir:

 1. Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve bilimsel araştırma faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan ya da Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen veya desteklenmesi uygun görülen;

a)      Kültür ve sanat faaliyetlerine ilişkin ticari olmayan ulusal veya uluslararası

organizasyonların gerçekleştirilmesine,

b)      Ülkemizin uygarlık birikiminin kültürü, sanatı, tarihi, edebiyatı, mimarisi ve somut

olmayan kültürel mirası ile ilgili veya ülke tanıtımına yönelik kitap, katalog, broşür, film, kaset, CD ve DVD gibi manyetik, elektronik ve bilişim teknolojisi yoluyla üretilenler de dahil olmak üzere görsel, işitsel veya basılı materyallerin hazırlanması, bunlarla ilgili derleme ve araştırmaların yayınlanması, yurt içinde ve yurt dışında dağıtımı ve tanıtımının sağlanmasına,

c)      Yazma ve nadir eserlerin korunması ve elektronik ortama aktarılması ile bu eserlerin

Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılmasına,

d)     Taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı, yaşatılması, rölöve, restorasyon,

restitüsyon projeleri yapılması ve nakil işlerine,

e) Kurtarma kazıları, bilimsel kazı çalışmaları ve yüzey araştırmalarına,
f) Yurt dışındaki taşınmaz Türk kültür varlıklarının yerinde korunması veya ülkemize

ait  kültür varlıklarının Türkiye’ye getirtilmesi çalışmalarına,

g) Kültür envanterinin oluşturulması çalışmalarına,

h) 2863 sayılı Kanun kapsamındaki taşınır kültür varlıkları ile güzel sanatlar, çağdaş ve

geleneksel el sanatları alanlarındaki ürün ve eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı

koleksiyonuna kazandırılması ve güvenliklerinin sağlanmasına,
i) Somut olmayan kültürel miras, güzel sanatlar, sinema, çağdaş ve geleneksel el

sanatları alanlarındaki üretim ve etkinlikler ile bu alanlarda araştırma, eğitim veya

uygulama   merkezleri,atölye, stüdyo ve film platosu kurulması, bakım ve onarımı, her

türlü araç ve teçhizatın  tedariki ile film yapımına,

j) Kütüphane, müze, sanat galerisi ve kültür merkezi ile sinema, tiyatro, opera, bale ve

konser gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerin sergilendiği tesislerin yapımı, onarımı veya

modernizasyon çalışmalarına,İlişkin harcamalar ile bu amaçla yapılan her türlü bağış ve yardımların % 100’ü Bağış ve yardımın nakden yapılmaması halinde, bağışlanan veya yardımın konusunu teşkil eden mal veya hakkın varsa mukayyet değeri, yoksa Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre Takdir Komisyonunca tespit edilecek değeri esas alınarak indirim konusu yapılır.

Kurumlar  vergisi kanunu açısından ;

Kurumlar vergisi kanunun 10. Maddesinde Kurumlar vergisi matrahının tespitinde; kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından sırasıyla aşağıdaki indirimler yapılır. Tanımlaması ile ; Genel ve özel bütçeli kamu idareleri ile il özel idareleri ve belediyeler, köyler ve kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve bilimsel araştırma faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan ya da Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen veya desteklenmesi uygun görülen aşağıdaki işlemlere vergi avantajı sağlanmıştır;

 1.  Kültür ve sanat faaliyetlerine ilişkin ticari olmayan ulusal veya uluslararası organizasyonların gerçekleştirilmesine,
 2.  Ülkemizin uygarlık birikiminin kültürü, sanatı, tarihi, edebiyatı, mimarisi ve somut olmayan kültürel mirası ile ilgili veya ülke tanıtımına yönelik kitap, katalog, broşür, film, kaset, CD ve DVD gibi manyetik, elektronik ve bilişim teknolojisi yoluyla üretilenler de dahil olmak üzere görsel, işitsel veya basılı materyallerin hazırlanması, bunlarla ilgili derleme ve araştırmaların yayınlanması, yurt içinde ve yurt dışında dağıtımı ve tanıtımının sağlanmasına,
 3.  Yazma ve nadir eserlerin korunması ve elektronik ortama aktarılması ile bu eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılmasına,
 4.  2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı, yaşatılması, rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri yapılması ve nakil işlerine,
 5.  Kurtarma kazıları, bilimsel kazı çalışmaları ve yüzey araştırmalarına,
 6.  Yurt dışındaki taşınmaz Türk kültür varlıklarının yerinde korunması veya ülkemize ait kültür varlıklarının Türkiye’ye getirilmesi çalışmalarına,
 7. Kültür envanterinin oluşturulması çalışmalarına,
 8. . 2863 sayılı Kanun kapsamındaki taşınır kültür varlıkları ile güzel sanatlar, çağdaş ve geleneksel el sanatları alanlarındaki ürün ve eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılması ve güvenliklerinin sağlanmasına,
 9.  Somut olmayan kültürel miras, güzel sanatlar, sinema, çağdaş ve geleneksel el sanatları alanlarındaki üretim ve etkinlikler ile bu alanlarda araştırma, eğitim veya uygulama merkezleri, atölye, stüdyo ve film platosu kurulması, bakım ve onarımı, her türlü araç ve teçhizatının tedariki ile film yapımına,
 10.  Kütüphane, müze, sanat galerisi ve kültür merkezi ile sinema, tiyatro, opera, bale ve konser gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerin sergilendiği tesislerin yapımı, onarımı veya modernizasyon çalışmalarına,İlişkin harcamalar ile bağış ve yardımların % 100’ü indirilir.

Bağış ve yardımın nakden yapılmaması halinde bağışlanan veya yardımın konusunu teşkil eden mal veya hakkın maliyet bedeli veya mukayyet değeri, bu değer mevcut değilse Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre takdir komisyonlarınca tespit edilecek değeri esas alınır.Bu çerçevede yapılacak bağış ve yardımlar için bağış yapılan projenin Kültür Bakanlığı tarafından desteklendiği veya desteklenmesinin uygun görüldüğüne ilişkin ilgili Bakanlığın yazısının kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bağlı bulunulan vergi dairelerine verilmesi gerekmektedir. Sponsorluk Yönetmeliği kapsamında ayni ya da nakdi olarak yapılan harcamalar, kurumlar vergisi mükelleflerince harcamanın yapıldığı yılda indirim olarak dikkate alınabilecektir. Gerçek ve tüzel kişiler, süresiz bir şekilde sponsor olamayacakları gibi; bunların herhangi bir şekilde vergi borçları da bulunmamalıdır. Bu nedenle kurumların sponsor olabilmeleri için bağlı bulundukları vergi dairesine müracaat ederek, vergi borcu olmadığına dair bir yazı almaları ve yapılan sponsorluk sözleşmesinin bir örneğini ilgili vergi dairesine vermeleri gerekmektedir.

Sonuç olarak;Temmuz 2004 ayı içinde yayımlanan üç Kanun (5225, 5226 ve 5228 sayılı kanunlar) ile kültür yatırımları ile ilgili önemli düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan düzenlemeler;

 • Kültürel harcamaların ve bu amaçla yapılan bağışların %100’ünün gelir ve kurumlar vergisi matrahından indirilmesine imkan verilmiş,
 • Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki tescilli taşınmaz kültür varlıkları için veraset ve intikal vergisi, bazı durumlarda KDV ve tapu harcı istisnası getirilmesi,
 • Kültür ve Turizm Bakanlığınca belgeye bağlanacak yatırımlara stopaj gelir vergisi, SSK işçi payı ve su bedeli indirimi ve enerji desteği adı altınca birtakım teşvikler öngörülmesi,şeklinde özetlenebilir.Ülkemizde kültüre önem verilmeye başlanması vergi kanunlarımızdaki bu konuda ki desteklerinde artmış olması memnuniyet vericidir

About nevzaterdag

Check Also

Cep Telefonuyla Konuşmak Haklı Fesih Sebebi Olabilir Mi?

  Benzer YazılarÇalışma Koşullarında Değişiklik İşçiye Sözleşmeyi Fesih Hakkı Verir mi?İşçinin Maillerine İşveren KontrolüHasta Olmadan …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir