Home / Gündemden / Torba Yasa ile Gelen Yenilikler

Torba Yasa ile Gelen Yenilikler

nevzat-erdag-330-torba-yasaKamu İhale Kanununda Değişiklikler

  1. 6552 sayılı yasanın 10. Maddesi ile kamu İhale Kanununun 62. maddesindeki dikkat çeken husus;

Danışmanlık hizmet alım ihalelerinde istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması şartı aranmaz” ibaresidir.

  1. 6552 sayılı yasanın 11. maddesi ile Kamu İhale Kanununun aşağıdaki ek madde eklenmiştir:

“Ek Madde 8 – Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri çerçevesinde çalıştırılan personel, ihale ve sözleşme konusu iş dışında başka bir işte çalıştırılamaz ve görevlendirilemez. Personelin sözleşme konusu işler dışında çalıştırılması nedeniyle idare aleyhine zarar ortaya çıkması halinde, oluşan bu zararlar, bu zarara neden olduğu tespit edilenlere rücu edilmek suretiyle tahsil edilir.”

  1. 6552 sayılı yasanın 12. Maddesi ile kamu İhale Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir:

“Geçici Madde 16- Türkiye’nin 2015 yılında üstleneceği Yirmiler Grubu (G-20) Dönem Başkanlığı kapsamında, 2014 ve 2015 yıllarında yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, ceza ve yasaklama hükümleri hariç bu Kanuna ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi değildir.”

  1. 6552 sayılı yasanın 72. Maddesi ile Ekli (3) sayılı listede yer alan öğretmen unvanlı kadrolardan 35.000 adedi ile Bakanlığa ait diğer hizmet sınıfları kadrolarından 1.000 adedine, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7. maddesi ve 20.12.2013 tarihli ve 6512 sayılı 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu kapsamında yapılan atamaların dışında 12.2014 tarihine kadar atama yapılır.

SMMM Ve YMM Odaları Ve TÜRMOB Borçlarına Yapılandırma

6552 sayılı yasanın 76. Maddesi ile SMMM ve YMM odalarına aidat borcu olan üyelerin ve Odaların TÜRMOB’a olan borçları yeniden yapılandırılmaktadır. Yapılan düzenleme ile; borçların asıllarının tamamı, bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ay başından (01/10/2014) başlamak üzere, birer aylık dönemler halinde dokuz eşit taksitte ödemeleri durumunda, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı silinecektir.

Yapılandırılan oda borçlarına ayrıca Yİ-ÜFE hesaplanmayacaktır. Alacak asıllarının bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde, ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi alacakların tahsilinden vazgeçilir.

Ticaret Ve Sanayi Odaları Ve TOBB Borçlarına Yapılandırma

6552 sayılı yasanın 77. Maddesi ile  18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununa tabi Oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine olan aidat borçları asıllarının ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacaklar yerine bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar Yİ – ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın;

  • birinci taksiti bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın

(31/12/2014) sonuna kadar,

  • kalanı üçer aylık dönemler halinde sekiz eşit taksitte ödemeleri halinde,

bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacakların ve borç asıllarının, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde ise, ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacakların tahsilinden vazgeçilir.

Bu madde hükmünden yararlanılabilmesi için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen ikinci ayın sonuna (30/11/2014) kadar alacaklı birime başvurulması şarttır. Madde kapsamında ödenmesi gereken tutarların maddede öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir.

Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Ve TESK

6552 sayılı yasanın 78. Maddesi ile  7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları; Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce (11/09/2014) ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş olan, bu Kanun hükümlerine göre esnaf ve sanatkarların üyesi oldukları odalara aidat borçları ile odaların birlik ve üyesi oldukları federasyonlara, birlik ve federasyonların Konfederasyona olan katılma payı borçları asıllarının ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacaklar yerine bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar Yİ – ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın;

  • birinci taksiti bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın

(31/12/2014) sonuna kadar,

  • kalanı üçer aylık dönemler halinde sekiz eşit taksitte ödemeleri halinde,

bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacakların ve borç asıllarının bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde ise ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacakların tahsilinden vazgeçilir.

Bu madde hükmünden yararlanılabilmesi için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen ikinci ayın sonuna (30/11/2014) kadar alacaklı birime başvurulması şarttır. Madde kapsamında ödenmesi gereken tutarların maddede öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir.

Gümrük Vergileri

6552 sayılı yasanın 80. Maddesi ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca takip ve tahsil edilen alacaklar da yeniden yapılandırılıyor. 30 Nisan 2014′ten önce ödenmemiş gümrük vergileri ve cezaları ile bunlara bağlı idari para cezaları, faiz, gecikme faizi ve gecikme alacakları yerine, enflasyon farkının ödenmesi halinde, faiz ve gecikme faizi gibi diğer alacaklardan vazgeçilecektir.

Gümrük yükümlülüğü nedeniyle gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilen ve kanunun yayımlandığı tarih itibariyle vadesi geldiği halde ödenmeyen, ya da ödenme süresi henüz geçmemiş bulunan idari para cezaları da yapılandırılıyor. Gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilmiş olan, ancak gümrük vergilerinin de tahsil edilmesi gerektiği durumlara ilişkin kanunun yayımlandığı tarih itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş olan, ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan idari para cezaları ile birlikte gümrük vergilerinin de yapılandırılmasına imkan sağlanıyor. Borçlara 18 aya kadar taksit imkanı getirilmiştir.

Araç Muayenesi

Araç muayenesini zamanında yaptırmamış olanlar, 31 Aralık 2014’e kadar araç muayenesini yaptırırsa;

  • aylık % 5 ceza yerine kanunun yayımlandığı tarihe kadar enflasyon farkını,
  • yayımı izleyen aylarda ise aylık % 1 farkı ödeyecektir.

Bakanlar Kurulu, bu süreyi 30 Haziran 2015’e kadar uzatmaya yetkilidir.

About nevzaterdag

Check Also

Sorularla Kısa Çalışma Hakkında Her şey

https://www.nevzaterdag.com/kisa-calisma-odenegi-uygulamasi-nasil-olacak/ Benzer YazılarÇalışanlar Yıllık İzinlerini Parça Parça Kullanabilir mi ?2016 Emekli MaaşlarıEmekli Olup Tekrar Çalışanların …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir